Marknadens bästa avkastnin!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadens bästa avkastnin!"

Transkript

1 oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra året, de senaste tre åren och de senaste fem åren! Vi är mycket glada över att vår strategi att utvärdera förvaltare och erbjuda de bästa till våra kunder antingen via egna fonder eller via externa återigen visar sig framgångsrik. Skandia Link har ett stort antal fondanalytiker runt om i världen som analyserar och väljer bland ett obegränsat antal förvaltare. Av ett gigantiskt urval väljer vi sedan ut de bästa till våra kunder. Det gör att vi förenklar valet av fonder för dig samtidigt som vi kan erbjuda bättre avkastning. På sidan 8 kan du läsa mer om undersökningen. De flesta sparare känner till vikten av att sprida sitt fondinnehav mellan olika geografiska regioner. Våra krönikörer den här månaden blickar utanför Stockholmsbörsens gränser och delar med sig av sina tankar kring deras respektive hemmamarknader USA och Norden. Eileen Rominger, investeringschef på Goldman Sachs Asset Management, lyfter i sin krönika fram fem skäl till varför den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv att investera på. USA-börsen erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning mellan branscher, skriver Eileen Rominger. Nils-Petter Hollekim, som förvaltar fonderna ODIN Norden och ODIN Norge, slår i sin artikel ett slag för de nordiska aktiemarknaderna. Hollekim berättar hur han resonerar när han väljer vinnare och vilka typer av aktier som har bäst förutsättningar att värderas upp på marknaden framöver. Se även till att inte missa artikeln om strukturerade produkter på s 6-7. Detta är en högintressant sparform för dig som vill kombinera säkerheten i ett obligationssparande med ett deltagande på börsen. Vi förklarar hur strukturerade produkter fungerar och presenterar några av höstens nyheter. Detta och mycket mer kan du läsa om på kommande sidor. Trevlig läsning! Fondstatistik september 2009: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Global 3. Aktiefonder Japan Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Europa 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Global Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Asien exkl. Japan Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under september månad. Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Bra lä e för nordiska värdeaktier Aktiemarknaden har återhämtat sig starkt hittills i år, och Norden har gått i täten bland de västerländska börserna. Men de kraftiga svängningarna under senare år har lett till att många investerare verkar ha glömt den fundamentala värderingen av aktier. Detta har medfört att många aktier blivit alldeles för dyra, medan andra framstår som mycket intressant värderade. På ODIN Fonder investerar vi aktivt i bolag som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden, så kallade värdebolag. Normalt har dessa bolag bra möjlighet att värderas upp över tid. Och det är ofta vid botten av marknaden som många investerare börjar fokusera på undervärderade aktier, något som vi har börjat se tendenser på även i detta fall. Telekom, läkemedel och oljeservice Det finns just nu ett stort intresse för cykliska bolag på börsen, det vill säga bolag som följer konjunkturcykeln och förväntas ha bra förutsättningar när ekonomin stärks. Vi ser dock en viss risk för att återhämtningen i ekonomin inte blir så snabb som marknaden förväntar sig. Med detta i åtanke så har vi tagit hem vinster i bl.a. verkstadsaktier, och ökar nu våra innehav i mer defensiva bolag som kan leverera trygga vinster oavsett konjunkturläge, till exempel Tele 2, AstraZeneca, Securitas och Meda. Detta är bolag med mycket intressanta värderingsnivåer just nu, och som bör värderas upp av marknaden framöver. Nordiska bola med lobala möjli heter Vi hittar många intressanta branscher och bolag i Norden som erbjuder goda möjligheter för den som vill investera på ett par års sikt. Trots att Norden är en relativt liten marknad i ett globalt perspektiv, så ska man komma ihåg att det går att uppnå en god riskspridning på de nordiska marknaderna. Genom att investera i nordiska bolag med en stark exponering mot tillväxtmarknader skapas dessutom en möjlighet att ta del av den goda tillväxten i länder i till exempel Asien och Latinamerika, till en lägre risk än i till exempel en tillväxtmarknadsfond. En historiskt stabil tillväxt och ekonomier med handelsbalans- och budgetöverskott har skapat en god grund för utvecklingen av välskötta bolag i Norden. En stor fördel med de nordiska börsbolagen är tillgängligheten på korrekt och strukturerad bolagsinformation, vilket är ett måste för att kunna ta rätt investeringsbeslut. En nordisk bransch som vi anser har bra förutsättningar på sikt är oljeservicesektorn. Här finner vi framför allt norska bolag med verksamhet inom t.ex. oljerigg, seismik och utrustning. Denna industri har haft en stark utveckling de senaste åren, men fick en tillbakagång under förra året. Många oljeservicebolag har en omotiverat låg värdering. I takt med att utbudet på olja minskar kommer behovet av nya oljefyndigheter att öka. Detta gynnar bolag inom oljeservicesektorn, vilket vi tror kommer att visa sig i kursutvecklingen för många bolag på sikt. Nils Petter Hollekim Förvaltare Odin Fonder 2

3 Den amerikanska aktiemarknaden: fortsatt attraktiv? Fem skäl att investera på den amerikanska aktiemarknaden Det amerikanska börsindexet S&P 500 har stigit hela 56 procent sedan botten den 9 mars i år. Trots det ligger aktiemarknaden idag fortfarande 20 procent under nivån för ett år sedan, då förväntningarna var mycket sämre än vad de är nu. Sett till de senaste tio åren ligger den amerikanska aktiemarknadens sammanlagda årliga tillväxt på cirka 1 procent. Vi anser inte att investerare har förbisett aktiemarknaderna, varken på kort eller på lång sikt. Vi anser däremot att avkastningen på aktiemarknaderna under de kommande åren bör bli bättre än genomsnittet de tio senaste åren. Vi vill i den här artikeln betona fem skäl till varför vi anser att den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv. Dessutom förklarar vi varför den nuvarande miljön gynnar aktiva förvaltare och företag med hög kvalitet, skriver Eileen Rominger, Chief Investment Officer på Goldman Sachs Asset Management. 1Djup, bredd och diversifiering Med ett börsvärde som överstiger miljarder USD står den amerikanska marknaden för nästan hälften av MSCI World Index, och är bas för 15 av världens 20 största företag. Den amerikanska marknaden erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning bland branscher. Vidare erbjuder USA-börsen särskilt goda möjligheter att investera i IT-företag. Detta kan utgöra ett starkt komplement till en europeisk portfölj som oftast har större innehav i företag inom finans-, tillverknings- och naturresursbranscherna, men mindre exponering mot teknikföretag. 3.5 Schweiz 3.6 Tyskland 4.7 Kanada 4.8 Frankrike 9.8 Storbritannien 13.7 Andra 11.3 Japan 48.5 USA 2Bra utgångsläge att dra fördel av global tillväxt De flesta ledande USA-baserade företag är globala till sin natur, med omfattande verksamhet, många anställda och betydande intäkter i utlandet. Mer än 30 procent av intäkterna för företagen i S&P 500 härstammar från andra länder än USA. Genom att erbjuda märkesvaror till nya konsumenter, bygga ut infrastruktur och tillhandahålla avancerade tekniska tjänster, kommer många av dessa företag att dra fördel av de starkare tillväxtutsikterna i BRIC-länderna och andra snabbväxande marknader. Dessutom gör den svaga dollarn att amerikanska produkter och tjänster blir mer attraktiva för utlandet, samtidigt som amerikanska bolags intäkter blir högre till följd av de starkare utländska valutorna. 3Bolagens vinster kommer sannolikt att stärkas På grund av de mörka utsikterna i början av året har bolagsledningar varit väldigt återhållsamma i sina planer och prognoser. Även om flexibiliteten på den amerikanska arbetsmarknaden har lett till högre arbetslöshet har den även gjort det möjligt för företagen att minska sina kostnader betydligt. Denna flexibilitet skapar en hög hävstångseffekt i verksamheten som kan resultera i högre vinstmarginaler. Under våra diskussioner med bolagsledningar får vi indikationer på en ekonomisk återhämtning. Den underliggande efterfrågan har stärkts och lagren fylls åter på efter en kraftig neddragning. I och med vår förväntning om en gradvis återgång till positiv BNP-tillväxt mot slutet av året, kan konservativa förväntningar tillsammans med enkla jämförelsetal från i fjol resultera i vinstrapporter för kvartal tre och fyra som överträffar förväntningarna. 3

4 Eileen Rominger Chief Investment Officer Goldman Sachs Asset Management 4Stora mängder pengar som väntar på att sättas in Penningmarknadsfonder nådde rekordhöga nivåer mot slutet av förra året och deras värderingar ligger fortfarande 40 procent högre än börsvärdet för företagen i S&P 500. Detta innebär en nivå som ligger långt över det historiska genomsnittet på cirka 20 procent. I takt med att investerare fördelar om en del av dessa pengar till aktiemarknaden bör det gynna den amerikanska aktiemarknaden. 5Attraktiva värderingar Trots den amerikanska marknadens uppvisade styrka de senaste månaderna har värderingarna endast uppnått nivåer i linje med det historiska genomsnittet. Bolagen i S&P 500 handlas för närvarande till strax under 15 gånger framtida årsvinster. De här vinstprognoserna kommer sannolikt att revideras uppåt i takt med att efterfrågan stabiliseras och företagen rapporterar stigande lönsamhet under de kommande kvartalen. Gynnsamma förutsättningar för aktiva förvaltare och företag av hög kvalitet På Goldman Sachs anser vi att de tvära kasten på marknaden under 2009 har skapat en miljö med övertygande möjligheter för investerare som förmår plocka russinen ur aktiekakan. I motsats till de senaste åren, då rörelserna på börsen var rekordlåga, skapar den nuvarande miljön med svängningar som är över genomsnittet de senaste åren en större spridning på avkastning från aktier. I takt med att aktier börjar handlas i enlighet med respektive bolags underliggande fundamentala värde anser vi att vår analysmodell kommer att ge oss en fördel när det gäller att välja ut vinnarna och undvika förlorarna. Den senaste tidens rally på aktiemarknaden har gynnat bolag som anses komma att gynnas mest vid en ekonomisk återhämtning. Företag av hög kvalitet handlas nu med rekordhöga rabatter i jämförelse med sina motsvarigheter av lägre kvalitet. Vi tror att marknaden så småningom förstår värdet av dominerande kvalitetsföretag och vi letar upp möjligheterna att köpa dessa bolag till attraktiva priser. I den nuvarande miljön tror vi att de här företagen kan ta marknadsandelar, dra fördel av långsiktiga och stabila tillväxtpådrivare, utöva prissättningsmakt och finansiera sin tillväxt med egna medel. Premium/Discount of HQ vs. LQ (P/E multiple points) Bild: Diagram hög kvalitet (HQ) kontra låg kvalitet (LQ) Vi tror därför att de här bolagen kommer att stärka sina konkurrensfördelar, kunna uppvisa överlägsen framtida tillväxt och ha starka värderingar, oavsett marknadsläge. I slutet av augusti handlades de här typerna av företag av hög kvalitet i genomsnitt med P/E of HQ minus P/E of LQ 15+ year Average Premium %Premium/Discount for HQ % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% rekordhöga rabatter i förhållande till sina motsvarigheter av lägre kvalitet, vilket skapar spännande möjligheter för oss att ta med dem i våra portföljer. % Premium/Discount of HQ vs. LQ 4

5 Varför är den sämsta fonden sämst? Den sämsta fonden i Skandia Links sortiment hittills i år är SGF Blackrock USD Reserve. Sedan årsskiftet har fonden backat 9,3 procent. Förklaringen till den svaga utvecklingen är mycket enkel. Fonden placerar i amerikanska korträntepapper, noterade i amerikanska dollar. I praktiken innebär det att fonden är en dollarplacering. Avkastningen styrs helt av hur dollarn utvecklas mot svenska kronan. Det är inte bara SGF Blackrock USD Reserve som påverkas av dollarkursen. I stort sett alla fonder som placerar på den amerikanska börsen handlas i dollar. När en svensk fondförvaltare köper aktier på den amerikanska börsen sker transaktionen i dollar. Om den köpta aktien därefter står still i värde, men dollarkursen förändras, så kommer värdet på din USA-fond att påverkas. Om dollarn stärks mot svenska kronan, så innebär det att investeraren får fler kronor för sina dollar (kom ihåg: fondens tillgångar är noterade i dollar) och fonden ökar i värde räknat i svenska kronor. Om dollarn istället försvagas mot svenska kronan får investeraren färre kronor för samma mängd dollar, vilket får till följd att fonden minskar i värde. Under det senaste året har valutaförändringar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder. Sommaren 2008 kostade en dollar omkring 6 kronor. Under hösten och vintern stärktes den amerikanska valutan gradvis och nådde en topp i början av mars i år på drygt 9 kronor per dollar. Under samma period rasade den amerikanska börsen i finanskrisens spår. Nedgången för svenska USAfonder blev emellertid mycket mindre än den underliggande börsnedgången, tack vare dollareffekten. Efter toppnoteringen i mars försvagades dollarn mot kronan under våren och sommaren. Dollarförsvagningen, eller kronförstärkningen om man så vill, medförde att uppgången på den amerikanska börsen under våren fick ett magert genomslag i svenska USA-fonder. "Under det senaste året har valutaförändrin ar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder." USA-fonder innebär således ett risktagande både mot den amerikanska börsen och mot valutakursen. En investering i SGF Blackrock USD Reserve är istället en satsning på enbart valutan. För investerare som tror på en stigande dollar, men som vill undvika börsexponering är denna fond det bästa alternativet. Johan Lundqvist Skandia Nordic Investment Management 5

6 Strukturerade produkter try het och spännin på samma ån Strukturerade produkter är en sparform som kombinerar den säkerhet som obligationer innebär med möjlighet att ta del av avkastning på en eller flera marknader. Den vanligaste typen är aktieindexobligationer som ger möjlighet att placera på börsen till låg risk. Eftersom strukturerade produkter vanligtvis har kapitalskydd är risken att förlora pengar begränsad. Produkterna erbjuds med varierande risknivå och med koppling till olika marknader. Hur fun erar det? En strukturerad produkt löper över bestämd tid och består av två delar en obligation och en option. Obligationen utgör den största delen av produkten och ger ett på förhand fastställt nominellt belopp vid investeringsperiodens slut. Optionen är samtidigt knuten till en marknad vanligtvis en börs, och påverkas av hur den underliggande marknaden utvecklas. Överkurs Option Obligation Vid start Växer till 100 % under löptiden Tilläggsbelopp Obligation / nominellt belopp 100 % Vid förfall Avkastning Verkar det komplicerat? Här följer ett exempel: Anta att en investerare köper en aktieindexobligation för kronor. Först beräknas hur stor del av de kronorna som måste investeras i obligationen för att värdet på denna åter ska bli på slutdagen. Låt oss anta att 900 kronor investeras i obligationen. Resterande belopp 100 kronor minus arrangörsarvode placeras samtidigt i en option. Värdet på optionen påverkas av den underliggande marknaden. Om optionen är knuten till Stockholmsbörsen, så stiger värdet på optionen då Stockholmsbörsen stiger. I det här exemplet återbetalas hela det nominella beloppet om kronor i den strukturerade produkten på slutdagen. Dessutom får investeraren avkastning knuten till ett aktieindex om detta index har utvecklats positivt under perioden. Delta ande rad Varje strukturerad produkt har en given deltagandegrad som anger i hur hög grad värdeförändringen på produkten följer värdeförändringen på den underliggande marknaden. Om deltagandegraden är 1,0 innebär det att du som ägare av produkten deltar till 100 procent i marknadens utveckling vid investeringsperiodens slut. Om börsen stiger 25 procent under investeringsperioden, så ökar aktieindexobligationen också med 25 procent. Överkurs er möjli het till hö re avkastnin Många aktieindexobligationer ges ut till så kallad "överkurs", vilket i exemplet ovan skulle kunna innebära att investeraren köper obligationen för kronor samtidigt som den förfaller till minst kronor på slutdagen. Investeraren tar då en lite högre risk, men får i gengäld högre avkastning i det fall index utvecklas positivt deltagandegraden blir högre. Observera att även i detta exempel får investeraren minst kronor på förfallodagen oavsett hur börsen utvecklas under tiden. 6

7 Risker Risken i en aktieindexobligation utan överkurs är mycket låg. Eftersom hela det nominella beloppet är kapitalskyddat är det endast avgifter för courtage som går förlorade om den underliggande marknaden försvagas. Med överkurs stiger risken, men hålls fortfarande på en låg nivå. Av en investering på kronor i en aktieindexobligation med 100 kronor i överkurs är det endast de 100 kronorna som "står på spel". Det kan jämföras med en fond där hela det investerade beloppet påverkas av marknadssvängningarna. Alla strukturerade produkter innehåller emellertid en kreditrisk. Det är emittenten, det vill säga den bank eller det institut som ger ut produkten, som står för utfästelsen att återbetala det nominella beloppet plus eventuell avkastning. Det finns därför alltid en risk att banken eller institutet går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Skandia väljer endast leverantörer med god kreditvärdighet som har mycket liten risk att gå i konkurs. Två nya produkter från UBS I takt med en ökad efterfrågan från svenska sparare har marknaden för strukturerade produkter vuxit rejält de senaste åren. På Skandia kan vi erbjuda ett flertal leverantörer av strukturerade produkter med varierande inriktningar. En nyhet under hösten är att innehavare av kapitalförsäkring i Skandia kan investera i aktieindexobligationer direkt från den schweiziska storbanken UBS. UBS Sveri e Tillväxt Denna produkt har en löptid på fyra år och är knuten till det svenska OMXS30-indexet, vilket består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. "Sverige Tillväxt" tecknas till ett nominellt belopp på kronor och 10 procents överkurs. Detta gör att teckningskursen per post blir kronor plus courtage om 2 procent. Denna produkt passar sparare som vill investera på Stockholmsbörsen med begränsad insats. UBS Asien Tillväxt "Asien Tillväxt" är knuten till en korg av tre asiatiska börsindex; Kina, Taiwan och Singapore. Fördelningen mellan de tre länderna är densamma. Teckningskursen per post är även här kronor plus courtage om 2 procent. "Asien Tillväxt" passar sparare som vill investera på tre snabbväxande asiatiska marknader med begränsad insats. Strukturerade produkter är ett bra komplement till aktie- och räntefonder. Tack vare kapitalskyddet är det dessutom en sparform med be ränsad risk. I Skandias utbud har vi ett brett sortiment av produkter med varierande inriktnin och risk. Särskilt roli t är att vi nu kan erbjuda aktieindex obli ationer från UBS utan mellanhänder", sä er Joakim Gäverström, ansvari för Strukturerade Produkter på Skandia. Joakim Gäverström, ansvarig Strukturerade Produkter, Skandia Nordic Investment Management 7

8 Skandia av bäst avkastnin I Nyhetsbrevet Risk och Försäkrings undersökning av 13 svenska fondförsäkringsbolags avkastning hade Skandia Link bäst avkastning både 2008, de senaste tre åren och de senaste fem åren. Resultatet talar sitt tydliga språk vår strategi lönar sig. Vi har en fondanalysverksamhet som består av 50 mycket kompetenta personer som inte gör annat än letar och analyserar fonder globalt. Utifrån ett stort bruttoutbud väljer vi ut 90 fonder som vi erbjuder spararna i Skandia Link, säger Bertil Hult, Nordenchef på Skandia. Skandia Links fondutbud består av Skandias egna fonder och externa fonder, där även Skandiafonderna förvaltas av externa förvaltare. Det betyder att alla fonder i Skandia Links sortiment förvaltas av personer som har genomgått Skandias utvärdering. Syftet är att förenkla kundens val samtidigt som det ger bättre avkastning. I årets undersökning av fondförsäkringbolagens avkastning har Skandia Link branschens bästa avkastning på såväl ett, tre och fem års sikt. Även i förra årets undersökning var Skandia Link bäst på tre och fem års sikt. Den snabba och omfattande börsnedgången under 2008 innebar att inget av de undersökta bolagen hade positiv avkastning detta år. Som alla känner till har det senaste året varit tufft för finanssektorn. Ett minusresultat är inte något att skryta med samtidigt som vi är glada över att vi har klarat oss minst dåligt bland bolagen. Det är under de dåliga åren som agnarna skiljs från vetet, säger Bertil Hult. Risk och Försäkring som har gjort undersökningen poängterar att den genomsnittliga avkastningen i ett fondförsäkringsbolag är beroende av flera faktorer, som det fondutbud bolaget erbjuder, hur skickliga fondförvaltarna är, kundernas preferenser när de väljer fonder och vilken rådgivning som kunderna i bolaget erbjuds. Ett kvalitativt fondutbud är en förutsättning för att uppnå hög avkastning, men god kommunikation och bra rådgivning är avgörande för att kunderna ska få ut maximalt av sitt sparande. Här har kunderna stor nytta av våra duktiga rådgivare runt om i landet som hjälper kunderna med fondvalet, säger Jim Rotsman, chef för Skandia Investment Management. "I årets undersöknin av fondförsäkrin bola ens avkastnin har Skandia Link branschens bästa avkastnin på såväl ett, tre och fem års sikt." 8

9 Nyheter och förändrin ar Vikti information om East Capital Baltikum Skandia Link har beslutat att inträdesstoppa East Capital Baltikum. Anledningen är att East Capital vid flera tillfällen har tvingats stänga Baltikum-fonden för köp på grund av den begränsade likviditeten på de baltiska aktiemarknaderna. Inträdesstoppet innebär att fonden inte längre är valbar för nya andelsägare. Befintliga andelsägare kommer att ha kvar sina innehav i fonden tillsvidare. I augusti lade TeliaSonera bud på två baltiska teleoperatörer, estniska Eesti Telekom och litauiska Teo LT. Budet bidrog till ökat Skandia Liv höjer återbärin sräntan till 4 procent Från och med den 1 oktober 2009 höjer Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande 0 procent till 4 procent. Den starka utvecklingen på världens aktiemarknader under senare tid gör att återbäringsräntan kan justeras upp. European Best Ideas succén fortsätter Under sommaren har framgången för Skandias flerförvaltade fond European Best Ideas fortsatt. Sedan starten i april i fjol har fonden slagit sitt jämförelseindex med 8,7 procentenheter. Hittills i år har fonden varit hela 19 procentenheter bättre än sitt index. Den här typen av fondlösningar, där flera förvaltare sköter varsin del av en fond, är ett spännande koncept med många fördelar. I European Best Ideas sköter tio av Europas bästa fondförvaltare en tiondel var av fonden. Den främsta fördelen med ett sådant upplägg är att det som brukar kallas för förvaltarspecifik risk minskar. Varje förvaltare har sin egen syn på marknaden och sitt eget sätt att analysera aktier på. Det är detta som förklarar skillnaden i avkastning mellan fonder ur samma kategori. Genom att inkludera flera, i det här fallet tio, olika syner på aktiemarknaden och lika många sätt att analysera börsen på, är avkastningen inte intresse för de baltiska aktiemarknaderna samtidigt som handeln i de två största bolagen blivit begränsad. East Capital har därför vid flera tillfället tvingats stänga Baltikum-fonden för köp. De baltiska aktiemarknaderna kännetecknas av ett begränsat utbud av aktier och låg omsättning. Likviditeten på marknaden har tidigare varit tillräcklig, och därför har fonden erbjudits inom ramen för Skandia Link. Det är tråkigt att behöva stänga en fond som många av våra kunder är intresserade av att investera i. Samtidigt är det viktigt för oss att handeln fungerar, vi vill inte riskera att våra kunder hamnar i en situation där de varken kan köpa eller sälja sina fondandelar, säger Jim Rotsman, chef, Skandia Investment Management. Att vi kan höja återbäringsräntan är ett bevis på att långsiktigheten i vår portföljstrategi är rätt. Vi har en portfölj som bevisligen klarar exceptionell nedgång, men som också har rätt sammansättning när finansmarknaderna lyfter. Med tanke på att vi trots den omfattande finanskrisen kunde undvika ett återtag av kundernas pensionskapital, är det mycket glädjande att redan nu kunna låta våra kunder ta del av avkastningen, säger Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv. beroende av en enskild förvaltares bedömningar. Ytterligare en fördel är att förvaltarnas olikheter kompletterar varandra. En analysmetod kan vara den bästa när det är rally på börsen. En annan kan vara överlägsen när aktiemarknaden faller, och en tredje metod kan vara bäst i en stillastående marknad. Fördelen med att få med flera förvaltarstilar i en fond är uppenbara för en långsiktig sparare. Intresset för European Best Ideas har varit rekordstort sedan starten. Under sommaren fördubblades fondens förvaltade kapital, dels på grund av uppgången på de europeiska börserna, men framförallt för att många sparare har upptäckt fonden och investerat i den. Fondspararna gillar det faktum att deras sparkapital placeras i aktier som några av världens främsta experter på den europeiska aktiemarknaden skulle investera sina egna pengar i. Det är uppmuntrande att se hur populär "Best Ideas" har blivit, speciellt med tanke på börsoron som präglade fondens premiärår, säger Anders Bock, nordisk affärschef på Skandia. I nästa månads marknadsbrev kommer vi att ge en uppdatering på vår andra flerförvaltade fond Swedish Stars. Nya fonder i Skandiabankens utbud AGI China Fund AGI China East 9

10 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 31% -4% -1% 10% 14% -17% 19% Norden FTSE, NOREX 30 23% -3% 1% 6% 3% -17% 19% Europa STOXX 50 Index 13% -3% 2% 16% -8% -29% -2% USA S&P % -2% 3% 14% -8% -23% -10% Japan Topix Nikkei, 225 9% -3% -6% 0% -8% -41% -14% Global MSCI, All Countries 17% -2% 2% 13% -5% -22% 1% Kina FTSE Xinhua 25 40% -1% -3% 6% 30% 45% 117% Indien S&P Nifty Index 68% 2% 10% 17% 29% 42% 186% Ryssland CSFB ROS 90% 2% 15% 24% -6% -29% 65% Asien MSCI Asia All Countries 55% -1% 7% 15% 22% 14% 67% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 10,3-6% 1% 0% -6% 6% 10% 13% USD/SEK 7,0-10% 1% -3% -10% 0% -4% -4% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,2-1, ,2-2,4-1,8 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,4 0,8-0,2 0-0,1-0,5-0,4-1,1 Källa: Thomson Reuters EcoWin 950 Sverige, OMXS30 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 USD/SEK Index USD/SEK sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin 6,75 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin Fonderna med högst avkastning i september Fonderna med lägst avkastning i september i Skandiabankens sortiment i Skandiabankens sortiment 1. FIM Russia Small Cap 1. Morgan Stanley Commodities Active GSLE 2. FIM Russia 2. INVESCO Nippon Select Eq 3. East Capital Ryssland 3. JP Morgan Japan Eq 4. HQ Ryssland 4. JP Morgan Japan 50 Eq 5. INVESCO Korean Eq 5. SEB Japanfond Chans/Risk Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer