Ansvarsfulla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfulla investeringar"

Transkript

1 Ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Fonders arbete 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

2 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i 25 länder. Fondverksamhet finns idag i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg.

3 Möjligheter och risker med hållbarhet Vi på Handelsbanken Fonder har fått förtroendet att förvalta våra andelsägares pengar. För oss innebär det att skapa god långsiktig avkastning. Samtidigt har vi en tydlig värdegrund som ställer krav på att kapitalet i våra fonder förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi upplever också att förväntningarna på oss och de krav och önskemål som våra kunder har kring ansvarsfulla investeringar ständigt ökar. Detta gemensamma intresse är mycket glädjande och en viktig drivkraft för oss i vårt dagliga arbete. Hållbarhet innebär både möjligheter och risker för oss som investerare. Vi är övertygade om att ett hållbart beteende hos ett företag som vi väljer att investera i, innebär större möjligheter till överlevnad och lönsamhet. I förlängningen innebär det också bättre avkastning till våra andelsägare. Vi ägnar mycket tid till att identifiera dessa företag. I vår förvaltning arbetar vi med en tematisk investeringsprocess, ett sätt att identifiera förändringar i omvärlden som påverkar lönsamheten hos företag. Global vattenförsörjning är ett tema för hållbarhet som vi under flera år har arbetat med i våra portföljer. Hållbar energi är ett annat och under året har vår fond med samma namn, som placerar i såväl förnybar energi som energieffektivisering, fått mycket uppmärksamhet. Självklart är det viktigt att de företag vi placerar i lever upp till vår egen värdegrund och till samhällets förväntningar på ett hållbart beteende. För oss fondförvaltare handlar mycket av arbetet med ansvarsfulla investeringar om att föra en dialog med de företag vi investerar i för att på så sätt bidra till en bra utveckling. Under 2014 träffade våra fondförvaltare cirka företag runt om i världen. Vi har också dubblerat antalet särskilda dialoger som rör hållbarhetsfrågor, jämfört med förra året. Många av våra placerare vill redan från början undvika investeringar i vissa branscher. Under 2014 har vi utökat vårt sortiment av det vi kallar Criteriafonder. Det är indexfonder, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder och allokeringsfonder som har en restriktiv hållning till branscher som alkohol, tobak, krigsmateriel och fossila bränslen. Under 2014 fattade vi också beslut om att ta fram en policy mot investeringar i kärnvapen. Det innebär att vi under innevarande år utesluter ett antal företag som förknippas med kärnvapenproduktion ur våra portföljer. I den här broschyren kan du läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Trevlig läsning! Katja Bergqvist, vd Handelsbanken Fonder AB 40 miljarder kronor i fonder med särskild hållbarhetsprofil 400 miljarder kronor under förvaltning 6 års medlemskap i PRI 46 års fondförvaltning 26 år med nöjdast bankkunder enligt SKI* *Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) har Handelsbanken sedan mätningarna startade 1989 nöjdast privatkunder av de fyra stora bankerna i Sverige (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). 3

4 Lång tradition av hållbarhet i Handelsbanken Handelsbanken har bedrivit fondförvaltning sedan 1971 och är idag en av Nordens ledande kapitalförvaltare. För att skapa en långsiktig värdetillväxt för våra kunder arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågor i våra analyser och investeringsbeslut. Det ligger i linje med vår syn på ansvarsfull kapitalförvaltning och med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Tradition av hållbarhet inom Handelsbanken Handelsbankens fondbolag är dotterbolag till Handelsbanken. Vi har fondverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Luxemburg. Förvaltningen av alla fonder sker i Sverige. Vårt synsätt är en naturlig spegling av bankens idé. Handelsbanken är en långsiktigt stabil bank som under år av finansiell osäkerhet i omvärlden kunnat visa en lönsam tillväxt, genom en konsekvent och långsiktig inriktning och stark företagskultur. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Utöver Handelsbankens företagsmål ska banken dessutom agera som en ansvarsfull samhällsaktör. Det är därför naturligt för banken att arbeta med hållbarhetsfrågor, genom att ta ett ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället och intressenterna ur ett hållbarhetsperspektiv. Handelsbanken ska ge aktieägarna en god avkastning och tillgodose kundernas behov av finansiella produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Läs mer handelsbanken.se/csr handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar 4

5 Fördelning av förvaltat kapital Totalt kapital under förvaltning: 400 miljarder kronor Varav noterade aktier och företagsobligationer: 337 miljarder kronor Förvaltat kapital på mogna marknader: 312 miljarder kronor Förvaltat kapital på tillväxtmarknader: 87 miljarder kronor Att äga och investera ansvarsfullt En tydlig värdegrund är fundamentet i vårt arbete. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för en hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Vi gör det utifrån de gemensamma normer som uttrycks i internationella konventioner och riktlinjer. Handelsbanken ställer sig bakom de principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som sammanfattas i FN:s Global Compact. Handelsbankens fondbolag har även undertecknat PRI, FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. I fondbolagens ägarstyrningspolicy ingår även policyn för ansvarsfulla investeringar. 5

6 Ansvarsfulla investeringar i praktiken Vår målsättning är att generera god långsiktig avkastning för fondandelsägarna och samtidigt leva upp till våra ambitioner och placerarnas förväntningar på oss som ansvarsfull investerare. Inom fondförvaltningen i Handelsbanken gör vi det genom en integrerad analys i kombination med screening utifrån internationella normer. En integrerad del i kapitalförvaltningen Arbetet med ansvarsfulla investeringar sker löpande och är integrerat i fondbolagets förvaltningsorganisation. Vi vill att de personer som fattar våra faktiska investeringsbeslut beaktar hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten, både ur ett riskperspektiv och som ett sätt att identifiera investeringsidéer. Vi tror att ett integrerat arbetssätt är det som får störst genomslags kraft i en redan robust investeringsprocess, och att det skapar värde i portföljerna över tid. En gemensam ansats För att förvalta fondkapitalet enligt den värdegrund som präglar Handelsbanken och Handelsbankens fondbolag, kompletteras ett integrerat arbetssätt med normbaserad screening. Vår värdegrund är förankrad i Handelsbankens företagskultur och internationella normer i enlighet med FNinitiativen Global Compact och PRI. Det är därför viktigt för oss att identifiera bolag som agerar i konflikt med vår syn på ansvarsfulla investeringar och arbeta strukturerat med dem. I enlighet med Handelsbankens ägarstyrningspolicy väljer vi bort bolag som är delaktiga i tillverkning av klustervapen, personminor samt kemiska och biologiska vapen. Under 2014 fattades även beslut om att exkludera företag inblandade i kärnvapen, något som kommer att genomföras under 2015.* Identifiering av hållbarhetsrisker och möjligheter Vår aktiva förvaltning är baserad på fundamental analys, noggrann uppföljning och riskkontroll. Vi anser att hållbarhetsrisker också är finansiella risker. Därför är bedömningen av dessa en viktig del i den långsiktiga finansiella analysen när vi väljer vilka bolag vi ska investera i. Med en lång investeringshorisont blir företag som tar kortsiktiga genvägar mindre intressanta att investera i. I flertalet aktivt förvaltade fonder arbetar vi med ett tematiskt angreppsätt. Det innebär att våra förvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt. Ett sådant tema är global vattenförsörjning. Mer om detta tema i artikeln på nästa sida. Vi förvaltar fonder som från start väljer bort investeringar i kontroversiella branscher som alkohol, tobak, pornografi, spel, krigsmateriel och i vissa fall även fossila bränslen. Vi har även fonder som aktivt väljer att investera i bolag som är ledande inom sin bransch ur ett hållbarhetsperspektiv. Ansvarsfulla investeringar från värdegrund till investeringsbeslut Värdegrund Policy Väljer bort* Integrering i investeringsprocessen Portfölj *Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. 6

7 Fokus vatten Handelsbanken Fonders förvaltare har definierat den globala vattenförsörjningen som ett viktigt investeringstema. Våra fondförvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt, till exempel där det råder en obalans mellan utbud och efterfrågan. Vi tror att dessa företag kommer att ha en högre tillväxt än det globala genomsnittet. När ett tema har identifierats börjar arbetet med att hitta och analysera företag, detta kan ske genom att träffa ett antal företagsledare och identifiera bolagens drivkrafter. Utbudet på rent vatten är relativt konstant, men med en växande medelklass och urbanisering på tillväxtmarknader ökar efterfrågan. Redan idag lider över en miljard människor av akut vattenbrist. År 2025 kan nära 40 procent av befolkningen komma att leva i områden med vattenbrist enligt FN, konstaterar Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond. Fler människor dör i dag av sjukdomar relaterade till vattenbrist än av krig. Av de folkrikaste länderna, är problemet störst i Kina, Indien och Pakistan. Så mycket som 75 procent av Kinas sjöar är förorenade och efterfrågan på rent vatten i landet anses överstiga utbudet med närmare 30 procent. Genom organisationer som Internationella Valutafonden, World Economic Forum, forskare, branschkännare, företagsledare och politiker fick vi tidigt upp ögonen för problemets omfattning och har identifierat ett antal snabbväxande företag med koppling till vattentemat, säger Staffan. Vi besöker kontinuerligt företag som är verksamma inom vattenrening och vatteninfrastruktur runtom i världen. På så sätt kan vi identifiera snabbväxande företag som utvecklar vattenindustrin och därigenom bidrar till att öka utbudet av rent vatten. Under 2014 var vattentemat en av de största bidragsgivarna till avkastning, både i våra global- och tillväxtmarknadsfonder, avslutar Staffan Lindfeldt. Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond 7

8 Utöver den löpande analysen gör vi två gånger per år en genomlysning av samtliga innehav i form av noterade aktier och företagsobligationer för att identifiera eventuella bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, en så kallad normbaserad screening. Den baseras på Global Compacts tio principer men också på Internationella Arbetsorganisationens kärnkonventioner om arbetsrätt, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt accepterade normer. Dessa normer omfattar riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt. Genomlysningen görs av en extern part, Ethix SRI Advisors. Dialog eller exkludering En signal om överträdelser i hållbarhetsfrågor kan komma från olika källor, antingen från den interna förvaltningsorganisationen som dagligen följer utvecklingen i fonderna, från externa experter och analytiker eller från den systematiska genomlysningen. I sådana fall diskuterar förvaltare och analytiker det aktuella bolaget och möjliga aktiviteter tillsammans med den ansvariga för ansvarsfulla investeringar. Fallet analyseras och bereds sedan för Handelsbanken Fonders råd för ansvarsfulla investeringar som fattar beslut om nästa steg, antingen dialog med bolaget eller exkludering. Dialog är vår primära långsiktiga målsättning för att bidra till en hållbar utveckling, men i de fall där det inte leder till önskvärda resultat kan beslut tas om exkludering som ett sista alternativ. En dialog kan genomföras på flera sätt: Genom direktkontakt mellan förvaltare och bolaget. Med brev via rådet för ansvarsfulla investeringar eller ägaransvarig. Gemensamma initiativ med andra investerare med syfte att visa bred uppslutning. I vissa fall bedömer vi att risken vid investering är för stor, eller att vi inte vill bli förknippade med verksamheten. Då väljer vi att exkludera hela verksamhetsområden från samtliga fonder, utan att inleda dialog. Så sker till exempel med bolag vars verksamhet rör kontroversiella vapen, som klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen*. Alla beslut i rådet dokumenteras för uppföljning. Pågående dialoger utvärderas löpande och bolag som tidigare exkluderats kan komma att omvärderas baserat på ny information eller ändrade förutsättningar. *Implementeras Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. Överträdelsesignaler Kan komma från externa analytiker, media, bolagsbesök, intresseorganisationer och/eller investerare Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Förvaltning och analytiker Diskussion Rådet för ansvarsfulla investeringar Dialog Väljer bort 8

9 Organisation för ansvarsfulla investeringar Inom Handelsbanken Fonder samverkar framför allt tre organisatoriska funktioner i arbetet med ansvarsfulla investeringar: Rådet för ansvarsfulla investeringar Ett råd för ansvarsfulla investeringar svarar för principiella frågor i förvaltningen som rör hållbarhet. Rådet följer aktivt utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar för att bidra till fortsatt utveckling av Handelsbankens arbete. Rådet sätter också upp och följer relevanta mål för verksamheten inom ansvarsfulla investeringar, med den övergripande målsättningen att hållbarhetsfrågor i ökande grad ska integreras i befintlig investeringsprocess. Ordförande i rådet är vd för Handelsbanken Fonder. Rådet fattar beslut om: Vilka bolag som ska vara föremål för särskild dialog Eventuella exkluderingar av bolag Ståndpunkter i viktiga frågor Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Den operativa funktionen stödjer och leder arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Den operativa funktionen ska säkerställa praktiska förutsättningar för förvaltningsorganisationen att integrera hållbarhet i analys genom kunskap och lämpliga verktyg. Samtidigt sker en viktig avstämning mot den riktning som beslutats av rådet och intern koordinering av insatserna med resten av Handelsbanken. Ägarstyrningsarbete och kommunikation är också en viktig uppgift för samordningsfunktionen. Förvaltningen Förvaltningsorganisationen svarar för den dagliga implementeringen av hållbarhet i investeringsprocessen, analys och investeringsbeslut. Hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig dimension i bedömningen av ett investeringsobjekts underlig- Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Rådet för ansvarsfulla investeringar Förvaltningen gande risker och framtida potential för värdeskapande. Därför ingår hållbarhetsfrågor i de återkommande investeringsmöten som hålls med portföljbolagen. Förvaltningen använder och utvärderar löpande analys- och researchverktyg. Varje förvaltare har ansvar för arbetet och resultat från formella företagsdialoger rapporteras genom den operativa funktionen till Rådet för ansvarsfulla investeringar. Möten och dialoger med bolag under 2014 Investerarmöten med bolag: cirka stycken Dialoger som följd av normbaserad screening: cirka 40 stycken 9

10 Ett varierat sortiment ger valmöjligheter I Handelsbankens fondsortiment finns några fonder med extra fokus på särskilda kriterier som identifierats utifrån ett hållbarhetsperspektiv våra Criteriafonder. Handelsbankens Criteriafonder I dessa fonder väljer vi redan från början bort företag verksamma inom vissa kontroversiella branscher som tobak, krigsmateriel, alkohol, pornografi och spelbolag. Några av fonderna förvaltas också med en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen och vi avstår från att investera i företag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner. Dessa fonder kan passa för den som redan från början vill undvika att placera i vissa branscher eller som vill fokusera på de bästa företagen utifrån vissa kriterier. Eftersom vi erbjuder både kostnadseffektiva indexfonder och aktivt förvaltade aktie- och räntefonder i detta sortiment, finns det goda möjligheter att välja det som passar för var och en. Handelsbankens Criteriafonder Indexfonder Sverige Index Criteria, Global Index Criteria Aktiva aktiefonder Global Selektiv Criteria, Hållbar Energi Räntefonder Kortränta Criteria, Långränta Criteria, Långränta Criteria Lux Allokeringsfonder Stiftelsefond, Global Dynamisk 90 Alla fonder Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Fonder med särskilda hållbarhetskriterier Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Särskilda kriterier Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Fond Fond 10

11 Hållbar energi en förutsättning för fortsatt utveckling Handelsbanken Hållbar Energi är en tematisk fond som placerar i företag över hela världen. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa berättar Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras. Det allt mindre istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster är några. De senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka väcker oro. Milda vintrar, skyfall och svåra stormar ger upphov till frågor om hur klimatet kommer att förändras de kommande åren. Samtidigt har samhället blivit alltmer väderberoende och sårbart. Läs mer om Handelsbanken Fonders arbete med ansvarfulla investeringar på handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrenskraftig i ett stort antal länder. Det finns en ljusning vid horisonten Företag i Kina, USA och EU står för den största energikonsumtionen och utsläppsmängden. Men Kina och USA, tillsammans ansvariga för omkring 45 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, har under 2014 slutit en historisk överenskommelse om nivåer för ländernas framtida utsläpp. Bara under 2014 investerades globalt mer än 310 miljarder dollar inom förnybara energislag och energismarta teknologier, en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Inom EU är drygt 40 procent av energiförbrukningen relaterad till byggnader och här utvecklas olika metoder för att effektivisera isolering, uppvärmning och kylning, konstaterar Per. Produktionskostnaderna för sol energi i USA har fallit med mer än 80 procent sedan Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrens kraftig i ett stort antal länder. Trenden är också tydlig, produktionskostnaderna fortsätter falla. Har intresset för klimatet och hållbara lösningar avspeglat sig även i sparformer? Ja, vi kan konstatera ett ökat intresse för ansvarsfulla och hållbara investeringar i företag som tar hänsyn till exempelvis klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption, säger Per Andersson. Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. 11

12 Aktivt ägande och bolagsstyrning På uppdrag av fondandelsägarna utövar Handelsbanken Fonder ett aktivt ägande i de bolag som fonderna äger aktier i. Målet är att bolagens värde långsiktigt utvecklas på bästa sätt. Arbetet i ägarrollen följer de principer för ägarstyrning som finns i svensk kod för fondbolag. Att tillsätta en styrelse I de bolag där fonderna hör till de större ägarna ska vi aktivt utöva vår roll som ägare, framför allt genom sammansättning av bolagens styrelser. Det betyder att vi kan delta i valberedningens arbete med att identifiera kompetenta styrelseledamöter för en styrelsesammansättning som är effektiv för bolaget och som präglas av mångfald. Vi är inte själva representerade i styrelsen eftersom det skulle kunna påverka investeringsbeslut och vårt uppdrag att se till fondandelsägarnas intresse. En röst bland många Marknaden är beroende av att det finns väl fungerande institutioner och tydliga principer. Handelsbanken Fonder ska agera så att ägarinflytande respekteras, god sed på aktiemarknaden följs, och för ökad genomlysning där vi investerar. Vi utnyttjar vår rösträtt på årsstämmorna i de bolag där vi är stora aktieägare. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. 12

13 Samarbeten och gemensamma initiativ I några frågor är det mer effektivt att agera tillsammans med andra för att kunna påverka. Handelsbanken Fonder söker samarbeten för gemensamma insatser som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om ansvarsfulla investeringar. Global Compact Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, vilket befäster bankens tidigare uttalade stöd för mänskliga rättigheter och ett ansvarsfullt agerande som företag. Global Compact är ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer som grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. PRI PRI (United Nations backed Principles for Responsible Investment Initiative) startade 2006 och är ett nätverk av investerare som tillsammans med FN arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och arbete för ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna Totalt har cirka kapitalägare, kapitalförvaltare och andra intressenter undertecknat principerna. samtidigt utgöra ett stöd för utveckling av kommunikation och rapportering. CDP CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxidutsläpp och hur de hanterar sin klimatpåverkan för att föra denna kunskap vidare till investerare. Över fem tusen organisationer i närmare 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sin klimathantering genom CDP. CDP agerar på uppdrag av mer än 800 institutionella investerare, och från 2015 är Handelsbanken en av dem. Swesif, Finsif och hållbarhetsprofil Handelsbanken är medlem i både det svenska och det finska nätverket för hållbarhetsinvesteringar, Swesif respektive Finsif. Dessa nätverk syftar till att bidra till ökade kunskaper om ansvarsfulla och hållbara investeringar. Om medlemmarna är från finansbranschen erbjuder nätverken dessutom en plattform för interaktion med både akademi och näringsliv. Bland annat står Swesif bakom märkningen Hållbarhetsprofilen som används för att tydligt förklara och jämföra olika fonder med miljö- eller etikhänsyn. Märkningen har sedan 2013 blivit obligatorisk för sådana fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Flera av Handelsbankens fonder lämnar information enligt Hållbarhetsprofilen. Handelsbanken deltar i Hållbart värdeskapande Tillsammans med en rad större svenska institutionella investerare deltog Handelsbanken 2014 i initiativet Hållbart värdeskapande. Syftet är att ge företagen en bättre förståelse för vilka frågor som är relevanta för investerare och 13

14 Vill du veta mer? För mer information om ansvarsfulla investeringar och Handelsbankens hållbarhetsarbete så kontakta gärna oss, eller ta del av våra andra publikationer och källor. Vårt fondsortiment Vi erbjuder ett brett sortiment av fonder med aktiv aktieförvaltning med globala eller regionala fondlösningar och unika förvaltningskoncept. Vi har en lång tradition och är marknadsledande när det gäller indexfonder och börshandlade fonder. Läs mer om fonderna på handelsbanken.se/fonder. Hållbarhetsprofil Hållbarhetsprofilen ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning för de fonder som är valbara på Premiepensionsmyndighetens fondtorg. Hållbarhetsprofilen gör det lättare för premiepensionsspararna att jämföra fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn i sina investeringar. Läs mer om hållbarhetsprofilerna på hallbarhetsprofilen.se. Bolag som omfattas av dialog eller uteslutning Vill du veta vilka bolag som Handelsbanken har dialog med eller har uteslutit från investeringar? Du hittar informationen på vår hemsida, handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar. Ägarstyrningspolicy och andra riktlinjer För mer information om vår ägarstyrningspolicy och andra principer för Handelsbankens arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Läs mer på handelsbanken.se/csr. Hållbarhetsrapportering enligt GRI Handelsbanken rapporterar koncernens hållbarhetsarbete i Årsredovisningen Sedan 2010 rapporterar Handelsbanken enligt riktlinjer för hållbarhetsrapportering från GRI (Global Reporting Intiative). Du hittar våra senaste och tidigare rapporter på handelsbanken.se/csr. Kontakta oss Vill du ställa frågor om vårt arbete eller har synpunkter som du vill förmedla, kontakta oss via Denna information ges ut som en service till Handelsbankens kunder. Syftet är att ge allmän information och kan alltså inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av häri lämnade uppgifter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På handelsbanken.se/fonder finner du information och faktablad. 14

15

16 Tryckt på återvunnet papper

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 VD-ord Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Då vi arbetar integrerat

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Ägarstyrning och Hållbarhet 2014

Ägarstyrning och Hållbarhet 2014 Ägarstyrning och Hållbarhet 2014 1 Swedbank Robur är Sveriges största fondförvaltare och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank med mer än 4 miljoner kunder

Läs mer

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 1 Innehållsförteckning Förord 3 2012 i korthet 4 Swedbank Robur- en ansvarstagande kapitalförvaltare 5 Hållbarhetsarbete och uppförandekod inom

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 I 1 HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhet, det vill säga god miljö- och etikhänsyn, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Rapport #72 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning

Läs mer

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport. 1 juli 2013 30 juni 2014

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport. 1 juli 2013 30 juni 2014 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 1 juli 2013 30 juni 2014 1 Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 Vi är redo att ta nästa steg! Sedan Andra AP-fonden startade 2001 har vi

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Nu befinner vi oss i ett trendskifte där majoriteten av kapitalägare

Läs mer

En guide till ditt fondval

En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig

Läs mer

Bolagsstämmorapport 2015

Bolagsstämmorapport 2015 Bolagsstämmorapport 2015 Innehållsförteckning Sidan Introduktion... 3 Frågor och svar på stämmorna: Alfa Laval... 5 Arcam... 5 Assa Abloy... 5 Atlas Copco... 6 BillerudKorsnäs... 6 Castellum... 6 Electrolux...

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2015 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer