Ansvarsfulla investeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfulla investeringar"

Transkript

1 Ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Fonders arbete 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

2 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har verksamhet i 25 länder. Fondverksamhet finns idag i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg.

3 Möjligheter och risker med hållbarhet Vi på Handelsbanken Fonder har fått förtroendet att förvalta våra andelsägares pengar. För oss innebär det att skapa god långsiktig avkastning. Samtidigt har vi en tydlig värdegrund som ställer krav på att kapitalet i våra fonder förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vi upplever också att förväntningarna på oss och de krav och önskemål som våra kunder har kring ansvarsfulla investeringar ständigt ökar. Detta gemensamma intresse är mycket glädjande och en viktig drivkraft för oss i vårt dagliga arbete. Hållbarhet innebär både möjligheter och risker för oss som investerare. Vi är övertygade om att ett hållbart beteende hos ett företag som vi väljer att investera i, innebär större möjligheter till överlevnad och lönsamhet. I förlängningen innebär det också bättre avkastning till våra andelsägare. Vi ägnar mycket tid till att identifiera dessa företag. I vår förvaltning arbetar vi med en tematisk investeringsprocess, ett sätt att identifiera förändringar i omvärlden som påverkar lönsamheten hos företag. Global vattenförsörjning är ett tema för hållbarhet som vi under flera år har arbetat med i våra portföljer. Hållbar energi är ett annat och under året har vår fond med samma namn, som placerar i såväl förnybar energi som energieffektivisering, fått mycket uppmärksamhet. Självklart är det viktigt att de företag vi placerar i lever upp till vår egen värdegrund och till samhällets förväntningar på ett hållbart beteende. För oss fondförvaltare handlar mycket av arbetet med ansvarsfulla investeringar om att föra en dialog med de företag vi investerar i för att på så sätt bidra till en bra utveckling. Under 2014 träffade våra fondförvaltare cirka företag runt om i världen. Vi har också dubblerat antalet särskilda dialoger som rör hållbarhetsfrågor, jämfört med förra året. Många av våra placerare vill redan från början undvika investeringar i vissa branscher. Under 2014 har vi utökat vårt sortiment av det vi kallar Criteriafonder. Det är indexfonder, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder och allokeringsfonder som har en restriktiv hållning till branscher som alkohol, tobak, krigsmateriel och fossila bränslen. Under 2014 fattade vi också beslut om att ta fram en policy mot investeringar i kärnvapen. Det innebär att vi under innevarande år utesluter ett antal företag som förknippas med kärnvapenproduktion ur våra portföljer. I den här broschyren kan du läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Trevlig läsning! Katja Bergqvist, vd Handelsbanken Fonder AB 40 miljarder kronor i fonder med särskild hållbarhetsprofil 400 miljarder kronor under förvaltning 6 års medlemskap i PRI 46 års fondförvaltning 26 år med nöjdast bankkunder enligt SKI* *Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) har Handelsbanken sedan mätningarna startade 1989 nöjdast privatkunder av de fyra stora bankerna i Sverige (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). 3

4 Lång tradition av hållbarhet i Handelsbanken Handelsbanken har bedrivit fondförvaltning sedan 1971 och är idag en av Nordens ledande kapitalförvaltare. För att skapa en långsiktig värdetillväxt för våra kunder arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågor i våra analyser och investeringsbeslut. Det ligger i linje med vår syn på ansvarsfull kapitalförvaltning och med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Tradition av hållbarhet inom Handelsbanken Handelsbankens fondbolag är dotterbolag till Handelsbanken. Vi har fondverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Luxemburg. Förvaltningen av alla fonder sker i Sverige. Vårt synsätt är en naturlig spegling av bankens idé. Handelsbanken är en långsiktigt stabil bank som under år av finansiell osäkerhet i omvärlden kunnat visa en lönsam tillväxt, genom en konsekvent och långsiktig inriktning och stark företagskultur. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Utöver Handelsbankens företagsmål ska banken dessutom agera som en ansvarsfull samhällsaktör. Det är därför naturligt för banken att arbeta med hållbarhetsfrågor, genom att ta ett ansvar för hur bankens verksamhet påverkar samhället och intressenterna ur ett hållbarhetsperspektiv. Handelsbanken ska ge aktieägarna en god avkastning och tillgodose kundernas behov av finansiella produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Läs mer handelsbanken.se/csr handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar 4

5 Fördelning av förvaltat kapital Totalt kapital under förvaltning: 400 miljarder kronor Varav noterade aktier och företagsobligationer: 337 miljarder kronor Förvaltat kapital på mogna marknader: 312 miljarder kronor Förvaltat kapital på tillväxtmarknader: 87 miljarder kronor Att äga och investera ansvarsfullt En tydlig värdegrund är fundamentet i vårt arbete. Inom kapitalförvaltningen arbetar vi för en hållbar ekonomisk utveckling i företagen vi investerar i. Vi gör det utifrån de gemensamma normer som uttrycks i internationella konventioner och riktlinjer. Handelsbanken ställer sig bakom de principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som sammanfattas i FN:s Global Compact. Handelsbankens fondbolag har även undertecknat PRI, FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. I fondbolagens ägarstyrningspolicy ingår även policyn för ansvarsfulla investeringar. 5

6 Ansvarsfulla investeringar i praktiken Vår målsättning är att generera god långsiktig avkastning för fondandelsägarna och samtidigt leva upp till våra ambitioner och placerarnas förväntningar på oss som ansvarsfull investerare. Inom fondförvaltningen i Handelsbanken gör vi det genom en integrerad analys i kombination med screening utifrån internationella normer. En integrerad del i kapitalförvaltningen Arbetet med ansvarsfulla investeringar sker löpande och är integrerat i fondbolagets förvaltningsorganisation. Vi vill att de personer som fattar våra faktiska investeringsbeslut beaktar hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten, både ur ett riskperspektiv och som ett sätt att identifiera investeringsidéer. Vi tror att ett integrerat arbetssätt är det som får störst genomslags kraft i en redan robust investeringsprocess, och att det skapar värde i portföljerna över tid. En gemensam ansats För att förvalta fondkapitalet enligt den värdegrund som präglar Handelsbanken och Handelsbankens fondbolag, kompletteras ett integrerat arbetssätt med normbaserad screening. Vår värdegrund är förankrad i Handelsbankens företagskultur och internationella normer i enlighet med FNinitiativen Global Compact och PRI. Det är därför viktigt för oss att identifiera bolag som agerar i konflikt med vår syn på ansvarsfulla investeringar och arbeta strukturerat med dem. I enlighet med Handelsbankens ägarstyrningspolicy väljer vi bort bolag som är delaktiga i tillverkning av klustervapen, personminor samt kemiska och biologiska vapen. Under 2014 fattades även beslut om att exkludera företag inblandade i kärnvapen, något som kommer att genomföras under 2015.* Identifiering av hållbarhetsrisker och möjligheter Vår aktiva förvaltning är baserad på fundamental analys, noggrann uppföljning och riskkontroll. Vi anser att hållbarhetsrisker också är finansiella risker. Därför är bedömningen av dessa en viktig del i den långsiktiga finansiella analysen när vi väljer vilka bolag vi ska investera i. Med en lång investeringshorisont blir företag som tar kortsiktiga genvägar mindre intressanta att investera i. I flertalet aktivt förvaltade fonder arbetar vi med ett tematiskt angreppsätt. Det innebär att våra förvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt. Ett sådant tema är global vattenförsörjning. Mer om detta tema i artikeln på nästa sida. Vi förvaltar fonder som från start väljer bort investeringar i kontroversiella branscher som alkohol, tobak, pornografi, spel, krigsmateriel och i vissa fall även fossila bränslen. Vi har även fonder som aktivt väljer att investera i bolag som är ledande inom sin bransch ur ett hållbarhetsperspektiv. Ansvarsfulla investeringar från värdegrund till investeringsbeslut Värdegrund Policy Väljer bort* Integrering i investeringsprocessen Portfölj *Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. 6

7 Fokus vatten Handelsbanken Fonders förvaltare har definierat den globala vattenförsörjningen som ett viktigt investeringstema. Våra fondförvaltare och analytiker identifierar teman med möjlighet till hög strukturell tillväxt, till exempel där det råder en obalans mellan utbud och efterfrågan. Vi tror att dessa företag kommer att ha en högre tillväxt än det globala genomsnittet. När ett tema har identifierats börjar arbetet med att hitta och analysera företag, detta kan ske genom att träffa ett antal företagsledare och identifiera bolagens drivkrafter. Utbudet på rent vatten är relativt konstant, men med en växande medelklass och urbanisering på tillväxtmarknader ökar efterfrågan. Redan idag lider över en miljard människor av akut vattenbrist. År 2025 kan nära 40 procent av befolkningen komma att leva i områden med vattenbrist enligt FN, konstaterar Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond. Fler människor dör i dag av sjukdomar relaterade till vattenbrist än av krig. Av de folkrikaste länderna, är problemet störst i Kina, Indien och Pakistan. Så mycket som 75 procent av Kinas sjöar är förorenade och efterfrågan på rent vatten i landet anses överstiga utbudet med närmare 30 procent. Genom organisationer som Internationella Valutafonden, World Economic Forum, forskare, branschkännare, företagsledare och politiker fick vi tidigt upp ögonen för problemets omfattning och har identifierat ett antal snabbväxande företag med koppling till vattentemat, säger Staffan. Vi besöker kontinuerligt företag som är verksamma inom vattenrening och vatteninfrastruktur runtom i världen. På så sätt kan vi identifiera snabbväxande företag som utvecklar vattenindustrin och därigenom bidrar till att öka utbudet av rent vatten. Under 2014 var vattentemat en av de största bidragsgivarna till avkastning, både i våra global- och tillväxtmarknadsfonder, avslutar Staffan Lindfeldt. Staffan Lindfeldt, förvaltare av Handelsbanken Globalfond 7

8 Utöver den löpande analysen gör vi två gånger per år en genomlysning av samtliga innehav i form av noterade aktier och företagsobligationer för att identifiera eventuella bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, en så kallad normbaserad screening. Den baseras på Global Compacts tio principer men också på Internationella Arbetsorganisationens kärnkonventioner om arbetsrätt, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt accepterade normer. Dessa normer omfattar riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt. Genomlysningen görs av en extern part, Ethix SRI Advisors. Dialog eller exkludering En signal om överträdelser i hållbarhetsfrågor kan komma från olika källor, antingen från den interna förvaltningsorganisationen som dagligen följer utvecklingen i fonderna, från externa experter och analytiker eller från den systematiska genomlysningen. I sådana fall diskuterar förvaltare och analytiker det aktuella bolaget och möjliga aktiviteter tillsammans med den ansvariga för ansvarsfulla investeringar. Fallet analyseras och bereds sedan för Handelsbanken Fonders råd för ansvarsfulla investeringar som fattar beslut om nästa steg, antingen dialog med bolaget eller exkludering. Dialog är vår primära långsiktiga målsättning för att bidra till en hållbar utveckling, men i de fall där det inte leder till önskvärda resultat kan beslut tas om exkludering som ett sista alternativ. En dialog kan genomföras på flera sätt: Genom direktkontakt mellan förvaltare och bolaget. Med brev via rådet för ansvarsfulla investeringar eller ägaransvarig. Gemensamma initiativ med andra investerare med syfte att visa bred uppslutning. I vissa fall bedömer vi att risken vid investering är för stor, eller att vi inte vill bli förknippade med verksamheten. Då väljer vi att exkludera hela verksamhetsområden från samtliga fonder, utan att inleda dialog. Så sker till exempel med bolag vars verksamhet rör kontroversiella vapen, som klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen*. Alla beslut i rådet dokumenteras för uppföljning. Pågående dialoger utvärderas löpande och bolag som tidigare exkluderats kan komma att omvärderas baserat på ny information eller ändrade förutsättningar. *Implementeras Vid beslut om exkludering kan indexfonder undantas om investeringen är betydande för fondens möjlighet att återspegla underliggande index. Överträdelsesignaler Kan komma från externa analytiker, media, bolagsbesök, intresseorganisationer och/eller investerare Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Förvaltning och analytiker Diskussion Rådet för ansvarsfulla investeringar Dialog Väljer bort 8

9 Organisation för ansvarsfulla investeringar Inom Handelsbanken Fonder samverkar framför allt tre organisatoriska funktioner i arbetet med ansvarsfulla investeringar: Rådet för ansvarsfulla investeringar Ett råd för ansvarsfulla investeringar svarar för principiella frågor i förvaltningen som rör hållbarhet. Rådet följer aktivt utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar för att bidra till fortsatt utveckling av Handelsbankens arbete. Rådet sätter också upp och följer relevanta mål för verksamheten inom ansvarsfulla investeringar, med den övergripande målsättningen att hållbarhetsfrågor i ökande grad ska integreras i befintlig investeringsprocess. Ordförande i rådet är vd för Handelsbanken Fonder. Rådet fattar beslut om: Vilka bolag som ska vara föremål för särskild dialog Eventuella exkluderingar av bolag Ståndpunkter i viktiga frågor Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Den operativa funktionen stödjer och leder arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Den operativa funktionen ska säkerställa praktiska förutsättningar för förvaltningsorganisationen att integrera hållbarhet i analys genom kunskap och lämpliga verktyg. Samtidigt sker en viktig avstämning mot den riktning som beslutats av rådet och intern koordinering av insatserna med resten av Handelsbanken. Ägarstyrningsarbete och kommunikation är också en viktig uppgift för samordningsfunktionen. Förvaltningen Förvaltningsorganisationen svarar för den dagliga implementeringen av hållbarhet i investeringsprocessen, analys och investeringsbeslut. Hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig dimension i bedömningen av ett investeringsobjekts underlig- Operativ funktion för ansvarsfulla investeringar Rådet för ansvarsfulla investeringar Förvaltningen gande risker och framtida potential för värdeskapande. Därför ingår hållbarhetsfrågor i de återkommande investeringsmöten som hålls med portföljbolagen. Förvaltningen använder och utvärderar löpande analys- och researchverktyg. Varje förvaltare har ansvar för arbetet och resultat från formella företagsdialoger rapporteras genom den operativa funktionen till Rådet för ansvarsfulla investeringar. Möten och dialoger med bolag under 2014 Investerarmöten med bolag: cirka stycken Dialoger som följd av normbaserad screening: cirka 40 stycken 9

10 Ett varierat sortiment ger valmöjligheter I Handelsbankens fondsortiment finns några fonder med extra fokus på särskilda kriterier som identifierats utifrån ett hållbarhetsperspektiv våra Criteriafonder. Handelsbankens Criteriafonder I dessa fonder väljer vi redan från början bort företag verksamma inom vissa kontroversiella branscher som tobak, krigsmateriel, alkohol, pornografi och spelbolag. Några av fonderna förvaltas också med en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen och vi avstår från att investera i företag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner. Dessa fonder kan passa för den som redan från början vill undvika att placera i vissa branscher eller som vill fokusera på de bästa företagen utifrån vissa kriterier. Eftersom vi erbjuder både kostnadseffektiva indexfonder och aktivt förvaltade aktie- och räntefonder i detta sortiment, finns det goda möjligheter att välja det som passar för var och en. Handelsbankens Criteriafonder Indexfonder Sverige Index Criteria, Global Index Criteria Aktiva aktiefonder Global Selektiv Criteria, Hållbar Energi Räntefonder Kortränta Criteria, Långränta Criteria, Långränta Criteria Lux Allokeringsfonder Stiftelsefond, Global Dynamisk 90 Alla fonder Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Fonder med särskilda hållbarhetskriterier Fondbestämmelser, lagar, placeringsreglement Särskilda kriterier Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Investeringsprocess Inkluderar hållbarhetsanalys Fond Fond 10

11 Hållbar energi en förutsättning för fortsatt utveckling Handelsbanken Hållbar Energi är en tematisk fond som placerar i företag över hela världen. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa berättar Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras. Det allt mindre istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster är några. De senaste årens översvämningar, värmeböljor och torka väcker oro. Milda vintrar, skyfall och svåra stormar ger upphov till frågor om hur klimatet kommer att förändras de kommande åren. Samtidigt har samhället blivit alltmer väderberoende och sårbart. Läs mer om Handelsbanken Fonders arbete med ansvarfulla investeringar på handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrenskraftig i ett stort antal länder. Det finns en ljusning vid horisonten Företag i Kina, USA och EU står för den största energikonsumtionen och utsläppsmängden. Men Kina och USA, tillsammans ansvariga för omkring 45 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, har under 2014 slutit en historisk överenskommelse om nivåer för ländernas framtida utsläpp. Bara under 2014 investerades globalt mer än 310 miljarder dollar inom förnybara energislag och energismarta teknologier, en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Inom EU är drygt 40 procent av energiförbrukningen relaterad till byggnader och här utvecklas olika metoder för att effektivisera isolering, uppvärmning och kylning, konstaterar Per. Produktionskostnaderna för sol energi i USA har fallit med mer än 80 procent sedan Solenergin har stor potential och är redan idag konkurrens kraftig i ett stort antal länder. Trenden är också tydlig, produktionskostnaderna fortsätter falla. Har intresset för klimatet och hållbara lösningar avspeglat sig även i sparformer? Ja, vi kan konstatera ett ökat intresse för ansvarsfulla och hållbara investeringar i företag som tar hänsyn till exempelvis klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption, säger Per Andersson. Per Andersson, förvaltare av fonden Hållbar Energi. 11

12 Aktivt ägande och bolagsstyrning På uppdrag av fondandelsägarna utövar Handelsbanken Fonder ett aktivt ägande i de bolag som fonderna äger aktier i. Målet är att bolagens värde långsiktigt utvecklas på bästa sätt. Arbetet i ägarrollen följer de principer för ägarstyrning som finns i svensk kod för fondbolag. Att tillsätta en styrelse I de bolag där fonderna hör till de större ägarna ska vi aktivt utöva vår roll som ägare, framför allt genom sammansättning av bolagens styrelser. Det betyder att vi kan delta i valberedningens arbete med att identifiera kompetenta styrelseledamöter för en styrelsesammansättning som är effektiv för bolaget och som präglas av mångfald. Vi är inte själva representerade i styrelsen eftersom det skulle kunna påverka investeringsbeslut och vårt uppdrag att se till fondandelsägarnas intresse. En röst bland många Marknaden är beroende av att det finns väl fungerande institutioner och tydliga principer. Handelsbanken Fonder ska agera så att ägarinflytande respekteras, god sed på aktiemarknaden följs, och för ökad genomlysning där vi investerar. Vi utnyttjar vår rösträtt på årsstämmorna i de bolag där vi är stora aktieägare. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. Inför årsstämmorna 2014 deltog Handelsbanken Fonder i nio valberedningar. Dessutom röstade Handelsbanken Fonder på 60 årsstämmor. 12

13 Samarbeten och gemensamma initiativ I några frågor är det mer effektivt att agera tillsammans med andra för att kunna påverka. Handelsbanken Fonder söker samarbeten för gemensamma insatser som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om ansvarsfulla investeringar. Global Compact Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, vilket befäster bankens tidigare uttalade stöd för mänskliga rättigheter och ett ansvarsfullt agerande som företag. Global Compact är ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer som grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. PRI PRI (United Nations backed Principles for Responsible Investment Initiative) startade 2006 och är ett nätverk av investerare som tillsammans med FN arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och arbete för ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna Totalt har cirka kapitalägare, kapitalförvaltare och andra intressenter undertecknat principerna. samtidigt utgöra ett stöd för utveckling av kommunikation och rapportering. CDP CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxidutsläpp och hur de hanterar sin klimatpåverkan för att föra denna kunskap vidare till investerare. Över fem tusen organisationer i närmare 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sin klimathantering genom CDP. CDP agerar på uppdrag av mer än 800 institutionella investerare, och från 2015 är Handelsbanken en av dem. Swesif, Finsif och hållbarhetsprofil Handelsbanken är medlem i både det svenska och det finska nätverket för hållbarhetsinvesteringar, Swesif respektive Finsif. Dessa nätverk syftar till att bidra till ökade kunskaper om ansvarsfulla och hållbara investeringar. Om medlemmarna är från finansbranschen erbjuder nätverken dessutom en plattform för interaktion med både akademi och näringsliv. Bland annat står Swesif bakom märkningen Hållbarhetsprofilen som används för att tydligt förklara och jämföra olika fonder med miljö- eller etikhänsyn. Märkningen har sedan 2013 blivit obligatorisk för sådana fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Flera av Handelsbankens fonder lämnar information enligt Hållbarhetsprofilen. Handelsbanken deltar i Hållbart värdeskapande Tillsammans med en rad större svenska institutionella investerare deltog Handelsbanken 2014 i initiativet Hållbart värdeskapande. Syftet är att ge företagen en bättre förståelse för vilka frågor som är relevanta för investerare och 13

14 Vill du veta mer? För mer information om ansvarsfulla investeringar och Handelsbankens hållbarhetsarbete så kontakta gärna oss, eller ta del av våra andra publikationer och källor. Vårt fondsortiment Vi erbjuder ett brett sortiment av fonder med aktiv aktieförvaltning med globala eller regionala fondlösningar och unika förvaltningskoncept. Vi har en lång tradition och är marknadsledande när det gäller indexfonder och börshandlade fonder. Läs mer om fonderna på handelsbanken.se/fonder. Hållbarhetsprofil Hållbarhetsprofilen ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning för de fonder som är valbara på Premiepensionsmyndighetens fondtorg. Hållbarhetsprofilen gör det lättare för premiepensionsspararna att jämföra fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn i sina investeringar. Läs mer om hållbarhetsprofilerna på hallbarhetsprofilen.se. Bolag som omfattas av dialog eller uteslutning Vill du veta vilka bolag som Handelsbanken har dialog med eller har uteslutit från investeringar? Du hittar informationen på vår hemsida, handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar. Ägarstyrningspolicy och andra riktlinjer För mer information om vår ägarstyrningspolicy och andra principer för Handelsbankens arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Läs mer på handelsbanken.se/csr. Hållbarhetsrapportering enligt GRI Handelsbanken rapporterar koncernens hållbarhetsarbete i Årsredovisningen Sedan 2010 rapporterar Handelsbanken enligt riktlinjer för hållbarhetsrapportering från GRI (Global Reporting Intiative). Du hittar våra senaste och tidigare rapporter på handelsbanken.se/csr. Kontakta oss Vill du ställa frågor om vårt arbete eller har synpunkter som du vill förmedla, kontakta oss via Denna information ges ut som en service till Handelsbankens kunder. Syftet är att ge allmän information och kan alltså inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av häri lämnade uppgifter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På handelsbanken.se/fonder finner du information och faktablad. 14

15

16 Tryckt på återvunnet papper

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING 1. Bakgrund, syfte & mål Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(6) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2016:1 2015-12-11 Förslag Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Gunnela Hahn Ansvarsfulla investeringar, Svenska kyrkans finansenhet Korta fakta Sveriges största trossamfund och landets största

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Skandias policy om ägarstyrning

Skandias policy om ägarstyrning Intern Policy 1/5 Skandias policy om ägarstyrning Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2015-12-16 Ersätter Skandias policy om ägarstyrning beslutad 2014-12-16

Läs mer

Skandias policy om ägarstyrning

Skandias policy om ägarstyrning Intern Policy 1/5 Skandias policy om ägarstyrning Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2016-12-16 Ersätter Skandias policy om ägarstyrning beslutad 2015-12-16

Läs mer

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att förmögenheten

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Ägarpolicy. AFA Försäkring

Ägarpolicy. AFA Försäkring Sida 1 (6) Ägarpolicy AFA Försäkring Sida 2 (6) shistorik Uppdaterad av Kommentarer Aktier uppdatering av tidigare version 02.00 2011-10-05 Aktier 01.10 2011-09-20 Aktier Uppdatering av tidigare version

Läs mer

Hållbarhet vägen framåt

Hållbarhet vägen framåt Hållbarhet vägen framåt Moderator: Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson 2 Emma Sjöström, Ek dr, Handelshögskolan Stockholm Peter Van Berlekom Förvaltare Alfred Berg fonder Eva Gottfridsdotter-Nilsson,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY 1 (5) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft 2014-01-01 Ersätter - Gäller för

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Ägarstyrningsrapport januari-juni 2015

Ägarstyrningsrapport januari-juni 2015 Ägarstyrningsrapport januari-juni 2015 Innehåll Internationella konventioner grunden 3 Dialoger med bolag kopplade till verifi erade kränkningar 3 Uteslutna bolag 4 Proaktiva och reaktiva dialoger med

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

Tundra Sustainability Forum. Karachi

Tundra Sustainability Forum. Karachi Tundra Sustainability Forum Karachi Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Målet med Alectas kapitalförvaltning är att, inom av Alectas styrelse beslutade riskbegränsningar,

Målet med Alectas kapitalförvaltning är att, inom av Alectas styrelse beslutade riskbegränsningar, Ägarpolicy Bakgrund Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) är Nordens största tjänstepensionsföretag med 33 000 kundföretag i det privata näringslivet och drygt 2 miljoner försäkrade. Alecta har

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Pensionskassan Prometheus Etiska regler

Pensionskassan Prometheus Etiska regler Pensionskassan Prometheus Etiska regler 1 Inledning... 2 1.1 Kapitalförvaltning... 2 1.2 Översyn av etiska regler... 2 2 Etiska placeringsregler... 3 2.1 Grundläggande utgångspunkter... 3 2.2 Prometheus

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 ULRIKA HASSELGREN, SWESIF STYRELSE, LEDAMOT EUROSIF STYRELSE

Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 ULRIKA HASSELGREN, SWESIF STYRELSE, LEDAMOT EUROSIF STYRELSE Ansvarsfulla investeringar utveckling i Europa Ulrika Hasselgren, Swesif styrelse och ledamot i Eurosif styrelse 27 oktober 2010 Totalt SRI-kapital upp till 5000 000 000 000 per 31/12-09, ett betydande

Läs mer

SWEDBANK ROBUR FONDER AB:s ÄGARPOLICY. Antagen den 4 november 2015

SWEDBANK ROBUR FONDER AB:s ÄGARPOLICY. Antagen den 4 november 2015 SWEDBANK ROBUR FONDER AB:s ÄGARPOLICY Antagen den 4 november 2015 2(11) Swedbank Robur Fonder AB:s principer för ägarutövande Swedbank Robur Swedbank Robur Fonder AB ( Swedbank Robur ) förvaltar fonder

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SPP/Storebrand hållbarhetsstrategi. Filippa Bergin Hållbarhetschef SPP/Storebrand Fondmarknadsdagen 12 maj 2016

SPP/Storebrand hållbarhetsstrategi. Filippa Bergin Hållbarhetschef SPP/Storebrand Fondmarknadsdagen 12 maj 2016 SPP/Storebrand hållbarhetsstrategi Filippa Bergin Hållbarhetschef SPP/Storebrand Fondmarknadsdagen 12 maj 2016 Varför arbetar SPP/Storebrand Kapitalförvaltning med hållbarhet? Ansvarsfulla Påverka Finansiellt

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Klassificering Sida Intern 1/5 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Version/Nr SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2014-12-16

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015 Ägarstyrningsrapport Utland 2015 Januari 2016 2 AMFs placeringsfilosofi AMF är en aktiv kapitalförvaltare, som söker en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar våra utländska aktier själva för att kunna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE meddelat den 17 november 2015, i ärende 8/2015 angående marknadsföring av fonder som hållbara. Sammanfattning Etiska nämnden för fondmarknadsföring

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Avkastning eller etik? Etiska investeringar Att inte köpa exempelvis tobaksbolag, alkoholrelaterade bolag, kolbolag, etc. Varken bättre eller sämre

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR

PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 21.12.2016 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DIREKTA VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR... 4 Särdrag hos olika tillgångsslag... 5 DIREKTA PLACERINGAR

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015 KKS100 v2.0 2007-12-06 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015 Sammanfattande rapport om årets arbete inom ramen för ansvarsfulla investeringar STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Mäster Samuelsgatan

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer