Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN. Björnskogsvägen 64, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 ORG NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN. Björnskogsvägen 64, 134 35 Gustavsberg ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 ORG NR 714000-1962"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen STYRMANNEN Björnskogsvägen 64, Gustavsberg ÅRSREDVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 RG NR Separat kallelse med dagordning till årets föreningsstämma den 15 maj 2012, kl i Tornrummet, Gustavsbergs hamn, är tidigare utdelad.

2 Er! Styrmannen Styrelsen för Brf Styrmannen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, vilket är föreningens fyrtioandra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark, som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade den 20 december 1967 fastigheten Ösby 3: 1 i Värmdö kommun. Under 2006 förvärvades ytterligare ett markområde på ca 800 kvm i nordöst och som gränsade mot fastigheten. Föreningens fastighet består av st 9 st vån. bostadshus med 168 bostadsrätter, 4 friliggande garagebyggnader samt 1 friliggande byggnad som inrymmer garage och personalutrymmen för föreningens maskiner och fastighetsskötare. Lägenhetsfördelning 15 st 1 rum och kokvrå 13 st 1 rum och kök 22 st 2 rum och kök 116 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget If Skadeförsäkring, ADE-försäkring. Försäkringen innehåller även bostadsrättstillägg för samtliga medlemmars lägenheter. Årspremien är kronor (141740). Fastighetens tekniska status Enligt den ekonomiska planen skall följande avsättningar ske årsvis till föreningens: -Fond för yttre underhåll med kronor 3,75/kvm, stämman beslutar, se sid 12 -Medlernrnarnas inre reparationsfond med kronor 3,75/kvm, i år avsatt 7,53/kvm. -Reservfond med kronor l,25/kvm, stämman beslutar, se sid 12 I varje lägenhet finns ett uttag för bredband som också kan nyttjas för telefoni. Föreningens ekonomi I föreningens nedanstående årsavgifter ingår kostnaderna för hushålls el, värme, vatten, extra bostadsrättstillägg till försäkringen samt bredbands uppkoppling. Årsavgifter höjdes årsavgifterna med 5% 524 kr/kvm l höjdes årsavgifterna med 5% 550 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 579 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 608 kr/kvm höjdes årsavgifterna med 5% 637 kr/kvm l höjdes årsavgifterna med 5% 663 kr/kvm Fastighetstaxering - Fastighetsskatt Föreningens fastighet taxeras som hyreshusenhet och skatt har under de senaste åren uttagits med 0,4% av gällande taxeringsvärde, och lokaldelen med 1% av taxeringsvärdet. Text inom parentes avser föregående år

3 Er! Styrmannen 2 (12) Från år 2008 finns nya skatteregler och Styrmannen betalar nu en kommunal fastighetsavgift med kronor (1 277) per lägenhet, 168 st blir kr ( ) och för lokaldelen är fastighetsskatten oförändrad, alltså 1% av gällande taxeringsvärde, blir kr (76 102) Totalt för 2011 kr att jämföras för år 2010 kronor (318536). Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Låneinstitut Stadshyp{omsatt2011) Stadshypre-esu 2011) TTALT LÅN Låneskuld Ränta % 2,61{1,51) 4,37{2,61) 4,37{2,61) 4,37{2,61) 3,42{3,42) 3,98{4,10) 2,95 4,32{4,39) Amorteras/år Placering till rörlig rörlig rörlig rörlig Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ingarö Kontorstjänst AB till en kostnad av kronor ( ), inkl moms, per år. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 233 (218) medlemmar. Detta avser registrerade medlemmar, men enligt stadgarna så gäller endast en medlems röst per lägenhet. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 18 (13) st överlåtelser skett och 5 st andrahandsuthyrningar godkänts av styrelsen. Föreningen införde 1994 en VVS-fond där föreningens bostadsrättsinnehavare tillsammans med årsavgiften inbetalar cirka kronor 150 varje månad. Denna fond benämns vidare i balansräkningen. Arvode till styrelsen för 2011 utbetalas efter årets föreningsstämma. Kontrolluppgifter är insända till skatteverket för årets lägenhets överlåtelser samt arvoden och löner. Då förmögenhetsskatten för närvarande är avskaffad har också inrapportering av dessa värden slopats. Föreningens avtal- administration Information till medlemmar sker via intern TV, samt även brevledes Del i hemsida finns tillgänglig genom Avtal med Pemco A/S för pellets uppvärmningen fram till 31 dec 2012 (uppsagt dec2011se vidare) Elavtal med fast pris tecknat med Fyrfasen AB till 31 dec 2014 (2011) Avtal med Tele 2 för bredband, som även kan utnyttjas för telefoni, och för digital TVöverföring till augusti Fastighetsskötsel - Antalet anställda Föreningen har en anställd fastighetsskötare från augusti månad Till föreningen finns också en avlönad vice värd och inför semestrar anställer föreningen sommarextra ungdomar. Text inom parentes avser föregående år

4 Er! Styrmannen 3 (12) Ver ksam heter un der aren som ga Utfördes utvändig målning av fönster med varierande intervall Byttes samtliga balkongräcken samt varmvattenberedare bytts mot en plattvärmeväxlare 1986 Slutfördes byte av taktäckning på samtliga yttertak Renoverades centralantennanläggningen Putslagades och omfärgades samtliga fasader Genomfördes omfattande asfalteringsarbeten för att eliminera vattensamlingar på gångvägar. Vidare genomfördes etapp I för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak och skyddsrummen kompletterades med lagstadgad inredning och utrustning Genomfördes etapp 2 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak Genomfördes etapp 3 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare byttes hängrännor och stuprör samt cirkulationspump i panncentralen Genomfördes VK-besiktning av ventilationsanläggningen med tillhörande justeringsarbeten. Vidare byttes hela låssystemet Genomfördes etapp 4 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare genomfördes utvändig ommålning av fönstren, samt byte aven värmepanna och av cirkulationspumparna Utfördes provtagningar för dokumentation av ev dålig lukt i sluttningslägenheterna. Vidare renoverades alla tre tvättstugorna avseende golvbeläggning och målning på väggar och i tak Utfördes ommålning av väggar, tak, dörrar mm i trapphusen Genomfördes etapp 5 för renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak. Vidare utfördes utvändig ommålning av fönstren vid balkongerna och arbetet med att byta takfläktar påbörjades Fortsatt arbete med byte av takfläktar. Vidare genomfördes upprustning av lekplatser, helrenovering av tvätthallen för bilar, säkerhetsbesiktning av portar till garagen med tillhörande justeringsarbeten samt komplettering av den utvändiga belysningen. Inom styrelsen påbörjades arbetet att utreda rnöj ligheterna till alternativa uppvärmningsmetoder Arbetet med renovering av balkonger med ovanförliggande skärmtak slutfördes. Vidare fortsatte arbetet med upprustning av lekplatserna och byte av takfläktar. Arbetet med montering av tilluftsventiler i lägenheter påbörjades. Utredningen om alternativa uppvärmningsmetoder resulterade i en extra föreningsstämma, , där en offert från Svenska Statoil AB presenterades. Vid stämman bemyndigades styrelsen att slutförhandla och träffa avtal om en ombyggnad av panncentralen för anpassning till eldning med träpellets. mbyggnadsarbetena i panncentralen påbörjades under hösten och ett I-årigt avtal om köp av värme från Svenska Statoil AB träffades. Under perioden är Svenska Statoil AB också ägare till den nya utrustning som de låtit installera Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Slutfört arbetet med byte av takfläktar. Asfaltering av vägar inom området etapp I. Upprustning av gräsytor inom området etapp l. Bytt skyddsräcke på skorsten. Renovering av motorvärmare. Slutfört ombyggnad av lekplats Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Asfaltering av vägar inom ornr.tdet etapp 2. Text inom parentes avserforegående år

5 Er! Styrmannen 4 (12) Upprustning av gräsytor inom området etapp 2. Utvändig ommålning av fönster mot öster. Påbörjat renovering av utvändig trappa ned mot busshållplatsen vid D-husets gavel 2005 Fortsatt arbete med montering av tilluftsventiler i lägenheter. Renoverat utvändig trappa ned mot busshållplatsen vid D-husets gavel. Utfört ny taktäckning på A-husets yttertak. Genomfört VK-besiktning. Lagt ny kulvert mellan panncentralen och G-huset. Slutfört förhandlingar med Värmdö Kommun om köp av ett ca m2 stort markområde öster om hus C. mrådet arrenderas f n. (Beslut vid extra föreningsstämma ). Begärt detaljplaneändring, som medger byggrätter för garage/förråd, på den inköpta marken ovan. (Beslut vid extra föreningsstämma ) Slutfört montering av tilluftsventiler i lägenheter Genomfört fastighetsreglering och detaljplaneändring för det nyinköpta markområdet i nordöst. Bytt garageportar i hus B och C samt i de fristående garagen norr om B- och C-husen. Genomfört radonmätningar på ett utvalt antal lägenheter i husen A-E. Där samtliga mätvärden låg under tillåtet gränsvärde. Köpt ny traktor Uppfört ett garage/förråd för föreningens maskiner/redskap på det nyinköpta markområdet i nordöst. Försett fönstren, exkl balkongpartier, med ny karmbeklädnad och ny ytterbåge av aluminium. I vissa badrum har, på lägenhetsinnehavarens bekostnad, även innerbågen bytts till aluminium. De nya ytterbågarna är glasade med lågemissionsglas. Försett hängrännorna på B- och C-husens yttertak med värmekablar. Genomfört radonmätningar på ett utvalt antal lägenheter i husen F-I. Där mätvärdet för 2 lägenheter låg över tillåtet gränsvärde. Åtgärder är vidtagna och ny mätning pågår Slutfört radonmätning i de 2 lägenheterna med för höga värden. Värdena låg nu under tillåtet gränsvärde. Låtit energideklarera föreningens bostadshus Påbörjat byte av balkongdörrar. Asfalterat kör ytan i anslutning till nya garaget/förrådet Fortsatt byte av balkongdörrar. Bytt ljusarmaturer i trapphus. Armaturerna är styrda med rörelsedetektorer för att minska elförbrukningen. Genomfört installation av bredband inkl telefoni och digital TV enligt anbud; antaget vid en extra stämma , från Tele Genomfört PCB-inventering där analyserade prover inte innehöll PCB överstigande värden som kräver åtgärd. Fortsatt byte av balkongdörrar. Spolat avloppsledningar Rensat/rengjort venti lationskanaler Text inom parentes avserforegående år

6 Br! Styrmannen 5 (12) 2011 Nytt elavta1 tecknat med fyrfasen AB samt VK besiktning utförd Lekplatsernas utrustningar är kompletterade och fortsatt utbyte av balkongdörrar Utför mätningar av fukthalt och temperatur i två vindar som underlag för eventuell tilläggsisolering av dessa. Målning av yttre bottenstycken på fönstren vid uteplatsernas i samtliga nedre lägenheter, inklusive byte av tätningslister. Avtalet med Pemco A/S för pellets uppvärmningen är uppsagt i dec 2011 för omförhandling till ev. nytt avtal. Planterat nya träd vid nedre parkeringen Återställande av skyddsrum och källarförråd med tillhörande installationer avel, bredband och TV efter brand i C-husets källare. Planerad verksamheter under det kommande året Under 2012 planeras arbeten enligt nedan: -Arbetet som påbörjades 2011 med mätning av fukthalt och temperatur i två vindar fortsätter. -Fortsatt arbete med ommålning av vissa fönster vid balkonger och uteplatser samt kontroll av droppkantplåten på balkongtaken. -Komplettera utrustning på lekplatser. -Fortsatt byte av balkongdörrar. -Asfalt på parkeringsytor. -Fortsatt arbete med inventering och utbyte av träd. -Översyn av förningens arbetsredskap, gräsklippare etc. -Stor rengöring av entregolven. -Inköp av nya tvättmaskiner. -Större brandskyddsåtgärder i källarutrymmen. -Förhandla fram nytt värmeavtal. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Ilpo Rainamo Lars-Erik Svedlund Marianne Pettersson Joao Laourerio da Cunha Inga-Lena Ångerud Fredrik Salava Yvonne Rydberg Gun Mickelsson Mikael Lindström Keijo Rasi Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant rdförande Vald för år 2011 och 2012 Vice värd Vald för år 2011 Sekreterare Vald för år 2010 och 20 II Försäkringar Vald för år 2011 och 2012 Årsavgifter Vald för år 2010 och 2011 Information Kabel-TV Vald för år 2011 och 2012 Garage Vald för år 2010 och 2011 Vald för år 2011 Vald för år 2011 Vald för år 20 I I Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 11 (11) st protokollförda sammanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget If Skadeförsäkring. Text inom parentes avser föregående år

7 Brj Styrmannen 6 (12) Revisorer Av föreningen valda revisorer Lars Wallin vald för år 2011 och Tore Jansson vald för år 2011 samt Ann-Margret Gehlin som suppleant. Valberedning Keijo Rasi sammankallande, Annika Savala och Per-la Henriksson. Suppleanter Marianne Preisler, Penti Stuttenbaker och Ann-Margret Gehlin. Husombud Dessa personer väljs på föreningsstämman för att vara styrelsens och medlemmarnas kontaktperson för resp. hus, och för 2011 har det varit följande: ' -Hus A Susanne Thunvik -Hus B Gunnar Edberg -Hus C Per-la Henriksson -Hus D Aarni Kolapakka -Hus E Bertil Karlsson -Hus F Mikael Mickelsson -Hus G Penti Stuttenbaker -Hus H Nicklas Mickelsson -Hus I Linus Larsson Föreningens stadgar Föreningens stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 20 maj 1966 samt nya stadgar är registrerade och nu gällande den 16 januari Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr I 569 I Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,00 3,02 4,00 4,41 Fastighetens belåningsgrad % 84,00 82,43 82,00 79,84 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till årets ingående låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Lån per kvm är räknat på bruttobeloppetjöre årets amorteringar och kommer så att beräknas framledes. Föreningens ekonomiska ställning Styrelsen har enligt denna årsredovisning redovisat ett överskott med kronor ,15 för verksamhetsåret 20 II. Styrelsen föreslår stämman ett dispositionsförslag på kommande sidor. Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med dispositionsförslag och bokslutskommentarer. Text inom parentes avser foregående år

8 Brf Styrmannen 7(12) rg ng RESUL TATRÄKNING INTÄKTER Not Intäkter årsavgifter Garage samt motorvärmare Lokalhyror Tvättavgifter Överlåtelseipantavgifter Förseningsavgifter ' Övriga ersättningar 5921 Summa intäkter KSTNADER Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkr. för styrelsen Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Styrelse-administration Ekonomisk förvaltning Revisionsarvode Summa övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Avskrivningar Avskrivning fastighet 5, Summa avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar Arets resultat

9 Brf Styrmannen 8(12) BALANSRÄKNING NT TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Byggnader 5, Mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar betalda årsavgifter Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar K-spar/insatskonto WS-placeringskonto WS-specialkonto Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Skattekonto Allkonto Handelsbanken Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar, Summa tillgångar cs

10 Brf Styrmannen 9(12) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital WS-special yttre repfond Reservfond Balanserad vinst Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Förutbetalda årsavgifter Inre reparationsfonden Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Fastigo cs

11 Brf Styrmannen NTER 10(12) 1 Fastighetsskötsel Löner Uttagsskatt å fastighetsskötselns löner Sociala avgifter Semesterlöneskuld inkl soc avg Pensionsförsäkrings premie inkl soc avg Övriga personalkostnader Avsatt till föreningens inre repfond Lokalvård Ventilationskanaler rengöring Renhållning/snö Underhåll Försäkringsskador Fastighetsskatt Kabel-TV Taxebundna kostnader Vatten-avlopp Bränsle Elförbrukning Sophantering Förvaltningskostnader Förvaltning/styresle Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärde Arets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående accumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående accumulerade anskaffningsvärde Accumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar cs

12 Brf Styrmannen 6 Övriga byggnader samt investeringar Ackumulerade anskaffningsvärde Arets anskaffning Utgående anskaffningsvärde (12) Ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört byggnadsvärde Redovisningsprinciper Byggnaderna är avskrivna med 0,4% av anskaffningsvärden Inventarier har avskrivits med 10% av inköpsvärden enär föreningen anser att de har den livslängden. 7 Mark Ingående anskaffningsvärde Arets anskaffning (från byggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Bokfört värde hela fastigheten Taxeringsvärde Byggnadsvärde Markvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattekonto Fordran If försäkring (brandskadan) Upplupna kostnader o Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Innehållen källskatt Upplupna sociala avgifter Upplupna semesterlöner inkl socavg Ränteavräkning Övriga upplupna kostnader 10 Fastighetslån Kortfristig låneskuld NT FNDERlRESULTAT Grundins. Ing saldo ,00 Enl stämmobeslut Utnyttjat under 2011 Arets avsättning Arets resultat ResJond ,00 Yttre repfond , , WS-fond ,70 ' Bal. Resultat , ,15 Totalt eget kapital ,85 0, ,00 0, ,15 Utgående balans , , , , , ,00 'inkl rta cs

13 Brf Styrmannen 12(12) FÖRSLAG TILL DISPSITIN AV FÖRENINGENS RESULTAT Under 2011 har uttag från den yttre reparationsfonden bokförts med kronor ,00 vilket avser inköp av nya balkongdörrar för kommande utbyten i föreningens lägenheter. Styrelsens förvaltningsberättelse utvisar för året ett överskott med kronor ,15 och föreslår stämman att besluta att Balanserat resultat , ,85 Arets resultat Avsättes till yttre reparationsfonden Avsättes till reservfonden Balanseras i ny räkning , , , ,00 Balanseras i ny räkning ,00 Underskrifter Gustavsberg den 19 april 2012 ~~~ IIpo Rainamo ordförande?~k- Fredrik Salava S-~ lkwo///?c ~6ucy, Marianne Pettersson // Joao Lourerio da Cunha 4~~ Inga-Lena Angerud 'D. Vv/7/lU 1yd:fe-r9' UYvonne RydbW J l-~~, Lars-Erik Svedlund Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 23 april 2012 ~!i3~ ~C\\L. Av före~stämman valda "interna" revisorer cs

14 Brt Styrmannen REVISINSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i Brr Styrmannen Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Styrmannen för verksamhetsåret Det är styrelsen som har ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen, Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfort revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-och balansräkningen, disponerar uppkommet resultat enligt forslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 23 april 2012 ~~.~HH ~~()l~~t~... ~ ~.'f.ij. Tore Janssom ' Lars Wallin ~reningsstämman utsedda revisorer HH

15 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Fond för yttre underhåll, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Här redovisas även tidigare års viktiga händelser för att underlätta vid ev överlåtelser respektive för kommande styrelsearbeten. Kassa och bank, är föreningens likvida medel och det är dessa belopp som inte bör minska år från år. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. msättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). M intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i de flesta föreningar är detta inte underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Skatt, de flesta bostadsrättsföreningar betalar numer en kommunal fastighetsavgift för flerfamiljshus 1 302:-per lägenhet. Detta belopp får dock ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa i ditt lilla hemarkiv. Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

16 m ombud, fullmakt m.m. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. mbudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud? Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företrädes av förmyndare. En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vi föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte lämna fullmakt. Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. rt Den / -20. Namnteckning Förening lägenhets nr:.

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00 Kallelse till ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Brf Elkvarn, Gustavsberg Tid: onsdag 22 april 2015, kl. 19.00 Plats: Gustavsgården, Biblioteket Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Aslög nr 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

för räkenskapsåret 2008

för räkenskapsåret 2008 ÅRSREDOVISNING BRF SLOTTSTERRASSEN I VÄRMDÖ Org nr 769600-1242 för räkenskapsåret 2008 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas den 5 maj 2009 Brf Slottsterrassen i Värmdö kallar till

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tegnergården Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer