Protokoll. Tid Tisdagen den 22 januari 2008 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Tisdagen den 22 januari 2008 kl. 15.00-15.30"

Transkript

1 Tid Tisdagen den 22 januari 2008 kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (fp), ordförande Inger Högström-Westerling (m) Lars Elamson (m) Lotta Olsson (m) Lennart Bondeson (kd) Rasmus Persson (c) Fredrik Persson (mp) Lena Baastad (s) Carina Dahl (s) Jonas Karlsson (s) Lars-Erik Soting (s) Jan Zetterqvist (s) Murad Artin (v) Tjänstgörande ersättare Erik Johansson (fp) Fisun Yavas (s) Närvarande ersättare Ronnie Palmén (m) Susanne Lindholm (kd) Dennis Begic (s) Elisabeth Karlsson Zuaw (s) Närvarande tjänsteman Lena Källström, kommundirektör Justerare Lena Baastad (s) Ersättare Murad Artin (v) Sekreterare Ingegerd Zidén 1

2 1 Planprogram Bista Pilängen Diarienummer: Programnämnd Samhällsbyggnad har den 8 november 2007 beslutat att överlämna planprogram för Bista Pilängen till kommunstyrelsen för antagande. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatta diskussioner och eventuell planändring om hur Bista Pilängens industriområde kan exploateras och hur befintliga verksamheter ska kunna utvecklas samtidigt som skyddet för vattentäkten ska stärkas. Större delen av programområdet ligger inom förslag till det utökade vattenskyddsområdet för Bista Pilängen. Programmet har varit utsänt för samråd under tiden 12 april 24 maj 2007 till kommunala och statliga myndigheter samt berörda fastighetsägare. Kommunstyrelsen återremitterade den 18 december 2007 ärendet till Stadskansliet, i samråd med Programnämnd Samhällsbyggnad, för en ekonomisk bedömning av olika alternativ. Stadskansliet redovisar i skrivelse den 16 januari 2008 en ekonomisk bedömning av fyra olika alternativ. Stadskansliet anser att det är viktigt att överväga huruvida den stora resursinsatsen står i proportion till i vilken grad riskerna reduceras. Det kommer sannolikt att ta en lång tid innan innehållet i verksamheten inom industriområdet förändras i stor omfattning och att riskerna därmed reduceras. Att satsa på fortsatta skyddsåtgärder och trafikreglering kan då reducera riskerna snabbare. Den stora risken med E18/20 kvarstår. Utifrån de aktuella fakta som föreligger för närvarande förordar Stadskansliet att det prövas huruvida kommunen ska satsa på ytterligare förebyggande skyddsåtgärder inom industriområdet Bista Pilängen. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad får pröva huruvida kommunen i fortsättningen ska satsa på ytterligare förebyggande skyddsåtgärder inom industriområdet Bista Pilängen. 2. Kommunen avser att vid varje tillfälle avgöra om förvärv ska genomföras eller inte. 2

3 3. Stadskansliet får i uppdrag att genomföra en samlad förstudie för alternativen 1-3 med inriktning på ekonomi och tidsplanering. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2009 i samband med beredning av budget Planprogram för Bista Pilängens industriområde antas. Enligt Stadskansliets förslag. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 2 Tilläggsanslag och ombudgeteringar för år 2008 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson I budget 2008 avsattes ett ospecificerat utrymme om 35 mnkr för senare fördelning. Av detta anslag fördelade kommunstyrelsen i december mnkr till programnämnd Barn och utbildning och 2,5 mnkr till programnämnd Samhällsbyggnad. Från detta anslag föreslår Stadskansliet att medel för följande ändamål fördelas: 25 mnkr nu till programnämnd Social välfärd som en förstärkning i enlighet med intentionerna i budgethandlingen 9,7 mnkr till programnämnden Samhällsbyggnad och Social välfärd för ökade hyreskostnader för vissa namngivna objekt 5 mnkr till programnämnd Barn och utbildning för kostnader i samband med den statliga utbildningssatsningen Lärarlyftet 0,12 mnkr till programnämnd Samhällsbyggnad för ökade hyreskostnader för Behrn Arena till följd av den nybyggda sydvästra entrén I Stadskansliet skrivelse den 16 januari 2008 föreslås också vissa ombudgeteringar och övriga ramjusteringar. Stadskansliet förslag till kommunstyrelsen Tilläggsanslag och ombudgeteringar för år 2008 fastställs enligt Stadskansliets förslag den 16 januari

4 Enligt Stadskansliets förslag. 3 Budgetförutsättningar 2009 Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Stadskansliet redovisar i upprättat förslag, daterat den 21 januari 2008, förutsättningarna för kommande års budgetarbete. I handlingen redovisas bl. a. förslag till ekonomisk plan för åren samt driftbudgetramar för programnämnder och övriga nämnder. Handlingen innehåller vidare förslag till finansiella mål för år enligt följande: Årets resultat +150 mnkr Nettoinvesteringar (skattefinansierad verksamhet) högst 250 mnkr/år Låneskuld mnkr Handlingen redovisar också förslag till mål för god ekonomisk hushållning samt prioriterade uppföljningsuppdrag. 1. Budgetförutsättningarna för budget 2009 med flerårsplan fastställs enligt Stadskansliets förslag den 21 januari Redovisade budgetramar för 2009 används som underlag inför programnämndernas budgetarbete. Yrkanden Staffan Werme (fp) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslaget med följande tillägg i andra stycket på sidan 6: Beräkningarna i den ekonomiska planen bygger på nuvarande skattesats. Jonas Karlsson (s) yrkar att ärendet återremitteras till Stadskansliet. Propositionsordning Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 4

5 Därefter ställer ordföranden Stadskansliets förslag, med ovan yrkade tillägg, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade Stadskansliförslaget. således 1. Budgetförutsättningarna för budget 2009 med flerårsplan fastställs enligt Stadskansliets förslag den 21 januari 2008, med följande tillägg i andra stycket på sidan sex: Beräkningarna i den ekonomiska planen bygger på nuvarande skattesats. 2. Redovisade budgetramar för 2009 används som underlag inför programnämndernas budgetarbete. 4 Betänkandet Utjämning av kommunernas LSSkostnader översyn och förslag (SOU 2007:62) Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Finansdepartementet har med remiss den 15 oktober 2007 berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter på betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag (SOU 2007:62). Stadskansliet har utarbetat förslag till yttrande den 21 december 2007 där Örebro kommun bland annat tillstyrker samtliga förslag till förändringar som redovisas i utredningen. Örebro kommun yttrar sig till finansdepartementet över betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader (SOU 2007:62) i enlighet med Stadskansliets förslag. Enligt Stadskansliets förslag. 5

6 5 Promemoria om Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson Socialdepartementet har med remiss den 7 december 2007 berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter på promemoria om Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform. Kommunalrådskansliet har utarbetat förslag till yttrande den 16 januari I detta redovisas ett antal frågeställningar som Örebro kommun - ur en kommunal synvinkel - bedömer är problematiska. De ekonomiska konsekvenserna är inte tillräckligt utredda. Jämställdhetskonsekvenserna bör kontinuerligt följas upp. Samtidigt framhåller Örebro kommun att förslaget skapar en ökad valfrihet för föräldrar med små barn. Därigenom tillgodoses ett behov från en grupp i samhället som under lång tid ansett sig förfördelade. Barnperspektivet lyfts på ett tydligt sätt. Det ökar dessutom det kommunala självstyret och stärker därigenom den lokala demokratin. En sammanvägning av ovanstående konsekvenser innebär att Örebro kommun tillstyrker det remitterade förslaget. Kommunalrådskansliets förslag till kommunstyrelsen Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian Vårdnadsbidrag enligt kommunalrådskansliets förslag den 16 januari Yrkande Lena Baastad (s) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer kommunalrådskansliets förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådskansliets förslag. 6

7 således Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian Vårdnadsbidrag enligt kommunalrådskansliets förslag den 16 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (s), Carina Dahl (s), Jonas Karlsson (s), Lars-Erik Soting (s), Jan Zetterqvist (s), Murad Artin (v) och Fisun Yavas (s) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen istället skulle yttra sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 6 Ändrade avtal om extern förvaltning av kommunens pensionsmedel Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2007 att teckna fyra nya avtal om kapitalförvaltning av pensionsmedel under perioden De två avtalen om förvaltning av svenska räntebärande värdepapper tecknades med Nordea Investment Management och SEB kapitalförvaltning. Dessa två avtal gäller fondförvaltning av svenska räntebärande värdepapper och omfattar vardera ca 325 mnkr per den 31 december Uppdraget till förvaltarna är att placera pensionsmedel genom förvärv av andelar i obligationsfonder (som innehåller värdepapper med en löptid över ett år) och genom förvärv av andelar i penningmarknadsfonder (som innehåller värdepapper med en löptid under ett år). Förvaltarna skall fördela pensionsmedel mellan de två olika fonderna utifrån de placeringsregler som anges i kommunens placeringspolicy. Under hösten 2007 har stadskansliet fått information av Nordea och SEB att fördelningen mellan olika värdepapper har ändrats i de räntefonder som ingår i avtalen med kommunen. Förändringen avser främst en ökad andel bostadsobligationer i obligationsfonderna och en ökad andel företagscertifikat i penningmarknadsfonderna samtidigt som andelen statsskuldväxlar och statsobligationer har minskat i dessa fonder. Detta överensstämmer med den allmänna utvecklingen av den svenska penning- och kapitalmarknaden under år

8 Dessutom har Nordea informerat stadskansliet om att fondbestämmelserna för obligationsfonden har ändrats. Denna ändring innebär att fonden ges möjlighet att placera upp till 20 procent av sitt kapital i obligationer som emitteras av organisationer i andra europeiska länder. Tidigare har fonden endast haft möjlighet att placera i räntebärande värdepapper som emitteras av svenska organisationer. SEB har gjort motsvarande förändring av innehaven i sina två räntefonder. Dessa innehåller numera en mindre andel värdepapper som har emitterats av utländska organisationer. Stadskansliet konstaterar att nuvarande fondförvaltning av räntebärande värdepapper hos Nordea och SEB totalt innebär att andelen bostadsobligationer och företagscertifikat överstiger de ramar som anges i kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. Dessutom har kommunen enligt nuvarande policy inte möjlighet att placera pensionsmedel i räntebärande värdepapper som emitteras av utländska organisationer. Stadskansliet anser därför att avtalen med Nordea och SEB om kapitalförvaltning av svenska räntebärande värdepapper skall ändras från fondförvaltning till diskretionär förvaltning. Detta innebär ett uppdrag till förvaltaren att köpa och sälja individuella värdepapper helt inom ramen för kommunens placeringspolicy. Denna ändring av avtal bör ske den 1 februari Kommunens anbudsförfrågan om kapitalförvaltning under våren 2007 avsåg både tjänsterna fondförvaltning och diskretionär förvaltning. Nordea och SEB har i sina offerter redovisat inriktning, team och avgifter för båda dessa förvaltningsformer. Det enda som skiljer är att Nordea har en något högre förvaltningsavgift (0,02 procent av förvaltat kapital) för diskretionär förvaltning jämfört med fondförvaltning. Stadskansliet kommer under våren 2008 att göra en översyn av kommunens placeringspolicy för pensionsmedel utifrån den allmänna utveckling som har skett på den svenska penning- och kapitalmarknaden under år Avtalen med Nordea Investment Management och SEB Kapitalförvaltning om kapitalförvaltning av svenska räntebärande värdepapper under perioden ändras till att avse diskretionär förvaltning från och med den 1 februari

9 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen teckna de ändrade avtalen med Nordea och SEB. Enligt Stadskansliets förslag. 7 Översyn av fastighetsförvaltningen i Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Leif Eriksson Under många år har diskussioner förts i kommunen om hur verksamheternas behov av lokaler ska tillgodoses samtidigt som kommunens fastighetsorganisation ska fullgöra sin uppgift professionellt, effektivt med beaktande av de ekonomiska förutsättningar som råder över tid. Kommunledningen har därför tagit initiativ till en översyn av kommunens fastighetsorganisation och dessa uppdrag. Stadskansliet redovisar i handling den 7 januari 2008 förslag till frågeställning som ska belysas i översynen. Översynen föreslås göras med konsultmedverkan. Stadskansliet förslag till kommunstyrelsen 1. Stadskansliet får i uppdrag att upphandla konsult som ska genomföra en översyn av Kommunfastigheter och dess verksamhet. 2. Finansiering sker med avrop från utredningsmedel till kommundirektörens förfogande. Enligt Stadskansliets förslag. 8 Ekonomiska riktlinjer för fastighetsverksamhet Diarienummer: Handläggare: Ulf Carlsson och Karin Sköldberg Fastighetsnämnden svarar för kommunens ägarroll och förvaltar kommunens samtliga rörelsefastigheter utom Tekniska nämndens 9

10 specialfastigheter för sina verk. I detta ansvar för Fastighetsnämnden ingår såväl yttre som inre underhåll. För att tydliggöra Fastighetsnämndens ansvar för fastighetsverksamhetens ekonomiska resultat, tillgångar, skulder och eget kapital föreslås att den ekonomiska redovisningen för fastighetsverksamheten fortsättningsvis sker enligt modellen för balansräkningsenheter. Detta innebär att den ekonomiska redovisningen ska omfatta såväl resultaträkning, balansräkning som kassaflödesrapport. Riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari Den ekonomiska redovisningen för fastighetsverksamheten inom Fastighetsnämnden ska ske enligt modellen för balansräkningsenheter i enlighet med Stadskansliets skrivelse den 3 januari Enligt Stadskansliets förslag. 9 Örebro kommuns handel med utsläppsrätter Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson EU:s system för handel med utsläppsrätter syftar till att begränsa utsläppen av växthusgaser. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid. Systemet infördes 2005 och omfattar alla EU-länder. I Sverige omfattar systemet produktionen vid drygt 700 energiintensiva industriföretag och energiproducerande anläggningar. Dessa företag har tilldelats totalt ca 23 miljoner utsläppsrätter för produktionen under ett år. Inget företag får ha större utsläpp av växthusgaser vid sin produktion än de utsläppsrätter som företaget äger. Ett företag som inte behöver alla sina utsläppsrätter för sin produktion kan spara dem till nästa år eller sälja dem till andra företag. Den första handelsperioden med utsläppsrätter avsåg åren och gäller endast koloxidutsläpp. Dessa utsläppsrätter har ingen funktion eller värde efter år Utsläppsrätterna under den andra handelsperioden gäller samtliga växthusgaser. Enskilda länder kan besluta att utvidga systemet 10

11 till att även omfatta produktionen vid energiintensiva serviceföretag som t ex flygbolag. Handeln med dessa utsläppsrätter startar i mars Handeln med utsläppsrätter är inte begränsad till de företag som har en energiintensiv produktion av varor och tjänster. Även privatpersoner, organisationer och andra företag kan köpa och sälja utsläppsrätter. En förutsättning för att äga en utsläppsrätt är ett personligt transaktionskonto i ett godkänt europeiskt register. Det svenska registret heter Svenskt Utsläppsrättssystem (SUS) och drivs av Energimyndigheten. I detta register sker ingen handel utan enbart registrering av transaktioner och innehav av utsläppsrätter. Den som vill handla med utsläppsrätter måste själv upprätta köp- eller säljkontrakt med en annan part. Kostnaden för ett transaktionskonto är en öppningsavgift på 500 kronor och en årsavgift på 500 kronor. Stadskansliet konstaterar att staten idag inte bedömer att Örebro kommun bedriver någon egen produktion av varor och tjänster som leder till stora utsläpp av växthusgaser. Därför tilldelas kommunen inga utsläppsrätter. Kommunen kan ändå välja att köpa utsläppsrätter för att kompensera hela eller delar av de utsläpp av växthusgaser som kan kopplas till kommunens produktion och/eller konsumtion av energiintensiva varor och tjänster för sin egen verksamhet. Stadskansliet anser att en utredning bör göras om Örebro kommun aktivt skall delta i handeln med utsläppsrätter som ett led i kommunens klimatstrategi. Utredningen skall beskriva vilka effekter kommunens handel med utsläppsrätter bedöms få på miljö och ekonomi samt redovisa alternativa förslag till mål, former och organisation för egen handel med utsläppsrätter. Som ett första led i utredningsarbetet bör kommunen öppna ett transaktionskonto i SUS för att ge möjlighet att pröva inköp av utsläppsrätter. Detta första inköp av utsläppsrätter bör motsvara kommunens del av de utsläpp av växthusgaser som gjordes vid den resa till Åland som arrangerades av Örebro Promotion i oktober Stadskansliet får i uppdrag att i samråd med programkansli Samhällsbyggnad utreda mål, former och organisation för Örebro kommuns handel med utsläppsrätter samt vilka effekter denna handel bedöms ge för kommunens miljö och ekonomi. Utredningen skall redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti

12 2. Programkansli Samhällsbyggnad får i uppdrag att bedöma nivån på de utsläpp av växthusgaser som orsakades av kommunens deltagande i den resa till Åland som arrangerades av Örebro Promotion i oktober Ekonomichefen får i uppdrag att öppna ett transaktionskonto inom Svenskt Utsläppssystem för registrering av handel med utsläppsrätter samt köpa utsläppsrätter som motsvarar kommunens del av de utsläpp av växthusgaser som gjordes vid Promotionresan. Enligt Stadskansliets förslag. 10 Rekrytering av feriearbetare till Tekniska förvaltningen sommaren 2008 Diarienummer: Handläggare: Maria Cederskär Verksamheter inom Tekniska förvaltningen har de senaste åren haft ungefär 80 feriearbetare anställda per sommar. Merparten av dessa rekryteras av Tekniska förvaltningen. Inom framförallt parkunderhållet önskar Tekniska förvaltningen en blandning av feriearbetare med och utan tidigare erfarenhet. Feriearbetare ersätter inte någon speciell person till skillnad från semestervikarier. Stadskansliet har under hösten genomfört en förstudie av ett kommungemensamt e-rekryteringsverktyg. Arbetet har mynnat ut i ett förslag som ska prövas i samband med bemanningsarbetet inom FRAMprojektet. Det blir dock en specialutvecklad miljö. Det är önskvärt att det genomförs ett pilotprojekt av det reguljära e-rekryteringssystemet under våren, vilket skulle kunna kombineras med en effektivare rekryteringsprocess inom Tekniska förvaltningen vad gäller feriearbetare. Örebro kommun kan genom detta pilotprojekt pröva om metoden är gångbar för övrig semesterrekrytering inom kommunen. Personalchefen får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt av e-rekryteringsverktyget vid rekryteringen av feriearbetare inom Tekniska förvaltningen under

13 Yrkande Murad Artin (v) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslaget, med följande tillägg efter arbetsordning för rekrytering i sista meningen i sista stycket på sidan ett: innehållande bl.a. hänvisning till mångfaldsplan och jämställdhetsplan. Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag, med ovan yrkade tillägg, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det kompletterade förslaget. således 1. Personalchefen får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt av e-rekryteringsverktyget vid rekryteringen av feriearbetare inom Tekniska förvaltningen under I skrivelsen till kommunstyrelsen, daterad den 15 januari 2008, görs följande tillägg efter arbetsordning för rekrytering i sista meningen i sista stycket på sidan ett: innehållande bl.a. hänvisning till mångfaldsplan och jämställdhetsplan. 11 om komplettering till personalpolitiska åtgärder angående personalrörlighet Diarienummer: Handläggare: Maria Cederskär och Lena Larsson Ett av FRAM-projektets syften är att framtidens administration inom Örebro kommun ska ha rätt kompetens på rätt plats. Målet är att chefer inom Örebro kommun ska ha tillgång till det administrativa stöd som de behöver för att på bästa sätt kunna fullgöra sitt uppdrag som chef och ledare. På sikt kommer detta medborgarna till godo genom en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. För att den administrativa organisationen ska kunna bemannas med rätt kompetens på rätt plats genomförs en kompetenskartläggning av samtliga medarbetare. Kompetenskartläggningen tillsammans med medarbetarens intresseanmälan till arbetsuppgifter inom den nya organisationen är underlag för bemanningsarbetet. De medarbetare som inte förflyttas till en ny befattning inom ramen för sitt anställningsavtal, erbjuds ett eller flera alternativ för kompetensväxling. 13

14 Stadskansliet har utarbetat förslag den 11 december 2007 till komplettering av personalpolitiska åtgärder angående personalrörlighet. et innebär att kompetensväxling kan, inom ramen för utvecklingsprogrammet, innebära att medarbetaren erbjuds kompetensutveckling för att kunna ta sig an en ny uppgift i kommunen. Det kan också innebära en möjlighet för medarbetaren att på frivillig väg lämna sin anställning inom Örebro kommun. 1. Kostnader för åtgärder i samband med kompetensväxling finansieras med centrala medel. 2. Särskilda villkor för deltagande i medarbetarprogrammet enligt Stadskansliets skrivelse den 11 december 2007 godkänns. De särskilda villkoren gäller endast inom ramen för FRAM-projektet under perioden Särskilda villkor för avgångspremie enligt Stadskansliets skrivelse den 11 december 2007 godkänns. De särskilda villkoren gäller endast inom ramen för FRAM-projektet under perioden Seniormentorskap och stimulanspremie vid uttag av ålderspension, enligt Stadskansliets skrivelse den 11 december 2007, kan erbjudas till medarbetare som omfattas av FRAM-projektet under Ett internt utvecklingsprogram enligt Stadskansliets skrivelse den 11 december 2007 ska gälla för medarbetare som omfattas av FRAMprojektet under Personalchefen får i uppdrag att leda en styrgrupp för det interna utvecklingsprogrammet. 7. Personalchefen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut och överenskommelser med enskilda medarbetare för att önskvärd kompetensväxling ska ske inom ramen för FRAM-projektet. 8. Stadskansliet får i uppdrag att under våren utreda om kompletteringarna av de personalpolitiska åtgärderna även ska omfatta andra yrkeskategorier. Enligt Stadskansliets förslag. 14

15 12 Örebro kommuns arbete med barnkonventionen Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2004 att anta Överenskommelse om partnerskapet - föregångskommuner för barnkonventionens genomförande, för att organisera och lyfta fram ett idé- och erfarenhetsutbyte kring framgångsrika metoder mellan kommunerna och nationella organ. Samordnartjänsten inom det nationella partnerskapet har under tre år innehafts av Örebro kommun. Det uppdraget avslutas nu för Örebros del och Karlskoga kommun tar över den uppgiften. När det gäller Örebros interna arbete med barnkonventionen så har den uppgiften fått inrymmas i befintlig tjänst på programkansliet Barn och utbildning. I Stadskansliets budget har dessutom funnits kr per år till aktiviteter inom kommunen. Alla verksamheter har ett ansvar för barnkonventionens efterlevnad precis som man har ansvar för andra tvärsgående frågor. Arbetet med barnkonventionen måste kontinuerligt stimuleras, följas upp och synliggöras. Målet är att barnperspektivet blir en självklar del i beslutsprocessen. Stadskansliet föreslår att barnkonventionsarbetet samordnas på samma sätt som andra på tvärsgående frågor i kommunen. Det innebär att samordningsuppgiften blir en uppgift för Stadskansliets planeringsenhet. Bedömningen är att det inte behövs några nya resurser. Ett uppdrag som barnkonventionssamordnare kan rymmas inom ramen för redan befintliga resurser på Stadskansliet. Strategigruppen för Demokrati/det civila samhället föreslås vara den politiska grupp som har i uppdrag att planera aktiviteter, följa upp arbetet och redovisa resultat till kommunstyrelsen. 1. Örebro kommun deltar som en aktiv part i Partnerskap Föregångskommuner för barnkonventionens genomförande under åren Lennart Bondesson (kd) utses till kommunens representant i partnerskapet för Barnkonventionen. 3. Inom ramen för redan befintliga resurser på Stadskansliet ska funktionen som samordnare för Örebro kommuns eget arbete med 15

16 barnkonventionen inrymmas 4. Strategigruppen för Demokrati och det civila samhället får i uppdrag att planera och följa upp kommunens barnkonventionsarbete. Enligt Stadskansliets förslag. 13 Projekt Movit rapport och förslag till fortsatt arbete under 2008 Diarienummer: Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen uppdrog den 22 maj 2007 till Stadskansliet att starta ett kommungemensamt utvecklingsprojekt som har fått samlingsnamnet MOVIT (Medborgarorienterad Verksamhetsutveckling med stöd av IT). Avrapportering till kommunstyrelsen skulle ske i januari Stadskansliet redovisar i rapport den 3 januari 2008 de olika delprojektens resultat. Vidare föreslås att projektet MOVIT fortsätter med nya delmål fram till augusti Stadskansliet ger också förslag på effektmål för orebro.se och prioriterade målgrupper. Kostnaderna för projektet under 2008 bedöms inrymmas inom Stadskansliets budget Rapporten från MOVIT den 3 januari 2008 läggs till handlingarna 2. Effektmål och prioriterade målgrupper för orebro.se fastställs enligt Stadskansliets förslag. 3. Stadskansliet får i uppdrag att driva projekt MOVIT under 2008 i syfte att uppnå de delmål som Stadskansliet anger. 4. Kostnader för projektet får finansieras inom Stadskansliets budget MOVIT ska lämna en ny rapport till kommunstyrelsen i augusti

17 Enligt Stadskansliets förslag. 14 Helsingsåsens missionshus fråga om fortsatt ägande och användningssätt Diarienummer: Handläggare: Stefan Olsson Örebro kommun har genom Fritids- och turistnämnden i gåvobrev den 16 juni 2001 som gåva mottagit byggnaden Helsingsåsens missionshus. Byggnaden är belägen på fastigheten Hälsingsåsen 1:12 i Knista socken, Lekebergs kommun. Lagfaren ägare till fastigheten är sedan år 1931 Helsingsåsens fria missionsförening. Fritids- och turistnämnden har tacksamt mottagit gåvan. I gåvobrevet har angivits som villkor att missionshuset skall nedmonteras och uppföras som kapell i Wadköping. Kommunfullmäktige i Örebro är dock oförhindrad att enligt gåvobrevet besluta om annan användning av kapellet efter samråd med Kommunfastigheter Örebro (KFÖ). Frågan om byggnadens fortsatta användning och dess eventuella placering i Wadköping har varit föremål för en ingående diskussion och en omfattande beredning hos kommunen. Fritids- och turistnämnden samt Fastighetsnämnden har yttrat sig och avstyrkt en placering i Wadköping. Fastighetsnämnden och dess förvaltning har förordat en överlåtelse av byggnaden till Lekebergs kommun, där fastigheten är belägen. Samråd har underhand skett med Lekebergs kommun utan att någon preliminär överenskommelse har kunnat träffas. Programnämnd Samhällsbyggnad har avstått från yttrande i ärendet. Stadskansliet har utifrån sitt egentliga bevakningsområde ekonomi och juridik inte funnit anledning att frångå den bedömning de båda nämnderna har gjort i ärendet. Stadskansliet tillstyrker förslaget. 17

18 1. Med hänvisning till vad gåvobrevet medger bestäms att Helsingsåsens missionshus, utan flyttning till Wadköping, skall tills vidare kvarbli på sin nuvarande plats. 2. Då det gäller missionshusets fortsatta ägande och användning, uppdrar kommunfullmäktige åt Fastighetsnämnden att med stöd av gåvovillkoren erbjuda i första hand Lekebergs kommun och i andra hand annan intressent att förvärva missionshuset i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar att bevaka det kulturhistoriska värdet i husets ursprungliga miljö. 3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet. 4. I det fall verkställighet inte kan ske på grund av att sådan intressent som anges i punkt 2 skulle saknas, bemyndigas Fastighetsnämnden att besluta om annan åtgärd med byggnaden och för fastigheten. Enligt Stadskansliets förslag. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 15 Betänkande av Studiestödsdatautredningen SOU 2007:64 Studiestödsdatalag Diarienummer: Handläggare: Erik Nilsson Utbildningsdepartementet har genom remiss den 1 november 2007 berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter på betänkandet av Studiestödsdatautredningen SOU 2007:64 Studiestödsdatalag. Stadskansliet har utarbetat förslag till yttrande den 20 december 2007 där det bland annat konstateras, att Örebro kommun anser att förslaget ligger i linje med bestämmelserna i personuppgiftslagen och har inget att invända den föreslagna lagstiftningen med tillhörande förordning. 18

19 Örebro kommun yttrar sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Studiestödsdatalag (SOU 2007:64) i enlighet med Stadskansliets förslag den 20 december Enligt Stadskansliets förslag. 16 Promemoria om Införande av en rehabiliteringskedja Diarienummer: Handläggare: Hjördis Gustafsson, Mona Öhrn Socialdepartementet har genom remiss den 20 december 2008 berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter över promemorian om Införande av en rehabiliteringskedja Stadskansliet har den 16 januari 2008 utarbetat förslag till yttrande där kommunen tillstyrker förslag till införande av rehabiliteringskedja. Stadskansliet förslag till kommunstyrelsen Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian om införande av en rehabiliteringskedja enligt Stadskansliets förslag den 16 januari Yrkande Lena Baastad (s) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Stadskansliets förslag. 19

20 således Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian om införande av en rehabiliteringskedja enligt Stadskansliets förslag den 16 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (s), Carina Dahl (s), Jonas Karlsson (s), Lars-Erik Soting (s), Jan Zetterqvist (s), Murad Artin (v) och Fisun Yavas (s) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen istället skulle yttra sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 17 Promemoria om Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Diarienummer: Handläggare: Hjördis Gustafsson, Mona Öhrn Socialdepartementet har genom remiss den 21 december 2007 berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter över promemorian om Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Stadskansliet har den 16 januari 2008 utarbetat förslag till yttrande där kommunen tillstyrker förslaget till införande av ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian om ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning enligt Stadskansliets förslag. Yrkande Lena Baastad (s) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. 20

21 Propositionsordning Ordföranden ställer Stadskansliets förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Stadskansliets förslag. således Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över promemorian om införande av en rehabiliteringskedja enligt Stadskansliets förslag den 16 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (s), Carina Dahl (s), Jonas Karlsson (s), Lars-Erik Soting (s), Jan Zetterqvist (s), Murad Artin (v) och Fisun Yavas (s) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen istället skulle yttra sig till Socialdepartementet enligt ett av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den 22 januari 2008 upprättat förslag till yttrande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 18 Rapport om finansverksamheten under december 2007 Diarienummer: Handläggare: Anders Olsson Stadskansliet har den 14 januari 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under december Rapporten läggs till handlingarna. Enligt Stadskansliets förslag. 21

22 19 Rapport om pensionsförvaltning december 2007 Diarienummer: Handläggare: Lisbeth Jansson Stadskansliet har den 10 januari 2008 sammanställt en rapport om finansverksamheten under december Rapporten läggs till handlingarna. Enligt Stadskansliets förslag. 20 Ärenden som remitterats eller överlämnats för direkt besvarande Diarienummer: Handläggare: Christina Andersson Stadskansliet har upprättat en rapport över ärenden som kommunstyrelsen remitterat eller överlämnat till andra nämnder för direkt besvarande under tiden 29 november - 3 december Rapporten läggs till handlingarna. Enligt Stadskansliets förslag. 21 Anmälan av delegationsbeslut Stadskansliet Juridik - Yttrande den 11 december 2007 över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Arla AB ( ) 22

23 - Yttrande den 11 december 2007 över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Sun Proof Investment AB ( ) - Yttrande den 17 december 2007 över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Ahlsell AB ( ) - den 14 januari 2008 om att vägra lämna ut allmänna handlingar till SKTF Jan Andersson ( ) Stadskansliet Personal - Protokoll den 7 november 2007 Tvisteförhandling angående brott mot 25 och 32 LAS Kommunal ( ) - Protokoll den 3 december 2007 Tvisteförhandling Lärarförbundet ( ) - Protokoll den 4 december 2007 Tjänstefördelningsprinciper LR ( ) Stadskansliet Upphandling Upphandling av: - Säkerhetsbesiktning av gymnastik- och sporthallinredningar m.m. ( ) Anmälan läggs till handlingarna Enligt Stadskansliets förslag. 22 Fyllnadsval i styrgrupp för utvecklingsarbetet i Västra Örebro Diarienummer: Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 18 december en styrgrupp för utvecklingsarbetet i Västra Örebro. Till ledamöter i den politiska styrgruppen utses en person per parti som är representerat i kommunstyrelsen. Redan valda är Fredrik Persson (mp), Henrik Elamson (m), Charlotte Edberger-Jangdin (c) och Ina Lindström (fp). 23

24 Till ledamöter i den politiska styrgruppen utses Mussie Ephrem (v), Behcet Barsom (kd) och Jonas Karlsson (s). 23 Val av ombud vid bolagsstämmor 2008 Diarienummer: Följande ombud för Örebro kommun vid bolagsstämmor 2008 väljs 1. Länstrafiken i Örebro AB: Lars O Molin (kd) ombud och Irén Lejegren (s) ersättare 2. Mälarbanans Intressenter AB: Lars O Molin (kd)ombud och Irén Lejegren (s) ersättare. 3. Kommuninvest Ekonomisk Förening: Lars O Molin (kd) ombud och Irén Lejegren (s) ersättare. 24 Val av ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond för år 2008 Diarienummer: Lars O Molin (kd) väljs till ledamot i styrelsen för Adolf Lindgrens stipendiefond för

25 25 Val av revisor och revisorsersättare för 2008 i stiftelsen Harald Aronssons minnesfond Diarienummer: Anders Olsson väljs till revisor och Katarina von Dolwitz Carlsvärd till revisorsersättare för granskning av stiftelsens räkenskaper år Enligt Stadskansliets förslag. 26 Val revisorsersättare för 2008 i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg Diarienummer: Jan Åkesson väljs till revisorsersättare för granskning av 2008 års räkenskaper i stiftelsen. Enligt Stadskansliets förslag. 27 Fyllnadsval i forskningsberedningen Diarienummer: Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde den 27 november en politisk forskningsberedning med uppdrag att följa utvecklingen av forsknings- och utvecklingsfrågor inom kommunen. Samtidigt utsågs sju ledamöter till beredningen. Socialdemokraterna ha anmält att man vill byta representant i beredningen. 25

26 Carina Dahl (s) väljs till ledamot i forskningsberedningen istället för Peter Dahlgren (s). 28 Fyllnadsval i Strategigrupp Klimat/miljö Diarienummer: Kommunstyrelsen inrättade vid sitt sammanträde den 26 mars fem strategigrupper och tillsatte samtidigt ledamöter i grupperna. Socialdemokraterna ha anmält att man vill byta representant i Strategigrupp Klimat/miljö. Peter Dahlgren (s) väljs till ledamot i Strategigrupp Klimat/Miljö istället för Jonas Karlsson (s). 29 Anmälan av inkomna och expedierade handlingar Följande handlingar anmäls som inkomna respektive expedierade Skolverkets beslut 17 januari 2008 angående överklagande av Skolverkets beslut att avslå ansökan om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Örebro kommun ( ) Skolverkets beslut 8 januari 2008 angående ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn från den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro kommun ( ) Skolverkets beslut 19 december 2007 angående ansökan om rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Walthers Gymnasium Karlskoga ( ) Skolverkets beslut 18 december 2007 angående ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan LIAskolan i Örebro ( ) Skolverkets beslut 19 december 2007 angående ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Örebro ( ) 26

27 Skolverkets beslut 7 december 2007 angående ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mellansvenska Naturbruksgymnasiet i Örebro ( ) Skolverkets beslut 28 november 2007 angående ansökan om rätt till bidrag för utökning av utbildning vid den fristående gymnasieskolan Örebro Praktiska Gymnasium i Örebro ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut 18 december 2007 avseende ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Arla Foods AB, Vattenverksgatan 4 ( ) Länsstyrelsens i Örebro län beslut 18 december 2007 avseende ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Sun Proof Investment AB, Kvartsvägen 14 ( ) Protokoll från sammanträde med Örebro Rådhus AB 16 februari 2007 Protokoll från sammanträde med Örebro Rådhus AB 12 mars 2007 Protokoll från årsstämma med Örebro Rådhus AB 28 mars 2007 Protokoll från sammanträde med Örebro Rådhus AB 11 juni 2007 Protokoll från sammanträde med Örebro Rådhus AB 17 oktober 2007 Protokoll från sammanträde med Örebro Rådhus AB 3 december 2007 Protokoll från årsstämma med Mälarbanans Intressenter AB 14 januari 2008 (B8.2-08) Protokoll från sammanträde 22 november 2007 med den gemensamma nämnden för samverkan angående Företagshälsovård och Tolkförmedling Protokoll från sammanträde 6 december 2007 med direktionen vid Nerikes Brandkår 28 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls för behandling i kommunstyrelsen i februari Riktlinjer för leasing Anders Olsson 2. Borgenspolicy Anders Olsson 3. Rapport om utdömda sanktionsavgifter enligt socialtjänstlagen Programnämnd Social välfärd 27

28 Vid protokollet Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 8 februari Staffan Werme, ordförande Lena Baastad, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 februari

29 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 22 januari Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Promemoria om Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform I promemorian Vårdnadsbidrag (S2007/10526/SF) föreslås att kommuner ska få rätt att införa ett vårdnadsbidrag på 3000 kronor per månad. Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Örebro har följande invändningar: 1) Det kommunala självstyret Regeringens förslag grundar sig i huvudsak på att undanröja ett förbud för kommuner att själva besluta om att införa vårdnadsbidrag. De omfattande regleringar staten ändå ålägger de kommuner som beslutar införa ett vårdnadsbidrag gör att Örebro kommun inte kan biträda förslaget i denna del. Bidraget på kronor ligger under Örebro kommuns norm för försörjningsstöd. Örebro kommun ställer sig därför frågande till hur någon person kan leva på, samt försörja sitt barn, på kronor i månaden. Därför menar Örebro kommun att regeringens förslag enbart innebär en skenbar förändring av den kommunala kompetensen. 2) Valfrihet Örebro kommun står inför en utveckling med allt fler barn i förskoleåldern. Därför är behovet av barnomsorg stort. I Örebro har undersökningar gjorts hur föräldrarna vill få barnomsorgen tillgodosedd. De flesta småbarnsföräldrar efterfrågar fler förskoleavdelningar och mer förskolepersonal. Örebro kommun menar att ett vårdnadsbidrag på kronor i månaden inte ökar valfriheten för alla kommunens medborgare som är föräldrar, utan istället riskerar att leda till att nödvändiga satsningar på förskolan omöjliggörs på grund av kostnaderna. Därför menar Örebro kommun att regeringens förslag enbart ökar valfriheten för en liten del föräldrar med högre inkomster, samtidigt som föräldrar med låga och genomsnittsinkomster drabbas av sämre kommunal verksamhet. Detta gör att Örebro kommun inte kan biträda förslaget i denna del heller. 3) Jämställdhet Kvinnorna tar idag det generella ansvaret för barn och hushåll. Det tydligaste exemplet på det är uttaget av föräldraledighet där kvinnorna fortfarande tar ut merparten av möjliga dagar. Den bristande jämställdheten märks bland annat genom att kvinnornas lönenivå generellt understiger männens oavsett arbete. Örebro kommun har därför intensifierat arbetet med att i sin egen organisation skapa förutsättningar för ett jämställt arbete. 29

30 Det är därför viktigt att arbeta långsiktigt och tydligt med jämställdhet inom samtliga samhällssektorer för att möjliggöra för både män och kvinnor att bejaka ansvaret för både hushåll, likväl som att möjliggöra ett aktivt val av arbete, karriär och personlig utveckling. All statistik från kommuner och länder som infört vårdnadsbidrag visar att ett vårdnadsbidrag befäster rådande könsstrukturer. Örebro kommun ställer sig kritisk till att regeringens promemoria inte tillräckligt tydligt beaktar detta. I Norge, som nu avvecklar vårdnadsbidraget, var andelen kvinnor som mottog vårdnadsbidrag 96 procent. I Nacka kommun, som har erfarenhet av vårdnadsbidrag, var 3 av 66 som sökte vårdnadsbidrag män. Örebro kommun, som är en kommun med höga mål inom jämställdheten, ser vårdnadsbidraget som ett hinder i det framtida jämställdhetsarbetet. Detta gör att Örebro kommun inte kan biträda förslaget i denna del heller. 4) Ekonomi et innehåller enbart en kort och översiktlig beskrivning av de kommunalekonomiska konsekvenserna. Utifrån en kommunal synvinkel är detta bekymmersamt. Kommunernas ekonomiska resultat är för närvarande gott. Samtidigt kan man se en avmattning redan de kommande åren. Det kan komma att innebära att en ny lokal reform sjösätts samtidigt som de ekonomiska möjligheterna minskar. I dagsläget finns inte heller några besked om kommande uppräkningar av de statliga bidragen till kommunerna. Det finns inte heller i dagsläget några tydliga beräkningar på vad ett införande kan komma att innebära. Möjligheten att använda vårdnadsbidraget på deltid kan komma att påverka kommunens dimensionering av förskolan negativt. Hur påverkar detta kommunens totala kostnader? I regeringens budget för 2008 fryses statsbidragen vilket innebär kraftiga nedskärningar i välfärden med flera miljarder för både 2009 och I och med försämringarna måste kommunerna skära ner ytterligare på välfärden för att finansiera det ökade behovet av försörjningsstöd som väntas följa. Föräldrar som idag har barn som inte finns i förskolan, eller som finns där på deltid, skulle med regeringens förslag ha rätt till vårdnadsbidrag. Kostnaden för ett vårdnadsbidrag bara för dessa föräldrar i en kommun av Örebros storlek hamnar på ett mångmiljonbelopp. Den kostnaden ser Örebro kommun som ofrånkomlig vid ett införande av vårdnadsbidrag. Utöver det finns en osäkerhet på hur kostnader för ytterligare barn kommer se ut. Precis som framgår i promemorian är kostnaden för en plats i förskolan högre än kostnaderna för ett vårdnadsbidrag. Med andra ord kommer inte Örebro kommuns kostnader att minska bara för att 30

31 föräldrar går från förskola till vårdnadsbidrag. Detta gör att Örebro kommun inte kan biträda förslaget i denna del heller. Sammanfattning Örebro kommun redovisar ovan ett antal frågeställningar som ur en kommunal synvinkel är problematiska. De ekonomiska konsekvenserna, liksom konsekvenserna för jämställdheten, kommer att bli stora. et innebär heller ingen ökad valfrihet för alla föräldrar med små barn. Det kommunala självstyret kan heller inte anses öka. En sammanvägning av ovanstående konsekvenser innebär att Örebro kommun inte tillstyrker det remitterade förslaget. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot programnämndens beslut i ärende 6 till förmån för eget förslag på remissvar. För socialdemokraterna och vänsterpartiet Lena Baastad Murad Artin 31

32 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 22 januari Reservation från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Remissvar på promemorian En rehabiliteringskedja I promemorian Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032 finns en beskrivning av en förändrad sjukskrivningsprocess och förslag om att införa tidsbegränsningar för rehabilitering. Under de tre första månaderna av sjukperioden prövas om den sjuka kan återgå till tidigare arbetsgivare. Efter 90 dagar prövas om den sjuka kan återgå till hela arbetsmarknaden och ansvaret överflyttas till arbetsförmedlingen. Efter 180 dagar ska man bedöma om den sjuke har någon arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden. Om den sjuke efter 180 dagar beräknas ha arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden ska försörjning ske via arbetslöshetsförsäkring, om personen uppfyller villkor för denna försäkring. Om personen inte uppfyller villkor för arbetslöshetsförsäkring får denne söka försörjningsstöd hos kommunen. Detta gäller även personer som saknar arbetsförmåga men där nedsättningen inte är stadigvarande och personen därför inte kan beviljas sjukersättning enligt de nya kriterierna. Ansvarslöst kort remisstid en om införande av en rehabiliteringskedja är en stor förändring som påverkar många medborgare. Det är också ett förslag som kommer att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden och som leder till kostnadsförskjutningar från stat till kommun. Remisstiden på ungefär en månad är allt för kort för att på ett ansvarsfullt sätt kunna svara på hur förslaget påverkar Sveriges sjunde största kommun. Ökade kostnader för kommunerna I promemorian föreslås att sjukersättning endast ska beviljas när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. De som saknar arbetsförmåga men där nedsättningen inte är stadigvarande kommer därmed inte beviljas sjukersättning utan i stället hänvisas till kommunerna för ansökan om försörjningsstöd. Antalet individer som beviljas sjukersättning beräknas minska kraftigt och man kan förmoda att en betydande andel av dessa kommer att vända sig till kommunen med ansökan om försörjningsstöd. Det innebär en ökad kostnad för kommunerna och en försämrad ekonomi för individen. I kombination med en kommande konjunkturnedgång och en avmattning på arbetsmarknaden ser vi med oro på att förslaget kommer att öka kommunens försörjningskostnader samtidigt som skatteunderlaget minskar det innebär att resurser till välfärden kommer att påverkas negativt. Statens finanser och skatteunderlag bedöms däremot vara 32

33 fortsatt goda. Trots det fryser regeringen statsbidragen i sin budget för 2008, vilket innebär kraftiga nedskärningar i välfärden med flera miljarder för både 2009 och Samtidigt för staten över kostnader för välfärdssystemen till kommunerna. Vi tycker att kostnadsförskjutningen från stat till kommun är en mycket ovälkommen utveckling som vi kan se inom en rad områden. Staten minskar sina kostnader för sjuka inte bättre rehabilitering Det är viktigt att den som är sjuk får rätt stöd och möjlighet till rehabilitering i ett tidigt skede och tidigare återgå i arbete. Det finns brister i det tidigare systemet och det skulle behövas tydligare krav på arbetsgivare, Försäkringskassa och Arbetsförmedling att tillsammans med den sjuke medverka till en snabbare återgång i arbete. Men detta förslag handlar mindre om rehabilitering och mer om att kraftigt minska antalet individer som uppfyller kriterierna för sjukersättning. Mer byråkrati för den som är sjuk Det är viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad. I förslaget flyttas ansvar från friska arbetsgivare och myndigheter till människor som faktiskt är sjuka och därför inte är på jobbet. Vi tror inte att det är där den största potentialen finns för att förbättra rehabiliteringen. Våra erfarenheter är att alla sjuka inget hellre vill än att komma tillbaks till jobbet. Men det är viktigt att de får lägga sin energi på just det och inte administrativa uppgifter som t.ex. att tvinga arbetsgivare att fylla i intyg åt myndigheterna. För korta tidsgränser Att sätta upp olika mål i form av tidsgränser kan vara en väg för att ge en tydligare bild för individer, arbetsgivare och myndigheter hur rehabiliteringsprocessen är tänkt att löpa. Men de tidsgränser som föreslås behöver förlängas avsevärt. Det kan inte vara rimligt att man redan efter tre månader förväntas bedöma om en person efter en svår olycka kommer att kunna återgå till tidigare arbete eller inte och hur väl rehabiliteringsinsatserna kommer att fungera. Förbättrade möjligheter att prova annat arbete Remissen innehåller också förslag till lag om rätt till ledighet för att vid sjukdom pröva nytt arbete. Efter tre månaders sjukskrivning ska man ha rätt att ta tjänstledigt för att prova annat arbete samtidigt som man får sjukpenning. Det tycker vi är ett bra förslag som förbättrar möjligheter att komma tillbaks i arbetslivet. Försämrat anställningsskydd När det gäller anställningsskydd regleras detta av LAS och i förslaget finns inga hänvisningar till förändringar i den. Innan förslaget genomförs måste det utredas i vilka delar som de kommer att stå i konflikt med varandra och vilka förändringar som skall göras. Innebär förslaget att arbetsgivaren har rätt att säga upp en person som redan efter tre månader bedöms inte kunna komma tillbaka till tidigare arbete? Vilka krav kommer arbetsgivaren att ha på sig att anpassa arbetet efter individen? 33

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 209/2011 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00 16.55 Plats: Sessionssalen, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Ronnie Palmén (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2008 RIV (Dnr 322-136/2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012:40 RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer