Utbetalning av partistöd (AU 228) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbetalning av partistöd 2016. (AU 228) KS 2015-218"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Utbetalning av partistöd (AU 228) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Utbetala partistöd för 2016 i januari 2016 i enlighet med regler för kommunalt partistöd. Beslutsunderlag Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun. Centerpartiet - redovisning och revisionsberättelse Folkpartiet Liberalerna redovisning och revisionsberättelse Kristdemokraterna - redovisning och granskning Miljöpartiet de gröna redovisning för partistöd Nya Moderaterna - redovisning och revisionsberättelse Socialdemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Sverigedemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Vänsterpartiet - redovisning godkänd av revisorerna Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 2 kap. 11 ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd komma in med en redovisning hur partistödet använts under föregående kalenderår innan den 1 juli. Till redovisningen ska en av partierna utsedd granskare beskriva hur pengarna använts. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen. Falkenbergs kommun har i sina regler för kommunalt partistöd beslutat inget partistöd ska betalas ut till partier som inte lämnat in redovisning och granskning rapport innan den 1 juli. Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har inkommit med en redovisning och granskningsrapport före 1 juli Därmed ska kommunfullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktigeförsamlingen för Partistödet betalas ut till partierna i januari Redovisningen syftar till att ge allmänheten en inblick i hur partierna använder de stöd som de får från kommunen. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 213 Ekonomi Partistödet består av ett grundbelopp på kr per parti i kommunfullmäktige och kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) Beloppet är uträknat efter SKL prognos över KPIX index från cirkulär 15:15, och kommer justeras efter KPIX faktiska utfall KPIX enlig prognos = 1,0004 * 1,0014 = 1, Partistödet uppgår till en totalkostnad på kr för kommunen Det fördelas på följande vis: Parti Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Nya Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Partistöd kr kr kr kr kr kr kr kr Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 5.9 Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun Antagna av kommunfullmäktige , Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av Ett grundstöd om kr per parti och år, samt Ett mandatstöd om kr per mandat och år. Stödet regleras årligen av konsumentprisindex (KPIX) med utgångspunkt från Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) Partistöd utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts for det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 6 Årligt beslut Beslut om partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 1 gång per år. Kommunfullmäktige har fastställt partistödet (KS ) Kommunfullmäktige har vid följande tillfälle beslutat om ändring: (KS )

4 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman Centerpartiet i Falkenbergs kommun, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt praxis. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med distriktets stadgar varför vi tillstyrker: att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Johansson revisor Marianne Carlsson revisor

5 Centerpartiet i Falkenbergs kommun INTÄKTER 2014 Falkenbergs kommun Kommunstyrefseförvaifninnen Kansfienharen f Partistöd Medlemsavgifter Serviceavgift Ränteintäkter Övriga intäkter Åter från Valfond Summa intäkter kr kr kr kr kr kr kr Dnr Dpi KOSTNADER Marknadsföring Medlemsavgifter Annonser Möten Information Utbildning Expedition Bidrag till CUF Kostnader till distriktet i Flalland Övriga kostnader Eu val Kyrko val Personal Resor och arvoden Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr 933 kr kr kr kr Val 2014 Möten Folder Övrigt Valstuga Du och jag Annonser Summa Val kr kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr BRUTTORESULTAT Avsättning till valfond NETTORESULTAT

6 Revisionsberättelse för Folkpartiet Liberalernas kommunförening pwj -Hfi- ) o / JP Undertecknade revisorer valda av kommunföreningen har granskat f r 1 eni^ " s förvaltning och ekonomiska redovisning för räkenskapsaret 2014, Granskningen har omfattat verksamhetsberättelse, bokföring, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningen är utförd med noggrannhet och omsorg. Samtliga ekonomiska transaktioner är bekräftade med verifikationer. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Falkenberg Bengt Karlsson Antoine Ghantous

7 Folkpartiets kommunlöremng Räkenskapsårets böljan: ! Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr; Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar i Falkenbergskonto Föreningskonto Placeringskonto 5 373, , , , , , ,! , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,63 S:A TILLGÅNGAR , , ,63 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital O 2010 Eget kapital 2099 Redovisat resultat , ,86 0, , , ,98 S:a Eget kapital , , ,63 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,63 BERAKNAT RESULTAT -O.OG 0, /1 Falkenbergs errimun KommunstyrolseförvaNningen Kansiieniieten OS- 2 2 Dnr Dpi

8 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaitningen Kanslienheten OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun I brev har Kristdemokraterna underrättats att en redovisning hur partistödet för 2014 använts skall lämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Här kommer denna redovisning. Det kommunala partistödet för 2014 är för Kristdemokraternas del kr. Dessa pengar har använts till Lokalhyra Kontorsmaterial Litteratur Porto- och bankavgifter Möten Annonser Utbildning Valkostnader 6000 kr 1894 kr 200 kr 1193 kr kr kr 4812 kr kr. De totala valkostnaderna uppgår till kr. I dessa inräknas kostnaderna för valtorget, valutskick, tryck, annonser, pelarreklam, möten, utrustning, valbil mm. Särskild granskningsrapport lämnas av Carina Ejdestig Falkenberg den 22 juni 2015 Daniel Bernhardt ordförande

9 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommonsiyre(fiaförvQjjnj flg en Ko ny lien h&fq n unr "15 -OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun Kristdemokraterna har lämnat en redogörelse för hur partistödet för år 2014 om kr har använts. I egenskap av utsedd granskare har jag tagit del av de verifikationer som ligger till grund för redovisningen. Jag har i egenskap av avdelningens revisor gått igenom avdelningens räkenskaper vid revisionen inför årsmötet den 14 februari Nu har jag granskat samtliga verifikationer som ligger till grund för sammanställningen. Jag anser att min granskning ger vid handen att lämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Falkenberg den 22 juni 2015 Carina Ejdestig Granskare

10 Falkenbörgs kommun 1 Komrnunsiytelseförvalirf ingen Kanslienheten Drir 2.ol5-Qi^ Dpi CTb MILJÖPARTIET I FALKENBERG REDOVISNING AV PARTISTÖD FÖR 2014 INKOMST: PARTISTÖD KOSTNADER: LOKALHYRA EL MÖTESKOSTNADER TRYCKSAKER KONGRESSKOSTNADER UTBILDNING Falkenberg Va-tjri Abel, kassör Othmar Nekham, revisor

11 . / Nya Moderaterna - Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Verksamhetsberättelse Kretsstyrelsen Valda ledamöter Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Verksamhetsåret 2014 Lena Ardhe Angela Malmgren Ingemar Stridh Gun-Marie Stenström MQ-ansvarig Falkenbergs kommun Ko m m u nsiyre! sef örva! tn ingen Kansiienhsten Dnr j Dpi o a Självskrivna ledamöter Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Claes Ljung Rie Boulund Knut-Arne Kareld Gustav Mötte Linda Buvari Fullmäktigegruppens ordf. (fram till och okt. -14) Ordförande, Årstadsföreningen (representant från Årstad vakant sedan okt - 14, då Rie blev ledamot i styrelsen i egenskap av Fullmäktigegruppens ordf.) Ordförande, Ullaredsföreningen Ordförande, MUF Ordförande, Falkenbergsföreningen Adjungerad Rune Samuelsson Kampanjledare Revisorer Ordinarie Suppleanter Valberedningen Sammankallande Ledamot Ledamot Hans Bertilsson (sammankallande) och Martin Johnsson 1. Bengt Mård 2. Åke Jansson Jonas Marting Christer Norrman Anders Treschow Antal medlemmar I de tre partiföreningarna; Årstad, Ullared och Falkenberg, hade vi 318 medlemmar, varav 65 medlemmar i MUF per den 31 december Styrelsemöten Under verksamhetsåret har vi haft sju stycken protokollförda styrelsemöten, från och med årsmötet fram till och med Därtill ytterligare två möten under 2015 fram till årsmötet.,i/l

12 Supervalåret -14 Kretsstyrelsearbetet under året har till stor del bestått i att planera, förbereda, organisera och genomföra vårt partis valkampanjarbete inför EU-valet i maj och Val - 14 i september. I december stod vi också inför ett eventuellt val i mars Men med Decemberöverenskommelsen mellan regering och Alliansen, blev ett extra val avstyrt. Valkampanjledare Angela har med stort engagemang varit spindeln i nätet, internt, samarbete med allianspartierna och i kontakter med media på olika sätt. Vår samtalskampanjledare, Rune Samuelsson har lett, planerat vår samtalskampanj. En valkampanj utan dedikerade och passionerade medlemmar hade dock inte blivit någon valkampanj alls. Varje dag på torget vid vår valstuga, vid ett otal evenemang, medlemsträffar, dörrknackning i våra bostadsområden, samtal med media med mera med mera. Ett stort TACK till alla. Ovärderligt. Övrigt Medlemsaktiviteter har under det gångna året arrangerats och finansierats av partiföreningarna. Dessa aktiviteter framgår av föreningarnas verksamhetsberättelser. TACK! Ett särskilt tack till Claes Ljung, och ditt oförtrutna och inspirerande arbete i Kretsstyrelsen. Ekonomin redovisas separat. Falkenberg, 11 mars, 2015 Nya Moderaterna, Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Lerfa Ardhe Aneela Malmgri Gun-Marie Stenström Rie Boulund // / / / & -fyr / r émn/\ Knut-Arne Karéld / Linda JBuvari Gustav Mötte "Tillsammans formar vi framtidens politik" fy. «A

13 Falkenbergs Kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Balansräkning Tillgångar Bankkonton Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Valfond Leverantörsskulder , , , ,00 220, , , , ,79 0, , ,79 Resultaträkning för räkenskapsåret Rörelsens intäkter Kommunala bidrag Rörelsens kostnader Valet Rikskonferenser och service från partikansliet Årsmötes-& nomineringsstämmor Lokalhyra Resekostnader Annonsering och reklamtrycksaker Gruppmöteskostnader Lämnade bidrag, Moderaterna i Halland Bankkostnader Uppvaktningar Övriga kostnader, Partiföreningarna, MUF Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Resultat efter finansiella intäkter Återföring från valfond x i Arets resultat f c , , , , , , , , , , , ,00 500,00 697, , , , , , , ,94 t

14 Revisionsberättelser 2014 Till Falkenbergs kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Moderata Samlingspartiet i Falkenbergs Kommunkrets. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har granskat räkenskaperna och kontrollerat den utgående balansen. Verksamheten har vi följt genom att granska protokoll och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att Kretssårsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Hans Bertilsson Martin Jonsaon

15 ^ Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET Folken bergs kornmun Kommunstyrelseförvdfningen Kansiienheten Dnr K_s ^Dio- '2J& Dpi CO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Falkenbergs arbetarekommun lämnar härmed följande berättelse av verksamhet 2014: STYRELSEN Per Svensson, Ordförande Majvor Wallin, Vice Ordförande Olle Torlycke, Kassör Björn Jönsson, Sekreterare Kerstin Zander, Studieledare Jeanette Synnergren, Facklig ledare Stig Bengtsson, Ledamot Mari Emanuelsson, Ledamot Dahn Persson, Ledamot Fredrik Johansson, Ledamot Christina Johansson, Ledamot Göte Johansson, Ersättare Jan Dickens, Ersättare Marcelle Farjallah, Ersättare Gabriella Geertinger, Ersättare Gustaf Kristensson, Ersättare Markus Dufwa, Styrelseelev Denisa Ruca, Styrelseelev Ellinor Thorsson, personalrepresentant VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Ordförande, kassör och sekreterare VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SUPPLEANTER Vice ordförande, studie organisatör och facklig ledare 1

16 REVISORER Kim Johansen Torgny Lagerberg Bengt Hackberg REVISORSUPPLEANTER Dorontina Ademi Jan-Erik Christensen Ingegerd Rönnbäck VALBEREDNINGEN Kjell-Arne Andersson, sammankallande tom 5 oktober 2014 Bernt Zander, sammankallande från och med december 2014 Karl Gustaf Carlzon Andreas Lundberg Kim Johansen Maria Lennartsoon Monika Bréti SAMMANTRÄDEN Verkställande utskottet har under verksamhetsåret haft 11 stycken protokollförda möten. VU har förberett styrelsens ärenden och hanterat löpande ärenden mellan styrelsens möten. Arbetarekommunens styrelse har haft 11 protokollförda möten under det gångna året. ARBETAREKOMMUNENS EXPEDITION På expeditionen har även detta år Ellinor Thorsson arbetat och administrerat arbetarekommunens verksamhet. PARTIDISTRIKTET Falkenbergs arbetarekommun har haft följande förtroendevalda i partidistriktets olika organ: Partidistriktets styrelse: Hans Hoff, ordförande Per Svensson, ledamot Majvor Wallin, suppleant Revisorer Maria Lennartsson, suppleant Valutskottet Kerstin Zander, ordinarie Per Svensson, Suppleant 2

17 Kommunala Gruppen Jan Dickens Internationella utskottet Sten-Olof Svensson Runar Kaattari Fackliga utskottet Jeanette Synnergren Pensionärsrådet Gunnar Bengtsson Västsvenska representantskapet Kjell-Arne Andersson, Ordinerade Kerstin Zander Ersättare SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR I ARBETAREKOMMUNEN Uttaget Förening/ Klubb A E Total Väster Kvinnoklubben Fegen IF Metall (Vilande) Kommunal LIVS LOs Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad SSU Söder Ullared Vessigebro Vinberg Älvsered

18 Öster Direktansl Totalt: 403 A - Aktiv (Huvudmedelmskap) E- Extra (Huvudmedelmskap i annan förening) ORGANISATIONSANSLUTNA Målarna Handels avd 3 IF Metall avd 44 Kommunal VALRÖRELSEN 2014 Vi hade en fantastisk valrörelse många utåtriktade verksamheter, vi har täckt hela kommunen! - Stor uppslutning bland våra förtroendevalda Knackat dörr på startegiska områden, både i centralorten och på landsbygden Torgmöten Marknader Delat ut fika på stationen Deltagit i olika debatter l:a maj firandet på Rådhustorget med hoppborg, popcorn och Falkenbergs blåsorkester med Hans Hoff, Kerstin Zander, Per Svensson och Marcus Dufwa som talare. Valstuga på Rörbäcksplatsen 15 augusti 13 september, bemannad Måndag- Fredag Lördag Ansvariga för ljudanläggningen på Rörbäcksplatsen Succé blev det med vår popcorns maskin Några centralpersoner hade vi på besök Olle Ludvigsson, Håkan Juholt och Mikael Damberg - Vi firade 110 års jubileum på Hwitan - Vi gjorde ett bra val, 2018 tar vi över i Falkenberg 4

19 En utförligare rapporter om valrörelsen 2014 kommer att finnas på Arbetarekommunens exp. efter årsmötet / Kerstin Zander - Valledare FÖRENINGSMÖTEN OCH VERKSAMHET Årsmötet Årsmötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg den 13 mars. Årsmötet började med att medlemmarna sjöng "Arbetssöner". Efter det hölls det parentation för Solweig Reinhardt och Arne Johansson. Till årsmötesordförande valdes Kerstin Rosell och som årsmötets sekreterare valdes Lars- Gunnar Berghorn Strandling. Per Svensson presenterade vårat Valprogram för medlemmarna. Efter det hölls det sedvanliga mötesförhandlingar och styrelsen fick ansvarsfrihet av medlemsmötet. De olika nämndernas verksamhetsberättelser gicks också igenom. Sen var det dags för att presentera fullmäktigelistan inför Valet 2014 som sen mötet fastställde. Olof Torlycke valdes till ny kassör samt att Stig Bengtsson, Björn Jönsson, Majvor Wallin och Marie Emanuelsson valdes till ordinarie ledamöter samt att Göte Johansson, Jan Dickens, Marcelle Farjallah, Gabriella Geertinger samt Gustav Kristensson valdes till suppleanter. Jeanette Synnergren valdes till Facklig ledare. Mötet avslutades med "Internationalen". / Björn Jönsson Första Maj 1 maj 2014 i Falkenberg gick i valets tecken med roliga aktiviteter för hela familjen och brinnande tal av engagerade talare. Vi satsade på hoppborgar, färskpoppade popcorn till barnen och musik för alla. Mikael Geertinger underhöll på torget mellan och efter talen. Efter en gemensam samling på Rådhustorgetav gick ett välfyllt demonstrationståg med ca 200 personer gatorna fram i Falkenberg med årets tema " Ingen Ung utan jobb" högt buret. Som vanligt var vägen kantad av sympatisörer och nyfikna. Efter tåget slöt ytterliga 100 personer upp på torget och tog del av talen och underhållningen. Talare detta år var riksdagsledamot Hans Hoff, Ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa. 5

20 Medlemsmötet den 19 juni Hölls i Teatergrottan i Folkets hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte skulle Arbetarekommunen välja ny gruppledare i Tekniska Nämnden då Fredrik Johansson valt att avgå. Möte valde Yen Gunnarsson till denna post. I övrigt gjorde Monika Bréti mötet uppmärksamma på att S deltagit i Pridefestivalen. Mötet avslutades med att Arbetarekommunen bjöd de närvarande på tårta och Per Svensson önskade alla en trevlig sommar. Mötet besöktes av ca 40 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmötet den 14 oktober Hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. Mötet inleddes med en parentation för Kjell-Arne Andersson som lämnat oss. Mötet innehöll en information om S-Kvinnors Palestina projekt. De höll en föreläsning om vad deras projekt skall leda till och hur de skall jobba. Sen var det dags för behandling av nomineringar till Region Halland. Nomineringarna gicks igenom och godkändes av mötet och skickades vidare till Partidistriktet. Bernt Zander valdes även till sammankallande i valberedningen. Majvor Wallin fick äran att vara mötesordförande. Mötet besöktes av ca 45 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmöte den 20 november Medlemsmötet hölls i Kyrkans hus i Falkenberg och på plats fanns 82 röstberättigade medlemmar. Hans-Inge Sjögren valdes till mötesordförande och Lars-Gunnar Strandling Berghorn förde mötesprotokollet. På detta möte var det till fokus på val till nämnder bolag och styrelser i Falkenbergs kommun. Medlemsmötet den 22:e januari 2015 Mötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte fastställdes listan på de som skall åka på Distriktskongressen under vården När det var gjort fattade mötet även beslut om de olika motionerna som skickats in. Vissa motioner gick till distriktskongressen och vissa till partikongressen. Efter det så arbetades det i olika grupper där man tog fram vad man tycker är viktigt att jobba med i framtiden. Det var många bra förslag som kom fram och ordförande Per Svensson tackade för detta. Mötet besöktes av ca 50 deltagare. / Björn Jönsson 6

21 Studieverksamheten Aftonskolan var nu inne på sitt fjärde år, gruppen har under åren reducerats till ett 15 tal deltagare, riktiga eldsjälar vill jag påstå som har visat stort intresse för denna verksamhet! Vi har vi några tillfällen bjudit in Framtidsgruppen, studie och valledare i våra olika s-föreningar och klubbar! Aftonskolan avslutades på våren, därefter var valarbete för hela slanten" Föreläsare har under 2014 varit: Januari Veronika Norberg - socialmedier Februari, Aida Hadzialaci Kommunråd och regionalvalledare Mars Olle Ludvigsson skulle medverkat fick tyvärr förhinder, avslutning på Aftonskolan Utbildningen skulle avslutas med en resa till Bryssel vilken blev inställd pga för många avhopp Aftonskolan har varit det mest givande jag har jobbat med på studiesidan, mycket planering många bra föreläsare genom åren! Hoppas att någon tar vid och gör någon uppföljning nu när jag lämnar mitt uppdrag som studieledare. Framtidsgruppen som startade 2013 hade några träffar under 2014 tillsammans med Aftonskolan Vi har träffats och diskuterat framtidsfrågor och vilka frågor som skulle prioriteras inför valet, det vi kom fram till är frågor som stämmer bra överens med de centrala budskapen: Sysselsättningen Skolan Äldreomsorgen Landsbygdsfrågor Välfärdsfrågor Frågor som blev mycket aktuella i valrörelsen Under hösten startades upp en utbildning i politiskt ledarskap, som fortsätter under 2014 /Kerstin Zander - Studieledare Fackliga utskottet. Det fackliga utskottet har under 2014 lagt krutet på valåret. Genom nära samarbete med såväl LO Facken Falkenberg som Fackliga Utskotten i Halland, har det genomförts aktiviteter som torgdagar samt Lördagspåse utdelning på Falkenbergsstation. Arbetsplatsbesök har genomförts där Karl-Petter Thorvaldsson gästade på Carlsberg i Falkenberg, ringaktiviteter, samt dörrknackningar. Arbetarkommunens styrelse har tagit beslutet att det Fackliga utskottet nu har möjlighet att bjuda in både LO och tjänstemannafack som ej är organisations anslutna. Detta gör att det kommande årets verksamhet kan vidgas. / Jeanette Synnergren - Facklig ledare 7

22 Pensionärsrådet i Falkenbergs arbetarekommun Pensionärsrådet har under 2014 bestått av Kerstin Zander, Ulla Johansson, Hasse Alexandersson, Gunnar Bengtsson, Bengt Henningsson, Ingvar Henriksson, Peter Olesen, Bernt-lnge Dygården samt Sören Gustavsson. Rådet har haft fyra sammanträden med Gunnar Bengtsson som mötesordförande. Året har präglats av valrörelser. Inför EU valet bjöd rådet in medlemmar o sympatisörer till ett möte där EU- parlament - kandidat Eva Borg Kungsbacka och Socialnämndens v. ordf. Britt-Mari Johnsson Falkenberg informerade om varför vi egentligen ska gå och rösta och hur detta val påverkar oss. Pensionärsrådet bjöd även in medlemmar o sympatisörer till ett möte med fokus på äldrefrågor inför riksdagsvalet. Riksdagsman Hans Hoff och regionpolitiker Kerstin Zander medverkade. Vid mötena har lämnats rapporter från valarbetet i partiet samt från bygglovsnämnden. Kerstin Zander har informerat från Regionen om lokala Falkenbergsfrågor, bla. Palliativa som nu är beslutat och ska tillbaka till Falkenberg. Rådets medlemmar har även deltagit i partidistriktets pensionärsråds möten som har varit förlagda till Falkenberg och där Riksdagsman Hans Hoff har informerat om läget i partiet och Riksdagsman Kurt Kvarnström talade om pensioner. / Gunnar Bengtsson -Sammankallande 8

23 SLUTORD Hungrig 110-åring satsar mot nya mål Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt Vi genomförde två valrörelser och många har vittnat om att vi varit mer aktiva än på länge. Detta visade sig också i det kommunala valresultatet där vi gick fram med 3,4 procentenheter till procent. Därmed vann vi ett mandat till i Kommunfullmäktige. Tyvärr räckte det inte till att skapa ett majoritetsstyre med andra partier utan istället har vi fått ett skakigt borgerligt minoritetsstyre med fem partier. I och med detta har våra möjligheter att påverka ökat ordentligt och vi har redan nu efter ett fåtal månader lyckats vinna några voteringar i Fullmäktige. Vi växte ordentligt även i Riksdags- och Regionvalet i kommunen. Anledningarna till detta är ganska enkla. Fler personer hjälpte till i valrörelsen och vi hade ett framtidsinriktat alternativ som många i vår kommun gillar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till i valrörelsen. En annan höjdpunkt under året var vårt 110-årsfirande på Hwitan i Falkenberg. Festligheterna på kvällen var lyckade och efter en god buffé bjöds det upp till dans med Victoria Rockers. Under året har vi också inlett ett arbete med att ta fram nya mål för vårt partiarbete i kommunen. Visionen står klar: Vi är framtidspartiet i Falkenbergs kommun. Det enda klara målet fram till 2018 är att vi ska leda ett majoritetsstyre i kommunen. Vi lever i en kommun med starkt stöd för socialdemokratin och vi har nu fyra år på oss för att bygga upp en politik och organisation för att bli det dominerande partiet i Falkenberg fr.o.m. valet Under året har vi också tagit fram fem ledord för organisationen. Följande ord leder oss i framtidens partiarbete: Glädje, Respekt, Gemenskap, Högt i tak, Kamratskap. 9

24 Styrelsens ordinarie ledamöter Per Svensson OlleTorlycke Björn Jönsson Majvor Wallin Kerstin Zander Jeanette Synnergren Stig Bengtsson Dahn Persson Fredrik Johansson Christina Johansson Marie Emanuelsson 10

25 FALKENBERGS ARBETAREKOMMUN BOKSLUT 2014 RESULTATRÄKNING Not INTÄKTER Rörelsens intäkter 1, , ,50 KOSTNADER Rörelsens kostnader 2, , ,87 Resultat före finansiella intäkter , ,63 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter , ,56 Resultat efter finansiella intäkter , ,19 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning Valfond 0, ,00 ÅRETS RESULTAT ,96 186,19 Not 1 Rörelsens intäkter 1 Medlemsavgifter , ,00 2 Partistöd , ,00 3 Lönebidrag , ,00 4 Övriga ersättningar , ,50 S:a Intäkter , ,50 Not 2 Rörelsens kostnader 1 Material och varor , ,86 2 Hyror , ,00 3 Förbrukningsinventarier , ,00 4 Underhåll maskiner/inventarier , ,00 5 Annonsering , ,00 6 Telefon-Data , ,00 7 Porto , ,00 8 Bank-Förvaltning 1820, ,00 9 Möten , ,00 10 Förtäring , ,01 11 Medlemsavgifter organisationer 946, ,00 12 Gåvor-Uppvaktning 2 507, ,00 13 Anslag , ,00 14 l:a majkostnader 11175,00 0,00 15 Övriga , ,00 16 Löner-Arvode , ,00 17 Personalomkostnadspålägg , ,00 18 Bilersättning 9 340, ,00 19 Övriga personalkostnader , ,00 S:a Kostnader , ,87 Sida 2

26 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FALKENBERGS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Undertecknade revisorer, som av Falkenbergs Arbetarekommun utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för tiden , får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Vi har granskat förvaltningen och gått igenom andra handlingar, som lämnar upplysning om arbetarekommunens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter under året samt arbetarekommunens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi: Att balansräkning och resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg den 4 mars 2015 Torgny Lagerberg Kim Johansen Bengt Hackberg 11

27 Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaifningen Kansiienheten » 1 8 Årsrapport för Sverigedemokraterna Falkenberg Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7 Årsrapportkommentar av redovisningskonsult

28 Sverigedemokraterna Falkenberg 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

29 Sverigedemokraterna Falkenberg 3(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsrapporten har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

30 Sverigedemokraterna Falkenberg < 7 > Balansräkning Belopp i kr No{ TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Q0 8Q5 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 Sverigedemokraterna Falkenberg Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

32 Sverigedemokraterna Falkenberg (7) Noter Not 1 Leverantörskulder I denna posten ingår obetalda fakturor och utlägg enligt nedan specifikation: 1. inkclub 615kr 2. Falkenbergs Posten 3156kr 3. Ocean Bar Julbord 7J 60kr 4. Övriga ännu ej ersatta utlägg till beloppet: 7456,76kr Not 2 Övriga kortfristiga skulder I denna posten ingår 1 utlägg från fg år 2013.

33 Sverigedemokraterna Falkenberg 7(7) Underskrifter Ort och datum Styrelserepresentant 1 Styrelserepresentant 2

34 Årsrapportkommentar Till styrelsen i ideela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg org nr Jag har biträtt den idéela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg med att upprätta årsrapporten för år Årsrapporten utvisar ett redovisat underskott om kr (fg år 84272kr) samt en balansomslutning om kr (fg år kr). Det är föreningens styrelse som har ansvaret för årsrapporten, samt att den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm. Mitt arbete med årsrapporten grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete genom att beakta bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsrapporten ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. I mitt arbete med bokföringen har jag enbart funnit en post där det saknades underlag i det underlag som tillhandahållits mig, samt i hanteringen av föreningens konto i bank och vad det gäller handkassan. Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av årsrapporten. Redovisningskonsult

35 Falkenbergs kommun Kommunslyrelseförvaltningen Kanslienheten l 8 Dnr Kft,20(5-2IÖ Dpi CO Revisionsberättelse för Sverigedemokraterna Falkenberg orgemantlonsnummer Sg , Yi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: - att resultaträkning och balansräkning fastställs - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret arsson medlemsnr Av SD Falkenberg vald revisor tillsammans med Albin Joseffson auktoriserad Förvaltningsassistans Flalmstad, se separat godkänd granskning från Förvaltningsassistans Flalmstad.

36 Verksamhetsberättelse 2014, Vänsterpartiet Falkenberg ^ Versamheten under det gångna året präglades i hög grad av valen; valet till Europaparlamentet i maj och valen till riksdag, region och kommun i september. Största delen av de aktiviteter och möten som anordnades under året skedde med tanke pa valen och skedde i anslutning till dem. Inför året planerade styrelsen för ett halvår i taget och planerade, förutom aktiviteter i samband med valen, även ett antal medlemsmöten i partilokalen. De viktigaste av de utatriktade aktiviteterna var ett möte med Eva-Britt Svensson 10 april i Folkets Hus, Hans Linde om utrikespolitik 19 augusti, Ida Legnemark om internfeminism 27 augusti och Lars Ohly om heta valfrågor 31 augusti. Samtliga de tre senare mötena ägde rum på "På G", ett kafé i centrala Falkenberg. Gemensamt för samtliga möten var att även om de var innehållsmässigt intressanta och föredragshållarna kunniga och i flera fall välkända så drog de mindre folk än vad vi på förhand räknat med. Det gällde även de medlemsmöten som hölls under året. I valarbetet, speciellt inför septembervalet, deltog däremot inte bara ett fatal medlemmar utan många hjälpte till med utdelning av material, affischering etc. I huvudsak var, liksom tidigare år, valinformationen förlagd till Rörbäcksplatsen dit vi hade hyrt en container för att härbärgera valmaterialet. I övrigt deltog vi i aktiviteter i stadsdelarna Falkagård och Sloalyckan inför båda valtillfällena. Glädjande var att lokalavdelningen fick flera nya medlemmar under året. Medlemsantalet uppgår för närvarande till cirka femtio medlammar vilket är en klar ökning. Efter valet kunde en viss trötthet skönjas, möjligtvis orsakad av den långt ifrån tillfredsställande valutgången för partiets del. Det gjorde att några direkta insatser, förutom medlemsmöten, inte gjordes med undantag för ett möte till vilka enbart de nya medlemmarna inbjöds. Resultatet när det gäller hur det hörsammades var inte upplyftande. Så det gångna verksamsåret var händelserikt och intresant och bjöd på både med- och motgångar. Det åligger nu den nya styrelsen att söka ta till vara den resurs som de nya medlemmarna kan förväntas bli i arbetet för ett starkare Vänsterparti i Falkenberg. För styrelsen, som det gångna året bestod av undertecknad samt Anita Gidén, Inger Nilsson, Mikael Hallberg, Lennart Johnsson och Per Sjövall. Johny Kronwall - ordförande Falkenbergs kommun KommunslyrelseförvoSiriingen Kansiienhefen 2, Dnr KS Dpi

37 M A Bokslut Förening: Vänsterpartiet Falkenberg Period: Sista bokförda verifikat: nr 95 bokfört datum: Utskrift: Tillgangar A B C Handkassa Plusgiro Bankkonto Summa: ,00 kr ,19 kr 7 930,93 kr ,12 kr ,00 kr ,66 kr 7 930,93 kr ,59 kr Förändring 0, ,53 0, ,53 Inkomster och utgifter Verksamhet Inkomster Utgifter Summa Budget Verkligt Budget Verkligt Budaet Verkliat 1 Parti och mandatstöd , ,00 2 Medlemsintäkter , ,00 3 Övriga intäkter , ,00 4 Interna möten , ,92 5 Utåtriktad verksamhet , ,91 6 Trycksaker profilprylar , ,00 7 Annonser , ,00 8 Hyror , ,00 9 Bankavgifter , ,00 10 Systerorganisationer , ,00 11 Avg DS UV Övrigt , ,70 13 Avsättning Val Summa: , , ,53 ekassaboken 2.43 Anita Giden Kassor / Göran Richardsson Revisor L Cnrislina Vänerö Revisor

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer