Ansvarsfulla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfulla investeringar"

Transkript

1 Ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Fonders arbete 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

2 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i 25 länder. Fondverksamhet finns idag i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg.

3 Möjligheter och risker med hållbarhet Vi på Handelsbanken Fonder har fått förtroendet att förvalta våra andelsägares pengar. För oss innebär det att skapa god långsiktig avkastning. Samtidigt har vi en tydlig värdegrund som ställer krav på att kapitalet i våra fonder förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi upplever också att förväntningarna på oss och de krav och önskemål som våra kunder har kring ansvarsfulla investeringar ständigt ökar. Detta gemensamma intresse är mycket glädjande och en viktig drivkraft för oss i vårt dagliga arbete. Hållbarhet innebär både möjligheter och risker för oss som investerare. Vi är övertygade om att ett hållbart beteende hos ett företag som vi väljer att investera i, innebär större möjligheter till överlevnad och lönsamhet. I förlängningen innebär det också bättre avkastning till våra andelsägare. Vi ägnar mycket tid till att identifiera dessa företag. I vår förvaltning arbetar vi med en tematisk investeringsprocess, ett sätt att identifiera förändringar i omvärlden som påverkar lönsamheten hos företag. Global vattenförsörjning är ett tema för hållbarhet som vi under flera år har arbetat med i våra portföljer. Hållbar energi är ett annat och under året har vår fond med samma namn, som placerar i såväl förnybar energi som energieffektivisering, fått mycket uppmärksamhet. Självklart är det viktigt att de företag vi placerar i lever upp till vår egen värdegrund och till samhällets förväntningar på ett hållbart beteende. För oss fondförvaltare handlar mycket av arbetet med ansvarsfulla investeringar om att föra en dialog med de företag vi investerar i för att på så sätt bidra till en bra utveckling. Under 2014 träffade våra fondförvaltare cirka företag runt om i världen. Vi har också dubblerat antalet särskilda dialoger som rör hållbarhetsfrågor, jämfört med förra året. Många av våra placerare vill redan från början undvika investeringar i vissa branscher. Under 2014 har vi utökat vårt sortiment av det vi kallar Criteriafonder. Det är indexfonder, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder och allokeringsfonder som har en restriktiv hållning till branscher som alkohol, tobak, krigsmateriel och fossila bränslen. Under 2014 fattade vi också beslut om att ta fram en policy mot investeringar i kärnvapen. Det innebär att vi under innevarande år utesluter ett antal företag som förknippas med kärnvapenproduktion ur våra portföljer. I den här broschyren kan du läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Trevlig läsning! Katja Bergqvist, vd Handelsbanken Fonder AB 40 miljarder kronor i fonder med särskild hållbarhetsprofil 400 miljarder kronor under förvaltning 6 års medlemskap i PRI 46 års fondförvaltning 26 år med nöjdast bankkunder enligt SKI* *Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) har Handelsbanken sedan mätningarna startade 1989 nöjdast privatkunder av de fyra stora bankerna i Sverige (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). 3

4 Lång tradition av hållbarhet i Handelsbanken Handelsbanken har bedrivit fondförvaltning sedan 1971 och är idag en av Nordens ledande kapitalförvaltare. För att skapa en långsiktig värdetillväxt för våra kunder arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågor i våra analyser och investeringsbeslut. Det ligger i linje med vår syn på ansvarsfull kapitalförvaltning och med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Tradition av hållbarhet inom Handelsbanken Handelsbankens fondbolag är dotterbolag till Handelsbanken. Vi har fondverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Luxemburg. Förvaltningen av alla fonder sker i Sverige. Vårt synsätt är en naturlig spegling av bankens idé. Handelsbanken är en långsiktigt stabil bank som under år av finansiell osäkerhet i omvärlden kunnat visa en lönsam tillväxt, genom en konsekvent och långsiktig inriktning och stark företagskultur. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Utöver Handelsbankens företagsmål ska banken dessutom agera som en ansvarsfull samhällsaktör. Det är därför naturligt för banken att arbeta med hållbarhetsfrågor, genom att ta ett ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället och intressenterna ur ett hållbarhetsperspektiv. Handelsbanken ska ge aktieägarna en god avkastning och tillgodose kundernas behov av finansiella produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Läs mer handelsbanken.se/csr handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar 4

5 Fördelning av förvaltat kapital Totalt kapital under förvaltning: 400 miljarder kronor Varav noterade aktier och företagsobligationer: 337 miljarder kronor Förvaltat kapital på mogna marknader: 312 miljarder kronor Förvaltat kapital på tillväxtmarknader: 87 miljarder kronor Att äga och investera ansvarsfullt En tydlig värdegrund är fundamentet i vårt arbete. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för en hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Vi gör det utifrån de gemensamma normer som uttrycks i internationella konventioner och riktlinjer. Handelsbanken ställer sig bakom de principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som sammanfattas i FN:s Global Compact. Handelsbankens fondbolag har även undertecknat PRI, FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. I fondbolagens ägarstyrningspolicy ingår även policyn för ansvarsfulla investeringar. 5

6 Ansvarsfulla investeringar i praktiken Vår målsättning är att generera god långsiktig avkastning för fondandelsägarna och samtidigt leva upp till våra ambitioner och placerarnas förväntningar på oss som ansvarsfull investerare. Inom fondförvaltningen i Handelsbanken gör vi det genom en integrerad analys i kombination med screening utifrån internationella normer. En integrerad del i kapitalförvaltningen Arbetet med ansvarsfulla investeringar sker löpande och är integrerat i fondbolagets förvaltningsorganisation. Vi vill att de personer som fattar våra faktiska investeringsbeslut beaktar hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten, både ur ett riskperspektiv och som ett sätt att identifiera investeringsidéer. Vi tror att ett integrerat arbetssätt är det som får störst genomslags kraft i en redan robust investeringsprocess, och att det skapar värde i portföljerna över tid. En gemensam ansats För att förvalta fondkapitalet enligt den värdegrund som präglar Handelsbanken och Handelsbankens fondbolag, kompletteras ett integrerat arbetssätt med normbaserad screening. Vår värdegrund är förankrad i Handelsbankens företagskultur och internationella normer i enlighet med FNinitiativen Global Compact och PRI. Det är därför viktigt för oss att identifiera bolag som agerar i konflikt med vår syn på ansvarsfulla investeringar och arbeta strukturerat med dem. I enlighet med Handelsbankens ägarstyrningspolicy väljer vi bort bolag som är delaktiga i tillverkning av klustervapen, personminor samt kemiska och biologiska vapen. Under 2014 fattades även beslut om att exkludera företag inblandade i kärnvapen, något som kommer att genomföras under 2015.* Identifiering av hållbarhetsrisker och möjligheter Vår aktiva förvaltning är baserad på fundamental analys, noggrann uppföljning och riskkontroll. Vi anser att hållbarhetsrisker också är finansiella risker. Därför är bedömningen av dessa en viktig del i den långsiktiga finansiella analysen när vi väljer vilka bolag vi ska investera i. Med en lång investeringshorisont blir företag som tar kortsiktiga genvägar mindre intressanta att investera i. I flertalet aktivt förvaltade fonder arbetar vi med ett tematiskt angreppsätt. Det innebär att våra förvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt. Ett sådant tema är global vattenförsörjning. Mer om detta tema i artikeln på nästa sida. Vi förvaltar fonder som från start väljer bort investeringar i kontroversiella branscher som alkohol, tobak, pornografi, spel, krigsmateriel och i vissa fall även fossila bränslen. Vi har även fonder som aktivt väljer att investera i bolag som är ledande inom sin bransch ur ett hållbarhetsperspektiv. Ansvarsfulla investeringar från värdegrund till investeringsbeslut Värdegrund Policy Väljer bort* Integrering i investeringsprocessen Portfölj *Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. 6

7 Fokus vatten Handelsbanken Fonders förvaltare har definierat den globala vattenförsörjningen som ett viktigt investeringstema. Våra fondförvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt, till exempel där det råder en obalans mellan utbud och efterfrågan. Vi tror att dessa företag kommer att ha en högre tillväxt än det globala genomsnittet. När ett tema har identifierats börjar arbetet med att hitta och analysera företag, detta kan ske genom att träffa ett antal företagsledare och identifiera bolagens drivkrafter. Utbudet på rent vatten är relativt konstant, men med en växande medelklass och urbanisering på tillväxtmarknader ökar efterfrågan. Redan idag lider över en miljard människor av akut vattenbrist. År 2025 kan nära 40 procent av befolkningen komma att leva i områden med vattenbrist enligt FN, konstaterar Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond. Fler människor dör i dag av sjukdomar relaterade till vattenbrist än av krig. Av de folkrikaste länderna, är problemet störst i Kina, Indien och Pakistan. Så mycket som 75 procent av Kinas sjöar är förorenade och efterfrågan på rent vatten i landet anses överstiga utbudet med närmare 30 procent. Genom organisationer som Internationella Valutafonden, World Economic Forum, forskare, branschkännare, företagsledare och politiker fick vi tidigt upp ögonen för problemets omfattning och har identifierat ett antal snabbväxande företag med koppling till vattentemat, säger Staffan. Vi besöker kontinuerligt företag som är verksamma inom vattenrening och vatteninfrastruktur runtom i världen. På så sätt kan vi identifiera snabbväxande företag som utvecklar vattenindustrin och därigenom bidrar till att öka utbudet av rent vatten. Under 2014 var vattentemat en av de största bidragsgivarna till avkastning, både i våra global- och tillväxtmarknadsfonder, avslutar Staffan Lindfeldt. Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond 7

8 Utöver den löpande analysen gör vi två gånger per år en genomlysning av samtliga innehav i form av noterade aktier och företagsobligationer för att identifiera eventuella bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, en så kallad normbaserad screening. Den baseras på Global Compacts tio principer men också på Internationella Arbetsorganisationens kärnkonventioner om arbetsrätt, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt accepterade normer. Dessa normer omfattar riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt. Genomlysningen görs av en extern part, Ethix SRI Advisors. Dialog eller exkludering En signal om överträdelser i hållbarhetsfrågor kan komma från olika källor, antingen från den interna förvaltningsorganisationen som dagligen följer utvecklingen i fonderna, från externa experter och analytiker eller från den systematiska genomlysningen. I sådana fall diskuterar förvaltare och analytiker det aktuella bolaget och möjliga aktiviteter tillsammans med den ansvariga för ansvarsfulla investeringar. Fallet analyseras och bereds sedan för Handelsbanken Fonders råd för ansvarsfulla investeringar som fattar beslut om nästa steg, antingen dialog med bolaget eller exkludering. Dialog är vår primära långsiktiga målsättning för att bidra till en hållbar utveckling, men i de fall där det inte leder till önskvärda resultat kan beslut tas om exkludering som ett sista alternativ. En dialog kan genomföras på flera sätt: Genom direktkontakt mellan förvaltare och bolaget. Med brev via rådet för ansvarsfulla investeringar eller ägaransvarig. Gemensamma initiativ med andra investerare med syfte att visa bred uppslutning. I vissa fall bedömer vi att risken vid investering är för stor, eller att vi inte vill bli förknippade med verksamheten. Då väljer vi att exkludera hela verksamhetsområden från samtliga fonder, utan att inleda dialog. Så sker till exempel med bolag vars verksamhet rör kontroversiella vapen, som klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen*. Alla beslut i rådet dokumenteras för uppföljning. Pågående dialoger utvärderas löpande och bolag som tidigare exkluderats kan komma att omvärderas baserat på ny information eller ändrade förutsättningar. *Implementeras Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. Överträdelsesignaler Kan komma från externa analytiker, media, bolagsbesök, intresseorganisationer och/eller investerare Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Förvaltning och analytiker Diskussion Rådet för ansvarsfulla investeringar Dialog Väljer bort 8

9 Organisation för ansvarsfulla investeringar Inom Handelsbanken Fonder samverkar framför allt tre organisatoriska funktioner i arbetet med ansvarsfulla investeringar: Rådet för ansvarsfulla investeringar Ett råd för ansvarsfulla investeringar svarar för principiella frågor i förvaltningen som rör hållbarhet. Rådet följer aktivt utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar för att bidra till fortsatt utveckling av Handelsbankens arbete. Rådet sätter också upp och följer relevanta mål för verksamheten inom ansvarsfulla investeringar, med den övergripande målsättningen att hållbarhetsfrågor i ökande grad ska integreras i befintlig investeringsprocess. Ordförande i rådet är vd för Handelsbanken Fonder. Rådet fattar beslut om: Vilka bolag som ska vara föremål för särskild dialog Eventuella exkluderingar av bolag Ståndpunkter i viktiga frågor Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Den operativa funktionen stödjer och leder arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Den operativa funktionen ska säkerställa praktiska förutsättningar för förvaltningsorganisationen att integrera hållbarhet i analys genom kunskap och lämpliga verktyg. Samtidigt sker en viktig avstämning mot den riktning som beslutats av rådet och intern koordinering av insatserna med resten av Handelsbanken. Ägarstyrningsarbete och kommunikation är också en viktig uppgift för samordningsfunktionen. Förvaltningen Förvaltningsorganisationen svarar för den dagliga implementeringen av hållbarhet i investeringsprocessen, analys och investeringsbeslut. Hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig dimension i bedömningen av ett investeringsobjekts underlig- Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Rådet för ansvarsfulla investeringar Förvaltningen gande risker och framtida potential för värdeskapande. Därför ingår hållbarhetsfrågor i de återkommande investeringsmöten som hålls med portföljbolagen. Förvaltningen använder och utvärderar löpande analys- och researchverktyg. Varje förvaltare har ansvar för arbetet och resultat från formella företagsdialoger rapporteras genom den operativa funktionen till Rådet för ansvarsfulla investeringar. Möten och dialoger med bolag under 2014 Investerarmöten med bolag: cirka stycken Dialoger som följd av normbaserad screening: cirka 40 stycken 9

10 Ett varierat sortiment ger valmöjligheter I Handelsbankens fondsortiment finns några fonder med extra fokus på särskilda kriterier som identifierats utifrån ett hållbarhetsperspektiv våra Criteriafonder. Handelsbankens Criteriafonder I dessa fonder väljer vi redan från början bort företag verksamma inom vissa kontroversiella branscher som tobak, krigsmateriel, alkohol, pornografi och spelbolag. Några av fonderna förvaltas också med en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen och vi avstår från att investera i företag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner. Dessa fonder kan passa för den som redan från början vill undvika att placera i vissa branscher eller som vill fokusera på de bästa företagen utifrån vissa kriterier. Eftersom vi erbjuder både kostnadseffektiva indexfonder och aktivt förvaltade aktie- och räntefonder i detta sortiment, finns det goda möjligheter att välja det som passar för var och en. Handelsbankens Criteriafonder Indexfonder Sverige Index Criteria, Global Index Criteria Aktiva aktiefonder Global Selektiv Criteria, Hållbar Energi Räntefonder Kortränta Criteria, Långränta Criteria, Långränta Criteria Lux Allokeringsfonder Stiftelsefond, Global Dynamisk 90 Alla fonder Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Fonder med särskilda hållbarhetskriterier Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Särskilda kriterier Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Fond Fond 10

11 Hållbar energi en förutsättning för fortsatt utveckling Handelsbanken Hållbar Energi är en tematisk fond som placerar i företag över hela världen. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa berättar Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras. Det allt mindre istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster är några. De senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka väcker oro. Milda vintrar, skyfall och svåra stormar ger upphov till frågor om hur klimatet kommer att förändras de kommande åren. Samtidigt har samhället blivit alltmer väderberoende och sårbart. Läs mer om Handelsbanken Fonders arbete med ansvarfulla investeringar på handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrenskraftig i ett stort antal länder. Det finns en ljusning vid horisonten Företag i Kina, USA och EU står för den största energikonsumtionen och utsläppsmängden. Men Kina och USA, tillsammans ansvariga för omkring 45 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, har under 2014 slutit en historisk överenskommelse om nivåer för ländernas framtida utsläpp. Bara under 2014 investerades globalt mer än 310 miljarder dollar inom förnybara energislag och energismarta teknologier, en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Inom EU är drygt 40 procent av energiförbrukningen relaterad till byggnader och här utvecklas olika metoder för att effektivisera isolering, uppvärmning och kylning, konstaterar Per. Produktionskostnaderna för sol energi i USA har fallit med mer än 80 procent sedan Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrens kraftig i ett stort antal länder. Trenden är också tydlig, produktionskostnaderna fortsätter falla. Har intresset för klimatet och hållbara lösningar avspeglat sig även i sparformer? Ja, vi kan konstatera ett ökat intresse för ansvarsfulla och hållbara investeringar i företag som tar hänsyn till exempelvis klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption, säger Per Andersson. Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. 11

12 Aktivt ägande och bolagsstyrning På uppdrag av fondandelsägarna utövar Handelsbanken Fonder ett aktivt ägande i de bolag som fonderna äger aktier i. Målet är att bolagens värde långsiktigt utvecklas på bästa sätt. Arbetet i ägarrollen följer de principer för ägarstyrning som finns i svensk kod för fondbolag. Att tillsätta en styrelse I de bolag där fonderna hör till de större ägarna ska vi aktivt utöva vår roll som ägare, framför allt genom sammansättning av bolagens styrelser. Det betyder att vi kan delta i valberedningens arbete med att identifiera kompetenta styrelseledamöter för en styrelsesammansättning som är effektiv för bolaget och som präglas av mångfald. Vi är inte själva representerade i styrelsen eftersom det skulle kunna påverka investeringsbeslut och vårt uppdrag att se till fondandelsägarnas intresse. En röst bland många Marknaden är beroende av att det finns väl fungerande institutioner och tydliga principer. Handelsbanken Fonder ska agera så att ägarinflytande respekteras, god sed på aktiemarknaden följs, och för ökad genomlysning där vi investerar. Vi utnyttjar vår rösträtt på årsstämmorna i de bolag där vi är stora aktieägare. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. 12

13 Samarbeten och gemensamma initiativ I några frågor är det mer effektivt att agera tillsammans med andra för att kunna påverka. Handelsbanken Fonder söker samarbeten för gemensamma insatser som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om ansvarsfulla investeringar. Global Compact Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, vilket befäster bankens tidigare uttalade stöd för mänskliga rättigheter och ett ansvarsfullt agerande som företag. Global Compact är ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer som grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. PRI PRI (United Nations backed Principles for Responsible Investment Initiative) startade 2006 och är ett nätverk av investerare som tillsammans med FN arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och arbete för ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna Totalt har cirka kapitalägare, kapitalförvaltare och andra intressenter undertecknat principerna. samtidigt utgöra ett stöd för utveckling av kommunikation och rapportering. CDP CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxidutsläpp och hur de hanterar sin klimatpåverkan för att föra denna kunskap vidare till investerare. Över fem tusen organisationer i närmare 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sin klimathantering genom CDP. CDP agerar på uppdrag av mer än 800 institutionella investerare, och från 2015 är Handelsbanken en av dem. Swesif, Finsif och hållbarhetsprofil Handelsbanken är medlem i både det svenska och det finska nätverket för hållbarhetsinvesteringar, Swesif respektive Finsif. Dessa nätverk syftar till att bidra till ökade kunskaper om ansvarsfulla och hållbara investeringar. Om medlemmarna är från finansbranschen erbjuder nätverken dessutom en plattform för interaktion med både akademi och näringsliv. Bland annat står Swesif bakom märkningen Hållbarhetsprofilen som används för att tydligt förklara och jämföra olika fonder med miljö- eller etikhänsyn. Märkningen har sedan 2013 blivit obligatorisk för sådana fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Flera av Handelsbankens fonder lämnar information enligt Hållbarhetsprofilen. Handelsbanken deltar i Hållbart värdeskapande Tillsammans med en rad större svenska institutionella investerare deltog Handelsbanken 2014 i initiativet Hållbart värdeskapande. Syftet är att ge företagen en bättre förståelse för vilka frågor som är relevanta för investerare och 13

14 Vill du veta mer? För mer information om ansvarsfulla investeringar och Handelsbankens hållbarhetsarbete så kontakta gärna oss, eller ta del av våra andra publikationer och källor. Vårt fondsortiment Vi erbjuder ett brett sortiment av fonder med aktiv aktieförvaltning med globala eller regionala fondlösningar och unika förvaltningskoncept. Vi har en lång tradition och är marknadsledande när det gäller indexfonder och börshandlade fonder. Läs mer om fonderna på handelsbanken.se/fonder. Hållbarhetsprofil Hållbarhetsprofilen ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning för de fonder som är valbara på Premiepensionsmyndighetens fondtorg. Hållbarhetsprofilen gör det lättare för premiepensionsspararna att jämföra fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn i sina investeringar. Läs mer om hållbarhetsprofilerna på hallbarhetsprofilen.se. Bolag som omfattas av dialog eller uteslutning Vill du veta vilka bolag som Handelsbanken har dialog med eller har uteslutit från investeringar? Du hittar informationen på vår hemsida, handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar. Ägarstyrningspolicy och andra riktlinjer För mer information om vår ägarstyrningspolicy och andra principer för Handelsbankens arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Läs mer på handelsbanken.se/csr. Hållbarhetsrapportering enligt GRI Handelsbanken rapporterar koncernens hållbarhetsarbete i Årsredovisningen Sedan 2010 rapporterar Handelsbanken enligt riktlinjer för hållbarhetsrapportering från GRI (Global Reporting Intiative). Du hittar våra senaste och tidigare rapporter på handelsbanken.se/csr. Kontakta oss Vill du ställa frågor om vårt arbete eller har synpunkter som du vill förmedla, kontakta oss via Denna information ges ut som en service till Handelsbankens kunder. Syftet är att ge allmän information och kan alltså inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av häri lämnade uppgifter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På handelsbanken.se/fonder finner du information och faktablad. 14

15

16 Tryckt på återvunnet papper

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarsfullt ägande är idén att investerare bör arbeta mot målet att skapa en hållbar utveckling, vilket innefattar såväl ekonomisk avkastning som

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2015-06-17 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 4 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden... 3. Hållbart ägande... 4. Hållbart värdeskapande vår syn... 6

INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden... 3. Hållbart ägande... 4. Hållbart värdeskapande vår syn... 6 ÄGARRAPPORT 2014 INNEHÅLL Kort om Första AP-fonden... 3 Hållbart ägande... 4 Hållbart värdeskapande vår syn... 6 Koncentrerad portfölj en förutsättning för hållbarhetsanalys och ägarengagemang... 7 Klimathänsyn

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde

Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde Beslutad 2014-04-02 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE 1. Bakgrund

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Antagen av styrelsen den 29 oktober 2003 En generell policy kan aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå. Varje företag är unikt. AP3 vill bidra till att värna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer