UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse , gäller fr.o.m. 1.1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1."

Transkript

1 UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse , gäller fr.o.m ) A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV A.1. ALLMÄNT A.2. RÄTT ATT DELTA A.3. ANMÄLAN A.3.1. Allmänt A.3.2. Klasser samt bytande av klass A.3.3. Avgifter samt deras återbetalande A.3.4. Anmälans annullering A.4. CERTIFIKAT A.5. INTERNATIONELLT CERTIFIKAT ELLER CACIB A.6. ÖVERFÖRING FRÅN EN RAS ELLER RASVARIANT TILL EN ANNAN A.7. TESTIKELFEL SAMT DESS KONSTATERANDE A.8. BLANDRASHET SAMT DESS KONSTATERANDE A.9. FIXNING ELLER ÄNDRING AV ETT FEL ELLER NÅGON ANNAN EGENSKAP A.10. RAPPORTER OM HUNDENS BETEENDE PÅ UTSTÄLLNINGEN, DERAS BEHANDLING OCH KONSEKVENSER A.11. BESTÄMMELSER GÄLLANDE UTSTÄLLAREN A.12. EXTERIÖRDOMARE A Hundantalet per exteriördomare A Exteriördomarändringar A Exteriördomarens rätt att bedöma grupptävlingar A Exteriördomarens jävighet A.13. HUNDARNAS BEDÖMNING A.14. BEDÖMNINGSKLASSER A.15. PRISER A.16. ANDRA DIREKTIV A.17. BESVÄR B. UTSTÄLLNING ORGANINSERINGSDIREKTIV B.1. ANORDNINGSRÄTT B.1.1. Finska Kennelklubben B.1.2. Kenneldistrikten B.1.3. Kenneldistriktens medlemsklubbar B.1.4. Rasföreningar och rasklubbar B.1.5. Avvikelse från kenneldistriktens gränser B.2. UTSTÄLLNINGSARTER B.2.1. Internationella utställningar B.2.2. Alla rasers utställningar B.2.3. Grupputställningar B.2.4. Specialutställningar B.2.5. Stödutställningar B.3. Utställningars ansöknings procedur B.3.1. Allmänt B.3.2. Internationella och alla rasers utställningar B.3.3. Grupputställningar B.3.4. Specialutställningar 1

2 B.3.5. Stödutställningar B.4. Utställningars tid anpassning B.5. Insändande av resultat B.6. Andel av utställningsavgiften B.7. Utställningskommitté B.7.1. Kommittés sammansättning B.7.2. Utställningens sekreterare B.7.3. Utställningsinstruktör B.8. UTSTÄLLNIGSPLATS B.9. INFORMERING OM UTSTÄLLNINGEN B.9.1. Officiell annons i Koiramme Våra hundar B.9.2. Meddelande B.10. BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR SAMT UTSTÄLLNINGSKATALOG B Mottagning av anmälningar B Utarbetning av tidtabellen B Brev till utställare B Utställningskatalog B.11. Exteriördomare B Utarbetning av exteriördomarlistan B Kontakt med exteriördomare B Handledning av utländska exteriördomare B Domarelever B.12. RINGFUNKTIONÄRER B.13. VETERINÄR B.14. KOSTNADSERSÄTTNING OCH BETALNING B Reseersättning B Inkvartering B Dagtraktamente B Andra bestämmelser B Annat att observera B.15. KENNELKLUBBENS INFOSTAND B.16. UNDANTAG BILAGOR 1. Rasvarianter som tävlar som egna raser 2. I Finland accepterade raser, som inte är godkända av FCI och som inte tilldelas CACIB samt av FCI preliminärt godkända raser, som inte ännu tilldelas CACIB 3. Överflyttning från ras eller rasvariant eventuella raser samt argument 4. Rasföreningar som kan anordna en utställning per år enligt direktivet 2

3 A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV A.1. ALLMÄNT Att iaktta hundarnas välmående skall alltid ha högsta prioritet på alla hundutställningar. A.2. RÄTT ATT DELTA Hunden får delta på utställningen om den är registrerad i ett av Fédération Cynologique Internationale (senare FCI) erkända lands hundregister. Rasen skall vara godkänd av FCI eller Nordiska Kennelunionen NKU. Uppgifterna om hunden, som deltar på utställningen skall finnas i utställningskatalogen. En hund som saknas från utställningskatalogen får bedömas endast om utställningskommittén har gjort ett fel. Alla hundar som deltar på utställningen skall vara vaccinerade enligt Finska Kennelklubbens (senare Kennelklubben) gällande vaccinationsbestämmelser samt även annars uppfylla i det förut nämnda direktivet med angivna bestämmelser för spridning av smittosamma sjukdomar. Alla hundar som deltar på utställningen skall uppfylla Kennelkubbens gällande IDmärkningsbestämmelser. ID-märkningars granskning är på utställningsarrangörens ansvar och ID-märkningar granskas med stickprov. Kontroll av att vaccinationsbestämmelsers följs är på utställningsarrangörens ansvar. Vaccinationsintygen kan efter utställningsarrangörens omdöme granskas med stickprov om hundantalet överskrider Utan utställningskommitténs tillstånd får man till utställningsplatsen inte medföra hundar, som inte är anmälda till utställningen. Om man tillåter utomstående hundar komma till utställningsplatsen, skall man ovillkorligen granska dem på samma sätt som till utställningen anmälda hundar och de skall uppfylla förut nämnda Kennelklubbens gällande hälso-, vaccinations- och ID-märkningsbestämmelser. Det är förbjudet att betäcka en tik på utställningsplatsen. En dräktig tik får inte hämtas till utställningsplatsen mindre än 30 dygn före beräknad tid samt en tik mindre än 75 dygn efter valpningen. Det är absolut förbjudet att hämta hundvalpar i försäljningssyfte till utställningsområdet samt annonsering och leverering på utställningen och i dess omedelbara närhet. A.3. ANMÄLAN A.3.1. Allmänt Anmälningstiden för internationella och alla raser omfattande utställningar slutar senast en månad, till grupp- och specialutställningar senast två veckor före tidpunkten för utställningen. Anmälningstiden kan vara kortare om utställningsarrangören har kapacitet till det. Man får dock inte ändra, förkorta eller fördröja anmälningstiden som är meddelad i den officiella Koiramme-Våra hundar tidningens Kennelklubbens meddelande sektion (senare i Våra hundar tidningen) och i utställningens information. Anmälningen skall bevisligen vara betald (kvitto) på den sista anmälningsdagen och insänd (poststämpel) senast första följande vardag efter den sista anmälningsdagen. Anmälningen är möjligt även endast elektroniskt ifall utställningsarrangören så önskar. Den absoluta förutsättningen för elektroniska anmälan är att anmälningsavgiften är betald i samband med anmälan samt att anmälaren kan pålitligt individualiseras. 3

4 Ifall anmälan inte har kommit till utställningsarrangören inom en vecka efter anmälningstidens slut kan arrangören anse att anmälan är försenad. Arrangören har inte ansvar för anmälan, som försvunnit eller försenats i posten. Blotta betalningskvitto är ingen anmälan. Försenade anmälningar returneras. Vid anmälningen av i Kennelklubben registrerade hundar till bruks- och championklass fordras inga intyg av resultaten som fordras i dessa klasser. Hundar i andra länders register skall ha championatcertifikat och/eller working class certificate bifogad i anmälan. Working class certifikatet skall vara beviljat i det FCI:s medlemsland där hundens innehavare och/eller ägare har permanent bostad. Till hundens anmälningsdokument skall vid behov bifogas veterinärintyg om svansamputeringen. För en hund dels eller helt i finsk ägo fordras att intyget är på Kennelklubbens veterinära blankett. A.3.2. Klasser samt bytande av klass På internationella, alla raser omfattande och grupputställningar får det inte finnas klasser för yngre än 7 månader gamla hundar. På specialutställningar, som rasföreningar eller rasklubbar själv arrangerar, får sk. småbabyklass finnas för hundar mellan 5 och under 7 månader. Ifall utställningen har andra klasser eller tävlingar än de omnämnda i reglerna och direktiven, skall de omnämnas i utställningens information. Hunden kan anmälas till utställningen endast i den klass den har på anmälningsstunden enligt sina prov- eller utställningsresultat rätt att delta. Efter anmälningstidens slut kan hunden flyttas till en annan klass endast om hunden har erhållit i Finland eller i Nordiska länder provresultat som ger den rätt att delta i bruksklass (hunden kan flyttas till bruksklass). Efter anmälningstidens slut kan hunden också flyttas till en annan klass om vid anmälan har skett ett fel mot utställningsregler (hunden är anmäld i en klass, där den enligt sin ålder eller sina provresultat inte har rätt att tävla). Om hunden efter anmälningstidens slut har blivit finsk champion skall den flyttas till championklass. Till championklass får man dock inte efter anmälningstidens slut flytta en hund som är anmäld i bruks- eller veteranklass. A.3.3. Avgifter samt deras återbetalande Utställningskommittén bestämmer anmälningsavgiftens storlek. Kennelklubben bestämmer årligen junior handling tävlingars högsta tillåtna anmälningsavgift. För uppfödar- och avelsklasser tas ingen anmälningsavgift. Utställningsarrangören kan efter sin egen vilja använda anmälningsavgifter differentierade enligt anmälningstiden, utställningsklass och/eller utställarens till utställningen anmälda och ägda hundars antal. Vid användning av enligt hundantal differentierad anmälningsavgift, räknas prissänkta anmälningsavgifter för första hundar endast av varje anmälningsperiod. Differentierade anmälningsavgifter samt deras eventuella grunder skall tydligt och bindande nämnas i Koiramme-Våra hundar -tidningen samt i utställningens PM. Utav anmälningsavgifter återbetalda av utställarens begäran (se Utställningsregler punkt 5) kan verkliga bank- och behandlingskostnader avdras. 4

5 Utställningskommittén skall i förut nämnda fall återbetala anmälningsavgiften inom fyra veckor efter att utställaren har meddelat sina bankkontaktuppgifter till kommittén. Utställarens resor till utställningsplatsen ersätts inte. A.3.4. Anmälans annulering Anmälningen kan inte annulleras efter att den med avgift sänts till utställningsarrangören, trots att anmälningstiden ännu inte har gått ut. A.4. CERTIFIKAT Hunden kan inte ta emot certifikat ifall den har utställningsresultat som berättigar till finskt championat, eller den saknar de bestämda tilläggskrav som krävs för att uppnå championatet. Ifall certifikat har tilldelats i utställningsringen åt en hund som inte hade rätt att ta emot det, flyttas certifikatet vid resultatinspelningen över till hunden som fått reservcertifikat. A.5. INTERNATIONELLT CERTIFIKAT ELLER CACIB På internationella utställningar kan domaren enligt sin egen önskan föreslå CACIB åt bästa hanhund eller bästa tik, ifall han anser att den är värd internationellt championat. Åt nästbästa hanhund eller tik kan domaren föreslå reservcacib. CACIB och reservcacib skall dock tilldelas finska rasers bästa hanhund och tik som är prisbelönade med CK och är berättigade att tävla om CACIB och reservcacib. Ifall hunden som tilldelats CACIB redan är internationell champion eller den annars inte uppfyller FCI:s för tillfället sätta förutsättningar att ta emot CACIB, FCI kommer då att bekräfta CACIBet till hunden som tilldelats reservcacib ifall den uppfyller dessa förutsättningar. Man kan inte vägra att ta emot ifrågavarande pris på utställningsplatsen även om hunden är internationell champion. FCI bestämmer de raser och rasvarianter, som får tävla om CACIB (bilaga 1). Kennelklubben ansöker om CACIBen hos FCI och sänder CACIB-bekräftelser till utställningskommittén, som sänder dem utan dröjsmål till utställarna. A.6. ÖVERFÖRING FRÅN EN RAS ELLER RASVARIANT TILL EN ANNAN Överföring från en ras till en annan sker enligt bilaga 3. Kontrollen utförs före ifrågavarande rasers bedömning av exteriördomare, som är auktoriserad för rasen. Ifall domaren på grund av mätning eller värdering kommit till att hunden hör till en annan ras eller rasvariant, skall den officiella blanketten för "Överföring till annan ras" ifyllas. Utställaren får en kopia av blanketten och de övriga bifogas kritikblanketten. Hunden skall genast på samma utställning bedömas i den rasen eller rasvarianten, dit den överförts och den får inte heller senare tävla i den tidigare rasen eller rasvarianten. Efter överföringen från en ras eller rasvariant till en annan annulleras hundens alla tidigare resultat. Kennelklubben antecknar ändringen i hundregistret och sänder ett nytt registreringsbevis till den finländska utställaren. Endast expeditionskostnaderna uppbärs för det nya registreringsbeviset. Uppgiften om överföring till annan ras eller rasvariant för utländsk hund sänds till kennelklubben i utställarens hemland. 5

6 Kennelklubbens kansli kan även överföra en hund till annan ras på basen av utlåtande av två för rasen auktoriserade inhemska exteriördomare. Utlåtandet skall antecknas på blanketten "Överföring till annan ras". A.7. TESTIKELFEL SAMT DESS KONSTATERANDE Exteriördomaren granskar under bedömningen alla hanhundars testiklar. Även hanhundarna i valpklassen (7 mån - under 9 mån, på specialutställningar även 5 mån - under 7 mån.) skall ha normala testiklar. Ifall hanhunden är kastrerad på grund av sjukdom eller skada, skall man i rasringen presentera ett av Kennelklubben godkänt veterinärintyg, där det styrkas att hanen har haft normala testiklar vid minst sex månaders ålder. Om domaren konstaterar att hunden har testikelfel, bedöms hunden inte och orsaken antecknas på kritikblanketten. Om det är fråga om en hund i valpklass, får den en skriftlig kritik, men placeras inte. A.8. BLANDRASHET SAMT DESS KONSTATERANDE Om domaren vid bedömningen konstaterar att hunden är av blandras, antecknas detta på kritikblanketten. Han med en annan domare för rasen bekräftar detta med sina namn. Kennelklubbens styrelse kan avlägsna hunden ur hundregistret efter att ha blivit varse om saken och ha skaffat för sig nödvändigt betraktande förklarning av hundens blandrashet. A.9. FIXNING ELLER ÄNDRING AV ETT FEL ELLER NÅGON ANNAN EGENSKAP Om domaren vid bedömningen konstaterar eller misstänker, att man vidtagit regelstridig åtgärd för att ändra hundens utseende, kan endast domaren vidta åtgärder för att undersöka saken. Vid tydlig misstanke om utställningsregelstridig behandling skall domaren anteckna detta i kritikblanketten och underteckna den. Hunden får KEB, emedan den inte till alla delar kan bedömas. För att undersöka utställningsregelstridiga tillvägagångssättet har en person bemyndigad av utställningskommittén rätt att ta nödvändiga prov av hundar under utställningens lopp eller inom fem dygn efter utställningens slut. Enligt antidopingregeln är dock vanliga ämnen för pälsskötsel, tvätt och trimning tillåtna. Med användning av ämnen får man inte försöka påverka hundens prestanda, pälsens kvalitet, färg eller form. Användningen får inte heller orsaka skada åt hundens hälsa och välmående. A.10. RAPPORTER OM HUNDENS BETEENDE PÅ UTSTÄLLNINGEN, DERAS BEHANDLING OCH KONSEKVENSER Handling och konsekvenser i kvalitetsbedömning Efter att hunden på tre utställningar fått benämningen diskvalificerad på grund av hundens tydliga aggressivitet, kan Kennelklubben ställa hunden i utställningsförbud, vars längd bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i utställningsförbud redan efter att den fått en 6

7 diskvalificerad kvalitetsbenämning på grund av aggressivitet ifall incidentens konsekvenser har varit allvarliga. Vid bestämning av utställningsförbudets längd skall särskilt tas hänsyn till incidenters konsekvenser samt deras allvarlighet. Handling och konsekvenser utanför kvalitetsbedömning Efter att hunden har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan hund före eller efter kvalitetsbedömningen på utställningsplatsen eller dess omedelbara närhet så, att hunden har anmälts tre olika gånger, kan Kennelklubben ställa hunden i utställningsförbud, vars längd bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i utställningsförbud redan efter en anmälan på grund av aggressivitet, ifall incidentens konsekvenser har varit allvarliga. Vid bestämning av utställningsförbudets längd skall särskilt tas hänsyn till incidenters konsekvenser samt deras allvarlighet. Förutom utställningsförbud skall hundens resultat på den utställningen makuleras. Anmälningar Exteriördomaren som bedömer i ringen skall göra anmälan om kvalitetsbenämningen diskvalificerad är given på grund av aggressivitet. Anmälan om att hunden på utställningsområde eller i dess omedelbara närhet har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan hund eller annars betett sig hotande görs i första hand av den personen, som själv eller vars hund har blivit föremål av förut nämnda uppförande. I andra hand kan anmälan göras av utställningskommittés medlem, utställningsinstruktör eller utställningens veterinär. Anmälningsprocedur Anmälningen förs under utställningens lopp till utställningskommittén på en av Kennelklubben bekräftad blankett, som anmälaren bestyrker med sin underskrift. I anmälningen skall man försöka få utlåtandet av den personen, vars hunds beteende anmälningen gäller samt namnen och kontaktuppgifter av incidentens eventuella ögonvittnen för att klargöra vad som har orsakat händelsen, som har lett till anmälan. Utställningskommitténs plikt är att ha anmälningsblanketter till hands på utställningen samt genast efter utställningens slut leverera anmälningar till Kennelklubben. Beslutsfattande Beslutet om utställningsförbud och annullering av resultaten görs av Kennelklubbens styrelse efter mentalkommitténs förslag. Beslutsfattandet hindras inte av att personen, vars hunds beteende anmälan gäller, inte har använt sin möjlighet att ge sitt bemötande i fallet. Konsekvenserna som nämns i första och andra kapitlet gäller från den dagen Kennelklubbens styrelse har gjort sitt beslut. A.11. BESTÄMMELSER GÄLLANDE UTSTÄLLAREN Det får inte i hundförarens plagg finnas nämnt kenneln, uppfödaren, ägaren eller hunden som presenteras. Hundens päls tillåts på utställningsplatsen att skötas endast med borstning och kamning om det inte finns ett separat ställe särskilt markerat för trimningen. Hunden får vara kopplad på trimningsbordet bara under tiden, som är nödvändig för skötseln. Även annars skall utställaren till sin del se extra noga efter utställningsplatsens renhet. 7

8 A.12. EXTERIÖRDOMARE A Hundantalet per exteriördomare Utställningens arrangör och exteriördomaren skall före utställningen komma överens om bedömda hundars antal för exteriördomaren: rekommenderat antal är 70 hundar och största möjliga antal per domare 85 hundar. Exteriördomaren har rätt att vägra bedöma flera hundar än vad han på förhand har kommit överens om med utställningsarrangören. Ifall det till exteriördomaren anmäls flere hundar än vad han på förhand har meddelat att han tänker bedöma, skall överlopps hundar flyttas till andra exteriördomare och domarsekreteraren skall rådgöra med domaren om vilka raser, som skall flyttas. Domaren kan ändå gå med på att bedöma alla anmälda högst 85 hundar, om han anser att han kan klara det på normaltid utan att bedömningen lider. På en eller två rasers specialutställningar kan maximala antalet hundar per domare överskridas. Om detta skall man komma överens om med Kennelklubben. Anhållan skall göras omedelbart, då man klarlagt hundantalet. Om det anmälts mindre än 30 hundar till domaren, har utställningskommittén rätt att annullera inbjudan dock så, att domarens eventuella kostnader ersätts. A Exteriördomarändringar Man får inte ta bort en ras av domaren för att i stället kunna flytta över en annan ras för honom. Utställarna skall informeras om domarändringen i så god tid, att de har möjlighet att annullera sitt deltagande. Annulleringen skall vara poststämplad före utställningen. Om man av tvingande skäl är tvungen att göra domarändring under en vecka före utställningen, behöver inte utställningskommittén informera utställarna om detta på förhand. Utställningskommittén skall dock enligt sina möjligheter meddela om sista stundens domarändringar. I detta fall skall utställaren meddela, att han inte deltar, till ringen eller utställningens kansli före rasens ursprungliga bedömningstid. Om rasen flyttas över på domare, som i annonsen i Koiramme-Våra hundar, meddelats vara reservdomare för rasen, återbetalas inte anmälningsavgiften. I fall flere än en reservdomare för rasen är meddelade, skall anmälningsavgiften i annulleringsfall återbetalas. A Exteriördomarens rätt att bedöma grupptävlingar Domare, som bedömer FCI grupperna 1-10 skall inneha rätt att bedöma minst hälften av raserna i gruppen, som förekommer i Finland. På internationella utställningar skall domaren som bedömer grupperna 1 10 ha rätt att bedöma alla i Finland förekommande raser från i fråga varande grupp. På internationella och alla raser omfattande utställningar skall valet av utställningens bästa hund utföras av en erfaren domare, som har rätt att bedöma flera raser i flera FCI grupper och därtill minst två hela rasgrupper. Som exteriördomare till andra grupp- och best in show tävlingar kan väljas en person, som har rätt att bedöma flera raser i flera FCI grupper. I förenade grupper, till exempel 4 och 6 samt 7 och 8, kan gruppens bästa bedömas av en exteriördomare, som har rätt att bedöma minst hälften av de förenade gruppernas i Finland registrerade raser. Engelska Kennel Clubbens domare: Engelska Kennel Clubbens mest erfarna domare kan på internationella och nationella utställningar bedöma grupperna 1 10 ifall de är auktoriserade på CC-nivån för största delen av raserna i ifrågavarande grupp. 8

9 A Exteriördomarens jävighet Se gällande Kennelklubbens allmänna jävhetsbestämmelse. A.13. HUNDARNAS BEDÖMNING Då hunden förts in i ringen för mätning eller kvalitetsbedömning, skall den visas upp i alla de klasser och tävlingar, som dess erhållna priser berättigar den att delta i. Bedömande exteriördomaren skall granska hundarnas bett och testiklar samt utföra eventuella mätningen. Utställningskommitténs representant kan på mycket vägande skäl tillåta att hunden får avlägsnas från utställningsplatsen eller inte visas upp (i t.ex. grupptävlingarna). Kennelklubbens styrelse kan annullera hundens på den utställningen erövrade resultat om hunden utan tillstånd har blivit borta från finaltävlingarna. Schäfrarna kan bedömas på s.k. tillämpat tyskt system, ifall bedömande exteriördomaren och utställningsarrangören på förhand har kommit överens om detta. Då gör man kvalitetsnämnandet först efter att hela klassen är bedömd. Bedömningsklasserna är enligt hundutställningsbestämmelser. Hos inhemska raser skall bedömningen ske även muntligt. A.14. BEDÖMNINGSKLASSER Hundarna som är placerade inom de fyra bästa samt tilldelats CK i de officiella klasserna är berättigade att delta i bästa hanhund-/bästa tikklass. På rasföreningars och kennelföreningars samtidigt på samma plats anordnade utställningar kan grupptävlingarna förenas till en gemensam sluttävling. På internationella utställningar kan endast raser godkända av FCI delta i grupptävlingar (se bilaga 2). A.15. PRISER Utställningskommittén skall utdela en rosett för följande prestationer och prisplatser. Rosetternas färg skall motsvara av utställningsreglers officiella färger. Utställningskommittén skall utdela prisföremål för följande resultat och placeringar: - certifikat (CERT) - CACIB - bäst i rasen (BIR) - bäst I motsatt kön (BIM) - bäst i rasen samt BIM valp - bäst i rasen samt BIM veteran - bäst i rasen uppfödare - placeringar i grupptävlingar (Grupper 1 10, uppfödare 1 4, veteran 1-4) - placeringar i Bäst in Show tävlingar (BIS 1 4). Utställningskommittén kan, om den så önskar, även utdela prisföremål och/eller rosetter och/eller band för andra placeringar och resultat. Enligt utställningsbestämmelser utdelad prisrosett eller hundfoder som ända alternativ är inte här nämnt prisföremål. För certifikat, reserv-certifikat, CACIB samt reserv-cacib tilldelas åt utställaren ett med bedömande domarens underskrift bekräftat och av Kennelklubben godkänt bekräftingskort, som bevisar ovanstående pris. 9

10 A.16. ÖVRIGA DIREKTIV Under bedömningen får det i bedömningsringen finnas endast bedömande hundar med handlers, bedömande exteriördomaren, eventuella domarelever, erforderliga ringfunktionärer samt de representanter för utställningsbestyrelsen, som behövs för att utställningen skall löpa. A.17. BESVÄR Enligt Kennelklubbens fastställda revisions tillvägagångssätt berör besväravgiftens betalningsskyldighet inte domaren, som bedömer på utställningen, utställningskommittén eller kommittés representant. 10

11 B. UTSTÄLLNING ORGANISERINGSDIREKTIV B.1. ANÅRDNINGSRÄTT Utställningar får anordnas av - Kennelklubben - kenneldistrikten - Kennelklubbens medlemsförening, som vid utställningsansökan har varit minst ett år medlem i kenneldistriktet - specialklubbarna - rasföreningarna B.1.1. Finska Kennelklubben Arrangerar utställningar. B.1.2. Kenneldistrikten Arrangerar internationella, alla raser omfattande och grupputställningar inom ramen för sin kvot. B.1.3. Kenneldistriktens medlemsklubbar Arrangerar grupputställningar på kenneldistriktets område eller inom ramen för kenneldistriktets kvot antingen allena eller tillsammans med andra medlemsklubbar i sitt kenneldistrikt eller med kenneldistriktet. Arrangerar internationella och alla raser omfattande utställningar tillsammans med andra medlemsföreningar i sitt kenneldistrikt eller med kenneldistriktet. B.1.4. Rasföreningar och rasklubbar Arrangerar specialutställningar eller kan med kenneldistriktets medgivande vara medarrangör till andra utställningar. B.1.5. Avvikelse från kenneldistriktens gränser På utställningar kan man avvika från kenneldistriktens gränser, ifall kenneldistrikten sinsemellan kommer överens om saken. Andelen av utställningsavgiften betalas dock alltid till det kenneldistriktet inom vars kvot utställningen beviljas. B.2. UTSTÄLLNINGSARTER B.2.1. Internationella utställningar FCI beviljar Kennelklubben rätt att anordna internationella utställningar. De beviljade utställningarna fördelas till kenneldistrikten inom ramen för deras kvot. Arrangörer av internationella utställningar skall vara kenneldistriktets medlemsföreningar, som företräder minst jakt-, tjänste- och sällskapshundar och/eller kenneldistrikt. Även specialklubbar kan delta. Alla av FCI godkända hundraser skall kunna bedömas på en internationell utställning. Raserna, som FCI inte ännu har godkänt, kan delta endast om de är av Nordiska Kennelunionen godkända raser. I fråga varande raser kan dock inte delta i grupptävlingar. 11

12 B.2.2. Alla raser omfattande utställningar Kennelklubben bestämmer antalet för alla rasers utställningar och beviljar kenneldistrikten enligt utställningskvoten. Arrangörerna skall vara medlemsföreningar i kenneldistriktet ur flera rasgrupper och/eller kenneldistrikt. Även specialklubbar kan delta. På alla rasers utställningar skall det finnas möjlighet att presentera alla raser godkända av Kennelklubben. Raserna, som FCI inte har godkänt, kan delta endast om de är av Kennelklubben godkända raser. B.2.3. Grupputställningar Kennelklubben bestämmer antalet för grupputställningar samt beviljar kenneldistriktens utställningskvot. Kenneldistriktet skall se till att gruppindelningen på grupputställningarna och de arrangerande föreningarna så väl och vitt som möjligt representerar hundpopulationen och intressegrupperna på området. Alternativ 1 Kenneldistriktets medlemsföreningar kan anordna utställningar som representerar en hel FCI grupp. Alternativ 2 Kenneldistriktets medlemsföreningar kan anordna utställningar som representerar två hela FCI grupper. Alternativ 3 Medlemsföreningar kan anordna grupputställningar sålunda, att raserna får vara högst från två olika FCI-grupper. Grupperna 5.2 (ej lundehund), 5.3 (ej isländsk fårhund, västgötaspets, buhund), och 6.1 (ej bassetar, otterhound, blodhund) kan om så önskas räknas som en hel grupp. Dessutom skall en hel FCI-grupp vara med. Kennelklubben kan bestämma på vilket sätt vissa undergrupper skall väljas. Alternativ 4 Två till antalet små FCI rasgrupper kan förenas och då bedöms de även i grupptävlingarna som en grupp. Detta gäller t.ex. rasgrupperna 4 och 6 samt 7 och 8. I förenade grupper skall tillika vara med en annan hel rasgrupp. Om det på utställningen finns flere än två rasgrupper, räknas utställningen i kenneldistriktets utställningskvot som alla rasers utställning utom undantag nämnda i denna punkt. Alternativ 5 Flera grupputställningar kan efter kenneldistriktets ansökan förenas och anordnas som alla rasers utställning. B.2.4. Specialutställningar Som specialutställningar menar man specialklubbars eller rasklubbars specialutställning för sina egna raser. Antalet specialutställningar för specialklubbar och rasklubbar bestäms enligt vad som var antalsmässigt största rasens registeringsantal under föregående år före anhållan: en specialutställning för varje påbörjande 500 registrerade hundar. På specialutställningen får alla raser delta som hör till specialklubben vid tidpunkten för ansökan. Kennelklubben beviljar specialklubben eller rasföreningen rätt att arrangera en huvudspecialutställning, som ingår i utställningsantalet beroende av antalet registreringar. Specialklubben och rasföreningen skall årligen specificera sin huvudspecialutställning. Specialutställning kan arrangeras som en del av en annan utställning; dock inte på en internationell utställning. På specialutställningen kan anordnas avelsklass, småbabyklass samt välja BIS-avelsklass och BIS-valp. Dessa och eventuella andra inofficiella tävlingar skall nämnas i utställningens PM. 12

13 B.2.5. Stödutställningar Stödutställningarna är av Kennelklubbens styrelses skilt bestämda årliga eller som enskilda evenemang arrangerade stödutställningar eller motsvarande utställningar. B.3. Utställningars ansöknings procedur B.3.1. Allmänt Kennelklubben beviljar alla utställningar efter anhållan. Anhållan skall göras på Kennelklubbens elektroniska anhållningsblankett och alla punkter i blanketten skall fyllas i. Från och med den kan utställningen anhållas endast via Kennelklubbens datasystem för evenemang. Ändringarna gällande utställningen eller utställningskommittén efter anhållan skall via kenneldistriktet meddelas till Kennelklubben. Kennelklubben har rätt att avslå anhållan och kenneldistriktet har rätt att inte bestyrka anhållan, om ansökaren inte tidigare klarat av att arrangera utställning enligt regler, direktiv och allmän utställningspraxis. Kenneldistriktet kan vid behov tidigarelägga inlämnandet av anhållan. Försenad anhållan returneras med anteckningar försenad, behandlas inte. B.3.2. Internationella och alla rasers utställningar Anhållan skall göras elektroniskt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst två år före utställningens arrangeringsår. Elektroniska anhållan skall vara kenneldistriktet tillhanda senast den 1:a december och kenneldistriktet sänder in anhållan till Kennelklubben senast den 1:a januari. Kenneldistriktet skall kontrollera att - ansökande medlemsföreningar har rätt att arrangera utställningen - utställningens sekreterare är auktoriserad ringfunktionär - domarnas kontaktperson är tillräckligt språkkunnig B.3.3. Grupputställningar Anhållan skall göras elektroniskt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt, där utställningen anordnas, 15 månader före utställningens arrangeringsår dvs. före utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt utlåtande till Kennelklubben före utgången av oktober. Kenneldistriktet kontrollerar samma saker som i punkt 3.2. B.3.4. Specialutställningar Ansöks från Kennelklubben, men anhållan skall först göras elektroniskt för utlåtande i Kennelklubbens Omakoira-tjänst till det kenneldistrikt, där utställningen hålls. Anhållan skall postas till kenneldistriktet 15 månader före utställningens arrangeringsår dvs. före utgången av september. Kenneldistriktet sänder in anhållan med sitt utlåtande till Kennelklubben före utgången av oktober. Specialutställningen anhålls med förut nämnda handlingar och tidtabell även i det fall att specialutställningen anordnas som en del av någon annan utställning. B.3.5. Stödutställningar Stödutställningar ansöks på samma sätt som grupputställningar och specialklubbarnas specialutställningar och de anpassas med direktiv och bestämmelser för grupputställningar och specialutställningar. 13

14 B.4. Utställningars tid anpassning Under samma veckoslut regionalt nära varandra anordnade internationella eller alla rasers utställningars skall, utställningskommittéen se till att samma raser inte bedöms på båda utställningar samma dag. Tvådagarsutställningar kommer huvudsakligen överens om att ordna gruppindelningen motsatta och endags utställningar anordnas på olika dagar. Arrangörer av samma dag regionalt nära varandra anordnade utställningar, där samma raser bedöms, skall sinsemellan komma överens om saken. Finska Spetsklubbens årliga huvudutställning anordnas den tredje söndagen i mars och Finska Stövarklubbens den fjärde söndagen i mars. De år, då dessa söndagar är på påsken, kan ifrågavarande rasklubbar flytta sin huvudspecialutställnings tidpunkt till något annat veckoslut i mars. Finska Spetsklubben och Finska Stövarklubben skall sinsemellan komma överens om utställningens tidpunkt före utställningens anhållan, ifall den flyttade utställningen önskas anordna samma dag med någondera rasklubbens huvudspecialutställning. Det geografiska avståndet mellan internationella utställningar i samma land på samma dag skall vara minst 300 km med hänsyn till gruppdelningen. Samtidigt med Kennelklubbens utställning får inga andra utställningar anordnas. B.5. Insändande av resultat Resultaten skall sändas till Kennelklubben senast fyra veckor efter utställningen. De kontrollerade och med korrekta domar- och ringfuktionäruppgifter försedda ring- och rasvisa kritikblanketter och resultatlistor skickas i rasvis ordning. Minst två utställningskataloger (alla utställningar) skall bifogas och i den ena av dem skall alla hundars utställningsresultat vara antecknade (internationella utrställningar). Resultaten kan insändas till Kennelklubben även som en skild lista utskriven ur utställningens hunddata. Dessutom skall resultaten av grupp- och BIS-tävlingarna bifogas. Resultaten kan insändas till Kennelklubben även elektroniskt. Resultaten och tävlarnas kontaktuppgifter för junior handlertävlingarna på alla raser omfattande och internationella utställningar skall sändas till Kennelklubben senast fyra veckor efter utställningen. B.6. Andel av utställningsavgiften Alla utställningar erlägger till det kenneldistrikt, som förordat utställningen, en avgift, som är 15 % av anmälningsavgiften för de hundar som antecknats i utställningskatalogen i de officiella klasserna. Detta gäller inte specialutställningar, som grundar sig på specialklubbars eller rasklubbars registreringar. Stödutställningar erlägger inte kenneldistriktets utställningsavgiftetsandel, om det inte är bestämt annat vid utställningens beviljande. Kenneldistriktet kan på anhållan minska avgiften eller låta bli att driva in den, om utställningens kostnader av någon motiverad orsak stigit oväntat mycket. Internationella utställningar betalar dessutom till FCI en viss summa, som räknas ut enligt det antal hundar, som antecknats i katalogen. B.7. Utställningskommitté B.7.1. Kommittés sammansättning De föreningar, som har beviljats att anordna utställningen, har alltid ansvar för utställningen. 14

15 För utställningens praktiska arrangemang svarar utställningskommittén, som består av personer nämnda i förut uppräknade klubbar. Kommittén skall beroende på utställningens storlek bestå av åtminstone följande medlemmar: - ordförande - viceordförande - sekreterare - kassör - utställningskommissarie - kanslichef. Dessutom skall det finnas ansvariga personer eller överfunktionärer för lydnadsproven, agility- och junior handlertävlingarna, såvida sådana ordnas. Utställningskommittén fattar själv beslut om fördelningen av de olika uppgifterna bland funktionärerna. På större utställningar är det dessutom bra om det finns flera sekreterare samt en person, som är ansvarig för marknadsföring och kommunikation. B.7.2. Utställningens sekreterare Utställningens sekreterare skall vara en auktoriserad ringfunktionär. Sekreteraren sköter om kallelsen till kommittémöten, reserverar möteslokal och för protokoll över mötet samt sköter om korrespondensen. Sekreteraren koordinerar inbjudningarna av domare och ringfunktionärer och sköter om deras resor och logi. Utställningens sekreterare skall delta i eventuella förhandlingsdagar för utställningskommittéer. Arrangören för internationella och alla raser omfattande utställningar skall på egen bekostnad kalla utställningsinstruktören till varje möte, om inte utställningens sekreterare har deltagit i eventuella förhandlingsdagar för utställningskommittéer. B.7.3. Utställningsinstruktör I alla kenneldistrikt finns det åtminstone en utställningsinstruktör, som är kenneldistriktets tjänsteman. Varje utställningskommitté skall inbjuda instruktören till åtminstone ett av sina möten Detta gäller dock inte Kennelklubbens utställningar eller specialutställningar. Kallelsen skall sändas minst två veckor före mötet. Utställningsinstruktörens kunskaper kan utnyttjas bl.a. vid uppgörandet av domarlistan, PM och katalog samt då man samlar ihop materialet till ringarna och då ringfunktionärerna inbjuds. Ifall det inte finns en förteckning över ringfunktionärer på kenneldistriktets Internet sidor, ger utställningsinstruktören vid behov förteckningen över distriktets ringfunktionärer jämte uppgifter om adress och språkkunskaper m.m. även till andra än egna distriktets utställningskommittéer. På internationella och alla raser omfattande utställningar skall utställningsinstruktören försäkra sig i förväg om, att utställningskommittén har tillräcklig sakkännedom och vana att samla grupper och genomföra grupptävlingar. B.8. UTSTÄLLNIGSPLATS Vid val av utställningsplats skall man beakta beräknat antal hundar och publik samt tidpunkten. Under innesäsongen ( ) kan en del av raserna (t.ex. arktiska och nordiska spetsar) bedömas ute, men detta skall nämnas i utställningens PM. Även då skall det dock vara möjligt att flytta bedömningen in. Vid -20 grader skall i huvudsak alla hundar bedömas inomhus. På utställningsplatsen skall det finnas tillräckligt med regn- och solskydd för domarna och ringfunktionärerna samt ett lugnt ställe för eventuella doping provtagningar. 15

16 Bedömningsringarna skall vara tillräckligt stora och jämna. Ytan skall vara sådan att hundarna utan besvär kan bedömas. Det skall finnas tillräckligt med vattenpunkter för hundar. Alla utställningar skall ha ett räddningsplan som är godkänt av räddningsmyndigheten. På utställningar med över 1000 hundar skall det finnas färdighet till omedelbar förstahjälp för mänskor och veterinärfärdighet för hundar. Man skall rådfråga de kommunala myndigheterna om kommunens eventuella specialbestämmelser och tillstånd. Tillstånd eller anmälningar kan behövas åtminstone vid: - anordnande av nöjestillställning - användning av ljudåtergivningsapparater - akustisk återgivning - tillfälliga parkeringsplatser - uppsättande av vägskyltar och reklam - försäljning och servering av livsmedel. B.9. INFORMERING OM UTSTÄLLNINGEN B.9.1. Officiell annons i Koiramme Våra hundar Minst två månader före utställningen skall annons om utställningen publiceras i Koiramme- Våra hundar. Annonsen skall utformas enligt direktiv från Kennelklubbens kansli. Utställningsarrangören utarbetar annonsen och Kennelklubbens kansli granskar den. Utställningskommittén svarar för eventuella kostnader, som beror på felaktiga uppgifter. Annonsen faktureras från utställningskommittén, och den innebär Kennelklubbens gällande utställningars försäkringsavgift (= utställningsreglers punkt 7. ansvarsförsäkring). B.9.2. Meddelande För varje utställning skall man göra ett elektroniskt eller vid behov även tryckt PM, ur vilket det framgår - utställningens plats, tid och typ - anmälningsavgifter och -tider med eventuell differentiering av avgifterna - adress för anmälningarna - hur anmälningsavgiften skall erläggas - utställningsklasserna - i samband med utställningen arrangerade eventuella prov, tävlingar och andra separata tävlingar samt deras gällande avgifter - namnen på alla domare - kontaktuppgifter för information om utställningen, vid behov även information på andra språk (svenska, engelska) - vid flerdagarsutställningar bedömningsdagen för de olika raserna - Kennelklubbens bestämmelser rörande vaccination och id-märkning samt antidoping bestämmelser. Utställningens PM kan tryckas först, då man på Kennelklubben kontrollerat domarnas rätt att bedöma. Om man i PMet trycker anmälningsblankett, skall man använda Kennelklubbens officiella blankett i A4. B.10. BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR SAMT UTSTÄLLNINGSKATALOG 16

17 B Mottagning av anmälningar Till utställningen godkänns endast i tid inkomna anmälningar med bekräftad anmälningsbetalning antingen med bifogat betalningskvitto eller kopia av det eller på något annat sätt. För sent inkomna anmälningar returneras omedelbart med anteckningen "försenad". Utställaren svarar alltid i sista hand om rätta anmälningsuppgifter. I anmälningarna kontrolleras speciellt att hunden anmälts i enlighet med dess ålder i rätt klass. Uppfödare som har anmält uppfödarklassen informeras om hundarnas namn i komplett grupp. Man får inte ge uppgifter om andra anmälda hundar till någon. Anmälningarna sorteras och räknas enligt ras och domare genast då de inkommit. Man kontrollerar att antalet hundar/domare inte överskrider 85 hundar och att maximala antalet som domaren vid korrespondens har meddelat inte överskrids. Överföring av raser på grund av överskridning skall diskuteras med domaren. Anmälningarna till junior handler, agility och lydnad skall göras på egna blanketter, som genast i början separeras från anmälningarna till utställningen. På samma gång skall man kontrollera, att det inte med utställningsanmälningar finns anmälningar även till ovan nämnda tävlingar eller uppfödar- och avelsklasser. Mottagaren av anmälningar och utställningens kassör skall sinsemellan komma överens om kontrollen av betalningar och returneringen av avgifter. För att lätta bokföringen och redovisningen lönar det sig att öppna ett eget bankkonto för utställningen, via vilket alla betalningar sköts. Kontot som används skall vara i kenneldistriktets eller någon av de arrangerande föreningars namn. Kontot för utställningens betalningar får inte vara någons personliga konto. B Utarbetning av tidtabellen Syftet med tidtabellen är att försäkra sig om att hundarna kommer i tid till bedömningen. Det är tillräckligt om man är på plats ca en timme före den beräknade bedömningstiden. Bedömningen i ringarna skall huvudsakligen börja kl Ankomsten till utställningen sker enligt den differentierade tidtabellen, men senast kl Om veterinären är på plats ännu senare, kan utställningens arrangör besluta om senare sista ankomsttid. Man får lämna utställningen, då hunden visats upp i alla de klasser och tävlingar, som den skall delta i enligt erhållna pris. Man gör upp en normativ bedömningstidtabell för alla ringar. Man beräknar, att domaren i medeltal bedömer hundar i timmen (domarens individuella bedömningstakt samt raserna i ringen och deras antal skall beaktas). För ett mindre antal hundar än detta skall man inte göra upp tidtabell. Ringfunktionärerna ser till att tidtabellen håller. Man får inte börja bedömningen före tidtabellens bedömningstid om inte alla hundar i klassen finns på plats. B Brev till utställare I god tid före utställningen skall man skicka till alla utställare ett tidtabellsbrev elektroniskt eller per post. I brevet skall finnas - hundens tävlingsnummer - näradress och karta/kördirektiv till utställningsplatsen 17

18 - första tidpunkt för vaccineringskontroll - bedömningstidtabell och information om när man skall infinna sig på utställningen - information om eventuella domarbyten samt direktiv om hur man skall förfara om utställaren vill inhibera hundens anmälan - påminnelse om vaccinationsbestämmelserna och id-märkningen samt antidopingkontrollet - kontaktuppgifterna till utställningsplatsen under utställningen - gärna en karta över utställningsplatsen samt information om ringplaceringen - information om servicen på utställningsområdet - priser på biljetter och kataloger samt parkeringsavgifter - tid och plats för mätning av raser, som kan överföras till annan ras. Tidtabellbrevet skall också sändas till deltagarna i junior handler-tävlingen, agilityn, lydnadsprovet samt uppfödare som har anmält uppfödarklassen. Brevet skall vara utställaren tillhanda helst en vecka före utställningen. Utställarbrevet kan sändas även elektroniskt ifall utställningskommittén har färdighet till det och utställaren så önskar. B Utställningskatalog Varje utställning skall ha en tryckt eller duplicerad katalog, som innehåller åtminstone följande uppgifter: - utställningens datum och plats - utställningens art - raser / rasgrupper - utställningskommitténs medlemmar - arrangerande klubbar - utställningsinstruktör - program - bedömnings tidtabell - förklaring av prisbenämnande färger och använda förkortningar - uppgifter om alla anmälda hundar. I katalogen på internationella och alla raser omfattande utställningar och på specialutställningar för flera raser skall det finnas en förteckning över raserna i bokstavsordning. Då specialklubbar och rasklubbar har utställning på samma plats, kan de göra en gemensam katalog. I katalogen på internationella utställningar skall man utom det finska namnet på rasen åtminstone nämna dess officiella originalnamn. Katalogen får offentliggöras först på utställningsdagens morgon och på flera dagars utställningar på den första utställningsdagens morgon. Man får alltså inte dela ut den före utställningen åt t.ex. annonsörerna i katalogen. Raserna skall radas upp i gruppordning enligt FCI:s gruppindelning. På internationella utställningar skall icke FCI-godkända raser placeras i en skild sektor med rubrik Icke FCI-godkända raser. På flera dagars utställningar, skall varje dags raser nämnas gruppvis i gruppernas nummerordning (t.ex. fredagens grupper 4, 5, 6 och 10, lördagens grupper 1, 2 och 7 och söndagens grupper 3, 8 och 9). I internationella utställningars katalog skall förutom rasens finska namn anges även rasens namn på någon av FCI:s officiella språk (engelska. spanska, franska, tyska) samt rasens ursprungliga officiella namn. 18

19 I bedömningstidtabellen skall även nämnas namnen på ringfunktionärer och domarelever med deras raser. I programmet skall även finnas beräknade tider för grupptävlingars början samt namnen på gruppdomarna. Om varje hund skall i katalogen nämnas hundens fullständiga officiella namn, officiella titlar, registernummer, födelsetid, hundens far och mor, uppfödarens namn och hemort samt ägarens namn och hemort. På internationella och alla raser omfattande utställningar skall man anteckna hundens nationella bruks- och utställningschampionat och nationella vinnartitlar, internationella championat, flera länders med gemensamma regler överenskomna vinnartitlar (t.ex. Nordiska och Baltiska vinnartitlar och championat) samt FCI:s värdeutställningars vinnartitlar (världs- och världsdelsutställningar). På andra utställningar bestämmer arrangören vilka titlar, som skall publiceras. Efter hundens uppgifter kan antecknas (-), om hunden inte får ta emot certifikat på denna utställning (hundar som endast saknar tilläggskraven för titeln FI UCH). Hundarnas numrering börjar från nummer ett och fortsätter utan avbrott. Om man vill numrera uppfödar- och avelsklasserna, lönar det sig att använda en helt annan numrering. Förteckning över deltagarna i junior handler-tävlingen skall finnas i slutet av katalogen. Där nämns deras namn, hemort och födelseår. Sluttävlingen för junior handling placeras i tidtabellen före grupptävlingarna. Om bedömningen av rasen sammanfaller med junior handler-tävlingen, ändras inte rasens bedömningstid på grund av detta. B.11. Exteriördomare B Utarbetning av exteriördomarlistan Det är skäl att börja göra upp listan genast, då Kennelklubben godkänt utställningen. Man kontaktar först domarna per telefon eller e-post och därefter sänder man en skriftlig inbjudan på Kennelklubbens blankett. Ur inbjudan skall det tydligt framgå kontaktpersonens namn, adress och kontaktuppgifter på dagen och kvällen. I det här skedet lönar det också att nämna om utställningen hålls inne eller ute samt om domaren går med på att vid behov bedöma junior handler- eller grupptävlingen. Utländska domare skall man även förfråga på vilket språk de dikterar sina kritiker, för att kunna boka språkkunnig ringpersonal. Man skall vid korrespondensen med exteriördomare noga förklara kostnader som betalas samt be domarnas kvittering om kostnaders godkännande. I inbjudan skall man nämna de raser man önskar att domaren skall bedöma. Ifall kommittén efteråt hamnar och göra ändringar i raser som skall bedömas, skall man komma överens om det med domaren. Utländska domare skall få namnen på de raser han skall bedöma på hans modersmål eller något av FCI:s officiella språk. All kommunikation med domaren är möjligt att göra elektroniskt, så snart som ovan nämnda ärenden blir klara och domaren inte skilt vill ha kommunikationen per post. Efter att domaren skriftligt har godkänt bedömningsinbjudan, har han inte rätt att utan giltig orsak (t.ex. arbetsförhinder, sjukdom) ge återbud. Domaren får i Finland bedöma samma ras på internationell utställning endast en gång under kalenderåret, dock så att det mellan bedömningsgånger skall vara minst sex månader. Kennelklubben kan bevilja dispens till detta. De inhemska rasernas specialklubbar Finska Spetsklubben, Finska Stövarklubben och Lappalaiskoirat (specialklubb för lapphundar och lapska vallhundar) sänder årligen till 19

20 Kennelklubben en förteckning över de utländska domare, som får bedöma deras inhemska raser (finsk spets, karelsk björnhund, finsk stövare, finsk lapphund och lapsk vallhund). Kennelklubben sänder förteckningen till utställningsarrangörerna i samband med godkännandet av utställningen. Arrangörerna skall efterfölja dessa förteckningar. Utställningskommittén kontrollerar nordiska domarnas rättigheter i en domarkatalog som heter Nordisk Dommerguide, till vilken finns en länk på Kennelklubbens internetsidor. Utomnordiska domarnas rättigheter kontrolleras på Kennelklubbens kansli. Kommittén skall ovillkorligen sända domarlistan till Kennelklubben inom utsatt tid. Det rekommenderas att minst 50 % av domarna på utställningen är inhemska. B Kontakt med exteriördomare Man sänder så tidigt som möjligt en förfrågan till domarna om deras resplaner. Efter anmälningstidens utgång informeras domarna omedelbart rasvist om antalet hundar, som domaren skall bedöma. På samma gång informerar man om resarrangemang, logi och mat under utställningen. Man skall dessutom meddela domaren, vart han kan ta kontakt ännu dagen före utställningen och under utställningen. Personen som har ansvar för exteriördomarkontakter skall vara tillräckligt språkkunnig och gärna auktoriserad ringfunktionär. Samma krav gäller personen som under utställningen tar hand om domarna (från domarnas ankomst till deras avgång). B Handledning av utländska exteriördomare Till utländska domare skall i god tid före utställningen sändas bedömnings- och domardirektiv samt direktiv gällande hundarnas hälsa på något av FCI:s språk. Då domaren för första gången bedömer i Finland, skall utställningskommittén ordna ett info före utställningen. Vid tillfället skall en språkkunnig inhemsk exteriördomare eller utställningsinstruktör närvara. Man skall vid behov på förhand rådgöra med utställningsinstruktören om info. Vid info skall åtminstone följande saker behandlas: - skillnaderna mellan benämningar i kvalitetsbedömningen samt skillnaden mellan diskvalificerad och KEB (EVA) - domarens plikt att undersöka hundens testiklar samt observera eventuella veterinärintyget om kastration - frågor, som domaren sköter och frågor, som ringfunktionären sköter - grupptävlingarnas procedur - domarelever. FCI:s officiella rasstandarder skall finnas på utställningar. Till domare som kommer från annat än ett FCI-land skall arrangören sända officiella rasstandarder för domarens raser på något av FCI-språken. B Domarelever Exteriördomare utför på utställningarna övningsbedömningar för att auktoriseras för nya raser. Det får i ringen finnas högst två domarelever, såvida Kennelklubben inte givit dispens för flera. Domareleven skall anhålla om tillstånd för övningsbedömning av utställningskommittén och av i fråga varande domaren senast en vecka efter anmälningstidens utgång. Utställningskommittén och domaren kan ändå gå med på närmare utställningsdatumet ställd önskan om övningsbedömning. Domaren har alltid rätt att vägra ta domarelever. Domareleven frågar själv inhemska domares samtycke, vid behov frågar utställningskommittén utländsk domare. 20

HUND. utställning SVENSKA KENNELKLUBBEN. Regler och bedömningsgång i sammandrag

HUND. utställning SVENSKA KENNELKLUBBEN. Regler och bedömningsgång i sammandrag HUND utställning Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUTSTÄLLNING Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt.

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

Utställnings- och championatregler

Utställnings- och championatregler Gäller från 2012-01-01 till 2016-12-31 Utställnings- och championatregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Försäkra din valp nu! Ring ditt lokala hundombud. Vi finns där du finns. 30 % rabatt för valpen Bergslagen/Västmanland

Läs mer

Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare

Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare Gäller från 2012-01-01 till 2016-12-31 Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag

Läs mer

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer Labradormästerskapet Regler och Anvisningar för deltagare, arrangör och funktionärer Fastställda av Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse 2015-03-03 Labrador Retrieverklubben 2015 REGLER FÖR LABRADORMÄSTERSKAPET

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer