Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,9 (6,8) MSEK och för andra kvartalet till 2,7 (2,8) MSEK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,9 (6,8) MSEK och för andra kvartalet till 2,7 (2,8) MSEK."

Transkript

1 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,9 (6,8) MSEK och för andra kvartalet till 2,7 (2,8) MSEK. Resultatet för perioden uppgick till -3,9 (-5,4) MSEK och för andra kvartalet till -1,6 (-3,5) MSEK Resultatet per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,26 (-0,36)* SEK och för andra kvartalet till -0,11 (-0,23)* SEK Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 2,2 (6,6) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Utöver detta har ett lån om 1,5 MSEK beviljats från Almi. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 5,3 (1,6) MSEK. Agellis har under perioden genomfört en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om 5,5 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen blev fulltecknad. * Resultatet per aktie för andra kvartalet och första halvåret har ändrats jämfört med delårsrapporten för januari juni beroende på genomförd nyemission VD:s kommentar: Under andra kvartalet har Agellis befäst sin position som leverantör till kopparproducenter genom en andra order till ett stort europeiskt kopparsmältverk. Ordern, som följde på den trial som avslutades under andra kvartalet, består av ett utvecklingsprojekt för att anpassa EMLI till verkets förhållanden samt en instrumenthyra under projektets gång. Vi räknar med att kunden köper instrumentet efter hyresperioden. Som i många andra fall ger EMLI-instrumentet kunden även i detta fall vital information med vilken tillverkningsprocessen kan optimeras. På så sätt kan mer metall tillverkas, till en lägre kostnad. Vidare har bolaget fått en order på en trial av det nya radarinstrumentet. Trialen ska genomföras under tredje kvartalet tillsammans med Danieli som är en av de stora stålverk- och ugnsbyggarna i världen. Den nyemission som genomförts under andra kvartalet fulltecknades och bland de nya större ägarna finns nu AXIS grundare Martin Gren samt personer i bolagets ledning. Emissionslikviden kommer att användas för att överbrygga det försäljningstapp som lågkonjunkturen medfört, samt för att färdigställa de nya radarinstrumenten. I samband med emissionen har bolaget erhållit ett lånelöfte från Almi Skåne om 1,5 MSEK som ej ännu tagits i anspråk. Orderingången på och leverans av reservdelar har ökat igen efter historiskt låga nivåer under första kvartalet. Orderingången ligger nu i storleksordningen 75% av normalläget vilket vi tolkar som att det värsta av lågkonjunkturen för metallbranschen ligger bakom oss. För ytterligare information: Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel , alt AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt innovativt företag som utvecklar och marknadsför avancerade mätinstrument för metallindustrin. Produktportföljen innehåller system för mätningar av nivåer och flöden som metallproducenter nyttjar vid kritiska steg i produktionen. Agellis kunder återfinns globalt på fem kontinenter, t.ex. Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittalgruppen i bland annat USA samt POSCO i Korea. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde som Certified Adviser. Mer information finns på

2 Omsättning och resultat Omsättningen i koncernen var 4,9 MSEK under perioden och 2,7 (2,8) under andra kvartalet. Resultatet blev -3,9 MSEK för perioden och -1,6 (-3,5) för andra kvartalet. Bruttomarginalen var 65% för perioden och 67,8% för andra kvartalet. Bolaget har aktiverat utvecklingskostnader enligt IFRS om 2,1 MSEK under perioden. Under sista kvartalet reserverades 1,0 MSEK för kostnader förknippade med besparingsprogrammet. Under andra kvartalet har den sista delen, 0,4 MSEK, av reserveringen lösts upp. Nyckeltal Nyckeltal Jan- juni April juni Jan juni April juni Helår Omsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella kostnader, tkr Resultat per aktie, kr -1,10-0,7-2,05 Bruttomarginal 60% 60% 53% 29% 80% Rörelsekapital, tkr Kassalikviditet 329% 329% 255% 255% 158% Soliditet 78% 78% 73% 73% 68% Nettoresultat, tkr Verksamheten Agellis är ett svenskt innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade mätsystem för nivåmätning och slaggindikering, inklusive service och kundsupport, till den globala metallindustrin. Exempel på kundnytta är effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad kvalitet och ökad säkerhet. Agellis har tre kärnteknologier utifrån vilka ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har även en väl utbyggd marknadskanal bestående av distributörer och agenter som idag täcker samtliga intressanta marknader på fem kontinenter. Installationer har bland annat gjorts hos Sandvik Steel och Höganäsverken (Sverige), ArcelorMittal (USA och Europa) samt POSCO (Sydkorea). Dotterbolaget MPC, som ursprungligen är en avknoppning från Studsvik, säljer sedan många år framgångsrikt produktfamiljen EMLI för noggrann nivå- och slaggmätning i stränggjutningsprocessen. Agellis har idag över 100 system i drift i stål- och smältverk i hela världen. Marknad och försäljning Världens råstålproduktion minskade med 22,4% under perioden januari till maj jämfört med samma period. Under samma period ökade Kina sin stålproduktion med 0,4%. Kina stod för 48% av allt råstål som producerades under perioden. Av de fem största stålproducenterna (Kina, Japan, Indien, Ryssland, USA) ökade, förutom Kina, även Indien sin råstålproduktion med 0,5% under årets fem första månader. USA minskade under samma period sin produktion med 52,8%.

3 Flera stålproducenter håller fortfarande sina verk stängda, framför allt i USA och Europa. I Asien är däremot produktionstakten i stort sätt tillbaka på normalnivåer. Kopparpriset har, efter att ha dykt från som högst 8000 USD per ton, återhämtat sig från bottennivåer kring 3000 USD per ton och ligger i början på juli strax över 5000 USD per ton. Kopparproduktionen är tillbaka på normala nivåer igen. Världens Råstålsproduktion jan-maj 08/ ton jan-maj 09 jan-maj EU Other Europe C.I.S North America South America Africa Asia (not China) China Oceania Källa: World Steel Association Orderstatus andra kvartalet Den trial som under första kvartalet genomfördes i ett europeiskt kopparverk har gett positiva resultat. Agellis har fått i uppdrag att anpassa mätapplikationen för kundens förhållanden och under tiden projektet löper hyr kunden instrumentet. Sannolikt leder projektet till att instrumentet säljs efter utvecklingsperiodens slut. Agellis har vidare under andra kvartalet tagit en order på en trial av ett radarinstrument, EMLI FT. Trialen kommer att genomföras under tredje kvartalet tillsammans med Danieli som är ett av tre-fyra stora globala företag som projekterar och bygger nya stålverk. Orderstocken från andra kvartalet var 5,3 MSEK. Produktutveckling EMLI Bolagets nya radarinstrument, EMLI FT, håller på att färdigställas och förberedelserna för den första trialen är i full gång. Flera OEM-aktörer har visat intresse för instrumentet. Under andra kvartalet har nya kokill-sensorn färdigställts och första trialen går av stapeln i USA under sommaren. Sensorn fungerar för både stora och mellanstora kokillformat (slabs respektive blooms) och har utmärkt prestanda. Även för denna produkt pågår diskussioner med OEM-aktörer. På

4 marknaden råder idag i princip en single-source-situation för denna typ av kassettsensor. Agellis sensor har således rönt en hel del uppmärksamhet redan innan den lanserats på bred front. Trials En trial har avslutats under kvartalet med goda resultat vilket beskrivits ovan. Två trials på stålverk pågår fortfarande. En trial av EMLI SIL (instrument för mätning vid tömning av stålskänkar) har beställts och väntas starta under tredje kvartalet. En order på en trial av radarinstrumentet, EMLI FT, har också emottagits vilket beskrivits ovan. Även denna trial kommer startas under tredje kvartalet. Kassaflöde, eget kapital och antal utestående aktier Kassaflödet från den operativa verksamheten under perioden uppgick till -2,4 (-4,3) MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till 2,1 MSEK. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 17,3 (17,3) MSEK och eget kapital per aktie till 1,14 (1,14*) SEK. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång var ( ) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir totalt antal utestående aktier ( ) Genomsnittligt antal aktier under perioden var ( ) stycken. Inklusive utspädning, beroende på utestående teckningsoptioner, blir genomsnittligt antal aktier under ( ) Agellis har erhållit ett lånelöfte från Almi Skåne om 1,5 MSEK. * Eget kapital per aktie vid utgången av andra kvartalet har ändrats jämfört med delårsrapporten för januari juni beroende på genomförd nyemission Avslutad nyemission Den extra bolagsstämman den 11 mars beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst ,50 kronor genom nyemission av högst aktier till teckningskursen 0,65 kronor. Nyemissionen genomfördes med företräde för befintliga aktieägare, en innehavd aktie berättigade till nyteckning av två nya aktier. Under andra kvartalet har nyemissionen fulltecknats vilket inneburit ett kapitaltillskott om SEK innan kostnader för emissionen. Patent Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent bland annat i Sverige, Europa, USA och Australien. Extra fokus har varit på det metallurgiska området men Agellis bedömer att flera patentfamiljer har stort värde även utanför det metallurgiska området. Agellis äger sammanlagt ett 40-tal patent och patentansökningar fördelade på 12 patentfamiljer. Personal I bolaget arbetar 13 personer varav 1 är kvinna.

5 Framtidsutsikter Agellis räknar med att uppnå positivt rörelseresultat någon gång under andra halvåret. Utöver finansiella målsättningar har Agellis som mål att skriva avtal med minst en av de stora utrustningsleverantörerna till stålindustrin. Övrigt Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor Antalet utestående teckningsoptioner är stycken Antalet utestående aktier är stycken efter nyemissionen Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Kommande rapport Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet kommer att publiceras den 22 oktober Lund den 19 augusti Mårten Öbrink VD

6 Ekonomisk ställning Koncernresultaträkning KSEK Jan-juni april- juni jan- juni april- juni Jan-dec Försäljningsintäkter Förändring av lager Summa omsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Beräknad skatt på periodens resultat Periodens resultat Koncernbalansräkning KSEK 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Pågående arbeten Kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder

7 Eget kapital KSEK Aktiekapital/kapitalkonto Bundna reserver Balanserad vinst/förlust Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys KSEK jan-juni apr-juni jan-juni apr-juni Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader (exkl avskr) Kassaflöde från affärsverksamheten Kassaflöde från finansnetto och skatt Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde % av omsättningen -90,0% -235,0% 43,5% 72,3% -75,0%

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER AGELLIS GROUP AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 17,8 (20,8) MSEK och för andra halvåret

Läs mer

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i siffror 3 VD har ordet 4 AGELLIS Group 5 Styrelsen 6 Marknadsöversikt 7 EMLI mätplattform 8 Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt koncernen 13 Flerårsöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 PROSPEKT Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 Definitioner och förkortningar Applikation - Tillämpningsprogram, typ av datorprogram

Läs mer

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM DECEMBER 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

OM JAYS. Jays verksamhet drivs med tillväxt- och marknadsandelsfokus med särskild inriktning på segmentet Mobile Music.

OM JAYS. Jays verksamhet drivs med tillväxt- och marknadsandelsfokus med särskild inriktning på segmentet Mobile Music. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Maj 2011 - April 2012 OM JAYS AFFÄRSIDÉ Jays affärsidé är att designa, utveckla och under eget varumärke marknadsföra musikhörlurar och tillbehör på den internationella marknaden för

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Koncernen perioden 1 januari 31 mars 2010 Bruttointäkter 8,52 MSEK Nettoomsättning 7,16

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 Danderyd den 25 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 BÄSTA KVARTALET HITTILLS FÖR ELLEN :S PROBIOTISKA TAMPONGER RAPPORT FÖR PERIODEN APRIL JUNI 2010. Intäkterna från försäljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer