Biografuppfostran hemuppfostran.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biografuppfostran hemuppfostran."

Transkript

1 Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H uruvida därem ot s k u l d e n 3 t i l l 1 F. n. h a de svenska fängelserna, så g o tt som fö rv a n d la ts till u n g dom sfängelser. O rsak en m åste, enligt p asto r W irén (1917), sökas i den genom gripande ru b b n in g, som krig et fram k allat i sn art sag t livets alla förhållanden. S åd an t h a r i alla tid er h ö rt k rigens efte rv erk n in g a r till och långt in n an b io g rafen fanns. till. a>n.är de u n g a se, h u ru so m de äld re u tn y ttja k rig sk o n ju n k tu rern a och på h an d el u n d er olika fo rm er ofta sk affa sig b ety d a n d e vinst, lig g er det n ä ra till hands fö r den u ng e jatt d rag as m e d i d e n n a virvel. D e u n g a lockas till a tt driva h a n d e l m ed vad d e k u n n a å tk o m m a : skrot, m etaller, gum m i o. s. v. P risste g rin g e n på dessa v aro r fö rö k a r frestelsen, liksom ock den otroliga lä tth e te n att fin n a köpare. D et g äller b a ra a tt k o m m a över varan, likgiltigt v ar eller h u r, för a tt o m sä tta d en i pengar.»»k riget h a r o ck så drivit upp arb etslö n e n på m ån g a arb e tso m rå d e n. D en u nge k a n också, tack v a re dessa fö rh ållan d en, fö rv ärv a sig lö r sitt a rb ete en vida h ö g re dags- och veckoinkom st än förut. F ö g a böjd, som h an vanligen är, fö r att spara låter h a n den rik lig are inkom sten förleda sig till a tt festa, k öpa fin a k läd er, b esö k a värdsh us, b io g rafer m. m. N öjes- och n ju tn in g sk u ltu re n få r ej sä lla n av d en unge lån g t stö rre trib u t än. som ä r g a g n e lig t för d ennes m oraliska och ekonom iska hälsa.»»slutligen», fo rtsä tte r p asto r W.,»får ej fö rg ä tas d et inflytande, som de m ån g a nya la g a rn a och fö ro rd n in g a rn a utöva». D et fö rm y n d ersk ap, som n ö d tv ån g et sk a p a t över m ed b o rg a rn a, strä c k e r sig sn a rt sag t till livets alla om råden».»n är de u n g a h ö ra, h u ru de äld re k ritisera och k la n d ra allt d e tta och h u ru m er ;än en sä tte r sig upp d ärem o t och sö k e r k rin g g å eller m o tv erk a de n y a b estäm m elsern a, då försvagas respekten fö r lag och o rd n in g än d a d ärh än, a tt m an till sist ej längre ser eller vill se g rä n se n m ellan vad som ä r tillåtet eller fö rb ju d et. I den n a m oraliska fö rslap p n in g to rd e h elt visst ligga en av h u v u d o rsak ern a till också den p åk lag a d e ungdom sförvildningen.»»d en undervisning, som p å flera håll fö rek o m m e r m å ste också verka n e d b ry ta n d e både fy sisk t och m oraliskt.» 2 I vilken u p prörande, fullkom ligt oförsvarlig m ån m an före, under och efter k rig et b e g a g n a t sig av film en i den politiska hat- och hets-

2 r-**viija göra,roii8t' s ä ^ Ä,fr e. n Lrrs1::,de- Ä t r r e!lerbiografen-eier l eta alla dessa ifragakommande syndabockar och deras fö f ^ en sa a tt vprh Joa ^ aer n a pa, d aro m to vf rd e a ine m ed stä m d h e l t n n a y ttra sig. 8 r e:a - r- a, och' ö d e s d i^ a S s * b' ä:r,;i;r;m t ' rer- ViIka driva si,t dem lighetsfuila Att det t. ex. finnes ett orsakssammanhang mellan för ä t" o c ^ ^ d r St? Uning Ch bnsten På tills^ - h auktorfmt" våra^ etiker o h S mmom reform lägret m dem a]la att borde ge ara etiker och estetiker något tänks pa? Att Jn m föräldrarnas egna led nägcn vidare s l ä l v r a l a k a i ^ ^ JsTäZrjf» Skl,lle ku" " a bh * «hnapa> w r am fö r ^ a "." r ha ^ d-d>ock ar w ott alltför mänskligt, och ju ensidigare, trängre svn nä ligen Tam 1 7 l delg a re 7 dr e '' «««dock oneklig en n a ra a tt ge sp ec ie llt b io g ra fe rn a h u v u d p a rte n av skulden sa till vida som de utgöra vår tids säkerligen mest dem okradska ocli nivellerande folknöje2. I frå^a om l ä t t i l l o - a r i idealisks m r, b lättillgänglighet aro de lår fram T h -V oppna ds erallt ««priser, «råkvägen å ra n ^ de de hha alltid dörrar och diärregel som p r o p a g a n d a n s tjä nst, ä r d ä r e m o t e tt ka p ite l, s o m v o r e ä e n s t m k-, belyst,, m e r ä n e tt a v s e e n d e ö p p n a ö g o n e n f ö r d e n i f i f a t t o b Je k tlvt m ening in n eboende ' suggestionsförm ågan. D e t m a n i e n del, i c k e g e r m a n s k a l ä n d e r f r ä m s t l a m a n osv ik lig t s ä k e r t f ö r g i f ta f r a m f ö r a l l t b a r n e n s l a l a r»b u c h ere i u n d B ild ngsp flege» H. 1 o c h 2 s en som, likt u n d e r t e c k n a d s iä l^ hpuit-fmfgråtit av fru k tan och trötthet o ch hu ru m öd 1 /,f S r T PJ ^ art r, u S r* a bio r a f e n bh d e n g r a d f ä n g s l a d e av j g S den t' I T * ^ ' g lv e t> m ä r k e därtill, f ö r r ä n a n d r a ly f te upp b a r n e t " e tc för"d ^ n a g o t s å d a n t s o m a t t å t g ä r d e r till K i, g a ll e r i n te b e ty d e r ^ t t om ingrepp n i v ^ g e n T i föräldrarnas ^ ^ n g! ^ PSyk0l0gi>> ^ o m d ö n te

3 icke b e h ö v a av sk rä c k a ege n tlig en någon, sam t icke m inst: de lo c k a m e d en om väx lin g i p ro g ra m m e t u tan like. E n b id r a g a n d e orsak till valet av b i o g ra f e n som strykp ojk e är d essutom dess u n d e r b a r n d o m s tid e n fö rv ä rv a d e d å lig a rykte, liksom a llt a n n a t i d e n väg en lä tta re a t t f å än a tt bli av med. D e m e d icke så lite t fö r a k t u p p b la n d a d e u ttry cken f ö r och om b io g ra f e n h ä r s ta m m a f r å n d e n n a perio d.»biografpesten»,»bio g r a fflu g a n» t. ex. äro f r å n d e n n a tid, och ett p ar b l a n d de m ånga, som g e en a n ty d a n om film en s m akt, eller d en a n d l i g a sm ittans, hu r m an nu vill k a lla det. D e som gripits härav, och de ku n n a rä k nas i m illia rd e r, n ek a sig icke a tt fro ss a uti film d ra m a tik e n s o fta s t själlösa k o n g lo m e ra t av d å lig a in s tin k ter och lå g a d r i f ter. L å t vara, a tt m a n icke k a n fr ik ä n n a d e t in te rn a tio n e lla f ilm f a c k e t1 fr å n a t t i sina e fte r d e n universella, lå g a genom sn ittssm aken lä m p a d e p ro g ra m och tex te r o tillb ö rlig t ockra på dessa. Dess h a n d lin g s s ä tt ä r g ru n d a t p å åsikten, a t t det som skall k u n n a b eg rip a s av»allt folk» och h ålla p u b lik in tie s s e t uppe, k a n icke l å t a a n n a t än re la tiv t e lem e n tä ra h ä n d e ls e r och fö reteelser ur d e t m ä n sk lig a livet k o m m a till uttryck, helst så grovt tillyx at som m öjligt. D e m e d g iv an d e n, som b e t r ä f f a n d e sm aken göras till f ö r m å n fö r d e n n a in te rn a tio n e lla publik, b o ttn a dessvärre no g också d ju p a s t i det psyk olo gisk a g r u n d fa k tum, a tt b a r n och o b ild a d e i a llm ä n h e t på d et estetiska o m rå d e t visat sig m est tycka om d e sta rk a a f f e k t e r n a och lidelsern a, de sk arp aste ko ntrastern a. J u m era prim itiv m ä n n isk an är, desto m era fa tta s h enn e sinne fö r h ö g re k u ltiv e ra d e personers själsliv D e t är d ä r fo r 1 D en svenske b io g ra fo m b u d sm a n n en E n d e rste d t, som n e d la g t ett en erg isk t a rb e te på a tt h ö ja fack ets anseende, sk riv er på tal om ett häftig t an g rep p i p ressen :»Om b io g ra fe rn a s n öje är av så folk u p p fo stran d e art, som dess v arm a b e sk y d d a re vilja g ö ra gällan d e, h u ru komimei det sig då, a tt b ild ern a å de sto ra b io g ra fa ffisc h e rn a sä lla n fö rete an n a t ä n m ord, h a t och våld, u p p rö ran d e k ärle k ssce n er o. cl?» A ffischer och p ro g ram tex ter falla icke inom try ck frih etsfö ro rd n in g en. T e x te rn a tagas av m ån g a b io g rafb esö k a re m ed h e m och läm n as fram m e, u ta n ta n k e på b a rn e n. M ånga te x te r och affisch er stu d eras m ed b e g ärlig h et utan fö r biograferna, och än d å sk ry ta vi m ed a tt N ick C arter, p ra k tisk t tag et, har u tro ta ts.!!!

4 ick e såi u n d e rlig t, a tt d et fin n es så m ånga, som fö r a tt ta g a ett exem pel tro p å re fo rm e r genom film a tise rin g av v å ra sto ra d ik tv erk, u ta n fö rstå e lse fö r, a tt så, som t. ex. ett d ra m a av S trin d b e rg eller Ib se n v e rk a r på talscenen, k an d e t h e lt en k elt icke v erk a på b io g ra f duken. P å g ru n d av d en fö r k in em ato g ra fie n eg e n d o m lig a tek n ik en k an film en ej än n u utom i y tte rst sällsy n ta u n d a n ta g s fa ll å te rg é d ik tv erk e n s sjä lslig a stäm n in g ar, en d a st h a n d lin g e n s så a tt sä g a skelett. M an b eh ö v er å a n d ra sid a n icke v a ra fö re lä sa re fö r a tt k o n statera, h u ru p ro p o rtio n sv is lite t m an i själv a v erk et inom a lla sam h ällsk lasser tillg o d o g ö r sig d e tillfä lle n söm b ju d a s a tt o d la själen och sitt b ä ttre jag. In o m d en»sanna konstens tem pel» äro av sam m a o rsa k» sän g k a m m a rd ram a tik en» d e t re v y artad e, d e t friv o la d e t d o m in era n d e. L å t vara, a tt dessa»tempel» icke i sam m a u tsträ c k n in g besökas av b a rn och u n g dom. M en rä ttv isa n synes dock d ä r icke k rä v a sam m a h å rd h ä n ta b eh a n d lin g. U ta n a tt e m e lle rtid v ilja fö rsv a ra v are sig d et ena eller d e t a n d ra, som ä r ä g n a t a tt sän k a etisk och estetisk känsla, frå g a s om d e t ä r m e ra rä ttv is t a tt fö re b rå film in d u strie n (vilken ännu i d a g m est h an d h av es av fo lk, som icke b e g rip e r b ä ttre ), a tt även den, m ed a ll d en h jälp, som en g o d censur fö rm å r skänka, sk ö te r å tm in sto n e sin a a f fä re r så, a tt d e t d äri n e d la g d a k a p ita le t fö r rä n ta r sig. O ch fö rrä n ta r sig väl, vilket k an sk e u r sk attesy n p u n k t icke b ö r u n d e rv ä rd e ra s1. Bör m an icke sn arare rik ta sin a fö re b rå e lse r å t så d a n t h åll, d ä r d et u n d er a lla dessa å r fö rsu m m ats a tt a n v ä n d a en d e l av nöjessk attem ed len till m era p ra k tisk a och ra tio n e llt u t j ä m n a n d e å tg ä rd e r, så d a n a som t. ex. äro ä g n a d e a tt stö d ja och v erk lig e n fram m a n a en v ä rd e fu ll film fra m s tä lln in g? S ta ten g ö r e m e lle rtid in te t u ta n a tt d ä r till t v i n g a s a v e n g ick m an k ra ftig t till storm s m ot»biografeländet». S ty relsen för en tysk»reform förening» up p v ak tad e b o rg m ästaren, u tb e d ja n d e sig d e n nes b en ä g n a stöd fö r sina strä v an d e n. S v aret b le v :»Allt som ä r rim ligt! M en g å icke för h ä ftig t fra m m ot b io g ra fe rn a! S ta d e n h a r 200,000 M k i sk atter b a ra från dem.» F ö r d e n n a slags ö m h et om dessa, resp. sk a tte b etalarn a och folkm oralen p räg lad es d en lika kvicka som träffa n d e och välklingande form eln om»die N o tw en d ig k eit eines g e re c h te n A usgleichs w iederstreitender Interessen»!

5 s ta rk a l l m ä n opinion, vars u p p h o v är i ndivi den. Om publiken visat sig v i l j a hava bättre kost, är det mycket sannolikt, att biografindustrin i kulturländerna åtminstone, med precis samm a beredvillighet skulle ha tillmötesgått ett sådant krav. A ffär som affär! Det synes mig ligga i öppen dag, hur mycket enklare och lättare, ur alla synpunkter betraktat, det är att åstadkomma god och läm plig film än t. ex. musik och diktverk för skåde banan, i den på samma gång m era begränsade och vidgade bemärkelse, varom det här kan bli tal. Fastän teatern är en så gammal institution, är ju ännu i dag det goda, egentliga»folkskådespelet» särskilt här i Sverige enligt en modern tids fo rd rin g ar en sällsynthet, varför man redan ur denna synpunkt h ar lätt att förstå en företeelses popularitet, som så helt spelar på strängar, vilka av vem som helst kunna uppfattas och begripas. Folket, små som stora människor, har i alla tider, varit orimligt svagt för skådespel. Det har också en lika obestridlig rätt till nöjen och förströelser, som samhället har den ofrå n komliga plikten att sörja för g o d a - sådana, främ st för ung domen. Varför d å blott stats- och kom m unalunderstödda m u seer, konserthus, teatrar etc.? E ller vad är det egentligen som hindrar, att de senare upplätes även för ungdom sföreställningar med filmen, varigenom man ju dessutom kunde erhålla ett utm ärkt tillfälle att förbättra deras ekonomiska ställning? Detta torde väl också knappast få anses mindre berättigat, än att en kunglig opera för samma ändam ål tillgriper revygenren, något som i varje, fall icke gynnar den ungdom liga publikens nöjesbehov. Det senare är väl under alla om ständigheter huvudsaken, ty våra barn, vår ungdom d e t ä r f r a m t i d e n! Men inte ens detta synes man göra fullt klart för sig, annars skulle knappast de flesta människor ha så otroligt svårt för att verkligen satta sig in uti barnens föreställnings värld. U ppfattningen om, vilka hänsyn den kräver ha vi förut belyst. Man känner sig nästan frestad fråga, huru m ånga som överhuvud taget bry sig om detta, även i andra hänseenden än det här gäller.

6 Jn o m de s. k. frisinnades, de»verkligt frigjordas», de»sant humanas» (ej sällan lika m ed in absurdum tolerantas) krets t. ex. synes i stor utsträckning den åsikten råda,»att på bildade och k ritiskt skolade, riervfriska m änniskors själs- och vroppstillstand utovar bio väl (!) knappast någon näm nvärd verkan». Som om det inom dessa led ej funnes lika m ånga obildade och omdömeslösa, som inom andra! H ä r är det dock ej frågan om vuxna eller till m ogen å ld e r hunna personer. Vetska pen om, a tt m an inom de kretsarn a»håller styvt på barnens abso-. luta frihet», oavsett om de förstå a tt begagna denna eller om de överhuvudtaget ha m insta m öjlighet a tt tillfred sställan d e m ota cle aven från sam hällelig synpunkt m indre önskvärda inflytelser, de kunna råka ut fö r under njutandet av sin frihetar just ej agnad a tt ingiva fö rtroende vare sig för vederbörande: m edborgerliga ansvarskänsla (från annan än partisynpunkt m öj ligen) eller, a tt döm a e fter ett stort an tal resultat, m etodens ofelbarhet. Vilken uppfattning genom snittspubliken h ar om»film dramat», biografen, sekundfilm en etc., k an m an m ed god behållning avlyssna vid utgåendet från nöjeslokalem a. F ö lja n d e karaktan stisk a citat rekom m enderas till- behandling av en skicklieskam ttecknares penna:»äsch, biofaran ä nog ej så stor, som di skriker om», eller»varför m åla hin på väggen, någe ro lit ska m an välan ha, i all sin da».»dram erna aro visserligen övervägande sm aklösa och m angen gang val raa. Men tendensen ä r ju m oralisk, och sluta de bra, sa kan m an val inte anm ärka.»»de krim inella film erna aio ju. utom ordentligt spännande, m en vi kunna inte inse, vad t ar fo r ont i det.»»detta äktenskapsbrott är väl än d å ytterst c ständ igt skddrat.»»m enlösare kan m an väl knappast spela en förförelsescen?» D et ä r verkligen fö rlåtligt, om film in d u strien finner, a tt sådant läd er skall sådan sm örja ha. f in m! m an 7 ' h S 1 ÖVrigt rä tt sä fö rstån d ig t folk b e v l D T! ^ 611 y UPpfattnm - torde om något vara ett py ' hur pass m ycket den stora allm änheten reflek terar T.trf tler'm anhrgersigai,sä ät ll8e" fu llt tty g ad om, a tt m an» s j ä l v inte har

7 d et m in s ta ont a v et». A tt m a n ino m d en sen are k ateg o rien m ä n n isk o r även fin n e r d e alld e le s icke f å f ö r ä ld ra r, som sjåpa sig värre, när d e sk ola s ätta sina b a r n i skolan, allt u n d e r det de utan d e n m in sta tv ek an skick a sina b a rn p å bio, ja t. o. m. ställa till bråk, om d e själv a g å d it och icke f å ta g a sina b a rn m e d sig in på»gula» p rog ram, g er y tte rlig a re re lie f å t sp örs m ålet.»äpplet fa lle r e m e lle r tid ej lå n g t fr å n trädet.» D e t är ingen h em lig h et, a tt b a rn e n 1 själva, n ä r de k u n n a k o m m a åt 1 A lltsedan 1912 h a r ja g u n d ersö k t h ith ö ra n d e fö rh ålla n d en, och g jo rt d en erfaren h eten, att en hel del b a rn g å t. o. m. p å tvenne b io g ra f fö reställn in g ar å ra d 3 å 4 g å n g e r i veckan, och visst inte b a ra på rö d a program. M an kan ju, som sagt, icke begära, a tt b iljettfö rsäljersk an skali sitta inne m ed n ag o t osvikligt p a te n t a tt b ed ö m a åld ern, a llram in st vid s ta rk frekvens, då sto r b rå d sk a rå d e r. V id sam tal m ed b a rn e n frå g a d e ja g ofta, om de ej b eh ö v d e h jälp a m o r i hem m et eller eljest b isp rin g a m ed fö rstä rk n in g till hushållsk assan. S om liga s k ra tta d e fö rläg et, a n d ra vände fö rak tfu llt ry g g en till. A n d ra b eto n a d e e ftertry ck lig t sin själv stä n d ig h et och sin rä tt till att u teslu tan d e själv a bestäm m a, vad de ville ro a sig m ed på led ig a stu n d er. E h u ru de hade fritt h u sru m och m at i hem m et, voro de»självförsörjande, och p e n g a rn a rä c k te m in san n inte till a tt b eta la fö r vad deras fö rä ld ra r h a d e s k y l d i g h e t a tt hålla d em med». V ad de gåvo ut för sö tsa k e rn a, som de p å b io g ra fe rn a fingo b etala o skäliga p riser för, det hölls no g in g en rä k n in g på. D essu to m voro en del b a rn u tru sta d e m ed n ågon kvälls- eller veckotidning, som.de sk y n d sam t»ha lade» fram, så fo rt ljuset tändes eller u n d er p au sen till n ästa föreställning, om de su tto över till den n a. T ill u n d v ik an d e av v arje m issfö rstån d vill ja g d ock m eddela, att ja g av dessa b io g ra fb a rn få tt ett b ä ttre in try ck än av m a n g a an d ra, som u tan huld eller sk y d d drevo g a to rn a k rin g något aven i sm å städ er eller sam hällen m ycket v an lig t och vilkas upp förande i allm änhet var självsvåldigt, rå tt och o hyfsat till en g rad, som g jc rd e h jä rta t b ek läm t. D et sp råk spm fö rd es tro tsa r v arje b esk riv n in g. B arnen p å b io g rafern a d ärem o t v e rk a d e p å ett lustigt sä tt själv m ed v etn a, snusförnuftiga och lillgam la. M an stan n ad e ej i ett ö gonblicks tv ek an om, vilka b a rn som voro a tt fö re d ra g a, re n t ytligt sett. M en y ta n b ed rar som b ekant. F ra m g å r icke h ärav m ed all ö n sk v ärd ty d lig h et, h ur nöd v än d ig t det är att sk afla b a rn g o d a fö rströ elsem ö jlig h eter, att leda deras sm ak i god rik tn in g? Ja g h a r u n d e r de 12 år jag stu d e rat saken h o rt åtskilligt och sett än m er av de im pulser, b a rn få tt av b io g rafern a, och deras h a n d lin g ar och om döm en i all sin b a rn slig h et tillstad d e in tet tvivel om, att d et ej g år m ed b a rn asjä le n som den spegel m an an d as på.

8 och på a lla u p p tä n k lig a sätt söka s k a f fa sig in trä d e på»gula p rog ram, de r ö d a äro v erkligen icke på lå n g t n ä r s k a r p a nog». L å t v a ra a tt d et fin n s b io g ra f ä g a r e, v ilk a trots risken se g e n o m f i n g r a r n a m e d den v a n lig a trafiken. M a n kan d o c k icke u n d g å a tt f r å g a sig, h u r u d a n a d e h em äro b e s k a ffa d e, h u r u d a n a de m ö d rar, de fö rh å lla n d e n, som v a rk e n d a g eller n a tt h a m ak t att h å lla sina b a r n fr å n g a ta n och nöjeslokalerna. Den, som e m e lle rtid sett»bättre» fr u a r och s k o lu n g d o m d a n s a jazz m e l l a n k l. 3 5 e. m. p å b io g r a f och a n d r a nöjeslokaler, d en är ej h elle r ö v errask ad fin n a sm å och sto ra b a rn driv a om k rin g på g ato rn a (ej b lo tt i s to rs tä d e r n a ) m e d prat,»bus» och sys selsättnin gar, som h ö ra a llt a n n a t än b a r n a å ld e r n till. B iog rafen är u n d e r s å d a n a fö r h å lla n d e n visst inte a l l t id d e n säm sta plats de h a m n a på. T y även om de d ä r u tsättas f ö r m in d r e ö nskvärda inflytelser och frestas till u tg ifte r av m å n g a h a n d a slag, så vore d et en orättvisa, om m an icke erkände, a tt p ro g ra m m e t å g e n o m sn ittsb io g ra fen o c k s å k an v ara av d en besk a ffen h e ten, a tt b a rn e n d ä r f å se n ågo nting, som de v e rk lig e n k u n n a ha nytta utav. D et är således b lo tt d e sällsynta u n d an tag e n, som»tänka längre än näsan räcker», vi stackars»obekväm a individer», som frå g a, m e d v a d r ä tt m a n f r å n d en krassaste egoisms, själv tillräcklighets och tanklöshets fo ru m d ö m e r a n d r a e f te r sig själv ifrå g a o m b io g rafen s v erk n in g a r på b a rn och ungdo m. Ä ndå är d et ett fu n d a m e n ta lfe l, även på a n d r a o m råde n, som t. o. m. sak k u n n ig a g ö ra sig s k y ld ig a till, särskilt d å d et g ä lle r tvivelaktigt k o n stn ärlig a p restatio ner, n är de d ö m a u teslu tan de m e d sin egen a n d lig a m o g en h et och estetiska sk oln in g som norm. D et fin ns också k n a p p a s t n å g o t som v e rk a r så u tm an an d e, som om m a n p å n åg o t sätt sö ker k o m m a v id eller ru b b a m ä n niskors in g r o d d a fö r e s tä lln in g a r, fö rd o m a r, vanor, b e k v ä m lig h et, nöjen eller r ä tt så svävande insikt om d itt och d a tt, eller h u r m an nu vill k alla dessa d e n p riv a ta ta n k elä ttjan s fö rsk a n sn in g ar. F ö r H ä r sitta, säga vad m a n vill, intrycken fast, g o d a såväl som o n da, för att rätt som det är, kanske n ä r m an allra minst v ä n ta r det,' visa sina verk ningar.

9 att iute tala. om nagot, som skulle kunna betyda ett ingrepp i geschäftet, som sådant för ett sådant tilltag kan man ju minst av allt vänta någon förståelse. Och om det eljest är aldrig så ont om tid, sa nog räcker den här att försvara allt detta och misstänkliggöra alla, som ha en annan uppfattning. Intet är så lätt att vilseleda som den allmänna opinionen. Sakligheten dräpes m ed sofisterier och sanningen med den sämre journali stikens med filmen besläktade färdighet a tt kunna bevisa pre cis vad som helst. Och filmens egen suggestionsförmåga kan komma t. o. m. den skarpaste logik på skam. Av vad som i det föregående fram hållits torde framgå, att liksom felet oftast icke ligger bara på den ena sidan, om misshälligheter uppstå, så är också ansvaret ganska delat, när det gäller bedöma, var skulden till tidens onda ligger. Redan av denna orsak skulle man kunna tycka, att spörsmålet b arn och biografer som sådant skulle kunna göras vida m indre komplicerat under förutsättning, att man beslutar sig för att med verklig eftertanke p l a n l ä g g a sina barns uppfostran, åtm in stone till vissa grundlinjer, att man icke släpper ledningen ur sin hand och icke låter bekvämlighetsprincipen råda, när det gäller a tt värdesätta de inflytelsers halt, som våra barn utsättas för. Vi nämnde nyss ordet logik. Om vi tänka på, vilka stora fo rd rin g ar det allm änna ställer på skolan och ungdomens lärare och ledare, ha vi då icke funnit en utgångspunkt ocli en ganska god sådan, från vilken yi kunna värdesätta de ele ment, som spela in vid barnens fostran? Om vi, och det med all rätt, fordra, att vår ungdom slitteratur och de skådespel, vi visa våra barn, skola vara åtminstone av god etisk halt, om de även icke ur litterära och konstnärliga synpunkter hålla måttet, måste vi icke då även av biografdram at fordra, att det fyller sämma etiska krav, även när det icke är av konstnärligt värde? Nu är detta icke annat än undantagsvis fallet det hjälper ej att skyla över detta faktum med att stora konstnärer stundom låna sina namn åt filmen. Gäller det emellertid att ge ett någotsånär uttömmande svar på frågan om vilka faror, som lura vid barns och ungdoms biografbesök, så skulle det kräva volymer att från a l l a syn-

10 iö punkter sakkunnigt och fr-amfor a llt rättvist eller åtm instone fu llt objektivt utreda den saken. Äm net har lik a fu llt mer eller m indre grundligt behandlats i olika länder. B land, det bästa som skrivits är A m tsrichter d :r A lbert H ellw igs»kind und Kino», Langenzalzä 1914y Beyer und M ann; och från sett en viss oresonlig ensidighet även prof. K onrad Langes»Das Kino in Gegenwart und Zukunft», S tu ttg a rt På svenska ha vi utom en del tid sk riftsa rtik la r och några sm åskrifter, vilka dock icke äro tillgängliga i handeln, endast en bok i ämnet, utgiven 1922 av Sveriges Allm. Folkskollärares L itteraturförening:»biografen. E tt ord till fackets män, fö rä ld rar och lärare» (pr. 2: 50), g ru n d ad på fö re d rag och en del annat m aterial hopbragt av undertecknad under ett 12-årigt studium av biografens sociala betydelse. Särtryck u r Tidsk?-ift f ö r hermnet t<)2s och 192,}. U p p sala AppelheVgs B ö litry c k é ri A ktieb olag

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Straffrättslig jurisdiktion

Straffrättslig jurisdiktion Dan Helenius Straffrättslig jurisdiktion A kadem isk avhandling som m ed tillständ av jurid isk a fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania sai III fredagen

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

i vasterbotten Britt-Ingrid Persson Bip Skulptur

i vasterbotten Britt-Ingrid Persson Bip Skulptur i vasterbotten Britt-Ingrid Persson Bip Skulptur I Bips ateljé E lisab e th R ynell Wo In n e h å ll F örsök a tt fö rstå G u n illa L u n d a h l Bip p ro v tä n k e r om v erk lig h eten E lisab e th

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Datum. Ert meddelande

Datum. Ert meddelande \ O U AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK TEKNISKA AVDELNINGEN V år handläggare/tel ankn N 0 K ällberg/2243 Datum 1974-03-05 Ert meddelande Var beteckning Kg/MB Er beteckning Statens Vägverk Tekniska avdelningen

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 1 ANALYS - GRÖNT SAMBAND ANGERED CENTRUM - GRÖN LÄNK ANGERED STADSPARK PARALLELLT UPPDRAG 2011-12-06 2 HÄR FANNS

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: t MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:5 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. s Tidningens adress: t s M I K R O B I T E N s s c/o Nils Bildsten i Terapivägen 14 c,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator

Vara kommun. Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Vara kommun Berit Hallersbo,, personalchef Christina Dahlberg, leankoordinator Eftermiddagens upplägg Tanken I huvudet på en personalchef Verktyg vi använder..lite om hur vi vandrar vidare VARA VÅGAR!

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! April 2013 2 0 1 2 e t t å r m d s t a b i l v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g G R ä r e n s a m v e r ka n s o r g a n is a tio n

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

M edlem sblad för. N r2 1998

M edlem sblad för. N r2 1998 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1998 Svenska Naturskyddsföreningens symboldjur: Pilgrimsfalken Hallsbergs Naturskyddsförenings symbolväxt: Mosippan Innehåll: O rdföranden harordet...2

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Ulrich, Arvid. Distanssimmingar Kungshatt-Stockholm. Stockholm 1905

Ulrich, Arvid. Distanssimmingar Kungshatt-Stockholm. Stockholm 1905 Ulrich, Arvid Distanssimmingar Kungshatt-Stockholm. Stockholm 1905 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 1998 Helsingfors 1999 B 4/1999 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 1998 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT H ELSIN G FO RS 1999 INNEHÅLL ISSN 1237-4342 Sida FIN

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Mer då? FN:s konventioner

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer