VINOVO ÅRSREDOVISNING 2012 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINOVO ÅRSREDOVISNING 2012 I"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING VINOVO ÅRSREDOVISNING i

2 INNEHÅLL 1 i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och värderingar 5 Organisation och styrning 6 ViLink 7 ViFlow 8 Vinovos aktie 9 Styrelse 10 Ledande befattningshavare 11 Finansiell flerårsöversikt VAD VI ÄR; FAKTA PROFIL 12 Förvaltningsberättelse 17 Rapport över totalresultat koncernen 18 Rapport över finansiell ställning koncernen 19 Rapport över förändring i eget kapital koncernen 20 Rapport över kassaflöden koncernen 21 Resultaträkningar moderföretaget 22 Balansräkningar moderföretaget 23 Eget kapital moderföretaget 24 Kassaflödesanalys moderföretaget 25 Noter 56 Revisionsberättelse 57 Finansiella definitioner KORT OM VINOVO Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom flera områden. Vinovo har idag sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor. KALENDER 2013 Delårsrapport jan-mar april 2013 Årsstämma april 2013 Delårsrapport jan-jun juli 2013 Delårsrapport jan-sep oktober 2013 KONTAKTINFORMATION David Malmström VD och Koncernchef Johanna Tesdorpf vvd och Finans- och Ekonomichef ii VINOVO ÅRSREDOVISNING

3 I KORTHET Under året har styrelse och ledning för Vinovo arbetat om koncernens strategiska inriktning och beslutat att omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp. Nettoomsättningen uppgick till 482 miljoner kronor jämfört med 546 miljoner föregående år. Kraftigt vikande marknad från andra kvartalet. EBITDA uppgick till 0,1 miljoner kronor motsvarande en EBITDA-marginal på 0,0% jämfört med 44,5 miljoner kronor och en marginal på 8,1% föregående år. Besparingsprogram med målsättning att sänka den fasta kostnadsmassan med cirka 35 miljoner kronor på årsbasis jämfört med kostnadsnivån andra kvartalet initierades under slutet av det andra kvartalet. Nettoskulden exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid årsskiftet till 42 miljoner kronor, 63 miljoner kronor lägre än ett år tidigare och 190 miljoner kronor lägre än vid ingången av Nedskrivning av förvärvsrelaterade anläggningstillgångar om cirka 94 miljoner kronor. Riktad nyemission om cirka 14 miljoner kronor genomfördes under andra kvartalet. Nordic Flanges rörelsefastighet såldes under andra kvartalet genom en sale-lease-back-transaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor. I juli valdes Göran Bronner till ny styrelseordförande i Vinovo. Fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader genomfördes under fjärde kvartalet. SAMMANFATTNING RESULTATRÄKNINGAR Mkr Nettoomsättning 481,7 546,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,1 44,5 EBITDA-marginal, % 0,0% 8,1% Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) -21,4 21,6 EBITA-marginal, % -4,9% 3,9% Periodens resultat -121,0-1,3 Resultat per aktie, kronor -2,83-0,03 NYCKELDATA Mkr Rörelsens kassaflöde, Mkr -7,5 36,4 Rörelsens kassaflöde per aktie, kronor -0,18 0,93 Soliditet, % 40,8% 44,6% Eget kapital per aktie, kronor 2,6 5,7 Räntebärande nettoskuld, Mkr 106,3 136,3 Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr 41,8 104,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 Antal anställda vid periodens slut VINOVO ÅRSREDOVISNING 1

4 VD-ORD VINOVO - EN INDUSTRIKONCERN var ett utmananade år för Vinovo, men också ett år med stora förändringar av positiv karaktär som vi hoppas kunna skörda frukterna av kommande år. Såväl efterfrågan som konkurrenssituationen utvecklades från andra kvartalet väldigt negativt, vilket syns i intjäningen och ligger bakom genomgripande kostnadsåtgärder i bolagen. Samtidigt har koncernen med hjälp av kapitalrationaliseringar och ägartillskott fortsatt att amortera kraftfullt och nu nått en låg skuldsättning och effektivare kapitalanvändning. Den stärkta kapitalstrukturen ger en grundläggande trygghet, och ger flexibilitet i användandet av det kassaflöde som genereras av rörelsen framgent. Vi är mitt uppe i en strategisk förändringsprocess där Vinovo övergår i en renodlad industrikoncern. Med förändringen följer betydande besparingar; inte minst i koncernens overhead- och administrationskostnader. Dessutom frigörs min och övriga ledningens tid till att öka fokus på existerande affär samt styrningen och utvecklingen av denna. Vinovos orderböcker har förblivit korta sedan början av finanskrisen, då våra kunder arbetat aktivt med att minimera lager och ledtider. Detta gör att efterfrågeförändringar får snabb påverkan på vårt resultat. Vi såg detta tydligt under där efterfrågan från slutet av första kvartalet och under resten av året avtog kraftigt, vilket också är anledningen till de stora besparingsåtgärder som vidtagits under året. Totalt kommer besparingarna att sänka Vinovos fasta kostnadsmassa med cirka 35 miljoner kronor i årstakt med full effekt under andra kvartalet Den lägre efterfrågan fick stort genomslag i de beräknade värdena för förvärvsrelaterade övervärden, framför allt i form av immateriella tillgångar. Totalt har styrelse och ledning beslutat skriva ned förvärvsrelaterade tillgångar med cirka 94 miljoner kronor, vilket belastat årets resultat. Under året belastas även resultatet med kostnader av engångskaraktär om cirka 6 miljoner kronor, framför allt relaterade till kostnadsneddragningar och lagernedskrivning. VILINK Under har vi tagit stora steg framåt i termer av samarbete och samordning mellan bolagen inom ViLink. En nordisk organisation har etablerats, inköp centraliserats och under 2013 kommer integrationen av bolagens verksamheter att fortsätta, ett arbete som kommer att ge positiva effekter under innevarande år. Målsättningen är att använda de gemensamma resurserna mer effektivt och därigenom uppnå marknads- och kostnadsfördelar. ViLink-bolagen, liksom andra tillverkande bolag, påverkas av en ökad internationell konkurrens vilket kräver att vi ständigt utvecklar vår affärsmodell och effektiviserar våra processer. En viktig del är fortsatt starkt kostnadsfokus samt att genom hög servicegrad och rätt kompetens bibehålla konkurrenspositionen på hemmamarknaderna samtidigt som vi söker tillväxt genom ökad närvaro i Nordsjön och internationellt. VIFLOW ViFlows marknad präglas av osäkerheten i omvärlden där framför allt det viktiga kundsegmentet papper- och massa utvecklats mycket svagt. Fortfarande råder stor osäkerhet kring marknadens utveckling och kortsiktigt är det ett fortsatt stort fokus på kostnadskontroll. Stora strukturella organisationsförändringar har genomförts, i framför allt Örnsköldsvik, med kraftiga personalneddragningar inom både tjänstemanna- och produktionsorganisationen. Genom en mer aktiv och proaktiv försäljningsprocess som implementerats under hösten arbetar ViFlows organisation för fullt för att försäljningen nu skall vända uppåt. NETTOOMSÄTTNING (MKR) EBITDA (MKR) JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER 13,7 12,4 9,3 14,3 9,9 11,0 9,4 5,9 4,0 6,5 6,3 4,9 1,8-1,5-3,4-10,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q VINOVO ÅRSREDOVISNING

5 Ett viktigt arbete för ViFlows framtida konkurrenskraft är att förbättra produktionsförutsättningarna i Örnsköldsvik där ViFlow idag bedriver produktion utspridd på tre ställen, vilket skapar stora kostnadsnackdelar. UTSIKTER Även om tappet i intäkter och orderingång under mycket väl kan visa sig vara temporärt, planerar vi verksamheten utifrån att den lägre omsättningsnivån kommer att bestå. Viktiga övergripande fokusområden under 2013 kommer att vara: Fortsatt effektivisering av balansräkningen Det finns fortfarande utrymme att minska kapitalanvändningen, framför allt inom ViLink, genom samordning av lager och inköp och nya rutiner för arbetet med kundfordringar. Dessutom kommer verksamheterna i högre grad styras på avkastning på sysselsatt kapital, vilket över tid skall leda till effektivitetsvinster och mer differentierad prissättning beroende på kapitalanvändning. Kostnadskontroll och ökad samordning En stor del av de kostnadsbesparande åtgärderna under var fokuserade på att minska kapaciteten, och uppföljningen av dessa blir viktig under Det kan dock finnas mer att göra i rena effektiviseringsåtgärder, framför allt genom att samordna funktioner och aktiviteter inom respektive affärsområde samt genom att minska antalet legala enheter i koncernen. Dessutom är den fasta kostnadsbasen inom ViFlow för hög på grund av att vi idag har produktion på tre ställen Örnsköldsvik, vilket skapar ineffektiviteter i produktionen och gör ViFlows resultat fortsatt känsligt för intäktsnedgångar. Ökat kundfokus Med mycket av arbetet med kostnadsneddragningarna och balansräkningsomvandlingen bakom oss, kommer också fokus från ledningens sida att i högre grad kunna skiftas mot att öka kundnyttan. För ViLink kommer fokus att vara nya geografiska marknader samt ökad andel höglegerade och värmebehandlade produkter. Andra viktiga områden är att fortsätta utveckla logistik och prismodell, för att på bästa sätt hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och effektivisera sin kapitalbindning. För ViFlows del kommer kundrelationer och försäljningsprocess vidareutvecklas för att bättre reflektera det ökade tjänste- och kunskapsinnehållet som vi nu kan erbjuda våra kunder. Det är bara att konstatera att var en stor besvikelse lönsamhetsmässigt. Samtidigt står vi nu med en starkare balansräkning, förbättrat kunderbjudande och en kostnadsbas anpassad för att klara fortsatt tuffa tider. David Malmström VD RÖRELSENS KASSAFLÖDE (MKR) EJ JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MKR) EXKL FINANSIELLT KLASSADE HYRESAVTAL 1,6 20,8 4,3 13,4 22,9 9,7 15,7 13,1 10,9 11,3-1,0-3,8-1,9-10,3 3,9 0, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q VINOVO ÅRSREDOVISNING 3

6 AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDERINGAR AFFÄRSDRIV ENGAGEMANG RESPEKT Vinovo är en industrikoncern vars affärsidé är att kombinera egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa lönsam tillväxt. VÄRDERINGAR För Vinovo är sättet vi gör affärer på viktigt. Vi har en entreprenöriell och utvecklingsdriven kultur, samtidigt som vi är måna om att hålla en hög etisk och moralisk standard. I denna anda har vi samlat oss runt en gemensam värdegrund. Värdegrunden utgör tillsammans med Vinovos uppförandekod fundamentet för hur vi arbetar och vägleder hur vi ska agera gentemot medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. Vinovo är ett affärsdrivet företag där engagemang och respekt genomsyrar alla kontakter med omvärlden. AFFÄRSDRIV Affärsdriv innebär att vi har starkt fokus på att uppnå våra mål samtidigt som vi agerar i enlighet med Vinovos uppförandekod. På Vinovo ska vi hålla en hög professionalism och energi i allt vi gör. Vi ska vara stolta över vårt arbete och de uppgifter vi utför. Som företag vill vi främja entreprenörskap, kreativitet, nya initiativ och ansvarsfullt risktagande. Därigenom kan vi skapa och ta till vara de affärsmöjligheter som ges och bidra till långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt för våra företag. För att kunna konkurrera framgångsrikt på marknaden behöver vi vara nyskapande, flexibla och förbättringsbenägna. Avvikelser från mål och standarder används som en värdefull källa till ständiga förbättringar. Alla medarbetare inom Vinovo ska känna att de kan åstadkomma förbättringar genom att deras kunskaper och erfarenheter tillvaratas. Vi strävar alltid efter att göra bra affärer där alla parter känner sig nöjda. En bra affär är en lönsam affär och vi arbetar aktivt för att minimera affärsriskerna för oss själva och för kunderna. ENGAGEMANG Alla medarbetare är delaktiga i Vinovos utveckling. Mötet med en medarbetare inom Vinovo-gruppen ska kännetecknas av en positiv och öppen dialog. Våra kunder, samarbetspartners och ägare ska känna att vi bryr oss och att vi engagerar oss lite mer än vad som förväntas av oss. Engagemanget ska motivera och entusiasmera andra. Vårt engagemang ska särskilja oss från våra konkurrenter. Våra kunder ska känna sig trygga och inspirerade när de gör affärer med oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar genom att göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska också ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning och befordran. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten eftersom vi vet att det medverkar till företagens positiva utveckling. Engagemang innebär också att visa intresse för andra arbetsområden än sitt eget och vilja företaget väl i stort som smått, liksom att vara en god representant för Vinovo-gruppen. Som medarbetare står vi för vad vi säger och gör och tar personligt ansvar för vårt agerande. RESPEKT Inom Vinovo handlar respekt i grunden om att bygga förtroende hos våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och ägare genom att agera respektfullt. Att visa respekt är att vara öppen, rak och ärlig. Att uppträda med integritet och inte agera på ett sätt som främjar oss själva på någon annans bekostnad. Vi följer lagar och förordningar och inser vikten av sunt förnuft och god moral när lagar och förordningar inte kan ge oss svar på hur vi ska agera i en given situation. Att agera med respekt på marknaden påverkar vår omgivning, nu och i framtiden. Vårt förtroende och rykte är en av våra viktigaste tillgångar. Ett gott rykte underlättar för oss när vi ska göra affärer. Respekt är också att visa hänsyn, utgå från kundens bästa när vi gör affärer och alltid sträva efter hållbara lösningar som inte tär på miljön. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå gemensamma mål. 4 VINOVO ÅRSREDOVISNING

7 ORGANISATION OCH STYRNING HÖG DELAKTIGHET Under har Vinovos styrelse och ledning beslutat omdefiniera Vinovos strategi, vilket betyder att Vinovo idag opererar som en renodlad industrikoncern. Idag är Vinovos verksamhet uppdelad i två affärsområden med olika affärsinriktning. Respektive affärsområde har en ledningsgrupp vars roll är att driva den operativa verksamheten samt utveckla, implementera och följa upp målsättningar och strategier. ORGANISATION Vinovos VD har det övergripande ansvaret för koncernens verksamhet med ett aktivt stöd från styrelsen i Vinovo. Vinovos verksamhet och organisation är uppdelad i två affärsområden - ViLink och ViFlow som idag innehåller vardera tre rörelsedrivande dotterföretag. Affärsområdena har separata ledningsgrupper med uppgift att tillsammans med koncernledningen driva den operativa verksamheten. Vinovo är moderbolag i koncernen och har idag en koncernledning bestående av VD och koncernchef, Ekonomi- och finanschef samt affärsområdeschefer för ViLink och ViFlow. VD och koncernchef för Vinovo är även affärsområdeschef och del av ledningsgruppen för affärsområdet ViLink. STYRNING Den övergripande styrningen av Vinovo sker genom ett aktivt styrelsearbete i Vinovo AB, koncernens moderbolag. Styrelsen arbetar framför allt med den övergripande strategiska utvecklingen samt med att stötta koncernledningen i olika frågor. Under hölls tjugo protokollförda möten. Särskilt fokus under har ägnats åt finansierings- och likviditetsfrågor. Utöver det operativa arbetet i respektive affärsområde arbetar moderbolaget med koncerngemensamma frågor, löpande utveckling och förvaltning samt aktiemarknadsrelaterade frågor. Ytterligare information om bolagsstyrning finns på sidan 15 i förvaltningsberättelsen. VINOVO VILINK VIFLOW NORDIC FLANGES FERRAL COMPONENTS FERRAL ALUCAST ÖRNALP UNOZON RAMAB VIFLOW FINLAND VILINK (MKR) Nettoomsättning 316,8 336,0 EBITDA* 21,1 37,1 EBITDA-marginal 6,7% 10,5% Balansomslutning 264,6 304,8 Antal anställda VIFLOW (MKR) Nettoomsättning 167,9 212,4 EBITDA* -11,1 14,3 EBITDA-marginal -6,6% 6,2% Balansomslutning 131,5 150,1 Antal anställda *Rensat för moderbolagskostnader Vinovo VINOVO ÅRSREDOVISNING 5

8 VILINK Bolagen inom ViLink är inriktade på tillverkning och handel med flänsar, rörkopplingar och komponenter i olika typer av stål och speciallegeringar. ViLink bedriver idag verksamhet genom varumärkena Nordic Flanges, Ferral Components och Ferral Alucast med verksamhet i Sverige och Finland. Ambitionen är att växa de närmaste åren, både organiskt och genom förvärv. Målsättningen är att bygga en nordeuropeisk industrigrupp som tillhandahåller avancerade och tekniskt krävande rörkopplingar till kunder som värdesätter flexibilitet och hög servicegrad. 6 VINOVO ÅRSREDOVISNING

9 VIFLOW ViFlow designar, konstruerar och tillverkar högeffektiva värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning i titan, rostfritt stål och kolstål. Verksamheten håller hög teknisk kompetensnivå med egen avdelning för termiska beräkningar. ViFlow erbjuder ett komplett sortiment av värmeväxlare genom att utöver egen produktion ha exklusiva återförsäljningsavtal för ett flertal utländska tillverkare. Företagsgruppen utför även installation av kompletta rörsystem för industriella ändamål. ViFlow består idag av tre företag, Örnalp Unozon, RAMAB samt ViFlow Finland. VINOVO ÅRSREDOVISNING 7

10 VINOVOS AKTIE Vinovo-aktien handlas på NASDAQ OMX First North sedan 22 november Certified Adviser är Avanza Bank. KURSUTVECKLING Vid årets utgång uppgick Vinovos aktiekurs till 2,45 kronor vilket motsvarar en minskning med 9% under året. Under samma period ökade OMX Nordic 40 med 18%. Totalt börsvärde per ember var 128,3 miljoner kronor. UTDELNINGSPOLICY För att finansiera framtida tillväxt, är bolagets utdelningspolicy att balansera genererade vinstmedel. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vinovo hade vid årets utgång 549 (589) aktieägare. AKTIEFAKTA Handelsplats: NASDAQ OMX First North Kortnamn: VINO ISIN-kod: SE Totalt antal aktier: Certified Adviser: Avanza Bank AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER Aktieägare Antal aktier och röster Andel av totalt antal aktier och röster (%) Christian Pérez genom bolag ,8% Tomas Althén genom bolag ,7% Göran Bronner genom bolag ,5% Johan Strömberg genom bolag ,0% Avanza Pension ,8% Johan Thorell genom bolag ,4% Sven Mattsson ,4% Hans Lager ,2% Andor Gerandas genom bolag ,0% Henrik Sellmann genom bolag ,0% David Hansson ,7% Bo & Åke Ekberg genom bolag ,6% David Malmström ,5% Summa 13 största ägare ,6% Övriga ,4% Totalt antal aktier % AKTIENS UTVECKLING jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 0 Antal omsatta aktier Vinovo OMX Nordic 8 VINOVO ÅRSREDOVISNING

11 STYRELSE GÖRAN BRONNER Styrelseordförande sedan, född 1962 Göran Bronner är civilekonom från Stockholms Universitet. Mellan åren 1984 till 2000 arbetade Göran på olika positioner inom SEB, bland annat som chef för valutahandel och som chef för SEBs verksamheter i Singapore, Hongkong, Tokyo och Peking. Under åren 2000 till 2009 grundade och drev Göran kapitalförfaltningsfirman Tanglin Asset Management. Sedan 2009 arbetar Göran inom Swedbank, nu i positionen som Chief Financial Officer, CFO. Aktier i Vinovo: aktier TOMAS ALTHÉN Styrelseledamot sedan 2010, född 1958 Tomas Althén har en M.Sc. examen i matematik och datalogi från Växjö Universitet. Han arbetade därefter inom telekombranschen fram till 1995, bl.a som affärsområdeschef inom Ericsson Software Technology. Från 1995 verksam inom IT och fastigheter. Medgrundare och verksam inom bland annat Effnet, Aspiro, Massive Entertainment, Qeyton Systems, Volterra och Malmstaden. Idag driver och äger Tomas investmentbolaget Behemot AB. Aktier i Vinovo: aktier SVEN-ÅKE BERGKVIST Styrelseledamot sedan, styrelseordförande 2007-, född 1955 Sven-Åke Bergkvist har jur.kand. examen från Uppsala Universitet. Sedan examen har Sven-Åke arbetat som jurist och skatterådgivare och undervisat i skatterätt på Uppsala universitet. Sven-Åke har arbetat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB sedan 1993 och är delägare sedan Sedan 2007 är Sven-Åke Haitis generalkonsul i Sverige. Aktier i Vinovo: 0 aktier DAVID MALMSTRÖM Styrelseledamot sedan, VD och koncernchef sedan 2010, född 1974 David Malmström är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt Universitat de Barcelona. David rekryterades till Vinovo Närmast före Vinovo arbetade David med investeringar i och utveckling av mindre och medelstora bolag hos Spinn Investment. Tidigare arbetade David med rådgivning vid företagsförvärv och -försäljningar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner inom SEB Enskilda Corporate Finance och KPMG. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner CAROLINE PÉREZ Styrelseledamot sedan 2009, född 1977 Caroline Pérez är civilingenjör inom molekylär bioteknik från Uppsala Universitet samt har en ekonomie magister examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Caroline har erfarenhet av kvalitetssäkring av produktionsprocesser och tillverkad produkt, avvikelseutredningar och uppföljning, bland annat från Pfizer Health AB. Aktier i Vinovo: 0 aktier VINOVO ÅRSREDOVISNING 9

12 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE VINOVO DAVID MALMSTRÖM VD och Koncernchef sedan 2010 samt affärsområdeschef ViLink sedan 2013, född 1974 David Malmström är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt Universitat de Barcelona. David rekryterades 2008 som Investment Manager och utsågs till VD för Vinovo i maj Närmast före Vinovo arbetade David med investeringar i, och utveckling av, mindre och medelstora bolag hos Spinn Investment. Tidigare arbetade David i London och Stockholm, med framför allt företagsförvärv, företagsförsäljningar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner inom SEB Enskilda och KPMG. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner JOHANNA TESDORPF vvd och Finans- och ekonomichef sedan, född 1974 Johanna Tesdorpf är civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Johanna kommer närmast från Atlas Copco Road Construction där hon varit controller. På Atlas Copco har Johanna innehaft ett flertal positioner, där hon förutom att bygga upp och utveckla bolagets förvärvsprocesser har arbetat med olika strategiska projekt inom finans- och ekonomi. Före Atlas Copco arbetade Johanna som managementkonsult. Aktier i Vinovo: 0 aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner MATTIAS JAGINDER Affärsområdeschef ViFlow sedan, född 1969 Mattias Jaginder är civilingenjör från Tekniska högskolan i Linköping. Mattias kommer närmast från positionen som Nordic Sales Manager på Tyrolit AB och har en lång erfarenhet inom marknad och försäljning, bland annat inom ITT Flygt och Atlas Copco. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner ANDERS SJÖBERG Koncernredovisningsansvarig sedan, född 1970 Anders Sjöberg är civilekonom från Stockholms Universitet samt har en fil.kand. i ryska. Anders kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på investmentbolaget Vostok Nafta Investment Ltd, och har dessförinnan varit koncernredovisingsansvarig på Ahlsell AB samt skattehandläggare på Skatteverket. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: 0 teckningsoptioner 10 VINOVO ÅRSREDOVISNING

13 FINANSIELL FLERÅRSÖVERSIKT FINANSIELLA NYCKELTAL, KONCERNEN Mkr 12 mån 12 mån mån mån mån jul 08-dec / mån jul 07-jun 08 Nettoomsättning 481,7 546,1 460,6 454,8 386,2 668,2 EBITDA 0,1 44,5 34,2 14,9 40,5 65,5 EBITA -21,4 21,6 12,4-6,3 35,2 53,3 EBIT -127,2 9,3-0,1-55,9 22,0 45,6 Periodens resultat -121,0-1,3-10,9-75,9 8,1 49,4 Rörelsens kassaflöde -7,5 36,3 42,6 30,1 26,1 58,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4,3-23,8-23,2-15,3-22,8-174,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,4-26,5-42,6-56,5-17,6 210,6 Periodens kassaflöde -5,7-13,9-23,2-41,7-14,4 94,3 Eget kapital 138,9 226,0 233,0 205,5 283,4 269,7 Sysselsatt kapital 261,4 377,2 420,2 494,5 622,0 608,9 Räntebärande nettoskuld 106,3 136,3 158,4 235,8 242,9 230,9 Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt klassade 41,8 104,7 142,5 232,0 242,9 230,9 hyresavtal Balansomslutning 340,4 506,7 517,7 645,3 841,1 822,9 Tillväxt jmf med föregående år, % -11,8 18,6 1,3 n/a n/a n/a EBITDA, % 0,0 8,1 7,4 3,3 10,4 9,8 EBITA, % -4,4 3,9 2,7-1,4 9,1 8,0 EBIT, % -26,4 1,7 0,0-12,3 5,6 6,8 Avkastning på eget kapital, % -57,8-0,6-5,1-29,0 9,1 26,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % -35,2 2,5 0,0-9,7 8,8 9,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,7 1,1 0,9 0,9 Soliditet, % 40,8 44,6 45,0 31,8 33,7 32,8 Antal aktier vid årets utgång Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning EBITDA per aktie 0,00 1,14 1,38 1,00 2,73 4,80 EBITA per aktie -0,50 0,55 0,50-0,43 2,38 3,91 EBIT per aktie -2,97 0,24-0,01-3,77 1,48 3,34 Resultat per aktie -2,83-0,03-0,45-5,12 0,51 3,56 Resultat per aktie efter utspädning 2-2,83-0,03-0,45-5,12 0,51 3,53 Rörelsens kassaflöde per aktie -0,18 0,93 1,73 2,03 1,76 4,25 Rörelsens kassaflöde per aktie, efter utspädning 2-0,18 0,93 1,73 2,03 1,76 4,20 Eget kapital per aktie 2,6 5,7 6,1 13,4 18,5 17,6 Utdelning per aktie Antal anställda vid periodens slut ) Under andra kvartalet 2010 fattades beslut om avveckling av affärsområdet ViPower, vilket skedde genom att de ingående bolagen inom affärsområdet försattes i konkurs. Nyckeltalen för 2010 och 2009 avser kvarvarande verksamheter. Nyckeltal före 2009 har inte omräknats i ovan sammandrag. 2) Det finns totalt utestående teckningsoptioner med en lösenkurs om 5,80 kr. Genomsnittskursen på stamaktierna har under alla perioder understigit teckningskursen, vilket innebär att de inte inneburit någon utspädningseffekt. VINOVO ÅRSREDOVISNING 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Vinovo AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsperioden Vinovo är en industrikoncern som idag har sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare. KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Årets omsättning uppgick till 481,7 (546,1) miljoner kronor. Bruttoresultatet för året uppgick till 50,2 (84,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 (44,5) miljoner kronor. EBITDA-marginalen uppgick till 0,0 (8,1) procent. Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till -21,4 (21,6) miljoner kronor under året. Försämrat marknadsklimat under räkenskapsåret och förändrade förväntningar om den framtida utvecklingen har under räkenskapsåret föranlett nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella och materiella anläggningstillgångar om 88,0 respektive 5,9 miljoner kronor, totalt 93,9 miljoner kronor. Tillgångarna är hänförliga till kassaflödesgenererande enheter, vilkas redovisade värden har jämförts med beräknade nyttjandevärden baserat på uthålliga kassaflöden. Nedskrivningar för ViLink uppgår till 66,2 miljoner kronor och nedskrivningar för ViFlow uppgår till 27,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -127,2 (9,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till -26,4 (1,7) procent. Årets resultat uppgick till -121,0 (-1,3) miljoner kronor, varav -121,0 (-1,0) miljoner kronor är hänförligt till aktieägarna i Vinovo, motsvarande -2,83 (-0,03) kronor per aktie. Räntebärande nettoskuld uppgick vid årets slut till 106,3 (136,3) miljoner kronor. Räntebärande nettoskuld exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid årets slut till 41,8 (104,7) miljoner kronor. Räntebärande tillgångar uppgick till 16,2 (14,9) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 122,5 (151,2) miljoner kronor varav 94,8 (77,6) miljoner kronor avser långfristiga räntebärande skulder. Likvida medel vid uppgick vid årets slut till 9,0 (14,9) miljoner kronor. Beviljade rörelsekreditfaciliteter uppgick till 44,9 (39,5) miljoner kronor, varav 21,3 (15,2) miljoner kronor var utnyttjade. Soliditeten uppgick till 40,8 (44,6) procent. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Vinovo följer kontinuerligt upp koncernens likviditets- och kapitalbehov. Kopplat till banklån finns krav på att vissa finansiella nyckeltal ska vara uppfyllda, så kallade covenanter, som följs upp med berörd bank kvartalsvis. Per den 31 december var ett av dessa nyckeltal ej uppfyllt. Företagsledningen har en god dialog med berörd bank och omförhandlig av lånevillkoren pågår. Arbetet med att förbättra Vinovos likviditetssituation fortgår och ha gett positivt resultat. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att detta arbete tillsammans med prognostiserat kassaflöde från rörelsen, kommer att vara tillräckligt för att uppfylla de likviditetsbehov som föreligger under den kommande tolvmånadersperioden. MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING Moderbolaget har haft en omsättning om 7,3 (3,1) miljoner kronor. Moderbolagets rörelsekostnader uppgick till 11,0 (9,8) miljoner kronor. Årets resultat uppick till -53,5 (7,8) miljoner kronor. I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterföretag med -55,4 ( ) miljoner kronor och erhållna koncernbidrag med 3,6 (10,0) miljoner kronor. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 184,2 (201,1) miljoner kronor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET KONCERNEN Under året har styrelse och ledning för Vinovo arbetat om koncernens strategiska inriktning och beslutat att omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp. var ett utmananade år för Vinovo, såväl efterfrågan som konkurrenssituationen utvecklades från andra kvartalet väldigt negativt, vilket syns i intjäningen och ligger bakom genomgripande kostnadsåtgärder i samtliga dotterföretag. 12 VINOVO ÅRSREDOVISNING

15 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse För ViLink var marknadsutvecklingen under året svag för samtliga bolag. Dels var nivån på större investeringar och industriprojekt fortsatt låg och dels gav kalendereffekter och kundernas extra fokus på trimmade lagernivåer en extremt svag avslutning på året. Efter årsskiftet har marknaden visat tecken på att efterfrågetappet bottnat, men osäkerheten är fortsatt stor och den delen av försäljningen som är riktad mot södra Europa är fortfarande svag. Positivt är att efterfrågan på värmebehandlade specialstål ökar, och en allt större andel av provning görs i eget laboratorium vilket successivt bygger erfarenhet och en högre kompetens. Utvecklingen inom komponenttillverkningen har efter en del inkörningsproblem med den större maskininvestering som gjordes i sommar visat stabil utveckling. Under året har en gemensam nordisk ViLink organisation etablerats inom områdena försäljning, produktförsörjning (inköp), legotillverkning samt ekonomi & administration. Under andra kvartalet såldes Nordic Flanges rörelsefastighet genom en sale-lease-backtransaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor och genom transaktionen stärktes koncernens kassaflöde med netto 13,9 miljoner kronor. ViFlows marknad präglades under året av osäkerheten i omvärlden med en minskande andel projekt som realiserades och där det viktiga kundsegmentet papper- och massa utvecklades mycket svagt, trots fortsatt hög volym av förfrågningar och utsända offerter. Arbetet med att bredda ViFlows kundbas mot nya intressanta kundsegment ger resultat och andelen order från dessa kundsegment ökar. Genom en mer aktiv och proaktiv försäljningsprocess som implementerats under hösten arbetar ViFlows organisation för fullt för att försäljningen nu skall vända uppåt. Besparingsåtgärder som har genomförts i Örnsköldsvik, med kraftiga personalneddragningar inom såväl tjänstemannaorganisationen som inom produktionsorganisationen. Omfördelning av resurser har möjliggjort att affärsområdets controllingfunktion har kunnat stärkas och med detta intensifieras arbetet med processförbättringar, kostnadskontroll och samordning mellan ViFlows enheter i Stockholm, Örnsköldsvik, Knislinge och Helsingfors. MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens slut tre anställda. Vinovos årsstämma ägde rum den 7 maj. På stämman valdes styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Caroline Pérez och David Malmström. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist. Stämman beslutade vidare fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret januari-december. Stämman beslutade att styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet var att möjliggöra för styrelsen att kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget. Under andra kvartalet genomförde Vinovo en riktad nyemission om totalt aktier. Teckningskursen var 3,25 kronor och bolaget tillfördes genom nyemissionen netto efter emissionskostnader sammanlagt 14,0 miljoner kronor. Emissionen medförde en utspädning på 10 procent. Av de nyemitterade aktierna har aktier tecknats av Göran Bronner, via bolag, och aktier tecknats av Johan Strömberg, privat och via bolag. Emissionskursen motsvarar en premie om 16,1 procent i förhållande till den sista betalkursen före emissionens offentliggörande samt en premie om 16,4 procent i förhållande till aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs under 30 handelsdagar före emissionens offentliggörande. Extra bolagsstämma i Vinovo ägde rum den 18 juli. På stämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. Göran Bronner valdes in i Vinovos styrelse och valdes även till styrelsens ordförande. Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Caroline Pérez och David Malmström kvarstår som styrelseledamöter. På stämman beslutades även att inrätta en valberedning bestående av tre representanter (Christian Pérez, Tomas Althén och Johan Strömberg) för bolagets största ägare per den 30 juni. Under fjärde kvartalet genomförde Vinovo en fullt garanterad företrädesemission om totalt aktier. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 2,45 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader. INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER KONCERNEN Samtliga portföljbolag i Vinovokoncernen påverkas av industrikonjunkturen i stort, eftersom tillverkade produkter ofta är delkomponenter i större investeringsprojekt som i tider av ekonomisk osäkerhet minskar i omfattning. Dotterföretagens verksamhet ger upphov till risker som orsakas av förändringar av priser på marknadsnoterade råvaror, huvudsakligen stål, nickel och andra legeringsmetaller i rostfritt stål. Under och har priserna fluktuerat VINOVO ÅRSREDOVISNING 13

16 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse men visat en nedåtgående trend och den fortsatta utvecklingen är svårbedömd. För koncernen som helhet är uppgång i materialpriser positiv, dock påverkas portföljbolagen olika av prisförändringarna. Nordic Flanges och till viss del Ferral Components påverkas positivt av uppgång i priser på stål och nickel, då tidigare köpt material realiseras då priserna ökat och man därmed kan ta ut högre priser från sina kunder. För bolagen inom ViFlow påverkas bolagen kortsiktigt negativt av uppgång i råmaterialpriser, främst på stål och titan, då priser som offereras vid ett tillfälle baseras på materialpriser för material som vid slutlig order från kunden kan vara dyrare att anskaffa. För Ferral Alucast påverkar snabba uppgångar i priset på aluminium negativt, då man arbetar med prislistor som förändras månads- eller kvartalsvis. Vinovo arbetar aktivt med att hålla kuranta lager och med att minimera lagerbindningen i syfte att minska risken för negativa effekter från förändringar i råmaterialpriser. För ytterligare information kring koncernens risker och riskhantering hänvisas till not 24- Finansiella risker och riskhantering. MODERBOLAGET Moderbolaget i sig är inte utsatt för några egna risker eller osäkerhetsfaktorer, men påverkas indirekt av samma risker som de rörelsedrivande dotterbolagen. ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ÖVRIG PERSONAL Inom Vinovokoncernen finns ett antal nyckelpersoner som är särskilt viktiga för verksamheten. Detta gäller de personer som är ledande befattningshavare i moderbolaget och respektive affärsområde. Vinovo strävar efter att erbjuda marknadsmässig ersättning som är konkurrenskraftig och som främjar att behålla och rekrytera kvalificerad kompetens för Vinovo-koncernen. De grundläggande principerna är: Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetarna och aktieägarna vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten. Säkerställa att medarbetarna inom Vinovo erhåller en ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättningen ska vara baserad på uppnådda resultat, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. ERSÄTTNINGSSTRUKTUR Vinvos ersättning till anställda bygger på följande delar; Fast lön Rörlig ersättning Pension Incitamentsprogram och övriga förmåner Anställda inom koncernen har i sina anställningsavtal rätt till olika delar av ovan beskrivna ersättningar. INCITAMENTSPROGRAM På bolagsstämman den 2 juni 2010 beslutades att emittera högst teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning om 1 aktie till teckningskursen 5,80 kronor. Teckningstiden löper under perioden 1 augusti juni Teckningsoptionerna emitterades till ett bedömt marknadsvärde. För övrig information kring ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda hänvisas till not 11- Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. ÖVRIG INFORMATION FINANSIELL MÅLSÄTTNING Vinovo strävar efter att skapa lönsam tillväxt där avkastningen på sysselsatt kapital över tid ska vara högre än koncernens genomsnittliga kapitalkostnad. ANTAL ANSTÄLLDA KONCERNEN Antal anställda i Vinovokoncernen uppgick till 230 (253) personer i slutet av räkenskapsåret. MODERBOLAGET Antal anställda i moderbolaget uppgick till 3 (3) personer vid slutet av räkenskapsåret. FILIAL Ett svenskt bolag inom Vinovokoncernen, Ferral Group Holding AB, har en finsk filial. MILJÖ Flertalet av Vinovos rörelsedrivande dotterbolag bedriver verksamheter som är tillstånds- och /eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken och bolagen står således under tillsyn av vissa myndigheter. Dotterbolagens verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom buller och utsläpp till luft och vatten, dessutom finns tillstånds- och anmälningsplikt avseende hantering av bland annat skärvätskor och processoljor. Eventuellt skärpt miljölagstiftning kan leda till ökande kostnader för de dotterbolag som är föremål för sådan reglering. 14 VINOVO ÅRSREDOVISNING

17 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vid årets slut uppgick antal aktieägare till 549 (589). De tre största ägarna är Christian Pérez genom bolag (29,8%), Tomas Althén genom bolag (23,7%) och Göran Bronner genom bolag (6,5%). AKTIER OCH RÖSTRÄTT Samtliga aktier i Vinovo AB berättigar till samma rättigheter. En aktie ger rätt till en röst och kvotvärdet uppgår till 5 öre. Såvitt bolaget känner till finns det inte några överenskommelser mellan aktieägare som begränsar rätten att överlåta aktier i Vinovo AB. BOLAGSSTYRNING Vinovo-aktien är noterad på marknadsplatsen First North sedan den 22 oktober Vinovo AB strävar efter att ha god kvalité i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad samt att ge de olika intressegrupperna bästa möjliga insyn i bolagets verksamhet. Aktieägarnas rätt att besluta i Vinovo angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändringar av aktiekapitalet. Enligt den svenska aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen för att upprätta Vinovos övergripande, långsiktiga strategier och mål, fastställa budget och affärs planer, granska och godkänna bokslut, anta viktiga riktlinjer, samt fatta beslut i frågor rörande investeringar och betydande förändringar i Vinovos organisation och verksamhet. Styrelsen utser även bolagets verkställande direktör samt utfärdar instruktioner till denna och beslutar om ersättning. Den verkställande direktören ansvarar för att sköta bolagets löpande förvaltning, vilket innebär ett operativt ansvar för företagets verksamhet. Vidare ansvarar VD bland annat för att bevaka att Vinovo följer de informationsskyldigheter som gäller för bolag som är noterade. Revisorerna väljs av aktieägarna vid bolagsstämman. Vinovo har sedan årsstämman PWC som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Niklas Renström. Varken revisor eller revisionsbolag får äga aktier eller instrument som berättigar innehavaren att teckna aktier i Vinovo AB. REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET UNDER ÅRET Styrelsen höll tjugo protokollförda sammanträden under räkenskaps-perioden. Styrelsen har under året regelbundet bedömt koncernens ekonomiska situation och att koncernen varit organiserad så att kontroll av bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kunnat genomföras på ett betryggande sätt. Under räkenskapsåret har styrelsen även ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor; Kapital- och finansieringsfrågor Ekonomisk rapportering Kostnadsutveckling Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut där styrelsens ordförande ska erhålla kronor och där ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla kronor vardera. Styrelseledamöter som representerar ett större aktieägande i Vinovo har deklarerat att man kommer att avstå från styrelsearvode. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Efter årets utgång har David Malmström utöver sin roll som VD för Vinovo även övertagit det operativa ledningsansvaret för affärsområdet ViLink. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN KONCERNEN Med helåret bakom oss visar det sig att den generella oron och makroekonomiska situationen påverkar kundernas investeringsbeslut. Även om tappet i intäkter och orderingång under mycket väl kan visa sig vara temporärt, planeras verksamheten efter att rådande marknadslägeskall bestå. Trots detta ser vi ändå möjligheter till förbättringar och att ta andelar på marknader där vi idag har en låg penetration. Med den osäkra omvärldssituationen är det tryggt att Vinovo uppvisar en starkare balansräkning med allt lägre skuldsättning och att vi går in i 2013 med betydligt lägre amorteringar än under. Vinovo har tillsammans med respektive affärsområdes ledning etablerat strategiska utvecklings- och aktivitetsplaner för de båda affärsområdena. Inom ViLink är målsättningen att skapa en fokuserad flänsverksamhet med nordisk organisation som skapar ökad kundnytta och skalfördelar och samtidigt etablera en strategisk utvecklings- och aktivitetsplan för komponenttillverkningen. På agendan för ViFlow är att öka kännedomen om ViFlow och ViFlows hela sortiment på marknaden, förbättra produktionsförutsättningarna i Örnsköldsvik, öka försäljningen av partnerprodukter, fortsätta integrera organisationen och förenkla legala strukturen för att skapa ett gemensamt ViFlow. Som ett led i att fokusera arbetet med att utveckla befintliga verksamheter har Vinovos styrelse beslutat att ändra koncernens inriktning till att fokusera på nuvarande affärsområden. VINOVO ÅRSREDOVISNING 15

18 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse MODERBOLAGET Anställda personer i moderbolaget kommer att fortsätta att arbeta med en aktiv utveckling och förvaltning av befintliga affärsområden och dotterföretag. ÅRSSTÄMMA 2013 Vinovos årsstämma kommer hållas den 29 april Årsredovisningen kommer hållas tillgänglig för allmänheten på Vinovos hemsida från och med den 22 mars BESLUT ATT FATTAS PÅ ÅRSSTÄMMAN STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande finns följande belopp; Överkursfond tkr Överfört resultat tkr Årets resultat tkr Summa tkr Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret och att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande; Balanseras i ny räkning Summa (varav överkursfond tkr tkr tkr) Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande rapporter över totalresultat och finansiell ställning med tillhörande bokslutskommentarer. 16 VINOVO ÅRSREDOVISNING

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 3, 13, Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 3, 13, Administrationskostnader 3, 13, Forsknings- och utvecklingskostnader 3, 13, Nedskrivningar 13, Övriga rörelsekostnader 3, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Vinovo AB Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna i Vinovo AB Årets totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, kronor 21 före utspädning -2,83-0,03 efter utspädning -2,83-0,03 VINOVO ÅRSREDOVISNING 17

20 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR 4 Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9, Räntebärande fordringar Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Räntebärande fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18, Likvida medel 19, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder 4, 24 Räntebärande Skulder till kreditinstitut Övriga skulder, räntebärande Icke räntebärande Uppskjuten skatteskuld Avsättningar Övriga skulder, icke räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 4 Räntebärande Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder, räntebärande Icke räntebärande Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder, icke räntebärande Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23, Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplysningar om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser återfinns i not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. 18 VINOVO ÅRSREDOVISNING

21 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN se not 20 Belopp i tkr Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserad vinst Summa hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital INGÅENDE BALANS 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER INGÅENDE BALANS 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER VINOVO ÅRSREDOVISNING 19

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Recipharm AB (publ), org nr 556498-8425 med säte i Stockholm,

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014 Årsredovisning 2014 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2013 2 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2014 Till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ) ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum torsdagen

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport

Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport KONCERN OCH MODERBOLAG 2012/2013 Kort om Brandos Kort om Brandos Brandos är en av de ledande Nordiska skobutikerna på nätet och erbjuder främst ett stort sortiment av skor från hundratals välkända varumärken.

Läs mer

Aktieägarinformation

Aktieägarinformation ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17

Läs mer

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision.

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision. Årsredovisning 2012/2013 Året i korthet 3 Mål och strategi 3 VD har ordet 4 RNB RETAIL AND BRANDS värld 6 Förvaltningsberättelse 2012/2013 8 Koncernens totalresultaträkningar 12 Koncernens rapport över

Läs mer

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16

Förvaltningsberättelse 1. förslag till vinstdisposition 6. Koncernens rapport över. förändringar i eget kapital 16 Årsredovisning 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 förslag till vinstdisposition 6 KONCERNENS rapport över totalresultat 8 KONCERNENS rapport över finansiell ställning 9 s rapport över förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Org nr: 556859-4187 Säte: Stockholm Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kort om Nilar. Innehåll. Översikt Kort om Nilar

Kort om Nilar. Innehåll. Översikt Kort om Nilar Årsredovisning 2014 Översikt Kort om Nilar Kort om Nilar Efter flera års ambitiös utveckling och industrialisering har bolaget framgångsrikt lanserat lösningar för såväl högspända som lågspända system

Läs mer