Biografuppfostran hemuppfostran.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biografuppfostran hemuppfostran."

Transkript

1 Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H uruvida därem ot s k u l d e n 3 t i l l 1 F. n. h a de svenska fängelserna, så g o tt som fö rv a n d la ts till u n g dom sfängelser. O rsak en m åste, enligt p asto r W irén (1917), sökas i den genom gripande ru b b n in g, som krig et fram k allat i sn art sag t livets alla förhållanden. S åd an t h a r i alla tid er h ö rt k rigens efte rv erk n in g a r till och långt in n an b io g rafen fanns. till. a>n.är de u n g a se, h u ru so m de äld re u tn y ttja k rig sk o n ju n k tu rern a och på h an d el u n d er olika fo rm er ofta sk affa sig b ety d a n d e vinst, lig g er det n ä ra till hands fö r den u ng e jatt d rag as m e d i d e n n a virvel. D e u n g a lockas till a tt driva h a n d e l m ed vad d e k u n n a å tk o m m a : skrot, m etaller, gum m i o. s. v. P risste g rin g e n på dessa v aro r fö rö k a r frestelsen, liksom ock den otroliga lä tth e te n att fin n a köpare. D et g äller b a ra a tt k o m m a över varan, likgiltigt v ar eller h u r, för a tt o m sä tta d en i pengar.»»k riget h a r o ck så drivit upp arb etslö n e n på m ån g a arb e tso m rå d e n. D en u nge k a n också, tack v a re dessa fö rh ållan d en, fö rv ärv a sig lö r sitt a rb ete en vida h ö g re dags- och veckoinkom st än förut. F ö g a böjd, som h an vanligen är, fö r att spara låter h a n den rik lig are inkom sten förleda sig till a tt festa, k öpa fin a k läd er, b esö k a värdsh us, b io g rafer m. m. N öjes- och n ju tn in g sk u ltu re n få r ej sä lla n av d en unge lån g t stö rre trib u t än. som ä r g a g n e lig t för d ennes m oraliska och ekonom iska hälsa.»»slutligen», fo rtsä tte r p asto r W.,»får ej fö rg ä tas d et inflytande, som de m ån g a nya la g a rn a och fö ro rd n in g a rn a utöva». D et fö rm y n d ersk ap, som n ö d tv ån g et sk a p a t över m ed b o rg a rn a, strä c k e r sig sn a rt sag t till livets alla om råden».»n är de u n g a h ö ra, h u ru de äld re k ritisera och k la n d ra allt d e tta och h u ru m er ;än en sä tte r sig upp d ärem o t och sö k e r k rin g g å eller m o tv erk a de n y a b estäm m elsern a, då försvagas respekten fö r lag och o rd n in g än d a d ärh än, a tt m an till sist ej längre ser eller vill se g rä n se n m ellan vad som ä r tillåtet eller fö rb ju d et. I den n a m oraliska fö rslap p n in g to rd e h elt visst ligga en av h u v u d o rsak ern a till också den p åk lag a d e ungdom sförvildningen.»»d en undervisning, som p å flera håll fö rek o m m e r m å ste också verka n e d b ry ta n d e både fy sisk t och m oraliskt.» 2 I vilken u p prörande, fullkom ligt oförsvarlig m ån m an före, under och efter k rig et b e g a g n a t sig av film en i den politiska hat- och hets-

2 r-**viija göra,roii8t' s ä ^ Ä,fr e. n Lrrs1::,de- Ä t r r e!lerbiografen-eier l eta alla dessa ifragakommande syndabockar och deras fö f ^ en sa a tt vprh Joa ^ aer n a pa, d aro m to vf rd e a ine m ed stä m d h e l t n n a y ttra sig. 8 r e:a - r- a, och' ö d e s d i^ a S s * b' ä:r,;i;r;m t ' rer- ViIka driva si,t dem lighetsfuila Att det t. ex. finnes ett orsakssammanhang mellan för ä t" o c ^ ^ d r St? Uning Ch bnsten På tills^ - h auktorfmt" våra^ etiker o h S mmom reform lägret m dem a]la att borde ge ara etiker och estetiker något tänks pa? Att Jn m föräldrarnas egna led nägcn vidare s l ä l v r a l a k a i ^ ^ JsTäZrjf» Skl,lle ku" " a bh * «hnapa> w r am fö r ^ a "." r ha ^ d-d>ock ar w ott alltför mänskligt, och ju ensidigare, trängre svn nä ligen Tam 1 7 l delg a re 7 dr e '' «««dock oneklig en n a ra a tt ge sp ec ie llt b io g ra fe rn a h u v u d p a rte n av skulden sa till vida som de utgöra vår tids säkerligen mest dem okradska ocli nivellerande folknöje2. I frå^a om l ä t t i l l o - a r i idealisks m r, b lättillgänglighet aro de lår fram T h -V oppna ds erallt ««priser, «råkvägen å ra n ^ de de hha alltid dörrar och diärregel som p r o p a g a n d a n s tjä nst, ä r d ä r e m o t e tt ka p ite l, s o m v o r e ä e n s t m k-, belyst,, m e r ä n e tt a v s e e n d e ö p p n a ö g o n e n f ö r d e n i f i f a t t o b Je k tlvt m ening in n eboende ' suggestionsförm ågan. D e t m a n i e n del, i c k e g e r m a n s k a l ä n d e r f r ä m s t l a m a n osv ik lig t s ä k e r t f ö r g i f ta f r a m f ö r a l l t b a r n e n s l a l a r»b u c h ere i u n d B ild ngsp flege» H. 1 o c h 2 s en som, likt u n d e r t e c k n a d s iä l^ hpuit-fmfgråtit av fru k tan och trötthet o ch hu ru m öd 1 /,f S r T PJ ^ art r, u S r* a bio r a f e n bh d e n g r a d f ä n g s l a d e av j g S den t' I T * ^ ' g lv e t> m ä r k e därtill, f ö r r ä n a n d r a ly f te upp b a r n e t " e tc för"d ^ n a g o t s å d a n t s o m a t t å t g ä r d e r till K i, g a ll e r i n te b e ty d e r ^ t t om ingrepp n i v ^ g e n T i föräldrarnas ^ ^ n g! ^ PSyk0l0gi>> ^ o m d ö n te

3 icke b e h ö v a av sk rä c k a ege n tlig en någon, sam t icke m inst: de lo c k a m e d en om väx lin g i p ro g ra m m e t u tan like. E n b id r a g a n d e orsak till valet av b i o g ra f e n som strykp ojk e är d essutom dess u n d e r b a r n d o m s tid e n fö rv ä rv a d e d å lig a rykte, liksom a llt a n n a t i d e n väg en lä tta re a t t f å än a tt bli av med. D e m e d icke så lite t fö r a k t u p p b la n d a d e u ttry cken f ö r och om b io g ra f e n h ä r s ta m m a f r å n d e n n a perio d.»biografpesten»,»bio g r a fflu g a n» t. ex. äro f r å n d e n n a tid, och ett p ar b l a n d de m ånga, som g e en a n ty d a n om film en s m akt, eller d en a n d l i g a sm ittans, hu r m an nu vill k a lla det. D e som gripits härav, och de ku n n a rä k nas i m illia rd e r, n ek a sig icke a tt fro ss a uti film d ra m a tik e n s o fta s t själlösa k o n g lo m e ra t av d å lig a in s tin k ter och lå g a d r i f ter. L å t vara, a tt m a n icke k a n fr ik ä n n a d e t in te rn a tio n e lla f ilm f a c k e t1 fr å n a t t i sina e fte r d e n universella, lå g a genom sn ittssm aken lä m p a d e p ro g ra m och tex te r o tillb ö rlig t ockra på dessa. Dess h a n d lin g s s ä tt ä r g ru n d a t p å åsikten, a t t det som skall k u n n a b eg rip a s av»allt folk» och h ålla p u b lik in tie s s e t uppe, k a n icke l å t a a n n a t än re la tiv t e lem e n tä ra h ä n d e ls e r och fö reteelser ur d e t m ä n sk lig a livet k o m m a till uttryck, helst så grovt tillyx at som m öjligt. D e m e d g iv an d e n, som b e t r ä f f a n d e sm aken göras till f ö r m å n fö r d e n n a in te rn a tio n e lla publik, b o ttn a dessvärre no g också d ju p a s t i det psyk olo gisk a g r u n d fa k tum, a tt b a r n och o b ild a d e i a llm ä n h e t på d et estetiska o m rå d e t visat sig m est tycka om d e sta rk a a f f e k t e r n a och lidelsern a, de sk arp aste ko ntrastern a. J u m era prim itiv m ä n n isk an är, desto m era fa tta s h enn e sinne fö r h ö g re k u ltiv e ra d e personers själsliv D e t är d ä r fo r 1 D en svenske b io g ra fo m b u d sm a n n en E n d e rste d t, som n e d la g t ett en erg isk t a rb e te på a tt h ö ja fack ets anseende, sk riv er på tal om ett häftig t an g rep p i p ressen :»Om b io g ra fe rn a s n öje är av så folk u p p fo stran d e art, som dess v arm a b e sk y d d a re vilja g ö ra gällan d e, h u ru komimei det sig då, a tt b ild ern a å de sto ra b io g ra fa ffisc h e rn a sä lla n fö rete an n a t ä n m ord, h a t och våld, u p p rö ran d e k ärle k ssce n er o. cl?» A ffischer och p ro g ram tex ter falla icke inom try ck frih etsfö ro rd n in g en. T e x te rn a tagas av m ån g a b io g rafb esö k a re m ed h e m och läm n as fram m e, u ta n ta n k e på b a rn e n. M ånga te x te r och affisch er stu d eras m ed b e g ärlig h et utan fö r biograferna, och än d å sk ry ta vi m ed a tt N ick C arter, p ra k tisk t tag et, har u tro ta ts.!!!

4 ick e såi u n d e rlig t, a tt d et fin n es så m ånga, som fö r a tt ta g a ett exem pel tro p å re fo rm e r genom film a tise rin g av v å ra sto ra d ik tv erk, u ta n fö rstå e lse fö r, a tt så, som t. ex. ett d ra m a av S trin d b e rg eller Ib se n v e rk a r på talscenen, k an d e t h e lt en k elt icke v erk a på b io g ra f duken. P å g ru n d av d en fö r k in em ato g ra fie n eg e n d o m lig a tek n ik en k an film en ej än n u utom i y tte rst sällsy n ta u n d a n ta g s fa ll å te rg é d ik tv erk e n s sjä lslig a stäm n in g ar, en d a st h a n d lin g e n s så a tt sä g a skelett. M an b eh ö v er å a n d ra sid a n icke v a ra fö re lä sa re fö r a tt k o n statera, h u ru p ro p o rtio n sv is lite t m an i själv a v erk et inom a lla sam h ällsk lasser tillg o d o g ö r sig d e tillfä lle n söm b ju d a s a tt o d la själen och sitt b ä ttre jag. In o m d en»sanna konstens tem pel» äro av sam m a o rsa k» sän g k a m m a rd ram a tik en» d e t re v y artad e, d e t friv o la d e t d o m in era n d e. L å t vara, a tt dessa»tempel» icke i sam m a u tsträ c k n in g besökas av b a rn och u n g dom. M en rä ttv isa n synes dock d ä r icke k rä v a sam m a h å rd h ä n ta b eh a n d lin g. U ta n a tt e m e lle rtid v ilja fö rsv a ra v are sig d et ena eller d e t a n d ra, som ä r ä g n a t a tt sän k a etisk och estetisk känsla, frå g a s om d e t ä r m e ra rä ttv is t a tt fö re b rå film in d u strie n (vilken ännu i d a g m est h an d h av es av fo lk, som icke b e g rip e r b ä ttre ), a tt även den, m ed a ll d en h jälp, som en g o d censur fö rm å r skänka, sk ö te r å tm in sto n e sin a a f fä re r så, a tt d e t d äri n e d la g d a k a p ita le t fö r rä n ta r sig. O ch fö rrä n ta r sig väl, vilket k an sk e u r sk attesy n p u n k t icke b ö r u n d e rv ä rd e ra s1. Bör m an icke sn arare rik ta sin a fö re b rå e lse r å t så d a n t h åll, d ä r d et u n d er a lla dessa å r fö rsu m m ats a tt a n v ä n d a en d e l av nöjessk attem ed len till m era p ra k tisk a och ra tio n e llt u t j ä m n a n d e å tg ä rd e r, så d a n a som t. ex. äro ä g n a d e a tt stö d ja och v erk lig e n fram m a n a en v ä rd e fu ll film fra m s tä lln in g? S ta ten g ö r e m e lle rtid in te t u ta n a tt d ä r till t v i n g a s a v e n g ick m an k ra ftig t till storm s m ot»biografeländet». S ty relsen för en tysk»reform förening» up p v ak tad e b o rg m ästaren, u tb e d ja n d e sig d e n nes b en ä g n a stöd fö r sina strä v an d e n. S v aret b le v :»Allt som ä r rim ligt! M en g å icke för h ä ftig t fra m m ot b io g ra fe rn a! S ta d e n h a r 200,000 M k i sk atter b a ra från dem.» F ö r d e n n a slags ö m h et om dessa, resp. sk a tte b etalarn a och folkm oralen p räg lad es d en lika kvicka som träffa n d e och välklingande form eln om»die N o tw en d ig k eit eines g e re c h te n A usgleichs w iederstreitender Interessen»!

5 s ta rk a l l m ä n opinion, vars u p p h o v är i ndivi den. Om publiken visat sig v i l j a hava bättre kost, är det mycket sannolikt, att biografindustrin i kulturländerna åtminstone, med precis samm a beredvillighet skulle ha tillmötesgått ett sådant krav. A ffär som affär! Det synes mig ligga i öppen dag, hur mycket enklare och lättare, ur alla synpunkter betraktat, det är att åstadkomma god och läm plig film än t. ex. musik och diktverk för skåde banan, i den på samma gång m era begränsade och vidgade bemärkelse, varom det här kan bli tal. Fastän teatern är en så gammal institution, är ju ännu i dag det goda, egentliga»folkskådespelet» särskilt här i Sverige enligt en modern tids fo rd rin g ar en sällsynthet, varför man redan ur denna synpunkt h ar lätt att förstå en företeelses popularitet, som så helt spelar på strängar, vilka av vem som helst kunna uppfattas och begripas. Folket, små som stora människor, har i alla tider, varit orimligt svagt för skådespel. Det har också en lika obestridlig rätt till nöjen och förströelser, som samhället har den ofrå n komliga plikten att sörja för g o d a - sådana, främ st för ung domen. Varför d å blott stats- och kom m unalunderstödda m u seer, konserthus, teatrar etc.? E ller vad är det egentligen som hindrar, att de senare upplätes även för ungdom sföreställningar med filmen, varigenom man ju dessutom kunde erhålla ett utm ärkt tillfälle att förbättra deras ekonomiska ställning? Detta torde väl också knappast få anses mindre berättigat, än att en kunglig opera för samma ändam ål tillgriper revygenren, något som i varje, fall icke gynnar den ungdom liga publikens nöjesbehov. Det senare är väl under alla om ständigheter huvudsaken, ty våra barn, vår ungdom d e t ä r f r a m t i d e n! Men inte ens detta synes man göra fullt klart för sig, annars skulle knappast de flesta människor ha så otroligt svårt för att verkligen satta sig in uti barnens föreställnings värld. U ppfattningen om, vilka hänsyn den kräver ha vi förut belyst. Man känner sig nästan frestad fråga, huru m ånga som överhuvud taget bry sig om detta, även i andra hänseenden än det här gäller.

6 Jn o m de s. k. frisinnades, de»verkligt frigjordas», de»sant humanas» (ej sällan lika m ed in absurdum tolerantas) krets t. ex. synes i stor utsträckning den åsikten råda,»att på bildade och k ritiskt skolade, riervfriska m änniskors själs- och vroppstillstand utovar bio väl (!) knappast någon näm nvärd verkan». Som om det inom dessa led ej funnes lika m ånga obildade och omdömeslösa, som inom andra! H ä r är det dock ej frågan om vuxna eller till m ogen å ld e r hunna personer. Vetska pen om, a tt m an inom de kretsarn a»håller styvt på barnens abso-. luta frihet», oavsett om de förstå a tt begagna denna eller om de överhuvudtaget ha m insta m öjlighet a tt tillfred sställan d e m ota cle aven från sam hällelig synpunkt m indre önskvärda inflytelser, de kunna råka ut fö r under njutandet av sin frihetar just ej agnad a tt ingiva fö rtroende vare sig för vederbörande: m edborgerliga ansvarskänsla (från annan än partisynpunkt m öj ligen) eller, a tt döm a e fter ett stort an tal resultat, m etodens ofelbarhet. Vilken uppfattning genom snittspubliken h ar om»film dramat», biografen, sekundfilm en etc., k an m an m ed god behållning avlyssna vid utgåendet från nöjeslokalem a. F ö lja n d e karaktan stisk a citat rekom m enderas till- behandling av en skicklieskam ttecknares penna:»äsch, biofaran ä nog ej så stor, som di skriker om», eller»varför m åla hin på väggen, någe ro lit ska m an välan ha, i all sin da».»dram erna aro visserligen övervägande sm aklösa och m angen gang val raa. Men tendensen ä r ju m oralisk, och sluta de bra, sa kan m an val inte anm ärka.»»de krim inella film erna aio ju. utom ordentligt spännande, m en vi kunna inte inse, vad t ar fo r ont i det.»»detta äktenskapsbrott är väl än d å ytterst c ständ igt skddrat.»»m enlösare kan m an väl knappast spela en förförelsescen?» D et ä r verkligen fö rlåtligt, om film in d u strien finner, a tt sådant läd er skall sådan sm örja ha. f in m! m an 7 ' h S 1 ÖVrigt rä tt sä fö rstån d ig t folk b e v l D T! ^ 611 y UPpfattnm - torde om något vara ett py ' hur pass m ycket den stora allm änheten reflek terar T.trf tler'm anhrgersigai,sä ät ll8e" fu llt tty g ad om, a tt m an» s j ä l v inte har

7 d et m in s ta ont a v et». A tt m a n ino m d en sen are k ateg o rien m ä n n isk o r även fin n e r d e alld e le s icke f å f ö r ä ld ra r, som sjåpa sig värre, när d e sk ola s ätta sina b a r n i skolan, allt u n d e r det de utan d e n m in sta tv ek an skick a sina b a rn p å bio, ja t. o. m. ställa till bråk, om d e själv a g å d it och icke f å ta g a sina b a rn m e d sig in på»gula» p rog ram, g er y tte rlig a re re lie f å t sp örs m ålet.»äpplet fa lle r e m e lle r tid ej lå n g t fr å n trädet.» D e t är ingen h em lig h et, a tt b a rn e n 1 själva, n ä r de k u n n a k o m m a åt 1 A lltsedan 1912 h a r ja g u n d ersö k t h ith ö ra n d e fö rh ålla n d en, och g jo rt d en erfaren h eten, att en hel del b a rn g å t. o. m. p å tvenne b io g ra f fö reställn in g ar å ra d 3 å 4 g å n g e r i veckan, och visst inte b a ra på rö d a program. M an kan ju, som sagt, icke begära, a tt b iljettfö rsäljersk an skali sitta inne m ed n ag o t osvikligt p a te n t a tt b ed ö m a åld ern, a llram in st vid s ta rk frekvens, då sto r b rå d sk a rå d e r. V id sam tal m ed b a rn e n frå g a d e ja g ofta, om de ej b eh ö v d e h jälp a m o r i hem m et eller eljest b isp rin g a m ed fö rstä rk n in g till hushållsk assan. S om liga s k ra tta d e fö rläg et, a n d ra vände fö rak tfu llt ry g g en till. A n d ra b eto n a d e e ftertry ck lig t sin själv stä n d ig h et och sin rä tt till att u teslu tan d e själv a bestäm m a, vad de ville ro a sig m ed på led ig a stu n d er. E h u ru de hade fritt h u sru m och m at i hem m et, voro de»självförsörjande, och p e n g a rn a rä c k te m in san n inte till a tt b eta la fö r vad deras fö rä ld ra r h a d e s k y l d i g h e t a tt hålla d em med». V ad de gåvo ut för sö tsa k e rn a, som de p å b io g ra fe rn a fingo b etala o skäliga p riser för, det hölls no g in g en rä k n in g på. D essu to m voro en del b a rn u tru sta d e m ed n ågon kvälls- eller veckotidning, som.de sk y n d sam t»ha lade» fram, så fo rt ljuset tändes eller u n d er p au sen till n ästa föreställning, om de su tto över till den n a. T ill u n d v ik an d e av v arje m issfö rstån d vill ja g d ock m eddela, att ja g av dessa b io g ra fb a rn få tt ett b ä ttre in try ck än av m a n g a an d ra, som u tan huld eller sk y d d drevo g a to rn a k rin g något aven i sm å städ er eller sam hällen m ycket v an lig t och vilkas upp förande i allm änhet var självsvåldigt, rå tt och o hyfsat till en g rad, som g jc rd e h jä rta t b ek läm t. D et sp råk spm fö rd es tro tsa r v arje b esk riv n in g. B arnen p å b io g rafern a d ärem o t v e rk a d e p å ett lustigt sä tt själv m ed v etn a, snusförnuftiga och lillgam la. M an stan n ad e ej i ett ö gonblicks tv ek an om, vilka b a rn som voro a tt fö re d ra g a, re n t ytligt sett. M en y ta n b ed rar som b ekant. F ra m g å r icke h ärav m ed all ö n sk v ärd ty d lig h et, h ur nöd v än d ig t det är att sk afla b a rn g o d a fö rströ elsem ö jlig h eter, att leda deras sm ak i god rik tn in g? Ja g h a r u n d e r de 12 år jag stu d e rat saken h o rt åtskilligt och sett än m er av de im pulser, b a rn få tt av b io g rafern a, och deras h a n d lin g ar och om döm en i all sin b a rn slig h et tillstad d e in tet tvivel om, att d et ej g år m ed b a rn asjä le n som den spegel m an an d as på.

8 och på a lla u p p tä n k lig a sätt söka s k a f fa sig in trä d e på»gula p rog ram, de r ö d a äro v erkligen icke på lå n g t n ä r s k a r p a nog». L å t v a ra a tt d et fin n s b io g ra f ä g a r e, v ilk a trots risken se g e n o m f i n g r a r n a m e d den v a n lig a trafiken. M a n kan d o c k icke u n d g å a tt f r å g a sig, h u r u d a n a d e h em äro b e s k a ffa d e, h u r u d a n a de m ö d rar, de fö rh å lla n d e n, som v a rk e n d a g eller n a tt h a m ak t att h å lla sina b a r n fr å n g a ta n och nöjeslokalerna. Den, som e m e lle rtid sett»bättre» fr u a r och s k o lu n g d o m d a n s a jazz m e l l a n k l. 3 5 e. m. p å b io g r a f och a n d r a nöjeslokaler, d en är ej h elle r ö v errask ad fin n a sm å och sto ra b a rn driv a om k rin g på g ato rn a (ej b lo tt i s to rs tä d e r n a ) m e d prat,»bus» och sys selsättnin gar, som h ö ra a llt a n n a t än b a r n a å ld e r n till. B iog rafen är u n d e r s å d a n a fö r h å lla n d e n visst inte a l l t id d e n säm sta plats de h a m n a på. T y även om de d ä r u tsättas f ö r m in d r e ö nskvärda inflytelser och frestas till u tg ifte r av m å n g a h a n d a slag, så vore d et en orättvisa, om m an icke erkände, a tt p ro g ra m m e t å g e n o m sn ittsb io g ra fen o c k s å k an v ara av d en besk a ffen h e ten, a tt b a rn e n d ä r f å se n ågo nting, som de v e rk lig e n k u n n a ha nytta utav. D et är således b lo tt d e sällsynta u n d an tag e n, som»tänka längre än näsan räcker», vi stackars»obekväm a individer», som frå g a, m e d v a d r ä tt m a n f r å n d en krassaste egoisms, själv tillräcklighets och tanklöshets fo ru m d ö m e r a n d r a e f te r sig själv ifrå g a o m b io g rafen s v erk n in g a r på b a rn och ungdo m. Ä ndå är d et ett fu n d a m e n ta lfe l, även på a n d r a o m råde n, som t. o. m. sak k u n n ig a g ö ra sig s k y ld ig a till, särskilt d å d et g ä lle r tvivelaktigt k o n stn ärlig a p restatio ner, n är de d ö m a u teslu tan de m e d sin egen a n d lig a m o g en h et och estetiska sk oln in g som norm. D et fin ns också k n a p p a s t n å g o t som v e rk a r så u tm an an d e, som om m a n p å n åg o t sätt sö ker k o m m a v id eller ru b b a m ä n niskors in g r o d d a fö r e s tä lln in g a r, fö rd o m a r, vanor, b e k v ä m lig h et, nöjen eller r ä tt så svävande insikt om d itt och d a tt, eller h u r m an nu vill k alla dessa d e n p riv a ta ta n k elä ttjan s fö rsk a n sn in g ar. F ö r H ä r sitta, säga vad m a n vill, intrycken fast, g o d a såväl som o n da, för att rätt som det är, kanske n ä r m an allra minst v ä n ta r det,' visa sina verk ningar.

9 att iute tala. om nagot, som skulle kunna betyda ett ingrepp i geschäftet, som sådant för ett sådant tilltag kan man ju minst av allt vänta någon förståelse. Och om det eljest är aldrig så ont om tid, sa nog räcker den här att försvara allt detta och misstänkliggöra alla, som ha en annan uppfattning. Intet är så lätt att vilseleda som den allmänna opinionen. Sakligheten dräpes m ed sofisterier och sanningen med den sämre journali stikens med filmen besläktade färdighet a tt kunna bevisa pre cis vad som helst. Och filmens egen suggestionsförmåga kan komma t. o. m. den skarpaste logik på skam. Av vad som i det föregående fram hållits torde framgå, att liksom felet oftast icke ligger bara på den ena sidan, om misshälligheter uppstå, så är också ansvaret ganska delat, när det gäller bedöma, var skulden till tidens onda ligger. Redan av denna orsak skulle man kunna tycka, att spörsmålet b arn och biografer som sådant skulle kunna göras vida m indre komplicerat under förutsättning, att man beslutar sig för att med verklig eftertanke p l a n l ä g g a sina barns uppfostran, åtm in stone till vissa grundlinjer, att man icke släpper ledningen ur sin hand och icke låter bekvämlighetsprincipen råda, när det gäller a tt värdesätta de inflytelsers halt, som våra barn utsättas för. Vi nämnde nyss ordet logik. Om vi tänka på, vilka stora fo rd rin g ar det allm änna ställer på skolan och ungdomens lärare och ledare, ha vi då icke funnit en utgångspunkt ocli en ganska god sådan, från vilken yi kunna värdesätta de ele ment, som spela in vid barnens fostran? Om vi, och det med all rätt, fordra, att vår ungdom slitteratur och de skådespel, vi visa våra barn, skola vara åtminstone av god etisk halt, om de även icke ur litterära och konstnärliga synpunkter hålla måttet, måste vi icke då även av biografdram at fordra, att det fyller sämma etiska krav, även när det icke är av konstnärligt värde? Nu är detta icke annat än undantagsvis fallet det hjälper ej att skyla över detta faktum med att stora konstnärer stundom låna sina namn åt filmen. Gäller det emellertid att ge ett någotsånär uttömmande svar på frågan om vilka faror, som lura vid barns och ungdoms biografbesök, så skulle det kräva volymer att från a l l a syn-

10 iö punkter sakkunnigt och fr-amfor a llt rättvist eller åtm instone fu llt objektivt utreda den saken. Äm net har lik a fu llt mer eller m indre grundligt behandlats i olika länder. B land, det bästa som skrivits är A m tsrichter d :r A lbert H ellw igs»kind und Kino», Langenzalzä 1914y Beyer und M ann; och från sett en viss oresonlig ensidighet även prof. K onrad Langes»Das Kino in Gegenwart und Zukunft», S tu ttg a rt På svenska ha vi utom en del tid sk riftsa rtik la r och några sm åskrifter, vilka dock icke äro tillgängliga i handeln, endast en bok i ämnet, utgiven 1922 av Sveriges Allm. Folkskollärares L itteraturförening:»biografen. E tt ord till fackets män, fö rä ld rar och lärare» (pr. 2: 50), g ru n d ad på fö re d rag och en del annat m aterial hopbragt av undertecknad under ett 12-årigt studium av biografens sociala betydelse. Särtryck u r Tidsk?-ift f ö r hermnet t<)2s och 192,}. U p p sala AppelheVgs B ö litry c k é ri A ktieb olag

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10-

v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- v-. Uä Tjänst eorder nr P 10- Ang.,.,persontrafik på djursholmslinj erna. X+. B il.iettföraälnning*: A». Vid d rifto la ts e r x. r**~ - jjyflviljf&ttfer. fö rsälja s endast vid Stockholm ö, Stocksund

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

VATEK rörproppar för alla typer

VATEK rörproppar för alla typer Vatek_logo_cmyk-2012.pdf 1 2011-11-25 13.09 VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt

M asskuldebrev smarknaden växte snabbt 18 19 M asskuldebrev smarknaden växte snabbt D et utestående beloppet börsn o terad e m asskul debrev steg kraftigt under året. Tillväxten b erod de i huvudsak på statens ökade upplåningsbehov. U n d er

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot 19 18 senast kring halvårsskiftet 2000 ä r en integrerad del av det han d elsn ät som håller på a tt byggas upp till allm äneuropeisk stan d ard. X etra-system et vid D eutsche Börse blir då handelssystem

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Väst blickar mot p l atta skatter i öst

Väst blickar mot p l atta skatter i öst Väst blickar mot p l atta skatter i öst Innehåll M E DA R B E TA R E 1 VD HAR ORDET Östeuropa föredöme att lära av sid 3 2 S A M M A N FAT T N I N G Konkurrensen från öst allt större sid 4 3 INLEDNING

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9... Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari 274-31 december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning...

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

995:- 249:- /mån i 4 mån.

995:- 249:- /mån i 4 mån. Just nu hos uromaster i Varberg nergy Saver + 195/65-15 mot kupong i tidningen! Lördagsöppet i säsong! Läs mer på 249:- i 4 mån. LLTID PÅ UROMSTR! Rätt-däck-garanti Däckhotell Månadsbetalning Delbetala

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer