Styrelsens verksamhetsberättelse i. Bostadsrättsföreningen Bruket Ekerö Organisationsnummer För perioden till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse i. Bostadsrättsföreningen Bruket 274-1 Ekerö Organisationsnummer 716418-6798. För perioden 2013-01-01 till 2013-12-31"

Transkript

1 till Bruket Föreningen äger och förvaltar del av fastigheten Tappsund 1:58 i Ekerö. Föreningen bildades och registrerades Föreningen bytte namn från Stranden Historik För perioden till Bostadsrättsföreningen Bruket Ekerö Organisationsnummer Revisorer har varit Bernt Blomberg med Gunilla Jerlinger som suppleant samt revisor från Borevision AB. Revisorer och Eva-Britt Söderlund två förening. Föreningens firma har tecknats av Yvonne Sjöberg, Bo Eriksson, Kjell-Erik Börjesson, Elisabet Rytter Firmateckna re HSB s representant Örjan Edvall HSB s suppleant Ralf Örvi Göran Svensk Bo Eriksson Suppleanter Karl-Olof Dahlberg Ingrid Willgert Hedersmedlem Gerhard Henriksson Elisabet Rytter Vice sekreterare Eva-Britt Söderlund Sekreterare Kjell-Erik Börjesson Vice ordförande Yvonne Sjöberg Ordförande Christina Holmqvist Ordina rie Styrelsen Styrelsen har frän och med haft följande sammansättning: (inkl. delägande medlemmar) fördelade på 125 lägenheter. Föreningen har, förutom Ekerö Bostäder och Stockholms läns landsting 133 medlemmar Dessutom är HSB Stockholm medlem och har styrelserepresentation enligt stadgarna. Medlemmar Föreningen består av 125 lägenheter och en lokal (Bokhandeln) Föreningens totala bruksarea är, enligt den ekonomiska planen, 932 kvm. Styrelsens verksamhetsberättelse i

2 föreningen. Administrationen har skötts av HSB. Fastighetsförvaltning Lägenhetsöverlåtelser Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden. Under verksamhetsåret har 11 lägenheter överlåtits. Inga lägenheter har återlämnats till Föreningens fyra lån är bundna, se not 14 långfristiga skulder. Föreningslokalen har under året använts av medlemmarna till födelsedagar etc. Tisdagskaffe för Cykelförrådet på 3ans gård har tagits bort och tillfällig stolpbelysning satts upp där. räntan. föreningslokalen. medlemmarna är mycket uppskattat. Även Lions och Samfälligheten har hållit möten i gårdarna. Vivaldi har skött trädgården enligt denna plan. Dörrstängare har satts upp på soprumsdörrar. Torktumlarna i Tvättstugan på Tegelbruksvägen har bytts. Radonmätning har utförts till gott resultat. Renovering av hissar har fortsatt på 7ans gärd under våren. Vi har fortsatt att byta ut de vitmålade insyningsskydden till nya tryckimpregnerade. Vi har bytt cirkulationspump och installerat ny reglerutrustning för värmen. Vi har satt in en reningsanläggning för radiatorer och inkommande vatten. Tappströms samfällighet levererar numera bara värme. Tidigare fick vi även varmvatten och TV. Vivaldi har även tagit ner klängväxter på fasaderna. Vi har tagit hjälp av HSB som upprättat en trädgårdsplan som vi nu använder för att föryngra samt att även fråga styrelsen. Den som vill glasa in sin balkong måste söka eget bygglov och lämna in bygganmälan till Kommunen, Årsavgiften för 213 har varit oförändrad och föreningen har en god ekonomi tack vare den låga Styrelsens arbete under perioden Valberedningen har bestått av Lotta Hansson och Lars Sandin Valberedning Distriktsombud har varit Yvonne Sjöberg och Christina Holmqvist Distriktsombud Löner 7 78 kronor. Arvoden 97 9 kronor Löner och arvoden Underhålisplanen som gjordes 29 gäller 2 år framåt. EKS Teknisk fastighetsförvaltning har svarat för fastighetsskötseln under året. Ordinarie föreningsstämma avhölls Sammanträden

3 Renovering av 3:ans gård och planen framför Föreningslokalen. styrelsen, skadedjursförsä kring och tilläggsförsäkri ng för bostadsrättshavare. Styrelsens ambitioner för kommande verksamhetsår Värmesystemet ska ses över, rör och radiatorer rengörs. Värmeväxlaren i UC måste eventuellt bytas. Trygg-Hansa. Från och med byter vi försäkringsbolag till Folksam, på grund av premiehöjning från Byte av återstående 7 fränluftsfläktar i höst. 3A är klar (.8.5. ersätter inte hemförsäkring). 4% Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys Balanserat resultat Överföring till yttre fonden 1 Styrelsen föreslår följande disposition: Årets resultat Balanserat resultat Stämman har att ta ställning till: Förslag till resultatdisposition pågår. bostadsområde, så vi måste lösa sophämtningen på ett annat sätt. Hur vet vi inte idag, utredning Arbetsmiljöverket har meddelat Ragn-sells och Ekerö Kommun att sopbilarna inte får köra inom vårt Fastigheten at fullvärdighetsförsäkrad i Trygg Hansa. 1 försäkringen ingår ansvarsförsäkring för Försäkring

4 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader -S Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

5 Balansräkning Anläggningstillgångar Tillgångar Materiella an/äggningstil/gångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not HSB Eostadsrättsförening Bruket i Ekerö Inventarier Not Summa tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Ko&ristiqa fordringar Omsättningstillgångar finansiella anläggningstillgångar Org Nr: Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Ovriga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar

6 Insatser Bundet eget kap/tal Underhllsfond Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Balansräkning Ansvarstörbindelser Inga Inga Fastig hetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut $7 765 Ställda säkerheter Poster inom linjen Summa eget kapital och skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Ovriga skulder Not Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till kreditinstitut Not Skulder Summa eget kapital Ärets resultat Fritt eget kapital Balanserat resultat HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Org Nr:

7 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Okning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet. Finansieringsverksamhet Okning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -2-2 Kassafiöde från finansieringsverksamhet -2-2 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början $ 442 Likvida medel vid årets slut kassafiödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

8 Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. från denna årsredovisning och budget för 214. på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal awiker kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen Från och med räkenskapsär som påbörjas 214 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Belopp anges i kronor om inget annat anges. HSB Bostadsrättsföreninq Bruket i Ekerö Redovisningsprinciper m.m. C/D Löner och arvoden ingår / persona/kostnader under not 2 Drift. j,i / Totalt Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings Sociala kostnader Löner och ersättningar Övriga förtroendevalda/anställda Föreningsvald 5 5 Revisorer Sociala kostnader Arvoden styrelse Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Övriga bokslutskommentarer kr. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 55 Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt förekommande i fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 % domstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Inkomstskatt och underskottsavdrag underhälispian. Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens Fond för yttre underhåll Avskrivning på inventarier ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning på 2 år. Avskrivning sker enligt en 6-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade Avskrivning på byggnader Org Nr:

9 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Noter Not 1 Nettoomsättning Ärsavgifter Hyror Ovriga intakter Bruttooms8ttning Avgifts- och hyresbortfall Hyresföduster -l Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-W Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto 16 g Ovriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ovriga räntekostnader r

10 Taxeringsvärde Bekförtvärde $ Utgående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Not 6 Byggnader och ombyggnader Noter HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Skattetordringar 7 54 /J Skattekonto 371 Il 742 Not 1 Övriga kortfristiga fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 Ingående anskaffningsvärde 5 5 Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Bokfört värde 3 21 Utgående avskrivningar Ärets avskrivningar Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvarde Not 8 Inventarier Bokfört värde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde mark Not 7 Mark och markanläggningar Mark Byggnader Org Nr:

11 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Noter Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader varav: HSB Stockholm Tappströms samfällighet TryggHansa Närlunda vägsamfällighet ComHem Upplupna ;ntakter Not 12 Kassa och bank Konto SBAB Konto Swedbank Not 13 Not 14 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstftut Uppi. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Ärets resultat Ränteändr. Nasta års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering SBAB ,88 h SBAB ,9% SBAB ,13% SBAB ,84% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga skulder Moms Källskatt Depositioner

12 . Org Nr HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö Noter Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader Förutbeta Ida hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader varav Green quality Fortum el BoRevision Revisorsarvode Sociala avgifter Frid hems Entreprenad EKS Ehrnlund Byggvawhuset Fänngsö Servicesidan Vatten Sopor / $ Chnstina Holmqvi il t Gerhard Henricsson Elisabet Rytter Eva-Britt Söderlund / Yvhne Sjöberg 4 -j Orjan Edwall - Vår revisionsberättelse har) tf - lamnats beträffande denna årsredovisning : Av föreningen vald revi Alexander FoilÖf BoRevision AB Av HSB Piksförbund utsedd revisor

13 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö, org.nr Rapport om arsredovisningen Vi har utfört en revision av arsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö för räkenskapsaret Styrelsens ansvar för arsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en örsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en arsredovisning som inte innehaller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pa fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn frän BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att ärsredovisningen inte innehaller väsenuiga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i ars redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegenfligheter eller på fel. Vid denna hskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar ärsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdenng av ändamälsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av arsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller födust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Bruket i Ekerö för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller födust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som undedag för värt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller födust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som undedag för vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om nagon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om nagon styrelseledamot pa annat sätt har handlat i strid med arsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamalsenliga som grund för vara uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsaret. Stockholm den ) I%_1c:) t :5berätte15 är förenlig med 7 Av förenin,ei vald BoRevision AB Vi tillstyrker därför att föreningsståmman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. revisor 7 Av HSB Riksförbund förordnad revisor Alexander Forslöf

14 46% Dnft 3% Rantekostnader 2% Skatt Totala kostnader HSB Bostadsrättsföreninq Bruket i Ekerö \ o _ s_, ey o - lit : - Ar213 JAr212 Fördelning driftkostnader 14% Underhall 8% Avskrivningar Org Nr:

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Anne berg i Danderyd

Brf Anne berg i Danderyd Brf Anne berg i Danderyd "Hästarna som drar solvagnen över himlavalvet är en tydlig symbol för vårt beroende och dyrkan av allt livs förutsättning, Solen." Mats Åberg, konstnären som har skapat våra fma

Läs mer

HSB BRF ROSEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF ROSEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF ROSEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF Haubitsen 2 Årsredovisning 2012/2013 2 (6) ÅRSREDOVISNING 2012-09-01-2013-08-31 för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 2 i Stockholm, org.nr. 702000-8525 Styrelsen

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5 Organisationsnummer Årsredovisning 2013/2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5, Lidingö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2013-30/6

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer