SYMPOSIUM 2010 Symposium april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIUM 2010 Symposium 15-16 april 2010. 2010.04 www.responstryck.se"

Transkript

1 SYMPOSIUM 2010 Symposium april 2010 DIABETES - inte bara en släng av socker

2 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Torsdagen 15/ Moderator: Märta Sjölander Registrering Kaffe Besök hos utställare Öppningsanförande beskrivning styrelsens arbete och framtidsplaner Nationella riktlinjer Karin Wikblad, Tony Holm Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen Lunchbuffé och besök hos utställare Parallella symposier Program Kunskapsbaserad vård Diabetes hos de allra Fysisk aktivitet hos äldre och Starta studie yngsta barnen med diabetes Föreläsare Christel Bathsevani Eva Örtkvist Michail Tonkonogi Marie Olsen Moderator Janeth Leksell Lisa Torstensson Lillemor Fernström Moderator: Marianne Olsson Kaffe och besök hos utställare Årsmöte Ny HbA1c-rapportering 2010 Jan-Olof Jeppsson HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Gemensam middag med underhållning Restaurang Cabaret 3

3 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Fredagen 16/ Moderator: Janeth Leksell Posterpresentation Kaffe och besök hos utställare Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona M Andersson, Britt-Marie Carlsson Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir Lunch och besök hos utställare Moderator: Lotta von Unge Unga vuxna och typ-2 diabetes Björn Eliasson Det glada åldrandet Björn Lennhed Avslut Mona M Andersson, ordförande 4

4 Föreläsningar Abstracts SID

5 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Karin Wikblad, Tony Holm År 2006 startade arbetet med att ta fram nya evidensbaserade nationella riktlinjer för diabetesvården och i januari 2010 publicerades den finala versionen. Ett stort antal diabetessjuksköterskor och läkare inom diabetesvården i Sverige har på olika sätt deltagit i arbetet. Riktlinjerna omfattar 185 olika tillstånd och åtgärder framför allt inom områden där det förekommer stora praxisvariationer och där vården behöver vägledning. Ett mindre antal tillstånd och åtgärder har lyfts fram som centrala rekommendationer. Inom omvårdnadsområdet berör de centrala rekommendationerna framför allt patientutbildning, kulturanpassning av vården och egenmätning av blodglukos. Jämsides med riktlinjearbetet har även kvalitetsindikatorer för diabetesvården tagits fram. Dessa möjliggör utvärdering av vårdens kvalitet. Arbetet med att implementera riktlinjerna sker i de olika sjukvårdsregionerna i landet. Socialstyrelsen har i samarbete med sjukvårdsregionerna planerat för en konsekvensbeskrivning inom respektive region. Dessa gapanalyser kan sedan ligga till grund för politiska beslut där särskilda satsningar genomförs för att öka förutsättningarna att följa rekommendationerna. Den andra delen av implementeringsarbetet rör professionens förmåga att införa riktlinjerna i verksamheten. Detta görs oftast lokalt där lokala vårdprogram revideras och omsätts. Socialstyrelsen kommer att följa upp i vilken omfattning vården har infört respektive utmönstrat centrala rekommendationer inom diabetesvården. 6

6 Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen 7

7 Kunskapsbaserad vård/ starta studie Christel Bathsevani 8

8 Diabetes hos de allra yngsta barnen Eva Örtkvist 9

9 Fysisk aktivitet hos äldre med diabetes Miichail Tonkonogi 10

10 Ny HbA1c-rapportering Jan-Olof Jeppsson 11

11 HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Metabolt minne innebär att höga blodsockervärden följer med patienten som en belastning och kan leda till följdsjukdomar långt efter det att blodsockret förbättrats. Studier visar att höga blodsockervärden under några år kommer att leda till en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar under många år även om blodsockret senare förbättras. Vilken betydelse har detta för patienter med diabetes? För patienter med dålig compliance till behandling bör man vid något tillfälle informera om de skadliga effekterna av metabolt minne. En patient kan annars tro att eventuella tecken på följdsjukdomar som senare uppträder kommer att stanna upp när blodsockret förbättras. Eftersom vi har kunskap om att värdena kommer att följa med patienten ytterligare många år, är det viktigt att på ett nyanserat sätt förmedla detta till patienten. Metabolt minne har också betydelse för att förstå orsaken till en följdsjukdom hos en enskild patient eftersom blodsockervärdena för flera år sedan kan förklara komplikationer. Det innebär också att vi bör ha ökat fokus på screening av typ 2 diabetes och följa upp patienter med prediabetes. Målvärden för HbA1c bör vi uppnå i så stor utsträckning som möjligt. En aspekt man dock aldrig får glömma är att vi gör mycket stora vinster också om vi får ned en patient en liten bit från ett högt HbA1c-värde. I många fall kan t.ex. en sänkning från 9% till 8% vara avgörande för svårighetsgraden av framtida komplikationsutveckling. Detta bör vi förmedla till våra patienter som har en mycket dålig blodsockerkontroll. Det är ofta inte realistiskt att snabbt nå målvärden för dessa patienter utan vi får ta mindre steg i taget. 12

12 Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Basbehov För att tillgodose basbehovet gällande diabetesomvårdnad rekommenderas: På vårdcentral / mottagning i primärvård: minst 100 procent tjänst per 400 patienter. (Se tabell 1). På diabetesmottagning på sjukhus: 100 procent tjänst per 250 (-300 patienter). På barndiabetesmottagning: 100 procent tjänst per 100 barn, 0-18 år. Specifikt behov för andra ansvarsområden Har diabetessjuksköterskan andra specifika arbetsuppgifter/ansvar tillkommer tid för detta. Primärvård Tabell 1 nedan åskådliggör beräknat behov i primärvård och är beräknat på en enhet med listningsunderlag/ befolkningsunderlag på patienter. Med en beräknad prevalens på 4 procent blir antalet diabetespatienter ca 400. Tabell 1 Antal patienter Antal besök Antal timmar Antal timmar för dokumentation Rutinbesök Nyupptäckta Insulininställning Extra besök Grupputbildning 64 (i grupper om 8) 8 grupper x 20 tim. 160 Telefontillgänglighet Teamträff med läkare 100 Administrativ tid 100 Summa Totalt 1605 timmar Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) För både primärvård och sjukhusvård gäller att varje diabetessjuksköterska inte bör ha för litet patientantal för att upprätthålla kompetensen Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svenska Diabetesförbundet 13

13 Ledtal Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Styrelsen för SFSD är glada att efter några års arbete äntligen kunna presentera ledtalsrekommendation för diabetessjuksköterska. Bakom ledtalen står även Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Svenska Diabetesförbundet (SD). Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) Framtagandet av ledtal har utgått från verksamhetsbeskrivningar från olika enheter. Patientantal liksom kontaktorsaker och tidsåtgång för dessa har tagits med. Tabellen åskådliggör beräkningen, men den får naturligtvis anpassas efter behovet hos patienterna på egen enhet. Har man fler insulininställningar per år, fler nyupptäckta etc så åtgår mera tid. Ledtalen täcker basbehovet av diabetesvård hos patienten och anger en miniminivå. Om diabetessjuksköterskan har andra ansvarsområden utöver det rena patientarbetet eller om området har en ökad vårdtyngd så måste detta tas hänsyn till och tiden utökas. Ett led i arbetet har varit att studera hur verkligheten stämmer med beräknat behov. Detta utmynnade i studien Diabetessjuksköterskans roll i diabetesvården en tidsstudie publicerad i Diabetesvård och Diabetolognytt. Resultatet visade att den avsatta tiden långt ifrån stämde med beräknat behov. Med anledning av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för diabetes där tidig intensiv behandling av diabetes liksom patientutbildning prioriteras högt fann vi det angeläget att skriva debattartikeln Primärvården kan inte uppfylla nya riktlinjerna för diabetesvård. Vi skrev artikeln för att visa på behov av att organisera primärvården så att diabetespatienternas behov tillgodoses genom ökad tillgång till diabetessjuksköterska. Debattartikeln har hittills varit publicerad i sammanlagt 11 tidningar spridda över landet, bl.a. Dagens Medicin. Se länkar till alla publiceringar på 14

14 Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten 15

15 Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir 16

16 Unga vuxna och typ 2-diabetes Av Björn Eliasson Med den globala urbaniseringen följer bland många människor förändringar av livsstilen som leder till övervikt och fetma, även bland barn, ungdomar och unga vuxna. Parallelt ökar antalet barn och unga med typ 2-diabetes. Riskfaktorerna för typ 2-diabetes i denna grupp är desamma som bland vuxna. Ett allt tidigare insjuknande i typ 2-diabetes medför en ännu okänd riskökning för makrovaskulära diabeteskomplikationer, men både nefropati och retinopati har setts öka i riskpopulationer även bland barn. Behandlingen är i princip den samma som för andra vuxna med typ 2-diabetes, även om det är särskilt angeläget med en god diagnostik för att utesluta typ 1-diabetes eller MODY. Antalet patienter med typ 2-diabetes bland barn och unga i Sverige är fortfarande mycket begränsat, men det har funnits en oro för en snabb ökning eftersom barn och unga i likhet med övriga ökat i vikt sedan många år. Det förefaller dock som att antalet unga med typ 2-diabetes är betydligt högre i andra länder där diabetesförekomsten totalt kan vara flera gånger högre än i Norden. I detta föredrag summeras kunskapsläget avseende spridningen av typ 2-diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna i Världen, men också patogenes, komplikationsutveckling samt behandling och dess resultat. Aktuella resultat från SWEDIABKIDS och NDR redovisas, och de särskilda behov som unga vuxna med typ 2-diabetes kan ha vid uppföljningen i öppenvården diskuteras. 17

17 Ett måltidsinsulin med snabb effekt direkt! 1 Apidra (insulin glulisin), F, 100 enheter/ml injektionsvätska är en kortverkande insulinanalog. Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinder ampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste 18 prisuppgift se Datum för senaste översynen Becker et al. Exp Clin Endocrinol Diab. 2005;113: sanofi-aventis AB. Tel Snabbhet, när det behövs. SE.GLU

18 Effektiv och uthållig från start till mål. 1 Lantus (insulin glargin)p x, F, 100 enheter/ml injektions-vätska är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där insulin krävs. Varning: Lantus skall ej användas för behandling av diabetes-ketoacidos. Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, Lantus OptiSet 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinderampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste prisuppgift se Datum för senaste översynen Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 1. Riddle et al. Diabetes Care 2003;26: Lepore et al. Diabetes 2000;49: sanofi -aventis AB. Tel aventis.se 19 Effekt i upp till 24 timmar. 2 SE.GLA

19 Det glada åldrandet Björn Lennhed, Falun Ungdom är ett fel som går över med åren Bilden av det lyckliga åldrandet, en långsam strävan efter livserfarenhet och sänkta prestationskrav, kantas ofta av varningstecken och föreställningar om sjukdom och ohälsa. När tidningsrubrikerna presenterar allt fler metoder för hålla blodsocker och hjärnceller i schack är det lätt att förledas att tro att åldrandet är någonting vi till varje pris måste hålla ifrån oss och undvika. För att kunna åldras med glädje och värdighet blir det då viktigt att kunna vända på bilden och belysa glädjen och tillfredställelsen av att efterhand skörda frukterna av den erfarenhet man samlat på sig. Utan kunskap om hur vi åldras både hälsosamt och njutningsfullt riskerar vi att skrämmas av vägen framåt utan att kunna njuta av färden. Föreläsningen belyser de positiva aspekterna av människans naturliga åldrande, likväl som kända skyddsfaktorer och skyddsmekanismer mot ohälsa. Livsglädjen står i centrum för denna föreläsning om kroppens och själens gradvisa mognad. 20

20 Posters Abstracts SID

21 Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes - ett osynligt problem Marina Stenbäck, Marianne Pegelow Haglund Diabetes mellitus är den första icke infektiösa sjukdom som fått en sådan utbredning att den klassificeras som epidemi. Det finns ett samband mellan sexuell dysfunktion och diabetes. Sexuell hälsa är förenligt med god livskvalitet. När det gäller män är sambandet mellan diabetes och sexuell dysfunktion känt. Forskning visar att även kvinnor med diabetes får problem med sin sexualitet. Detta är inte lika känt och kvinnorna tar sällan upp problemen själva. I diabetessjuksköterskans roll ingår att stödja och handleda personer med diabetes för att de ska klara egenvården på ett bra sätt. Det är viktigt att mötet med den enskilda patienten präglas av en helhetssyn. Förhållningssättet empowerment innebär att patienten blir mer delaktig och känner sig bekräftad. Det finns olika samtalsmodeller när det gäller sexuell hälsa varav PLISSIT är den mest kända. Syftet med intervjustudien var att belysa samtalet mellan diabetessjuksköterskan och den kvinnliga diabetespatienten när det gäller sexuell hälsa. Kvalitativ intervjustudie valdes som metod. Fem diabetessjuksköterskor verksamma i Södra Stockholm intervjuades. Fyra öppna frågor användes i intervjuerna. Resultatet visade att flertalet av diabetessjuksköterskorna saknade beredskap för att ta upp frågor om sexuell hälsa med kvinnliga diabetespatienter. De tog upp andra underlivsbesvär som svampinfektioner och inkontinens, men berörde sällan eventuell sexuell dysfunktion. Ingen dokumentation förekom under sökord sexualitet. Samtliga önskade mer kunskap för ökad beredskap till samtal. De önskade också dokument att utgå från i samtalet och informationsbroschyrer till patienterna. Utökat samarbete med distriktsläkaren sågs också som en kvalitetssäkring. Slutsatsen var att diabetessjuksköterskan har en unik möjlighet att ta upp frågor om sexuell hälsa. Denna möjlighet kommer av att hon/han ofta är trygg i sin yrkesroll, har gott om tid, känner patienterna väl och har byggt upp ett förtroende hos dem. Trots detta verkar problemet ha förblivit osynligt. Det som efterfrågades var mer kunskap. För ökad beredskap vore det i första hand angeläget att se över utbildningsmöjligheterna i Sverige. 22

22 Beteendemodifierande gruppbehandling för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 1 (DMT1) en beskrivning Ekroth L, Lundqvist G, Alvarsson M, Andersson I Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska, Solna. Introduktion Få studier på viktreduktion hos överviktiga patienter med typ1-diabetes finns beskrivna. Förutom att äta på hunger och sug beskriver många av patienterna att dom äter för livet, för att häva insulinkänningar. Från nationella diabetesregistret (NDR) fann vi att 54% hade BMI 25 (övervikt och fetma) och 15% hade BMI 30 (fetma) av de patienter som besökte Endokrinkliniken, och dessutom vägde sig, under Detta ses även hos normal populationen Övervikt och fetma är riskfaktorer för många sjukdomar. Vi startade en gruppbehandling, med fokus viktnedgång med blodsocker-kontroll, för de överviktiga patienter med typ1- diabetes som själva efterfrågade hjälp med vikten. Metod Behandlingen utgörs av gruppmöten, initialt varannan vecka, men senare en gång i månaden. Gruppen leds av två diabetessjuksköterskor (LE och GL) och en erfaren dietist (IA). Behandlingen följer ett strukturerat beteendeinriktat program, ursprungligen utarbetat vid Överviktsenheten Karolinska Universitetssjukhuset, men modifierat för denna patientgrupp. Varje möte inleds med att samtliga patienter beskriver sin erfarenhet sedan sist avseende kost, motion, blodsocker, insulinregim och insulinkänningar. Vid behov justeras insulindoser i samråd med sjuksköterska. Alla patienter redovisar även kort sin hemuppgift till denna gång. Programupplägg för de två första gruppmötena Datum Laget runt, 60 min Genomgång, 30 min Uppg till nästa gång, 15 min 23 okt Vikt, blodsocker Välkomna, upplägg, Göra en blodsockerkurva Uppg 1: Genomgång viktkurvan i boken. 7 dagar, koppla till maten via kostregistreringen samt Blodsockerkontroll, Stödschemat Hunger, Sug, Känning viktnedgång och Uppg 8: Måltridsfördelningen måltidsordning (Uppg 9) Uppg 2: Motivation Lämna ett blodprov för HbA1c 4 nov Stödschemat/blodsockret/ Tallriksmodellen vid diabetes Uppg 9: Tallriksmodellen vikten och för viktnedgång Uppg 3: Beteendetekniker Uppg 8: Måltidsordning Uppg 2: Motivation Resultat En första grupp med åtta patienter (sex kvinnor och två män) började behandlingen i oktober Efter tre månader: viktnedgången var statistiskt signifikant, p = 0.018, med start median vikt 92 kg (range76-101) kg och efter tre månader 90 kg (74-98) kg. BMI och HbA1c var vid start 31,6 kg/m2 (28,1-39,6) kg/m2 och 6,4% (5,0-9,1)% och hade ej ändrats signifikant efter tre månader. Gruppen upplever färre insulinkänningar sedan behandlingen påbörjades och påtalar att dom känner trygghet i att våga ändra sina insulindoser. Gruppen hade i genomsnitt haft diabetes i 31 år, medelålder vid gruppstart var 54 år. Konklusion Blodsockerkontroll under viktnedgång är centralt för typ 1-diabetiker. Vår förhoppning är att denna behandlingsform kan visa sig effektiv för överviktiga patienter med typ1-diabetes, vid vår klinik, som söker hjälp att gå ner i vikt och vi kommer att fortsätta med utvärdering av behandlingen, i denna grupp och för kommande. 23

23 Burden of diabetes in CSII-treated adolescents Anna Lindholm Olinder Objectives: To investigate the associations between higher burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health in CSII treated adolescents with type 1 diabetes. Methods: Data concerning burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health were obtained from 91 CSII treated adolescents (aged 12-18), who were regularly attending four different paediatric diabetes clinics in Sweden. Burden of diabetes was measured with Check your Health. Perceived health and quality of life were measured with Disabkids chronic generic and diabetes module self and proxy version and with Check your Health. Treatment satisfaction was measured with the single question: How satisfied are you with your current treatment?. Results: Approximately one third (32 %) of the adolescents did not perceive any burden of diabetes. The burden of diabetes was not associated with HbA1c, but the adolescents with higher emotional burden took fewer daily bolus doses (4.2 vs. 5.0, p= 0.02), there was also a trend that they performed fewer self monitoring of blood glucose per day (2.6 vs. 3.4, p=0.056). Those adolescents with higher physical, emotional and social burden were less satisfied with the treatment (4.9 vs. 5.3, p= 0.02; 4.2 vs. 5.0, p= 0.02; 4.6 vs. 5.2, p=0.01, scale 0-6). They reported poorer self-perceived health in all domains. The parents to the adolescents with high social burden perceived the adolescents health better than what the adolescents did themselves. Conclusion: It is important to identify adolescents who perceive a high burden of diabetes in order to assist them with appropriate help. 24

24 Kunskapskontroll av Diabetes för Delegering till vårdpersonal i kommunal vård Ett kvalitetssäkringsarbete i Leksands kommun Annelie Granath, Pia Wahrén Bakgrund Äldre personer som blir beviljade särskilt boende inom kommunen klarar oftast inte att självständigt sköta sin egenvård och ta ansvar över sin diabetes. Detta innebär att vårdpersonalen måste ta över ansvaret för deras diabetes och ge assisterad egenvård, detta ställer krav på personalens kunskaper om diabetes och egenvård. Detta problem har identifierats av diabetessjuksköterskor i Leksands kommun som 2008 påbörjade kvalitetssäkring av diabetesvården för de äldre som bor i särskilt boende i kommunen i form av utbildning till vårdpersonalen. Syfte Syftet med detta kvalitetssäkringsarbete var att öka kunskapen hos vårdpersonal avseende diabetes och äldre. Metod Med hjälp av intervjuer med vårdpersonalen har en kunskapskontroll arbetats fram för att säkerställa kunskapen i samband med delegeringsförfarandet. Utifrån dessa intervjuer (n=5) identifierades ett antal teman som sedan lade grunden till frågorna i kunskapskontrollen. Inför delegeringsförfarandet får baspersonalen ett utbildningstillfälle av diabetessjuksköterskan. Kunskapskontrollen skrivs sedan i samband med att delegering är aktuell. Resultat Frågeformuläret Kunskapskontroll av Diabetes inför delegering - KDD innehållande 18 frågor indelades i fyra olika dimensioner: Baskunskaper Beskriv skillnaderna på diabetes Typ 1 och diabetes Typ 2? Kan en person som är kostbehandlad för sin diabetes få ett för lågt blodsocker? Symtom och Orsaker Nämn några symtom på högt blodsocker? Nämn några symtom på lågt blodsocker? Omvårdnadsåtgärder Varför är kvällsmålet viktigt för en person med diabetes? Vad ska man tänka på när en person med diabetes drabbas av infektioner som t.ex. influensa eller magsjuka? Behandling Vad är viktigt att tänka på vid insulinbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Vad är viktigt att tänka på vid tablettbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Slutsats Vi upplever att delegeringsförfarandet blivit mycket säkrare och vid flera tillfällen har vårdpersonal uttryckt att de känner sig mera trygga när de vårdar personer med diabetes då de upplever sig ha kunskap om ämnet. Sjuksköterskorna upplevde till en början att det tog mera tid med den nya kunskapskontrollen men har efter en tids användning ändrat åsikt och börjat se att kvaliteten har ökat och därmed också patientsäkerheten. 25

25 Är vi dåliga på att informera diabetespatienterna? Utförd av diabetessköterskorna Kristina Arvidsson och Farideh Jam på Vårdcentralen Kärra Bakgrund: I flera artiklar i Dagens Medicin, november och december 2008, diskuterades diabetessköterskans kompetens för sitt arbete när det gäller information till typ 2 diabetiker. Vården av typ 2- diabetikerna är misslyckad när patienterna inte känner till sitt HbA1c och inte vet att de har ökad risk för stroke, enligt nr 47/08. Syfte: Att undersöka om våra diabetespatienter typ 2 känner till sitt HbA1c och den ökade risken för hjärt/ kärl sjukdomar och stroke samtidigt tillfrågades patientens intresse för att deltaga i gruppundervisning. Metod: Utskick av frågeformulär till Vårdcentralens samtliga diabetespatienter, typ 2. Resultat: Frågeformuläret skickades ut till 231 patienter. 140 patienter svarade och av dem var det 75 som önskade delta i gruppundervisning. Av de patienter som tackade ja till gruppundervisning kände 60 % till sitt HbA1c och 85 % av patienterna hade kännedom om att diabetes ökar risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning. Patienterna som inte var intresserade av gruppundervisning svarade inte fullständigt på frågorna men 37 % i denna grupp svarade att de kände till sitt HbA1c. Diskussion: vår erfarenhet och utvärdering efter ett års gruppundervisning är att patienterna är mycket positiva till information i grupp. 26

26 Bara en släng av socker? En släng av socker kunskap bland personer med typ 2 diabetes Andersson, Mona M, Carlsson Britt-Marie, Leksell Janeth Syfte Att undersöka hur stor kunskap personer med typ 2-diabetes har om sin sjukdom, vad de upplever som oroande med sjukdomen samt vilken medvetenhet som finns hos patienten om att diabetes är en komplex sjukdom som kräver noggrant kontrollerad behandling. Att undersöka om diabetes allt för ofta betraktas lite med en axelryckning en släng av socker. Metod Totalt har 199 slumpmässigt utvalda personer med diabetes typ 2 fått besvara ett antal frågor på telefon. Undersökningen har löpt perioden 2-26 juni personer har under denna tiden blivit tillfrågade om de har diabetes typ 2, vilket ger en prevalens på ca 5%. Resultat Var tredje patient vet inte sitt HbA1c, som är ett av de allra viktigaste måtten på hur väl diabetessjukdomen är behandlad. HbA1c är ett mått på medelblodsocker de senaste 6-8 veckorna. Den som har dålig kunskap om sina värden, har också dålig kunskap om de risker som finns med sjukdomen. Den som har god kunskap om sin sjukdom har ett bättre HbA1c och ett lägre BMI. Diabetes är en klassjukdom/kunskapssjukdom lågutbildade och okunniga har en släng av socker medan högutbildad och medveten har kunskap om sina behandlingsvärden och är medveten om de risker som finns med sjukdomen. 72 % är överviktiga eller har fetma (BMI över 25). 50% av personer med typ 2-diabetes har samtidigt högt blodtryck, 30% har även höga blodfetter. Nästan var fjärde är mellan år när de får typ 2-diabetes. 42% av dem som inte känner till sitt HbA1c uppger att de inte har diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska och 30 % känner heller inte till vilka risker som finns med diabetes. Hälften av de tillfrågade med typ 2-diabetes svarar vet ej eller inget på frågan vad som oroar när det gäller den egna sjukdomen. Diskussion / Konklusion Personer med Typ 2-diabetes blir allt yngre och tyngre. De män och kvinnor +40 år som nu dyker upp på vårdcentralerna med typ 2-diabetes fanns inte där för 10 år sedan. Men trots att de får sin sjukdom tidigt och alltså ska leva med den under många är, så vet inte var tredje sitt HbA1c. Många har heller inte diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska. Till exempel känner 88 procent inte till att diabetes ökar risken för att drabbas av en stroke. Detta är skrämmande och oacceptabelt, och kräver fler åtgärder: Intensifiera det förebyggande arbetet inom alla samhällsstrukturer så att människor i mindre omfattning drabbas av fetma, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer tre riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Tala klarspråk med dem som får typ 2-diabetes: berätta att det är en allvarlig sjukdom som i riskhänseende jämförs med den som fått en hjärtinfarkt. Det är viktigt att vården är tydlig i vad behandlingsmål innebär och vilken betydelse god behandling har t. ex. minskad risk för följdsjukdomar eller för tidig död. Här har diabetesvården brustit. Personer med typ 2 diabetes måste kräva information och kunskap om sin sjukdom, om sin behandling och vad den syftar till. Diabetes typ-2 är en allvarlig sjukdom och ska inte lite slarvigt ses som en släng av socker. God behandling mot uppsatta mål är viktigt för patientens livskvalité, risk för följdsjukdomar och för tidig död. Vården kan inte frånta sig ansvaret att ge patienten den insikten och kunskapen om sin sjukdom. 27

27 Automatisk överföring av data från Cambio Cosmic till nationella diabetes registret, NDR Karin Johansson, diabetessamordnare, Landstinget Kronoberg Bakgrund I Landstinget Kronoberg är samtliga diabetesmottagningar anslutna till nationella diabetesregistret, NDR. Rapportering har inneburit dubbeldokumentation, då uppgifterna registrerats både i den elektroniska patientjournalen och i kvalitetsregistret. Alla vårdenheter använder samma vårdinformationssystem nämligen, Cambio Cosmic. Ett starkt önskemål har därför framförts om direktöverföring av data till NDR. Registret var tekniskt förberett och intresseradt av att ta emot information från ett vårdinformationssystem. Mål Målsättningen är att spara tid, minska dubbeldokumentation, öka rapporteringsgraden, samt ge högre kvalitet på såväl in- som utdata. Genomförande Sedan hösten 2008 överförs efter patientens samtycke information från Cambio Cosmic till NDR. Rapporteringen görs från en gemensam dokumentationsmall för sjuksköterskor och läkare. Uppgifter från dokumentationsmallen, läkemedelslistan, labb listan och kontakt-information ger underlag för överföringen. Informationen överförs från Cosmic till landstingets datalager, där ett regelverk styr vilken information som skall vidarebefordras. Överföringen av data sker automatiskt varje natt efter att anteckningen signerats. Projektet har genomförts i samarbete mellan representanter från diabetesvården, landstingets IT-avdelning, en referensgrupp från vården och vid några tillfällen även representanter från patientföreningen. Projektet startade i december 2007, och i september 2008 startade några pilotförsök. Från 1/ har alla enheter varit med. Införandet har varit enkelt, eftersom dokumentationsmallen är uppskattad och fyller användarnas behov. Citat från användare: Förvånansvärt enkelt att införa. Synd att vi inte gjort det tidigare. Under 2009 har rapporter skickats till NDR avseende patienter. Vinster Rapporteringsgraden ökade under 2009 från 72% till 93% om antalet diabetiker antages vara 4% av befolkningen. Dubbeldokumentation har minskat eftersom dokumentationsmallen generar både journalanteckning och överföring till NDR, vilket sparar tid. Alla professioner använder samma dokumentationsmall, vilket har skapat gemensamma rutiner för dokumentationen vid diabetesbesöken. Kvaliteten på överförd information har ökat beroende på att ett gemensamt regelverk har använts. Den gemensamma mallen, som används vid alla diabetesbesök, ger möjlighet till kvalitetsuppföljning inom landstinget. Motsvarande metodik kan tillämpas för överföring till andra kvalitetsregister. Innovation I Landstinget Kronoberg är det första gången som information överförs från det gemensamma vårdinformationssystemet till ett kvalitetsregister. Det är även ovanligt att all verksamhet inom ett landsting överför information med automatik till ett stort kvalitetsregister. Tankar inför framtiden Fortsätta att informera om mallen och NDR:s kriterier för sökorden. Inspirera och stimulera enheterna till att använda insamlat datamaterial i den egna kvalitetsuppföljningen. Överföra metodiken för automatisk rapportering till andra kvalitetsregister. 28

28 DELTAGARE Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Ingrid Agduhr Diabetesmottagn. Tranås Vårdcentrum Tranås Christina Ahlberg-Eriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Anita Ahlborg Lagerström Sachsska barnsjukhuset Stockholm Katarina Ahlfors Läkargruppen Västerås Kerstin Ahnberg VC Kungssten Göteborg Åsa Alderblom VC Gamlestadstorget Göteborg Kerstin Alm VC Tingsryd Väckelsång Jeanette Almén Avesta lasarett avd 3, Krylbo Laila Andersson Kinna Vårdcentral Kinna Gudrun Andersson Endokrin dagvården Stockholm Wanja Andersson Diabetesmott Norrköping Anneli Andersson Achima Care AB, Ekeby vårdcentral Ekeby Ingvor Andersson Diabetesmot. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Åsa Andersson Vårdcentralen Sanden Boden Anette Andersson Avd.4 Norrtälje sjukhus Norrtälje Ann Andersson Diabetesmottagningen Visby Therese Andersson Gnosjö vårdcentral Gnosjö Mona M Andersson Solljungahälsan Örkeljunga Mona H Andersson Barnmott Västerås Monica Aronsson Diabetesmottagningen Vårdcentralen Markaryd Monika Aronsson Medicinmottagningen Mora Kristina Arvidsson DSK-mott VC Kärra Hisings-Kärra Marja Aspila Lijeholms VC Stockholm Kerstin Augustsson Habo VC Habo Lisbet Augustsson Diabetes.mott Arvika sjukhus Arvika Kristina Axelsson Diab.mott.Tranås V.C. Tranås Marianne Axelsson Hallsbergs vårdcentral Hallsberg Solweig Axene Vc Brinken Motala Marie-Charlotte Balte Diabetesmott, Proxima, Nacka Närsjukhus Nacka Ann Barne Medicinmott Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Ulla Berg Vårdcentralen Skogsbo Avesta Lars Berg Diabetesmott. Borås Monica Berggren Deje VC Deje Lena Bergh Diabetesmott, Växjö Marianne Berglund Centralsjukhuset Kristianstad Ingrid Berglund Capio St Görans sjukhus Stockholm Elisabeth Berglund Mora Vårdcentral Mora Lisbeth Berglöv Vårdcentrum Mellerud Elisabeth Bergroth Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Monica Berzén (tid. Reinholdson) Medicinkliniken Nyköpings Nyköping Karin Bhy Säffle VC Säffle EvaMaria Björk Tybblevårdcentral Örebro Siw Blom HC Ljusdal Ljusdal 29

29 Elisabeth Blomberg Herrljunga vårdcentral Herrljunga Daga Bohlin-Fredriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Ann-Christin Bohman Barnmottagning Luleå Ann-Marie Bonde Diabetes/endokrinmottagningen Falun Eva-Karin Borg Mottagningsenheten Ludvika Annica Borgh Diabetesmott, Östersund Karin Boström Barn och ungdomsmottagningen Eskilstuna Camilla Botold Medicinmottagning,Ansvarsnr Köping Helen Bove Diabetesmott. med-mott Uddevalla Ingela Brantedal Vårdcentralen Säffle Kerstin Brorsson Lager Herrljunga vårdcentral Herrljunga Anna-Karin Brunnstedt Endokrint Centrum Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Monica Bruns Håkansson Sachsska Barnsjukhuset,diabetes Stockholm Inger Bråthén Diabmott, Finspång Finspång Eva Buskas Svan Proxima AB Nacka Lena Büchler Åsa vårdcentral Åsa Margit Bülow Diabetesmottagn, medicinklinik Karlskrona Anita Calleberg VC Solsidan Ludvika Britt-Marie Carlsson Diabetesmott., SÄS Skene Skene Anna-Karin Carlsson Grycksbo vårdcentral Grycksbo Britt-Marie Carlsson Diabetesmott. Skene Victoria Carter Diabetesmottagningen Alingsås Alingsås Mirella Caspani Barn o ungdomsmedicinska kliniken Jönköping Eva Cedervall Kristinagården Strängnäs Monica Christiansson Kungsbacka vårdcentral Kungsbacka Maj Claesson VC Sandared Sandared Irene Damberg VC Olskroken Göteborg Bitte Davidsson Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Ann-Marie Dufva Diabetes mott med klin. eksjö Eksjö Ann-Katrin Duvelid Mälarsjukhuset Eskilstuna Margareta Ek Läkargruppen Västerås Liselotte Ekroth Endokrindagvård Stockholm Åsa Eliasson VC Tisken Falun Maria Enesten Kungsbacka Sjukhus Kungsbacka Eva Enström VC Sanden Boden Carina Enström Hudiksvalls Hälsocentral Hudiksvall Johanna Ericson Endokrinmott Karolinska Huddinge Stockholm Christina Eriksson Diabetes mott,kullbergska sjukhuset Katrineholm Anna-Karin Eriksson Medicinmottagningen Mora Lasarett Mora Ann-Kristin Eriksson Lilla Edets Vårdcentral Lilla Edet Lena Fahlén Britsarvets vårdcentral Falun Kerstin Fahlgren Fröberg Diabetesinstitutet AB Lidingö Catarina Fernow Diabetesmottagningen Lidköping Johan Fischier Metabolmottagningen Uppsala Gun Folcke Säters vårdcentral Säter Marita Forsberg Huskvarna VC Rosenhälsan Jönköping 30

30 Ulla Franklind Heby vårdcentral Heby Kristina Fransson Skene VCT Skene Elaine Fransson Medicinmottagningen Strömstad Susanne Fredriksson Vårdcentral Smålandsstenar Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Helena Fröstebro Bollnäs hälsocentral Mitt Hjärta Bollnäs Eva Georgii Avd Skövde Tone Goland Din vårdcentral Bagarmossen AB Bagarmossen Marie Grahn Med.klinik Diab.mott Trollhättan Annelie Granat Husläkarna Vallda Vallda Annelie Granath Leksands kommun Leksand Karin Granhage Med.mot Göteborg Karin Grosenius Rosenlunds VC Stockholm Anette Groth Diabetes-endokrinmottagningen Falun Ingrid Gunnarsson Diab.mott. Vc Strömsnäsbruk Strömsnäsbruk Inga-Lill Gunnarsson Vårdcentralen Skoghall Gunilla Gustafsson Endokrin och diabetescentrum Karlstad Anders Gustafsson VC Samariten Karlshamn Eva-Lena Gyllenstrand Diabetesmottagn medmott 1 Jönköping Katarina Gärdelid Medicinmott Luleå Mona H. Nyberg Lapplands Barnklinik Gällivare Sjukhus Gällivare Britt Haby VC Anderslöv Anderslöv Åsa Hag Långshyttans vårdcentral Långshyttan Eva Haglund Diab.mott Sandviken Elisabeth Hamberg VC Höga Kusten Ullånger Bernice Hanses Mottagningsenheten Avesta Evy Hansson Gemensam mott Gällivare Ylva Hansson Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Dorthe Haubro-Nielsen DSM Edane Edane Karin Hedin Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ingegerd Hedmark HC Centrum/Torget Sandviken Monica Hedqvist Solsidans Vc Ludvika Anette Helm Sorgenfri Malmö Margareta Henriksson Barn & ungdomsmottagningen Sollefteå Åsa Henriksson Vårdcentralen Säter Säter Ellinor Henriksson Modigh Hc Centrum Sandviken Ulrica Hero Barn - och ungdomskliniken Nyköping Maria Herrnsdorf Onsala VC Onsala Berit Hieta Pajala vårdcentral Pajala Ritva Hietaniemi Roche Diagnostics Oy Esbo, Finland Mari Hogvall Vårdcentral Britsarvet Falun Eva Holm Medicinmott/Diabsek Sundsvall Tony Holm Hälso- och sjukvårdsavd. Västra Götalands regionen Larsgöran Holmgren Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro Kerstin Holmström Avd 60 Mora 31

31 Maria Holmström Diab mott,arvika Sjukhus Arvika Gunilla Hommerberg Endorinkrinmottagningen Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Gunilla Horn Diabmott HC Stortorget Gävle Pia Höglind Barn-och Ungdomsmed.mott. Simrishamn Åsa Hörnsten Rosita Ilvered Barnkliniken Jönköping Christina Iskull Råcksta Vällingby Närvård Vällingby Anette Ivarsson VC Samariten Karlshamn Christina Jaakola Citydiabetes Stockholm Ingela Jacobsson Diabetescentrum Södersjukhuset Stockholm Ulrika Jahn Hammarby Sjöstads Husläkare Stockholm Farideh Jam Vårdcentralen Kärra Hisings Kärra Karin Jansson Diabetesmottagningen Nyköping Caroline Jansson Medicinmott. Nyköpings lasarett Nyköping Ninni Jedhamre Med Mott 1 Endokrin Örebro Anita Johansson Endokrint centrum Capio St Görans sjukhus Stockholm Birgitta Johansson Diabetesmott Emmaboda HC Emmaboda Karin Johansson Hälsoenheten/VC Kungshögen Ljungby Kajsa Johansson VC Specialistläkargruppen Växjö Lena Johansson Lärjedalens Vårdcentral Angered Britt Johansson VC Kyrkbyn Göteborg Anja Johansson Diabetesmott, Helsingborgs lasarett Helsingborg Ylva Johansson Barn o ungdomskliniken, Avd 64 Västerås Åsa Johansson Specialist mödravården Solna Katarina Johnson Diabetesenheten Umeå Fanny Johnson Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ann-Christine Johnson-Wangeskog Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Christina Jonsson RosenHälsan Vårdcentrum Jönköping Eva Jonsson Specialistmottagningen Söderhamn Söderhamn Brittmaire Jorstig Mjölby Vårdcentral Mjölby Ann-Kristin Kalmer Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Carin Karlhager Vc.Domnarvet Borlänge Christina Karlsson Diabetesmottagningen SÄS Borås Borås Cecilia Karlsson Diabetesmottagningen Helsingborg Lena Karlsson Barnkliniken Ängelholm Helen Karlsson VC Fjällbacka Fjällbacka Marianne Karlsson Centrallasarettet växjö avd 3 Hovmantorp Anna Kaspersson Diabetsmott/säs Borås Katarina Klang Larsson Lomma Vårdcentral Lomma Åsa Kneck Ersta Sköndal högskola Stockholm Kristin Knubbe Kinna vårdcentral Kinna Katarina Knutsson Antenatalenheten Östra sjukhuset Göteborg Christina Kolehmainen VC Stadsfjärden Nyköping Ingela Krisensson Med. Mot. Sahlgrenska Göteborg 32

32 Lisbeth Kristiansson VC Bjuv Bjuv Marion Kroon Vårdcentralen Älmhult Katarina Kvarnlöf Torsby sjukhus Torsby Ulla Kylberg Endokrin dagvård,ks Solna Stockholm Susanne Kåberg VC Lyckorna Motala Elisabeth Källman Diabetesmott / Med.mott Lindesberg Ewa Källström Capio Vårdcentral Bro Bro Hilkka Lahnalampi Endokrinmottagning M71 Tullinge Birgit Landgren Brommaplans Vårdcentral Bromma Kerstin Larsson Prima Fam.läk mott Västerås Birgitta Larsson VC Molkom Molkom Ulla Larsson Hälsocentralen Alfta Alfta Birgitta Larsson Vårdcentralen Mellerud Marina Larsson Vårdcentralen Säter Säter Anette Larsson Vc Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Anne-Christine Larsson Lillåns vårdcentral Örebro Britt-Marie Leander Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Gunilla Ledin VC Molkom Molkom Päivi Lehtimäki Vasa Centralsjukhus/Barnpolikliniken Vasa, Finland Kerstin Leijthoff Heby vårdcentral Heby Janeth Leksell Högskolan Dalarna Falun Pirjo Leppämäki Bottenhavets sjukhus Kristinestad Meri Liinanki Med. mott Luleå Margaretha Liljegren DLM Mottagn 1 Arvika Henna Liljemark Jakobsbergs vårdcentral Järfälla Kerstin Lindell Vårdcentralen Delfinen Höganäs karin Linder VC Lagan Lagan Ebba Linder Vårdcentralen Krokslätt Mölndal Lilian Linder Rosenlunds Vårdcentral Jönköping rene Lindgren Medicinmottagning A Skellefteå Margareta Lindgren Diabetesenheten Umeå Ulrika Lindgren Diabetesmott, SÄS, Borås Borås Anna Lindholm-Olinder Sachska barnsjukhuset Stockholm Johanna Lindman-Jusslin Vasa Centralsjukhus Vasa Finland Christina Lindström Medicinkliniken Eskilstuna Marie Lindström Ersta sjukhus Stockholm Karin Lindström Endokrin/Diabetesmott. Kalmar Kerstin Ljung Medicinklinik Diabetesmottagning Trollhättan Elisabeth Loquist Diabetesmottagningen Visby Anki Lord Medicinklin Eksjö Eksjö Marianne Lundberg End klin, SUS Malmö Kerstin Lundén Vårdcentralen Birka Växjö Gunilla Lundkvist Endokrin dagvård Stockholm Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Kristina Magnusson Sunderby sjukhus, med avd 61 Endo-gastro Boden 33

33 Lena Majanen Diab mott Kalix Sjukhus Kalix Catrin Malmquist KneippensVC Norrköping Maud Marklund Capio S:t Görans Sjukhus, Endokrint centrum Stockholm Lejla Mehica Endokrin, SUS Malmö Birgitta Melin Flens VC Flen Christina Melins Vårdcentral Säter Säter Monica Mellin Antenatalenh, Kvinnokliniken Göteborg Karin Milling Bräcke Hälsocentral Bräcke Ann-Marie Molin Antenatalenheten, Spec-MVC, KK.SU/Östra Göteborg Lise-Lotte Möller Diabetesmottagningen Lidköping Mari Mörlin Åby VC Mölndal Pia Nes Blomstermåla Hc Blomsetrmåla Anne-Lie Neuman Diab mottagning Finspång Gunilla Nilsson Tannefors vårdcentral Linköping Elbisa Nilsson Endokrin/Diabetesmottagningen Lund Marita Nilsson Medicinmottagningen, Lysekil Lysekil Kerstin Nirs HC Björksätra Sandviken Kerstin Nordblom Vårdcentralen Ullared Anna-Britta Nordigårds Mora Vårdcentral Mora Ulrika Nordin Westling Iggesunds Hälsocentral Enånger Yvonne Nordkvist Medicin mottagningen Sundsvall Elisabet Nordlund-Eriksson Vårdcentralen Leksand Leksand Anna-Karin Nordström Grästorps vårdcentral Grästorp Marie Nordström Diabetesmottagning Västervik Västervik Miriam Norén Lindome vc Lindome Annika Norojärvi Barnmedicin Gällivare sjukhus Gällivare Amie Nyberg Ekerö Vårdcentral Ekerö Kristin Nyström Specialistmott. medicin Piteå Eva-Lena Olofsson Barnmottagningen Skellefteå Elaine Olofsson Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Marie Olsen Högskolan Dalarna Dala-Järna Kajsa Olsson Diabetesmott Östersund Marianne Olsson fd SÄS Borås Borås Karin Olsson Specialistmödravården karolinska/solna Bandhagen Eva Olsson Hc Kilafors Kilafors Malin Olsson Vårdcentralen Olskroken Göteborg Åsa Orring Vimmerby Hälsocentral Vimmerby RoseMarie Palmkvist Vårdcentral Säter Säter Ann Palvall Boo vårdcentral Saltsjö-Boo Lena Pamic Vislanda vårdcentral Vislanda Sonja Paulaharju Vasa Hälsovårdscentral Vasa Birgitta Paulsson Gislaveds vårdcentral Gislaved Marianne Pegelow Haglund LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Eva Persson Barnmottagningen Ystad Ingela Pettersson Diabmott Västerviks sjukhus Västervik 34

34 Anita Pettersson Sunderby sjukhus Luleå Malin Pettersson Medicinmott. Ansvarsnr: Köping Margareta Pihl Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kasema Plecic Diabetesmottagning Norrköping Eva Pramberg Medicinmottagningen Ljungby Eva Quist Barnmottagningen, CSK Karlstad Theresia Ranow Diabetescentrum, Södersjukhuset Stockholm Marita Rasmusson Diabetesmott. Med-mott. Uddevalla Lillemor Relesjö Diab.mott. Med.mott.1 Jönköping Mats Ringblom Endokrin/diabetesmott. Kalmar Birgitta Ringborg Mjölby Vårdcentral Mjölby Anne-Marie Rognmo HC Vallhov Sandviken Ann Rolfson VC Fagerängen Trelleborg Eva Röding Persson Vårdcentral Forshaga Forshaga Christina Rönnqvist Kalix Sjukhus diab.mott Kalix Tuula Saarinen KarolinskaUniversitetssjukhuset Stockholm Karin samuelsson Distriktsläkarmott. Rättvik Rättvik Anette Sandberg Diabetesmott. på Universitetssjukhuset i Lund, SUS Lund Pia Sandin Vivalla VC Örebro Lena Schröter Vårdcentralen Verkstaden Arvika Anna-Lena Schubert VC Fagerängen Trelleborg Maria Segerström Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kaija Seijboldt CeFAM, LUC-D Huddinge Christina Selvén Hentorp vårdcentral Skövde Maria Sevón Lärjedalens V.C. Angered Suvi Sihvo Diabetes mottagningen, Gävle Gävle Ann-Christine Simonsson Akademiska sjukhuset Uppsala Evy Sivonen med. mott. Norrtälje Sjukhus Norrtälje Marie Sjöberg-Johansson Gällö Dsm Gällö Märta Sjölander Medicinmottagningen Örebro Örebro Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Eva Sjölin-Lindqvist Mölndals Stad Mölndal Elisabeth Sjöström-Fahlén Diabetesenheten Medicinmott. Umeå Catrin Smeds Malax-Korsnäs Hvc Malax, Finland Ann Stark VC Lyckorna Motala Anna Stenbeck Vårdcentralen Anderslöv Anderslöv Rachel Stenberg Diabmot Lycksele lasarett Lycksele Marina Stenbäck LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Ulrika Stenman Diabetesmott. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Ingegerd Stenström Diab mott Karlskoga lasarett Degerfors Britt-Marie Strindlund Vårdcentralen Nyland Nyland Lena Ström Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping Helena Stuvemark Mälarsjukhuset Eskilstuna Eva Stålberg Diabetes-endokrinmott Falun Mariann Sund Rosenlunds vårdcentral Jönköping 35

35 Anneli Sundberg Medicinmottagning A Skellefteå Lisa Sundman Vasa Centralsjukhus Vasa, Finland Kajsa Sundqvist Endokrin Diabetes forskning Karolinska, Solna Stockholm Marianne Svantesson Skene VCT Skene Christina Svenningsson Endokrin- och diabetescentrum Karlstad Elisabeth Svenningstorp Åsa Vårdcentral Åsa Monica Svensson VC Säter Säter Anna Svensson Diabetesmott. Alingsås lasarett Alingsås Susanne Söderback Närpes Hälsovårdscentral Närpes,Finland Maria Söderberg Diabetesmott. Enköpingslasarett Enköping Karin Söderkvist By Vårdcentral Horndal Gerd Söderling Mälarsjukhuset Eskilstuna Christina Söderström VC Moheda Moheda Elisabeth Sörman Diabetesmottagningen Bålsta Carina Sörman Ältapraktiken Älta Gunilla Thelin Barnmottagningen Helsingborg Carina Thorkelsson Diabetsmott, medicinklin Karlskrona Annika Thorné VC Grycksbo Grycksbo Inger Thyr Arbrå HC Arbrå Barbro Tindefjord VC Verkstaden Arvika Gun-Britt Tingdahl Barnmottagningen Karlstad Monica Tordsson VC Tingsryd Tingsryd Lena Trepp Med.Mott.,Ersta Sjukhus Stockholm Birgitta Träff Bollnäs hälsocentral mitt hjärta Bollnäs Ann-Marie Törnevik Torsby sjukhus Torsby Lisbeth Törngren VC Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Maj Törnqvist Vårdcentralen Sländan Ljungby Ulla Uhlin Carema vc Kramfors Kramfors Berith Ulfsborn VC Brinken Motala Pia Wahrén Leksands kommun Leksand Birgitta Waje VC Gamlestadstorget Göteborg Christina Wasberg Hc Linden Bergvik Britt-Marie Weidby Barndiabetesmotagningen Jönköping Carina Weidersjö Medicinmottagningen Västerås Irja Westborg Ekenhälsan Kållered Mia Westerlund Allmottagningen Sollefteå Marianne Westöö Storvretens VC Tumba Helén Widberg Diabetesmott. Enköpings lasarett. Ekolsund Karin Wikblad Uppsala Annika Wildung Vårdcentral Domnarvet Borlänge Margot von Holst Diabetesmottagningen Gävle Lotta von Unge Med.mott Eskilstuna Liz Voxlin Edsbyns Hc Edsbyn Kjell Åström Björksätra hälsocentral Sandviken Elisabet Öman Citydiabetes Kungsängen Anna-Lena Örtbrink-Träff Hudiksvalls hc Hudiksvall Ing-Mari Östman Livsstilsenheten Sundsvall 36

36 NOTERINGAR 37

37 NOTERINGAR 38

38 SPONSORER UTSTÄLLARE Medtronic AB Bayer AB Sanofi Aventis HemoCue AB Novo Nordisk Scandinavia AB Eli Lilly Sweden AB Ypsomed AB Becton Dickinson AB One Med AB Meditech Systems Scandinavia AB Rubin Medical AB Med trust AB Gothia Förlag Romalore AB Menarini Diagnostics Diasend NordicInfu Care AB ResMed Sweden AB LifeScan Johnson&Johnson AB MedCore Abbott Scandinavia AB Profakta förlag MSD Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Insulution AB BAYERS Hermesetas Allpresan HMI AB Prorsum Healthcare AB Roche Diagnostics CONTOUR Svenska Diabetesförbundet -FAMILJ Svensk Sjuksköterskeförening

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl.

Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. Rapport av enkät 2015 EU-migranter m.fl. 2 1. Bakgrund 1.1 Disposition 3 2. Svarande och svarsfrekvens Tabell 1. Verksamheter, uppgiftslämnare och deras respektive funktioner Institution/kår Uppgiftslämnare

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Riktlinjeprocessen 2015-06-01 Anders Hallberg Karin Lundberg 1 (13) Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Inledning Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård från

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm 2009-09-03 Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Svenska Diabetesförbundet har inbjudits till att lämna synpunkter på den preliminära versionen av Nationella

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Reviderad 2015-06-02 Innehållsförteckning Uppföljningsformulär 3 månader efter stroke 2 Efter strokeinsjuknandet 5 Stöd, Rehabilitering.6

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Diabetes. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Diabetes. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Diabetes Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Andersson, Gudrun Diabetes i balans : grundläggande kunskap för ett bra liv med typ-1 diabetes

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Den personliga diabetesboken

Den personliga diabetesboken Den personliga diabetesboken Ta alltid med dig din diabetesbok när du ska träffa någon inom sjukvården. Min personliga diabetesbok Namn Personnummer Min diabetesläkare Min diabetessköterska Telefonnummer

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Tillbakablick på Nationella Diabetesregistret

Tillbakablick på Nationella Diabetesregistret Tillbakablick på Nationella Diabetesregistret 15 år med NDR Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR NDR bildades av Svensk Förening för Diabetologi 1996. Bakgrunden var ett behov av

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län FÖLJS ÅLDERSGRUPPEN ÖVER 80 MED DIABETES ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJER? ANN-SOFIE NILSSON-NEUMARK, DISTRIKTS & DIABETESSJUKSKÖTERSKA BLÅ KUSTENS HÄLSOCENTRAL OSKARSHAMN Andelen befolkning 80 år och äldre

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer