Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor"

Transkript

1 Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Förbättringsarbete Skånes Universitetssjukhus, Minneskliniken i Malmö i samarbete med Alzheimerföreningen i Sverige Förbättringsarbete genomförs inom ramen för Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och redovisas under en utbildningsdag. Sammanställt av Signe Andrén, dr med vet 1

2 Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Skånes Universitetssjukhus, Minneskliniken i Malmö och Alzheimerföreningen i Sverige samarbetar kring kompetenshöjande utbildning för demenssjuksköterskor. Socialstyrelsens viktiga arbete med nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom har pågått under flera år och vi vill hjälpa till med att implementera dessa i de demenssjukas vardag. Utbildningen bygger på värdegrunden och etiska reflektioner, ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och nya rön inom klinisk bild, omvårdnad och behandling. Fokus ligger på att utveckla demenssjuksköterskans yrkesroll och ansvarsområde. För att kunna möta personer med demenssjukdom, närstående och vårdpersonal på ett professionellt sätt behövs goda kunskaper. En uppföljningsdag sker sex månader senare då vi diskuterar implementering i den egna verksamheten, problem och lösningar. Egna studier kring Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt redovisning på nätet ingår i utbildningen. En del av de förbättringsarbeten som genomförts under utbildningen redovisas nedan. Vi har genomfört 21 utbildningar med sammanlagt 375 deltagare. Deltagarna har kommit från Ystad i söder till Haparanda i norr. 2

3 Namn och verksamhetsområde Förbättringsarbete 3

4 Ale Katarina Eriksson Distriktssköterska Primärvården Ale Marita Olsson Metodhandledare i demensomsorg Ale kommun Alvesta Yvonne Sand-Berglund Alvesta kommun Lokalt vårdprogram är utarbetat utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Samtliga vårdcentraler i Ale, specialistmottagningen på Kungälvs sjukhus, berörda verksamhetschefer i Ale kommun och Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott besöktes. Anhöriga tillfrågades om sina önskemål. Målet är att tidigt i sjukdomen kunna erbjuda en personcentrerad vård och omsorg. Inom Alvesta kommun finns 28 lägenheter för personer med demenssjukdom med särskilda behov. Syftet med denna framarbetade rutin är att kunna erbjuda personer med demensproblematik dessa speciella lägenheter när så behov föreligger. Personerna vilka erbjuds dessa lägenheter skall vara medicinskt diagnostiserade med demenssjukdom. Olika lösningar av omsorgsåtgärder och omvårdnadsåtgärder har prövats, men det fungerar inte. samt ansvarig enhetschef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska gör en gemensam bedömning av behov. Gruppboenderåd fattar beslut. Utvärdering efter 6 månader. Anderslöv Jenny Nilsson Leg Arbetsterapeut Anderslöv vårdcentral Aneby Berit Ram Närsjukvårdsprojekt. Grundutredningen av demens skall utföras av primärvården och basal demensutredning utföres på VC Anderslöv. Självtest gällande minnet är upplagt på VC hemsida. Pågående förbättringsarbeten är flödesschema och demenspärm till läkare, informationsmaterial i väntrum och utformning av lokalt demensnätverk i Trelleborg. Samtliga vårdbiträden, undersköterskor och leg. sjuksköterskor på särskilt boende och i hemtjänsten har fått information om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt utbildning i Demens ABC. Politiker och läkare har också informerats om de nationella riktlinjerna. Arvika Multiprofessionellt teamarbete. Vi startade med att 4

5 Ann Rathsman Arvika kommun Berg Katrin Wiking Äldrevårdssjuksköterska Bräcke Birgit Malmqvist Distriktssköterska Marianne Fransson Undersköterska Båstad Kit Emilsson Båstad kommun träffas tillsammans med landstingets geriatriker och de två arbetsterapeuter från landstinget som bl.a. arbetar med kognitiva tester för att göra en kartläggning av nuläget. Vi arbetade fram ett flödesschema för att åstadkomma ett teambaserat samarbete. Vi specificerade och skriva ner de olika ansvarsområden som landstinget och kommunen har inom vård och omsorg av demenssjuka och närstående. Vi har ännu inte kunnat presentera några ekonomiska siffror eftersom vi jobbat så kort tid. Det är viktigt att få ett underlag att presentera för våra politiker med förhoppning att teamet får fortsätta. Med hjälp av nätbaserade utbildningen Demens ABC implementerades kunskap för vård och omsorg för personer med demenssjukdom utifrån Nationella riktlinjerna i Bergs kommun. Enhetscheferna för vård och omsorg informeras om att syftet med utbildningen är att motivera att ge personcentrerad omvårdnad. Nya vikarier ska visa upp diplom på genomförd utbildning i Demens ABC vid vikariatets början. Utbildning till all personal startade med ett möte med vårdchef, LSS/Sol chef, HSl chef, enhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det beviljades 3h/5gånger. Hittilldags har 200 personer genomfört Demens ABC. Det har varit undersköterskor, leg. sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, enhetschefer. I steg två kommer arbetet i vård och omsorg att läggas om till ett personcentrerat och salutogent synsätt. Målet med förbättringsarbetet är att minska gapet mellan vad vi bör göra för att ge god vård och omsorg enligt de nationella riktlinjerna och vad vi faktiskt gör i det dagliga arbetet. För att kunna mäta hur vi minskar gapet utgår vi från riktlinjerna, kartlägger hur verksamheten lever upp till målet att sätta vårdtagaren i centrum och utifrån undersökningsresultat skapas en process för arbetet. Mätningen görs utifrån BPSD-registreringar och formaliseras i omvårdnadsplaner och genomförandeplaner. För att nå framgång måste förvaltning och politiker stödja förbättringsarbetet fullt ut. Dals Eds Gemensam utbildning för personal som vårdar 5

6 Carina Johansson personer med demenssjukdom i hemmet och i dagverksamhet. Planerade även möten då vi träffades och diskuterade våra gemensamma vårdtagare utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Målet är att kunskapsutvecklingen skall fortgå som en process hos personalen genom kontinuerliga sammankomster. Eksjö Mikael Olsson /samordnare Eksjö kommun Eskilstuna Pia Holm Inför sommaren 2012 följdes vårdtagarna på demensboendena upp med hjälp av NPI n i BPSD registret. 26 personer av 38 möjliga visade på BPSD problematik. I samband med detta beslutade politikerna att vi ska vara med i BPSD registret. Märkbart var att det var många gånger små förändringar i bemötandet som gjorde att vårdtagaren blev väsentligt bättre. Förändringarna kunde vara att man fick en kopp kaffe på sängkanten innan uppstigning. En del fick tvätta håret en dag och duscha nästa. Placeringen vid matbordet gjorde mycket. Promenader. Bekräfta den enskilde i den situation den befinner sig i ökar självkänsla och delaktighet. Inte alltid vara inriktad på att göra så mycket utan befinna sig i samtalet/situationen med den demenssjuke. Vikten av att ha en personal i gemensamhets utrymmen på enheterna var viktig för att undvika oro. Uppföljning av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Målet är att ge sjuksköterskorna på särskilda boenden inom kommunen stöd, struktur, gemensamt språk och bättre möjlighet att utvärdera. Eftersom vi är två demenssjuksköterskor i en kommun med nästan invånare är det svårt att personligen utbilda all involverad personal. Vår tanke har därför varit att utbilda och ge fördjupad kunskap till sjuksköterskorna som är anställda i kommunen. Sammanlagt har 40 sjuksköterskor anmält sig till de tre omgångar med eftermiddagsträffar vi erbjudit. Vi erbjöd två tillfällen med samma innehåll under samma vecka för att underlätta möjligheten att kunna vara med vid samtliga fem träffar. Mellan samtliga träffar har sjuksköterskorna fått i hemuppgift att praktiskt använda sig av någon av de genomgångna skattningsskalorna. Falkenberg Deltager i ett samverksansprojekt mellan landstinget 6

7 Jeanette Carlstrand Falun Ewa Gyllner /Landstinget Dalarna Geriatriska Rehabiliteringskliniken Finsprång Gerd Sturën Forshaga Sylvia Asplund Färjelanda Lena Hansson Gislaved Annica Bard-Carlsson Blomstervägens demenscentrum och kommunerna i Halland. Vi började med att titta på goda exempel där samverkan mellan landstinget/primärvården och kommunerna fungerade bra. I en mindre arbetsgrupp tog vi fram en projektidé som presenterats och godkänts av kommunerna och landstinget. assisterar läkaren vid lumbalpunktion för analys av biomarkörer. Arbetat fram en bättre rutin för att underlätta provhanteringen och underlättat för vårdpersonalen vilka remisser och provrör som ska användas. Ett forumlär internremiss liqour-analys har utarbetats. Nu finns tankar på att skriva ett informationsblad till patient och anhörig. Att införa demensteam i alla hemtjänstgrupper i Finspångs kommun. Att permanenta dagverksamheten för personer med demenssjukdom i tidigt skede av sjukdomen. Att kunna erbjuda fortlöpande och nystartade anhöriggrupper/cirklar i Finspångskommun. Omorganisering från befintlig traditionell terapi till; Specifik dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Handledning samt fortbildning av personal. Meningsfull sysselsättning i daglig verksamhet. Fånga upp nydiagnostiserade patienter med demenssjukdom, så att de tidigt får beviljat dagverksamhet. Förbättra samarbetet med distriktsläkarna. Mitt mål är att öka kompetensen inom demensvården. Börjat anhörigutbildning efter Signe Andréns modell. Personal på gruppboende för demenssjuka och hemtjänst har påbörjat Demens ABC. Även HSL-kollegor och cheferna inom äldreomsorgen uppmanas göra Demens ABC. All personal är informerad om jagstödjande förhållningssätt. Bemötandeplaner upprättades utifrån jagstödjande förhållningssätt med kontaktperson och arbetsterapeut. Kontaktpersonen ansvarar för att all personal tar del av och arbetar utifrån planen. Jag gör även uppföljning av läkemedelsanvändning för att se om den minskar vid personcentrerad vård. Gislaved Att ge all personal i hemtjänsten grundläggande 7

8 Lena Larsson Gnosjö Ing-Britt Sturesson Demenshandledare Gotland Annika Norrehed Grums Nina Örtqvist Nordgren Distriktssköterska, Grums kommun Emelie Laakso Distriktssköterska, Landstinget Värmland Gävle Elsmarie Lindahl Leg.sjuksköterska Minnesmottagning/Geriatrisk vårdavdelning Elin Nolemo Minnesmottagning/Geriatrisk vårdavdelning Göta Älvdalen kunskaper om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande samt följa upp detta med regelbunden handledning. Sammanlagt 125 personer inom hemtjänsten hoppas jag kunna nå ut till med utbildning och handledning. Med utbildning till 1-2 hemtjänstgrupper per termin kommer det att ta 2-3 år innan jag nått ut till alla. Öka kompetensen inom särskilda boenden genom att planera och genomföra utbildning i Jagstödjande förhållningssätt. Därefter en genomgång med respektive vårdgrupp och visa hur man kan göra en kartläggning av varje enskild person med demenssjukdom. Därefter är det tänkt att vi gör en individuell bemötandeplan. Uppföljning ska därefter göras efter sex månader. Bygga upp ett nätverk för de leg. sjuksköterskor som arbetar i de olika demensboendena på Gotland. Vid utvärdering av sammankomsterna visade det sig att sjuksköterskorna hade utbyte av att träffa sina kollegor, då de fått råd och tips att ta med sig tillbaka till sina egna verksamheter. Målsättningen är att få ett väl fungerande demensteam och en välfungerande utredning samt att börja registrera i Svedem på vårdcentralen. Att utbilda i Demens ABC i kommunen och börja registrera i BPSD registret och Svedem. Demensteamet består av kommunens demenssjuksköterska, vårdcentralens demenssjuksköterska samt en läkare. Vid behov kan arbetsterapeut, kurator, verksamhetschef, omvårdnadspersonal, anhörigstödjare, biståndsbedömare deltaga. Den basala utredningen fungerar bättre och demenssjuksköterskan är ansvarig för registret vid vårdcentralen. Vi vill även kunna erbjuda patienter och anhöriga utbildning. Förbättra vården och miljön för personer med demenssjukdom så att deras vårdtid på avdelningen blir så trygg som möjligt. Vi ska sträva efter att bedriva en personcentrerad omvårdnad med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna inom följande områden: Nutrition, Fallprevention, trycksår, Fysiska begränsningsåtgärder, Fysisk miljö, Utbildning och Palliativ vård. Vi ville utarbeta ett standardiserat arbetssätt vid 8

9 Birgitta Andersson Äldresjuksköterska Mona Johansson Specialistsjuksköterska vård av äldre Ann- Britt Engström Specialistsjuksköterska vård av äldre Göteborg Ann-Sofie O Dwyer Silviasyster/Vårdutvecklare Västra Göteborg Göteborg Eva Carlsson Göteborg Malin Birath SDF Askim Frölunda Högsbo Göteborg demensutredningar i hemmet eftersom vi arbetar i var sin kommun i Göta Älvdalen. Syftet var att utifrån ett personcentrerat synsätt genomföra en struktur åt hembesöket vid en demensutredning och att komplettera den basala utredningen med en funktions- och aktivitetsbedömning. Det visade sig att det är svårt och komplext att beskriva symtom som obalans och fumliga rörelser. Vi har använt frågeställningar och observationer utifrån Ragnar Åstrands symtomenkät. Jag har valt att göra ett förbättringsarbete på en demensenhet med tio brukare. Alla brukare har varierande demenssjukdomar och är mycket långt gångna i sina sjukdomar. Avdelningens personal har fått en Lex Maria på sig på grund av att man krossat all medicin till brukarna, även de som inte får krossas. Socialstyrelsen har varit ute på avdelningen. Av tio brukare har sju av dem BPSD problem. Resultat. All personal har nu gått Demens ABC. Handledning. Medicingenomgång har påbörjats med PAS. Alla har nu en bättre levnadsberättelse och genomförandeplan har påbörjats för en personcentrerad vård. Personal sitter med vid måltiderna. Mindre beteendeproblem. En person som matades äter numera själv. Personalen är nu mer närvarande både fysiskt och psykiskt. Dagverksamheten i Kortedala och Bergsjön behöver utökas. Mitt mål är att stötta personalen, vara behjälplig att införskaffa material, ta olika kontakter. Jag kommer att informera och på möjliga sätt påverka chefer att både utöka verksamheten men också att undvika semesterstängning samt att stödja personalen. Pedagogiska måltider vill vi införa, cheferna är informerade. Personalen har önskemål att kunna göra korta utflykter och det behövs kontanta medel till mindre inköp. Öka kompetens och kvalité inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom inom ordinärt och särskilt boende. Under 2012 planeras tre träffar för demensombuden. Första träffen ägnas åt bemötandefrågor. Andra träffen har temat vård och omsorg vid BPSD och kommer att bygga på BPSDregistrets uppläggning. Tredje temat skall utformas enligt ombudens behov. Anhörigperspektivet kommer att integreras i varje träff. Syftet med förbättringsarbetet var att vårdtagarna på 9

10 Inga-Lill Berg Hutchison SDF Västra Hisingen Göteborg Christina Hultqvist Distriktssköterska i Äldreteam Vårdcentralen Masthugget Göteborg Iren Bowald Capio Hovås/Billdal vårdcentral Göteborg Eva Pirosanto Distriktssköterska Vårdcentralen Opaltorget Götene boendet skulle få ökad livskvalitet, när de fick mer personcentrerad vård och omsorg än tidigare. Personalen deltog i utbildningen Demens ABC och började arbeta mer teambaserat. Innan förbättringsarbetet startade, träffande jag min egen enhetschef och enhetscheferna för undersköterskorna på boendet, för den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan samt för sjukgymnasten och arbetsterapeuten för att informera om förbättringsarbetet. Därefter träffades vi i teamet varje vecka för reflektion och uppföljning av demens ABC utbildningen och för uppföljning och stöd av olika tester under förbättringsarbetet samt för insamling och dokumentation av skattningar. Sprida kunskap om riktlinjerna genom att ha: Genomgång av Nationella riktlinjerna för vårdcentralens anställda på en planeringsdag våren Jag arbetar även i Äldreteam, som består av arbetsterapeut, distriktssköterska och sjukgymnast. Har regelbundet träffar med andra Äldreteam, kommer att ha genomgång av riktlinjerna under 2012 på en sådan träff. Vårdcentralen ska även börja använda kvalitetsregister, SveDem. Utarbeta en checklista på vad en uppföljning bör innehålla. Jag har gjort ett förbättringsarbete på vårdcentralen tillsammans med en läkare. Vårt mål är att alla patienter med misstänkt demenssjukdom skall utredas och erbjudas eventuell behandling, uppföljning och stöd. Vi vill ge ökad trygghet och tillgänglighet för patienten och den anhörige. Jag som demenssjuksköterska försöker ha regelbundna möten med biståndsbedömaren och hemsjukvården. Vårdcentralen gått med i Svedem. Målet är att alla patienter i regionen skall få samma möjlighet till utredning, behandling, uppföljning och stöd. Jag gjorde en checklista för tillvägagångssättet som lämnades till min verksamhetschef på VC och som senare skickade den till primärområdeschefen. Jag blev inbjuden till ledningsgruppen där cheferna för vårdcentralerna i Västra Göteborg träffas regelbundet. Jag gav information om Nationella riktlinjer och presenterade förslaget om en likartad struktur. Bestämdes att införskaffa riktlinjerna i bokform och därefter registrering i Svedem. För att förbättra för personer med demenssjukdom i 10

11 Erica Areflykt Halmstad Nora Aleksic Nyhems Vårdcentral Halmstad Rita Löfstedt Haparanda Birgitta Perttula Hälso- och sjukvårdsenheten Anne-Maria Lohini Hälso- och sjukvårdsenheten Götene kommun startade vi med att sammankalla en grupp som bestod av MAS, enhetschef för demens boendet, demenssjuksköterska (jag), biståndshandläggare och chefen för distriktssköterskorna i kommunen. Informationsbroschyr om vad Göten kommun kan hjälpa till med är framtagen. All personal, 260 personer, lyssnade på föreläsning om demenssjukdom. Personalen på demensboenden delades upp i grupper på 8 personer (6 grupper), som träffas 2 timmar vid 4 olika tillfällen för mer utbildning. Demens ABC skall utföras. Jag skall informera om demenssjukdom i två aktiva anhörigcirklar. Bildat nätverk med demenssjuksköterska och anhörigombud från Halmstad Kommun, respektive distriktssköterska på två vårdcentraler (Nyhem och Capio) från Region Hallands Närsjukvård samt minnesmottagningssköterska från Region Hallands Psykiatriska kliniken i Halmstad med inriktning på att hitta personer med kognitiv nedsättning för att hjälpa patient och anhöriga i ett tidigt skede. Strävan är att ligga ett steg förre, vilket gagnar hela vårdkedjan. Club Oscar herrgrupp. Ny dagverksamhet. Jag började med att söka upp de personer som jag själv och mina kollegor kände till. Deltagarna har träffats onsdag kl Aktiviteterna har bestått av boule, minigolf, museibesök, fotoutställning, utflykter, matlagning etc. Kostnaderna har deltagarna själva fått stå för. Gruppen har letts av mig och en fritidsledare. Verksamheten kommer att få finnas kvar. Enhetlig måltidsmeny (frukost-mellanmålkvällsmål) till äldreboendets sex enheter. Att meny ska vara synlig för personal och boende, den informerar om olika berikningar till e-kost. Att kunna minska på näringsdrycker och istället berika maten själv. Hemmagjorda näringsdrycker, smoothies, kan smaka bättre. Hypotes: vikten hålls bättre för de som har passerad e-kost genom att de får mera berikningar och mer protein. Med planering av menyn får man mindre kostnader. Vi kommer att använda mindre färdiga näringsdrycker. Hultsfred Stärka vårdkedjan för den enskilde och förbättra 11

12 Bodil Össmar Hultsfreds kommun Ann-Charlotte Johansson Kalmar läns landsting Härryda Pernilla Edström Enhetschef Härryda kommun Hässleholm Lena Ottosson Minnesmottagningen Hässleholms sjukhusorganisation Höganäs Annika Roslund /Ljunghaga samarbetet mellan olika professioner inom kommun och landsting. n i landstinget och kommunens demenssjuksköterska har träffats en gång/månad. Kontakt har tagits med intresserad arbetsterapeut i kommunen som kan bidra till den basala utredningen. Tankar finns på att bygga vidare på demensteamet med olika professioner t.ex. sjukgymnast, biståndshandläggare, hemtjänst, personal i dagverksamhet och korttidsboende. Införa stödperson i kommunen. Stödpersonen kommer att kunna ge det stöd och råd som behövs för att personer med demenssjukdom skall kunna känna livskvalitet i det egna hemmet så länge som möjligt. Genom stödpersonen kan de anhöriga få råd och stöd i hur man bemöter sjukdomen och lösa eventuella problem som uppstår. Stödpersonen som är utbildad i demenssjukdomarna kan också enkelt lösa och råda till vilka stödinsatser som behövs för att den demenssjuke skall kunna uppnå maximal livskvalitet. Stödpersonen kommer att ha nära samarbete med hemtjänsten, bo-samordnaren och särskilda boenden. Projekt för ökad samverkan mellan olika vårdgivare. Vi har valt att begränsa nätverket till personal som arbetar i Vinslöv. I detta nätverk ingår kommunens sjuksköterskor i hemsjukvård och på särskilt boende, biståndshandläggare, enhetschef för hemvården samt demenssjuksköterska i kommunen med konsultativt och kommunövergripande arbetsuppgifter. Vårdpersonal i kommunen kommer att få utbildning i Demens ABC. Att med ökad kunskap kring bemötande skapa ökad livskvalitet för våra svårt demenssjuka. Under två utbildningsdagar utbildas samtlig personal på Ljunghaga och samtliga hemvårdsgrupper i kommunen kommer att utbildas i de Nationella riktlinjerna. Samtlig personal i kommunen som arbetar med personer med demenssjukdom uppmanas att genomföra den nätbaserade utbildningen Demens ABC. Jönköping GBS-skalan (Gottfries, Bråne, Steen) är ett bra 12

13 Carina Larsson Jönköpings kommun, Demensteamet Siv Löfgren Jönköpings kommun, Demensteamet Lena Johansson Jönköpings kommun, Demensteamet Kalmar Ann Adolfsson, leg ssk. Slottsgatans Hälsocentral Ann-Christine Arvidsson, leg.ssk Stensö Hälsocentral Ann-Christin Palmqvist, leg. ssk Blomstermåla Hälsocentral Lena Wilander Hamnert, leg ssk Högsbo Hälsocentral Kalmar Anne Eklund Läkarhuset Kronan Kalmar Kalmar Ingegerd Winemark Hälsocentralen Högsby arbetsinstrument för personcentrerad omvårdnad. Skalan visar var bristerna finns och ger därför möjlighet att kompensera dessa via ett jag-stödjande förhållningssätt. Leg.sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer erbjuds utbildning i användandet av GBS-skattningen. Utbildningen ska ge möjlighet till samtal med fokus på begreppet KASAM och ett jag-stödjande förhållningssätt. Genomgång av demenssymtom för att öka insikten i hur förlust/svikt kan påverka. Utbildningen tar ca 3 timmar, uppföljning vid ordinarie handledning med demensteamet. Ett gemensamt strukturerat utbildningsmaterial för anhörigundervisning har efterfrågats av flera demenssjuksköterskor i Kalmar län. Enkät till samtliga demensansvariga distriktssköterskor utsändes. Redovisning av enkätsvar för demensansvariga Distriktssköterskor genomfördes. Förslag på utbildning efterfrågades. Utbildningsförslag presenterades hösten2011 Utbildningsprogram till samtliga demensansvariga distriktssköterskor ges under våren Mitt förbättringsområde är att januari 2013 starta anhörigutbildning på min enhet. Samtliga nära anhöriga till de patienter som är listade hos oss och har diagnos på demenssjukdom skall bli erbjudna fem träffar. Det kommer att vara max 8 deltagare. De första 4 tillfällena kommer ligga var 14:e dag och den femte träffen ett år efter avslutad utbildning. Genomföra Demens ABC individuellt med den personal som arbetar på dagverksamheten och på demensavdelningarna. Under utbildningen skall även fördjupningsavsnitten läsas igenom och diskuteras. Därefter kommer kommunsjuksköterskan som ansvarar för demensavdelningarna tillsammans med några i personalgruppen att fortsätta utbilda övriga personalgrupper och skapa rutiner kring rapporteringen mellan grupperna. Karlshamn Vårt förbättringsarbete är att ge personal som arbetar 13

14 Anita Magnusson Karlshamns kommun Agneta Emilsson Primärvården Linden Karlskrona Lise Sturesson Minnesmottagningen, Landtinget Blekinge Karlskrona Teresa Perpinias Carina Ekstrand med personer som drabbats av en demenssjukdom möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback samt att bilda ytterligare nätverk för att kunna genomföra detta. All personal på våra särskilda boende skall gå utbildning. Nätverket med hemtjänstpersonalen skall bestå av två personal från varje område cirka tio till tolv vårdbiträden/undersköterskor. De ska ha ett intresse av att lära sig mer om demenssjukdomar samt att med handledning från oss kunna föra ut kunskapen i grupperna. Erbjuda samtal/ information till patient/ anhörig i samband med demensdiagnos. Testa utbildningsmaterialet på avdelningspersonal och mottagningspersonal. När ska vi erbjuda och till vilka? Vem ska ge informationen? Alla silviasystrar och demenssjuksköterskor har varit på utbildning angående BPSD. Vår handlingsplan är att vi har börjat med några pilotfall där vi valt ut de personer med BPSD-problematik som haft störst behov på särskilt boende. Vi har informerat patientansvariga sjuksköterskor och områdeschefer om registret samt tillvägagångssättet. Vi har valt att göra analysen tillsammans med kontaktpersonen och patientansvarig sjuksköterska. Vi utvärderar efter 3 månader vilken effekt BPSDregistret har och om vi har tillräckliga resurser för att täcka behovet. Karlstad Förvaltningen har önskat en arbetsmodell och ett 14

15 Ann-Christine Kärnqvist Karlstad kommun Annelie Johansson Leg.sjuksköterska Karlstad kommun Britt-MarieNyberg Leg.sjuksköterska Karlstadkommun Karlstad Dorthe Hougaard Karlstads kommun Monica Jansson Brunzell Distriktssköterska Vårdboende Fryken Märith Niemi Karlstad kommun Eva Rogstadius Karlstad kommun arbetssätt för personal att följa i mötet med personer med demens för att höja och säkra personalens kompetens och för att ge den demenssjuke en god och säker vård. Utgå från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. För att få vara med och utveckla demensmodellen, fick de sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med intresse för demensvård, lämna intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev till enhetschefen. Hon valde sedan ut de personer som skulle få delta och utveckla arbetsmodellen. Efter detta formulerade ledningsteamet olika uppgifter om förbättringsarbeten till deltagarna att arbeta med. Vår uppgift blev att ta fram förslag på hur samverkan och stöd kan ske mellan övriga kollegor. Målet är att utveckla kollegial kunskap och kompetens enligt Nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Syftet var att finna en arbetsmodell för att höja och säkra kompetensen hos personal som arbetar med personer med demenssjukdom inom både vårdboende och hemtjänst. I uppdraget ingick att ta fram en arbetsmodell för ett konsultativt arbetssätt inom förvaltningen. Utreda och ge förslag på en modell för konsultativt arbetssätt mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster inom både vårdboende och hemtjänst. Utreda och ge förslag på höjning av sjuksköterskors kompetens inom området demens på våra vårdboenden. Karlstad Utvecklande av en demensmodell är resultatet av ett 15

16 Gunbritt Kron Distriktssköterska Karlstad kommun Mia Ahlström Karlstad kommun samverkansprojekt mellan vårdcentralen Vålberg, Landstinget Värmland och Karlstad kommun. Finner personal en person med minnesproblem hänvisas personen till vårdcentral för utredning. Aktuella telefonnummer till vårdcentralens sjuksköterska bör finnas inom hemrehabilitering. På vårdcentraler bör finnas information om utbudet från vård och omsorgsförvaltningen. Finner personal en kund med minnesproblem i hemmet kontaktas sjuksköterska vid hemrehabilitering som då påbörjar en demensutredning i form av minnestest i hemmet. Indikerar minnestestet demenssjukdom skickas en vårdbegäran till arbetsterapeut för en aktivitetsbedömning. Eventuellt blodprovstagning. Anhörigintervju genomförs av den som utför minnestestet. Samtliga svar skickas till ansvarig distriktsläkare. Katrineholm Ann-Louise Århage Katrineholms kommun Katrineholm Tarja.Mäkelä Minnesmottagning/Kullbergska sjukhuset Katrineholms kommun har Närvårdsskola vilket innebär att vi har utbildning i Demens, Multisjuka Britta och Palliativ vård. 30 platser i varje utbildning där även grannkommunerna deltager. Utbildningen är på fem heldagar. Alla dagarna sitter deltagarna i grupper där kommun, landsting, natt, dag personal, hemtjänst, säbo personal och olika yrkeskategorier är representerade. En av dagarna är studiebesök/byte av arbetsplats med någon på utbildningen. Målet är att förstärka den demenssjukes integritet, självständighet och självkänsla genom att erbjuda patienter som nyligen fått Alzheimer diagnos utbildning. Sex personer med nydiagnostiserad Alzheimer fick erbjudande om att deltaga. Sex träffar planerades. Deltagarna var mycket nöjda och alla var med alla gånger. Utbildningen fortsätter i kommunens regi med olika aktiviteter. KIL Två arbetsterapeuter har slutat och denna kompetens 16

17 Lena Granrud VC Kil Kil Linda Hansen Kils Kommun Kinda Maria Bäcklund Leg. Sjuksköterska Linda Rydell Leg. Sjuksköterska Klippan Sven-Åke Nilsson Kungsbacka fanns ej i demensteamet längre. I samband med de nationella riktlinjerna har aktivitetsanalys kommit mer till sin spets, prio 1. Tog upp frågan med Ragnar Åstrand på minnesmottagning, CSK, Karlstad. Där fanns det med att arbetsterapeut skulle hjälpa landstinget. Påtalade det för kommunen men detta gav inte heller något resultat. Nu i våras hade jag ett möte med Ragnar Åstrand och Bengt Hansson, Divisionschef för allmän medicin. Lite mail fram och tillbaka från dessa två och sedan var det okej och nu inskrivet i samarbetsavtalet med kommunen. Det bästa utav allt kommer nu: En arbetsterapeut söks nu åter till demensteamet. Demens ABC för samtlig personal på särskilda boenden i Åkerbo och Karlsund. Deltagarna sitter i en datasal och går individuellt igenom anvisade kapitel. Alla deltagare sitter vid en egen dator och använder hörlurar. Samtliga får eget studiecirkelmaterial. Efter genomgånget kapitel skapas diskussion i gruppen utifrån de reflektionsfrågor som finns i webbutbildning. Utbildningen utföres på schemalagd APU tid. Utvärdering av utbildningen. Efter utbildningen diskutera förbättringar i vården. Personalen skall ges tid att reflektera över nuvarande arbetssätt. Vi två leg. sjuksköterskor ska gå ut i de olika personalgrupperna (områdeschefer, leg sjuksköterskor, undersköterskor) i Kinda kommun och utbilda om vad de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom innebär. Samtlig personal som arbetar på demensenheterna ska genomföra Demens-ABC. Har presenterat och informerat nämnd, ledning och övrig personal om innehållet i Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Har i vårt demensnätverk gått igenom riktlinjerna och gjort en sammanställning över var står vi idag och vad kan vi förbättra och arbeta mer med. Sex undersköterskor har gått steg 1 utbildningen på Geriatriskt utvecklingscentrum i Malmö och fungerar som demensombud i respektive hemtjänstgrupp. Denna grupp hjälper till att fånga tidiga signaler, blir kontaktpersoner när svårigheter uppstår kring vårdtagaren som är drabbad av en demenssjukdom och verkar som min förlängda arm ute i verksamheten. Bilda nätverk för alla kommunsjuksköterskor som 17

18 Susanne Lundin Kungsör Magdalena Larsson Gläntans rehab/korttidsavdelning Kävlinge kommun Karin Ljung- Åkesson Projektanställd demenssjuksköterska Köping Anja Suomela Landskrona Eva-Karin Sivhed Vårdcentral centrum Landskrona Maria Nilsson Capio Citykliniken arbetar i de olika demensboendena i Kungsbacka kommun. Målet är att stärktas i sin yrkesroll och kunna delge varandra kunskap och på det sättet förbättra demensomvårdnaden. Demensutbildning för samtlig personal vid korttidsboendet Gläntan. Vid sista utbildningstillfället deltog samtlig personal för att utarbeta en rutin för hur patienter med demenssjukdom ska bemötas och ges omvårdnad. Infört BPSD team. Ett av målen för min verksamhet som projektanställd demenssjuksköterska i Kävlinge kommun är att öka kompetensen inom demenssjukdomar. Som ett led i detta arbete har jag valt att utveckla den demensdagvård som vi redan har. Skapat flödesschema för handläggning av ärende då patient/anhörig/ kommunen/läkare får indikation på att någon person börjar få minnesproblem. Vi utarbetade en strukturerad metod för basutredning enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Tydliga rutiner och ansvarsfördelning. Började regelbundet med nätverksträffar. Ett flödesschema skapades för utredning och behandling. Kontakt togs med demenssjuksköterskan i kommunen. Vi har nu ett nära samarbete. En medgivandeblankett har utformats för informationsöverföring till Landskrona stad. Vi har även haft ett möte med kommunens arbetsterapeuter vilka gör utredningar i särskilda boenden och vi har introducerat dessa i SveDem Säbo del. Vi synliggör vår verksamhet genom affischer. Vi registrerar även patienter i SveDem. Starta minnesmottagning med ett team bestående av läkare, leg. sjuksköterska och arbetsterapeut och arbeta enligt Nationella riktlinjerna för demensvård. Börja registrera patienterna i SveDem. Skapa samarbete med demenssjuksköterskan i kommunen. Lindesberg Enhetschefen informerades och vi beslöt att all 18

19 Anna Jansson /utbildare inom demens Källgården Lilla Edet Ann-Christin Sädås Ljusdal Mona Olsson Distriktssköterska Camilla Holmström Lomma Jeanette Brink personal ska genomgå Demens ABC för att få arbeta på Källgården. Således även våra vikarier. Vi har beslutat att ha någon form av kompetenshöjning för samtlig personal både höst och vår. Källgården i Lindesberg skall stå för en samlad kunskapsbank som hela kommunen skall kunna ta del av. Vi planerar även att ge en utbildning i fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och bemötande. Att hitta personer med demens symtom i ett tidigt skede, genom uppsökande verksamhet och/eller i samverkan mellan olika vårdgivare. Arbetet innebär multiprofessionellt teambaserat arbete i ett demensteam med specialistutbildad personal. Teamet består av två KY-utbildade undersköterskor och en demenssjuksköterska. Tanken är att säkerställa en hög vårdkvalitet för den enskilda individen, genom att förmedla och samordna insatser och kontakter med ansvarig läkare, biståndshandläggare, arbetsterapeut, hemtjänstpersonal m fl. Förbättringsarbetets syfte var att förebygga och behandla förstoppning på ett gruppboende för personer med demenssjukdom i Ljusdals kommun och samtidigt minska på användandet av laxeringsmedel genom att servera grova grötar. Hälften av patienterna ökade frekvensen av toalettbesök och behovet av laxeringsmedel har halverats. Att erbjuda en personcentrerad vård i samband med regelbunden avlösning för personer med demenssjukdom. Förändring lokalmässigt. När byggnationen var färdig så hade fyra personer fått uppdraget att hitta ett nytt arbetssätt, inrett lokaler och samtidigt fått en fördjupad kunskap av demenssjuksköterska. Det blev: lugnare på hela enheten, lugnare måltider och vandringsbeteende eller ropbeteende minskade betydligt. Lund Att ge vård och omsorg där alla arbetar mot ett 19

20 Ute Hallén Malmö Anna-Karin Strandberg Leg. Sjuksköterska VC Borgmästaregården/Region Skåne Madeleine Persenstam Leg. Sjuksköterska VC Borgmästaregården/Region Skåne Malmö Elisabeth Szopa Distriktssköterska VC Törnrosen, VC Rosengård/Region Skåne Malmö Evalotte Svensson Vårdcentreal Granen Malmö gemensamt mål. Förankra tankarna hos verksamhetschef, enhetschef och de professionella cirkelledarna. Stödgrupper skall ge närstående/god man insikt i demenssjukdomarna och personen med demenssjukdom, den hjälp hon/han har behov av samt kunna ta rätt beslut till förmån för personen med demenssjukdom och känna trygghet i detta. Införande av ett gemensamt program och utvärderingsenkät för stödgruppen till närstående/god man. Vi arbetar för att få bättre rutiner på minnesmottagningen i handläggandet av patientens ärende och att handläggningstiden förkortas samt att arbetet på mottagningen får struktur och blir mer lättarbetat. Intern remiss utarbetad. Cirka 35% av remisserna har kommit i retur korrekt ifyllda. Varför de övriga 65% inte har kommit i retur har vi inte något svar på i dagsläget. Minnesmottagningar vid V.C. har startats med hjälp av Neuropsykiatriska kliniken, Malmö. En distriktssköterska med demens utbildning medverkar i samarbete med en läkare vid basala utredningar för patienter med misstanke om minnessvårigheter. Jag har etablerat kontakt med kommunen för vidare uppföljning och omhändertagande av patienter och deras anhöriga. Införande av närsjukvårdsprojekt. Målet med projektet är att alla patienter med misstänkt demenssjukdom skall utredas och erbjudas behandling, uppföljning och stöd. Innan starten av förbättringsarbetet informerade jag all personal på vårdcentralen muntligen vid en arbetsplatsträff. Läkarna fick en plastmapp med en kort sammanfattning av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. De fick flödesscheman framtagna av Neuropsykiatriska kliniken, Primärvårdsprogrammet för utredning av misstänkt demens, Primärvårdsprogram för utredning av demenssjukdomar Basal utredning och GDS-20 skalan. Konsult från Neuropsykiatriska kliniken besöker läkarna var åttonde vecka och hjälper till med diagnossättning samt eventuella ordinationer av läkemedelsbehandling. Samarbete med specialistvård, primärvård och 20

21 Åsa Minthon Kirsebergs hemvård/region Skåne Agneta Stråhed Anhörigsamordnare Kirsebergs hemvård Malmö Petra Sveberg Persson Leg. Arbetsterapeut V.C. Kirseberg/minnesmottagning/Region Skåne Malmö Camilla Andersson Distriktssköterska/Region Skåne Lindeborgs V.C. Malmö Sandra Hansson /SDF Fosie kommun har startats för att utreda och behandla personer med kognitiv svikt tidigt. Strukturerat arbetssätt med kvalitetsmatris är utarbetad av Skånes universitetssjukhus, Minneskliniken i Malmö. Uppföljning efter diagnos genomföres enligt strukturerat program. Vi arbetar med internutbildning för personalen och strävar efter att ge personcentrerad omvårdnad. Vi ger anhörigstöd enskilt och i grupp. Utvärdering är planerad. ADL-bedömning vid utredning och uppföljning minst en gång/år. Hembesök hos alla patienter tillsammans med kontaktpersonen. Målet var att se vilka förmågor som fanns kvar och att försöka bibehålla dem så länge som möjligt. Målet var också att hitta strategier vid svårigheter i aktivitet så att önskad aktivitet kan utföras. Började i Närsjukvårdsprojektet som innebär att man startar minnesmottagning på vårdcentraler med hjälp av specialisterna vid Neuropsykiatriska kliniken, Malmö. Gjorde en pärm med material för användning vid utredning, förslag på flödesschema för läkarna och för leg. sjuksköterska så att vi skulle kunna starta upp direkt. Önskade även att engagera anhöriga. På grund av chefen kom ej arbetet igång och jag slutade och började på en annan vårdcentral. Har lärt mig att jag ska vara tuffare och stå på mig mer. Individuell aktivitet på vårdboende. Det har inrättats en tjänst, ett projekt som skall utvärderas som skall ha möjlighet att arbeta mer personcentrerat kring aktiviteter. Aktiviteterna skall utgå ifrån den enskildes önskemål och livsberättelserna. Utvärdering genom att mäta oro innan och efter aktivitet, användningen av lugnande läkemedel och brukaren, personalens och anhörigas upplevelser. Mariestad Pia Dahlberg Anette Nilsson Demenssjuksköterskor Vårt syfte med förbättringsarbetet är att skapa hållbara rutiner för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal kring analys, utredning och åtgärder av BPSD för att höja livskvaliteten och minska användandet av ogynnsamma läkemedel. Bilda ett nätverk för sjuksköterskor inom vård och omsorg och därigenom sprida kunskap. 21

22 Mark Siv Tagesson Motala Marie Hägerström Distriktssköterska med demensansvar VC Lyckorna, Motala Motala Monica Dahlgren VC Borensberg Munkfors Inger Sjöström Demenssamordnare Munkfors kommun Mörbylånga Ett demensteam har bildats bestående av undersköterska och sjuksköterska. Tre arbetsterapeuter och två sjukgymnaster spetsutbildar sig inom demensvård. Flödesschema för hur vården bör fungera har framtagits. Vi finslipar nu vad var och en ska utföra från utredning till omvårdnad och handledning i olika situationer till vårdtagare och anhöriga samt vårdpersonal. Vi kommer att presentera vad var och en kan och ska medverka med i vårdkedjan enligt Nationella riktlinjers intentioner som stöd för patient och anhöriga. En förutsättning för att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid demens ska kunna följas är att en korrekt och fullständig demensutredning utföres. Jag startade med föredrag om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och diskussion kring hur dessa följs upp på vårdcentralen. Diskussion var 6:e månad vid personalmöten kring demensriktlinjerna. För att mäta målet att uppnå ökad medvetenheten kring demens kommer antalet ny diagnostiserade att följas vid vårdcentralen, samt förskrivning av symtomlindrande läkemedel. Att genom information och utbildning av personalen på VC försöka att öka diagnosticeringen. Jag har på ett personalmöte informerat om nationella riktlinjerna och vikten av snar diagnos och behandling. Demensronder var 6:e vecka där jag som demenssjuksköterska och våra 5 distriktsläkare deltar och diskuterar svåra fall. Med hjälp av stimulanspengar utbildades all baspersonal i Demens ABC. Vi ville öka samarbetet med Vårdcentralen för att få bättre utredningar. Vi sökte och fick stimulanspengar för detta och har nu inlett ett samarbete där en läkare från VC och kommunens demenssamordnare (jag) träffas regelbundet 1g/månad och går igenom vilka ärenden man har. Jag ska kunna vara behjälplig med minnestester vid utredningar och uppföljningar då medicin satts in. Inför öppnandet av ett nytt vårdboende har vi upprättat ett Vårdprogram för personer med demenssjukdom där vi understryker vikten av en personcentrerad vård, ett nära samarbete med anhöriga och där vi tillåter husdjur som en naturlig del i vården. Vi vill även minska användningen av neuroleptika. Har anslutit oss till Svedem och BPSD register. Multiprofessionellt team. Samverkansprojekt mellan 22

23 Marita Ahlby Mörbylånga Kommun Mörbylånga Ove Fransson Mörbylånga Kommun Primärvården Södra Öland och Mörbylånga kommun. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av MAS och primärvårdschefen. Projektgruppen består av arbetsterapeut, sjukgymnast, demenssjuksköterska primärvård och kommun, anhörigsamordnare, biståndshandläggare och enhetschef. Träffas ca 3-4 ggr/termin 2h/tillfälle. Referensgrupp bestående av personer drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga. Det fanns behov av att bryta vardagstristess för tio yngre personer med demenssjukdom. Hembesök för att hitta en gemensam nämnare. Vi startade upp med bordtennis. Mötesplats blev en dagcentral där det fanns möjlighet att låna ett bordtennisbord och möjlighet att ordna fika. Andra aktiviteter blev naturvandring med ryggsäck (fika), besök museum. Träffar ordnades med deras hustrur för stöd och information. Erbjöd råd och stöd till barn i familjerna. Personalen visade tidigt stort intresse men från ledningshåll fanns många hinder. Möte med biståndshandläggare, tekniska hjälpmedel, personcentrerad vård. Heldagskonferens med 85 deltagare. Politiker, sjuksköterskor, enhetschefer, hemtjänstpersonal. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, personal från dagverksamhet och korttidsvistelse, anhörigsamordnare/stödjare, personal från LSSverksamhet och biståndshandläggare var representerade på konferensen. Deltagare från två närliggande kommuner deltog för initiativ till nätverksbyggande. Inledningsanförande gjordes av socialnämndens ordförande. Studiebesök ordnades. Information på konferens i Varberg om arbetet. Nybro Anna Engelholm biståndshandläggare nybro.se Tillsammans med landstingets demenssjuksköterska genomföra fem hembesök hos personer med tidig demenssjukdom som nyligen fått diagnos. Syftet är att informera om vad kommunen kan erbjuda för hjälp och stöd. Efter hembesöket är min avsikt att undersöka hur patienten, anhörig och demenssjuksköterska upplevde min medverkan och även fundera över min egen upplevelse av hembesöket. 23

24 Nybro Anita Persson Leg. Arbetsterapeut Lenitha Petersson Anhörigsamornadare Nybro Ann Runesson Undersköterska Lena Lidberg Undersköterska Orust Magnus Nadén Rättvik Ingrid Svensson Skapa en mötesplats för personer med demenssjukdom och deras anhöriga/vänner. Ett månadscafé, Alzheimer Café, som är öppet första eller sista söndagen i månaden, kl till på Jutegården, som är ett allaktivitetshus i Nybro. Vi planerade ett café i september, oktober och november, under hösten 2011 och ett i februari, mars, april, och maj under våren Vi bjöd in boende och anhöriga i hemtjänstgruppen Skomakaren för en meningsfull dag. Det kom ca 30 personer. Vi bjöd på våfflor, kaffe och ett trevligt umgänge. Nästa gång blir det kanske korvgrillning, logdans, lotteri och fiskdamm, lite som det var förr i folkparkerna. Att få lära känna anhöriga lite utanför arbetet tror vi är värdefullt. Personcentrerade omvårdnaden och BPSD vid demensboende. Enhetschefen för boendet, boendets BPSD- administratör och kommunens demenssjuksköterska har deltagit i BPSD-registrets introduktionsutbildning. Övrig vårdpersonal, leg.sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har fått utbildning i BPSD och Svenska BPSDregistret. Information har också getts till de anhöriga. NPI-poängen för den första patienten sjönk från 55 till 30. Utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom har vi inventerat vad vi gör idag i kommunen och vilka förbättringsområden vi ska arbeta vidare med. Vi har inventerat de områden som riktlinjerna gett Prio1-3 och noterat områden vi kan förbättra. Slutsatsen visar att vi ska arbeta vidare med senior alert, genomförandeplaner, personcentrerad omvårdnad och levnadsberättelser. Hur detta ska införas har enhetschefer och leg. sjuksköterskor diskuterat under två planeringsdagar i Tällberg. Samtlig personal skall genomgå demensutbildning. 24

25 Simrishamn Elisabeth Hallberg Demenssamordnare Simrishamns kommun Simrishamn Karin Senn Pedersen Carema Hälsocentral Staffanstorp Susanne Bresby Staffanstorp kommun Skurup Yvonne Nilsson /Minnesmottagningen Vårdcentralen Skurup Information angående de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom till politiker, enhetschefer och övrig personal i kommunen vid olika tillfällen. Politikerna ger klartecken till att vi bildar en arbetsgrupp bestående av olika professioner i kommunen. Gruppen ska arbeta fram en strukturplan för demensomsorgen. All personal bör genomgå demensutbildning. En plan för detta bör tas fram. Övergripande mål är att få ett fungerande flöde för den basala demensutredningen på vår vårdcentral. För den demenssjuke och dennes anhöriga skall det vara tydligt hur vi kommer att handha processen och vad det kan leda till efter utredningens slut. Förutsättningarna för ett genomförande har varit goda då vi har stort stöd i ledningsgrupp, hos verksamhetschef och enhetschef. Tid är avsatt varje vecka för mig som sjuksköterska liksom för en av våra läkare, som dessutom är geriatriker och rehabiliteringsläkare. Mitt förbättringsarbete i Staffanstorp har varit att bygga upp ett demensnätverk med mål att skapa ett forum för reflektion över vardagliga situationer kring omvårdnaden av personer med demenssjukdom inom ordinärt boende. Kommunen består av fyra distrikt och det är en till två undersköterskor inom varje distrikt som deltar där vi träffas var sjätte vecka samt vid behov för handledning. Målet med nätverket innebär även att samtliga demenssjuka ska ha en levnadsberättelse och implementering av bemötandeplan på dagvården. Jag vill genom information och genom att visa i siffror behovet av eller avsaknad av korrekt diagnos. Målet är att alla patienter har en specifik diagnos och som kan registreras i Svedem. Det är också angeläget att behandla de patienter som bör och kan behandlas. Jag kommer regelbundet att redovisa resultatet för vårdcentralens personal. Vid genomgång av samtliga patienter med demensdiagnos fann jag 82 patienter listade på vårdcentralen för tiden Av dessa hade 47 patienter enbart diagnos demens, trots detta behandlades 13 patienter i denna grupp med symtomlindrande läkemedel. 25

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Förbättringsarbete Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Förbättringsarbete Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Förbättringsarbete Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Neuropsykiatriska kliniken/minneskliniken i Malmö samverkar med Alzheimerföreningen i Sverige med syfte att höja kompetensen

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun För att kunna ge en bra vård till personer med Demenssjukdom behöver du arbeta utifrån följande lagar: hälso- och sjukvårdslagen(hsl), socialtjänstlagen(sol)

Läs mer

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Christèl Åberg Demenssjuksköterska Öckerö kommun ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN Befolkning 12 500 invånare 20,6% över 65 års ålder, dvs ca 2575st

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Ändrade krav på stöd i hemmet för demenssjuka

Ändrade krav på stöd i hemmet för demenssjuka Team: Flen, ett samverkansprojekt mellan kommun och primärvård. Syfte med deltagandet i Genombrott: Att höja tryggheten för de personer som har demenssjukdom och deras anhöriga i Flens Kommun. Att kommun

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn. Skrift 2012:4

Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn. Skrift 2012:4 Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn Skrift 2012:4 Innehåll Förord 2 Om demens 3 Demenssjuksköterskan 3 Basal demensutredning

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Seminarium 2009-09-17

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Seminarium 2009-09-17 Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående Seminarium 2009-09-17 1 Materialet är skrivet och sammanställt av: Pernilla Edström Silviasjuksköterska,

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken 1 Innehåll Arbetsgrupp... 2 Bakgrund... 3 Mål... 3 Övergripande inriktning... 3 Processkarta... 4 I Värmdö

Läs mer

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo Information om BPSD-registret Studerande Februari 2015 Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister Startade i november 2010 på Minneskliniken Malmö,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. SAMMANFATTNING Utbildningsmodellen är framtagen inom projektet Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län. Utbildningsförslagen utgår från projektets inventering av utbildningsbehov

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

Lokala riktlinjer för utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Nacka kommun

Lokala riktlinjer för utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Nacka kommun Lokala riktlinjer för utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Nacka kommun Anna-Lena Möllstam, projektledare Nacka kommun/stockholms läns landsting 2012-11-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel HSL rutiner 21:1 INKONTINENS 21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel 21:4 Förskrivare inkontinensartiklar - lista

Läs mer

Inga-Lena Palmgren. 08-523 038 60 insa-lena.~alm~renbsodertalie,se

Inga-Lena Palmgren. 08-523 038 60 insa-lena.~alm~renbsodertalie,se Södertal je kommun SODERTALJE KOMMUN 2012-10-02 Tjansteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 insa-lena.~alm~renbsodertalie,se ÄIdreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning-

Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Förbättringsresa i god palliativ vård dokumenterad munhälsobedömning- Redovisning av ett förbättringsarbete FoU Fyrbodal 2014: 1 Ewa Lidman NU sjukvården Gunnel Svensson, Solveig Nyberg & Ingela Edvardsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer