Kvalitetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014

2 Kvalitetsberättelse 2014 Allmän utveckling Under 2014 har det hänt mycket på Eveo. I december 2014 hade vi 285 aktiva kunder. Det kan jämnföras mot 249 i december Under året har vi tagit emot ungefär 200 nya kunder. Det betyder att vi tappat ett stort antal kunder. Nya kunder kommer främst på rekommendation från befintliga kunder eller anhöriga till kunder. Vi fick även ett stort antal nya kunder via en LOU upphandling i Södertälje. Den större delen av kunder som lämnat oss är kopplade till naturliga skäl, d.v.s. att kunderna gått bort eller flyttat till annat boende. De kunder som själva valt att lämna oss har gjort det till allra största del då de önskat genomförande av tjänst som inte varit kompatibel med gällande rutiner eller velat ha personal som inte varit lämpliga för uppdraget. De kunder som lämnat oss pga. misslyckat tjänsteutförande är ytterst få. Omsättningsmässigt går vi från MSEK 40 till MSEK , men resultat ligger på oförändrad nivå i faktiska kronor. Detta pga. de investeringar vi gör under nedanstående punkter. Vi väljer att göra dessa investeringar i första hand för att höja kvalitén i tjänsten och för att kunna hantera fortsatt tillväxt under Vad det gäller den politiska inställningen till privata hemtjänstföretag, där maktskifte skett i Stockholm och även Haninge, gör vi bedömningen att det kommer innebära förändringar av förutsättningarna för oss att arbeta. Det står dock inte klart hur. Vi väljer aktivt att inte förändra vår långsiktiga inställning. Riskanalys Typ av risk Sannolikhet Potentiell konsekvens Förebyggande motåtgärd Prata om kund med andra Agera oprofessionellt text prata om sig själv Brister i basala hygienrutiner Låg Hög Sekretessavtal + löpnade med i uppföljning + APT Medel Medel Med i personaluppföljning + APT + USK Medel Hög Löpande genomgång av policy kring handoch kläd hygien vid APT. Utdelning av handsprit + USK Felaktig mathållning Låg Hög Genomgång av policy kring mat + USK Missa viktig händelseutveckling Låg Hög Arbeta mot låg personalomsättning, + dokumentation + USK + extra handledning kring demens Hög personal omsättning Medel Hög Arbete med initial korrekt rekrytering + APT + Utvecklingsplan för personal + USK Ofullständigt Låg Medel Regelbunden

3 genomförda insatser uppföljning + Personalutveckling + korrekt schemaläggning Felaktigt genomförda insatser Bristande/felaktig dokumentation Överarbetning av ärende Bristande kompetens hos personal för ovanliga ärenden Låg Låg Medel till mycket hög Instruktion i arbetet+ Personalutveckling + korrekt schemaläggning Medel till mycket hög Instruktion i arbetet+ Personalutveckling Medel Medel Regelbunden uppföljning. Medel Medel Arbeta mot låg personalomsättning + USK Egenkontroll och verksamhetsledning Det har skett betydande förbättringar av ledningsarbetet under Det har fått som effekt att vi kunnat ta emot den stora kundtillströmning som varit samt att vår följsamhet mot avtalen blivit bättre. Det har framkommit i alla uppföljningar som genomförts av respektive uppdragsgivare. Vår personalhantering har också kontinuerligt blivit bättre. Dels har tre nya arbetsledare anställts. En polsktalande,en rysktalande och en finsktalande. De anställdes till dessa roller i början på året. Vidare infördes för just arbetsledarna ett återkommande månadsmöte med fokus på för dem viktiga utvecklingsfrågor. Ett forum för kunskapsöverföring mellan dem som arbetat ett tag och de som är nya. Överlag har deras kompetens och tjänsteutförande utvecklats väldigt positivt. En erfaren personalchef anställdes från den 1 mars. Genom behöriga nya resurser inom detta område säkerställde vi att vi följer kollektivavtal, att personalplanering följer gällande lagar och förordningar. Samt att vi får möjlighet att planera och agera mer strategiskt inom personalområdet. Vidare har ledningsarbetet strukturerats upp och formaliserats, med stående ledningsgruppsmöten och fast agenda. Utveckling Utvecklingsinsatserna har främst fokuserats på två områden, dels att komma igång med biståndsbedömd mångkulturell dagverksamhet i Sollentuna, som vi fick tillstånd att bedriva vid årsskiftet 2013/14. Samt att etablera träffpunktsverksamhet, likaså mångkulturell. Dagverksamheten kan nu sägas vara etablerad. Vi har dagliga kunder och ligger på ca 50 % av kapaciteten. Gällande träffpunktsverksamheten har vi döpt den till Seniorcentrum. Vi använder våra lokalkontor som knutpunkter. De finns i Södertälje, Handen, Flemmingsberg, Sollentuna och Tensta. Arrangemanget är sådant att vi bjuder på lunch 1-2 gånger i veckan på respektive plats och arrangerar någon aktivitet därefter. Aktiviteterna är varierande och alla skall kunna hitta något de tycker om. De vanligaste aktiviteterna vi genomför är bingo, senioryoga, hantverk och promenad. I Flemingsberg och Sollentuna har vi också arrenderat en kolonilott vardera. Dessa används under vår, sommar och höst, som utflyktsmål, för plantering och skörd. Transport till och från träffpunkterna sker med minibuss och ombesörjs av Eveo. Responsen varit väldigt positiv och vi har fått ett stort antal regelbundna besökare bland kunder och anhöriga. I Flemingsberg kommer ca 50 personer per vecka, i Sollentuna ca 15, Handen ca 20-30, Tensta ca Vi ämnar att under 2015 fortsätta med dessa aktiviteter på samma nivå.

4 Sammarbeten & samverkan Eveo har under 2014 både fördjupat befintliga samarbeten och startat nya sådana. Det mest betydande sammarbete vi har är med en ideell förening, Tensta-Hjulsta Kvinnocenter. Denna förening, med läge i Tensta, syftar till att stödja invandrarkvinnors integration och plats i samhället. Eveo sponsrar den verksamheten och i gengäld har vi ett rum till vårt förfogande. Vidare köper vi tjänster från dem i form av catering till träffpunkt och handledning kring konsthantverk. Vi har också möjlighet att utnyttja större mötesrum vid APT:er med mera. Vidare har vi initierat ett sammarbete med Hammarby bordtennis. Detta i syfte att lansera seniorpingis i Stockholmsområdet. Under sista kvartalet 2014 genomfördes en pilotsatsning, där ett antal av våra kunder skjutsades till Enskedehallen och där deltog en anpassad bordtennisträning. Respons på detta initiativ var väldigt positiv. Detta sammarbete vill vi utveckla mer under Vidare samverkar vi dagligdags med våra respektive uppdragsgivare, primärvård och övriga insatsgivare. Utbildning & kompetensutveckling Att hitta kvalificerad personal med formell undersköterske- eller vårdbiträdes är vår enskilt största utmaning. Av de ca 10 arbetsansökningar vi får in per dag, har i genomsnitt en av dessa 10 formell. Det är en särskild utmaning för vårt företag, då vi inriktar oss på kunder med särskilda behov vad det gäller språk och kultur. För att komma tillrätta med detta problem har vi satsat mycket på att vidareutbilda vår befintliga personal. Vi deltog aktivt i omvårdnadslyftet och under den period som programmet pågick tog vår personal gymnasiepoäng. Och då under sista terminen. Då programmet avslutades i somras, nedmonterade även sföretaget Medlearn sin struktur för att hantera ar inom detta område. Av den anledningen har vi träffat en överenskommelse med sföretaget Consensum att förlägga deras till våra lokaler. Den en är en vanlig Komvux undersköterske men den sker på distans. Med denna struktur kan vi erbjuda personalen fortbildning på plats, men mindre flexibelt (man måste bli antagen via Komvux) och man kan endast börja en en gång per termin. Vi har inte heller längre möjlighet att erbjuda en sbonus till personalen som genomför en. Vår förhoppning är att regering eller kommun initierar ett liknande program så som omvårdnadslyftet, detta då om ett sådant existerar kan vi signifikant utöka stakten för vår personal. Vår satsning på ett mångkulturellt demensteam fortsatt under Det kommer även att fortsätta under Den deltagande personalen träffas månadsvis en halvdag för att utbyta erfarenheter, delta i seminarier m.m. Dessa handleder sedan personal ute på fältet som arbetar hos kunder som lider av demens. I övrigt har varje enskild personal samband med sitt lönesamtal fått feedback på vilka områden de måste förbättra sin kompetens inför Introduktions och särskilda individuella sinsatser fortsätter löpnade under För arbetsledarna kommer vi under 2015 att initiera ett mentorskapsprogram. Vidare kommer arbetsledarna att gå en extern i arbetsmiljöbedömning. Digitalisering Under andra kvartalet 2014 var hela företagsledningen fokuserad på att implementera digital tidmätning för Stockholms kommun, i form av Paragåsystemet. Under detta arbete introduceras först arbetsledarna till systemet och därefter genomgick 130 omvårdnadspersonal. Från den 1/ användes systemet skarpt av verksamheten. Trots en enorm kraftansamling för att få systemet på plats, samt det löpande administrativa arbetet som krävs för att få det att fungera, är vår bedömning att totalt sett bidrar systemet till en bättre kvalitet av omsorgen, en bättre transparens mot beställaren och trygghet för anhöriga och kund. Arbetet med att dra nytta av informationen som finns i systemen för arbetsplanering och uppföljning kommer att fortlöpa under Vår förhoppning är att uppdragsgivarna kommer att vidareutveckla de rapporter som utförarna har till sitt förfogande.

5 Personal Eveo blev från den 1/ medlem i vårdföretagarna och Almega. Med detta tecknades kollektivavtal. Som en följd utav detta har vi genomfört en intern granskning av befintliga anställningsavtal. Vidare har vi bytt leverantör vad det gäller lönehantering. Detta för att kunna hantera den högre graden av komplexitet. Vi har uppdaterat avtalsmallar. Vi har uppdaterat personalhanteringsprocessen vad det gäller hur misskötsel skall hanteras, vilka anställningsformer som skall användas. Vi har genomfört en avtalsenlig lönerevision för samtliga anställda. Vi har iscensatt vekovisa APT möten med närvarokontroll. Vi har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan personalavdelningen och arbetsledningen. Under 2015 kommer personalsidan vara ett fortsatt utvecklingsområde. Utmärkelser & undersökningar Under 2014 har vi av externa parter blivit uppmärksammade i två fall. Dels valde Huddinge kommun att nominera oss, som enda privata företag, till Huddinge kommuns kvalitetspris för äldreomsorgen, för satsningen på Eveo seniorcentrum. Vidare valde Stockholms stad ut Eveo, som ett gott exempel till mässan Det goda exemplet under rubriken Hemtjänsten där inget språk är främmande. I den undersökning som socialstyrelsen genomförde låg Eveo överlag bra till, med högre betyg än genomsnittet. Under 2014 vann Eveo en LOU upphandling för hemtjänst i ordinäret boende i Södertälje. Av de 20+ företag som deltog i upphandlingen var Eveo ett av 5 privata företag som fick vara kvar i kommunen, efter det man ändrat från LOV till LOU. Även om detta inte är en utmärkelse i den traditionella bemärkelsen är det likaså en kvalitetsstämpel. Lokaler Under året har vi bytt lokal i Södertälje. Detta för att verksmaheten vuxit ifrån den gamla lokalen.. Också för att kunna iscensätta ett lokalt seniorcenter där. Under 2015 ser vi inte att vi kommer att göra några större förändringar av våra lokaler, förutom i Huddinge, där vårt hyreskontrakt går ut den 31/3. Avvikelser Under 2014 har genomfört en 20 tal avvikelseutredningar. Där en har gått vidare till IVO i form av Lex Sarah anmälning. Avvikelserna har varit av varierande natur. Den enda återkommande typen av avvikelser är kopplade till att personal missar pass hos kunder. Ofta är detta kopplat till vikarie hantering eller att personalen byter pass med varandra och då missförstår dag eller tid. I denna fråga arbetar vi aktivt med att säkerställa att gällande rutin kring ändring av schema följs. Dels genom APT:n, i arbetsledarmöten och i individuella samtal med arbetsledarna samt berörd personal. Summering & konklusion Sammantaget gör vi bedömningen att vi väl identifierat de områden som kräver utveckling för att höja kvalitén och kunna hantera en högre volym av ärenden. Utifrån den analysen har vi genomfört ett antal åtgärder inom de berörda områdena. Dessa har fallit väl ut med högre allmän kvalitet som följd. Vi ser inte att vi under 2015 kommer att förändra fokus. Fokus för 2015 kommer fortsatt att vara kopplat till kompentensutveckling hos personalen och arbetsledningen samt kontinuerlig vidareutveckling av rutiner och processer.

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Medicinalväxten Solhatt. Arkivbild parkförvaltningen Slutrapport: Läkemedelsprojekt Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Läkemedelsprojektet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31 Följeutvärdering Slutrapport av ESF-projektet LärlingsLotsen - Lisa Fröbel 2014-01-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Omvärldsanalys 5 Erfarenheter från Sverige 5 Stor ungdomsarbetslöshet men

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer