Informationsbroschyr Shepherd Energy Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr Shepherd Energy Fund"

Transkript

1 Informationsbroschyr Shepherd Energy Fund 1

2 Viktigt meddelande Fonden Shepherd Energy Fund förvaltas av Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB och är en så kallad Specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Shepherd Energy Fund är således inte att betrakta som en så kallad UCITS fond och omfattas inte av UCITS direktivet. Denna informationsbroschyr är inte avsett att och skall inte tolkas som en rekommendation av Shepherd Energy AB till läsare av broschyren att förvärva Andelar i Fonden. Andelarna i Shepherd Energy Fund har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion än Sverige och får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning är eller skulle vara olagligt. Shepherd Energy Fund riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Shepherd Energy Fund att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av Investerare utanför Sverige. Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Informationsbroschyren och annan information om Shepherd Energy Fund får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa Andelar kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. Shepherd Energy AB har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet med tillämpliga lagar. Detta informationsmemorandum innehåller information från ett flertal källor. I de fall information från utomstående källor återgivits lämnas inga garantier för att informationen är korrekt och fullständig. All information kring Bolagets och Fondens resultat och avkastning bygger på historiska data. Inga garantier kan lämnas om framtida utveckling.

3 Innehållsförteckning Viktigt meddelande... 2 Definitioner och villkor... 5 Inledning... 9 Förvaltarnas kommentarer... 9 Sammanfattning Den nordiska elmarknaden Elmarknaden idag Instrument på den finansiella elmarknaden Shepherd Energy Fund Allmän information om fonden Compliance Förvaltningsteamet Investerings filosofi Strategi och placeringshorisont Historik Fondens historiska avkastning och risk Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB Organisation Fondförvaltning Diskretionär förvaltning Kraftförvaltning Analys & Rådgivning Finansiell information Bolagets styrelse och revisorer Jan Olav Jacobsen Anders Ackebo Bjørn Solhaug Arne Österlind Lina Petrell Sima Malin Nilsson Legala, redovisnings, samt skattemässiga aspekter Fondbestämmelserna för Shepherd Energy Fund Redovisningsaspekter Skattemässiga aspekter Inledning Fysiska personer och dödsbon i Sverige Förmögenhetsbeskattning Juridiska personer Risker Marknadsrisk Kredit och motpartsrisk Likviditetsrisk Operationell risk... 28

4 Legal risk Valuta och ränterisk Nyckelpersoner Villkor för erbjudandet Huvudsakliga villkor för Shepherd Energy Fund Förvaringsinstitut Kontakt information Appendix Valutahantering Värderingsprincip, NAV beräkning ANMÄLNINGSSEDEL KUNDFRÅGEFORMULÄR Exempel på beräkning av prestationsbaserat arvode... 39

5 Definitioner och villkor Avseende nedanstående definitioner och begrepp uppmärksammas läsaren på att listan inte är uttömmande samt att definitioner och begrepp skall anses ha samma betydelse oavsett om de anges i singular eller plural eller bestämd eller obestämd form, oavsett om de anges i singular eller plural eller bestämd eller obestämd form. Absolut Avkastning Innebär att avkastningen inte är relativ och inte skall följa någon benchmark eller index. Istället skall avkastning genereras oavsett underliggande marknadsriktning. Bolaget, Förvaltningsbolaget eller Shepherd Energy AB Compliance ansvarig Derivat Shepherd Energy AB (org. nr ). Person som ansvarar för och kontrollerar att Fonden och Bolaget följer såväl Finansinspektionens som det interna regelverket. Samlingsnamn för en form av värdepapper kopplade till ett värde på en underliggande tillgång, så som Terminer, Futures, Optioner, warranter och swapar. Fonden eller Shepherd Energy Fund Shepherd Energy Fund (reg. nr ). Forward Fundamental Analys En form av terminskontrakt där löpande avräkning sker under leveransperioden. Klargörande av ett instruments rätta värde genom beräkningar där grunden utgörs av utbuds och efterfrågeanalys. Future Hedge High Water Mark Nettoavkastning Nasdaq OMX Commodities En form av terminskontrakt där daglig avräkning sker. En investering som görs i syfte att reducera eller eliminera risken i en annan investering. Innebär att Prestationsbaserat Arvode endast utgår då det ackumulerade värdet överstiger det tidigare ackumulerade fondvärdet. Avkastning efter avdrag för Riskfri Ränta samt Förvaltningsarvode. Den nordiska elbörsen (Danmark, Finland, Norge och Sverige). Hette tidigare NordPool. Norden eller Nordiska Marknaden Fonden och Bolaget verkar i Sverige, Danmark, Finland samt Norge. I denna informationsbroschyr avses dessa länder då Norden eller den Nordiska marknaden omnämns. 5

6 Option Prestationsbaserat Arvode Riskfri Ränta Riskjusterad Avkastning Sektorfond En form av Derivat som ger innehavaren vissa rättigheter, men inte motsvarande skyldigheter. Utgår som procentandel av den värdestegring i Fondens förvaltade kapital, efter avdrag för det fasta Förvaltningsarvodet, som överstiger avkastningen för statsskuldväxlar. Ränta på 1 månaders statsskuldväxlar. Beaktande av investeringens avkastning i förhållande till investeringens risk. Fond som placerar i branscher som tillhör samma sektor. Sharpekvot Specialfond Standardavvikelse/Volatilitet Teckningsdag Teknisk Analys Termin VaR Förvaltningsbolaget Minimiinvestering Betalning Ett mått på Riskjusterad Avkastning. Definieras som (årlig avkastning Riskfri Ränta) / årlig Standardavvikelse. Investeringsfond enligt lagen (2004:46). En Specialfond omfattas inte av UCITS direktivet. Ett mått på risk som visar hur stor spridningen är på avkastningarna i förhållande till den genomsnittliga utvecklingen. Datum då teckningsanmälan för teckning av Andelar i Fonden skall vara Shepherd Energy AB tillhanda. Infaller 5 bankdagar innan respektive månads utgång. Utgår ifrån det befintliga priset samt historiska kursrörelser och förutsätter att all information finns inräknad i instrumentets prisbild. Ett köp av en underliggande tillgång som levereras vid en förutbestämd framtida tidpunkt, till ett pris som fastställdes redan i samband med köpet. Value at Risk. Mått för att mäta risken hos en specifik tillgång eller en portfölj av tillgångar. Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB ( Förvaltningsbolaget ), är ett helsvenskt värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Förvaltningsbolaget skall förvalta Fonden och skall bl.a: (i) identifiera och utvärdera Derivat och andra instrument mot elmarknaden; samt (ii) leda den dagliga verksamheten i Fonden. (iii) sköta registerföring av andelar SEK. Andelar skall vara betalda senast inom tre (3) bankdagar innan respektive månadsskifte. 6

7 Inlösen av Andel Begäran om Inlösen skall vara Förvaltningsbolaget skriftligen tillhanda per fax eller brev senast 10 bankdagar före sista bankdagen i månaden. Inlösen av Andelar (dvs. återbetalning av insats i Fonden) sker tidigast 12 dagar efter nästföljande månadsskifte. Köp och försäljning av Andelar sker per den sista bankdagen i respektive månad. Avkastningsmål Fonden strävar efter att uppnå en avkastning i intervallet 12 15%. Avkastningen kan komma att över eller understiga intervallet. Avtalstid Fonden är en s.k. öppen Specialfond innebärande att Investerare fritt kan sätta in/ta ut medel ur Fonden månadsvis. Fonden äger rätt att temporärt stänga Fonden för teckning av nya Andelar, när förvaltad volym uppnått den optimala storleken för Förvaltningsbolaget. Fonden finns och kommer att finnas framöver. Revisorer m.m. Investeringsstrategi Rapporter Förvaltningsbolaget ansvarar för återbetalning av Andelar, betalning av avkastning samt övriga betalningar enligt fondbestämmelserna. Sådana betalningar, fördelningar och justeringar skall granskas av Fondens revisorer. Förvaltningsbolaget skall för Fondens räkning investera i olika finansiella tillgångar främst clearade derivatinstrument på den nordiska elmarknaden, i utsläppsrätter (allt med kontrollerad risk) samt i räntebärande instrument ( Investeringen ). Förvaltningsbolaget skall månadsvis per brev tillställa Investerare en rapport avseende Fondens investeringar och utfall. Insats Förvaltningsbolaget söker till Fonden kapitalinsatser om 500 miljoner SEK i form av kapitaltillskott ( Andelar ) från Investerare ( Investerare ). Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Andelar erbjuds i första hand institutionella Investerare, stiftelser, företag och kapitalstarka privatpersoner. 7

8 Förvaltningsarvode Förvaltningsbolaget är berättigat till ett arvode som betalas av Fonden. Arvodet erlägges vid utgången av varje månad och uppgår till: (i) ett fast arvode om 1% per år baserat på Fondens värde per respektive månadsskifte (plus eventuell mervärdesskatt); samt (ii) ett rörligt arvode om 20% av den värdestegring, efter avdrag för Förvaltningsarvode enligt punkt (i) ovan, som överstiger avkastningen för statsskuldväxlar. Avkastningen på statsskuldväxlar definieras som den genomsnittliga räntan på 30 dagars svenska statsskuldsväxlar i ingående månader under räkenskapsåret. För att arvode enligt (ii) skall utgå krävs att det ackumulerade värdet överstiger tidigare ackumulerade fondvärdet, s.k. High Water Mark. Förvaltningsbolaget skall täcka samtliga kostnader, ej hänförliga till Fondens transaktioner och depåer, såsom ersättningar till Förvaringsinstitutet (SEB) och till Finansinspektionen avseende dess tillsyn, med Förvaltningsarvodet. Friskrivning Förvaltningsbolaget är skyldigt att, utöver de arvoden och utbetalningar som skall verkställas hålla Styrelsen och anställda skadeslösa vad avser krav, förpliktelser, kostnader, skadestånd och ersättningar utom i det fall sådant krav har sin grund i ett uppsåtligt brott, grov oaktsamhet eller ett avsiktligt eller väsentligt brott mot fondavtalen. Investeringsperiod Utträdesavgift Förvaltningsbolagets Investeringsperiod startar efter Betalning erhållits. Ingen Utträdesavgift. Risknivå Fonden Förvaringsinstitut Målsättningen för Fonden är att ligga på en Sharpekvot som överstiger 1. Shepherd Energy Fund (I), reg. nr , en s.k. Specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) ( Fonden ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Styrelse Skatteaspekter Courtage/Insättningsavgift Styrelsen i Förvaltningsbolaget fattar formellt Förvaltningsbolagets investerings och avyttringsbeslut och är ytterst ansvarig för Förvaltningsbolagets verksamhet. Var och en som avser att investera i Fonden bör konsultera sin skatterådgivare beträffande skattemässiga konsekvenser. Vid förvärv av Andelar utgår inget Courtage och ingen Insättningsavgift. 8

9 Inledning Förvaltarnas kommentarer Vi presenterar här stolt Shepherd Energy Fund som är en helsvensk specialfond med huvudinriktning på elderivat i Norden och utsläppsrätter. Shepherd Energy Fund listades som den bästa elfonden i branschen år 2008 och 2009, där vi klarade att generera positiva resultat även under finanskrisens svåraste period. Förvaltarteamet består numera av tre förvaltare; Arne Österlind, Mattias Hellberg och Andreas Edlund. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning i den nordiska elmarknaden och har visat prov på att besitta den förändringsbenägenhet som krävs för att hantera denna typ av marknad. Vi strävar efter en hög riskjusterad avkastning, där investeraren skall kunna känna sig trygg med en begränsad förlustrisk samtidigt som fonden erbjuder god riskspridning mot andra traditionella investeringsalternativ. Målsättningen för fonden är att generera en positiv avkastning i såväl stigande som fallande marknader, där vi använder oss av ett brett spektra av strategier på både kortsiktig och långsiktig basis. Vi önskar er välkomna att placera medel i Shepherd Energy Fund och lovar att göra vårt yttersta för att ge er en god avkastning över tiden. Arne Österlind, Mattias Hellberg och Andreas Edlund Förvaltare Shepherd Energy Fund 9

10 Sammanfattning Möjlighet att investera i en specialfond som agerar på marknaden för elderivat och utsläppsrätter Målsättning att uppnå en årlig nettoavkastning om 15 procent med aktiv money management för att undvika stora resultatslag Fondens avkastning är oberoende av rörelseriktningen på el och utsläppsmarknaden och kan ta positioner för att kapitalisera på både upp och nedgångar i underliggande pris Fondens nya förvaltarteam har med ett framgångsrikt track record med över tio års erfarenhet av portföljförvaltning och fondförvaltning på elmarknaden. Aktiv handel på CO2 marknaden har skett sedan 2006 Förvaltningsmodellerna som används är baserade på fundamentala värderingsgrunder utifrån ett risk/reward perspektiv. Tidshorisonten på tagna positioner kan variera beroende på marknadstyp. Fonden har tillgång till Shepherd Energy ABs analysavdelning som är ett av de ledande analysteamen på nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB publicerar dagligen analyser för ledande aktörer som exempelvis Vattenfall, Hafslund och Wallenstam Shepherd Energy Fund står under finansinspektionens tillsyn Inga insättnings och utträdesavgifter 10

11 Den nordiska elmarknaden Elmarknaden idag Under 1990 talet avreglerades elmarknaderna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I samband med detta etablerades Nord Pool, en börs för handel av nordisk el. På Nord Pool handlades såväl fysisk som finansiell el. Idag har den finansiella handeln tagits över av Nasdaq OMX Commodities Europa. Handeln på den fysiska marknaden uppgick år 2009 till 285 TWh, motsvarande närmare 11 miljarder EUR och 72 % av den totala elektricitetsförbrukningen i norden. På en finansiella marknaden clearades under 2011, TWh in på motsvarande 78 miljarder EUR. Nord Pool Spot är marknadsplatsen där distributörer, producenter och större förbrukare kan köpa och sälja fysisk el. Varje dag offentliggörs nästkommande dygns spotpris. Detta pris bestäms av det priskryss för varje timme där utbud och efterfrågan möts. Medelvärdet av timpriserna utgör sedan spotpriset för nästkommande dygn. Den finansiella handeln sker på Nasdaq OMX Commodities. Nasdaq OMX Commodities är en av världens ledande börser för handel med energiderivat framför allt vad gäller likviditet och transparens. Vid finansiell handel sker ingen fysisk leverans av el utan endast en finansiell avräkning äger rum. De kontrakt som handlas finansiellt är derivatinstrument där den underliggande varan är Nord Pools spotpris under kontraktsperioden. Detta är den marknad, på vilken Shepherd och andra Specialfonder inom elmarknaden agerar. Samtliga affärer som ingås på börsen clearas av Nasdaq OMX Commodities. Den hydrologiska balansen i Sverige och Norge och Nordpools spotpris Den nordiska elmarknaden är unik i sitt slag i och med att utbudssidan till största delen utgörs av vattenkraft. Detta medför att vädret som enskild faktor under långa perioder styr prisutvecklingen. Grafen ovan illustrerar hur den hydrologiska balansen varierar över året genom att redovisa över/underskott i vatten och snömagasin jämfört med normalen för varje tidpunkt. I tillfällen med underskott om över 20 TWh får systemet i allmänhet problem med resurserna. Motsatt gäller vid överskott på 10 TWh eller mer, som oftast leder till överproduktion och därigenom mycket låga spotpriser. 11

12 Brytpriser för elproduktion i Norden Då den hydrologiska balansen går i botten ökar marginalpriset på el. För att upprätthålla energibalansen i den Nordiska Marknaden krävs dock att en stor del av produktionen sker med fossila bränslen. Samtidigt integreras kraftmarknaderna i Europa alltmer genom kabelförbindelser mellan länder och den nordiska elmarknaden exporterar och importerar kraft till och från kontinenten där andelen kraft som produceras med fossila bränslen är stor. Kraftpriset i Norden är därför även kopplat till priset på råvaror. Elmarknaden präglas av marginalprissättning, vilket gör att det är den sista kwh såld el som bestämmer priset. Grafen ovan illustrerar hur marginalpriset ökar allteftersom efterfrågan på el ökar. Under perioder med hög efterfrågan på el ökar även priskänsligheten. Införseln av handeln med utsläppsrätter är ytterligare en faktor som har stor inverkan på kraftpriserna. Instrument på den finansiella elmarknaden Elmarknaden har en specifik instrumentstruktur eftersom el är en vara som måste konsumeras i den takt som den produceras. Därmed kan konstateras att all finansiell handel på elmarknaden sker i form av Terminer och Optioner. Basen för instrumentstrukturen är att efterfrågan och utbud varierar över året i och med de olika årstiderna och att faktorer så som till exempel vind, nederbörd samt temperatur har stor betydelse. Som en följd av dessa faktorer är instrumenten indelade i årskontrakt. På varje årskontrakt går det fyra kvartalskontrakt. På varje kvartalskontrakt går det i sin tur tre månadskontrakt. Dessa kontrakt är av typen Forwards. Det finns även en finare uppdelning av tidsperioderna i vecko och dagskontrakt, dessa är av typen Futures. För Forwards sker en handelsperiod då vinster/förluster ackumuleras, vilket sedan följs av en avräkningsperiod. Under avräkningsperioden delas ackumulerad vinst eller förlust med antalet dagar i avräkningsperioden, vilket därefter periodiseras och avräknas i euro. Futures handlas och avräknas dagligen mot varje dags stängningskurs. Optioner kan endast handlas med Forward kontrakt som underliggande instrument. 12

13 Shepherd Energy Fund Allmän information om fonden Shepherd Energy Fund är en Specialfond, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, och förvaltas av Shepherd Energy AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Fondförmögenheten ägs gemensamt av fondandelsägarna och varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Shepherd Energy AB företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör Fonden, eftersom Fonden inte kan förvärva eller ikläda sig skyldigheter. Dock är Fonden ett självständigt skattesubjekt. Fondens tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som är Fondens Förvaringsinstitut. Fonden är en Sektorfond som för närvarande verkar uteslutande på den nordiska elmarknaden men i takt med att den europeiska elmarknaden utvecklas kommer Fonden att inriktas även mot denna marknad. En Sektorfond har en smalare placeringsinriktning än många andra fonder. Genom att placeringar sker på olika löptider på terminskurvan i såväl elderivat som utsläppsrätter så begränsas Risknivån utan att den förväntade avkastningen blir för låg. Handeln på den finansiella elmarknaden sker utan undantag med Derivat på grund av de underliggande tillgångarnas karaktär. För en investerare i elmarknaden är detta således att betrakta som kärnverksamhet. De tillgångsslag som kommer att användas i förvaltningen är elderivat och utsläppsrätter. Optioner, såväl köpta som sålda, används i mycket begränsad utsträckning i förvaltningen. Det beror på höga marginalsäkerhetskrav från Nasdaq OMX vilket gör att Optioner i förhållande till övriga instrument ligger utanför förvaltningsprofilen. Medel kommer även att placeras på konto i kreditinstitut. Fonden avser ej att handla med någon form av bränslederivat och kommer ej heller att uppta penninglån, även om fondbestämmelserna ger utrymme för detta. Handel med valutaterminer kommer endast att ske i syfte att skydda resultatet. Avkastningsmålet är definierat till en nettoavkastning på 12 15%, oavsett marknadens utveckling och med begränsad risk. Risken begränsas genom att förvaltningen sker inom ramen för ett antal strategier i syfte att minimera risken givet det definierade avkastningsmålet. Fonden vänder sig till institutionella investerare, företag och kapitalstarka privatpersoner. En investering i Fonden skall ses som ett komplement till placeringar i traditionella aktie och obligationsfonder. Compliance Fonden och förvaltningbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Riskkontroll utövas av Risk Manager som är underställd Styrelsen. Lina Petrell Sima är Risk Manager och klagomålsansvarig. Compliance ansvarig är Patrik Ståhl, från Hökenberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. 13

14 Förvaltningsteamet Arne Österlind (1967) Ansvarig förvaltare Shepherd Energy Fund, Vice VD (Anställd 2002) Arne har arbetat inom energisektorn sedan 1995, då han började som kraftanalytiker hos Stockholm Energi (nuv. Fortum). Mellan arbetade Arne som krafthandlare. Arne var med och grundade Alfa Kraft AB och byggde under perioden upp verksamheten som chef för bolagets krafthandel. Tillsammans med tre kollegor grundade Arne år 2002 Shepherd Energy AB. Idag är han ansvarig fondförvaltare och portföljförvaltare. Dessutom är han ansvarig för Shepherd Energys enhet Analys & Rådgivning. Arne är Civilingenjör inom Elektroteknik från KTH. Mattias Hellberg (1972) Ansvarig förvaltare Shepherd Energy Fund (Anställd 2002) Mattias har arbetat inom energisektorn sedan 1998, då han började på Stockholm Energi som krafthandlare. Mellan arbetade han som krafthandlare och förvaltare inom Alfa Kraft. Mattias var med och grundade Shepherd Energy AB 2002 och är idag ansvarig fondförvaltare för Shepherd Energy Fund och portföljförvaltare för Shepherd Energys diskretionära förvaltningsuppdrag. Dessutom författar Mattias Shepherds externa analys. Mattias har en Ekonomie magister i nationalekonomi med finansiell inriktning från Lunds Universitet. Andreas Edlund (1977) Förvaltare Shepherd Energy Fund (Anställd 2005) Andreas har varit verksam inom Shepherd Energy AB sedan Han har tidigare arbetat som Risk Manager och analytiker. Idag är han ansvarig förvaltare för Shepherd Energy Fund och en av författarna till Shepherd Energys dagliga analysbrev. Andreas har en examen med inriktning mot finansiell ekonomi från Internationella ekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Jönköping. Han har även studerat vid Elektroingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet, innefattande 40 poäng matematik. 14

15 Lina Petrell Sima (1973) VD och Risk Manager (Anställd 2009) Lina är VD för Shepherd Energy AB och Risk Manager för Shepherd Energy Fund. Hon är ansvarig för dagliga beräkningar, rapportering och kontroll av finansiell risk och resultat. Lina har arbetat i energibranschen sedan 1996, då hon började som spothandlare på Vattenfall, sedan dess har hon varit Risk Manager på Hafslund, konsult för ett mjukvaruföretag som sålde lösningar för Energy Trading & Risk Management. Senast kommer Lina från en position som konsult och projektledare inom Logicas Utilities sektor. Sissi Westermark (1942) Fondadministratör (Anställd 2004) Sissi är ansvarig för administrationen av Shepherd Energy Fund. Hon har mångårig erfarenhet från fond och finans branschen arbetade hon hos Brummer & Partner och var med och satte upp den allra första hedge fonden i Sverige. Sissi anställdes i samband med att Shepherd Energy Fund skulle sättas upp. Investerings filosofi Shepherd Energy Fund strävar efter att uppnå en jämn avkastning med kontrollerad risk. Fondens management har lång erfarenhet av nordiska elmarknaden och fokus kommer därför att ligga på hur man balanserar risknivån utifrån en fundamental värdering av hur det nordiska och Europeiska kraftsystemet fungerar. Vilka parametrar som är prisdrivande för de instrument som fonden agerar i utvärderas på kontinuerlig basis för att snabbt fånga upp de förändringar som sker. Riskhanteringen och en låg variation i fondresultatet är det centrala med förvaltningen samtidigt som fonden skall vara en basdel i en investerares portfölj på grund av en god riskjusterad avkastning. Avkastningen skall vara asymmetrisk, det vill säga att antalet vinstmånader på lång sikt skall övergå de negativa samt att magnituden av de positiva månaderna skall överstiga de negativa. Detta hanteras praktiskt genom en hög aktivitetsgrad i de marknader som fonden är aktiv på. Fonden får ta positioner både på den korta och långa sidan men där användandet av så kallad hävstångseffekt är sällsynt. Strategi och placeringshorisont Elmarknaden kan från tid till annan uppvisa en betydande prisrörlighet beroende på obalans mellan utbud och efterfrågan. Förvaltarnas uppgift är att kontinuerligt utvärdera portföljen i förhållande till marknadens prisrörelser för att anpassa risknivån. 15

16 Förvaltningsteamets medlemmar är även ansvariga för att inom individuella mandat självständigt utveckla och implementera egna strategier och modeller. På så sätt tillvaratas varje medarbetares specifika kunskap samtidigt som riskspridning uppnås internt i förvaltarteamet. Mandatstorlek beroende på individuella resultat hanteras av en risk och placeringskommitté för att optimera fondresultatet medan styrelsen för fondbolaget beslutat om den övergripande risknivån i fonden. På daglig basis används olika VaR mått för att snabbt mäta fondens totala risk samt resulutatuppföljning för det totala fondresultatet. Grundläggande för att hantera risk och bestämma positioners storlek kommer från det dagliga analysarbetet hos respektive förvaltare. Stor vikt för riskhantering kommer från fundamental analys medan timing hanteras mer med metoder som är inriktade på momentumsignaler. Förvaltarna är väl förtrogna med både trendföljande och initierande handel såsom modeller av mer responsiv karaktär. Hur marknaden agerar på förändring av olika parametrar analyseras för att ytterligare få bekräftelse på att positionstagandet är korrekt. Historik Fondens historiska avkastning och risk Sedan förvaltningsteamet tog över Shepherd Energy Fund har fonden uppvisat en årlig avkastning på 2,31 % (baserat på avkastningen mellan augusti 2007 och december 2011). Genomsnittlig Value at Risk (Var) från augusti 2007 till december 2011 har varit 0,44%. Minsta respektive högsta VaR under perioden har varit 0% respektive 3,53% på daglig basis. Shepherd Energy Fund, track record augusti 2007 december 2011 Månadsutveckling % Ackumulerad värdeutveckling 6% 130 5% 125 4% 120 3% 2% 1% 0% 1% 2% sep 07 dec 07 mar 08 jun 08 sep 08 dec 08 mar 09 jun 09 sep 09 dec 09 mar 10 jun 10 sep 10 dec 10 mar 11 jun 11 sep 11 dec % 90 4% 85 5% 80 16

17 Avkastning, risk och korrelation till alternativa investeringar Nedanstående graf illustrerar Shepherd Energy Funds risk och avkastning i förhållande till Nordic Hedge Fund return index avseende Managed Futures i vilken kategori som Shepherd Energy Fund faller i. Fondens avkastning har inte nått upp till förväntansbilden men ligger ändå högre för perioden än jämförelseindex och det till en lägre risk. Den årliga avkastningen har uppgått till 2,31% mot 1,47% för jämförelseindex. Sett till andra investeringar så är korrelationen låg såsom mot MSCI World Index där korrelationen är 0,17, mot S&P 500 där korrelationen är 0,14 och korrelationen mot OMX30s är 0,35. På lång sikt är avkastningen i Shepherd Energy Fund okorrelerad mot alternativa tillgångslag beroende på den nordiska kraftmarknadens specifika egenskaper. 4.0% 3.5% Risk/reward Årligen Årlig avkastning 1 aug 2007 (teamets start) 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Risk 36 mån (Standardavvikelse) Shepherd Energy Fund Nordic Hegde Fund MF 17

18 Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB Förvaltningen av Fonden sköts av Förvaltningsbolaget Shepherd Energy AB. Bolaget grundades i augusti 2002 och står under Finansinspektionens tillsyn. Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 2009 till 1,9 miljoner kronor. Bolaget erhöll sitt värdepapperstillstånd för första gången och tillstånd att bedriva fondverksamhet Tillstånden förnyades Organisation Organisationsschema Shepherd Energy AB VD Risk Management Administration Fondförvaltning Diskretionär förvaltning Kraftförvaltning Analys & Rådgivning Fondförvaltning Se beskrivningen av Shepherd Energy Fund ovan. Diskretionär förvaltning Den diskretionära förvaltningen skiljer sig från Shepherd Energy Fund genom att kunden själv är ansvarig för att upprätta ett depåkonto hos en godkänd depåbank. Därefter upprättas ett trepartsavtal mellan kunden, Nasdaq OMX och Shepherd Energy AB. Förvaltningen sker sedan enligt samma principer som i Fonden, men kunden kan i detta koncept öka eller minska sin förväntade avkastning/risk så att den blir mellan 0,5x 2,0x Fondens förväntade avkastning. Genom detta förfarande undviks intressekonflikter mellan fondförvaltningen och den diskretionära förvaltningen. Genom att kunden har ett eget depåkonto sker all reglering av ekonomiskt utfall över kundens eget konto via dennes depåbank. Shepherd Energy AB har samma förvaltningsavgifter som i fondverksamheten vilka faktureras i efterhand månadsvis. Shepherd Energy AB har under förvaltningsperioden fullt ansvar för förvaltning, riskhantering, kontoavstämning samt redovisning. Kraftförvaltning Shepherd Energy AB erbjuder förutom fondförvaltning även tjänster inom traditionell kraftförvaltning. Dessa tjänster innefattar portföljförvaltning och riskhantering av kunders underliggande behov i främst den nordiska kraftmarknaden. Profilen på tjänsterna är av finansiell karaktär där Bolaget förvaltar kundens underliggande förbrukning med skräddarsydda portföljlösningar utifrån mångårig erfarenhet. Det kan röra sig om en total översyn över kraftinköpen till ren rådgivning över lämpliga tillfällen för prissäkring av kraft. Detta sker med hjälp av Shepherd Energy ABs Fundamentala Analyser som beslutsunderlag. Bolaget är även behjälpligt vid utvärdering av offerter för att kunden garanterat skall få den bästa och mest fördelaktiga fysiska leverantören i marknaden. Syftet med kraftförvaltningstjänsterna är att hantera den ökade volatiliteten som aktörerna möter i form av en alltmer komplex och integrerad marknad mot övriga Europa. Detta genom att prissäkringen av kraft sker vid strategiska tidpunkter för att balansera risken samtidigt som affärsmöjligheter inte går förlorade. 18

19 Tjänsterna ovan riktar sig till industriföretag, offentlig förvaltning, fastighetsbolag, kraftproducenter, eldistributörer och slutförbrukare inom basnäringen som har en exponering mot den Nordiska Marknaden. Analys & Rådgivning Shepherds analystjänst består av två delar; dels en veckoanalys och dels en daglig analys av marknaden. Veckoanalysen har som syfte att ge en aktuell och bred analys över elmarknaden. Analysen beskriver allt från konjunkturläget i Europa till marknadssituationen på energisidan (kol, olja, gas etc). Analysens fokus ligger på nordens kraftbalans och hydrologi samt på den finansiella terminsmarknaden Nasdaq OMX. Shepherd Energy ABs online tjänst behandlar kortsiktig handel i elmarknaden och ger löpande en aktuell sammanställning över det samlade marknadsläget samt handelsrekommendationer på daglig basis. Här gör analysteamet en noggrann genomgång av det fysiska kraftsystemet dagligen med estimat för det dagliga spotpriset samt en översyn av väderläget. Syftet och andemeningen med analyserna är att förmedla hur Shepherd Energy AB ser på marknaden utifrån både fundamental och teknisk bild med fokus på risk/reward på de rekommendationer som ställs ut. Författare till Bolagets analyser är Arne Österlind, Mattias Hellberg och Andreas Edlund. Arne, Mattias och Andreas arbetar parallellt med att förvalta fonden och kraftportföljer på diskretionär basis. Finansinspektionen har godkänt sättet Bolaget hanterar den teoretiska intressekonflikt som skulle kunna uppstå med trading och analys under samma tak. Diskretionär och finansiell kraftförvaltning Finansiell information Finansiell information för Shepherd Energy AB Femårsöversikt (belopp i tkr) / /2006 Rörelseintäkter Rörelseresultat Eget kapital inklusive kapitalandel av obeskattade reserver Kassalikviditet % 406% 253% 360% 532% 359% Kapitaltäckningsgrad% 132% 131% 137% * * Avkastning av eget kapital 40,7% 13,3% 27,4% 0,9% 26,9% Medelantal anställda 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Shepherd Energy AB ägs till 100 % av Shepherd Holding AB, vilket i sin tur ägs av externa investerare, samt delar av management och personal. Ägarna bakom Shepherd Holding AB, tillsammans med anställda och styrelse i Shepherd Energy AB innehar för närvarande cirka 40 % av andelarna i Shepherd Energy Fund. Bolagets styrelse och revisorer Bolagets Styrelse arbetar med strategiska frågor såsom sättande av risklimiter, riskkontroll samt styrning av Bolaget. Jan Olav Jacobsen (1968) Styrelseordförande Jan Olav är vise administrativ direktör i Compass Fairs AS. Dessförinnan arbetade han som ekonomidirektör i Briksdalen Eiendom ASfrån Under åren arbetade Jan Olav som ekonomidirektör i Bordsolv Gruppen och har han haft olika ekonomifunktioner inom KSD Software Norway AS, NEAS Forvaltning AS, Vefsn Kommun och inom Skattekontoret i Vefsn. Utöver uppdraget som styrelseordförande i Shepherd Energy AB och Shepherd Holding AB sitter Jan Olav i flera olika styrelser i mindre norska företag. Jan Olav är ekonom med examen från Trondheims Ekonomiska Högskola. 19

20 Anders Ackebo. Styrelseledamot Anders Ackebo arbetar som Senior Counsel på Setterwalls advokatbyrå. Anders Ackebo verkade som noteringsoch övervakningschef vid OMX Stockholmsbörsen, och med tiden också för OMX sju samtliga börser, mellan åren 2001 och Innan dess hade Anders Ackebo byggt upp och ansvarat för Compliance funktionen inom SEB koncernen och bland annat representerat SEB i Fondhandlarföreningen. Före tiden på SEB var Anders Ackebo anställd vid Finansinspektionen som ansvarig för att ge tillstånd till och övervaka investmentbolag, banker och fondbolag. Senare var han också ansvarig för tillstånds och rättsenheten inom försäkringsavdelningen. Han har under en lång tid varit verksam som föreläsare inom det finansiella området och är en av författarna till boken Börsrätt. Han är också ledamot av Aktiemarknadsnämnden. Bjørn Solhaug (f. 1947) Styrelseledamot Bjørn Solhaug har sedan 2005 arbetat som investerare genom sitt helägda bolag BS Solhaug AS. Dessförinnan arbetade Bjørn under många år i Helgeland Sparebank där han först var ekonomichef och sedan var bankchef och ledare för bankens affärsavdelning. Bjørn Solhaug är styrelseledamot och styrelseordförande i flera företag i sin hemstad Mosjøen i Norge. Bland annat är han styrelseordförande i J.Eberg Hansen AS. Bjørn Solhaug är civilekonomen med examen från BI i Oslo. Arne Österlind (f. 1967) Styrelseledamot Arne är en av grundarna till Shepherd Energy AB och vice VD på bolaget. Arne är, tillsammans med Mattias Hellberg, ansvarig förvaltare för Shepherd Energy Fund och arbetar aktivt med förvaltning av fonden, portföljförvaltnings uppdragen och med analystjänster till Shepherds kunder. Arne har arbetat inom energisektorn sedan 1995, då han började som kraftanalytiker och krafthandlare hos Stockholm Energi (nuvarande Fortum). Arne var med och grundade Alfa Kraft AB, 1998, där Arne fram till 2002 byggde upp verksamheten som chef för bolagets krafthandel. Tillsammans med tre kollegor grundade Arne år 2002 Shepherd Energy AB. Arne är civilingenjör med inriktning på elektroteknik. Lina Petrell Sima (f. 1973) VD och styrelseledamot Lina är verkställande direktör för Shepherd Energy AB och Shepherd Holding AB. Lina är dessutom ansvarig Risk Manager på Shepherd Energy med ansvar för daglig risk kontroll för Shepherd Energy Fund och Shepherds förvaltningsuppdrag. Lina har lång och bred erfarenhet från energibranschen och har arbetat mycket med energihandel och riskhantering hos flera olika typer av aktörer. Hennes tidigare uppdrag har innefattat handel med fysisk kraft, handel med finansiella derivat, rådgivning till portföljförvaltningskunder, riskhantering, produktionsplanering, försäljningsprognostisering och kvalitetsutveckling. Hon har också arbetat med försäljning, utbildning, testning, implementering och projektledning av mjukvara för energihandel och riskhantering (ETRM). Lina har högskoleutbildning i både Industriell Ekonomi och Projektledning. Malin Nilsson (f. 1974) Auktoriserad revisor/partner i BDO Stockholm BDO Stockholm, med huvudansvarig revisor Malin Nilsson, är valt revisionsbolag för Shepherd Holding AB, Shepherd Energy AB samt för Shepherd Energy Fund. Malin Nilsson är auktoriserad revisor sedan 2003 och licensierad revisor för finansiella företag. 20

21 Legala, redovisnings, samt skattemässiga aspekter Fondbestämmelserna för Shepherd Energy Fund 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Shepherd Energy Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. En fonds förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person och kan därför inte förvärva egna rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Shepherd Energy AB, se nedan bolaget, företräder fonden i alla juridiska och ekonomiska frågor som berör fonden. Fonden är ett självständigt skattesubjekt. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av värdepappersbolaget Shepherd Energy AB, organisationsnummer , nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet har till uppgift att förvara fondens tillgångar och att verkställa bolagets beslut som avser fonden. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut som bolaget fattat avseende fonden inte strider mot lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna för fonden. 4 Investeringsfondens karaktär Fondens målsättning är att erbjuda en investering i en fond som verkar på energimarknaden. Fondens avkastningsmål är absolut, dvs. dess mål är ej att slå ett specifikt marknadsindex, utan fonden ska över tiden skapa en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Förvaltningen syftar till att kontinuerligt ge en hög Riskjusterad Avkastning. Detta samtidigt som fondens avkastning ska uppvisa en låg korrelation med traditionella investeringar såsom aktier och obligationer. Fondens målsättning ska uppnås genom att verka aktivt på energimarknaden givet en väl definierad riskpolicy. Grunden för valet av placeringsstrategier ska basera sig på en Fundamental och Kvantitativ Analys av marknaden. Fonden har ett friare placeringsreglemente än en traditionell fond och får därför etablera positioner som speglar en mängd olika marknadsscenarier. Användande av derivatinstrument kommer att ske i betydande omfattning som ett led i fondens placeringsinriktning. 5 Investeringsfondens placeringsinriktning 5.1 Tillgångsslag De tillgångsslag som kommer att användas i förvaltningen är fondpapper, både noterade och onoterade aktier, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument såsom råvaruderivat, utsläppsrätter, aktiederivat kopplade till enskilda aktier och index, samt valutaterminer. Medel kommer även att placeras på konto i kreditinstitut. 5.2 Marknad Fonden är en sektorfond med inriktning mot energisektorn, där fondens medel investeras i råvaruderivat, utsläppsrätter, energirelaterade aktier med tillhörande derivat, och index kopplade till aktier. 21

22 5.3 Geografiskt och branschmässigt område Placeringar i råvaruderivat och utsläppsrätter avses göras i instrument som är noterade på officiell börs med vidhängande clearinghus eller auktoriserad marknadsplats inom EES, G8 länderna samt Australien. Placeringar får även göras i OTC derivat kopplade till energimarknaden inom samma geografi ska område. Placeringar i energirelaterade aktier avses göras med aktier noterade inom EES, G8 länderna samt Australien. Placeringar i onoterade aktier görs inom samma geografi ska område. 5.4 Strategier Riskspridningen i Fonden sker genom: placeringar i olika instrument placeringar i olika marknadssegment användning av instrument med olika löptider användning av instrument med olika emittenter diversifiering mellan olika strategier Förvaltningen i fonden är fundamentalt och kvantitativt orienterad och diversifierad primärt mellan av varandra oberoende strategier och marknader. Eftersom fonden handlar instrument som är noterade i annan valuta än SEK men har sin redovisning i SEK kommer fonden att ha en viss valutaexponering. Av denna anledning kommer fonden att bedriva handel med valutaterminer i syfte att effektivisera förvaltningen. 5.5 Exponering mot enskilda emittenter Exponering mot enskild emittent får högst uppgå till 35 procent av fondförmögenheten, dock får 100 procent av fondförmögenheten placeras i penningmarknadsinstrument, obligationer och andra skuldförbindelser utgivna av svenska staten med förbehållet att placeringen görs i minst 2 olika emissioner med högst 50 procent av fondförmögenheten i varje. Detta är ett undantag från skrivelse i 5 kap. 6 första stycket, andra stycket punkt 1 och 3, tredje stycket samt 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden skall alltid iaktta principen om riskspridning. För onoterade aktier gäller dock att exponeringen totalt sett får uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Se även begränsningarna för handel med OTC derivat i Limiter och säkerhetskrav för bedriven handel med derivat Med säkerhetskrav avses de krav som handel med derivat medför. I säkerhetskraven ingår även de krav som handel med valutaterminer och värdepapperslån medför Säkerhetskrav Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med derivatinstrument som högst uppgår till 50 procent av fondförmögenheten avseende derivat relaterade till aktier 50 procent av fondförmögenheten avseende derivat relaterade till kraft 50 procent av fondförmögenheten avseende derivat relaterade till energibärare Säkerhetskrav utsläppsrätter Summan av säkerhetskravet med anledning av handel med utsläppsrätter får vid varje tidpunkt högst uppgå till 25 procent av fondförmögenheten Totalt säkerhetskrav Vid varje tidpunkt får summan av samtliga säkerhetskrav högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten Bruttoexponering 22

23 Fondens bruttoexponering i derivatinstrument får maximalt uppgå till 500 procent av fondförmögenheten. Detta är ett undantag från skrivelse i 5 kap. 13 andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder samt 12 kap. 5 FFFS 2004:2. Risknivån i fonden begränsas dock av bestämmelserna rörande säkerhetskrav i OTC derivat Totalt sett får exponeringen utgöra högst 20 procent av fondförmögenheten Negativ exponering Derivatinstrument kan köpas och säljas utan att det underliggande finansiella instrumentet innehas. Detta är ett undantag från skrivelse i 12 kap. 7 FFFS 2004: Råvaruderivat Vid handel med råvaruderivat får fonden aldrig leverera eller ta emot de underliggande råvarorna Likvida medel som säkerhet Fondens likvida medel får helt eller delvis ställas som säkerhet på konto hos ett och samma kreditinstitut för att uppfylla ställda säkerhetskrav. 5.7 Värdepapperslån Fonden får sälja finansiella instrument som fonden inte äger, men dock förfogar över genom upptagande av värdepapperslån. Upptagna värdepapperslån får uppgå till högst 100 procent av fondens värde. 5.8 Penninglån Fonden kan uppta penninglån i bank eller annat kreditinstitut. Upptagna penninglån får högst uppgå till ett belopp motsvarande 50 procent av fondens värde med en maximal löptid om tre månader. Detta är ett undantag från skrivelse i 5 kap. 23 första stycket punkt 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Härvidlag kan pantsättning av fondens tillgångar ske. Eventuell pantsättning för krediter räknas ej som säkerhetskrav enligt ovan. 5.9 Överskottslikviditet Överskottslikviditet som ej används som marginaltäckning, kommer att placeras i räntebärande instrument utgivna av stat inom EES, G8 länderna samt Australien eller placeras på räntebärande konto i bank lokaliserad inom samma område. Placeringar på räntebärande konto hos ett och samma kreditinstitut får högst uppgå till 40 procent av fondens värde. Detta är ett undantag från 5 kap. 11 lagen om investeringsfonder Risknivå Målet för risknivån i fonden är en standardavvikelse (volatilitet) på procent. 6 Börser och marknadsplatser Köp och försäljning av råvaruderivat och utsläppsrätter avses göras i instrument som är noterade på officiell börs med vidhängande clearinghus eller auktoriserad marknadsplats inom EES, G8 länderna samt Australien. Handel med OTC derivat kopplade till energimarknaden, sker inom samma geografi ska område. Köp och försäljning av energirelaterade aktier samt derivat och index kopplade till dessa aktier sker via officiell börs, auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten inom EES, G8 länderna samt Australien. Köp och försäljning av onoterade aktier sker inom samma geografi ska område. 7 Särskild placeringsinriktning Råvaruderivat är tillåtna som placeringsinstrument, enligt 6 kap. 2 andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. Handel kommer att ske både med råvaruderivat och OTC derivat kopplade till 23

24 energimarknaden. Handel med derivat kommer att ske i avsevärdomfattning såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har möjlighet att sälja finansiella instrument som fonden inte äger men förfogar över, så kallad blankning, genom upptagande av värdepapperslån. Fondens tillgångar får placeras i onoterade aktier. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar) avdrages de skulder som avser fonden (upplupna ersättningar samt skatter och övriga skulder). Innehaven i fonden värderas löpande till marknadspris och nuvärdesberäknas. Som grund för värderingen används handelsplatsernas officiella stängningspriser, och nuvärdesberäkningen sker med hjälp av den officiella interbankräntan för respektive löptid. För längre löptider används vid nuvärdesberäkningen swapräntor inhämtade från av bolaget använd bank. Vid omräkning till SEK används genomsnittet av köp och säljkurs hos av Fondbolagens Förening rekommenderad källa. Onoterade aktiermarknadsvärderas på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från marketmaker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av bolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Värdering av OTC derivat sker genom att en skriftlig värdering tillhandahålles från emittenten av instrumentet. Om det är påkallat av särskilda skäl får avsteg från marknadspris göras, varvid värdet får fastställas på objektiv grund. Om marknadspris saknas får bolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Värderingen ska präglas av viss försiktighet och överensstämma med god redovisningssed. Värdet på en fondandel är fondens värde, beräknat enligt ovan, delat med antalet utestående fondandelar. Indikativa andelskurser kommer att publiceras veckovis. Slutlig andelskurs fastställs sista bankdagen i varje månad. Detta är ett undantag från vad som framkommer i 4 kap. 10 sista stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Köp och försäljningar av fondandelar kan ske per sista bankdag i varje månad. Detta är ett undantag från vad som framkommer i 4 kap. 13 första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. Teckningspris och försäljningspris kan inte limiteras. Teckningskurs beräknas per sista bankdag varje månadsskifte. Teckningskursen kommer således ej vara känd vid tidpunkten för begäran om teckning. Bolaget äger rätt att temporärt stänga fonden för teckning av nya andelar, när förvaltad volym överstiger den optimala storleken för bolagets förvaltningsmetodik. I av bolaget upprättad informationsbroschyr framgår denna beloppsgräns. Anmälan om teckning av fondandelar skall vara bolaget tillhanda senast fem bankdagar före sista bankdagen vid varje månadsskifte. Betalningen skall vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar innan månadsskiftet. Försäljning/inlösen sker till ett fastställt värde som är okänt när begäran lämnas. Begäran om inlösen skall vara bolaget tillhanda skriftligen senast tio bankdagar före sista bankdagen vid månadsskifte. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget medger det. Likvid vid inlösen skall utbetalas senast fjorton bankdagar efter inlösendagen. Minsta insättning i fonden är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Under extraordinära förhållanden, som medför att fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in och utträde. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel får ersättning betalas till bolaget. Ersättningen utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en resultatbaserad ersättning Fast ersättning Ur fondens medel får ersättning betalas till bolaget för dess förvaltning och administration, för dess kostnader avseende förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning tas ur fonden vid utgången av varje månad och får högst uppgå till 1 % per år. 24

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND

FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND FONDBESTÄMMELSER FÖR SHEPHERD ENERGY FUND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Shepherd Energy Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Småbolagsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Shepherd Energy Fund

Shepherd Energy Fund Shepherd Energy Fund Informationsbroschyr 2005-12-15 Shepherd Energy Fund Allmänt om fonden Shepherd Energy Fund är en specialfond, enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, och förvaltas av Shepherd

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Halvårsredogörelse 2006

Hedgefonden Elexir. Halvårsredogörelse 2006 Hedgefonden Elexir Halvårsredogörelse 2006 En bra början Mina förhoppningar om att 2006 ska bli ett gynnsamt år har än så länge infriats i och med att Elexir under första halvåret givit investerare en

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer