Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN. Björnskogsvägen 64, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 ORG NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN. Björnskogsvägen 64, 134 35 Gustavsberg ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 ORG NR 714000-1962"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN Björnskogsvägen 64, Gustavsberg ÅRSREDVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 RG NR Separat kallelse med dagordning till årets föreningsstämma den 15 maj 2012, kl i Tornrummet, Gustavsbergs hamn, är tidigare utdelad.

2 Er! Styrmannen Styrelsen för Brf Styrmannen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, vilket är föreningens fyrtioandra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark, som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade den 20 december 1967 fastigheten Ösby 3: 1 i Värmdö kommun. Under 2006 förvärvades ytterligare ett markområde på ca 800 kvm i nordöst och som gränsade mot fastigheten. Föreningens fastighet består av st 9 st vån. bostadshus med 168 bostadsrätter, 4 friliggande garagebyggnader samt 1 friliggande byggnad som inrymmer garage och personalutrymmen för föreningens maskiner och fastighetsskötare. Lägenhetsfördelning 15 st 1 rum och kokvrå 13 st 1 rum och kök 22 st 2 rum och kök 116 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget If Skadeförsäkring, ADE-försäkring. Försäkringen innehåller även bostadsrättstillägg för samtliga medlemmars lägenheter. Årspremien är kronor (141740). Fastighetens tekniska status Enligt den ekonomiska planen skall följande avsättningar ske årsvis till föreningens: -Fond för yttre underhåll med kronor 3,75/kvm, stämman beslutar, se sid 12 -Medlernrnarnas inre reparationsfond med kronor 3,75/kvm, i år avsatt 7,53/kvm. -Reservfond med kronor l,25/kvm, stämman beslutar, se sid 12 I varje lägenhet finns ett uttag för bredband som också kan nyttjas för telefoni. Föreningens ekonomi I föreningens nedanstående årsavgifter ingår kostnaderna för hushålls el, värme, vatten, extra bostadsrättstillägg till försäkringen samt bredbands uppkoppling. Årsavgifter höjdes årsavgifterna med 5% 524 kr/kvm l höjdes årsavgifterna med 5% 550 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 579 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 608 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 637 kr/kvm l höjdes årsavgifterna med 5% 663 kr/kvm Fastighetstaxering - Fastighetsskatt Föreningens fastighet taxeras som hyreshusenhet och skatt har under de senaste åren uttagits med 0,4% av gällande taxeringsvärde, och lokaldelen med 1% av taxeringsvärdet. Text inom parentes avser föregående år

3 Er! Styrmannen 2 (12) Från år 2008 finns nya skatteregler och Styrmannen betalar nu en kommunal fastighetsavgift med kronor (1 277) per lägenhet, 168 st blir kr ( ) och för lokaldelen är fastighetsskatten oförändrad, alltså 1% av gällande taxeringsvärde, blir kr (76 102) Totalt för 2011 kr att jämföras för år 2010 kronor (318536). Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Låneinstitut Stadshyp{omsatt2011) Stadshypre-esu 2011) TTALT LÅN Låneskuld Ränta % 2,61{1,51) 4,37{2,61) 4,37{2,61) 4,37{2,61) 3,42{3,42) 3,98{4,10) 2,95 4,32{4,39) Amorteras/år Placering till rörlig rörlig rörlig rörlig Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ingarö Kontorstjänst AB till en kostnad av kronor ( ), inkl moms, per år. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 233 (218) medlemmar. Detta avser registrerade medlemmar, men enligt stadgarna så gäller endast en medlems röst per lägenhet. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 18 (13) st överlåtelser skett och 5 st andrahandsuthyrningar godkänts av styrelsen. Föreningen införde 1994 en VVS-fond där föreningens bostadsrättsinnehavare tillsammans med årsavgiften inbetalar cirka kronor 150 varje månad. Denna fond benämns vidare i balansräkningen. Arvode till styrelsen för 2011 utbetalas efter årets föreningsstämma. Kontrolluppgifter är insända till skatteverket för årets lägenhets överlåtelser samt arvoden och löner. Då förmögenhetsskatten för närvarande är avskaffad har också inrapportering av dessa värden slopats. Föreningens avtal- administration Information till medlemmar sker via intern TV, samt även brevledes Del i hemsida finns tillgänglig genom Avtal med Pemco A/S för pellets uppvärmningen fram till 31 dec 2012 (uppsagt dec2011se vidare) Elavtal med fast pris tecknat med Fyrfasen AB till 31 dec 2014 (2011) Avtal med Tele 2 för bredband, som även kan utnyttjas för telefoni, och för digital TVöverföring till augusti Fastighetsskötsel - Antalet anställda Föreningen har en anställd fastighetsskötare från augusti månad Till föreningen finns också en avlönad vice värd och inför semestrar anställer föreningen sommarextra ungdomar. Text inom parentes avser föregående år

4 Er! Styrmannen 3 (12) Ver ksam heter un der aren som ga Utfördes utvändig målning av fönster med varierande intervall Byttes samtliga balkongräcken samt varmvattenberedare bytts mot en plattvärmeväxlare 1986 Slutfördes byte av taktäckning på samtliga yttertak Renoverades centralantennanläggningen Putslagades och omfärgades samtliga fasader Genomfördes omfattande asfalteringsarbeten för att eliminera vattensamlingar på gångvägar. Vidare genomfördes etapp I för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak och skyddsrummen kompletterades med lagstadgad inredning och utrustning Genomfördes etapp 2 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak Genomfördes etapp 3 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare byttes hängrännor och stuprör samt cirkulationspump i panncentralen Genomfördes VK-besiktning av ventilationsanläggningen med tillhörande justeringsarbeten. Vidare byttes hela låssystemet Genomfördes etapp 4 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare genomfördes utvändig ommålning av fönstren, samt byte aven värmepanna och av cirkulationspumparna Utfördes provtagningar för dokumentation av ev dålig lukt i sluttningslägenheterna. Vidare renoverades alla tre tvättstugorna avseende golvbeläggning och målning på väggar och i tak Utfördes ommålning av väggar, tak, dörrar mm i trapphusen Genomfördes etapp 5 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare utfördes utvändig ommålning av fönstren vid balkongerna och arbetet med att byta takfläktar påbörjades Fortsatt arbete med byte av takfläktar. Vidare genomfördes upprustning av lekplatser, helrenovering av tvätthallen för bilar, säkerhetsbesiktning av portar till garagen med tillhörande justeringsarbeten samt komplettering av den utvändiga belysningen. Inom styrelsen påbörjades arbetet att utreda rnöj ligheterna till alternativa uppvärmningsmetoder Arbetet med renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak slutfördes. Vidare fortsatte arbetet med upprustning av lekplatserna och byte av takfläktar. Arbetet med montering av tilluftsventiler i lägenheter påbörjades. Utredningen om alternativa uppvärmningsmetoder resulterade i en extra föreningsstämma, , där en offert från Svenska Statoil AB presenterades. Vid stämman bemyndigades styrelsen att slutförhandla och träffa avtal om en ombyggnad av panncentralen för anpassning till eldning med träpellets. mbyggnadsarbetena i panncentralen påbörjades under hösten och ett I-årigt avtal om köp av värme från Svenska Statoil AB träffades. Under perioden är Svenska Statoil AB också ägare till den nya utrustning som de låtit installera Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Slutfört arbetet med byte av takfläktar. Asfaltering av vägar inom området etapp I. Upprustning av gräsytor inom området etapp l. Bytt skyddsräcke på skorsten. Renovering av motorvärmare. Slutfört ombyggnad av lekplats Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Asfaltering av vägar inom ornr.tdet etapp 2. Text inom parentes avserforegående år

5 Er! Styrmannen 4 (12) Upprustning av gräsytor inom området etapp 2. Utvändig ommålning av fönster mot öster. Påbörjat renovering av utvändig trappa ned mot busshållplatsen vid D-husets gavel 2005 Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Renoverat utvändig trappa ned mot busshållplatsen vid D-husets gavel. Utfört ny taktäckning på A-husets yttertak. Genomfört VK-besiktning. Lagt ny kulvert mellan panncentralen och G-huset. Slutfört förhandlingar med Värmdö Kommun om köp av ett ca m2 stort markområde öster om hus C. mrådet arrenderas f n. (Beslut vid extra föreningsstämma ). Begärt detaljplaneändring, som medger byggrätter för garage/förråd, på den inköpta marken ovan. (Beslut vid extra föreningsstämma ) Slutfört montering av tilluftsventiler i lägenheter Genomfört fastighetsreglering och detaljplaneändring för det nyinköpta markområdet i nordöst. Bytt garageportar i hus B och C samt i de fristående garagen norr om B- och C-husen. Genomfört radonmätningar på ett utvalt antal lägenheter i husen A-E. Där samtliga mätvärden låg under tillåtet gränsvärde. Köpt ny traktor Uppfört ett garage/förråd för föreningens maskiner/redskap på det nyinköpta markområdet i nordöst. Försett fönstren, exkl balkongpartier, med ny karmbeklädnad och ny ytterbåge av aluminium. I vissa badrum har, på lägenhetsinnehavarens bekostnad, även innerbågen bytts till aluminium. De nya ytterbågarna är glasade med lågemissionsglas. Försett hängrännorna på B- och C-husens yttertak med värmekablar. Genomfört radonmätningar på ett utvalt antal lägenheter i husen F-I. Där mätvärdet för 2 lägenheter låg över tillåtet gränsvärde. Åtgärder är vidtagna och ny mätning pågår Slutfört radonmätning i de 2 lägenheterna med för höga värden. Värdena låg nu under tillåtet gränsvärde. Låtit energideklarera föreningens bostadshus Påbörjat byte av balkongdörrar. Asfalterat kör ytan i anslutning till nya garaget/förrådet Fortsatt byte av balkongdörrar. Bytt ljusarmaturer i trapphus. Armaturerna är styrda med rörelsedetektorer för att minska elförbrukningen. Genomfört installation av bredband inkl telefoni och digital TV enligt anbud; antaget vid en extra stämma , från Tele Genomfört PCB-inventering där analyserade prover inte innehöll PCB överstigande värden som kräver åtgärd. Fortsatt byte av balkongdörrar. Spolat avloppsledningar Rensat/rengjort venti lationskanaler Text inom parentes avserforegående år

6 Br! Styrmannen 5 (12) 2011 Nytt elavta1 tecknat med fyrfasen AB samt VK besiktning utförd Lekplatsernas utrustningar är kompletterade och fortsatt utbyte av balkongdörrar Utför mätningar av fukthalt och temperatur i två vindar som underlag för eventuell tilläggsisolering av dessa. Målning av yttre bottenstycken på fönstren vid uteplatsernas i samtliga nedre lägenheter, inklusive byte av tätningslister. Avtalet med Pemco A/S för pellets uppvärmningen är uppsagt i dec 2011 för omförhandling till ev. nytt avtal. Planterat nya träd vid nedre parkeringen Återställande av skyddsrum och källarförråd med tillhörande installationer avel, bredband och TV efter brand i C-husets källare. Planerad verksamheter under det kommande året Under 2012 planeras arbeten enligt nedan: -Arbetet som påbörjades 2011 med mätning av fukthalt och temperatur i två vindar fortsätter. -Fortsatt arbete med ommålning av vissa fönster vid balkonger och uteplatser samt kontroll av droppkantplåten på balkongtaken. -Komplettera utrustning på lekplatser. -Fortsatt byte av balkongdörrar. -Asfalt på parkeringsytor. -Fortsatt arbete med inventering och utbyte av träd. -Översyn av förningens arbetsredskap, gräsklippare etc. -Stor rengöring av entregolven. -Inköp av nya tvättmaskiner. -Större brandskyddsåtgärder i källarutrymmen. -Förhandla fram nytt värmeavtal. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Ilpo Rainamo Lars-Erik Svedlund Marianne Pettersson Joao Laourerio da Cunha Inga-Lena Ångerud Fredrik Salava Yvonne Rydberg Gun Mickelsson Mikael Lindström Keijo Rasi Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant rdförande Vald för år 2011 och 2012 Vice värd Vald för år 2011 Sekreterare Vald för år 2010 och 20 II Försäkringar Vald för år 2011 och 2012 Årsavgifter Vald för år 2010 och 2011 Information Kabel-TV Vald för år 2011 och 2012 Garage Vald för år 2010 och 2011 Vald för år 2011 Vald för år 2011 Vald för år 20 I I Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 11 (11) st protokollförda sammanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget If Skadeförsäkring. Text inom parentes avser föregående år

7 Brj Styrmannen 6 (12) Revisorer Av föreningen valda revisorer Lars Wallin vald för år 2011 och Tore Jansson vald för år 2011 samt Ann-Margret Gehlin som suppleant. Valberedning Keijo Rasi sammankallande, Annika Savala och Per-la Henriksson. Suppleanter Marianne Preisler, Penti Stuttenbaker och Ann-Margret Gehlin. Husombud Dessa personer väljs på föreningsstämman för att vara styrelsens och medlemmarnas kontaktperson för resp. hus, och för 2011 har det varit följande: ' -Hus A Susanne Thunvik -Hus B Gunnar Edberg -Hus C Per-la Henriksson -Hus D Aarni Kolapakka -Hus E Bertil Karlsson -Hus F Mikael Mickelsson -Hus G Penti Stuttenbaker -Hus H Nicklas Mickelsson -Hus I Linus Larsson Föreningens stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 20 maj 1966 samt nya stadgar är registrerade och nu gällande den 16 januari Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr I 569 I Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,00 3,02 4,00 4,41 Fastighetens belåningsgrad % 84,00 82,43 82,00 79,84 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till årets ingående låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Lån per kvm är räknat på bruttobeloppetjöre årets amorteringar och kommer så att beräknas framledes. Föreningens ekonomiska ställning Styrelsen har enligt denna årsredovisning redovisat ett överskott med kronor ,15 för verksamhetsåret 20 II. Styrelsen föreslår stämman ett dispositionsförslag på kommande sidor. Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med dispositionsförslag och bokslutskommentarer. Text inom parentes avser foregående år

8 Brf Styrmannen 7(12) rg ng RESUL TATRÄKNING INTÄKTER Not Intäkter årsavgifter Garage samt motorvärmare Lokalhyror Tvättavgifter Överlåtelseipantavgifter Förseningsavgifter ' Övriga ersättningar 5921 Summa intäkter KSTNADER Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkr. för styrelsen Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Styrelse-administration Ekonomisk förvaltning Revisionsarvode Summa övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Avskrivningar Avskrivning fastighet 5, Summa avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar Arets resultat

9 Brf Styrmannen 8(12) BALANSRÄKNING NT TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Byggnader 5, Mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar betalda årsavgifter Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar K-spar/insatskonto WS-placeringskonto WS-specialkonto Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Skattekonto Allkonto Handelsbanken Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar, Summa tillgångar cs

10 Brf Styrmannen 9(12) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital WS-special yttre repfond Reservfond Balanserad vinst Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Förutbetalda årsavgifter Inre reparationsfonden Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Fastigo cs

11 Brf Styrmannen NTER 10(12) 1 Fastighetsskötsel Löner Uttagsskatt å fastighetsskötselns löner Sociala avgifter Semesterlöneskuld inkl soc avg Pensionsförsäkrings premie inkl soc avg Övriga personalkostnader Avsatt till föreningens inre repfond Lokalvård Ventilationskanaler rengöring Renhållning/snö Underhåll Försäkringsskador Fastighetsskatt Kabel-TV Taxebundna kostnader Vatten-avlopp Bränsle Elförbrukning Sophantering Förvaltningskostnader Förvaltning/styresle Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärde Arets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående accumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående accumulerade anskaffningsvärde Accumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar cs

12 Brf Styrmannen 6 Övriga byggnader samt investeringar Ackumulerade anskaffningsvärde Arets anskaffning Utgående anskaffningsvärde (12) Ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört byggnadsvärde Redovisningsprinciper Byggnaderna är avskrivna med 0,4% av anskaffningsvärden Inventarier har avskrivits med 10% av inköpsvärden enär föreningen anser att de har den livslängden. 7 Mark Ingående anskaffningsvärde Arets anskaffning (från byggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Bokfört värde hela fastigheten Taxeringsvärde Byggnadsvärde Markvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattekonto Fordran If försäkring (brandskadan) Upplupna kostnader o Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Innehållen källskatt Upplupna sociala avgifter Upplupna semesterlöner inkl socavg Ränteavräkning Övriga upplupna kostnader 10 Fastighetslån Kortfristig låneskuld NT FNDERlRESULTAT Grundins. Ing saldo ,00 Enl stämmobeslut Utnyttjat under 2011 Arets avsättning Arets resultat ResJond ,00 Yttre repfond , , WS-fond ,70 ' Bal. Resultat , ,15 Totalt eget kapital ,85 0, ,00 0, ,15 Utgående balans , , , , , ,00 'inkl rta cs

13 Brf Styrmannen 12(12) FÖRSLAG TILL DISPSITIN AV FÖRENINGENS RESULTAT Under 2011 har uttag från den yttre reparationsfonden bokförts med kronor ,00 vilket avser inköp av nya balkongdörrar för kommande utbyten i föreningens lägenheter. Styrelsens förvaltningsberättelse utvisar för året ett överskott med kronor ,15 och föreslår stämman att besluta att Balanserat resultat , ,85 Arets resultat Avsättes till yttre reparationsfonden Avsättes till reservfonden Balanseras i ny räkning , , , ,00 Balanseras i ny räkning ,00 Underskrifter Gustavsberg den 19 april 2012 ~~~ IIpo Rainamo ordförande?~k- Fredrik Salava S-~ lkwo///?c ~6ucy, Marianne Pettersson // Joao Lourerio da Cunha 4~~ Inga-Lena Angerud 'D. Vv/7/lU 1yd:fe-r9' UYvonne RydbW J l-~~, Lars-Erik Svedlund Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 23 april 2012 ~!i3~ ~C\\L. Av före~stämman valda "interna" revisorer cs

14 Brt Styrmannen REVISINSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i Brr Styrmannen Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Styrmannen för verksamhetsåret Det är styrelsen som har ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen, Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfort revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-och balansräkningen, disponerar uppkommet resultat enligt forslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 23 april 2012 ~~.~HH ~~()l~~t~... ~ ~.'f.ij. Tore Janssom ' Lars Wallin ~reningsstämman utsedda revisorer HH

15 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Fond för yttre underhåll, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Här redovisas även tidigare års viktiga händelser för att underlätta vid ev överlåtelser respektive för kommande styrelsearbeten. Kassa och bank, är föreningens likvida medel och det är dessa belopp som inte bör minska år från år. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. msättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). M intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i de flesta föreningar är detta inte underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Skatt, de flesta bostadsrättsföreningar betalar numer en kommunal fastighetsavgift för flerfamiljshus 1 302:-per lägenhet. Detta belopp får dock ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa i ditt lilla hemarkiv. Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

16 m ombud, fullmakt m.m. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. mbudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud? Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företrädes av förmyndare. En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vi föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte lämna fullmakt. Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. rt Den / -20. Namnteckning Förening lägenhets nr:.

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2010 2011-04-28 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr 769600-1267 Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga.

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. ÅRSREDOVISNING 2012 Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. Bostadsrättsföreningen 20130513 Höjden Gustavsberg BRF HÖJDEN GUSTAVSBERG DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508

BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508 BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508 o ARSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 med postadress Bromma, får härmed avge förvaltningsberättelse rörande föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 213 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parantes avser föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer