INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE"

Transkript

1 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti C 10 Punkt 10 på dagordningen: INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE 31 DECEMBER TILL 31 DECEMBER

2 Internationella transportarbetarefederationen Allmän information Generalsekreterare och huvudkontor D Cockroft Generalsekreterare Borough Road London SE1 1DR Revisorer Horwath Clark Whitehill LLP St Bride s House 10 Salisbury Square London EC4Y 8EH Banker HSBC Plc 28 Borough High Street London SE1 1YB Standard Chartered PO Box Jermyn Street London SW1Y 6WL Investeringsförvaltare Legal & General Investment Management Bucklersbury House 3 Queen Victoria Street London EC4N 8NH Blackrock Investment Managers 33 King William Street London EC4R 9AS 2 Internationella transportarbetarefederationen

3 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Bokslut i sammandrag Detta bokslut är ett sammandrag av de fyra uppsättningar reviderade räkenskaper som har godkänts av styrelsen sedan förra kongressen i Durban, och omfattar fyraårsperioden från 1 januari till 31. Räkenskaperna har reviderats av Howarth Clark Whitehill LLP (auktoriserade och godkända revisorer). De samlade räkenskaperna har erhållit rena revisionsberättelser och kan hittas på kongresswebbplatsen cfm Grunderna för bokslutets utarbetande Bokslutssammandraget är uppdelat i två separata delar, var och en med sin egen resultaträkning, balansräkning, likviditetsrapport samt noter och representerar separat finansierade verksamheter. Den första uppsättningen bokslutshandlingar (sidorna 7 till 14) avser Allmänna fonden, vars intäkter härrör från medlemsavgifter från anslutna medlemsförbund. Allmänna fondens utgifter avser den allmänna administrationen av huvudkontoret, regionkontoren och verksamheten i de branschsektioner som inte berör sjöfart. Denna verksamhet inkluderar kostnaden för att anordna möten och konferenser samt kostnaden för publikationer och utredningar. Den andra uppsättningen årsredovisningshandlingar (sidorna 15 till 25) avser Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond (Välfärdsfonden). Välfärdsfondens intäkter kommer från välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter som genereras från kollektivavtal som tecknats för sjöfolks räkning med rederier som seglar under bekvämlighetsflagg. Det finns även vissa kapitalinkomster som härrör från investeringar som förvaltas för fondens räkning av Legal and General Investment Managers och Blackrock Investment Managers. Välfärdsfondens utgifter bekostar verksamheten i ITF:s sjöfartssektioner, inklusive ITF:s kampanj mot bekvämlighetsflagg. En donation i form av gåvohjälp görs varje år till ITF:s sjöfolksstiftelse, ITF Seafarers Trust, en brittisk välgörenhetsstiftelse, vars ändamål är att bidra till sjöfolks välfärd i alla länder. Efter ett administrativt misstag av Legal and General (en av ITF:s investeringsförvaltare) i fråga om redovisningen av den historiska kostnaden för investeringarna under deras förvaltning i slutet av, gjordes en justering för föregående år i års resultaträkning för Välfärdsfonden jämfört med vad som ursprungligen redovisats. Detta bokslutssammandrag redovisar de omräknade beloppen. Misstaget fick till effekt att den realiserade kapitalvinsten redovisades för lågt med GBP och den orealiserade kapitalvinsten för högt med samma belopp. Detta påverkade inte nettoförändringen i fonder på GBP Allmänna fonden Tillgångarna i Allmänna fonden minskade från GBP den 1 januari till GBP den 31. Perioden kännetecknades av hög volatilitet på världens valutamarknader och av strukturella förändringar inom Allmänna fonden med ytterligare resurser allokerade till regionkontoren samt till inrättandet av avdelningar för Human Resources, Women och Organising Globally efter sekretariatets genomgång. Medlemsantalet ökade från 4,4 miljoner till 4,7 miljoner. Under perioden höjdes medlemsavgiften per medlem från 1,10 GBP till 1,20 GBP. Fakturerade medlemsavgifter uppgick för de fyra kalenderåren till GBP 3,7 miljoner, GBP 4,0 miljoner, GBP 4,1 miljoner och GBP 4,3 miljoner efter avsättning för ej inkasserade medlemsavgifter. Under samma period ökad andelen rapporterade medlemmar som betalar nedsatt medlemsavgift från 28% till 31%. Utgifterna avser kostnader för att anordna möten och konferenser för icke sjöfartsverksamhet, kostnader för publikationer, huvudkontorets personal, allmänna kostnader samt kostnader för regionkontor. Dessa kostnader analyseras i noterna till bokslutet. Den största enskilda kostnadsposten avser regionkontoren. Kostnaden för året som slutade den 31 var GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ), en ökning med 67,7% under de fyra åren. 3 Internationella transportarbetarefederationen

4 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Den regionala fördelningen framgår av not 6. Fonden uppnådde ett rörelseöverskott före avsättning till Kongressfonden på GBP , GBP och gick nästan jämnt upp med ett litet underskott på GBP Fonden hade ett rörelseunderskott på GBP före avsättning till Kongressfonden. Kostnaden för kongressen i Durban uppgick till GBP , varav GBP hade avsatts den 1 januari. Den 31 uppgick avsättningarna för kongressen i Mexico City 2010 till GBP Underskottet för året, efter avsättning till Kongressfonden, pensionsjusteringar och avsättning från Välfärdsfonden, uppgick till GBP och till , medan fonden uppnådde överskott på GBP och på GBP Den 31 uppgick Allmänna fondens ej allokerade medel till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Den inom Välfärdsfonden inrättade Internationella solidaritetsfonden har till syfte att ge direkt ekonomiskt stöd till medlemsförbund som står inför allvarliga ekonomiska kriser, till exempel till följd av angrepp från regeringar, arbetsgivare eller fackföreningsfientliga organ. Tillgångarna i denna fond uppgick den 31 till GBP (: GBP ) (: GBP ), (: GBP ). Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Volatiliteten på världsmarknaderna under fyraårsperioden återspeglas i kraftiga fluktuationer i värdet på fondens investeringsportfölj och stora årsslutsjusteringar för orealiserade valutakursvinster och förluster. Välfärdsfonden erhåller merparten av sina intäkter i US dollar. Även om räkenskaperna förs i brittiska pund, är FOC inspektoratets arbete i sanning internationellt med utgifter i en rad valutor, inklusive US dollar, euro och japanska yen. Räkenskaperna är därför föremål för betydande variationer från år till år till följd av rörelser på världens valutamarknader. Intäkter betalade av rederier avseende välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter ökade till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Antal fartyg som omfattas av ITF:s avtal har ökat stadigt under perioden, och den 31 omfattades fartyg av aktiva avtal. Avgifterna till det Internationella förhandlingsforumets (IBF:s) välfärdsfond, som inrättades 2004 för att förbättra välfärden för sjöfolk som arbetar ombord på fartyg täckta av IBF avtal ökade från GBP 515,000 år till GBP år (: GBP ) (: GBP ). Omkring 5% av välfärdsavgifterna från IBF:s kollektivavtal går till denna fond som är fristående från ITF, även om representanter från ITF:s medlemsförbund ingår i fondens styrelse tillsammans med representanter för sjöfartens arbetsgivarorganisationer. Betalningarna till ITF:s sjöfolksstiftelse i form av gåvohjälp uppgick till GBP under perioden mellan kongresserna. Utgifterna, justerat för valutakursdifferenser, för året som slutade den 31, uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Kostnaderna var artificiellt lägre på grund av betydande orealiserade valutakursvinster på totalt GBP Denna valutakursvinst orsakade en skattekostnad på GBP samma år. ITF fortsatte att allokera resurser för att försvara sig själva och sjöfolk i domstol mot rederier och andra som försöker hindra organisations arbete och gav även betydande belopp som stöd. Betydande rättsfall har drivits av ITF under de senaste åren för sjöfolk och sjöfolks rättigheter, och den totala kostnaden under fyraårsperioden inkluderar GBP för juridiska och andra arvoden samt förskott som skrivits av eller lämnats utan att ha återbetalats. Den största kostnadsposten avser kostnaden för 125 bekvämlighetsflaggsinspektörer i 44 länder. Inspektoratets kostnader uppgick till totalt GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Volatiliteten på världsmarknaderna inverkade särskilt kraftigt när värdet på fondens investeringsportfölj föll med 21,5% från sitt högsta värde under perioden på GBP den 31 till GBP den 31. Orealiserade kapitalförluster på GBP redovisades. Portföljens värde börjad öka stadigt under andra kvartalet, och återhämtade sig till GBP den Internationella transportarbetarefederationen

5 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Välfärdsfondens rörelseöverskott uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Efter att hänsyn tagits till investeringarnas omvärdering, pensionsjusteringar och beskattning, uppgick nettoöverskottet till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Under överförde Välfärdsfonden GBP till Allmänna fonden som bidrag för täckande av kostnaden för kongressen i Mexico City 2010, vilket medförde att Välfärdsfondens tillgångar den 31 uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Pensionssystemet Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner, ITF Retirement Benefits Scheme. Systemets fonder förvaltas av fondförvaltare och är fristående från federationens ekonomi. Systemets förmåner baseras på de anställdas slutlön och anställningstid. Pensionskostnaden kalkyleras i enlighet med rådgivning från de oberoende aktuarierna Towers Watson. Fastställda förmånskostnader och pensionssystemets underskott har fördelats proportionellt mellan fonderna utifrån den uppskattade pensionskostnaden för varje fond. David Cockroft Generalsekreterare Juni Internationella transportarbetarefederationen

6 Revisionsberättelse till Internationella transportarbetarefederationens kongress år 2010 Vi har granskat bokslutet i sammandrag på sidorna 7 till 25. Styrelsens och revisorns ansvar Som styrelseledamöter har ni ansvar för bokslutet i sammandrag. Vi har samtyckt till att redovisa vår uppfattning om bokslutet i sammandrag överensstämmer med de fullständiga boksluten, för vilka vi har avgivit vår revisionsberättelse den [AuditReportDate]. Grund för revisionsutlåtande Vi har genomfört de procedurer vi har bedömt nödvändiga för att fastställa om boksluten i sammandrag är förenliga med de fullständiga boksluten från vilka de har hämtats. Utlåtande Enligt vår uppfattning är boksluten i sammandrag förenliga med de fullständiga boksluten för fyraårsperioden som. [Denna revisionsberättelse har ännu inte undertecknats] Horwath Clark Whitehill LLP Revisorer Howarth Clark Whitehill LLP Auktoriserade och godkända revisorer St Bride s House 10 Salisbury Square London EC4Y 8EH [Datum] 6 Internationella transportarbetarefederationen

7 Allmänna fonden Resultaträkning för redovisningsperioderna som till 31 Noter Intäkter Medlemsförbundens avgifter 1b) Utbildningsprojekt intäkter genom donationer Bank och låneräntor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Huvudkontorets personalkostnader Huvudkontorets kontorskostnader Möten, konferenser och aktiviteter Publikationer och PR Regionkontor Övriga bidrag och avgifter från medlemsförbund Utbildningsprojekt kostnader Allmänna kostnader Valutakursvinster/(förluster) ( ) (10 516) Summa kostnader (Underskott)/överskott före överföring till Kongressfonden ( ) (24 822) Överföring från Välfärdsfonden Pensionssystem (förlust)/vinst Sid. 22 ( ) ( ) Omföring till Kongressfonden ( ) ( ) ( ) ( ) Omföring till Internationella solidaritetsfonden ( ) Nettoförändring i fonder ( ) ( ) Fondbalans förd till ingående balans Utgående fondbalans per den Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning Löpande verksamhet Ingen av Allmänna fondens verksamheter förvärvades eller avbröts under ovanstående räkenskapsår. 7 Internationella transportarbetarefederationen

8 Allmänna fonden Balansräkning Per den 31 Noter Omsättningstillgångar Banktillgodohavanden och medel hos ombud Fordran på Välfärdsfonden ( ) Fordringar Skulder som förfaller inom 1 år 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar, netto Omsättningstillgångar före pensionsåtaganden Fastställt pensionsåtagande ( ) ( ) (83 136) ( ) Omsättningstillgångar efter pensionsåtaganden Representerat av: Allmänna fonden ej allokerat Minus pensionsavsättning ( ) ( ) (83 136) ( ) Utgående fondbalans per den Internationella solidaritetsfonden Kongressfonden Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning. David Cockroft Generalsekreterare 8 Internationella transportarbetarefederationen

9 Allmänna fonden Kassaflödesanalys för redovisningsperioderna som till 31 Noter Nettokassainflöde/(utflöde) från verksamheten 13 ( ) ( ) ( ) Avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Erhållna räntor Nettokassainflöde från avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Ökning/(minskning) av kassa och bank 14 ( ) ( ) ( ) Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning 9 Internationella transportarbetarefederationen

