Marknadens bästa avkastnin!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadens bästa avkastnin!"

Transkript

1 oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra året, de senaste tre åren och de senaste fem åren! Vi är mycket glada över att vår strategi att utvärdera förvaltare och erbjuda de bästa till våra kunder antingen via egna fonder eller via externa återigen visar sig framgångsrik. Skandia Link har ett stort antal fondanalytiker runt om i världen som analyserar och väljer bland ett obegränsat antal förvaltare. Av ett gigantiskt urval väljer vi sedan ut de bästa till våra kunder. Det gör att vi förenklar valet av fonder för dig samtidigt som vi kan erbjuda bättre avkastning. På sidan 8 kan du läsa mer om undersökningen. De flesta sparare känner till vikten av att sprida sitt fondinnehav mellan olika geografiska regioner. Våra krönikörer den här månaden blickar utanför Stockholmsbörsens gränser och delar med sig av sina tankar kring deras respektive hemmamarknader USA och Norden. Eileen Rominger, investeringschef på Goldman Sachs Asset Management, lyfter i sin krönika fram fem skäl till varför den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv att investera på. USA-börsen erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning mellan branscher, skriver Eileen Rominger. Nils-Petter Hollekim, som förvaltar fonderna ODIN Norden och ODIN Norge, slår i sin artikel ett slag för de nordiska aktiemarknaderna. Hollekim berättar hur han resonerar när han väljer vinnare och vilka typer av aktier som har bäst förutsättningar att värderas upp på marknaden framöver. Se även till att inte missa artikeln om strukturerade produkter på s 6-7. Detta är en högintressant sparform för dig som vill kombinera säkerheten i ett obligationssparande med ett deltagande på börsen. Vi förklarar hur strukturerade produkter fungerar och presenterar några av höstens nyheter. Detta och mycket mer kan du läsa om på kommande sidor. Trevlig läsning! Fondstatistik september 2009: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Global 3. Aktiefonder Japan Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Europa 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Global Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Asien exkl. Japan Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under september månad. Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Bra lä e för nordiska värdeaktier Aktiemarknaden har återhämtat sig starkt hittills i år, och Norden har gått i täten bland de västerländska börserna. Men de kraftiga svängningarna under senare år har lett till att många investerare verkar ha glömt den fundamentala värderingen av aktier. Detta har medfört att många aktier blivit alldeles för dyra, medan andra framstår som mycket intressant värderade. På ODIN Fonder investerar vi aktivt i bolag som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden, så kallade värdebolag. Normalt har dessa bolag bra möjlighet att värderas upp över tid. Och det är ofta vid botten av marknaden som många investerare börjar fokusera på undervärderade aktier, något som vi har börjat se tendenser på även i detta fall. Telekom, läkemedel och oljeservice Det finns just nu ett stort intresse för cykliska bolag på börsen, det vill säga bolag som följer konjunkturcykeln och förväntas ha bra förutsättningar när ekonomin stärks. Vi ser dock en viss risk för att återhämtningen i ekonomin inte blir så snabb som marknaden förväntar sig. Med detta i åtanke så har vi tagit hem vinster i bl.a. verkstadsaktier, och ökar nu våra innehav i mer defensiva bolag som kan leverera trygga vinster oavsett konjunkturläge, till exempel Tele 2, AstraZeneca, Securitas och Meda. Detta är bolag med mycket intressanta värderingsnivåer just nu, och som bör värderas upp av marknaden framöver. Nordiska bola med lobala möjli heter Vi hittar många intressanta branscher och bolag i Norden som erbjuder goda möjligheter för den som vill investera på ett par års sikt. Trots att Norden är en relativt liten marknad i ett globalt perspektiv, så ska man komma ihåg att det går att uppnå en god riskspridning på de nordiska marknaderna. Genom att investera i nordiska bolag med en stark exponering mot tillväxtmarknader skapas dessutom en möjlighet att ta del av den goda tillväxten i länder i till exempel Asien och Latinamerika, till en lägre risk än i till exempel en tillväxtmarknadsfond. En historiskt stabil tillväxt och ekonomier med handelsbalans- och budgetöverskott har skapat en god grund för utvecklingen av välskötta bolag i Norden. En stor fördel med de nordiska börsbolagen är tillgängligheten på korrekt och strukturerad bolagsinformation, vilket är ett måste för att kunna ta rätt investeringsbeslut. En nordisk bransch som vi anser har bra förutsättningar på sikt är oljeservicesektorn. Här finner vi framför allt norska bolag med verksamhet inom t.ex. oljerigg, seismik och utrustning. Denna industri har haft en stark utveckling de senaste åren, men fick en tillbakagång under förra året. Många oljeservicebolag har en omotiverat låg värdering. I takt med att utbudet på olja minskar kommer behovet av nya oljefyndigheter att öka. Detta gynnar bolag inom oljeservicesektorn, vilket vi tror kommer att visa sig i kursutvecklingen för många bolag på sikt. Nils Petter Hollekim Förvaltare Odin Fonder 2

3 Den amerikanska aktiemarknaden: fortsatt attraktiv? Fem skäl att investera på den amerikanska aktiemarknaden Det amerikanska börsindexet S&P 500 har stigit hela 56 procent sedan botten den 9 mars i år. Trots det ligger aktiemarknaden idag fortfarande 20 procent under nivån för ett år sedan, då förväntningarna var mycket sämre än vad de är nu. Sett till de senaste tio åren ligger den amerikanska aktiemarknadens sammanlagda årliga tillväxt på cirka 1 procent. Vi anser inte att investerare har förbisett aktiemarknaderna, varken på kort eller på lång sikt. Vi anser däremot att avkastningen på aktiemarknaderna under de kommande åren bör bli bättre än genomsnittet de tio senaste åren. Vi vill i den här artikeln betona fem skäl till varför vi anser att den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv. Dessutom förklarar vi varför den nuvarande miljön gynnar aktiva förvaltare och företag med hög kvalitet, skriver Eileen Rominger, Chief Investment Officer på Goldman Sachs Asset Management. 1Djup, bredd och diversifiering Med ett börsvärde som överstiger miljarder USD står den amerikanska marknaden för nästan hälften av MSCI World Index, och är bas för 15 av världens 20 största företag. Den amerikanska marknaden erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning bland branscher. Vidare erbjuder USA-börsen särskilt goda möjligheter att investera i IT-företag. Detta kan utgöra ett starkt komplement till en europeisk portfölj som oftast har större innehav i företag inom finans-, tillverknings- och naturresursbranscherna, men mindre exponering mot teknikföretag. 3.5 Schweiz 3.6 Tyskland 4.7 Kanada 4.8 Frankrike 9.8 Storbritannien 13.7 Andra 11.3 Japan 48.5 USA 2Bra utgångsläge att dra fördel av global tillväxt De flesta ledande USA-baserade företag är globala till sin natur, med omfattande verksamhet, många anställda och betydande intäkter i utlandet. Mer än 30 procent av intäkterna för företagen i S&P 500 härstammar från andra länder än USA. Genom att erbjuda märkesvaror till nya konsumenter, bygga ut infrastruktur och tillhandahålla avancerade tekniska tjänster, kommer många av dessa företag att dra fördel av de starkare tillväxtutsikterna i BRIC-länderna och andra snabbväxande marknader. Dessutom gör den svaga dollarn att amerikanska produkter och tjänster blir mer attraktiva för utlandet, samtidigt som amerikanska bolags intäkter blir högre till följd av de starkare utländska valutorna. 3Bolagens vinster kommer sannolikt att stärkas På grund av de mörka utsikterna i början av året har bolagsledningar varit väldigt återhållsamma i sina planer och prognoser. Även om flexibiliteten på den amerikanska arbetsmarknaden har lett till högre arbetslöshet har den även gjort det möjligt för företagen att minska sina kostnader betydligt. Denna flexibilitet skapar en hög hävstångseffekt i verksamheten som kan resultera i högre vinstmarginaler. Under våra diskussioner med bolagsledningar får vi indikationer på en ekonomisk återhämtning. Den underliggande efterfrågan har stärkts och lagren fylls åter på efter en kraftig neddragning. I och med vår förväntning om en gradvis återgång till positiv BNP-tillväxt mot slutet av året, kan konservativa förväntningar tillsammans med enkla jämförelsetal från i fjol resultera i vinstrapporter för kvartal tre och fyra som överträffar förväntningarna. 3

4 Eileen Rominger Chief Investment Officer Goldman Sachs Asset Management 4Stora mängder pengar som väntar på att sättas in Penningmarknadsfonder nådde rekordhöga nivåer mot slutet av förra året och deras värderingar ligger fortfarande 40 procent högre än börsvärdet för företagen i S&P 500. Detta innebär en nivå som ligger långt över det historiska genomsnittet på cirka 20 procent. I takt med att investerare fördelar om en del av dessa pengar till aktiemarknaden bör det gynna den amerikanska aktiemarknaden. 5Attraktiva värderingar Trots den amerikanska marknadens uppvisade styrka de senaste månaderna har värderingarna endast uppnått nivåer i linje med det historiska genomsnittet. Bolagen i S&P 500 handlas för närvarande till strax under 15 gånger framtida årsvinster. De här vinstprognoserna kommer sannolikt att revideras uppåt i takt med att efterfrågan stabiliseras och företagen rapporterar stigande lönsamhet under de kommande kvartalen. Gynnsamma förutsättningar för aktiva förvaltare och företag av hög kvalitet På Goldman Sachs anser vi att de tvära kasten på marknaden under 2009 har skapat en miljö med övertygande möjligheter för investerare som förmår plocka russinen ur aktiekakan. I motsats till de senaste åren, då rörelserna på börsen var rekordlåga, skapar den nuvarande miljön med svängningar som är över genomsnittet de senaste åren en större spridning på avkastning från aktier. I takt med att aktier börjar handlas i enlighet med respektive bolags underliggande fundamentala värde anser vi att vår analysmodell kommer att ge oss en fördel när det gäller att välja ut vinnarna och undvika förlorarna. Den senaste tidens rally på aktiemarknaden har gynnat bolag som anses komma att gynnas mest vid en ekonomisk återhämtning. Företag av hög kvalitet handlas nu med rekordhöga rabatter i jämförelse med sina motsvarigheter av lägre kvalitet. Vi tror att marknaden så småningom förstår värdet av dominerande kvalitetsföretag och vi letar upp möjligheterna att köpa dessa bolag till attraktiva priser. I den nuvarande miljön tror vi att de här företagen kan ta marknadsandelar, dra fördel av långsiktiga och stabila tillväxtpådrivare, utöva prissättningsmakt och finansiera sin tillväxt med egna medel. Premium/Discount of HQ vs. LQ (P/E multiple points) Bild: Diagram hög kvalitet (HQ) kontra låg kvalitet (LQ) Vi tror därför att de här bolagen kommer att stärka sina konkurrensfördelar, kunna uppvisa överlägsen framtida tillväxt och ha starka värderingar, oavsett marknadsläge. I slutet av augusti handlades de här typerna av företag av hög kvalitet i genomsnitt med P/E of HQ minus P/E of LQ 15+ year Average Premium %Premium/Discount for HQ % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% rekordhöga rabatter i förhållande till sina motsvarigheter av lägre kvalitet, vilket skapar spännande möjligheter för oss att ta med dem i våra portföljer. % Premium/Discount of HQ vs. LQ 4

5 Varför är den sämsta fonden sämst? Den sämsta fonden i Skandia Links sortiment hittills i år är SGF Blackrock USD Reserve. Sedan årsskiftet har fonden backat 9,3 procent. Förklaringen till den svaga utvecklingen är mycket enkel. Fonden placerar i amerikanska korträntepapper, noterade i amerikanska dollar. I praktiken innebär det att fonden är en dollarplacering. Avkastningen styrs helt av hur dollarn utvecklas mot svenska kronan. Det är inte bara SGF Blackrock USD Reserve som påverkas av dollarkursen. I stort sett alla fonder som placerar på den amerikanska börsen handlas i dollar. När en svensk fondförvaltare köper aktier på den amerikanska börsen sker transaktionen i dollar. Om den köpta aktien därefter står still i värde, men dollarkursen förändras, så kommer värdet på din USA-fond att påverkas. Om dollarn stärks mot svenska kronan, så innebär det att investeraren får fler kronor för sina dollar (kom ihåg: fondens tillgångar är noterade i dollar) och fonden ökar i värde räknat i svenska kronor. Om dollarn istället försvagas mot svenska kronan får investeraren färre kronor för samma mängd dollar, vilket får till följd att fonden minskar i värde. Under det senaste året har valutaförändringar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder. Sommaren 2008 kostade en dollar omkring 6 kronor. Under hösten och vintern stärktes den amerikanska valutan gradvis och nådde en topp i början av mars i år på drygt 9 kronor per dollar. Under samma period rasade den amerikanska börsen i finanskrisens spår. Nedgången för svenska USAfonder blev emellertid mycket mindre än den underliggande börsnedgången, tack vare dollareffekten. Efter toppnoteringen i mars försvagades dollarn mot kronan under våren och sommaren. Dollarförsvagningen, eller kronförstärkningen om man så vill, medförde att uppgången på den amerikanska börsen under våren fick ett magert genomslag i svenska USA-fonder. "Under det senaste året har valutaförändrin ar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder." USA-fonder innebär således ett risktagande både mot den amerikanska börsen och mot valutakursen. En investering i SGF Blackrock USD Reserve är istället en satsning på enbart valutan. För investerare som tror på en stigande dollar, men som vill undvika börsexponering är denna fond det bästa alternativet. Johan Lundqvist Skandia Nordic Investment Management 5

6 Strukturerade produkter try het och spännin på samma ån Strukturerade produkter är en sparform som kombinerar den säkerhet som obligationer innebär med möjlighet att ta del av avkastning på en eller flera marknader. Den vanligaste typen är aktieindexobligationer som ger möjlighet att placera på börsen till låg risk. Eftersom strukturerade produkter vanligtvis har kapitalskydd är risken att förlora pengar begränsad. Produkterna erbjuds med varierande risknivå och med koppling till olika marknader. Hur fun erar det? En strukturerad produkt löper över bestämd tid och består av två delar en obligation och en option. Obligationen utgör den största delen av produkten och ger ett på förhand fastställt nominellt belopp vid investeringsperiodens slut. Optionen är samtidigt knuten till en marknad vanligtvis en börs, och påverkas av hur den underliggande marknaden utvecklas. Överkurs Option Obligation Vid start Växer till 100 % under löptiden Tilläggsbelopp Obligation / nominellt belopp 100 % Vid förfall Avkastning Verkar det komplicerat? Här följer ett exempel: Anta att en investerare köper en aktieindexobligation för kronor. Först beräknas hur stor del av de kronorna som måste investeras i obligationen för att värdet på denna åter ska bli på slutdagen. Låt oss anta att 900 kronor investeras i obligationen. Resterande belopp 100 kronor minus arrangörsarvode placeras samtidigt i en option. Värdet på optionen påverkas av den underliggande marknaden. Om optionen är knuten till Stockholmsbörsen, så stiger värdet på optionen då Stockholmsbörsen stiger. I det här exemplet återbetalas hela det nominella beloppet om kronor i den strukturerade produkten på slutdagen. Dessutom får investeraren avkastning knuten till ett aktieindex om detta index har utvecklats positivt under perioden. Delta ande rad Varje strukturerad produkt har en given deltagandegrad som anger i hur hög grad värdeförändringen på produkten följer värdeförändringen på den underliggande marknaden. Om deltagandegraden är 1,0 innebär det att du som ägare av produkten deltar till 100 procent i marknadens utveckling vid investeringsperiodens slut. Om börsen stiger 25 procent under investeringsperioden, så ökar aktieindexobligationen också med 25 procent. Överkurs er möjli het till hö re avkastnin Många aktieindexobligationer ges ut till så kallad "överkurs", vilket i exemplet ovan skulle kunna innebära att investeraren köper obligationen för kronor samtidigt som den förfaller till minst kronor på slutdagen. Investeraren tar då en lite högre risk, men får i gengäld högre avkastning i det fall index utvecklas positivt deltagandegraden blir högre. Observera att även i detta exempel får investeraren minst kronor på förfallodagen oavsett hur börsen utvecklas under tiden. 6

7 Risker Risken i en aktieindexobligation utan överkurs är mycket låg. Eftersom hela det nominella beloppet är kapitalskyddat är det endast avgifter för courtage som går förlorade om den underliggande marknaden försvagas. Med överkurs stiger risken, men hålls fortfarande på en låg nivå. Av en investering på kronor i en aktieindexobligation med 100 kronor i överkurs är det endast de 100 kronorna som "står på spel". Det kan jämföras med en fond där hela det investerade beloppet påverkas av marknadssvängningarna. Alla strukturerade produkter innehåller emellertid en kreditrisk. Det är emittenten, det vill säga den bank eller det institut som ger ut produkten, som står för utfästelsen att återbetala det nominella beloppet plus eventuell avkastning. Det finns därför alltid en risk att banken eller institutet går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Skandia väljer endast leverantörer med god kreditvärdighet som har mycket liten risk att gå i konkurs. Två nya produkter från UBS I takt med en ökad efterfrågan från svenska sparare har marknaden för strukturerade produkter vuxit rejält de senaste åren. På Skandia kan vi erbjuda ett flertal leverantörer av strukturerade produkter med varierande inriktningar. En nyhet under hösten är att innehavare av kapitalförsäkring i Skandia kan investera i aktieindexobligationer direkt från den schweiziska storbanken UBS. UBS Sveri e Tillväxt Denna produkt har en löptid på fyra år och är knuten till det svenska OMXS30-indexet, vilket består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. "Sverige Tillväxt" tecknas till ett nominellt belopp på kronor och 10 procents överkurs. Detta gör att teckningskursen per post blir kronor plus courtage om 2 procent. Denna produkt passar sparare som vill investera på Stockholmsbörsen med begränsad insats. UBS Asien Tillväxt "Asien Tillväxt" är knuten till en korg av tre asiatiska börsindex; Kina, Taiwan och Singapore. Fördelningen mellan de tre länderna är densamma. Teckningskursen per post är även här kronor plus courtage om 2 procent. "Asien Tillväxt" passar sparare som vill investera på tre snabbväxande asiatiska marknader med begränsad insats. Strukturerade produkter är ett bra komplement till aktie- och räntefonder. Tack vare kapitalskyddet är det dessutom en sparform med be ränsad risk. I Skandias utbud har vi ett brett sortiment av produkter med varierande inriktnin och risk. Särskilt roli t är att vi nu kan erbjuda aktieindex obli ationer från UBS utan mellanhänder", sä er Joakim Gäverström, ansvari för Strukturerade Produkter på Skandia. Joakim Gäverström, ansvarig Strukturerade Produkter, Skandia Nordic Investment Management 7

8 Skandia av bäst avkastnin I Nyhetsbrevet Risk och Försäkrings undersökning av 13 svenska fondförsäkringsbolags avkastning hade Skandia Link bäst avkastning både 2008, de senaste tre åren och de senaste fem åren. Resultatet talar sitt tydliga språk vår strategi lönar sig. Vi har en fondanalysverksamhet som består av 50 mycket kompetenta personer som inte gör annat än letar och analyserar fonder globalt. Utifrån ett stort bruttoutbud väljer vi ut 90 fonder som vi erbjuder spararna i Skandia Link, säger Bertil Hult, Nordenchef på Skandia. Skandia Links fondutbud består av Skandias egna fonder och externa fonder, där även Skandiafonderna förvaltas av externa förvaltare. Det betyder att alla fonder i Skandia Links sortiment förvaltas av personer som har genomgått Skandias utvärdering. Syftet är att förenkla kundens val samtidigt som det ger bättre avkastning. I årets undersökning av fondförsäkringbolagens avkastning har Skandia Link branschens bästa avkastning på såväl ett, tre och fem års sikt. Även i förra årets undersökning var Skandia Link bäst på tre och fem års sikt. Den snabba och omfattande börsnedgången under 2008 innebar att inget av de undersökta bolagen hade positiv avkastning detta år. Som alla känner till har det senaste året varit tufft för finanssektorn. Ett minusresultat är inte något att skryta med samtidigt som vi är glada över att vi har klarat oss minst dåligt bland bolagen. Det är under de dåliga åren som agnarna skiljs från vetet, säger Bertil Hult. Risk och Försäkring som har gjort undersökningen poängterar att den genomsnittliga avkastningen i ett fondförsäkringsbolag är beroende av flera faktorer, som det fondutbud bolaget erbjuder, hur skickliga fondförvaltarna är, kundernas preferenser när de väljer fonder och vilken rådgivning som kunderna i bolaget erbjuds. Ett kvalitativt fondutbud är en förutsättning för att uppnå hög avkastning, men god kommunikation och bra rådgivning är avgörande för att kunderna ska få ut maximalt av sitt sparande. Här har kunderna stor nytta av våra duktiga rådgivare runt om i landet som hjälper kunderna med fondvalet, säger Jim Rotsman, chef för Skandia Investment Management. "I årets undersöknin av fondförsäkrin bola ens avkastnin har Skandia Link branschens bästa avkastnin på såväl ett, tre och fem års sikt." 8

9 Nyheter och förändrin ar Vikti information om East Capital Baltikum Skandia Link har beslutat att inträdesstoppa East Capital Baltikum. Anledningen är att East Capital vid flera tillfällen har tvingats stänga Baltikum-fonden för köp på grund av den begränsade likviditeten på de baltiska aktiemarknaderna. Inträdesstoppet innebär att fonden inte längre är valbar för nya andelsägare. Befintliga andelsägare kommer att ha kvar sina innehav i fonden tillsvidare. I augusti lade TeliaSonera bud på två baltiska teleoperatörer, estniska Eesti Telekom och litauiska Teo LT. Budet bidrog till ökat Skandia Liv höjer återbärin sräntan till 4 procent Från och med den 1 oktober 2009 höjer Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande 0 procent till 4 procent. Den starka utvecklingen på världens aktiemarknader under senare tid gör att återbäringsräntan kan justeras upp. European Best Ideas succén fortsätter Under sommaren har framgången för Skandias flerförvaltade fond European Best Ideas fortsatt. Sedan starten i april i fjol har fonden slagit sitt jämförelseindex med 8,7 procentenheter. Hittills i år har fonden varit hela 19 procentenheter bättre än sitt index. Den här typen av fondlösningar, där flera förvaltare sköter varsin del av en fond, är ett spännande koncept med många fördelar. I European Best Ideas sköter tio av Europas bästa fondförvaltare en tiondel var av fonden. Den främsta fördelen med ett sådant upplägg är att det som brukar kallas för förvaltarspecifik risk minskar. Varje förvaltare har sin egen syn på marknaden och sitt eget sätt att analysera aktier på. Det är detta som förklarar skillnaden i avkastning mellan fonder ur samma kategori. Genom att inkludera flera, i det här fallet tio, olika syner på aktiemarknaden och lika många sätt att analysera börsen på, är avkastningen inte intresse för de baltiska aktiemarknaderna samtidigt som handeln i de två största bolagen blivit begränsad. East Capital har därför vid flera tillfället tvingats stänga Baltikum-fonden för köp. De baltiska aktiemarknaderna kännetecknas av ett begränsat utbud av aktier och låg omsättning. Likviditeten på marknaden har tidigare varit tillräcklig, och därför har fonden erbjudits inom ramen för Skandia Link. Det är tråkigt att behöva stänga en fond som många av våra kunder är intresserade av att investera i. Samtidigt är det viktigt för oss att handeln fungerar, vi vill inte riskera att våra kunder hamnar i en situation där de varken kan köpa eller sälja sina fondandelar, säger Jim Rotsman, chef, Skandia Investment Management. Att vi kan höja återbäringsräntan är ett bevis på att långsiktigheten i vår portföljstrategi är rätt. Vi har en portfölj som bevisligen klarar exceptionell nedgång, men som också har rätt sammansättning när finansmarknaderna lyfter. Med tanke på att vi trots den omfattande finanskrisen kunde undvika ett återtag av kundernas pensionskapital, är det mycket glädjande att redan nu kunna låta våra kunder ta del av avkastningen, säger Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv. beroende av en enskild förvaltares bedömningar. Ytterligare en fördel är att förvaltarnas olikheter kompletterar varandra. En analysmetod kan vara den bästa när det är rally på börsen. En annan kan vara överlägsen när aktiemarknaden faller, och en tredje metod kan vara bäst i en stillastående marknad. Fördelen med att få med flera förvaltarstilar i en fond är uppenbara för en långsiktig sparare. Intresset för European Best Ideas har varit rekordstort sedan starten. Under sommaren fördubblades fondens förvaltade kapital, dels på grund av uppgången på de europeiska börserna, men framförallt för att många sparare har upptäckt fonden och investerat i den. Fondspararna gillar det faktum att deras sparkapital placeras i aktier som några av världens främsta experter på den europeiska aktiemarknaden skulle investera sina egna pengar i. Det är uppmuntrande att se hur populär "Best Ideas" har blivit, speciellt med tanke på börsoron som präglade fondens premiärår, säger Anders Bock, nordisk affärschef på Skandia. I nästa månads marknadsbrev kommer vi att ge en uppdatering på vår andra flerförvaltade fond Swedish Stars. Nya fonder i Skandiabankens utbud AGI China Fund AGI China East 9

10 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 31% -4% -1% 10% 14% -17% 19% Norden FTSE, NOREX 30 23% -3% 1% 6% 3% -17% 19% Europa STOXX 50 Index 13% -3% 2% 16% -8% -29% -2% USA S&P % -2% 3% 14% -8% -23% -10% Japan Topix Nikkei, 225 9% -3% -6% 0% -8% -41% -14% Global MSCI, All Countries 17% -2% 2% 13% -5% -22% 1% Kina FTSE Xinhua 25 40% -1% -3% 6% 30% 45% 117% Indien S&P Nifty Index 68% 2% 10% 17% 29% 42% 186% Ryssland CSFB ROS 90% 2% 15% 24% -6% -29% 65% Asien MSCI Asia All Countries 55% -1% 7% 15% 22% 14% 67% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 10,3-6% 1% 0% -6% 6% 10% 13% USD/SEK 7,0-10% 1% -3% -10% 0% -4% -4% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,2-1, ,2-2,4-1,8 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,4 0,8-0,2 0-0,1-0,5-0,4-1,1 Källa: Thomson Reuters EcoWin 950 Sverige, OMXS30 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 USD/SEK Index USD/SEK sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin 6,75 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin Fonderna med högst avkastning i september Fonderna med lägst avkastning i september i Skandiabankens sortiment i Skandiabankens sortiment 1. FIM Russia Small Cap 1. Morgan Stanley Commodities Active GSLE 2. FIM Russia 2. INVESCO Nippon Select Eq 3. East Capital Ryssland 3. JP Morgan Japan Eq 4. HQ Ryssland 4. JP Morgan Japan 50 Eq 5. INVESCO Korean Eq 5. SEB Japanfond Chans/Risk Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Skandia Link våra fonder

Skandia Link våra fonder våren 2007 Skandia Link våra fonder Skandia Link ger mer! sid 8 9 innehåll sid välj bland världens bästa fonder 1 först väljer vi sedan väljer du 2 utvärderingsprocessen 4 vi hjälper dig att välja om du

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer