Årsredovisn i ng. Bostadsrättsföreningen Solbo N 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisn i ng. Bostadsrättsföreningen Solbo N 4"

Transkript

1 Brf Solbo N 4 Årsredovisn i ng Bostadsrättsföreningen Solbo N 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse ( Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fa stställa fören ingens årsavgifter sam t se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen t ill fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enl igt sjäjvkostnadsprincipen och resultatet kan var iera över åren beroende på olika åtgärder. rsaken t ill förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsn ittet Arets kassaflöde. Inga större undermii är planerade de närmaste Aren. Medel reserveras Ar ligen t ill det planerade underhallet. För att se avsättningens storlek. se fondnoten. Amortering pa föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lanenoten. Arsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste Aret. Fler detaljer och mer information om de olika delarna f inns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Fören ingen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fören ingens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen reg istrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar reg istrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. priva tbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Brf Solbo N4. Föreningens andel är 100 procent. Samfälligheten förvaltar bostadsrätter. Styrelsen John-Ake Alberto Byström Alf Christer Garthman Karl Henrik Jansson Kurt Ivan Kar lsson Helen Birg itta Läbom Ulla Helene Nordfors Carl-Johan Petter Svahn ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhå lli t 6 protokollförda sammanträden. Revisor Dan iel Ljungberg rdinarie Extern RSM Synneby Sida 1 av 14

2 Brl Solbo N 4 Valberedning lena Carlsson Helene Nordfors Stämmor rdinarie fören ingsstämma hölls Fakta om vår fastighet Fören ingens fastighet har förvärvats en ligt nedan : Fastighetsbeteckn i ng Förvärv 22 : Kommun Mölndal Fastigheten är fu llvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingm ko llektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens uppvärmn ing är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1963 och best ~ r av 4 Ilerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m 2, varav m 2 utgör lägenhetsyta och 167 m 2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Fören ingen upplåter 84 lägenheter med bostadsrätt samt 3 lokaler med hyresrätt. lägen hetsfördeini ng : rak 2 rak 3 rak 4 rok 5 rak >5 rak Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Kon tor 3 ~ r Sida 2 av 14

3 Brl Sol bo N 4 Byggnadens tekniska stat us Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Atgärdat vatten läckage p~ ku lvert mellan panncentral och tvättstuga Instal lation av fjärrvärme Ny papp p~ v~r a tak Slamsugit alla brunnar Re li nat i panncentralen Uteplats vid 2:an asfaltering Re lining avlopps nät Byte aventredörrar Uppdatering TV-nät indragning av fiberoptik för tele och data Nytt staket runt föreningen Installation av bergvärme Ar Kommentar Förvaltning Föreningens förvaltn ingsavtal och övriga avta l. Avtal Tekn isk förvaltn ing Ekonomisk förva ltning Leverantör Styrelsen+medlemmar SverigesBostadsrättsCentrum AB Föreningens ekonomi Föreningen har god ekonomi. Vi har under ~re t betalat av ett av I ~ne n med 400 kr och har 100 kr kvar p~ detta I~ n. Kvar finns två st lån på totalt ca 2 miljoner. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEM8ER KASSA VID ARETS BÖRJAN PENGAR IN Rörelsens intäkter Finansiella intäkter Minskning korta fordr ingar Lägenhetsu p l~ te l ser ~ PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Inköp av inventarier Minskning av fören ingens lån Minskning av korta skulder KASSA VID A RETS SLUT ARETS FÖRÄNDRING AV KASSAN S B osa o I kassan ingm fören ingens klientmedel Sida 3 av 14

4 Brf Solbo N 4 Fördelning av intäkter och kostnader vriga intäkter 28% Hyror 3% Avskrivningar 15% Ta)(ebundna kostnader 37% Arsavgifter 69% ÖVrig drift 36% Fastighetsavgift s% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Inga händelser att rapportera om. Händelser efter året Eventuellt byte av garageportar. Kostnaden för detta uppskattas till kr. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 84 st Överlåtelser under året 4 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut en ligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar :92 Förändring från föregående ~r:- Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift1m 2 bostadsrättsyta Hyror/m 2 hyresrättsyta L~n/m' bostadsrättsyta Elkostnad/m' totalyta Värmekostnad/m 2 totalyta Vattenkostnad1m 2 totalyta Kap ita lkostnader/m 2 totalyta So liditet (%) Resu ltat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) B Ytuppgifter en ligt taxeringsbesked, m 2 bostäder och 167 m 2 lokaler. Sida 4 av 14

5 6rf Solbo N 4 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande st~r följande medel: ~rets resultat ba lanserad vinst före reservering till fond tör yttre under håll reservering till fond för yttre unde r h~1i enligt stadgar summa balanserat resultat Styre lsen fö resl~r följande disposition: att i ny räkning överförs BeträHande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansrä kning med noter. Sida 5 av 14

6 Brl Solbo N 4 Resu ltaträkning l JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Arsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Not l Not2 l l RÖRELSE KSTNADER Fastighetskostnader Not3 Driftkostnader Not 4 Övriga externa kostnader Not 5 Personalkostnader Not 6 Avskr ivningar Not 7 RÖRElSERESULTAT FINANSIELLA PSTER Ränteintäkter Räntekostnader Å RETS RESULTAT l l Sida 6 av 14

7 Br! Solbo N 4 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not B Maskiner och inventarier Not9 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KRTFRISTIGA FRDRINGAR SBC Klientmedel i SHB Övriga fordringar Förutb kostnader och upp! intäkter Not 10 KASSA CH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

8 Brf Solbo N 4 Balansräkning EGET KAPITAL CH SKULDER EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Reservfond Medlemsinsatser Fond för yttre underh~1i Not 12 Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat SUM MA EGET KAPITAL S AVSÄTININGAR Medlemmarnas reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 13 KRTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 13 kreditinstitut leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder U pi kostnader och förutb intäkter Not 14 SUM MA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 13 Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 14

9 Br! Sol bo N 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om in te annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisn ingen har upprättats en ligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens a!lmänna råd. Arsredovisn ingen upprättades för första gången i en lighet med BFNAR 2009:1, vil ket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskap så ret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenkl ingsregeln gäll ande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Ti ll gångar och sku lder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivn ingar på an läggn ingstillgångar en ligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Fö ljande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 50 ~r 50 ~r Värmeanläggning ~ r ~r Tak 40M 40 ~r Maskiner 5-1 ~r 5-1 ~r Fönster 20 ~r 20 år Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt fören ingens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits t ill belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER CH HYRR Årsavgifter Hyror lokaler Hyror garage Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Vä rmeintäkter Öresutjämning Fö rsä kr i ngsersättn i n g Övriga intäkter Sida 9 av 14

10 Brf Solbo N 4 Not 3 fastighetskstnader Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad 7125 fastighetsskötsel gard beställning Snöröjning/sand ning Myndighetstillsyn 440 Gemensamma utrymmen Gard Serviceavtal Förbru kningsmateriel Fordon Reparationer Fastighet förbättr ingar 7098 Tvättstuga Sop ha ntering/~terv i n ni ng 859 las 3330 WS 2750 VärmeanläggningIundercentrai 6825 TeleITY /Ka bel-tv /porttelefon 110 Mark/gard/utemiljö TTALT FAST1GHETSKSTNADER Not 4 DRIFTKSTNADER Taxebundna kostnader El Värme Vatten phämtn ing/renhallning Grovsopar Övriga driftkostnader Försäkring Markhyra/vägavgiftlavgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgjft TTALT DRIFTKSTNADER Sida l av 14

11 Brt Solbo N 4 Not 5 VRIGA EXTERNA KSTNADER Kreditupplysn ing Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgiftjhyra 750 Revisionsarvode extern revisor Fören ingskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga 5404 Administration Korttidsinventarier Konsultarvode 420 Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 6 PERSNALKSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anstä lld. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar och naturaförmåner 1463 Sociala kostnader Not l AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättr ingar Maskiner Sida 11 av 14

12 Br! Solbo N 4 NotS BYGGNADER CH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid arets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid arets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxerin svä rde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 9 MASKINER CH INVENTAR IER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid arets början Nyanskaffningar Utrangerin Iförsä l"nin Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivn ingar enligt plan Utrangeringlförsäljni ng Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 10 FÖ RUTBETALDA KSTNADER CH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkring Kabel-TV Bredband Sida 12 av 14

13 Brf Solbo N 4 Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring årets utgång under året Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Uppl~telseavgifter Fond för yttre underh~ S:a bundet eget kapital Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resu ltat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Not 12 FND FÖR YTIRE UNDERHALL 2014 Vid årets början Reservering en ligt stadgar Reserver ing enligt stämmobeslut lanspr~ ktagande enligt stadgar Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Nordea Nordea Nordea Summa skulder till kreditinstitut Räntesats ,300 % 1,920 % 2,000 % Belopp Belopp Villkorsändringsdag Kortfr istig del av skulder till kreditinstitut ' m fem ~ r beräknas skulden till kreditinstitut uppg~ till kr. Sida 13 av 14

14 Sr! Solbo N 4 Not 14 UPPLUPNA KSTNADER CH FÖRUTSET ALDA INTÄKTER El Vä rme Extern revisor Ränta Förutbetalda avgifter och hyror Styrelsens underskrifter LlNDME den J / Alf Christer Garthman Ledamot Karl Henrik Jansson Ledamot $Jfr!~.- Kurt Ivan Karlsson Ledamot Min revis ionsberättelse har lämnats den / ~ 2015 jjaniel iu il n Auktorisera! revisor Sida 14 av 14

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 KOTTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KOTTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KOTTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 AFTONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AFTONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AFTONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 DOMHERREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 DOMHERREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen DOMHERREN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 UTSIKTEN I NACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 UTSIKTEN I NACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen UTSIKTEN I NACKA

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MIDGÅRD UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 MIDGÅRD UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen MIDGÅRD UPA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LÖJVIK 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LÖJVIK 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 FORMEN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FORMEN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FORMEN 1 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen RÖNNEN NR 14

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer