SYMPOSIUM 2010 Symposium april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIUM 2010 Symposium 15-16 april 2010. 2010.04 www.responstryck.se"

Transkript

1 SYMPOSIUM 2010 Symposium april 2010 DIABETES - inte bara en släng av socker

2 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Torsdagen 15/ Moderator: Märta Sjölander Registrering Kaffe Besök hos utställare Öppningsanförande beskrivning styrelsens arbete och framtidsplaner Nationella riktlinjer Karin Wikblad, Tony Holm Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen Lunchbuffé och besök hos utställare Parallella symposier Program Kunskapsbaserad vård Diabetes hos de allra Fysisk aktivitet hos äldre och Starta studie yngsta barnen med diabetes Föreläsare Christel Bathsevani Eva Örtkvist Michail Tonkonogi Marie Olsen Moderator Janeth Leksell Lisa Torstensson Lillemor Fernström Moderator: Marianne Olsson Kaffe och besök hos utställare Årsmöte Ny HbA1c-rapportering 2010 Jan-Olof Jeppsson HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Gemensam middag med underhållning Restaurang Cabaret 3

3 Program TEMA - Diabetes inte bara en släng av socker Fredagen 16/ Moderator: Janeth Leksell Posterpresentation Kaffe och besök hos utställare Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona M Andersson, Britt-Marie Carlsson Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir Lunch och besök hos utställare Moderator: Lotta von Unge Unga vuxna och typ-2 diabetes Björn Eliasson Det glada åldrandet Björn Lennhed Avslut Mona M Andersson, ordförande 4

4 Föreläsningar Abstracts SID

5 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Karin Wikblad, Tony Holm År 2006 startade arbetet med att ta fram nya evidensbaserade nationella riktlinjer för diabetesvården och i januari 2010 publicerades den finala versionen. Ett stort antal diabetessjuksköterskor och läkare inom diabetesvården i Sverige har på olika sätt deltagit i arbetet. Riktlinjerna omfattar 185 olika tillstånd och åtgärder framför allt inom områden där det förekommer stora praxisvariationer och där vården behöver vägledning. Ett mindre antal tillstånd och åtgärder har lyfts fram som centrala rekommendationer. Inom omvårdnadsområdet berör de centrala rekommendationerna framför allt patientutbildning, kulturanpassning av vården och egenmätning av blodglukos. Jämsides med riktlinjearbetet har även kvalitetsindikatorer för diabetesvården tagits fram. Dessa möjliggör utvärdering av vårdens kvalitet. Arbetet med att implementera riktlinjerna sker i de olika sjukvårdsregionerna i landet. Socialstyrelsen har i samarbete med sjukvårdsregionerna planerat för en konsekvensbeskrivning inom respektive region. Dessa gapanalyser kan sedan ligga till grund för politiska beslut där särskilda satsningar genomförs för att öka förutsättningarna att följa rekommendationerna. Den andra delen av implementeringsarbetet rör professionens förmåga att införa riktlinjerna i verksamheten. Detta görs oftast lokalt där lokala vårdprogram revideras och omsätts. Socialstyrelsen kommer att följa upp i vilken omfattning vården har infört respektive utmönstrat centrala rekommendationer inom diabetesvården. 6

6 Vad händer med nationella riktlinjer för kost? Mette Axelsen 7

7 Kunskapsbaserad vård/ starta studie Christel Bathsevani 8

8 Diabetes hos de allra yngsta barnen Eva Örtkvist 9

9 Fysisk aktivitet hos äldre med diabetes Miichail Tonkonogi 10

10 Ny HbA1c-rapportering Jan-Olof Jeppsson 11

11 HbA1c, metabolt minne och följdsjukdomar Marcus Lind Metabolt minne innebär att höga blodsockervärden följer med patienten som en belastning och kan leda till följdsjukdomar långt efter det att blodsockret förbättrats. Studier visar att höga blodsockervärden under några år kommer att leda till en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar under många år även om blodsockret senare förbättras. Vilken betydelse har detta för patienter med diabetes? För patienter med dålig compliance till behandling bör man vid något tillfälle informera om de skadliga effekterna av metabolt minne. En patient kan annars tro att eventuella tecken på följdsjukdomar som senare uppträder kommer att stanna upp när blodsockret förbättras. Eftersom vi har kunskap om att värdena kommer att följa med patienten ytterligare många år, är det viktigt att på ett nyanserat sätt förmedla detta till patienten. Metabolt minne har också betydelse för att förstå orsaken till en följdsjukdom hos en enskild patient eftersom blodsockervärdena för flera år sedan kan förklara komplikationer. Det innebär också att vi bör ha ökat fokus på screening av typ 2 diabetes och följa upp patienter med prediabetes. Målvärden för HbA1c bör vi uppnå i så stor utsträckning som möjligt. En aspekt man dock aldrig får glömma är att vi gör mycket stora vinster också om vi får ned en patient en liten bit från ett högt HbA1c-värde. I många fall kan t.ex. en sänkning från 9% till 8% vara avgörande för svårighetsgraden av framtida komplikationsutveckling. Detta bör vi förmedla till våra patienter som har en mycket dålig blodsockerkontroll. Det är ofta inte realistiskt att snabbt nå målvärden för dessa patienter utan vi får ta mindre steg i taget. 12

12 Ledtal för diabetessjuksköterskor Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Basbehov För att tillgodose basbehovet gällande diabetesomvårdnad rekommenderas: På vårdcentral / mottagning i primärvård: minst 100 procent tjänst per 400 patienter. (Se tabell 1). På diabetesmottagning på sjukhus: 100 procent tjänst per 250 (-300 patienter). På barndiabetesmottagning: 100 procent tjänst per 100 barn, 0-18 år. Specifikt behov för andra ansvarsområden Har diabetessjuksköterskan andra specifika arbetsuppgifter/ansvar tillkommer tid för detta. Primärvård Tabell 1 nedan åskådliggör beräknat behov i primärvård och är beräknat på en enhet med listningsunderlag/ befolkningsunderlag på patienter. Med en beräknad prevalens på 4 procent blir antalet diabetespatienter ca 400. Tabell 1 Antal patienter Antal besök Antal timmar Antal timmar för dokumentation Rutinbesök Nyupptäckta Insulininställning Extra besök Grupputbildning 64 (i grupper om 8) 8 grupper x 20 tim. 160 Telefontillgänglighet Teamträff med läkare 100 Administrativ tid 100 Summa Totalt 1605 timmar Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) För både primärvård och sjukhusvård gäller att varje diabetessjuksköterska inte bör ha för litet patientantal för att upprätthålla kompetensen Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svenska Diabetesförbundet 13

13 Ledtal Mona Andersson, Britt-Marie Carlsson Styrelsen för SFSD är glada att efter några års arbete äntligen kunna presentera ledtalsrekommendation för diabetessjuksköterska. Bakom ledtalen står även Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Svenska Diabetesförbundet (SD). Grunden för beräkningen är att en heltidsanställd arbetar ca 200 arbetsdagar per år (detta är ett schablonbelopp beräknat efter borträknande av semester, egen utbildning, deltagande i andra möten och utbildningar på enheten samt korttidssjukfrånvaro). 200 arbetsdagar per år = 200 x 8 timmar = 1600 timmar (40 veckor) Framtagandet av ledtal har utgått från verksamhetsbeskrivningar från olika enheter. Patientantal liksom kontaktorsaker och tidsåtgång för dessa har tagits med. Tabellen åskådliggör beräkningen, men den får naturligtvis anpassas efter behovet hos patienterna på egen enhet. Har man fler insulininställningar per år, fler nyupptäckta etc så åtgår mera tid. Ledtalen täcker basbehovet av diabetesvård hos patienten och anger en miniminivå. Om diabetessjuksköterskan har andra ansvarsområden utöver det rena patientarbetet eller om området har en ökad vårdtyngd så måste detta tas hänsyn till och tiden utökas. Ett led i arbetet har varit att studera hur verkligheten stämmer med beräknat behov. Detta utmynnade i studien Diabetessjuksköterskans roll i diabetesvården en tidsstudie publicerad i Diabetesvård och Diabetolognytt. Resultatet visade att den avsatta tiden långt ifrån stämde med beräknat behov. Med anledning av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för diabetes där tidig intensiv behandling av diabetes liksom patientutbildning prioriteras högt fann vi det angeläget att skriva debattartikeln Primärvården kan inte uppfylla nya riktlinjerna för diabetesvård. Vi skrev artikeln för att visa på behov av att organisera primärvården så att diabetespatienternas behov tillgodoses genom ökad tillgång till diabetessjuksköterska. Debattartikeln har hittills varit publicerad i sammanlagt 11 tidningar spridda över landet, bl.a. Dagens Medicin. Se länkar till alla publiceringar på 14

14 Gruppbaserad patientutbildning Åsa Hörnsten 15

15 Finns det en koppling mellan diabetes och cancer Soffia Gudbjörnsdottir 16

16 Unga vuxna och typ 2-diabetes Av Björn Eliasson Med den globala urbaniseringen följer bland många människor förändringar av livsstilen som leder till övervikt och fetma, även bland barn, ungdomar och unga vuxna. Parallelt ökar antalet barn och unga med typ 2-diabetes. Riskfaktorerna för typ 2-diabetes i denna grupp är desamma som bland vuxna. Ett allt tidigare insjuknande i typ 2-diabetes medför en ännu okänd riskökning för makrovaskulära diabeteskomplikationer, men både nefropati och retinopati har setts öka i riskpopulationer även bland barn. Behandlingen är i princip den samma som för andra vuxna med typ 2-diabetes, även om det är särskilt angeläget med en god diagnostik för att utesluta typ 1-diabetes eller MODY. Antalet patienter med typ 2-diabetes bland barn och unga i Sverige är fortfarande mycket begränsat, men det har funnits en oro för en snabb ökning eftersom barn och unga i likhet med övriga ökat i vikt sedan många år. Det förefaller dock som att antalet unga med typ 2-diabetes är betydligt högre i andra länder där diabetesförekomsten totalt kan vara flera gånger högre än i Norden. I detta föredrag summeras kunskapsläget avseende spridningen av typ 2-diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna i Världen, men också patogenes, komplikationsutveckling samt behandling och dess resultat. Aktuella resultat från SWEDIABKIDS och NDR redovisas, och de särskilda behov som unga vuxna med typ 2-diabetes kan ha vid uppföljningen i öppenvården diskuteras. 17

17 Ett måltidsinsulin med snabb effekt direkt! 1 Apidra (insulin glulisin), F, 100 enheter/ml injektionsvätska är en kortverkande insulinanalog. Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinder ampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste 18 prisuppgift se Datum för senaste översynen Becker et al. Exp Clin Endocrinol Diab. 2005;113: sanofi-aventis AB. Tel Snabbhet, när det behövs. SE.GLU

18 Effektiv och uthållig från start till mål. 1 Lantus (insulin glargin)p x, F, 100 enheter/ml injektions-vätska är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där insulin krävs. Varning: Lantus skall ej användas för behandling av diabetes-ketoacidos. Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, Lantus OptiSet 5x3 ml, cylinderampuller för OptiPen Pro 5x3 ml, cylinderampuller för OptiClik 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För vidare information och senaste prisuppgift se Datum för senaste översynen Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 1. Riddle et al. Diabetes Care 2003;26: Lepore et al. Diabetes 2000;49: sanofi -aventis AB. Tel aventis.se 19 Effekt i upp till 24 timmar. 2 SE.GLA

19 Det glada åldrandet Björn Lennhed, Falun Ungdom är ett fel som går över med åren Bilden av det lyckliga åldrandet, en långsam strävan efter livserfarenhet och sänkta prestationskrav, kantas ofta av varningstecken och föreställningar om sjukdom och ohälsa. När tidningsrubrikerna presenterar allt fler metoder för hålla blodsocker och hjärnceller i schack är det lätt att förledas att tro att åldrandet är någonting vi till varje pris måste hålla ifrån oss och undvika. För att kunna åldras med glädje och värdighet blir det då viktigt att kunna vända på bilden och belysa glädjen och tillfredställelsen av att efterhand skörda frukterna av den erfarenhet man samlat på sig. Utan kunskap om hur vi åldras både hälsosamt och njutningsfullt riskerar vi att skrämmas av vägen framåt utan att kunna njuta av färden. Föreläsningen belyser de positiva aspekterna av människans naturliga åldrande, likväl som kända skyddsfaktorer och skyddsmekanismer mot ohälsa. Livsglädjen står i centrum för denna föreläsning om kroppens och själens gradvisa mognad. 20

20 Posters Abstracts SID

21 Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes - ett osynligt problem Marina Stenbäck, Marianne Pegelow Haglund Diabetes mellitus är den första icke infektiösa sjukdom som fått en sådan utbredning att den klassificeras som epidemi. Det finns ett samband mellan sexuell dysfunktion och diabetes. Sexuell hälsa är förenligt med god livskvalitet. När det gäller män är sambandet mellan diabetes och sexuell dysfunktion känt. Forskning visar att även kvinnor med diabetes får problem med sin sexualitet. Detta är inte lika känt och kvinnorna tar sällan upp problemen själva. I diabetessjuksköterskans roll ingår att stödja och handleda personer med diabetes för att de ska klara egenvården på ett bra sätt. Det är viktigt att mötet med den enskilda patienten präglas av en helhetssyn. Förhållningssättet empowerment innebär att patienten blir mer delaktig och känner sig bekräftad. Det finns olika samtalsmodeller när det gäller sexuell hälsa varav PLISSIT är den mest kända. Syftet med intervjustudien var att belysa samtalet mellan diabetessjuksköterskan och den kvinnliga diabetespatienten när det gäller sexuell hälsa. Kvalitativ intervjustudie valdes som metod. Fem diabetessjuksköterskor verksamma i Södra Stockholm intervjuades. Fyra öppna frågor användes i intervjuerna. Resultatet visade att flertalet av diabetessjuksköterskorna saknade beredskap för att ta upp frågor om sexuell hälsa med kvinnliga diabetespatienter. De tog upp andra underlivsbesvär som svampinfektioner och inkontinens, men berörde sällan eventuell sexuell dysfunktion. Ingen dokumentation förekom under sökord sexualitet. Samtliga önskade mer kunskap för ökad beredskap till samtal. De önskade också dokument att utgå från i samtalet och informationsbroschyrer till patienterna. Utökat samarbete med distriktsläkaren sågs också som en kvalitetssäkring. Slutsatsen var att diabetessjuksköterskan har en unik möjlighet att ta upp frågor om sexuell hälsa. Denna möjlighet kommer av att hon/han ofta är trygg i sin yrkesroll, har gott om tid, känner patienterna väl och har byggt upp ett förtroende hos dem. Trots detta verkar problemet ha förblivit osynligt. Det som efterfrågades var mer kunskap. För ökad beredskap vore det i första hand angeläget att se över utbildningsmöjligheterna i Sverige. 22

22 Beteendemodifierande gruppbehandling för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 1 (DMT1) en beskrivning Ekroth L, Lundqvist G, Alvarsson M, Andersson I Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska, Solna. Introduktion Få studier på viktreduktion hos överviktiga patienter med typ1-diabetes finns beskrivna. Förutom att äta på hunger och sug beskriver många av patienterna att dom äter för livet, för att häva insulinkänningar. Från nationella diabetesregistret (NDR) fann vi att 54% hade BMI 25 (övervikt och fetma) och 15% hade BMI 30 (fetma) av de patienter som besökte Endokrinkliniken, och dessutom vägde sig, under Detta ses även hos normal populationen Övervikt och fetma är riskfaktorer för många sjukdomar. Vi startade en gruppbehandling, med fokus viktnedgång med blodsocker-kontroll, för de överviktiga patienter med typ1- diabetes som själva efterfrågade hjälp med vikten. Metod Behandlingen utgörs av gruppmöten, initialt varannan vecka, men senare en gång i månaden. Gruppen leds av två diabetessjuksköterskor (LE och GL) och en erfaren dietist (IA). Behandlingen följer ett strukturerat beteendeinriktat program, ursprungligen utarbetat vid Överviktsenheten Karolinska Universitetssjukhuset, men modifierat för denna patientgrupp. Varje möte inleds med att samtliga patienter beskriver sin erfarenhet sedan sist avseende kost, motion, blodsocker, insulinregim och insulinkänningar. Vid behov justeras insulindoser i samråd med sjuksköterska. Alla patienter redovisar även kort sin hemuppgift till denna gång. Programupplägg för de två första gruppmötena Datum Laget runt, 60 min Genomgång, 30 min Uppg till nästa gång, 15 min 23 okt Vikt, blodsocker Välkomna, upplägg, Göra en blodsockerkurva Uppg 1: Genomgång viktkurvan i boken. 7 dagar, koppla till maten via kostregistreringen samt Blodsockerkontroll, Stödschemat Hunger, Sug, Känning viktnedgång och Uppg 8: Måltridsfördelningen måltidsordning (Uppg 9) Uppg 2: Motivation Lämna ett blodprov för HbA1c 4 nov Stödschemat/blodsockret/ Tallriksmodellen vid diabetes Uppg 9: Tallriksmodellen vikten och för viktnedgång Uppg 3: Beteendetekniker Uppg 8: Måltidsordning Uppg 2: Motivation Resultat En första grupp med åtta patienter (sex kvinnor och två män) började behandlingen i oktober Efter tre månader: viktnedgången var statistiskt signifikant, p = 0.018, med start median vikt 92 kg (range76-101) kg och efter tre månader 90 kg (74-98) kg. BMI och HbA1c var vid start 31,6 kg/m2 (28,1-39,6) kg/m2 och 6,4% (5,0-9,1)% och hade ej ändrats signifikant efter tre månader. Gruppen upplever färre insulinkänningar sedan behandlingen påbörjades och påtalar att dom känner trygghet i att våga ändra sina insulindoser. Gruppen hade i genomsnitt haft diabetes i 31 år, medelålder vid gruppstart var 54 år. Konklusion Blodsockerkontroll under viktnedgång är centralt för typ 1-diabetiker. Vår förhoppning är att denna behandlingsform kan visa sig effektiv för överviktiga patienter med typ1-diabetes, vid vår klinik, som söker hjälp att gå ner i vikt och vi kommer att fortsätta med utvärdering av behandlingen, i denna grupp och för kommande. 23

23 Burden of diabetes in CSII-treated adolescents Anna Lindholm Olinder Objectives: To investigate the associations between higher burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health in CSII treated adolescents with type 1 diabetes. Methods: Data concerning burden of diabetes, metabolic control, treatment satisfaction, quality of life and perceived health were obtained from 91 CSII treated adolescents (aged 12-18), who were regularly attending four different paediatric diabetes clinics in Sweden. Burden of diabetes was measured with Check your Health. Perceived health and quality of life were measured with Disabkids chronic generic and diabetes module self and proxy version and with Check your Health. Treatment satisfaction was measured with the single question: How satisfied are you with your current treatment?. Results: Approximately one third (32 %) of the adolescents did not perceive any burden of diabetes. The burden of diabetes was not associated with HbA1c, but the adolescents with higher emotional burden took fewer daily bolus doses (4.2 vs. 5.0, p= 0.02), there was also a trend that they performed fewer self monitoring of blood glucose per day (2.6 vs. 3.4, p=0.056). Those adolescents with higher physical, emotional and social burden were less satisfied with the treatment (4.9 vs. 5.3, p= 0.02; 4.2 vs. 5.0, p= 0.02; 4.6 vs. 5.2, p=0.01, scale 0-6). They reported poorer self-perceived health in all domains. The parents to the adolescents with high social burden perceived the adolescents health better than what the adolescents did themselves. Conclusion: It is important to identify adolescents who perceive a high burden of diabetes in order to assist them with appropriate help. 24

24 Kunskapskontroll av Diabetes för Delegering till vårdpersonal i kommunal vård Ett kvalitetssäkringsarbete i Leksands kommun Annelie Granath, Pia Wahrén Bakgrund Äldre personer som blir beviljade särskilt boende inom kommunen klarar oftast inte att självständigt sköta sin egenvård och ta ansvar över sin diabetes. Detta innebär att vårdpersonalen måste ta över ansvaret för deras diabetes och ge assisterad egenvård, detta ställer krav på personalens kunskaper om diabetes och egenvård. Detta problem har identifierats av diabetessjuksköterskor i Leksands kommun som 2008 påbörjade kvalitetssäkring av diabetesvården för de äldre som bor i särskilt boende i kommunen i form av utbildning till vårdpersonalen. Syfte Syftet med detta kvalitetssäkringsarbete var att öka kunskapen hos vårdpersonal avseende diabetes och äldre. Metod Med hjälp av intervjuer med vårdpersonalen har en kunskapskontroll arbetats fram för att säkerställa kunskapen i samband med delegeringsförfarandet. Utifrån dessa intervjuer (n=5) identifierades ett antal teman som sedan lade grunden till frågorna i kunskapskontrollen. Inför delegeringsförfarandet får baspersonalen ett utbildningstillfälle av diabetessjuksköterskan. Kunskapskontrollen skrivs sedan i samband med att delegering är aktuell. Resultat Frågeformuläret Kunskapskontroll av Diabetes inför delegering - KDD innehållande 18 frågor indelades i fyra olika dimensioner: Baskunskaper Beskriv skillnaderna på diabetes Typ 1 och diabetes Typ 2? Kan en person som är kostbehandlad för sin diabetes få ett för lågt blodsocker? Symtom och Orsaker Nämn några symtom på högt blodsocker? Nämn några symtom på lågt blodsocker? Omvårdnadsåtgärder Varför är kvällsmålet viktigt för en person med diabetes? Vad ska man tänka på när en person med diabetes drabbas av infektioner som t.ex. influensa eller magsjuka? Behandling Vad är viktigt att tänka på vid insulinbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Vad är viktigt att tänka på vid tablettbehandling avseende: måltid högt blodsocker lågt blodsocker? Slutsats Vi upplever att delegeringsförfarandet blivit mycket säkrare och vid flera tillfällen har vårdpersonal uttryckt att de känner sig mera trygga när de vårdar personer med diabetes då de upplever sig ha kunskap om ämnet. Sjuksköterskorna upplevde till en början att det tog mera tid med den nya kunskapskontrollen men har efter en tids användning ändrat åsikt och börjat se att kvaliteten har ökat och därmed också patientsäkerheten. 25

25 Är vi dåliga på att informera diabetespatienterna? Utförd av diabetessköterskorna Kristina Arvidsson och Farideh Jam på Vårdcentralen Kärra Bakgrund: I flera artiklar i Dagens Medicin, november och december 2008, diskuterades diabetessköterskans kompetens för sitt arbete när det gäller information till typ 2 diabetiker. Vården av typ 2- diabetikerna är misslyckad när patienterna inte känner till sitt HbA1c och inte vet att de har ökad risk för stroke, enligt nr 47/08. Syfte: Att undersöka om våra diabetespatienter typ 2 känner till sitt HbA1c och den ökade risken för hjärt/ kärl sjukdomar och stroke samtidigt tillfrågades patientens intresse för att deltaga i gruppundervisning. Metod: Utskick av frågeformulär till Vårdcentralens samtliga diabetespatienter, typ 2. Resultat: Frågeformuläret skickades ut till 231 patienter. 140 patienter svarade och av dem var det 75 som önskade delta i gruppundervisning. Av de patienter som tackade ja till gruppundervisning kände 60 % till sitt HbA1c och 85 % av patienterna hade kännedom om att diabetes ökar risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning. Patienterna som inte var intresserade av gruppundervisning svarade inte fullständigt på frågorna men 37 % i denna grupp svarade att de kände till sitt HbA1c. Diskussion: vår erfarenhet och utvärdering efter ett års gruppundervisning är att patienterna är mycket positiva till information i grupp. 26

26 Bara en släng av socker? En släng av socker kunskap bland personer med typ 2 diabetes Andersson, Mona M, Carlsson Britt-Marie, Leksell Janeth Syfte Att undersöka hur stor kunskap personer med typ 2-diabetes har om sin sjukdom, vad de upplever som oroande med sjukdomen samt vilken medvetenhet som finns hos patienten om att diabetes är en komplex sjukdom som kräver noggrant kontrollerad behandling. Att undersöka om diabetes allt för ofta betraktas lite med en axelryckning en släng av socker. Metod Totalt har 199 slumpmässigt utvalda personer med diabetes typ 2 fått besvara ett antal frågor på telefon. Undersökningen har löpt perioden 2-26 juni personer har under denna tiden blivit tillfrågade om de har diabetes typ 2, vilket ger en prevalens på ca 5%. Resultat Var tredje patient vet inte sitt HbA1c, som är ett av de allra viktigaste måtten på hur väl diabetessjukdomen är behandlad. HbA1c är ett mått på medelblodsocker de senaste 6-8 veckorna. Den som har dålig kunskap om sina värden, har också dålig kunskap om de risker som finns med sjukdomen. Den som har god kunskap om sin sjukdom har ett bättre HbA1c och ett lägre BMI. Diabetes är en klassjukdom/kunskapssjukdom lågutbildade och okunniga har en släng av socker medan högutbildad och medveten har kunskap om sina behandlingsvärden och är medveten om de risker som finns med sjukdomen. 72 % är överviktiga eller har fetma (BMI över 25). 50% av personer med typ 2-diabetes har samtidigt högt blodtryck, 30% har även höga blodfetter. Nästan var fjärde är mellan år när de får typ 2-diabetes. 42% av dem som inte känner till sitt HbA1c uppger att de inte har diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska och 30 % känner heller inte till vilka risker som finns med diabetes. Hälften av de tillfrågade med typ 2-diabetes svarar vet ej eller inget på frågan vad som oroar när det gäller den egna sjukdomen. Diskussion / Konklusion Personer med Typ 2-diabetes blir allt yngre och tyngre. De män och kvinnor +40 år som nu dyker upp på vårdcentralerna med typ 2-diabetes fanns inte där för 10 år sedan. Men trots att de får sin sjukdom tidigt och alltså ska leva med den under många är, så vet inte var tredje sitt HbA1c. Många har heller inte diskuterat sjukdomens risker med sin doktor eller diabetessjuksköterska. Till exempel känner 88 procent inte till att diabetes ökar risken för att drabbas av en stroke. Detta är skrämmande och oacceptabelt, och kräver fler åtgärder: Intensifiera det förebyggande arbetet inom alla samhällsstrukturer så att människor i mindre omfattning drabbas av fetma, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer tre riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Tala klarspråk med dem som får typ 2-diabetes: berätta att det är en allvarlig sjukdom som i riskhänseende jämförs med den som fått en hjärtinfarkt. Det är viktigt att vården är tydlig i vad behandlingsmål innebär och vilken betydelse god behandling har t. ex. minskad risk för följdsjukdomar eller för tidig död. Här har diabetesvården brustit. Personer med typ 2 diabetes måste kräva information och kunskap om sin sjukdom, om sin behandling och vad den syftar till. Diabetes typ-2 är en allvarlig sjukdom och ska inte lite slarvigt ses som en släng av socker. God behandling mot uppsatta mål är viktigt för patientens livskvalité, risk för följdsjukdomar och för tidig död. Vården kan inte frånta sig ansvaret att ge patienten den insikten och kunskapen om sin sjukdom. 27

27 Automatisk överföring av data från Cambio Cosmic till nationella diabetes registret, NDR Karin Johansson, diabetessamordnare, Landstinget Kronoberg Bakgrund I Landstinget Kronoberg är samtliga diabetesmottagningar anslutna till nationella diabetesregistret, NDR. Rapportering har inneburit dubbeldokumentation, då uppgifterna registrerats både i den elektroniska patientjournalen och i kvalitetsregistret. Alla vårdenheter använder samma vårdinformationssystem nämligen, Cambio Cosmic. Ett starkt önskemål har därför framförts om direktöverföring av data till NDR. Registret var tekniskt förberett och intresseradt av att ta emot information från ett vårdinformationssystem. Mål Målsättningen är att spara tid, minska dubbeldokumentation, öka rapporteringsgraden, samt ge högre kvalitet på såväl in- som utdata. Genomförande Sedan hösten 2008 överförs efter patientens samtycke information från Cambio Cosmic till NDR. Rapporteringen görs från en gemensam dokumentationsmall för sjuksköterskor och läkare. Uppgifter från dokumentationsmallen, läkemedelslistan, labb listan och kontakt-information ger underlag för överföringen. Informationen överförs från Cosmic till landstingets datalager, där ett regelverk styr vilken information som skall vidarebefordras. Överföringen av data sker automatiskt varje natt efter att anteckningen signerats. Projektet har genomförts i samarbete mellan representanter från diabetesvården, landstingets IT-avdelning, en referensgrupp från vården och vid några tillfällen även representanter från patientföreningen. Projektet startade i december 2007, och i september 2008 startade några pilotförsök. Från 1/ har alla enheter varit med. Införandet har varit enkelt, eftersom dokumentationsmallen är uppskattad och fyller användarnas behov. Citat från användare: Förvånansvärt enkelt att införa. Synd att vi inte gjort det tidigare. Under 2009 har rapporter skickats till NDR avseende patienter. Vinster Rapporteringsgraden ökade under 2009 från 72% till 93% om antalet diabetiker antages vara 4% av befolkningen. Dubbeldokumentation har minskat eftersom dokumentationsmallen generar både journalanteckning och överföring till NDR, vilket sparar tid. Alla professioner använder samma dokumentationsmall, vilket har skapat gemensamma rutiner för dokumentationen vid diabetesbesöken. Kvaliteten på överförd information har ökat beroende på att ett gemensamt regelverk har använts. Den gemensamma mallen, som används vid alla diabetesbesök, ger möjlighet till kvalitetsuppföljning inom landstinget. Motsvarande metodik kan tillämpas för överföring till andra kvalitetsregister. Innovation I Landstinget Kronoberg är det första gången som information överförs från det gemensamma vårdinformationssystemet till ett kvalitetsregister. Det är även ovanligt att all verksamhet inom ett landsting överför information med automatik till ett stort kvalitetsregister. Tankar inför framtiden Fortsätta att informera om mallen och NDR:s kriterier för sökorden. Inspirera och stimulera enheterna till att använda insamlat datamaterial i den egna kvalitetsuppföljningen. Överföra metodiken för automatisk rapportering till andra kvalitetsregister. 28

28 DELTAGARE Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Ingrid Agduhr Diabetesmottagn. Tranås Vårdcentrum Tranås Christina Ahlberg-Eriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Anita Ahlborg Lagerström Sachsska barnsjukhuset Stockholm Katarina Ahlfors Läkargruppen Västerås Kerstin Ahnberg VC Kungssten Göteborg Åsa Alderblom VC Gamlestadstorget Göteborg Kerstin Alm VC Tingsryd Väckelsång Jeanette Almén Avesta lasarett avd 3, Krylbo Laila Andersson Kinna Vårdcentral Kinna Gudrun Andersson Endokrin dagvården Stockholm Wanja Andersson Diabetesmott Norrköping Anneli Andersson Achima Care AB, Ekeby vårdcentral Ekeby Ingvor Andersson Diabetesmot. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Åsa Andersson Vårdcentralen Sanden Boden Anette Andersson Avd.4 Norrtälje sjukhus Norrtälje Ann Andersson Diabetesmottagningen Visby Therese Andersson Gnosjö vårdcentral Gnosjö Mona M Andersson Solljungahälsan Örkeljunga Mona H Andersson Barnmott Västerås Monica Aronsson Diabetesmottagningen Vårdcentralen Markaryd Monika Aronsson Medicinmottagningen Mora Kristina Arvidsson DSK-mott VC Kärra Hisings-Kärra Marja Aspila Lijeholms VC Stockholm Kerstin Augustsson Habo VC Habo Lisbet Augustsson Diabetes.mott Arvika sjukhus Arvika Kristina Axelsson Diab.mott.Tranås V.C. Tranås Marianne Axelsson Hallsbergs vårdcentral Hallsberg Solweig Axene Vc Brinken Motala Marie-Charlotte Balte Diabetesmott, Proxima, Nacka Närsjukhus Nacka Ann Barne Medicinmott Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Ulla Berg Vårdcentralen Skogsbo Avesta Lars Berg Diabetesmott. Borås Monica Berggren Deje VC Deje Lena Bergh Diabetesmott, Växjö Marianne Berglund Centralsjukhuset Kristianstad Ingrid Berglund Capio St Görans sjukhus Stockholm Elisabeth Berglund Mora Vårdcentral Mora Lisbeth Berglöv Vårdcentrum Mellerud Elisabeth Bergroth Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Monica Berzén (tid. Reinholdson) Medicinkliniken Nyköpings Nyköping Karin Bhy Säffle VC Säffle EvaMaria Björk Tybblevårdcentral Örebro Siw Blom HC Ljusdal Ljusdal 29

29 Elisabeth Blomberg Herrljunga vårdcentral Herrljunga Daga Bohlin-Fredriksson Barn o ungdomskliniken Trollhättan Ann-Christin Bohman Barnmottagning Luleå Ann-Marie Bonde Diabetes/endokrinmottagningen Falun Eva-Karin Borg Mottagningsenheten Ludvika Annica Borgh Diabetesmott, Östersund Karin Boström Barn och ungdomsmottagningen Eskilstuna Camilla Botold Medicinmottagning,Ansvarsnr Köping Helen Bove Diabetesmott. med-mott Uddevalla Ingela Brantedal Vårdcentralen Säffle Kerstin Brorsson Lager Herrljunga vårdcentral Herrljunga Anna-Karin Brunnstedt Endokrint Centrum Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Monica Bruns Håkansson Sachsska Barnsjukhuset,diabetes Stockholm Inger Bråthén Diabmott, Finspång Finspång Eva Buskas Svan Proxima AB Nacka Lena Büchler Åsa vårdcentral Åsa Margit Bülow Diabetesmottagn, medicinklinik Karlskrona Anita Calleberg VC Solsidan Ludvika Britt-Marie Carlsson Diabetesmott., SÄS Skene Skene Anna-Karin Carlsson Grycksbo vårdcentral Grycksbo Britt-Marie Carlsson Diabetesmott. Skene Victoria Carter Diabetesmottagningen Alingsås Alingsås Mirella Caspani Barn o ungdomsmedicinska kliniken Jönköping Eva Cedervall Kristinagården Strängnäs Monica Christiansson Kungsbacka vårdcentral Kungsbacka Maj Claesson VC Sandared Sandared Irene Damberg VC Olskroken Göteborg Bitte Davidsson Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Ann-Marie Dufva Diabetes mott med klin. eksjö Eksjö Ann-Katrin Duvelid Mälarsjukhuset Eskilstuna Margareta Ek Läkargruppen Västerås Liselotte Ekroth Endokrindagvård Stockholm Åsa Eliasson VC Tisken Falun Maria Enesten Kungsbacka Sjukhus Kungsbacka Eva Enström VC Sanden Boden Carina Enström Hudiksvalls Hälsocentral Hudiksvall Johanna Ericson Endokrinmott Karolinska Huddinge Stockholm Christina Eriksson Diabetes mott,kullbergska sjukhuset Katrineholm Anna-Karin Eriksson Medicinmottagningen Mora Lasarett Mora Ann-Kristin Eriksson Lilla Edets Vårdcentral Lilla Edet Lena Fahlén Britsarvets vårdcentral Falun Kerstin Fahlgren Fröberg Diabetesinstitutet AB Lidingö Catarina Fernow Diabetesmottagningen Lidköping Johan Fischier Metabolmottagningen Uppsala Gun Folcke Säters vårdcentral Säter Marita Forsberg Huskvarna VC Rosenhälsan Jönköping 30

30 Ulla Franklind Heby vårdcentral Heby Kristina Fransson Skene VCT Skene Elaine Fransson Medicinmottagningen Strömstad Susanne Fredriksson Vårdcentral Smålandsstenar Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Rosel Fröjmark Rissne Vårdcentral Sundbyberg Helena Fröstebro Bollnäs hälsocentral Mitt Hjärta Bollnäs Eva Georgii Avd Skövde Tone Goland Din vårdcentral Bagarmossen AB Bagarmossen Marie Grahn Med.klinik Diab.mott Trollhättan Annelie Granat Husläkarna Vallda Vallda Annelie Granath Leksands kommun Leksand Karin Granhage Med.mot Göteborg Karin Grosenius Rosenlunds VC Stockholm Anette Groth Diabetes-endokrinmottagningen Falun Ingrid Gunnarsson Diab.mott. Vc Strömsnäsbruk Strömsnäsbruk Inga-Lill Gunnarsson Vårdcentralen Skoghall Gunilla Gustafsson Endokrin och diabetescentrum Karlstad Anders Gustafsson VC Samariten Karlshamn Eva-Lena Gyllenstrand Diabetesmottagn medmott 1 Jönköping Katarina Gärdelid Medicinmott Luleå Mona H. Nyberg Lapplands Barnklinik Gällivare Sjukhus Gällivare Britt Haby VC Anderslöv Anderslöv Åsa Hag Långshyttans vårdcentral Långshyttan Eva Haglund Diab.mott Sandviken Elisabeth Hamberg VC Höga Kusten Ullånger Bernice Hanses Mottagningsenheten Avesta Evy Hansson Gemensam mott Gällivare Ylva Hansson Diabetesmott./Spcialismott. Sandviken Dorthe Haubro-Nielsen DSM Edane Edane Karin Hedin Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ingegerd Hedmark HC Centrum/Torget Sandviken Monica Hedqvist Solsidans Vc Ludvika Anette Helm Sorgenfri Malmö Margareta Henriksson Barn & ungdomsmottagningen Sollefteå Åsa Henriksson Vårdcentralen Säter Säter Ellinor Henriksson Modigh Hc Centrum Sandviken Ulrica Hero Barn - och ungdomskliniken Nyköping Maria Herrnsdorf Onsala VC Onsala Berit Hieta Pajala vårdcentral Pajala Ritva Hietaniemi Roche Diagnostics Oy Esbo, Finland Mari Hogvall Vårdcentral Britsarvet Falun Eva Holm Medicinmott/Diabsek Sundsvall Tony Holm Hälso- och sjukvårdsavd. Västra Götalands regionen Larsgöran Holmgren Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro Kerstin Holmström Avd 60 Mora 31

31 Maria Holmström Diab mott,arvika Sjukhus Arvika Gunilla Hommerberg Endorinkrinmottagningen Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Gunilla Horn Diabmott HC Stortorget Gävle Pia Höglind Barn-och Ungdomsmed.mott. Simrishamn Åsa Hörnsten Rosita Ilvered Barnkliniken Jönköping Christina Iskull Råcksta Vällingby Närvård Vällingby Anette Ivarsson VC Samariten Karlshamn Christina Jaakola Citydiabetes Stockholm Ingela Jacobsson Diabetescentrum Södersjukhuset Stockholm Ulrika Jahn Hammarby Sjöstads Husläkare Stockholm Farideh Jam Vårdcentralen Kärra Hisings Kärra Karin Jansson Diabetesmottagningen Nyköping Caroline Jansson Medicinmott. Nyköpings lasarett Nyköping Ninni Jedhamre Med Mott 1 Endokrin Örebro Anita Johansson Endokrint centrum Capio St Görans sjukhus Stockholm Birgitta Johansson Diabetesmott Emmaboda HC Emmaboda Karin Johansson Hälsoenheten/VC Kungshögen Ljungby Kajsa Johansson VC Specialistläkargruppen Växjö Lena Johansson Lärjedalens Vårdcentral Angered Britt Johansson VC Kyrkbyn Göteborg Anja Johansson Diabetesmott, Helsingborgs lasarett Helsingborg Ylva Johansson Barn o ungdomskliniken, Avd 64 Västerås Åsa Johansson Specialist mödravården Solna Katarina Johnson Diabetesenheten Umeå Fanny Johnson Svärdsjö Vårdcentral Svärdsjö Ann-Christine Johnson-Wangeskog Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Matts Johnzén Mora Vårdcentral Mora Christina Jonsson RosenHälsan Vårdcentrum Jönköping Eva Jonsson Specialistmottagningen Söderhamn Söderhamn Brittmaire Jorstig Mjölby Vårdcentral Mjölby Ann-Kristin Kalmer Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Carin Karlhager Vc.Domnarvet Borlänge Christina Karlsson Diabetesmottagningen SÄS Borås Borås Cecilia Karlsson Diabetesmottagningen Helsingborg Lena Karlsson Barnkliniken Ängelholm Helen Karlsson VC Fjällbacka Fjällbacka Marianne Karlsson Centrallasarettet växjö avd 3 Hovmantorp Anna Kaspersson Diabetsmott/säs Borås Katarina Klang Larsson Lomma Vårdcentral Lomma Åsa Kneck Ersta Sköndal högskola Stockholm Kristin Knubbe Kinna vårdcentral Kinna Katarina Knutsson Antenatalenheten Östra sjukhuset Göteborg Christina Kolehmainen VC Stadsfjärden Nyköping Ingela Krisensson Med. Mot. Sahlgrenska Göteborg 32

32 Lisbeth Kristiansson VC Bjuv Bjuv Marion Kroon Vårdcentralen Älmhult Katarina Kvarnlöf Torsby sjukhus Torsby Ulla Kylberg Endokrin dagvård,ks Solna Stockholm Susanne Kåberg VC Lyckorna Motala Elisabeth Källman Diabetesmott / Med.mott Lindesberg Ewa Källström Capio Vårdcentral Bro Bro Hilkka Lahnalampi Endokrinmottagning M71 Tullinge Birgit Landgren Brommaplans Vårdcentral Bromma Kerstin Larsson Prima Fam.läk mott Västerås Birgitta Larsson VC Molkom Molkom Ulla Larsson Hälsocentralen Alfta Alfta Birgitta Larsson Vårdcentralen Mellerud Marina Larsson Vårdcentralen Säter Säter Anette Larsson Vc Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Anne-Christine Larsson Lillåns vårdcentral Örebro Britt-Marie Leander Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Gunilla Ledin VC Molkom Molkom Päivi Lehtimäki Vasa Centralsjukhus/Barnpolikliniken Vasa, Finland Kerstin Leijthoff Heby vårdcentral Heby Janeth Leksell Högskolan Dalarna Falun Pirjo Leppämäki Bottenhavets sjukhus Kristinestad Meri Liinanki Med. mott Luleå Margaretha Liljegren DLM Mottagn 1 Arvika Henna Liljemark Jakobsbergs vårdcentral Järfälla Kerstin Lindell Vårdcentralen Delfinen Höganäs karin Linder VC Lagan Lagan Ebba Linder Vårdcentralen Krokslätt Mölndal Lilian Linder Rosenlunds Vårdcentral Jönköping rene Lindgren Medicinmottagning A Skellefteå Margareta Lindgren Diabetesenheten Umeå Ulrika Lindgren Diabetesmott, SÄS, Borås Borås Anna Lindholm-Olinder Sachska barnsjukhuset Stockholm Johanna Lindman-Jusslin Vasa Centralsjukhus Vasa Finland Christina Lindström Medicinkliniken Eskilstuna Marie Lindström Ersta sjukhus Stockholm Karin Lindström Endokrin/Diabetesmott. Kalmar Kerstin Ljung Medicinklinik Diabetesmottagning Trollhättan Elisabeth Loquist Diabetesmottagningen Visby Anki Lord Medicinklin Eksjö Eksjö Marianne Lundberg End klin, SUS Malmö Kerstin Lundén Vårdcentralen Birka Växjö Gunilla Lundkvist Endokrin dagvård Stockholm Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Marie Lövnord Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik Kristina Magnusson Sunderby sjukhus, med avd 61 Endo-gastro Boden 33

33 Lena Majanen Diab mott Kalix Sjukhus Kalix Catrin Malmquist KneippensVC Norrköping Maud Marklund Capio S:t Görans Sjukhus, Endokrint centrum Stockholm Lejla Mehica Endokrin, SUS Malmö Birgitta Melin Flens VC Flen Christina Melins Vårdcentral Säter Säter Monica Mellin Antenatalenh, Kvinnokliniken Göteborg Karin Milling Bräcke Hälsocentral Bräcke Ann-Marie Molin Antenatalenheten, Spec-MVC, KK.SU/Östra Göteborg Lise-Lotte Möller Diabetesmottagningen Lidköping Mari Mörlin Åby VC Mölndal Pia Nes Blomstermåla Hc Blomsetrmåla Anne-Lie Neuman Diab mottagning Finspång Gunilla Nilsson Tannefors vårdcentral Linköping Elbisa Nilsson Endokrin/Diabetesmottagningen Lund Marita Nilsson Medicinmottagningen, Lysekil Lysekil Kerstin Nirs HC Björksätra Sandviken Kerstin Nordblom Vårdcentralen Ullared Anna-Britta Nordigårds Mora Vårdcentral Mora Ulrika Nordin Westling Iggesunds Hälsocentral Enånger Yvonne Nordkvist Medicin mottagningen Sundsvall Elisabet Nordlund-Eriksson Vårdcentralen Leksand Leksand Anna-Karin Nordström Grästorps vårdcentral Grästorp Marie Nordström Diabetesmottagning Västervik Västervik Miriam Norén Lindome vc Lindome Annika Norojärvi Barnmedicin Gällivare sjukhus Gällivare Amie Nyberg Ekerö Vårdcentral Ekerö Kristin Nyström Specialistmott. medicin Piteå Eva-Lena Olofsson Barnmottagningen Skellefteå Elaine Olofsson Carlanderska VC/Carlandergruppen Göteborg Marie Olsen Högskolan Dalarna Dala-Järna Kajsa Olsson Diabetesmott Östersund Marianne Olsson fd SÄS Borås Borås Karin Olsson Specialistmödravården karolinska/solna Bandhagen Eva Olsson Hc Kilafors Kilafors Malin Olsson Vårdcentralen Olskroken Göteborg Åsa Orring Vimmerby Hälsocentral Vimmerby RoseMarie Palmkvist Vårdcentral Säter Säter Ann Palvall Boo vårdcentral Saltsjö-Boo Lena Pamic Vislanda vårdcentral Vislanda Sonja Paulaharju Vasa Hälsovårdscentral Vasa Birgitta Paulsson Gislaveds vårdcentral Gislaved Marianne Pegelow Haglund LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Eva Persson Barnmottagningen Ystad Ingela Pettersson Diabmott Västerviks sjukhus Västervik 34

34 Anita Pettersson Sunderby sjukhus Luleå Malin Pettersson Medicinmott. Ansvarsnr: Köping Margareta Pihl Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kasema Plecic Diabetesmottagning Norrköping Eva Pramberg Medicinmottagningen Ljungby Eva Quist Barnmottagningen, CSK Karlstad Theresia Ranow Diabetescentrum, Södersjukhuset Stockholm Marita Rasmusson Diabetesmott. Med-mott. Uddevalla Lillemor Relesjö Diab.mott. Med.mott.1 Jönköping Mats Ringblom Endokrin/diabetesmott. Kalmar Birgitta Ringborg Mjölby Vårdcentral Mjölby Anne-Marie Rognmo HC Vallhov Sandviken Ann Rolfson VC Fagerängen Trelleborg Eva Röding Persson Vårdcentral Forshaga Forshaga Christina Rönnqvist Kalix Sjukhus diab.mott Kalix Tuula Saarinen KarolinskaUniversitetssjukhuset Stockholm Karin samuelsson Distriktsläkarmott. Rättvik Rättvik Anette Sandberg Diabetesmott. på Universitetssjukhuset i Lund, SUS Lund Pia Sandin Vivalla VC Örebro Lena Schröter Vårdcentralen Verkstaden Arvika Anna-Lena Schubert VC Fagerängen Trelleborg Maria Segerström Endokrinkliniken avd M71 Stockholm Kaija Seijboldt CeFAM, LUC-D Huddinge Christina Selvén Hentorp vårdcentral Skövde Maria Sevón Lärjedalens V.C. Angered Suvi Sihvo Diabetes mottagningen, Gävle Gävle Ann-Christine Simonsson Akademiska sjukhuset Uppsala Evy Sivonen med. mott. Norrtälje Sjukhus Norrtälje Marie Sjöberg-Johansson Gällö Dsm Gällö Märta Sjölander Medicinmottagningen Örebro Örebro Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Anna Sjölin Vårdcentralen Teleborg Växjö Eva Sjölin-Lindqvist Mölndals Stad Mölndal Elisabeth Sjöström-Fahlén Diabetesenheten Medicinmott. Umeå Catrin Smeds Malax-Korsnäs Hvc Malax, Finland Ann Stark VC Lyckorna Motala Anna Stenbeck Vårdcentralen Anderslöv Anderslöv Rachel Stenberg Diabmot Lycksele lasarett Lycksele Marina Stenbäck LUC-D/Centrum för Allmän Medicin Huddinge Ulrika Stenman Diabetesmott. Vetlanda Vårdcentrum Vetlanda Ingegerd Stenström Diab mott Karlskoga lasarett Degerfors Britt-Marie Strindlund Vårdcentralen Nyland Nyland Lena Ström Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping Helena Stuvemark Mälarsjukhuset Eskilstuna Eva Stålberg Diabetes-endokrinmott Falun Mariann Sund Rosenlunds vårdcentral Jönköping 35

35 Anneli Sundberg Medicinmottagning A Skellefteå Lisa Sundman Vasa Centralsjukhus Vasa, Finland Kajsa Sundqvist Endokrin Diabetes forskning Karolinska, Solna Stockholm Marianne Svantesson Skene VCT Skene Christina Svenningsson Endokrin- och diabetescentrum Karlstad Elisabeth Svenningstorp Åsa Vårdcentral Åsa Monica Svensson VC Säter Säter Anna Svensson Diabetesmott. Alingsås lasarett Alingsås Susanne Söderback Närpes Hälsovårdscentral Närpes,Finland Maria Söderberg Diabetesmott. Enköpingslasarett Enköping Karin Söderkvist By Vårdcentral Horndal Gerd Söderling Mälarsjukhuset Eskilstuna Christina Söderström VC Moheda Moheda Elisabeth Sörman Diabetesmottagningen Bålsta Carina Sörman Ältapraktiken Älta Gunilla Thelin Barnmottagningen Helsingborg Carina Thorkelsson Diabetsmott, medicinklin Karlskrona Annika Thorné VC Grycksbo Grycksbo Inger Thyr Arbrå HC Arbrå Barbro Tindefjord VC Verkstaden Arvika Gun-Britt Tingdahl Barnmottagningen Karlstad Monica Tordsson VC Tingsryd Tingsryd Lena Trepp Med.Mott.,Ersta Sjukhus Stockholm Birgitta Träff Bollnäs hälsocentral mitt hjärta Bollnäs Ann-Marie Törnevik Torsby sjukhus Torsby Lisbeth Törngren VC Gruebäck/Hjortsberg Falkenberg Maj Törnqvist Vårdcentralen Sländan Ljungby Ulla Uhlin Carema vc Kramfors Kramfors Berith Ulfsborn VC Brinken Motala Pia Wahrén Leksands kommun Leksand Birgitta Waje VC Gamlestadstorget Göteborg Christina Wasberg Hc Linden Bergvik Britt-Marie Weidby Barndiabetesmotagningen Jönköping Carina Weidersjö Medicinmottagningen Västerås Irja Westborg Ekenhälsan Kållered Mia Westerlund Allmottagningen Sollefteå Marianne Westöö Storvretens VC Tumba Helén Widberg Diabetesmott. Enköpings lasarett. Ekolsund Karin Wikblad Uppsala Annika Wildung Vårdcentral Domnarvet Borlänge Margot von Holst Diabetesmottagningen Gävle Lotta von Unge Med.mott Eskilstuna Liz Voxlin Edsbyns Hc Edsbyn Kjell Åström Björksätra hälsocentral Sandviken Elisabet Öman Citydiabetes Kungsängen Anna-Lena Örtbrink-Träff Hudiksvalls hc Hudiksvall Ing-Mari Östman Livsstilsenheten Sundsvall 36

36 NOTERINGAR 37

37 NOTERINGAR 38

38 SPONSORER UTSTÄLLARE Medtronic AB Bayer AB Sanofi Aventis HemoCue AB Novo Nordisk Scandinavia AB Eli Lilly Sweden AB Ypsomed AB Becton Dickinson AB One Med AB Meditech Systems Scandinavia AB Rubin Medical AB Med trust AB Gothia Förlag Romalore AB Menarini Diagnostics Diasend NordicInfu Care AB ResMed Sweden AB LifeScan Johnson&Johnson AB MedCore Abbott Scandinavia AB Profakta förlag MSD Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Insulution AB BAYERS Hermesetas Allpresan HMI AB Prorsum Healthcare AB Roche Diagnostics CONTOUR Svenska Diabetesförbundet -FAMILJ Svensk Sjuksköterskeförening

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014 DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 4 2014 Diabetesläger 2014 Rapport från EADN i Wien Swediabkids IQ rapporterar Rapport från Almedalen 2014

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2013 Internationella barndiabetesmötet Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta Ordinerad egenvård

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapport från Almedalen Anmäl dig till Diabetesforum 21-22 mars 2013, Stockholm Waterfront Congress Center

DIABETESVÅRD. Rapport från Almedalen Anmäl dig till Diabetesforum 21-22 mars 2013, Stockholm Waterfront Congress Center DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 4 2012 Rapport från Almedalen Anmäl dig till Diabetesforum 21-22 mars 2013, Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

Årsrapport. Rapport från Riks-Stroke 2011 RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

Årsrapport. Rapport från Riks-Stroke 2011 RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Årsrapport Rapport från Riks-Stroke 2011 Tryckt av Västerbottens läns landsting 2012 ISSN 2001-001X Årets Strokeenhet 2011 För fjärde gången utser Riks-Stroke Årets

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapport från Diabetesforum. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.

DIABETESVÅRD. Rapport från Diabetesforum. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2013 Rapport från Diabetesforum DIABETESVÅRD NR 2-3 2013 3 Styrelsens tankar Vart tog våren vägen!

Läs mer

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE FÖRORD För tredje året i rad har Sanofi sammanställt en rapport om diabetes. Det gör vi eftersom det är viktigt för

Läs mer

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för Magasinet för Vård&Vetenskap EN SKRIFT FRÅN UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO OCH ÖREBRO UNIVERSITET NR 1/2012 Tema: Diabetes Högt blodsocker är den främsta fienden Laxåstudie följer typ 2-diabetes i vardagen

Läs mer

D iabetes B ladet Nr 1 2010

D iabetes B ladet Nr 1 2010 G öt e b o r gs D i a b et es f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2010 Årgång 12 Nya vindar i diabetesvården Läs mer på sid 9 Nationella Diabetesregistret Läs mer på sid 10-11 Innehåll 7 Ulla Tang

Läs mer

TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke. Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012

TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke. Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 6 BAKGRUND... 7 TIA ett förebud för stroke... 7

Läs mer

ANNONS HelA denna tidning är en ANNONS från SveNSkA diabetesförbundet ANNONS

ANNONS HelA denna tidning är en ANNONS från SveNSkA diabetesförbundet ANNONS ANNONS HelA denna tidning är en ANNONS från SveNSkA diabetesförbundet ANNONS I en tid då vi allt oftare hör om landstingens underskott och besparingar, är det viktigt att Diabetesförbundet finns som en

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör Kraften hos många! Skriften du håller in din hand innehåller de fyrtio förbättringsarbeten som nominerats till landstingets Bästa förbättring. Samtliga bidrag har fokus på ökat värde för patienten/kunden

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

AT-guiden. Slopad lägstalön gav liten. AT kan bakas in i läkarutbildningen. Blandade känslor inför ensamjour. µ sid 4 5

AT-guiden. Slopad lägstalön gav liten. AT kan bakas in i läkarutbildningen. Blandade känslor inför ensamjour. µ sid 4 5 Onsdag, 21 september 2011 AT-guiden AT kan bakas in i läkarutbildningen Nu ska frågan om framtidens AT utredas. EU kräver en sexårig utbildning. Då kan AT komma att bakas in i utbildningen. µ sid 10 Blandade

Läs mer

År 2015 Årgång 28 Nr 3-4. Bättre diabetesvård!

År 2015 Årgång 28 Nr 3-4. Bättre diabetesvård! År 2015 Årgång 28 Nr 3-4 Bättre diabetesvård! PÅMINNELSE FÖR DIG SOM VÄNTAT BETALA! Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD! Det är dags att betala medlemsavgiften. För 200 kronor får Du fyra nummer

Läs mer

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum Hälsan i Centrum 4/2011 Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 4 Medlemsblad

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

D iabetes B ladet. Typ 2 diabetes. Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21. högstatus-sjukdom? Nr 1 2011 Årgång 13

D iabetes B ladet. Typ 2 diabetes. Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21. högstatus-sjukdom? Nr 1 2011 Årgång 13 G öt e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2011 Årgång 13 Typ 2 diabetes högstatus-sjukdom? Läs mer på sid 16-18 Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21

Läs mer

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION 1999 Rapport nr 1 DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Nationellt och Stockholms läns landstings centrum

Läs mer