VINOVO ÅRSREDOVISNING 2012 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINOVO ÅRSREDOVISNING 2012 I"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING VINOVO ÅRSREDOVISNING i

2 INNEHÅLL 1 i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och värderingar 5 Organisation och styrning 6 ViLink 7 ViFlow 8 Vinovos aktie 9 Styrelse 10 Ledande befattningshavare 11 Finansiell flerårsöversikt VAD VI ÄR; FAKTA PROFIL 12 Förvaltningsberättelse 17 Rapport över totalresultat koncernen 18 Rapport över finansiell ställning koncernen 19 Rapport över förändring i eget kapital koncernen 20 Rapport över kassaflöden koncernen 21 Resultaträkningar moderföretaget 22 Balansräkningar moderföretaget 23 Eget kapital moderföretaget 24 Kassaflödesanalys moderföretaget 25 Noter 56 Revisionsberättelse 57 Finansiella definitioner KORT OM VINOVO Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom flera områden. Vinovo har idag sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor. KALENDER 2013 Delårsrapport jan-mar april 2013 Årsstämma april 2013 Delårsrapport jan-jun juli 2013 Delårsrapport jan-sep oktober 2013 KONTAKTINFORMATION David Malmström VD och Koncernchef Johanna Tesdorpf vvd och Finans- och Ekonomichef ii VINOVO ÅRSREDOVISNING

3 I KORTHET Under året har styrelse och ledning för Vinovo arbetat om koncernens strategiska inriktning och beslutat att omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp. Nettoomsättningen uppgick till 482 miljoner kronor jämfört med 546 miljoner föregående år. Kraftigt vikande marknad från andra kvartalet. EBITDA uppgick till 0,1 miljoner kronor motsvarande en EBITDA-marginal på 0,0% jämfört med 44,5 miljoner kronor och en marginal på 8,1% föregående år. Besparingsprogram med målsättning att sänka den fasta kostnadsmassan med cirka 35 miljoner kronor på årsbasis jämfört med kostnadsnivån andra kvartalet initierades under slutet av det andra kvartalet. Nettoskulden exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid årsskiftet till 42 miljoner kronor, 63 miljoner kronor lägre än ett år tidigare och 190 miljoner kronor lägre än vid ingången av Nedskrivning av förvärvsrelaterade anläggningstillgångar om cirka 94 miljoner kronor. Riktad nyemission om cirka 14 miljoner kronor genomfördes under andra kvartalet. Nordic Flanges rörelsefastighet såldes under andra kvartalet genom en sale-lease-back-transaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor. I juli valdes Göran Bronner till ny styrelseordförande i Vinovo. Fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader genomfördes under fjärde kvartalet. SAMMANFATTNING RESULTATRÄKNINGAR Mkr Nettoomsättning 481,7 546,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,1 44,5 EBITDA-marginal, % 0,0% 8,1% Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) -21,4 21,6 EBITA-marginal, % -4,9% 3,9% Periodens resultat -121,0-1,3 Resultat per aktie, kronor -2,83-0,03 NYCKELDATA Mkr Rörelsens kassaflöde, Mkr -7,5 36,4 Rörelsens kassaflöde per aktie, kronor -0,18 0,93 Soliditet, % 40,8% 44,6% Eget kapital per aktie, kronor 2,6 5,7 Räntebärande nettoskuld, Mkr 106,3 136,3 Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr 41,8 104,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 Antal anställda vid periodens slut VINOVO ÅRSREDOVISNING 1

4 VD-ORD VINOVO - EN INDUSTRIKONCERN var ett utmananade år för Vinovo, men också ett år med stora förändringar av positiv karaktär som vi hoppas kunna skörda frukterna av kommande år. Såväl efterfrågan som konkurrenssituationen utvecklades från andra kvartalet väldigt negativt, vilket syns i intjäningen och ligger bakom genomgripande kostnadsåtgärder i bolagen. Samtidigt har koncernen med hjälp av kapitalrationaliseringar och ägartillskott fortsatt att amortera kraftfullt och nu nått en låg skuldsättning och effektivare kapitalanvändning. Den stärkta kapitalstrukturen ger en grundläggande trygghet, och ger flexibilitet i användandet av det kassaflöde som genereras av rörelsen framgent. Vi är mitt uppe i en strategisk förändringsprocess där Vinovo övergår i en renodlad industrikoncern. Med förändringen följer betydande besparingar; inte minst i koncernens overhead- och administrationskostnader. Dessutom frigörs min och övriga ledningens tid till att öka fokus på existerande affär samt styrningen och utvecklingen av denna. Vinovos orderböcker har förblivit korta sedan början av finanskrisen, då våra kunder arbetat aktivt med att minimera lager och ledtider. Detta gör att efterfrågeförändringar får snabb påverkan på vårt resultat. Vi såg detta tydligt under där efterfrågan från slutet av första kvartalet och under resten av året avtog kraftigt, vilket också är anledningen till de stora besparingsåtgärder som vidtagits under året. Totalt kommer besparingarna att sänka Vinovos fasta kostnadsmassa med cirka 35 miljoner kronor i årstakt med full effekt under andra kvartalet Den lägre efterfrågan fick stort genomslag i de beräknade värdena för förvärvsrelaterade övervärden, framför allt i form av immateriella tillgångar. Totalt har styrelse och ledning beslutat skriva ned förvärvsrelaterade tillgångar med cirka 94 miljoner kronor, vilket belastat årets resultat. Under året belastas även resultatet med kostnader av engångskaraktär om cirka 6 miljoner kronor, framför allt relaterade till kostnadsneddragningar och lagernedskrivning. VILINK Under har vi tagit stora steg framåt i termer av samarbete och samordning mellan bolagen inom ViLink. En nordisk organisation har etablerats, inköp centraliserats och under 2013 kommer integrationen av bolagens verksamheter att fortsätta, ett arbete som kommer att ge positiva effekter under innevarande år. Målsättningen är att använda de gemensamma resurserna mer effektivt och därigenom uppnå marknads- och kostnadsfördelar. ViLink-bolagen, liksom andra tillverkande bolag, påverkas av en ökad internationell konkurrens vilket kräver att vi ständigt utvecklar vår affärsmodell och effektiviserar våra processer. En viktig del är fortsatt starkt kostnadsfokus samt att genom hög servicegrad och rätt kompetens bibehålla konkurrenspositionen på hemmamarknaderna samtidigt som vi söker tillväxt genom ökad närvaro i Nordsjön och internationellt. VIFLOW ViFlows marknad präglas av osäkerheten i omvärlden där framför allt det viktiga kundsegmentet papper- och massa utvecklats mycket svagt. Fortfarande råder stor osäkerhet kring marknadens utveckling och kortsiktigt är det ett fortsatt stort fokus på kostnadskontroll. Stora strukturella organisationsförändringar har genomförts, i framför allt Örnsköldsvik, med kraftiga personalneddragningar inom både tjänstemanna- och produktionsorganisationen. Genom en mer aktiv och proaktiv försäljningsprocess som implementerats under hösten arbetar ViFlows organisation för fullt för att försäljningen nu skall vända uppåt. NETTOOMSÄTTNING (MKR) EBITDA (MKR) JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER 13,7 12,4 9,3 14,3 9,9 11,0 9,4 5,9 4,0 6,5 6,3 4,9 1,8-1,5-3,4-10,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q VINOVO ÅRSREDOVISNING

5 Ett viktigt arbete för ViFlows framtida konkurrenskraft är att förbättra produktionsförutsättningarna i Örnsköldsvik där ViFlow idag bedriver produktion utspridd på tre ställen, vilket skapar stora kostnadsnackdelar. UTSIKTER Även om tappet i intäkter och orderingång under mycket väl kan visa sig vara temporärt, planerar vi verksamheten utifrån att den lägre omsättningsnivån kommer att bestå. Viktiga övergripande fokusområden under 2013 kommer att vara: Fortsatt effektivisering av balansräkningen Det finns fortfarande utrymme att minska kapitalanvändningen, framför allt inom ViLink, genom samordning av lager och inköp och nya rutiner för arbetet med kundfordringar. Dessutom kommer verksamheterna i högre grad styras på avkastning på sysselsatt kapital, vilket över tid skall leda till effektivitetsvinster och mer differentierad prissättning beroende på kapitalanvändning. Kostnadskontroll och ökad samordning En stor del av de kostnadsbesparande åtgärderna under var fokuserade på att minska kapaciteten, och uppföljningen av dessa blir viktig under Det kan dock finnas mer att göra i rena effektiviseringsåtgärder, framför allt genom att samordna funktioner och aktiviteter inom respektive affärsområde samt genom att minska antalet legala enheter i koncernen. Dessutom är den fasta kostnadsbasen inom ViFlow för hög på grund av att vi idag har produktion på tre ställen Örnsköldsvik, vilket skapar ineffektiviteter i produktionen och gör ViFlows resultat fortsatt känsligt för intäktsnedgångar. Ökat kundfokus Med mycket av arbetet med kostnadsneddragningarna och balansräkningsomvandlingen bakom oss, kommer också fokus från ledningens sida att i högre grad kunna skiftas mot att öka kundnyttan. För ViLink kommer fokus att vara nya geografiska marknader samt ökad andel höglegerade och värmebehandlade produkter. Andra viktiga områden är att fortsätta utveckla logistik och prismodell, för att på bästa sätt hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och effektivisera sin kapitalbindning. För ViFlows del kommer kundrelationer och försäljningsprocess vidareutvecklas för att bättre reflektera det ökade tjänste- och kunskapsinnehållet som vi nu kan erbjuda våra kunder. Det är bara att konstatera att var en stor besvikelse lönsamhetsmässigt. Samtidigt står vi nu med en starkare balansräkning, förbättrat kunderbjudande och en kostnadsbas anpassad för att klara fortsatt tuffa tider. David Malmström VD RÖRELSENS KASSAFLÖDE (MKR) EJ JUSTERAT FÖR AVVECKLADE VERKSAMHETER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MKR) EXKL FINANSIELLT KLASSADE HYRESAVTAL 1,6 20,8 4,3 13,4 22,9 9,7 15,7 13,1 10,9 11,3-1,0-3,8-1,9-10,3 3,9 0, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q VINOVO ÅRSREDOVISNING 3

6 AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDERINGAR AFFÄRSDRIV ENGAGEMANG RESPEKT Vinovo är en industrikoncern vars affärsidé är att kombinera egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa lönsam tillväxt. VÄRDERINGAR För Vinovo är sättet vi gör affärer på viktigt. Vi har en entreprenöriell och utvecklingsdriven kultur, samtidigt som vi är måna om att hålla en hög etisk och moralisk standard. I denna anda har vi samlat oss runt en gemensam värdegrund. Värdegrunden utgör tillsammans med Vinovos uppförandekod fundamentet för hur vi arbetar och vägleder hur vi ska agera gentemot medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. Vinovo är ett affärsdrivet företag där engagemang och respekt genomsyrar alla kontakter med omvärlden. AFFÄRSDRIV Affärsdriv innebär att vi har starkt fokus på att uppnå våra mål samtidigt som vi agerar i enlighet med Vinovos uppförandekod. På Vinovo ska vi hålla en hög professionalism och energi i allt vi gör. Vi ska vara stolta över vårt arbete och de uppgifter vi utför. Som företag vill vi främja entreprenörskap, kreativitet, nya initiativ och ansvarsfullt risktagande. Därigenom kan vi skapa och ta till vara de affärsmöjligheter som ges och bidra till långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt för våra företag. För att kunna konkurrera framgångsrikt på marknaden behöver vi vara nyskapande, flexibla och förbättringsbenägna. Avvikelser från mål och standarder används som en värdefull källa till ständiga förbättringar. Alla medarbetare inom Vinovo ska känna att de kan åstadkomma förbättringar genom att deras kunskaper och erfarenheter tillvaratas. Vi strävar alltid efter att göra bra affärer där alla parter känner sig nöjda. En bra affär är en lönsam affär och vi arbetar aktivt för att minimera affärsriskerna för oss själva och för kunderna. ENGAGEMANG Alla medarbetare är delaktiga i Vinovos utveckling. Mötet med en medarbetare inom Vinovo-gruppen ska kännetecknas av en positiv och öppen dialog. Våra kunder, samarbetspartners och ägare ska känna att vi bryr oss och att vi engagerar oss lite mer än vad som förväntas av oss. Engagemanget ska motivera och entusiasmera andra. Vårt engagemang ska särskilja oss från våra konkurrenter. Våra kunder ska känna sig trygga och inspirerade när de gör affärer med oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar genom att göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska också ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning och befordran. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten eftersom vi vet att det medverkar till företagens positiva utveckling. Engagemang innebär också att visa intresse för andra arbetsområden än sitt eget och vilja företaget väl i stort som smått, liksom att vara en god representant för Vinovo-gruppen. Som medarbetare står vi för vad vi säger och gör och tar personligt ansvar för vårt agerande. RESPEKT Inom Vinovo handlar respekt i grunden om att bygga förtroende hos våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och ägare genom att agera respektfullt. Att visa respekt är att vara öppen, rak och ärlig. Att uppträda med integritet och inte agera på ett sätt som främjar oss själva på någon annans bekostnad. Vi följer lagar och förordningar och inser vikten av sunt förnuft och god moral när lagar och förordningar inte kan ge oss svar på hur vi ska agera i en given situation. Att agera med respekt på marknaden påverkar vår omgivning, nu och i framtiden. Vårt förtroende och rykte är en av våra viktigaste tillgångar. Ett gott rykte underlättar för oss när vi ska göra affärer. Respekt är också att visa hänsyn, utgå från kundens bästa när vi gör affärer och alltid sträva efter hållbara lösningar som inte tär på miljön. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå gemensamma mål. 4 VINOVO ÅRSREDOVISNING

7 ORGANISATION OCH STYRNING HÖG DELAKTIGHET Under har Vinovos styrelse och ledning beslutat omdefiniera Vinovos strategi, vilket betyder att Vinovo idag opererar som en renodlad industrikoncern. Idag är Vinovos verksamhet uppdelad i två affärsområden med olika affärsinriktning. Respektive affärsområde har en ledningsgrupp vars roll är att driva den operativa verksamheten samt utveckla, implementera och följa upp målsättningar och strategier. ORGANISATION Vinovos VD har det övergripande ansvaret för koncernens verksamhet med ett aktivt stöd från styrelsen i Vinovo. Vinovos verksamhet och organisation är uppdelad i två affärsområden - ViLink och ViFlow som idag innehåller vardera tre rörelsedrivande dotterföretag. Affärsområdena har separata ledningsgrupper med uppgift att tillsammans med koncernledningen driva den operativa verksamheten. Vinovo är moderbolag i koncernen och har idag en koncernledning bestående av VD och koncernchef, Ekonomi- och finanschef samt affärsområdeschefer för ViLink och ViFlow. VD och koncernchef för Vinovo är även affärsområdeschef och del av ledningsgruppen för affärsområdet ViLink. STYRNING Den övergripande styrningen av Vinovo sker genom ett aktivt styrelsearbete i Vinovo AB, koncernens moderbolag. Styrelsen arbetar framför allt med den övergripande strategiska utvecklingen samt med att stötta koncernledningen i olika frågor. Under hölls tjugo protokollförda möten. Särskilt fokus under har ägnats åt finansierings- och likviditetsfrågor. Utöver det operativa arbetet i respektive affärsområde arbetar moderbolaget med koncerngemensamma frågor, löpande utveckling och förvaltning samt aktiemarknadsrelaterade frågor. Ytterligare information om bolagsstyrning finns på sidan 15 i förvaltningsberättelsen. VINOVO VILINK VIFLOW NORDIC FLANGES FERRAL COMPONENTS FERRAL ALUCAST ÖRNALP UNOZON RAMAB VIFLOW FINLAND VILINK (MKR) Nettoomsättning 316,8 336,0 EBITDA* 21,1 37,1 EBITDA-marginal 6,7% 10,5% Balansomslutning 264,6 304,8 Antal anställda VIFLOW (MKR) Nettoomsättning 167,9 212,4 EBITDA* -11,1 14,3 EBITDA-marginal -6,6% 6,2% Balansomslutning 131,5 150,1 Antal anställda *Rensat för moderbolagskostnader Vinovo VINOVO ÅRSREDOVISNING 5

8 VILINK Bolagen inom ViLink är inriktade på tillverkning och handel med flänsar, rörkopplingar och komponenter i olika typer av stål och speciallegeringar. ViLink bedriver idag verksamhet genom varumärkena Nordic Flanges, Ferral Components och Ferral Alucast med verksamhet i Sverige och Finland. Ambitionen är att växa de närmaste åren, både organiskt och genom förvärv. Målsättningen är att bygga en nordeuropeisk industrigrupp som tillhandahåller avancerade och tekniskt krävande rörkopplingar till kunder som värdesätter flexibilitet och hög servicegrad. 6 VINOVO ÅRSREDOVISNING

9 VIFLOW ViFlow designar, konstruerar och tillverkar högeffektiva värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning i titan, rostfritt stål och kolstål. Verksamheten håller hög teknisk kompetensnivå med egen avdelning för termiska beräkningar. ViFlow erbjuder ett komplett sortiment av värmeväxlare genom att utöver egen produktion ha exklusiva återförsäljningsavtal för ett flertal utländska tillverkare. Företagsgruppen utför även installation av kompletta rörsystem för industriella ändamål. ViFlow består idag av tre företag, Örnalp Unozon, RAMAB samt ViFlow Finland. VINOVO ÅRSREDOVISNING 7

10 VINOVOS AKTIE Vinovo-aktien handlas på NASDAQ OMX First North sedan 22 november Certified Adviser är Avanza Bank. KURSUTVECKLING Vid årets utgång uppgick Vinovos aktiekurs till 2,45 kronor vilket motsvarar en minskning med 9% under året. Under samma period ökade OMX Nordic 40 med 18%. Totalt börsvärde per ember var 128,3 miljoner kronor. UTDELNINGSPOLICY För att finansiera framtida tillväxt, är bolagets utdelningspolicy att balansera genererade vinstmedel. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vinovo hade vid årets utgång 549 (589) aktieägare. AKTIEFAKTA Handelsplats: NASDAQ OMX First North Kortnamn: VINO ISIN-kod: SE Totalt antal aktier: Certified Adviser: Avanza Bank AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER Aktieägare Antal aktier och röster Andel av totalt antal aktier och röster (%) Christian Pérez genom bolag ,8% Tomas Althén genom bolag ,7% Göran Bronner genom bolag ,5% Johan Strömberg genom bolag ,0% Avanza Pension ,8% Johan Thorell genom bolag ,4% Sven Mattsson ,4% Hans Lager ,2% Andor Gerandas genom bolag ,0% Henrik Sellmann genom bolag ,0% David Hansson ,7% Bo & Åke Ekberg genom bolag ,6% David Malmström ,5% Summa 13 största ägare ,6% Övriga ,4% Totalt antal aktier % AKTIENS UTVECKLING jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 0 Antal omsatta aktier Vinovo OMX Nordic 8 VINOVO ÅRSREDOVISNING

11 STYRELSE GÖRAN BRONNER Styrelseordförande sedan, född 1962 Göran Bronner är civilekonom från Stockholms Universitet. Mellan åren 1984 till 2000 arbetade Göran på olika positioner inom SEB, bland annat som chef för valutahandel och som chef för SEBs verksamheter i Singapore, Hongkong, Tokyo och Peking. Under åren 2000 till 2009 grundade och drev Göran kapitalförfaltningsfirman Tanglin Asset Management. Sedan 2009 arbetar Göran inom Swedbank, nu i positionen som Chief Financial Officer, CFO. Aktier i Vinovo: aktier TOMAS ALTHÉN Styrelseledamot sedan 2010, född 1958 Tomas Althén har en M.Sc. examen i matematik och datalogi från Växjö Universitet. Han arbetade därefter inom telekombranschen fram till 1995, bl.a som affärsområdeschef inom Ericsson Software Technology. Från 1995 verksam inom IT och fastigheter. Medgrundare och verksam inom bland annat Effnet, Aspiro, Massive Entertainment, Qeyton Systems, Volterra och Malmstaden. Idag driver och äger Tomas investmentbolaget Behemot AB. Aktier i Vinovo: aktier SVEN-ÅKE BERGKVIST Styrelseledamot sedan, styrelseordförande 2007-, född 1955 Sven-Åke Bergkvist har jur.kand. examen från Uppsala Universitet. Sedan examen har Sven-Åke arbetat som jurist och skatterådgivare och undervisat i skatterätt på Uppsala universitet. Sven-Åke har arbetat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB sedan 1993 och är delägare sedan Sedan 2007 är Sven-Åke Haitis generalkonsul i Sverige. Aktier i Vinovo: 0 aktier DAVID MALMSTRÖM Styrelseledamot sedan, VD och koncernchef sedan 2010, född 1974 David Malmström är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt Universitat de Barcelona. David rekryterades till Vinovo Närmast före Vinovo arbetade David med investeringar i och utveckling av mindre och medelstora bolag hos Spinn Investment. Tidigare arbetade David med rådgivning vid företagsförvärv och -försäljningar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner inom SEB Enskilda Corporate Finance och KPMG. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner CAROLINE PÉREZ Styrelseledamot sedan 2009, född 1977 Caroline Pérez är civilingenjör inom molekylär bioteknik från Uppsala Universitet samt har en ekonomie magister examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Caroline har erfarenhet av kvalitetssäkring av produktionsprocesser och tillverkad produkt, avvikelseutredningar och uppföljning, bland annat från Pfizer Health AB. Aktier i Vinovo: 0 aktier VINOVO ÅRSREDOVISNING 9

12 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE VINOVO DAVID MALMSTRÖM VD och Koncernchef sedan 2010 samt affärsområdeschef ViLink sedan 2013, född 1974 David Malmström är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt Universitat de Barcelona. David rekryterades 2008 som Investment Manager och utsågs till VD för Vinovo i maj Närmast före Vinovo arbetade David med investeringar i, och utveckling av, mindre och medelstora bolag hos Spinn Investment. Tidigare arbetade David i London och Stockholm, med framför allt företagsförvärv, företagsförsäljningar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner inom SEB Enskilda och KPMG. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner JOHANNA TESDORPF vvd och Finans- och ekonomichef sedan, född 1974 Johanna Tesdorpf är civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Johanna kommer närmast från Atlas Copco Road Construction där hon varit controller. På Atlas Copco har Johanna innehaft ett flertal positioner, där hon förutom att bygga upp och utveckla bolagets förvärvsprocesser har arbetat med olika strategiska projekt inom finans- och ekonomi. Före Atlas Copco arbetade Johanna som managementkonsult. Aktier i Vinovo: 0 aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner MATTIAS JAGINDER Affärsområdeschef ViFlow sedan, född 1969 Mattias Jaginder är civilingenjör från Tekniska högskolan i Linköping. Mattias kommer närmast från positionen som Nordic Sales Manager på Tyrolit AB och har en lång erfarenhet inom marknad och försäljning, bland annat inom ITT Flygt och Atlas Copco. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: teckningsoptioner ANDERS SJÖBERG Koncernredovisningsansvarig sedan, född 1970 Anders Sjöberg är civilekonom från Stockholms Universitet samt har en fil.kand. i ryska. Anders kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på investmentbolaget Vostok Nafta Investment Ltd, och har dessförinnan varit koncernredovisingsansvarig på Ahlsell AB samt skattehandläggare på Skatteverket. Aktier i Vinovo: aktier Optioner i Vinovo: 0 teckningsoptioner 10 VINOVO ÅRSREDOVISNING

13 FINANSIELL FLERÅRSÖVERSIKT FINANSIELLA NYCKELTAL, KONCERNEN Mkr 12 mån 12 mån mån mån mån jul 08-dec / mån jul 07-jun 08 Nettoomsättning 481,7 546,1 460,6 454,8 386,2 668,2 EBITDA 0,1 44,5 34,2 14,9 40,5 65,5 EBITA -21,4 21,6 12,4-6,3 35,2 53,3 EBIT -127,2 9,3-0,1-55,9 22,0 45,6 Periodens resultat -121,0-1,3-10,9-75,9 8,1 49,4 Rörelsens kassaflöde -7,5 36,3 42,6 30,1 26,1 58,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4,3-23,8-23,2-15,3-22,8-174,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,4-26,5-42,6-56,5-17,6 210,6 Periodens kassaflöde -5,7-13,9-23,2-41,7-14,4 94,3 Eget kapital 138,9 226,0 233,0 205,5 283,4 269,7 Sysselsatt kapital 261,4 377,2 420,2 494,5 622,0 608,9 Räntebärande nettoskuld 106,3 136,3 158,4 235,8 242,9 230,9 Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt klassade 41,8 104,7 142,5 232,0 242,9 230,9 hyresavtal Balansomslutning 340,4 506,7 517,7 645,3 841,1 822,9 Tillväxt jmf med föregående år, % -11,8 18,6 1,3 n/a n/a n/a EBITDA, % 0,0 8,1 7,4 3,3 10,4 9,8 EBITA, % -4,4 3,9 2,7-1,4 9,1 8,0 EBIT, % -26,4 1,7 0,0-12,3 5,6 6,8 Avkastning på eget kapital, % -57,8-0,6-5,1-29,0 9,1 26,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % -35,2 2,5 0,0-9,7 8,8 9,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,7 1,1 0,9 0,9 Soliditet, % 40,8 44,6 45,0 31,8 33,7 32,8 Antal aktier vid årets utgång Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning EBITDA per aktie 0,00 1,14 1,38 1,00 2,73 4,80 EBITA per aktie -0,50 0,55 0,50-0,43 2,38 3,91 EBIT per aktie -2,97 0,24-0,01-3,77 1,48 3,34 Resultat per aktie -2,83-0,03-0,45-5,12 0,51 3,56 Resultat per aktie efter utspädning 2-2,83-0,03-0,45-5,12 0,51 3,53 Rörelsens kassaflöde per aktie -0,18 0,93 1,73 2,03 1,76 4,25 Rörelsens kassaflöde per aktie, efter utspädning 2-0,18 0,93 1,73 2,03 1,76 4,20 Eget kapital per aktie 2,6 5,7 6,1 13,4 18,5 17,6 Utdelning per aktie Antal anställda vid periodens slut ) Under andra kvartalet 2010 fattades beslut om avveckling av affärsområdet ViPower, vilket skedde genom att de ingående bolagen inom affärsområdet försattes i konkurs. Nyckeltalen för 2010 och 2009 avser kvarvarande verksamheter. Nyckeltal före 2009 har inte omräknats i ovan sammandrag. 2) Det finns totalt utestående teckningsoptioner med en lösenkurs om 5,80 kr. Genomsnittskursen på stamaktierna har under alla perioder understigit teckningskursen, vilket innebär att de inte inneburit någon utspädningseffekt. VINOVO ÅRSREDOVISNING 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Vinovo AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsperioden Vinovo är en industrikoncern som idag har sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare. KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Årets omsättning uppgick till 481,7 (546,1) miljoner kronor. Bruttoresultatet för året uppgick till 50,2 (84,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 (44,5) miljoner kronor. EBITDA-marginalen uppgick till 0,0 (8,1) procent. Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till -21,4 (21,6) miljoner kronor under året. Försämrat marknadsklimat under räkenskapsåret och förändrade förväntningar om den framtida utvecklingen har under räkenskapsåret föranlett nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella och materiella anläggningstillgångar om 88,0 respektive 5,9 miljoner kronor, totalt 93,9 miljoner kronor. Tillgångarna är hänförliga till kassaflödesgenererande enheter, vilkas redovisade värden har jämförts med beräknade nyttjandevärden baserat på uthålliga kassaflöden. Nedskrivningar för ViLink uppgår till 66,2 miljoner kronor och nedskrivningar för ViFlow uppgår till 27,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -127,2 (9,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till -26,4 (1,7) procent. Årets resultat uppgick till -121,0 (-1,3) miljoner kronor, varav -121,0 (-1,0) miljoner kronor är hänförligt till aktieägarna i Vinovo, motsvarande -2,83 (-0,03) kronor per aktie. Räntebärande nettoskuld uppgick vid årets slut till 106,3 (136,3) miljoner kronor. Räntebärande nettoskuld exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid årets slut till 41,8 (104,7) miljoner kronor. Räntebärande tillgångar uppgick till 16,2 (14,9) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 122,5 (151,2) miljoner kronor varav 94,8 (77,6) miljoner kronor avser långfristiga räntebärande skulder. Likvida medel vid uppgick vid årets slut till 9,0 (14,9) miljoner kronor. Beviljade rörelsekreditfaciliteter uppgick till 44,9 (39,5) miljoner kronor, varav 21,3 (15,2) miljoner kronor var utnyttjade. Soliditeten uppgick till 40,8 (44,6) procent. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Vinovo följer kontinuerligt upp koncernens likviditets- och kapitalbehov. Kopplat till banklån finns krav på att vissa finansiella nyckeltal ska vara uppfyllda, så kallade covenanter, som följs upp med berörd bank kvartalsvis. Per den 31 december var ett av dessa nyckeltal ej uppfyllt. Företagsledningen har en god dialog med berörd bank och omförhandlig av lånevillkoren pågår. Arbetet med att förbättra Vinovos likviditetssituation fortgår och ha gett positivt resultat. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att detta arbete tillsammans med prognostiserat kassaflöde från rörelsen, kommer att vara tillräckligt för att uppfylla de likviditetsbehov som föreligger under den kommande tolvmånadersperioden. MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING Moderbolaget har haft en omsättning om 7,3 (3,1) miljoner kronor. Moderbolagets rörelsekostnader uppgick till 11,0 (9,8) miljoner kronor. Årets resultat uppick till -53,5 (7,8) miljoner kronor. I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterföretag med -55,4 ( ) miljoner kronor och erhållna koncernbidrag med 3,6 (10,0) miljoner kronor. Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 184,2 (201,1) miljoner kronor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET KONCERNEN Under året har styrelse och ledning för Vinovo arbetat om koncernens strategiska inriktning och beslutat att omstöpa koncernen till en renodlad industrigrupp. var ett utmananade år för Vinovo, såväl efterfrågan som konkurrenssituationen utvecklades från andra kvartalet väldigt negativt, vilket syns i intjäningen och ligger bakom genomgripande kostnadsåtgärder i samtliga dotterföretag. 12 VINOVO ÅRSREDOVISNING

15 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse För ViLink var marknadsutvecklingen under året svag för samtliga bolag. Dels var nivån på större investeringar och industriprojekt fortsatt låg och dels gav kalendereffekter och kundernas extra fokus på trimmade lagernivåer en extremt svag avslutning på året. Efter årsskiftet har marknaden visat tecken på att efterfrågetappet bottnat, men osäkerheten är fortsatt stor och den delen av försäljningen som är riktad mot södra Europa är fortfarande svag. Positivt är att efterfrågan på värmebehandlade specialstål ökar, och en allt större andel av provning görs i eget laboratorium vilket successivt bygger erfarenhet och en högre kompetens. Utvecklingen inom komponenttillverkningen har efter en del inkörningsproblem med den större maskininvestering som gjordes i sommar visat stabil utveckling. Under året har en gemensam nordisk ViLink organisation etablerats inom områdena försäljning, produktförsörjning (inköp), legotillverkning samt ekonomi & administration. Under andra kvartalet såldes Nordic Flanges rörelsefastighet genom en sale-lease-backtransaktion. Försäljningspriset uppgick till 42,9 miljoner kronor och genom transaktionen stärktes koncernens kassaflöde med netto 13,9 miljoner kronor. ViFlows marknad präglades under året av osäkerheten i omvärlden med en minskande andel projekt som realiserades och där det viktiga kundsegmentet papper- och massa utvecklades mycket svagt, trots fortsatt hög volym av förfrågningar och utsända offerter. Arbetet med att bredda ViFlows kundbas mot nya intressanta kundsegment ger resultat och andelen order från dessa kundsegment ökar. Genom en mer aktiv och proaktiv försäljningsprocess som implementerats under hösten arbetar ViFlows organisation för fullt för att försäljningen nu skall vända uppåt. Besparingsåtgärder som har genomförts i Örnsköldsvik, med kraftiga personalneddragningar inom såväl tjänstemannaorganisationen som inom produktionsorganisationen. Omfördelning av resurser har möjliggjort att affärsområdets controllingfunktion har kunnat stärkas och med detta intensifieras arbetet med processförbättringar, kostnadskontroll och samordning mellan ViFlows enheter i Stockholm, Örnsköldsvik, Knislinge och Helsingfors. MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens slut tre anställda. Vinovos årsstämma ägde rum den 7 maj. På stämman valdes styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Caroline Pérez och David Malmström. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist. Stämman beslutade vidare fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret januari-december. Stämman beslutade att styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet var att möjliggöra för styrelsen att kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget. Under andra kvartalet genomförde Vinovo en riktad nyemission om totalt aktier. Teckningskursen var 3,25 kronor och bolaget tillfördes genom nyemissionen netto efter emissionskostnader sammanlagt 14,0 miljoner kronor. Emissionen medförde en utspädning på 10 procent. Av de nyemitterade aktierna har aktier tecknats av Göran Bronner, via bolag, och aktier tecknats av Johan Strömberg, privat och via bolag. Emissionskursen motsvarar en premie om 16,1 procent i förhållande till den sista betalkursen före emissionens offentliggörande samt en premie om 16,4 procent i förhållande till aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs under 30 handelsdagar före emissionens offentliggörande. Extra bolagsstämma i Vinovo ägde rum den 18 juli. På stämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. Göran Bronner valdes in i Vinovos styrelse och valdes även till styrelsens ordförande. Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Caroline Pérez och David Malmström kvarstår som styrelseledamöter. På stämman beslutades även att inrätta en valberedning bestående av tre representanter (Christian Pérez, Tomas Althén och Johan Strömberg) för bolagets största ägare per den 30 juni. Under fjärde kvartalet genomförde Vinovo en fullt garanterad företrädesemission om totalt aktier. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 2,45 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader. INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER KONCERNEN Samtliga portföljbolag i Vinovokoncernen påverkas av industrikonjunkturen i stort, eftersom tillverkade produkter ofta är delkomponenter i större investeringsprojekt som i tider av ekonomisk osäkerhet minskar i omfattning. Dotterföretagens verksamhet ger upphov till risker som orsakas av förändringar av priser på marknadsnoterade råvaror, huvudsakligen stål, nickel och andra legeringsmetaller i rostfritt stål. Under och har priserna fluktuerat VINOVO ÅRSREDOVISNING 13

16 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse men visat en nedåtgående trend och den fortsatta utvecklingen är svårbedömd. För koncernen som helhet är uppgång i materialpriser positiv, dock påverkas portföljbolagen olika av prisförändringarna. Nordic Flanges och till viss del Ferral Components påverkas positivt av uppgång i priser på stål och nickel, då tidigare köpt material realiseras då priserna ökat och man därmed kan ta ut högre priser från sina kunder. För bolagen inom ViFlow påverkas bolagen kortsiktigt negativt av uppgång i råmaterialpriser, främst på stål och titan, då priser som offereras vid ett tillfälle baseras på materialpriser för material som vid slutlig order från kunden kan vara dyrare att anskaffa. För Ferral Alucast påverkar snabba uppgångar i priset på aluminium negativt, då man arbetar med prislistor som förändras månads- eller kvartalsvis. Vinovo arbetar aktivt med att hålla kuranta lager och med att minimera lagerbindningen i syfte att minska risken för negativa effekter från förändringar i råmaterialpriser. För ytterligare information kring koncernens risker och riskhantering hänvisas till not 24- Finansiella risker och riskhantering. MODERBOLAGET Moderbolaget i sig är inte utsatt för några egna risker eller osäkerhetsfaktorer, men påverkas indirekt av samma risker som de rörelsedrivande dotterbolagen. ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ÖVRIG PERSONAL Inom Vinovokoncernen finns ett antal nyckelpersoner som är särskilt viktiga för verksamheten. Detta gäller de personer som är ledande befattningshavare i moderbolaget och respektive affärsområde. Vinovo strävar efter att erbjuda marknadsmässig ersättning som är konkurrenskraftig och som främjar att behålla och rekrytera kvalificerad kompetens för Vinovo-koncernen. De grundläggande principerna är: Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetarna och aktieägarna vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten. Säkerställa att medarbetarna inom Vinovo erhåller en ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättningen ska vara baserad på uppnådda resultat, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. ERSÄTTNINGSSTRUKTUR Vinvos ersättning till anställda bygger på följande delar; Fast lön Rörlig ersättning Pension Incitamentsprogram och övriga förmåner Anställda inom koncernen har i sina anställningsavtal rätt till olika delar av ovan beskrivna ersättningar. INCITAMENTSPROGRAM På bolagsstämman den 2 juni 2010 beslutades att emittera högst teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning om 1 aktie till teckningskursen 5,80 kronor. Teckningstiden löper under perioden 1 augusti juni Teckningsoptionerna emitterades till ett bedömt marknadsvärde. För övrig information kring ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda hänvisas till not 11- Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. ÖVRIG INFORMATION FINANSIELL MÅLSÄTTNING Vinovo strävar efter att skapa lönsam tillväxt där avkastningen på sysselsatt kapital över tid ska vara högre än koncernens genomsnittliga kapitalkostnad. ANTAL ANSTÄLLDA KONCERNEN Antal anställda i Vinovokoncernen uppgick till 230 (253) personer i slutet av räkenskapsåret. MODERBOLAGET Antal anställda i moderbolaget uppgick till 3 (3) personer vid slutet av räkenskapsåret. FILIAL Ett svenskt bolag inom Vinovokoncernen, Ferral Group Holding AB, har en finsk filial. MILJÖ Flertalet av Vinovos rörelsedrivande dotterbolag bedriver verksamheter som är tillstånds- och /eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken och bolagen står således under tillsyn av vissa myndigheter. Dotterbolagens verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom buller och utsläpp till luft och vatten, dessutom finns tillstånds- och anmälningsplikt avseende hantering av bland annat skärvätskor och processoljor. Eventuellt skärpt miljölagstiftning kan leda till ökande kostnader för de dotterbolag som är föremål för sådan reglering. 14 VINOVO ÅRSREDOVISNING

17 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vid årets slut uppgick antal aktieägare till 549 (589). De tre största ägarna är Christian Pérez genom bolag (29,8%), Tomas Althén genom bolag (23,7%) och Göran Bronner genom bolag (6,5%). AKTIER OCH RÖSTRÄTT Samtliga aktier i Vinovo AB berättigar till samma rättigheter. En aktie ger rätt till en röst och kvotvärdet uppgår till 5 öre. Såvitt bolaget känner till finns det inte några överenskommelser mellan aktieägare som begränsar rätten att överlåta aktier i Vinovo AB. BOLAGSSTYRNING Vinovo-aktien är noterad på marknadsplatsen First North sedan den 22 oktober Vinovo AB strävar efter att ha god kvalité i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad samt att ge de olika intressegrupperna bästa möjliga insyn i bolagets verksamhet. Aktieägarnas rätt att besluta i Vinovo angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändringar av aktiekapitalet. Enligt den svenska aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen för att upprätta Vinovos övergripande, långsiktiga strategier och mål, fastställa budget och affärs planer, granska och godkänna bokslut, anta viktiga riktlinjer, samt fatta beslut i frågor rörande investeringar och betydande förändringar i Vinovos organisation och verksamhet. Styrelsen utser även bolagets verkställande direktör samt utfärdar instruktioner till denna och beslutar om ersättning. Den verkställande direktören ansvarar för att sköta bolagets löpande förvaltning, vilket innebär ett operativt ansvar för företagets verksamhet. Vidare ansvarar VD bland annat för att bevaka att Vinovo följer de informationsskyldigheter som gäller för bolag som är noterade. Revisorerna väljs av aktieägarna vid bolagsstämman. Vinovo har sedan årsstämman PWC som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Niklas Renström. Varken revisor eller revisionsbolag får äga aktier eller instrument som berättigar innehavaren att teckna aktier i Vinovo AB. REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET UNDER ÅRET Styrelsen höll tjugo protokollförda sammanträden under räkenskaps-perioden. Styrelsen har under året regelbundet bedömt koncernens ekonomiska situation och att koncernen varit organiserad så att kontroll av bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kunnat genomföras på ett betryggande sätt. Under räkenskapsåret har styrelsen även ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor; Kapital- och finansieringsfrågor Ekonomisk rapportering Kostnadsutveckling Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut där styrelsens ordförande ska erhålla kronor och där ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla kronor vardera. Styrelseledamöter som representerar ett större aktieägande i Vinovo har deklarerat att man kommer att avstå från styrelsearvode. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Efter årets utgång har David Malmström utöver sin roll som VD för Vinovo även övertagit det operativa ledningsansvaret för affärsområdet ViLink. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN KONCERNEN Med helåret bakom oss visar det sig att den generella oron och makroekonomiska situationen påverkar kundernas investeringsbeslut. Även om tappet i intäkter och orderingång under mycket väl kan visa sig vara temporärt, planeras verksamheten efter att rådande marknadslägeskall bestå. Trots detta ser vi ändå möjligheter till förbättringar och att ta andelar på marknader där vi idag har en låg penetration. Med den osäkra omvärldssituationen är det tryggt att Vinovo uppvisar en starkare balansräkning med allt lägre skuldsättning och att vi går in i 2013 med betydligt lägre amorteringar än under. Vinovo har tillsammans med respektive affärsområdes ledning etablerat strategiska utvecklings- och aktivitetsplaner för de båda affärsområdena. Inom ViLink är målsättningen att skapa en fokuserad flänsverksamhet med nordisk organisation som skapar ökad kundnytta och skalfördelar och samtidigt etablera en strategisk utvecklings- och aktivitetsplan för komponenttillverkningen. På agendan för ViFlow är att öka kännedomen om ViFlow och ViFlows hela sortiment på marknaden, förbättra produktionsförutsättningarna i Örnsköldsvik, öka försäljningen av partnerprodukter, fortsätta integrera organisationen och förenkla legala strukturen för att skapa ett gemensamt ViFlow. Som ett led i att fokusera arbetet med att utveckla befintliga verksamheter har Vinovos styrelse beslutat att ändra koncernens inriktning till att fokusera på nuvarande affärsområden. VINOVO ÅRSREDOVISNING 15

18 Räkenskaper - Förvaltningsberättelse MODERBOLAGET Anställda personer i moderbolaget kommer att fortsätta att arbeta med en aktiv utveckling och förvaltning av befintliga affärsområden och dotterföretag. ÅRSSTÄMMA 2013 Vinovos årsstämma kommer hållas den 29 april Årsredovisningen kommer hållas tillgänglig för allmänheten på Vinovos hemsida från och med den 22 mars BESLUT ATT FATTAS PÅ ÅRSSTÄMMAN STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande finns följande belopp; Överkursfond tkr Överfört resultat tkr Årets resultat tkr Summa tkr Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret och att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande; Balanseras i ny räkning Summa (varav överkursfond tkr tkr tkr) Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande rapporter över totalresultat och finansiell ställning med tillhörande bokslutskommentarer. 16 VINOVO ÅRSREDOVISNING

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 3, 13, Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader 3, 13, Administrationskostnader 3, 13, Forsknings- och utvecklingskostnader 3, 13, Nedskrivningar 13, Övriga rörelsekostnader 3, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Vinovo AB Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna i Vinovo AB Årets totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, kronor 21 före utspädning -2,83-0,03 efter utspädning -2,83-0,03 VINOVO ÅRSREDOVISNING 17

20 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR 4 Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9, Räntebärande fordringar Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Räntebärande fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18, Likvida medel 19, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder 4, 24 Räntebärande Skulder till kreditinstitut Övriga skulder, räntebärande Icke räntebärande Uppskjuten skatteskuld Avsättningar Övriga skulder, icke räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 4 Räntebärande Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder, räntebärande Icke räntebärande Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder, icke räntebärande Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23, Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplysningar om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser återfinns i not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. 18 VINOVO ÅRSREDOVISNING

21 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN se not 20 Belopp i tkr Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserad vinst Summa hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital INGÅENDE BALANS 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER INGÅENDE BALANS 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER VINOVO ÅRSREDOVISNING 19

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. Omsättning ksek 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. Omsättning ksek 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2014 Rapportperiod (januari mars 2014) Omsättningen uppgick till 24 883 ksek (15 932), en tillväxt på 56,2 procent Rörelseresultat före goodwillavskrivningar,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer