Utbetalning av partistöd (AU 228) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbetalning av partistöd 2016. (AU 228) KS 2015-218"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Utbetalning av partistöd (AU 228) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Utbetala partistöd för 2016 i januari 2016 i enlighet med regler för kommunalt partistöd. Beslutsunderlag Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun. Centerpartiet - redovisning och revisionsberättelse Folkpartiet Liberalerna redovisning och revisionsberättelse Kristdemokraterna - redovisning och granskning Miljöpartiet de gröna redovisning för partistöd Nya Moderaterna - redovisning och revisionsberättelse Socialdemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Sverigedemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Vänsterpartiet - redovisning godkänd av revisorerna Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 2 kap. 11 ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd komma in med en redovisning hur partistödet använts under föregående kalenderår innan den 1 juli. Till redovisningen ska en av partierna utsedd granskare beskriva hur pengarna använts. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen. Falkenbergs kommun har i sina regler för kommunalt partistöd beslutat inget partistöd ska betalas ut till partier som inte lämnat in redovisning och granskning rapport innan den 1 juli. Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har inkommit med en redovisning och granskningsrapport före 1 juli Därmed ska kommunfullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktigeförsamlingen för Partistödet betalas ut till partierna i januari Redovisningen syftar till att ge allmänheten en inblick i hur partierna använder de stöd som de får från kommunen. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 213 Ekonomi Partistödet består av ett grundbelopp på kr per parti i kommunfullmäktige och kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) Beloppet är uträknat efter SKL prognos över KPIX index från cirkulär 15:15, och kommer justeras efter KPIX faktiska utfall KPIX enlig prognos = 1,0004 * 1,0014 = 1, Partistödet uppgår till en totalkostnad på kr för kommunen Det fördelas på följande vis: Parti Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Nya Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Partistöd kr kr kr kr kr kr kr kr Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 5.9 Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun Antagna av kommunfullmäktige , Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av Ett grundstöd om kr per parti och år, samt Ett mandatstöd om kr per mandat och år. Stödet regleras årligen av konsumentprisindex (KPIX) med utgångspunkt från Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) Partistöd utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts for det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 6 Årligt beslut Beslut om partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 1 gång per år. Kommunfullmäktige har fastställt partistödet (KS ) Kommunfullmäktige har vid följande tillfälle beslutat om ändring: (KS )

4 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman Centerpartiet i Falkenbergs kommun, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt praxis. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med distriktets stadgar varför vi tillstyrker: att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Johansson revisor Marianne Carlsson revisor

5 Centerpartiet i Falkenbergs kommun INTÄKTER 2014 Falkenbergs kommun Kommunstyrefseförvaifninnen Kansfienharen f Partistöd Medlemsavgifter Serviceavgift Ränteintäkter Övriga intäkter Åter från Valfond Summa intäkter kr kr kr kr kr kr kr Dnr Dpi KOSTNADER Marknadsföring Medlemsavgifter Annonser Möten Information Utbildning Expedition Bidrag till CUF Kostnader till distriktet i Flalland Övriga kostnader Eu val Kyrko val Personal Resor och arvoden Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr 933 kr kr kr kr Val 2014 Möten Folder Övrigt Valstuga Du och jag Annonser Summa Val kr kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr BRUTTORESULTAT Avsättning till valfond NETTORESULTAT

6 Revisionsberättelse för Folkpartiet Liberalernas kommunförening pwj -Hfi- ) o / JP Undertecknade revisorer valda av kommunföreningen har granskat f r 1 eni^ " s förvaltning och ekonomiska redovisning för räkenskapsaret 2014, Granskningen har omfattat verksamhetsberättelse, bokföring, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningen är utförd med noggrannhet och omsorg. Samtliga ekonomiska transaktioner är bekräftade med verifikationer. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Falkenberg Bengt Karlsson Antoine Ghantous

7 Folkpartiets kommunlöremng Räkenskapsårets böljan: ! Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr; Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar i Falkenbergskonto Föreningskonto Placeringskonto 5 373, , , , , , ,! , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,63 S:A TILLGÅNGAR , , ,63 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital O 2010 Eget kapital 2099 Redovisat resultat , ,86 0, , , ,98 S:a Eget kapital , , ,63 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,63 BERAKNAT RESULTAT -O.OG 0, /1 Falkenbergs errimun KommunstyrolseförvaNningen Kansiieniieten OS- 2 2 Dnr Dpi

8 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaitningen Kanslienheten OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun I brev har Kristdemokraterna underrättats att en redovisning hur partistödet för 2014 använts skall lämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Här kommer denna redovisning. Det kommunala partistödet för 2014 är för Kristdemokraternas del kr. Dessa pengar har använts till Lokalhyra Kontorsmaterial Litteratur Porto- och bankavgifter Möten Annonser Utbildning Valkostnader 6000 kr 1894 kr 200 kr 1193 kr kr kr 4812 kr kr. De totala valkostnaderna uppgår till kr. I dessa inräknas kostnaderna för valtorget, valutskick, tryck, annonser, pelarreklam, möten, utrustning, valbil mm. Särskild granskningsrapport lämnas av Carina Ejdestig Falkenberg den 22 juni 2015 Daniel Bernhardt ordförande

9 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommonsiyre(fiaförvQjjnj flg en Ko ny lien h&fq n unr "15 -OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun Kristdemokraterna har lämnat en redogörelse för hur partistödet för år 2014 om kr har använts. I egenskap av utsedd granskare har jag tagit del av de verifikationer som ligger till grund för redovisningen. Jag har i egenskap av avdelningens revisor gått igenom avdelningens räkenskaper vid revisionen inför årsmötet den 14 februari Nu har jag granskat samtliga verifikationer som ligger till grund för sammanställningen. Jag anser att min granskning ger vid handen att lämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Falkenberg den 22 juni 2015 Carina Ejdestig Granskare

10 Falkenbörgs kommun 1 Komrnunsiytelseförvalirf ingen Kanslienheten Drir 2.ol5-Qi^ Dpi CTb MILJÖPARTIET I FALKENBERG REDOVISNING AV PARTISTÖD FÖR 2014 INKOMST: PARTISTÖD KOSTNADER: LOKALHYRA EL MÖTESKOSTNADER TRYCKSAKER KONGRESSKOSTNADER UTBILDNING Falkenberg Va-tjri Abel, kassör Othmar Nekham, revisor

11 . / Nya Moderaterna - Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Verksamhetsberättelse Kretsstyrelsen Valda ledamöter Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Verksamhetsåret 2014 Lena Ardhe Angela Malmgren Ingemar Stridh Gun-Marie Stenström MQ-ansvarig Falkenbergs kommun Ko m m u nsiyre! sef örva! tn ingen Kansiienhsten Dnr j Dpi o a Självskrivna ledamöter Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Claes Ljung Rie Boulund Knut-Arne Kareld Gustav Mötte Linda Buvari Fullmäktigegruppens ordf. (fram till och okt. -14) Ordförande, Årstadsföreningen (representant från Årstad vakant sedan okt - 14, då Rie blev ledamot i styrelsen i egenskap av Fullmäktigegruppens ordf.) Ordförande, Ullaredsföreningen Ordförande, MUF Ordförande, Falkenbergsföreningen Adjungerad Rune Samuelsson Kampanjledare Revisorer Ordinarie Suppleanter Valberedningen Sammankallande Ledamot Ledamot Hans Bertilsson (sammankallande) och Martin Johnsson 1. Bengt Mård 2. Åke Jansson Jonas Marting Christer Norrman Anders Treschow Antal medlemmar I de tre partiföreningarna; Årstad, Ullared och Falkenberg, hade vi 318 medlemmar, varav 65 medlemmar i MUF per den 31 december Styrelsemöten Under verksamhetsåret har vi haft sju stycken protokollförda styrelsemöten, från och med årsmötet fram till och med Därtill ytterligare två möten under 2015 fram till årsmötet.,i/l

12 Supervalåret -14 Kretsstyrelsearbetet under året har till stor del bestått i att planera, förbereda, organisera och genomföra vårt partis valkampanjarbete inför EU-valet i maj och Val - 14 i september. I december stod vi också inför ett eventuellt val i mars Men med Decemberöverenskommelsen mellan regering och Alliansen, blev ett extra val avstyrt. Valkampanjledare Angela har med stort engagemang varit spindeln i nätet, internt, samarbete med allianspartierna och i kontakter med media på olika sätt. Vår samtalskampanjledare, Rune Samuelsson har lett, planerat vår samtalskampanj. En valkampanj utan dedikerade och passionerade medlemmar hade dock inte blivit någon valkampanj alls. Varje dag på torget vid vår valstuga, vid ett otal evenemang, medlemsträffar, dörrknackning i våra bostadsområden, samtal med media med mera med mera. Ett stort TACK till alla. Ovärderligt. Övrigt Medlemsaktiviteter har under det gångna året arrangerats och finansierats av partiföreningarna. Dessa aktiviteter framgår av föreningarnas verksamhetsberättelser. TACK! Ett särskilt tack till Claes Ljung, och ditt oförtrutna och inspirerande arbete i Kretsstyrelsen. Ekonomin redovisas separat. Falkenberg, 11 mars, 2015 Nya Moderaterna, Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Lerfa Ardhe Aneela Malmgri Gun-Marie Stenström Rie Boulund // / / / & -fyr / r émn/\ Knut-Arne Karéld / Linda JBuvari Gustav Mötte "Tillsammans formar vi framtidens politik" fy. «A

13 Falkenbergs Kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Balansräkning Tillgångar Bankkonton Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Valfond Leverantörsskulder , , , ,00 220, , , , ,79 0, , ,79 Resultaträkning för räkenskapsåret Rörelsens intäkter Kommunala bidrag Rörelsens kostnader Valet Rikskonferenser och service från partikansliet Årsmötes-& nomineringsstämmor Lokalhyra Resekostnader Annonsering och reklamtrycksaker Gruppmöteskostnader Lämnade bidrag, Moderaterna i Halland Bankkostnader Uppvaktningar Övriga kostnader, Partiföreningarna, MUF Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Resultat efter finansiella intäkter Återföring från valfond x i Arets resultat f c , , , , , , , , , , , ,00 500,00 697, , , , , , , ,94 t

14 Revisionsberättelser 2014 Till Falkenbergs kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Moderata Samlingspartiet i Falkenbergs Kommunkrets. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har granskat räkenskaperna och kontrollerat den utgående balansen. Verksamheten har vi följt genom att granska protokoll och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att Kretssårsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Hans Bertilsson Martin Jonsaon

15 ^ Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET Folken bergs kornmun Kommunstyrelseförvdfningen Kansiienheten Dnr K_s ^Dio- '2J& Dpi CO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Falkenbergs arbetarekommun lämnar härmed följande berättelse av verksamhet 2014: STYRELSEN Per Svensson, Ordförande Majvor Wallin, Vice Ordförande Olle Torlycke, Kassör Björn Jönsson, Sekreterare Kerstin Zander, Studieledare Jeanette Synnergren, Facklig ledare Stig Bengtsson, Ledamot Mari Emanuelsson, Ledamot Dahn Persson, Ledamot Fredrik Johansson, Ledamot Christina Johansson, Ledamot Göte Johansson, Ersättare Jan Dickens, Ersättare Marcelle Farjallah, Ersättare Gabriella Geertinger, Ersättare Gustaf Kristensson, Ersättare Markus Dufwa, Styrelseelev Denisa Ruca, Styrelseelev Ellinor Thorsson, personalrepresentant VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Ordförande, kassör och sekreterare VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SUPPLEANTER Vice ordförande, studie organisatör och facklig ledare 1

16 REVISORER Kim Johansen Torgny Lagerberg Bengt Hackberg REVISORSUPPLEANTER Dorontina Ademi Jan-Erik Christensen Ingegerd Rönnbäck VALBEREDNINGEN Kjell-Arne Andersson, sammankallande tom 5 oktober 2014 Bernt Zander, sammankallande från och med december 2014 Karl Gustaf Carlzon Andreas Lundberg Kim Johansen Maria Lennartsoon Monika Bréti SAMMANTRÄDEN Verkställande utskottet har under verksamhetsåret haft 11 stycken protokollförda möten. VU har förberett styrelsens ärenden och hanterat löpande ärenden mellan styrelsens möten. Arbetarekommunens styrelse har haft 11 protokollförda möten under det gångna året. ARBETAREKOMMUNENS EXPEDITION På expeditionen har även detta år Ellinor Thorsson arbetat och administrerat arbetarekommunens verksamhet. PARTIDISTRIKTET Falkenbergs arbetarekommun har haft följande förtroendevalda i partidistriktets olika organ: Partidistriktets styrelse: Hans Hoff, ordförande Per Svensson, ledamot Majvor Wallin, suppleant Revisorer Maria Lennartsson, suppleant Valutskottet Kerstin Zander, ordinarie Per Svensson, Suppleant 2

17 Kommunala Gruppen Jan Dickens Internationella utskottet Sten-Olof Svensson Runar Kaattari Fackliga utskottet Jeanette Synnergren Pensionärsrådet Gunnar Bengtsson Västsvenska representantskapet Kjell-Arne Andersson, Ordinerade Kerstin Zander Ersättare SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR I ARBETAREKOMMUNEN Uttaget Förening/ Klubb A E Total Väster Kvinnoklubben Fegen IF Metall (Vilande) Kommunal LIVS LOs Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad SSU Söder Ullared Vessigebro Vinberg Älvsered

18 Öster Direktansl Totalt: 403 A - Aktiv (Huvudmedelmskap) E- Extra (Huvudmedelmskap i annan förening) ORGANISATIONSANSLUTNA Målarna Handels avd 3 IF Metall avd 44 Kommunal VALRÖRELSEN 2014 Vi hade en fantastisk valrörelse många utåtriktade verksamheter, vi har täckt hela kommunen! - Stor uppslutning bland våra förtroendevalda Knackat dörr på startegiska områden, både i centralorten och på landsbygden Torgmöten Marknader Delat ut fika på stationen Deltagit i olika debatter l:a maj firandet på Rådhustorget med hoppborg, popcorn och Falkenbergs blåsorkester med Hans Hoff, Kerstin Zander, Per Svensson och Marcus Dufwa som talare. Valstuga på Rörbäcksplatsen 15 augusti 13 september, bemannad Måndag- Fredag Lördag Ansvariga för ljudanläggningen på Rörbäcksplatsen Succé blev det med vår popcorns maskin Några centralpersoner hade vi på besök Olle Ludvigsson, Håkan Juholt och Mikael Damberg - Vi firade 110 års jubileum på Hwitan - Vi gjorde ett bra val, 2018 tar vi över i Falkenberg 4

19 En utförligare rapporter om valrörelsen 2014 kommer att finnas på Arbetarekommunens exp. efter årsmötet / Kerstin Zander - Valledare FÖRENINGSMÖTEN OCH VERKSAMHET Årsmötet Årsmötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg den 13 mars. Årsmötet började med att medlemmarna sjöng "Arbetssöner". Efter det hölls det parentation för Solweig Reinhardt och Arne Johansson. Till årsmötesordförande valdes Kerstin Rosell och som årsmötets sekreterare valdes Lars- Gunnar Berghorn Strandling. Per Svensson presenterade vårat Valprogram för medlemmarna. Efter det hölls det sedvanliga mötesförhandlingar och styrelsen fick ansvarsfrihet av medlemsmötet. De olika nämndernas verksamhetsberättelser gicks också igenom. Sen var det dags för att presentera fullmäktigelistan inför Valet 2014 som sen mötet fastställde. Olof Torlycke valdes till ny kassör samt att Stig Bengtsson, Björn Jönsson, Majvor Wallin och Marie Emanuelsson valdes till ordinarie ledamöter samt att Göte Johansson, Jan Dickens, Marcelle Farjallah, Gabriella Geertinger samt Gustav Kristensson valdes till suppleanter. Jeanette Synnergren valdes till Facklig ledare. Mötet avslutades med "Internationalen". / Björn Jönsson Första Maj 1 maj 2014 i Falkenberg gick i valets tecken med roliga aktiviteter för hela familjen och brinnande tal av engagerade talare. Vi satsade på hoppborgar, färskpoppade popcorn till barnen och musik för alla. Mikael Geertinger underhöll på torget mellan och efter talen. Efter en gemensam samling på Rådhustorgetav gick ett välfyllt demonstrationståg med ca 200 personer gatorna fram i Falkenberg med årets tema " Ingen Ung utan jobb" högt buret. Som vanligt var vägen kantad av sympatisörer och nyfikna. Efter tåget slöt ytterliga 100 personer upp på torget och tog del av talen och underhållningen. Talare detta år var riksdagsledamot Hans Hoff, Ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa. 5

20 Medlemsmötet den 19 juni Hölls i Teatergrottan i Folkets hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte skulle Arbetarekommunen välja ny gruppledare i Tekniska Nämnden då Fredrik Johansson valt att avgå. Möte valde Yen Gunnarsson till denna post. I övrigt gjorde Monika Bréti mötet uppmärksamma på att S deltagit i Pridefestivalen. Mötet avslutades med att Arbetarekommunen bjöd de närvarande på tårta och Per Svensson önskade alla en trevlig sommar. Mötet besöktes av ca 40 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmötet den 14 oktober Hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. Mötet inleddes med en parentation för Kjell-Arne Andersson som lämnat oss. Mötet innehöll en information om S-Kvinnors Palestina projekt. De höll en föreläsning om vad deras projekt skall leda till och hur de skall jobba. Sen var det dags för behandling av nomineringar till Region Halland. Nomineringarna gicks igenom och godkändes av mötet och skickades vidare till Partidistriktet. Bernt Zander valdes även till sammankallande i valberedningen. Majvor Wallin fick äran att vara mötesordförande. Mötet besöktes av ca 45 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmöte den 20 november Medlemsmötet hölls i Kyrkans hus i Falkenberg och på plats fanns 82 röstberättigade medlemmar. Hans-Inge Sjögren valdes till mötesordförande och Lars-Gunnar Strandling Berghorn förde mötesprotokollet. På detta möte var det till fokus på val till nämnder bolag och styrelser i Falkenbergs kommun. Medlemsmötet den 22:e januari 2015 Mötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte fastställdes listan på de som skall åka på Distriktskongressen under vården När det var gjort fattade mötet även beslut om de olika motionerna som skickats in. Vissa motioner gick till distriktskongressen och vissa till partikongressen. Efter det så arbetades det i olika grupper där man tog fram vad man tycker är viktigt att jobba med i framtiden. Det var många bra förslag som kom fram och ordförande Per Svensson tackade för detta. Mötet besöktes av ca 50 deltagare. / Björn Jönsson 6

21 Studieverksamheten Aftonskolan var nu inne på sitt fjärde år, gruppen har under åren reducerats till ett 15 tal deltagare, riktiga eldsjälar vill jag påstå som har visat stort intresse för denna verksamhet! Vi har vi några tillfällen bjudit in Framtidsgruppen, studie och valledare i våra olika s-föreningar och klubbar! Aftonskolan avslutades på våren, därefter var valarbete för hela slanten" Föreläsare har under 2014 varit: Januari Veronika Norberg - socialmedier Februari, Aida Hadzialaci Kommunråd och regionalvalledare Mars Olle Ludvigsson skulle medverkat fick tyvärr förhinder, avslutning på Aftonskolan Utbildningen skulle avslutas med en resa till Bryssel vilken blev inställd pga för många avhopp Aftonskolan har varit det mest givande jag har jobbat med på studiesidan, mycket planering många bra föreläsare genom åren! Hoppas att någon tar vid och gör någon uppföljning nu när jag lämnar mitt uppdrag som studieledare. Framtidsgruppen som startade 2013 hade några träffar under 2014 tillsammans med Aftonskolan Vi har träffats och diskuterat framtidsfrågor och vilka frågor som skulle prioriteras inför valet, det vi kom fram till är frågor som stämmer bra överens med de centrala budskapen: Sysselsättningen Skolan Äldreomsorgen Landsbygdsfrågor Välfärdsfrågor Frågor som blev mycket aktuella i valrörelsen Under hösten startades upp en utbildning i politiskt ledarskap, som fortsätter under 2014 /Kerstin Zander - Studieledare Fackliga utskottet. Det fackliga utskottet har under 2014 lagt krutet på valåret. Genom nära samarbete med såväl LO Facken Falkenberg som Fackliga Utskotten i Halland, har det genomförts aktiviteter som torgdagar samt Lördagspåse utdelning på Falkenbergsstation. Arbetsplatsbesök har genomförts där Karl-Petter Thorvaldsson gästade på Carlsberg i Falkenberg, ringaktiviteter, samt dörrknackningar. Arbetarkommunens styrelse har tagit beslutet att det Fackliga utskottet nu har möjlighet att bjuda in både LO och tjänstemannafack som ej är organisations anslutna. Detta gör att det kommande årets verksamhet kan vidgas. / Jeanette Synnergren - Facklig ledare 7

22 Pensionärsrådet i Falkenbergs arbetarekommun Pensionärsrådet har under 2014 bestått av Kerstin Zander, Ulla Johansson, Hasse Alexandersson, Gunnar Bengtsson, Bengt Henningsson, Ingvar Henriksson, Peter Olesen, Bernt-lnge Dygården samt Sören Gustavsson. Rådet har haft fyra sammanträden med Gunnar Bengtsson som mötesordförande. Året har präglats av valrörelser. Inför EU valet bjöd rådet in medlemmar o sympatisörer till ett möte där EU- parlament - kandidat Eva Borg Kungsbacka och Socialnämndens v. ordf. Britt-Mari Johnsson Falkenberg informerade om varför vi egentligen ska gå och rösta och hur detta val påverkar oss. Pensionärsrådet bjöd även in medlemmar o sympatisörer till ett möte med fokus på äldrefrågor inför riksdagsvalet. Riksdagsman Hans Hoff och regionpolitiker Kerstin Zander medverkade. Vid mötena har lämnats rapporter från valarbetet i partiet samt från bygglovsnämnden. Kerstin Zander har informerat från Regionen om lokala Falkenbergsfrågor, bla. Palliativa som nu är beslutat och ska tillbaka till Falkenberg. Rådets medlemmar har även deltagit i partidistriktets pensionärsråds möten som har varit förlagda till Falkenberg och där Riksdagsman Hans Hoff har informerat om läget i partiet och Riksdagsman Kurt Kvarnström talade om pensioner. / Gunnar Bengtsson -Sammankallande 8

23 SLUTORD Hungrig 110-åring satsar mot nya mål Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt Vi genomförde två valrörelser och många har vittnat om att vi varit mer aktiva än på länge. Detta visade sig också i det kommunala valresultatet där vi gick fram med 3,4 procentenheter till procent. Därmed vann vi ett mandat till i Kommunfullmäktige. Tyvärr räckte det inte till att skapa ett majoritetsstyre med andra partier utan istället har vi fått ett skakigt borgerligt minoritetsstyre med fem partier. I och med detta har våra möjligheter att påverka ökat ordentligt och vi har redan nu efter ett fåtal månader lyckats vinna några voteringar i Fullmäktige. Vi växte ordentligt även i Riksdags- och Regionvalet i kommunen. Anledningarna till detta är ganska enkla. Fler personer hjälpte till i valrörelsen och vi hade ett framtidsinriktat alternativ som många i vår kommun gillar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till i valrörelsen. En annan höjdpunkt under året var vårt 110-årsfirande på Hwitan i Falkenberg. Festligheterna på kvällen var lyckade och efter en god buffé bjöds det upp till dans med Victoria Rockers. Under året har vi också inlett ett arbete med att ta fram nya mål för vårt partiarbete i kommunen. Visionen står klar: Vi är framtidspartiet i Falkenbergs kommun. Det enda klara målet fram till 2018 är att vi ska leda ett majoritetsstyre i kommunen. Vi lever i en kommun med starkt stöd för socialdemokratin och vi har nu fyra år på oss för att bygga upp en politik och organisation för att bli det dominerande partiet i Falkenberg fr.o.m. valet Under året har vi också tagit fram fem ledord för organisationen. Följande ord leder oss i framtidens partiarbete: Glädje, Respekt, Gemenskap, Högt i tak, Kamratskap. 9

24 Styrelsens ordinarie ledamöter Per Svensson OlleTorlycke Björn Jönsson Majvor Wallin Kerstin Zander Jeanette Synnergren Stig Bengtsson Dahn Persson Fredrik Johansson Christina Johansson Marie Emanuelsson 10

25 FALKENBERGS ARBETAREKOMMUN BOKSLUT 2014 RESULTATRÄKNING Not INTÄKTER Rörelsens intäkter 1, , ,50 KOSTNADER Rörelsens kostnader 2, , ,87 Resultat före finansiella intäkter , ,63 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter , ,56 Resultat efter finansiella intäkter , ,19 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning Valfond 0, ,00 ÅRETS RESULTAT ,96 186,19 Not 1 Rörelsens intäkter 1 Medlemsavgifter , ,00 2 Partistöd , ,00 3 Lönebidrag , ,00 4 Övriga ersättningar , ,50 S:a Intäkter , ,50 Not 2 Rörelsens kostnader 1 Material och varor , ,86 2 Hyror , ,00 3 Förbrukningsinventarier , ,00 4 Underhåll maskiner/inventarier , ,00 5 Annonsering , ,00 6 Telefon-Data , ,00 7 Porto , ,00 8 Bank-Förvaltning 1820, ,00 9 Möten , ,00 10 Förtäring , ,01 11 Medlemsavgifter organisationer 946, ,00 12 Gåvor-Uppvaktning 2 507, ,00 13 Anslag , ,00 14 l:a majkostnader 11175,00 0,00 15 Övriga , ,00 16 Löner-Arvode , ,00 17 Personalomkostnadspålägg , ,00 18 Bilersättning 9 340, ,00 19 Övriga personalkostnader , ,00 S:a Kostnader , ,87 Sida 2

26 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FALKENBERGS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Undertecknade revisorer, som av Falkenbergs Arbetarekommun utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för tiden , får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Vi har granskat förvaltningen och gått igenom andra handlingar, som lämnar upplysning om arbetarekommunens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter under året samt arbetarekommunens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi: Att balansräkning och resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg den 4 mars 2015 Torgny Lagerberg Kim Johansen Bengt Hackberg 11

27 Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaifningen Kansiienheten » 1 8 Årsrapport för Sverigedemokraterna Falkenberg Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7 Årsrapportkommentar av redovisningskonsult

28 Sverigedemokraterna Falkenberg 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

29 Sverigedemokraterna Falkenberg 3(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsrapporten har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

30 Sverigedemokraterna Falkenberg < 7 > Balansräkning Belopp i kr No{ TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Q0 8Q5 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 Sverigedemokraterna Falkenberg Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

32 Sverigedemokraterna Falkenberg (7) Noter Not 1 Leverantörskulder I denna posten ingår obetalda fakturor och utlägg enligt nedan specifikation: 1. inkclub 615kr 2. Falkenbergs Posten 3156kr 3. Ocean Bar Julbord 7J 60kr 4. Övriga ännu ej ersatta utlägg till beloppet: 7456,76kr Not 2 Övriga kortfristiga skulder I denna posten ingår 1 utlägg från fg år 2013.

33 Sverigedemokraterna Falkenberg 7(7) Underskrifter Ort och datum Styrelserepresentant 1 Styrelserepresentant 2

34 Årsrapportkommentar Till styrelsen i ideela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg org nr Jag har biträtt den idéela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg med att upprätta årsrapporten för år Årsrapporten utvisar ett redovisat underskott om kr (fg år 84272kr) samt en balansomslutning om kr (fg år kr). Det är föreningens styrelse som har ansvaret för årsrapporten, samt att den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm. Mitt arbete med årsrapporten grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete genom att beakta bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsrapporten ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. I mitt arbete med bokföringen har jag enbart funnit en post där det saknades underlag i det underlag som tillhandahållits mig, samt i hanteringen av föreningens konto i bank och vad det gäller handkassan. Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av årsrapporten. Redovisningskonsult

35 Falkenbergs kommun Kommunslyrelseförvaltningen Kanslienheten l 8 Dnr Kft,20(5-2IÖ Dpi CO Revisionsberättelse för Sverigedemokraterna Falkenberg orgemantlonsnummer Sg , Yi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: - att resultaträkning och balansräkning fastställs - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret arsson medlemsnr Av SD Falkenberg vald revisor tillsammans med Albin Joseffson auktoriserad Förvaltningsassistans Flalmstad, se separat godkänd granskning från Förvaltningsassistans Flalmstad.

36 Verksamhetsberättelse 2014, Vänsterpartiet Falkenberg ^ Versamheten under det gångna året präglades i hög grad av valen; valet till Europaparlamentet i maj och valen till riksdag, region och kommun i september. Största delen av de aktiviteter och möten som anordnades under året skedde med tanke pa valen och skedde i anslutning till dem. Inför året planerade styrelsen för ett halvår i taget och planerade, förutom aktiviteter i samband med valen, även ett antal medlemsmöten i partilokalen. De viktigaste av de utatriktade aktiviteterna var ett möte med Eva-Britt Svensson 10 april i Folkets Hus, Hans Linde om utrikespolitik 19 augusti, Ida Legnemark om internfeminism 27 augusti och Lars Ohly om heta valfrågor 31 augusti. Samtliga de tre senare mötena ägde rum på "På G", ett kafé i centrala Falkenberg. Gemensamt för samtliga möten var att även om de var innehållsmässigt intressanta och föredragshållarna kunniga och i flera fall välkända så drog de mindre folk än vad vi på förhand räknat med. Det gällde även de medlemsmöten som hölls under året. I valarbetet, speciellt inför septembervalet, deltog däremot inte bara ett fatal medlemmar utan många hjälpte till med utdelning av material, affischering etc. I huvudsak var, liksom tidigare år, valinformationen förlagd till Rörbäcksplatsen dit vi hade hyrt en container för att härbärgera valmaterialet. I övrigt deltog vi i aktiviteter i stadsdelarna Falkagård och Sloalyckan inför båda valtillfällena. Glädjande var att lokalavdelningen fick flera nya medlemmar under året. Medlemsantalet uppgår för närvarande till cirka femtio medlammar vilket är en klar ökning. Efter valet kunde en viss trötthet skönjas, möjligtvis orsakad av den långt ifrån tillfredsställande valutgången för partiets del. Det gjorde att några direkta insatser, förutom medlemsmöten, inte gjordes med undantag för ett möte till vilka enbart de nya medlemmarna inbjöds. Resultatet när det gäller hur det hörsammades var inte upplyftande. Så det gångna verksamsåret var händelserikt och intresant och bjöd på både med- och motgångar. Det åligger nu den nya styrelsen att söka ta till vara den resurs som de nya medlemmarna kan förväntas bli i arbetet för ett starkare Vänsterparti i Falkenberg. För styrelsen, som det gångna året bestod av undertecknad samt Anita Gidén, Inger Nilsson, Mikael Hallberg, Lennart Johnsson och Per Sjövall. Johny Kronwall - ordförande Falkenbergs kommun KommunslyrelseförvoSiriingen Kansiienhefen 2, Dnr KS Dpi

37 M A Bokslut Förening: Vänsterpartiet Falkenberg Period: Sista bokförda verifikat: nr 95 bokfört datum: Utskrift: Tillgangar A B C Handkassa Plusgiro Bankkonto Summa: ,00 kr ,19 kr 7 930,93 kr ,12 kr ,00 kr ,66 kr 7 930,93 kr ,59 kr Förändring 0, ,53 0, ,53 Inkomster och utgifter Verksamhet Inkomster Utgifter Summa Budget Verkligt Budget Verkligt Budaet Verkliat 1 Parti och mandatstöd , ,00 2 Medlemsintäkter , ,00 3 Övriga intäkter , ,00 4 Interna möten , ,92 5 Utåtriktad verksamhet , ,91 6 Trycksaker profilprylar , ,00 7 Annonser , ,00 8 Hyror , ,00 9 Bankavgifter , ,00 10 Systerorganisationer , ,00 11 Avg DS UV Övrigt , ,70 13 Avsättning Val Summa: , , ,53 ekassaboken 2.43 Anita Giden Kassor / Göran Richardsson Revisor L Cnrislina Vänerö Revisor

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av indexuppräkning. KS

Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av indexuppräkning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-30 261 Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av indexuppräkning. KS 2016-31 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer