SYMPOSIUM 2010 Symposium april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIUM 2010 Symposium 15-16 april 2010. 2010.04 www.responstryck.se"

Transkript

1 SYMPOSIUM 2010 Symposium april 2010 DIABETES - inte bara en släng av socker

2 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Torsdagen 15/ Moderator: Märta Sjölander Registrering Kaffe Besök hos utställare Öppningsanförande beskrivning styrelsens arbete och framtidsplaner Nationella riktlinjer Karin Wikblad, Tony Holm Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen Lunchbuffé och besök hos utställare Parallella symposier Program Kunskapsbaserad vård Diabetes hos de allra Fysisk aktivitet hos äldre och Starta studie yngsta barnen med diabetes Föreläsare Christel Bathsevani Eva Örtkvist Michail Tonkonogi Marie Olsen Moderator Janeth Leksell Lisa Torstensson Lillemor Fernström Moderator: Marianne Olsson Kaffe och besök hos utställare Årsmöte Ny HbA1c-rapportering 2010 Jan-Olof Jeppsson HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Gemensam middag med underhållning Restaurang Cabaret 3

3 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Fredagen 16/ Moderator: Janeth Leksell Posterpresentation Kaffe och besök hos utställare Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona M Andersson, Britt-Marie Carlsson Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir Lunch och besök hos utställare Moderator: Lotta von Unge Unga vuxna och typ-2 diabetes Björn Eliasson Det glada åldrandet Björn Lennhed Avslut Mona M Andersson, ordförande 4

4 Föreläsningar Abstracts SID

5 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Karin Wikblad, Tony Holm År 2006 startade arbetet med att ta fram nya evidensbaserade nationella riktlinjer för diabetesvården och i januari 2010 publicerades den finala versionen. Ett stort antal diabetessjuksköterskor och läkare inom diabetesvården i Sverige har på olika sätt deltagit i arbetet. Riktlinjerna omfattar 185 olika tillstånd och åtgärder framför allt inom områden där det förekommer stora praxisvariationer och där vården behöver vägledning. Ett mindre antal tillstånd och åtgärder har lyfts fram som centrala rekommendationer. Inom omvårdnadsområdet berör de centrala rekommendationerna framför allt patientutbildning, kulturanpassning av vården och egenmätning av blodglukos. Jämsides med riktlinjearbetet har även kvalitetsindikatorer för diabetesvården tagits fram. Dessa möjliggör utvärdering av vårdens kvalitet. Arbetet med att implementera riktlinjerna sker i de olika sjukvårdsregionerna i landet. Socialstyrelsen har i samarbete med sjukvårdsregionerna planerat för en konsekvensbeskrivning inom respektive region. Dessa gapanalyser kan sedan ligga till grund för politiska beslut där särskilda satsningar genomförs för att öka förutsättningarna att följa rekommendationerna. Den andra delen av implementeringsarbetet rör professionens förmåga att införa riktlinjerna i verksamheten. Detta görs oftast lokalt där lokala vårdprogram revideras och omsätts. Socialstyrelsen kommer att följa upp i vilken omfattning vården har infört respektive utmönstrat centrala rekommendationer inom diabetesvården. 6

6 Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen 7

7 Kunskapsbaserad vård/ starta studie Christel Bathsevani 8

8 Diabetes hos de allra yngsta barnen Eva Örtkvist 9

9 Fysisk aktivitet hos äldre med diabetes Miichail Tonkonogi 10

10 Ny HbA1c-rapportering Jan-Olof Jeppsson 11

11 HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Metabolt minne innebär att höga blodsockervärden följer med patienten som en belastning och kan leda till följdsjukdomar långt efter det att blodsockret förbättrats. Studier visar att höga blodsockervärden under några år kommer att leda till en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar under många år även om blodsockret senare förbättras. Vilken betydelse har detta för patienter med diabetes? För patienter med dålig compliance till behandling bör man vid något tillfälle informera om de skadliga effekterna av metabolt minne. En patient kan annars tro att eventuella tecken på följdsjukdomar som senare uppträder kommer att stanna upp när blodsockret förbättras. Eftersom vi har kunskap om att värdena kommer att följa med patienten ytterligare många år, är det viktigt att på ett nyanserat sätt förmedla detta till patienten. Metabolt minne har också betydelse för att förstå orsaken till en följdsjukdom hos en enskild patient eftersom blodsockervärdena för flera år sedan kan förklara komplikationer. Det innebär också att vi bör ha ökat fokus på screening av typ 2 diabetes och följa upp patienter med prediabetes. Målvärden för HbA1c bör vi uppnå i så stor utsträckning som möjligt. En aspekt man dock aldrig får glömma är att vi gör mycket stora vinster också om vi får ned en patient en liten bit från ett högt HbA1c-värde. I många fall kan t.ex. en sänkning från 9% till 8% vara avgörande för svårighetsgraden av framtida komplikationsutveckling. Detta bör vi förmedla till våra patienter som har en mycket dålig blodsockerkontroll. Det är ofta inte realistiskt att snabbt nå målvärden för dessa patienter utan vi får ta mindre steg i taget. 12

12 Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Basbehov För att tillgodose basbehovet gällande diabetesomvårdnad rekommenderas: På vårdcentral / mottagning i primärvård: minst 100 procent tjänst per 400 patienter. (Se tabell 1). På diabetesmottagning på sjukhus: 100 procent tjänst per 250 (-300 patienter). På barndiabetesmottagning: 100 procent tjänst per 100 barn, 0-18 år. Specifikt behov för andra ansvarsområden Har diabetessjuksköterskan andra specifika arbetsuppgifter/ansvar tillkommer tid för detta. Primärvård Tabell 1 nedan åskådliggör beräknat behov i primärvård och är beräknat på en enhet med listningsunderlag/ befolkningsunderlag på patienter. Med en beräknad prevalens på 4 procent blir antalet diabetespatienter ca 400. Tabell 1 Antal patienter Antal besök Antal timmar Antal timmar för dokumentation Rutinbesök Nyupptäckta Insulininställning Extra besök Grupputbildning 64 (i grupper om 8) 8 grupper x 20 tim. 160 Telefontillgänglighet Teamträff med läkare 100 Administrativ tid 100 Summa Totalt 1605 timmar Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) För både primärvård och sjukhusvård gäller att varje diabetessjuksköterska inte bör ha för litet patientantal för att upprätthålla kompetensen Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svenska Diabetesförbundet 13

13 Ledtal Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Styrelsen för SFSD är glada att efter några års arbete äntligen kunna presentera ledtalsrekommendation för diabetessjuksköterska. Bakom ledtalen står även Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Svenska Diabetesförbundet (SD). Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) Framtagandet av ledtal har utgått från verksamhetsbeskrivningar från olika enheter. Patientantal liksom kontaktorsaker och tidsåtgång för dessa har tagits med. Tabellen åskådliggör beräkningen, men den får naturligtvis anpassas efter behovet hos patienterna på egen enhet. Har man fler insulininställningar per år, fler nyupptäckta etc så åtgår mera tid. Ledtalen täcker basbehovet av diabetesvård hos patienten och anger en miniminivå. Om diabetessjuksköterskan har andra ansvarsområden utöver det rena patientarbetet eller om området har en ökad vårdtyngd så måste detta tas hänsyn till och tiden utökas. Ett led i arbetet har varit att studera hur verkligheten stämmer med beräknat behov. Detta utmynnade i studien Diabetessjuksköterskans roll i diabetesvården en tidsstudie publicerad i Diabetesvård och Diabetolognytt. Resultatet visade att den avsatta tiden långt ifrån stämde med beräknat behov. Med anledning av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för diabetes där tidig intensiv behandling av diabetes liksom patientutbildning prioriteras högt fann vi det angeläget att skriva debattartikeln Primärvården kan inte uppfylla nya riktlinjerna för diabetesvård. Vi skrev artikeln för att visa på behov av att organisera primärvården så att diabetespatienternas behov tillgodoses genom ökad tillgång till diabetessjuksköterska. Debattartikeln har hittills varit publicerad i sammanlagt 11 tidningar spridda över landet, bl.a. Dagens Medicin. Se länkar till alla publiceringar på 14

14 Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten 15

15 Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir 16

16 Unga vuxna och typ 2-diabetes Av Björn Eliasson Med den globala urbaniseringen följer bland många människor förändringar av livsstilen som leder till övervikt och fetma, även bland barn, ungdomar och unga vuxna. Parallelt ökar antalet barn och unga med typ 2-diabetes. Riskfaktorerna för typ 2-diabetes i denna grupp är desamma som bland vuxna. Ett allt tidigare insjuknande i typ 2-diabetes medför en ännu okänd riskökning för makrovaskulära diabeteskomplikationer, men både nefropati och retinopati har setts öka i riskpopulationer även bland barn. Behandlingen är i princip den samma som för andra vuxna med typ 2-diabetes, även om det är särskilt angeläget med en god diagnostik för att utesluta typ 1-diabetes eller MODY. Antalet patienter med typ 2-diabetes bland barn och unga i Sverige är fortfarande mycket begränsat, men det har funnits en oro för en snabb ökning eftersom barn och unga i likhet med övriga ökat i vikt sedan många år. Det förefaller dock som att antalet unga med typ 2-diabetes är betydligt högre i andra länder där diabetesförekomsten totalt kan vara flera gånger högre än i Norden. I detta föredrag summeras kunskapsläget avseende spridningen av typ 2-diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna i Världen, men också patogenes, komplikationsutveckling samt behandling och dess resultat. Aktuella resultat från SWEDIABKIDS och NDR redovisas, och de särskilda behov som unga vuxna med typ 2-diabetes kan ha vid uppföljningen i öppenvården diskuteras. 17

17 Ett måltidsinsulin med snabb effekt direkt! 1 Apidra (insulin glulisin), F, 100 enheter/ml injektionsvätska är en kortverkande insulinanalog. Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinder ampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste 18 prisuppgift se Datum för senaste översynen Becker et al. Exp Clin Endocrinol Diab. 2005;113: sanofi-aventis AB. Tel Snabbhet, när det behövs. SE.GLU

18 Effektiv och uthållig från start till mål. 1 Lantus (insulin glargin)p x, F, 100 enheter/ml injektions-vätska är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där insulin krävs. Varning: Lantus skall ej användas för behandling av diabetes-ketoacidos. Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, Lantus OptiSet 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinderampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste prisuppgift se Datum för senaste översynen Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 1. Riddle et al. Diabetes Care 2003;26: Lepore et al. Diabetes 2000;49: sanofi -aventis AB. Tel aventis.se 19 Effekt i upp till 24 timmar. 2 SE.GLA

19 Det glada åldrandet Björn Lennhed, Falun Ungdom är ett fel som går över med åren Bilden av det lyckliga åldrandet, en långsam strävan efter livserfarenhet och sänkta prestationskrav, kantas ofta av varningstecken och föreställningar om sjukdom och ohälsa. När tidningsrubrikerna presenterar allt fler metoder för hålla blodsocker och hjärnceller i schack är det lätt att förledas att tro att åldrandet är någonting vi till varje pris måste hålla ifrån oss och undvika. För att kunna åldras med glädje och värdighet blir det då viktigt att kunna vända på bilden och belysa glädjen och tillfredställelsen av att efterhand skörda frukterna av den erfarenhet man samlat på sig. Utan kunskap om hur vi åldras både hälsosamt och njutningsfullt riskerar vi att skrämmas av vägen framåt utan att kunna njuta av färden. Föreläsningen belyser de positiva aspekterna av människans naturliga åldrande, likväl som kända skyddsfaktorer och skyddsmekanismer mot ohälsa. Livsglädjen står i centrum för denna föreläsning om kroppens och själens gradvisa mognad. 20

20 Posters Abstracts SID

21 Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes - ett osynligt problem Marina Stenbäck, Marianne Pegelow Haglund Diabetes mellitus är den första icke infektiösa sjukdom som fått en sådan utbredning att den klassificeras som epidemi. Det finns ett samband mellan sexuell dysfunktion och diabetes. Sexuell hälsa är förenligt med god livskvalitet. När det gäller män är sambandet mellan diabetes och sexuell dysfunktion känt. Forskning visar att även kvinnor med diabetes får problem med sin sexualitet. Detta är inte lika känt och kvinnorna tar sällan upp problemen själva. I diabetessjuksköterskans roll ingår att stödja och handleda personer med diabetes för att de ska klara egenvården på ett bra sätt. Det är viktigt att mötet med den enskilda patienten präglas av en helhetssyn. Förhållningssättet empowerment innebär att patienten blir mer delaktig och känner sig bekräftad. Det finns olika samtalsmodeller när det gäller sexuell hälsa varav PLISSIT är den mest kända. Syftet med intervjustudien var att belysa samtalet mellan diabetessjuksköterskan och den kvinnliga diabetespatienten när det gäller sexuell hälsa. Kvalitativ intervjustudie valdes som metod. Fem diabetessjuksköterskor verksamma i Södra Stockholm intervjuades. Fyra öppna frågor användes i intervjuerna. Resultatet visade att flertalet av diabetessjuksköterskorna saknade beredskap för att ta upp frågor om sexuell hälsa med kvinnliga diabetespatienter. De tog upp andra underlivsbesvär som svampinfektioner och inkontinens, men berörde sällan eventuell sexuell dysfunktion. Ingen dokumentation förekom under sökord sexualitet. Samtliga önskade mer kunskap för ökad beredskap till samtal. De önskade också dokument att utgå från i samtalet och informationsbroschyrer till patienterna. Utökat samarbete med distriktsläkaren sågs också som en kvalitetssäkring. Slutsatsen var att diabetessjuksköterskan har en unik möjlighet att ta upp frågor om sexuell hälsa. Denna möjlighet kommer av att hon/han ofta är trygg i sin yrkesroll, har gott om tid, känner patienterna väl och har byggt upp ett förtroende hos dem. Trots detta verkar problemet ha förblivit osynligt. Det som efterfrågades var mer kunskap. För ökad beredskap vore det i första hand angeläget att se över utbildningsmöjligheterna i Sverige. 22

22 Beteendemodifierande gruppbehandling för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 1 (DMT1) en beskrivning Ekroth L, Lundqvist G, Alvarsson M, Andersson I Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska, Solna. Introduktion Få studier på viktreduktion hos överviktiga patienter med typ1-diabetes finns beskrivna. Förutom att äta på hunger och sug beskriver många av patienterna att dom äter för livet, för att häva insulinkänningar. Från nationella diabetesregistret (NDR) fann vi att 54% hade BMI 25 (övervikt och fetma) och 15% hade BMI 30 (fetma) av de patienter som besökte Endokrinkliniken, och dessutom vägde sig, under Detta ses även hos normal populationen Övervikt och fetma är riskfaktorer för många sjukdomar. Vi startade en gruppbehandling, med fokus viktnedgång med blodsocker-kontroll, för de överviktiga patienter med typ1- diabetes som själva efterfrågade hjälp med vikten. Metod Behandlingen utgörs av gruppmöten, initialt varannan vecka, men senare en gång i månaden. Gruppen leds av två diabetessjuksköterskor (LE och GL) och en erfaren dietist (IA). Behandlingen följer ett strukturerat beteendeinriktat program, ursprungligen utarbetat vid Överviktsenheten Karolinska Universitetssjukhuset, men modifierat för denna patientgrupp. Varje möte inleds med att samtliga patienter beskriver sin erfarenhet sedan sist avseende kost, motion, blodsocker, insulinregim och insulinkänningar. Vid behov justeras insulindoser i samråd med sjuksköterska. Alla patienter redovisar även kort sin hemuppgift till denna gång. Programupplägg för de två första gruppmötena Datum Laget runt, 60 min Genomgång, 30 min Uppg till nästa gång, 15 min 23 okt Vikt, blodsocker Välkomna, upplägg, Göra en blodsockerkurva Uppg 1: Genomgång viktkurvan i boken. 7 dagar, koppla till maten via kostregistreringen samt Blodsockerkontroll, Stödschemat Hunger, Sug, Känning viktnedgång och Uppg 8: Måltridsfördelningen måltidsordning (Uppg 9) Uppg 2: Motivation Lämna ett blodprov för HbA1c 4 nov Stödschemat/blodsockret/ Tallriksmodellen vid diabetes Uppg 9: Tallriksmodellen vikten och för viktnedgång Uppg 3: Beteendetekniker Uppg 8: Måltidsordning Uppg 2: Motivation Resultat En första grupp med åtta patienter (sex kvinnor och två män) började behandlingen i oktober Efter tre månader: viktnedgången var statistiskt signifikant, p = 0.018, med start median vikt 92 kg (range76-101) kg och efter tre månader 90 kg (74-98) kg. BMI och HbA1c var vid start 31,6 kg/m2 (28,1-39,6) kg/m2 och 6,4% (5,0-9,1)% och hade ej ändrats signifikant efter tre månader. Gruppen upplever färre insulinkänningar sedan behandlingen påbörjades och påtalar att dom känner trygghet i att våga ändra sina insulindoser. Gruppen hade i genomsnitt haft diabetes i 31 år, medelålder vid gruppstart var 54 år. Konklusion Blodsockerkontroll under viktnedgång är centralt för typ 1-diabetiker. Vår förhoppning är att denna behandlingsform kan visa sig effektiv för överviktiga patienter med typ1-diabetes, vid vår klinik, som söker hjälp att gå ner i vikt och vi kommer att fortsätta med utvärdering av behandlingen, i denna grupp och för kommande. 23

23 Burden of diabetes in CSII-treated adolescents Anna Lindholm Olinder Objectives: To investigate the associations between higher burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health in CSII treated adolescents with type 1 diabetes. Methods: Data concerning burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health were obtained from 91 CSII treated adolescents (aged 12-18), who were regularly attending four different paediatric diabetes clinics in Sweden. Burden of diabetes was measured with Check your Health. Perceived health and quality of life were measured with Disabkids chronic generic and diabetes module self and proxy version and with Check your Health. Treatment satisfaction was measured with the single question: How satisfied are you with your current treatment?. Results: Approximately one third (32 %) of the adolescents did not perceive any burden of diabetes. The burden of diabetes was not associated with HbA1c, but the adolescents with higher emotional burden took fewer daily bolus doses (4.2 vs. 5.0, p= 0.02), there was also a trend that they performed fewer self monitoring of blood glucose per day (2.6 vs. 3.4, p=0.056). Those adolescents with higher physical, emotional and social burden were less satisfied with the treatment (4.9 vs. 5.3, p= 0.02; 4.2 vs. 5.0, p= 0.02; 4.6 vs. 5.2, p=0.01, scale 0-6). They reported poorer self-perceived health in all domains. The parents to the adolescents with high social burden perceived the adolescents health better than what the adolescents did themselves. Conclusion: It is important to identify adolescents who perceive a high burden of diabetes in order to assist them with appropriate help. 24

24 Kunskapskontroll av Diabetes för Delegering till vårdpersonal i kommunal vård Ett kvalitetssäkringsarbete i Leksands kommun Annelie Granath, Pia Wahrén Bakgrund Äldre personer som blir beviljade särskilt boende inom kommunen klarar oftast inte att självständigt sköta sin egenvård och ta ansvar över sin diabetes. Detta innebär att vårdpersonalen måste ta över ansvaret för deras diabetes och ge assisterad egenvård, detta ställer krav på personalens kunskaper om diabetes och egenvård. Detta problem har identifierats av diabetessjuksköterskor i Leksands kommun som 2008 påbörjade kvalitetssäkring av diabetesvården för de äldre som bor i särskilt boende i kommunen i form av utbildning till vårdpersonalen. Syfte Syftet med detta kvalitetssäkringsarbete var att öka kunskapen hos vårdpersonal avseende diabetes och äldre. Metod Med hjälp av intervjuer med vårdpersonalen har en kunskapskontroll arbetats fram för att säkerställa kunskapen i samband med delegeringsförfarandet. Utifrån dessa intervjuer (n=5) identifierades ett antal teman som sedan lade grunden till frågorna i kunskapskontrollen. Inför delegeringsförfarandet får baspersonalen ett utbildningstillfälle av diabetessjuksköterskan. Kunskapskontrollen skrivs sedan i samband med att delegering är aktuell. Resultat Frågeformuläret Kunskapskontroll av Diabetes inför delegering - KDD innehållande 18 frågor indelades i fyra olika dimensioner: Baskunskaper Beskriv skillnaderna på diabetes Typ 1 och diabetes Typ 2? Kan en person som är kostbehandlad för sin diabetes få ett för lågt blodsocker? Symtom och Orsaker Nämn några symtom på högt blodsocker? Nämn några symtom på lågt blodsocker? Omvårdnadsåtgärder Varför är kvällsmålet viktigt för en person med diabetes? Vad ska man tänka på när en person med diabetes drabbas av infektioner som t.ex. influensa eller magsjuka? Behandling Vad är viktigt att tänka på vid insulinbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Vad är viktigt att tänka på vid tablettbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Slutsats Vi upplever att delegeringsförfarandet blivit mycket säkrare och vid flera tillfällen har vårdpersonal uttryckt att de känner sig mera trygga när de vårdar personer med diabetes då de upplever sig ha kunskap om ämnet. Sjuksköterskorna upplevde till en början att det tog mera tid med den nya kunskapskontrollen men har efter en tids användning ändrat åsikt och börjat se att kvaliteten har ökat och därmed också patientsäkerheten. 25

25 Är vi dåliga på att informera diabetespatienterna? Utförd av diabetessköterskorna Kristina Arvidsson och Farideh Jam på Vårdcentralen Kärra Bakgrund: I flera artiklar i Dagens Medicin, november och december 2008, diskuterades diabetessköterskans kompetens för sitt arbete när det gäller information till typ 2 diabetiker. Vården av typ 2- diabetikerna är misslyckad när patienterna inte känner till sitt HbA1c och inte vet att de har ökad risk för stroke, enligt nr 47/08. Syfte: Att undersöka om våra diabetespatienter typ 2 känner till sitt HbA1c och den ökade risken för hjärt/ kärl sjukdomar och stroke samtidigt tillfrågades patientens intresse för att deltaga i gruppundervisning. Metod: Utskick av frågeformulär till Vårdcentralens samtliga diabetespatienter, typ 2. Resultat: Frågeformuläret skickades ut till 231 patienter. 140 patienter svarade och av dem var det 75 som önskade delta i gruppundervisning. Av de patienter som tackade ja till gruppundervisning kände 60 % till sitt HbA1c och 85 % av patienterna hade kännedom om att diabetes ökar risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning. Patienterna som inte var intresserade av gruppundervisning svarade inte fullständigt på frågorna men 37 % i denna grupp svarade att de kände till sitt HbA1c. Diskussion: vår erfarenhet och utvärdering efter ett års gruppundervisning är att patienterna är mycket positiva till information i grupp. 26

26 Bara en släng av socker? En släng av socker kunskap bland personer med typ 2 diabetes Andersson, Mona M, Carlsson Britt-Marie, Leksell Janeth Syfte Att undersöka hur stor kunskap personer med typ 2-diabetes har om sin sjukdom, vad de upplever som oroande med sjukdomen samt vilken medvetenhet som finns hos patienten om att diabetes är en komplex sjukdom som kräver noggrant kontrollerad behandling. Att undersöka om diabetes allt för ofta betraktas lite med en axelryckning en släng av socker. Metod Totalt har 199 slumpmässigt utvalda personer med diabetes typ 2 fått besvara ett antal frågor på telefon. Undersökningen har löpt perioden 2-26 juni personer har under denna tiden blivit tillfrågade om de har diabetes typ 2, vilket ger en prevalens på ca 5%. Resultat Var tredje patient vet inte sitt HbA1c, som är ett av de allra viktigaste måtten på hur väl diabetessjukdomen är behandlad. HbA1c är ett mått på medelblodsocker de senaste 6-8 veckorna. Den som har dålig kunskap om sina värden, har också dålig kunskap om de risker som finns med sjukdomen. Den som har god kunskap om sin sjukdom har ett bättre HbA1c och ett lägre BMI. Diabetes är en klassjukdom/kunskapssjukdom lågutbildade och okunniga har en släng av socker medan högutbildad och medveten har kunskap om sina behandlingsvärden och är medveten om de risker som finns med sjukdomen. 72 % är överviktiga eller har fetma (BMI över 25). 50% av personer med typ 2-diabetes har samtidigt högt blodtryck, 30% har även höga blodfetter. Nästan var fjärde är mellan år när de får typ 2-diabetes. 42% av dem som inte känner till sitt HbA1c uppger att de inte har diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska och 30 % känner heller inte till vilka risker som finns med diabetes. Hälften av de tillfrågade med typ 2-diabetes svarar vet ej eller inget på frågan vad som oroar när det gäller den egna sjukdomen. Diskussion / Konklusion Personer med Typ 2-diabetes blir allt yngre och tyngre. De män och kvinnor +40 år som nu dyker upp på vårdcentralerna med typ 2-diabetes fanns inte där för 10 år sedan. Men trots att de får sin sjukdom tidigt och alltså ska leva med den under många är, så vet inte var tredje sitt HbA1c. Många har heller inte diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska. Till exempel känner 88 procent inte till att diabetes ökar risken för att drabbas av en stroke. Detta är skrämmande och oacceptabelt, och kräver fler åtgärder: Intensifiera det förebyggande arbetet inom alla samhällsstrukturer så att människor i mindre omfattning drabbas av fetma, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer tre riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Tala klarspråk med dem som får typ 2-diabetes: berätta att det är en allvarlig sjukdom som i riskhänseende jämförs med den som fått en hjärtinfarkt. Det är viktigt att vården är tydlig i vad behandlingsmål innebär och vilken betydelse god behandling har t. ex. minskad risk för följdsjukdomar eller för tidig död. Här har diabetesvården brustit. Personer med typ 2 diabetes måste kräva information och kunskap om sin sjukdom, om sin behandling och vad den syftar till. Diabetes typ-2 är en allvarlig sjukdom och ska inte lite slarvigt ses som en släng av socker. God behandling mot uppsatta mål är viktigt för patientens livskvalité, risk för följdsjukdomar och för tidig död. Vården kan inte frånta sig ansvaret att ge patienten den insikten och kunskapen om sin sjukdom. 27

27 Automatisk överföring av data från Cambio Cosmic till nationella diabetes registret, NDR Karin Johansson, diabetessamordnare, Landstinget Kronoberg Bakgrund I Landstinget Kronoberg är samtliga diabetesmottagningar anslutna till nationella diabetesregistret, NDR. Rapportering har inneburit dubbeldokumentation, då uppgifterna registrerats både i den elektroniska patientjournalen och i kvalitetsregistret. Alla vårdenheter använder samma vårdinformationssystem nämligen, Cambio Cosmic. Ett starkt önskemål har därför framförts om direktöverföring av data till NDR. Registret var tekniskt förberett och intresseradt av att ta emot information från ett vårdinformationssystem. Mål Målsättningen är att spara tid, minska dubbeldokumentation, öka rapporteringsgraden, samt ge högre kvalitet på såväl in- som utdata. Genomförande Sedan hösten 2008 överförs efter patientens samtycke information från Cambio Cosmic till NDR. Rapporteringen görs från en gemensam dokumentationsmall för sjuksköterskor och läkare. Uppgifter från dokumentationsmallen, läkemedelslistan, labb listan och kontakt-information ger underlag för överföringen. Informationen överförs från Cosmic till landstingets datalager, där ett regelverk styr vilken information som skall vidarebefordras. Överföringen av data sker automatiskt varje natt efter att anteckningen signerats. Projektet har genomförts i samarbete mellan representanter från diabetesvården, landstingets IT-avdelning, en referensgrupp från vården och vid några tillfällen även representanter från patientföreningen. Projektet startade i december 2007, och i september 2008 startade några pilotförsök. Från 1/ har alla enheter varit med. Införandet har varit enkelt, eftersom dokumentationsmallen är uppskattad och fyller användarnas behov. Citat från användare: Förvånansvärt enkelt att införa. Synd att vi inte gjort det tidigare. Under 2009 har rapporter skickats till NDR avseende patienter. Vinster Rapporteringsgraden ökade under 2009 från 72% till 93% om antalet diabetiker antages vara 4% av befolkningen. Dubbeldokumentation har minskat eftersom dokumentationsmallen generar både journalanteckning och överföring till NDR, vilket sparar tid. Alla professioner använder samma dokumentationsmall, vilket har skapat gemensamma rutiner för dokumentationen vid diabetesbesöken. Kvaliteten på överförd information har ökat beroende på att ett gemensamt regelverk har använts. Den gemensamma mallen, som används vid alla diabetesbesök, ger möjlighet till kvalitetsuppföljning inom landstinget. Motsvarande metodik kan tillämpas för överföring till andra kvalitetsregister. Innovation I Landstinget Kronoberg är det första gången som information överförs från det gemensamma vårdinformationssystemet till ett kvalitetsregister. Det är även ovanligt att all verksamhet inom ett landsting överför information med automatik till ett stort kvalitetsregister. Tankar inför framtiden Fortsätta att informera om mallen och NDR:s kriterier för sökorden. Inspirera och stimulera enheterna till att använda insamlat datamaterial i den egna kvalitetsuppföljningen. Överföra metodiken för automatisk rapportering till andra kvalitetsregister. 28

28 DELTAGARE Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Ingrid Agduhr Diabetesmottagn. Tranås Vårdcentrum Tranås Christina Ahlberg-Eriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Anita Ahlborg Lagerström Sachsska barnsjukhuset Stockholm Katarina Ahlfors Läkargruppen Västerås Kerstin Ahnberg VC Kungssten Göteborg Åsa Alderblom VC Gamlestadstorget Göteborg Kerstin Alm VC Tingsryd Väckelsång Jeanette Almén Avesta lasarett avd 3, Krylbo Laila Andersson Kinna Vårdcentral Kinna Gudrun Andersson Endokrin dagvården Stockholm Wanja Andersson Diabetesmott Norrköping Anneli Andersson Achima Care AB, Ekeby vårdcentral Ekeby Ingvor Andersson Diabetesmot. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Åsa Andersson Vårdcentralen Sanden Boden Anette Andersson Avd.4 Norrtälje sjukhus Norrtälje Ann Andersson Diabetesmottagningen Visby Therese Andersson Gnosjö vårdcentral Gnosjö Mona M Andersson Solljungahälsan Örkeljunga Mona H Andersson Barnmott Västerås Monica Aronsson Diabetesmottagningen Vårdcentralen Markaryd Monika Aronsson Medicinmottagningen Mora Kristina Arvidsson DSK-mott VC Kärra Hisings-Kärra Marja Aspila Lijeholms VC Stockholm Kerstin Augustsson Habo VC Habo Lisbet Augustsson Diabetes.mott Arvika sjukhus Arvika Kristina Axelsson Diab.mott.Tranås V.C. Tranås Marianne Axelsson Hallsbergs vårdcentral Hallsberg Solweig Axene Vc Brinken Motala Marie-Charlotte Balte Diabetesmott, Proxima, Nacka Närsjukhus Nacka Ann Barne Medicinmott Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Ulla Berg Vårdcentralen Skogsbo Avesta Lars Berg Diabetesmott. Borås Monica Berggren Deje VC Deje Lena Bergh Diabetesmott, Växjö Marianne Berglund Centralsjukhuset Kristianstad Ingrid Berglund Capio St Görans sjukhus Stockholm Elisabeth Berglund Mora Vårdcentral Mora Lisbeth Berglöv Vårdcentrum Mellerud Elisabeth Bergroth Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Monica Berzén (tid. Reinholdson) Medicinkliniken Nyköpings Nyköping Karin Bhy Säffle VC Säffle EvaMaria Björk Tybblevårdcentral Örebro Siw Blom HC Ljusdal Ljusdal 29

29 Elisabeth Blomberg Herrljunga vårdcentral Herrljunga Daga Bohlin-Fredriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Ann-Christin Bohman Barnmottagning Luleå Ann-Marie Bonde Diabetes/endokrinmottagningen Falun Eva-Karin Borg Mottagningsenheten Ludvika Annica Borgh Diabetesmott, Östersund Karin Boström Barn och ungdomsmottagningen Eskilstuna Camilla Botold Medicinmottagning,Ansvarsnr Köping Helen Bove Diabetesmott. med-mott Uddevalla Ingela Brantedal Vårdcentralen Säffle Kerstin Brorsson Lager Herrljunga vårdcentral Herrljunga Anna-Karin Brunnstedt Endokrint Centrum Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Monica Bruns Håkansson Sachsska Barnsjukhuset,diabetes Stockholm Inger Bråthén Diabmott, Finspång Finspång Eva Buskas Svan Proxima AB Nacka Lena Büchler Åsa vårdcentral Åsa Margit Bülow Diabetesmottagn, medicinklinik Karlskrona Anita Calleberg VC Solsidan Ludvika Britt-Marie Carlsson Diabetesmott., SÄS Skene Skene Anna-Karin Carlsson Grycksbo vårdcentral Grycksbo Britt-Marie Carlsson Diabetesmott. Skene Victoria Carter Diabetesmottagningen Alingsås Alingsås Mirella Caspani Barn o ungdomsmedicinska kliniken Jönköping Eva Cedervall Kristinagården Strängnäs Monica Christiansson Kungsbacka vårdcentral Kungsbacka Maj Claesson VC Sandared Sandared Irene Damberg VC Olskroken Göteborg Bitte Davidsson Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Ann-Marie Dufva Diabetes mott med klin. eksjö Eksjö Ann-Katrin Duvelid Mälarsjukhuset Eskilstuna Margareta Ek Läkargruppen Västerås Liselotte Ekroth Endokrindagvård Stockholm Åsa Eliasson VC Tisken Falun Maria Enesten Kungsbacka Sjukhus Kungsbacka Eva Enström VC Sanden Boden Carina Enström Hudiksvalls Hälsocentral Hudiksvall Johanna Ericson Endokrinmott Karolinska Huddinge Stockholm Christina Eriksson Diabetes mott,kullbergska sjukhuset Katrineholm Anna-Karin Eriksson Medicinmottagningen Mora Lasarett Mora Ann-Kristin Eriksson Lilla Edets Vårdcentral Lilla Edet Lena Fahlén Britsarvets vårdcentral Falun Kerstin Fahlgren Fröberg Diabetesinstitutet AB Lidingö Catarina Fernow Diabetesmottagningen Lidköping Johan Fischier Metabolmottagningen Uppsala Gun Folcke Säters vårdcentral Säter Marita Forsberg Huskvarna VC Rosenhälsan Jönköping 30

30 Ulla Franklind Heby vårdcentral Heby Kristina Fransson Skene VCT Skene Elaine Fransson Medicinmottagningen Strömstad Susanne Fredriksson Vårdcentral Smålandsstenar Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Helena Fröstebro Bollnäs hälsocentral Mitt Hjärta Bollnäs Eva Georgii Avd Skövde Tone Goland Din vårdcentral Bagarmossen AB Bagarmossen Marie Grahn Med.klinik Diab.mott Trollhättan Annelie Granat Husläkarna Vallda Vallda Annelie Granath Leksands kommun Leksand Karin Granhage Med.mot Göteborg Karin Grosenius Rosenlunds VC Stockholm Anette Groth Diabetes-endokrinmottagningen Falun Ingrid Gunnarsson Diab.mott. Vc Strömsnäsbruk Strömsnäsbruk Inga-Lill Gunnarsson Vårdcentralen Skoghall Gunilla Gustafsson Endokrin och diabetescentrum Karlstad Anders Gustafsson VC Samariten Karlshamn Eva-Lena Gyllenstrand Diabetesmottagn medmott 1 Jönköping Katarina Gärdelid Medicinmott Luleå Mona H. Nyberg Lapplands Barnklinik Gällivare Sjukhus Gällivare Britt Haby VC Anderslöv Anderslöv Åsa Hag Långshyttans vårdcentral Långshyttan Eva Haglund Diab.mott Sandviken Elisabeth Hamberg VC Höga Kusten Ullånger Bernice Hanses Mottagningsenheten Avesta Evy Hansson Gemensam mott Gällivare Ylva Hansson Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Dorthe Haubro-Nielsen DSM Edane Edane Karin Hedin Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ingegerd Hedmark HC Centrum/Torget Sandviken Monica Hedqvist Solsidans Vc Ludvika Anette Helm Sorgenfri Malmö Margareta Henriksson Barn & ungdomsmottagningen Sollefteå Åsa Henriksson Vårdcentralen Säter Säter Ellinor Henriksson Modigh Hc Centrum Sandviken Ulrica Hero Barn - och ungdomskliniken Nyköping Maria Herrnsdorf Onsala VC Onsala Berit Hieta Pajala vårdcentral Pajala Ritva Hietaniemi Roche Diagnostics Oy Esbo, Finland Mari Hogvall Vårdcentral Britsarvet Falun Eva Holm Medicinmott/Diabsek Sundsvall Tony Holm Hälso- och sjukvårdsavd. Västra Götalands regionen Larsgöran Holmgren Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro Kerstin Holmström Avd 60 Mora 31

31 Maria Holmström Diab mott,arvika Sjukhus Arvika Gunilla Hommerberg Endorinkrinmottagningen Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Gunilla Horn Diabmott HC Stortorget Gävle Pia Höglind Barn-och Ungdomsmed.mott. Simrishamn Åsa Hörnsten Rosita Ilvered Barnkliniken Jönköping Christina Iskull Råcksta Vällingby Närvård Vällingby Anette Ivarsson VC Samariten Karlshamn Christina Jaakola Citydiabetes Stockholm Ingela Jacobsson Diabetescentrum Södersjukhuset Stockholm Ulrika Jahn Hammarby Sjöstads Husläkare Stockholm Farideh Jam Vårdcentralen Kärra Hisings Kärra Karin Jansson Diabetesmottagningen Nyköping Caroline Jansson Medicinmott. Nyköpings lasarett Nyköping Ninni Jedhamre Med Mott 1 Endokrin Örebro Anita Johansson Endokrint centrum Capio St Görans sjukhus Stockholm Birgitta Johansson Diabetesmott Emmaboda HC Emmaboda Karin Johansson Hälsoenheten/VC Kungshögen Ljungby Kajsa Johansson VC Specialistläkargruppen Växjö Lena Johansson Lärjedalens Vårdcentral Angered Britt Johansson VC Kyrkbyn Göteborg Anja Johansson Diabetesmott, Helsingborgs lasarett Helsingborg Ylva Johansson Barn o ungdomskliniken, Avd 64 Västerås Åsa Johansson Specialist mödravården Solna Katarina Johnson Diabetesenheten Umeå Fanny Johnson Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ann-Christine Johnson-Wangeskog Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Christina Jonsson RosenHälsan Vårdcentrum Jönköping Eva Jonsson Specialistmottagningen Söderhamn Söderhamn Brittmaire Jorstig Mjölby Vårdcentral Mjölby Ann-Kristin Kalmer Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Carin Karlhager Vc.Domnarvet Borlänge Christina Karlsson Diabetesmottagningen SÄS Borås Borås Cecilia Karlsson Diabetesmottagningen Helsingborg Lena Karlsson Barnkliniken Ängelholm Helen Karlsson VC Fjällbacka Fjällbacka Marianne Karlsson Centrallasarettet växjö avd 3 Hovmantorp Anna Kaspersson Diabetsmott/säs Borås Katarina Klang Larsson Lomma Vårdcentral Lomma Åsa Kneck Ersta Sköndal högskola Stockholm Kristin Knubbe Kinna vårdcentral Kinna Katarina Knutsson Antenatalenheten Östra sjukhuset Göteborg Christina Kolehmainen VC Stadsfjärden Nyköping Ingela Krisensson Med. Mot. Sahlgrenska Göteborg 32

32 Lisbeth Kristiansson VC Bjuv Bjuv Marion Kroon Vårdcentralen Älmhult Katarina Kvarnlöf Torsby sjukhus Torsby Ulla Kylberg Endokrin dagvård,ks Solna Stockholm Susanne Kåberg VC Lyckorna Motala Elisabeth Källman Diabetesmott / Med.mott Lindesberg Ewa Källström Capio Vårdcentral Bro Bro Hilkka Lahnalampi Endokrinmottagning M71 Tullinge Birgit Landgren Brommaplans Vårdcentral Bromma Kerstin Larsson Prima Fam.läk mott Västerås Birgitta Larsson VC Molkom Molkom Ulla Larsson Hälsocentralen Alfta Alfta Birgitta Larsson Vårdcentralen Mellerud Marina Larsson Vårdcentralen Säter Säter Anette Larsson Vc Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Anne-Christine Larsson Lillåns vårdcentral Örebro Britt-Marie Leander Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Gunilla Ledin VC Molkom Molkom Päivi Lehtimäki Vasa Centralsjukhus/Barnpolikliniken Vasa, Finland Kerstin Leijthoff Heby vårdcentral Heby Janeth Leksell Högskolan Dalarna Falun Pirjo Leppämäki Bottenhavets sjukhus Kristinestad Meri Liinanki Med. mott Luleå Margaretha Liljegren DLM Mottagn 1 Arvika Henna Liljemark Jakobsbergs vårdcentral Järfälla Kerstin Lindell Vårdcentralen Delfinen Höganäs karin Linder VC Lagan Lagan Ebba Linder Vårdcentralen Krokslätt Mölndal Lilian Linder Rosenlunds Vårdcentral Jönköping rene Lindgren Medicinmottagning A Skellefteå Margareta Lindgren Diabetesenheten Umeå Ulrika Lindgren Diabetesmott, SÄS, Borås Borås Anna Lindholm-Olinder Sachska barnsjukhuset Stockholm Johanna Lindman-Jusslin Vasa Centralsjukhus Vasa Finland Christina Lindström Medicinkliniken Eskilstuna Marie Lindström Ersta sjukhus Stockholm Karin Lindström Endokrin/Diabetesmott. Kalmar Kerstin Ljung Medicinklinik Diabetesmottagning Trollhättan Elisabeth Loquist Diabetesmottagningen Visby Anki Lord Medicinklin Eksjö Eksjö Marianne Lundberg End klin, SUS Malmö Kerstin Lundén Vårdcentralen Birka Växjö Gunilla Lundkvist Endokrin dagvård Stockholm Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Kristina Magnusson Sunderby sjukhus, med avd 61 Endo-gastro Boden 33

33 Lena Majanen Diab mott Kalix Sjukhus Kalix Catrin Malmquist KneippensVC Norrköping Maud Marklund Capio S:t Görans Sjukhus, Endokrint centrum Stockholm Lejla Mehica Endokrin, SUS Malmö Birgitta Melin Flens VC Flen Christina Melins Vårdcentral Säter Säter Monica Mellin Antenatalenh, Kvinnokliniken Göteborg Karin Milling Bräcke Hälsocentral Bräcke Ann-Marie Molin Antenatalenheten, Spec-MVC, KK.SU/Östra Göteborg Lise-Lotte Möller Diabetesmottagningen Lidköping Mari Mörlin Åby VC Mölndal Pia Nes Blomstermåla Hc Blomsetrmåla Anne-Lie Neuman Diab mottagning Finspång Gunilla Nilsson Tannefors vårdcentral Linköping Elbisa Nilsson Endokrin/Diabetesmottagningen Lund Marita Nilsson Medicinmottagningen, Lysekil Lysekil Kerstin Nirs HC Björksätra Sandviken Kerstin Nordblom Vårdcentralen Ullared Anna-Britta Nordigårds Mora Vårdcentral Mora Ulrika Nordin Westling Iggesunds Hälsocentral Enånger Yvonne Nordkvist Medicin mottagningen Sundsvall Elisabet Nordlund-Eriksson Vårdcentralen Leksand Leksand Anna-Karin Nordström Grästorps vårdcentral Grästorp Marie Nordström Diabetesmottagning Västervik Västervik Miriam Norén Lindome vc Lindome Annika Norojärvi Barnmedicin Gällivare sjukhus Gällivare Amie Nyberg Ekerö Vårdcentral Ekerö Kristin Nyström Specialistmott. medicin Piteå Eva-Lena Olofsson Barnmottagningen Skellefteå Elaine Olofsson Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Marie Olsen Högskolan Dalarna Dala-Järna Kajsa Olsson Diabetesmott Östersund Marianne Olsson fd SÄS Borås Borås Karin Olsson Specialistmödravården karolinska/solna Bandhagen Eva Olsson Hc Kilafors Kilafors Malin Olsson Vårdcentralen Olskroken Göteborg Åsa Orring Vimmerby Hälsocentral Vimmerby RoseMarie Palmkvist Vårdcentral Säter Säter Ann Palvall Boo vårdcentral Saltsjö-Boo Lena Pamic Vislanda vårdcentral Vislanda Sonja Paulaharju Vasa Hälsovårdscentral Vasa Birgitta Paulsson Gislaveds vårdcentral Gislaved Marianne Pegelow Haglund LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Eva Persson Barnmottagningen Ystad Ingela Pettersson Diabmott Västerviks sjukhus Västervik 34

34 Anita Pettersson Sunderby sjukhus Luleå Malin Pettersson Medicinmott. Ansvarsnr: Köping Margareta Pihl Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kasema Plecic Diabetesmottagning Norrköping Eva Pramberg Medicinmottagningen Ljungby Eva Quist Barnmottagningen, CSK Karlstad Theresia Ranow Diabetescentrum, Södersjukhuset Stockholm Marita Rasmusson Diabetesmott. Med-mott. Uddevalla Lillemor Relesjö Diab.mott. Med.mott.1 Jönköping Mats Ringblom Endokrin/diabetesmott. Kalmar Birgitta Ringborg Mjölby Vårdcentral Mjölby Anne-Marie Rognmo HC Vallhov Sandviken Ann Rolfson VC Fagerängen Trelleborg Eva Röding Persson Vårdcentral Forshaga Forshaga Christina Rönnqvist Kalix Sjukhus diab.mott Kalix Tuula Saarinen KarolinskaUniversitetssjukhuset Stockholm Karin samuelsson Distriktsläkarmott. Rättvik Rättvik Anette Sandberg Diabetesmott. på Universitetssjukhuset i Lund, SUS Lund Pia Sandin Vivalla VC Örebro Lena Schröter Vårdcentralen Verkstaden Arvika Anna-Lena Schubert VC Fagerängen Trelleborg Maria Segerström Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kaija Seijboldt CeFAM, LUC-D Huddinge Christina Selvén Hentorp vårdcentral Skövde Maria Sevón Lärjedalens V.C. Angered Suvi Sihvo Diabetes mottagningen, Gävle Gävle Ann-Christine Simonsson Akademiska sjukhuset Uppsala Evy Sivonen med. mott. Norrtälje Sjukhus Norrtälje Marie Sjöberg-Johansson Gällö Dsm Gällö Märta Sjölander Medicinmottagningen Örebro Örebro Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Eva Sjölin-Lindqvist Mölndals Stad Mölndal Elisabeth Sjöström-Fahlén Diabetesenheten Medicinmott. Umeå Catrin Smeds Malax-Korsnäs Hvc Malax, Finland Ann Stark VC Lyckorna Motala Anna Stenbeck Vårdcentralen Anderslöv Anderslöv Rachel Stenberg Diabmot Lycksele lasarett Lycksele Marina Stenbäck LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Ulrika Stenman Diabetesmott. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Ingegerd Stenström Diab mott Karlskoga lasarett Degerfors Britt-Marie Strindlund Vårdcentralen Nyland Nyland Lena Ström Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping Helena Stuvemark Mälarsjukhuset Eskilstuna Eva Stålberg Diabetes-endokrinmott Falun Mariann Sund Rosenlunds vårdcentral Jönköping 35

35 Anneli Sundberg Medicinmottagning A Skellefteå Lisa Sundman Vasa Centralsjukhus Vasa, Finland Kajsa Sundqvist Endokrin Diabetes forskning Karolinska, Solna Stockholm Marianne Svantesson Skene VCT Skene Christina Svenningsson Endokrin- och diabetescentrum Karlstad Elisabeth Svenningstorp Åsa Vårdcentral Åsa Monica Svensson VC Säter Säter Anna Svensson Diabetesmott. Alingsås lasarett Alingsås Susanne Söderback Närpes Hälsovårdscentral Närpes,Finland Maria Söderberg Diabetesmott. Enköpingslasarett Enköping Karin Söderkvist By Vårdcentral Horndal Gerd Söderling Mälarsjukhuset Eskilstuna Christina Söderström VC Moheda Moheda Elisabeth Sörman Diabetesmottagningen Bålsta Carina Sörman Ältapraktiken Älta Gunilla Thelin Barnmottagningen Helsingborg Carina Thorkelsson Diabetsmott, medicinklin Karlskrona Annika Thorné VC Grycksbo Grycksbo Inger Thyr Arbrå HC Arbrå Barbro Tindefjord VC Verkstaden Arvika Gun-Britt Tingdahl Barnmottagningen Karlstad Monica Tordsson VC Tingsryd Tingsryd Lena Trepp Med.Mott.,Ersta Sjukhus Stockholm Birgitta Träff Bollnäs hälsocentral mitt hjärta Bollnäs Ann-Marie Törnevik Torsby sjukhus Torsby Lisbeth Törngren VC Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Maj Törnqvist Vårdcentralen Sländan Ljungby Ulla Uhlin Carema vc Kramfors Kramfors Berith Ulfsborn VC Brinken Motala Pia Wahrén Leksands kommun Leksand Birgitta Waje VC Gamlestadstorget Göteborg Christina Wasberg Hc Linden Bergvik Britt-Marie Weidby Barndiabetesmotagningen Jönköping Carina Weidersjö Medicinmottagningen Västerås Irja Westborg Ekenhälsan Kållered Mia Westerlund Allmottagningen Sollefteå Marianne Westöö Storvretens VC Tumba Helén Widberg Diabetesmott. Enköpings lasarett. Ekolsund Karin Wikblad Uppsala Annika Wildung Vårdcentral Domnarvet Borlänge Margot von Holst Diabetesmottagningen Gävle Lotta von Unge Med.mott Eskilstuna Liz Voxlin Edsbyns Hc Edsbyn Kjell Åström Björksätra hälsocentral Sandviken Elisabet Öman Citydiabetes Kungsängen Anna-Lena Örtbrink-Träff Hudiksvalls hc Hudiksvall Ing-Mari Östman Livsstilsenheten Sundsvall 36

36 NOTERINGAR 37

37 NOTERINGAR 38

38 SPONSORER UTSTÄLLARE Medtronic AB Bayer AB Sanofi Aventis HemoCue AB Novo Nordisk Scandinavia AB Eli Lilly Sweden AB Ypsomed AB Becton Dickinson AB One Med AB Meditech Systems Scandinavia AB Rubin Medical AB Med trust AB Gothia Förlag Romalore AB Menarini Diagnostics Diasend NordicInfu Care AB ResMed Sweden AB LifeScan Johnson&Johnson AB MedCore Abbott Scandinavia AB Profakta förlag MSD Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Insulution AB BAYERS Hermesetas Allpresan HMI AB Prorsum Healthcare AB Roche Diagnostics CONTOUR Svenska Diabetesförbundet -FAMILJ Svensk Sjuksköterskeförening

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Diabetes typ-2 patienter - June 2008

Diabetes typ-2 patienter - June 2008 Diabetes typ- patienter - June 008 1 Bara en släng av socker? En undersökning från Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Malmö, september 008 Diabetes typ- patienter - June 008 Bakgrund Personer

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Telefonsvarare som man lämnar sitt telefonnummer på så blir man uppringd. Telefonsvarare som man lämnar sitt telefonnummer på så blir man uppringd

Telefonsvarare som man lämnar sitt telefonnummer på så blir man uppringd. Telefonsvarare som man lämnar sitt telefonnummer på så blir man uppringd Vårdcentral Kommun Tid för samtal Vad möts man av? Anledning till ej tid Brunnsgården Karlshamn 09:43 Jämjö Karlskrona 09:37 Olofströms Olofström 09:47 Ronneby Ronneby 0940 Sölvesborgs Sölvesborg 09:45

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det b ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det b ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande

Läs mer