10 Allmänna fonden Noter till bokslutet 1 Redovisningsprinciper Bokslutet har utarbetats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden, och är upprättat i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Följande huvudsakliga redovisningsprinciper har tillämpats. a) Utländsk valuta Utländska valutatransaktioner räknas om med de valutakurser som gäller när de genomförs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till brittiska pund GBP till den växelkurs som gällde på balansdagen. Eventuella differenser förs till resultaträkningen. b) Medlemsförbundens avgifter (i) Medlemsförbundens avgifter redovisas då fordran uppstår. (ii) Federationens stadgar medger att medlemsförbunden, under vissa omständigheter, kan begära att deras årsavgift nedsätts, och detta förfarande har tillämpats under perioden. Det samlade beloppet för medlemsförbundens avgifter i resultaträkningen utgör därför inte hela det förfallna beloppet baserat på rapporterat medlemsantal och beräknat utifrån standardavgiften per medlem. c) Skatt I Storbritannien hanteras federationen av skattskäl som en ideell förening och är skyldig att betala bolagsskatt på både sina kapitalinkomster och sina eventuella nettovinster från avyttring av investeringar. d) Administrationsavgift Utöver direkt uppstådda kostnader har en del av Allmänna fondens personalkostnader och andra administrationskostnader debiterats Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond samt ITF:s sjöfolksstiftelse för att återspegla den verksamhet som genomförs på deras vägnar av anställda som betalas av Allmänna fonden. e) Pensionssystem FRS 17 Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner öppet för alla ITF:s anställda som är baserade i Storbritannien. Systemet är fristående från ITF och administreras av förvaltare. Pensionssystemets kostnader och åtaganden återspeglas i detta bokslut i enlighet med kraven i FRS 17. Systemets kostnader och åtaganden är inkluderade i resultaträkningen och balansräkningen. Dessa har fördelats proportionellt mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden i enlighet med allokeringen av pensionsgrundande löner mellan fonderna, inklusive administrationsavgiften. 10 Internationella transportarbetarefederationen

11 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 2 Huvudkontorets personalkostnader Löner Pensioner Sociala avgifter Rekrytering och utbildning Övriga personalkostnader Minus personalkostnader till: Välfärdsfonden ( ) ( ) ( ) ( ) Sjöfolksstiftelsen (68 000) (50 000) (50 000) (40 000) Huvudkontorets kontorskostnader Avgift för kontorslokaler från Välfärdsfonden Kontorspapper och kontorsmaterial Porto, telefon och budtjänster Möten, konferenser och aktiviteter Biljetter Hotell och traktamenten Översättningar Inbjudningar och representation Övriga möteskostnader Tolkning Internationella transportarbetarefederationen

12 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 5 Publikationer och PR Prenumerationer, tidskrifter och forskning Tryck och produktion Grafisk design Regionkontor Nairobi Ouagadougou Amman Delhi Tokyo Rio de Janeiro Moskva Utbildningsprojekt Ej förbrukade medel förda till ingående balans 1 januari Medel erhållna från biståndsorgan under året Ej förbrukade medel förda till utgående balans 31 ( ) ( ) ( ) ( ) Medel förbrukade under året Allmänna kostnader Revisionsarvode Andra arvoden Projektförskott, avskrivna/(återbetalda) (50 713) (20 101) Bankavgifter Internationella transportarbetarefederationen

13 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 9 Fordringar Förfallna avgifter från medlemsförbunden Förfallet från europeiska fackförbund i fråga om FST uppgörelsen Minus allmän provision ( ) ( ) ( ) ( ) Förskott Fordringar och förskott Förfallet från Sjöfolksstiftelsen Skulder som förfaller inom 1 år Skulder och upplupna kostnader Förutbetalda avgifter från medlemsförbunden _ _ 11 Internationella solidaritetsfonden Ingående balans per den 1 januari Erhållna donationer Utbetalda bidrag (63 378) (3 052) (2 040) (13 279) Utgående balans per den Internationella solidaritetsfonden inrättades 1 april 1995 för att tillhandahålla separat identifierbara medel inom Allmänna fonden för lämnande av direkt ekonomiskt stöd i form av bidrag eller lån till medlemsförbund som står inför allvarliga ekonomiska kriser till följd av angrepp från regeringar, arbetsgivare eller fackföreningsfientliga organ. 12 Kongressfonden Ingående balans per den 1 januari Omföring från resultaträkningen ( ) Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

14 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 13 Avstämning av rörelseöverskott mot verksamhetens nettokassaflöde Rörelseöverskott/(underskott) ( ) (24 822) Internationella solidaritetsfondens nettobetalningar (45 446) (3 052) (2 040) (13 279) Pensionsjusteringar (FRS 17): Nuvarande kostnadsförda servicekostnader Betalda avgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Betalningar till Kongressfonden ( ) Kapitalinkomster (8 582) (47 109) (66 561) (79 580) (Ökning) av fordringar ( ) (33 372) ( ) ( ) Ökning av skulder (53 624) Nettokassainflöde/(utflöde) från verksamheten ( ) ( ) ( ) 14 Analys av kassa och bank under året Ingående balans per den 1 januari Ökning/(minskning) av kassa och bank ( ) ( ) ( ) Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

15 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Resultaträkning för redovisningsperioderna som till 31 Noter Intäkter Betalat av rederier och inkasserande fackföreningar Välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter 1b) Minus avgifter till IBF fonden ( ) ( ) ( ) ( ) Kapitalinkomster Gåvohjälp till ITF:s sjöfolksstiftelse (en registrerad välgörenhetsstiftelse) ( ) ( ) ( ) ( ) Hyresintäkter och övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Huvudkontorets personalkostnader Huvudkontorets driftkostnader Möten, konferenser och aktiviteter Publikationer och PR Inspektoratets representation Juridiska och andra arvoden Assistans och donationer Avgifter och avskrivna/lämnade förskott Specialprojekt Allmänna kostnader Valutakursförluster/(vinster) ( ) Avskrivningar Rörelseöverskott för året Omvärdering av investeringar ( ) Pensionssystem (förlust)/vinst 13 ( ) ( ) Skatt 19 ( ) Nettoförändring i fonder Omföring till Allmänna fonden ( ) Fondbalans förd till ingående balans Utgående fondbalans per den Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning. Löpande verksamhet Ingen av Välfärdsfondens verksamheter förvärvades eller avbröts under ovanstående räkenskapsår. 15 Internationella transportarbetarefederationen

16 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Balansräkning Per den 31 Noter Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Investeringar till marknadsvärde Omsättningstillgångar Bankmedel Likvida medel hos investeringsförvaltare Fordringar Förfallet (till)/från Allmänna fonden ( ) ( ) ( ) Skulder som förfaller inom 1 år 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar, netto Summa tillgångar minus kortfristiga skulder Avsättningar för ränta på retroaktiv lön 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar före pensionsåtaganden Fastställt pensionsåtagande ( ) ( ) ( ) ( ) Nettotillgångar Representerade av: Välfärdsfonden Pensionsavsättning ( ) ( ) ( ) ( ) Reservation för omvärdering av investeringar ( ) Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning. 16 Internationella transportarbetarefederationen

17 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Kassaflödesanalys för redovisningsperioderna som till 31 Noter Nettokassainflöde från verksamheten Avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Kapitalinkomster Hyresintäkter Nettokassainflöde från avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Skatt Erlagd bolagsskatt ( ) Kassaflöde från investeringsverksamheten Netto(köp) av investeringar (79 476) (63 780) (70 483) ( ) Köp av andra fasta tillgångar ( ) ( ) ( ) ( ) Nettokassautflöde från investeringsverksamhet ( ) ( ) ( ) ( ) Ökning av likvida medel 21 Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning Internationella transportarbetarefederationen

18 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 1 Redovisningsprinciper Bokslutet har utarbetats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden, och är upprättat i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Följande huvudsakliga redovisningsprinciper har tillämpats. a) Avskrivningar Alla tillgångar, inklusive friköpt fast egendom, är upptagna i bokslutet till anskaffningskostnad. Möbler och inventarier, datorsystem samt motorfordon skrivs av helt linjärt över tre år. Friköpt fast egendom skrivs av linjärt med 2 procent per år. b) Avgifter från rederier samt sjöfolks medlemsavgifter Ett rederi som tecknar ITF avtal med ett av ITF:s medlemsförbund: (i) åtar sig att betala en årlig välfärdsavgift per person i förskott, (ii) ordnar, i tillämpliga fall, för besättningarna att bli medlemmar i ITF:s särskilda sjöfolksavdelning, Special Seafarers Department (SSD), och (iii) översänder de tillämpliga medlemsavgifterna på deras vägnar. Sådana avgifter betalas direkt av rederierna eller inkasseras av anslutna medlemsförbund. Med tanke på svårigheterna att genomföra inkasseringen och fastställa de exakta förfallna beloppen, anses det klokt att inte bokföra de belopp som anses förfallna men som inte har erhållits. Ingen fördelning görs av avgifter som betalas i förskott till Välfärdsfonden. c) Kapitalinkomster Räntor på fastförräntade investeringar redovisas då fordran uppstår. Värdepappersutdelningar bokförs när de erhålls. d) Utländsk valuta Utländska valutatransaktioner räknas om med de valutakurser som gäller när de genomförs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till brittiska pund GBP till den växelkurs som gällde på balansdagen. Eventuella differenser förs till resultaträkningen. e) Skatt I Storbritannien hanteras federationen av skatteskäl som en ideell förening och är skyldig att betala bolagsskatt på både sina kapitalinkomster och sina eventuella nettovinster från avyttring av investeringar. Fonden minskar sin beskattningsbara inkomst genom gåvohjälp till ITF:s sjöfolksstiftelse, en registrerad välgörenhetsstiftelse. f) Broschyrer och publikationer Lager med broschyrer, blanketter och avtal bokförs inte eftersom de inte har något försäljningsvärde. g) Allmänna fonden Utöver direkt uppstådda kostnader har en del av Allmänna fondens personalkostnader, uppgående till GBP Internationella transportarbetarefederationen

19 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) (: GBP , : GBP , : GBP ), debiterats Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond för att återspegla den verksamhet som genomförs på dess vägnar av anställda som betalas av Allmänna fonden. h) Investeringar Investeringar bokförs till marknadsvärde. i) Pensionssystem FRS 17 Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner öppet för alla ITF:s anställda som är baserade i Storbritannien. Systemet är fristående från ITF och administreras av förvaltare. Pensionssystemets kostnader och åtaganden återspeglas i detta bokslut i enlighet med kraven i FRS 17. Systemets kostnader och åtaganden är inkluderade i resultaträkningen och balansräkningen. Dessa har fördelats proportionellt mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden i enlighet med allokeringen av pensionsgrundande löner mellan fonderna, inklusive administrationsavgiften. 2 Kapitalinkomster Räntor och utdelningar Realiserade kapitalvinster/(förluster) ( ) Minus: Gåvohjälp till förmån för ITF:s sjöfolksstiftelse (en registrerad välgörenhetsstiftelse) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11 579) 3 Ränta på retroaktiv lön utbetald till sjöfolk (i) Under perioden mellan mottagande av likvid från rederier och utbetalning av retroaktiv lön till utländska sjöfartsanställda, placeras beloppen på räntebärande konton. När betalningen verkställs betalas ränta till sagda sjöfartsanställda med samma räntesats som för närvarande uppbärs på dessa konton, Räntan tillgodoräknas även rederierna när inbetalade medel återbetalas. (ii) Intäktsränta på alla insättningar, inklusive ej utbetalad retroaktiv lön, bokförs när och om den erhålls. Faktiska betalningar till besättningsmedlemmar redovisas i resultaträkningen och en avsättning har gjorts för att täcka upplupna ränteskulder för retroaktiv lön. 19 Internationella transportarbetarefederationen

20 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 4 Huvudkontorets personalkostnader Löner Lönekostnader återdebiterade från Allmänna fonden Personalförmåner och ex gratia betalningar Sociala avgifter Pensions och försäkringsavgifter Personalutbildning och rekrytering Huvudkontorets driftkostnader Hyror, tariffer, tjänster och fastighetsunderhåll Underhåll av datorsystem Kontorspapper och kontorsmaterial Datakommunikation, telefon och porto Möten, konferenser och aktiviteter Fair Practices Committee och IBF möten Inspektörsseminarier, möten och aktionsveckor Sjöfolkssektionens möten, regionala konferenser och andra möten Internationella transportarbetarefederationen

21 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 7 Publikationer och PR Prenumerationer på tidningar och tidskrifter Tryck och produktion Biblioteksinköp (232) Grafisk design och kreativt arbete Distributionskostnader Andra publikationer och utredningar Reklammaterial Inspektoratets representation Löner Hotell och resor Kontor och andra kostnader Regionkontor Utveckling av inspektoratet Juridiska och andra arvoden Revisions och skattekostnader Allmänna juridiska arvoden Andra arvoden Internationella transportarbetarefederationen

22 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 10 Avsättningar för avgifter, förskott och medlemsförbundens saldon En stor del av Välfärdsfondens arbete är relaterat till vidtagandet av rättsliga åtgärder på uppdrag sjöfolk för att driva krav mot arbetsgivare och andra avseende skador, obetalda löner, oskäliga uppsägningar och andra fall. Vid behov kommer ITF även att förskottera ersättningar till sjöfolk i avvaktan på utfall och beslut om vidtagande om eventuella åtgärder på deras vägnar. ITF kommer även att försvara sig självt mot vissa rederier och andra som vill hindra organisationen från att driva sina målsättningar för att hjälpa sjöfolk. ITF har hela tiden pågående rättsfall, och dessa har ofta pågått i flera år. Där så är möjligt försöker ITF återvinna juridiska och andra kostnader från rederier, ofta genom att vidta rättsliga åtgärder för att säkra en avgift från ett fartyg i händelse av obetalda löner. Detta är dock inte alltid möjligt. De senaste åren har ITF varit involverat i flera fall på hög nivå. En granskning av kostnaderna relaterade till dessa och andra fall har gjorts och vederbörliga avsättningar från ej återvinningsbara förskott har gjorts. Kostnader och förskott uppgående till GBP har skrivits av eller avsatts under (: GBP , : GBP , : GBP ). 11 Specialprojekt International Seafarers Union Development Programme Allmänna kostnader Bankavgifter och ränta Investeringsförvaltningsarvoden (78 973) (63 785) Allmänna kostnader Översättningar Under debiterades investeringsportföljerna direkta förvaltningsarvoden på GBP (: GBP ). 13 Pensioner Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner, ITF Retirement Benefits Scheme. Systemets fonder förvaltas av fondförvaltare och är fristående från federationens ekonomi. Förmånerna baseras på de anställdas slutlön och anställningstid. Pensionskostnaden bedöms i linje med förslag från en oberoende kvalificerad aktuarie på grundval av en årlig värdering och bokförs mot resultaträkningen. 22 Internationella transportarbetarefederationen

23 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 13 Pensioner (forts.) FRS17 siffrorna baseras på resultatet av den fullständiga aktuariella värderingen av systemet den 1 januari och uppdaterad 31 med antaganden som är förenliga med kraven enligt FRS17. För att återspegla kraven i FRS 17 separate i Allmänna fonden och Välfärdsfonden har de fastställda förmånskostnaderna och pensionssystemets underskott fördelats proportionellt mellan fonderna utifrån den uppskattade pensionskostnaden för varje fond. Beloppen för den nuvarande och tidigare perioder är som följer: Tusen GBP Tusen GBP Tusen GBP Tusen GBP 2005 Tusen GBP Förmånsbestämda förpliktelser (22 428) (17 544) (19 327) (18 693) (17 641) Pensionssystemets tillgångar (Underskott) (3 043) (1 649) (453) (1 637) (2 376) Erfarenhetsbaserade justeringar av pensionsåtaganden (639) (430) (148) Erfarenhetsbaserade justeringar av pensionssystemets tillgångar (1 953) (334) (327) (1 418) 14 Materiella anläggningstillgångar Friköpt fast Möbler och Dator Motoregendom inventarier system fordon Totalt GBP GBP GBP GBP GBP Bokfört värde Investeringar Anskaffningskostnad Statliga och garanterade värdepapper Aktier och fastighetsaktiefonder Omvärderingsreserv ( ) Marknadsvärde Internationella transportarbetarefederationen

24 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 16 Fordringar Fordringar på medlemsförbund Förskott och fordringar Fordringar på medlemsförbund Dessa belopp uppstår primärt till följd av innehållande från medlemsförbunden av delar av de belopp som inkasseras av dem och används, efter överenskommelse med ITF, för syften som faller inom ramen för fondens bestämmelser. 17 Skulder som förfaller inom 1 år Skulder och förskott Skatt Skuld till Sjöfolksstiftelsen Retroaktiv lön till besättningar samt ersättning som väntar på att fördelas Skulder till medlemsförbund Avsättningar för ränta på retroaktiv lön Utgående balans per den Skatt på ordinarie verksamhet Skatt i Storbritannien Vinst från ordinarie verksamhet multiplicerad med brittisk skattesats (såsom ursprungligt bokförts) Ej skattepliktiga intäkter minus ej upplöst verksamhetsförlust ( ) ( ) ( ) ( ) Ej avdragsgilla kostnader ( ) ( ) ( ) Underskottsavdrag som förs vidare i ny räkning (75 001) (50 387) Ej verksamhetsrelaterade avgifter, ej utnyttjade Faktisk skatt Internationella transportarbetarefederationen

25 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 20 Avstämning av överskott mot verksamhetens nettokassaflöde Överskott Avskrivning Särskilda betalningar och justeringar i pensionssystemet (FRS 17): Nuvarande kostnadsförda servicekostnader Betalda avgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Kapitalinkomst minus avgifter inkluderade i investeringarnas enhetspris (13 787) (67 323) ( ) ( ) Realiserad förlust/(vinst) från försäljning av investeringar (30 465) ( ) ( ) Kapitalinkomster ( ) ( ) ( ) ( ) Hyresintäkter ( ) ( ) ( ) ( ) Minskning/(ökning) av fordringar ( ) (52 533) (Minskning)/ökning av skulder ( ) ( ) Nettokassautflöde från verksamheten Analys av kassa och bank under året Ingående balans per den 1 januari Ökning av likvida medel Utgående balans per den Analys av kassatillgodohavanden i balansräkningen Bankmedel Likvida medel hos investeringsförvaltare Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

26 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti C 10 Punkt 10 på dagordningen: LEKMANNAREVISORERNAS BERÄTTELSE

27 sidan 1 LEKMANNAREVISORERNAS REVISIONSBERÄTTELSE TILL ITF:S KONGRESS A. EKONOMISK KONTROLL OCH REVISION I ITF ITF:s bokföring och räkenskaper övervakas, kontrolleras och revideras genom följande processer. Generalsekreterarens roll 1. Enligt paragraf XVII, moment 3 och 4, i ITF:s stadgar är generalsekreteraren ansvarig för ITF:s ekonomiska förvaltning. Generalsekreteraren inrättar strukturer, interna kontrollsystem och tillsätter personal för att säkerställa att ITF:s ekonomiska affärer kontrolleras på vederbörligt sätt. Den dagliga tillsynen av ITF:s ekonomiska system är delegerad till ITF:s ekonomiansvarige. ITF:s ekonomiansvarige 2. ITF:s ekonomiansvarige är, som godkänd revisor och medlem av Institutet för auktoriserade revisorer i England och Wales, yrkesmässigt bunden av regler för etik och bästa praxis för att säkerställa att alla ITF:s ekonomiska transaktioner är ordentligt attesterade, kontrollerade och redovisade i ITF:s bokföring samt att lämpliga rutiner och system för internkontroll finns på plats för att förhindra fel och bedrägeri. Oberoende revision 3. Paragraf XVII i ITF:s stadgar, moment 3, kräver att ITF:s räkenskaper granskas årligen av en revisionsbyrå med auktoriserade revisorer som utses av styrelsen. Revisorerna skall till generalsekreteraren och styrelsen rapportera om huruvida räkenskaperna enligt deras uppfattning ger en sann och rättvisande bild av förhållandena som gäller ITF:s finanser, huruvida ordentliga räkenskaper har förts och huruvida det finns ett lämpligt system för internkontroll av ekonomiska transaktioner. Lekmannarevisorerna 4. Slutligen väljs tre lekmannarevisorer av kongressen enligt moment 4 i paragraf XVII. Lekmannarevisorerna väljs bland funktionärer från medlemsorganisationer som befinner sig i rimlig närhet av ITF:s huvudkontor. Lekmannarevisorerna har vid alla tidpunkter tillgång till ITF:s böcker och räkenskaper. De kan utföra sådana kontroller och rutiner som de anser nödvändiga samt ställa frågor till de auktoriserade revisorerna och alla funktionärer eller medlemmar av ITF:s personal. Lekmannarevisorerna presenterar varje år en revisionsberättelse om ITF:s ekonomiska förvaltning för styrelsen. Kopior av dessa revisionsberättelser kan hämtas från cfm. Därutöver har lekmannarevisorerna full tillgång till de externa auktoriserade revisorerna, med vilka de normalt har årliga möten för att granska räkenskaperna och de ekonomiska kontrollsystemen. Lekmannarevisorerna presenterar i enlighet med detta denna rapport om ITF:s ekonomi för ombuden vid ITF:s ordinarie kongress.

28 sidan 2 B. SAMMANDRAG AV LEKMANNAREVISORERNAS SLUTSATSER Ekonomisk förvaltning 5. Vi kan rapportera att ordentlig avsättning har gjorts av generalsekreteraren för att inrätta administrativa och ekonomiska system och kontroller under perioden sedan ITF:s 41:a kongress. Under och var Bob Thomas, auktoriserad revisor, ekonomiansvarig. Han avgick den 31:a januari och efterträddes av Theresa Broome, som också är auktoriserad revisor. Ekonomiavdelningens arbete påverkades negativt av en högre medarbetares långtidssjukskrivning under och, men vi kan nu bekräfta att avdelningen åter är fullt och korrekt bemannad med vederbörligt kvalificerade och erfarna medarbetare som har de nödvändiga kompetenserna. Vårt tack går till avdelningens medarbetare för deras extraordinäre insatser under dessa omständigheter. Ekonomiska kontroller 6. Enligt vår uppfattning har ITF:s ekonomichef inrättat ordentliga och lämpliga rutiner för att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner är ordentligt redovisade och att interna kontrollsystem har inrättats för att minimera möjligheten till fel eller bedrägeri. Förvaltningskontona har varit tillgängliga för de budgetansvariga under den period som omfattas av revisionen, men vi noterar att det nuvarande ekonomisystemet nu är omkring 15 år gammalt och stöder därför till fullo det projekt som inleddes i maj 2010 för att hitta en ersättning. Extern revision 7. Extern revision utförs på årlig basis av godkända och auktoriserade revisorer. Revisorerna Howarth Clark Whitehill LLP utsågs första gången av styrelsen år 2001, och deras omval har därefter bekräftats varje år av styrelsen. Den auktoriserade revisionen genomförs varje år och tar normalt mellan tre och fem veckor med tre revisorer. Revisionen är huvudsakligen utformad så att revisorerna ska kunna avge en uppfattning om ITF:s årliga räkenskaper, men den utformas också för att avslöja fel och bedrägeri samt för att göra det möjligt för revisorerna att avge en uppfattning om lämpligheten i de ekonomiska systemen för intern kontroll inom ITF. Vi kan rapportera att ITF alltid har haft rena revisionsberättelser och att inga betydande svagheter i internkontrollen har hittats. Vi har granskat förvaltningsberättelsen som har utarbetats av revisorerna. Dessa rapporter är avsedda att hjälpa ledningen att inrätta och upprätthålla god ekonomisk förvaltning och vi är nöjda med att alla punkter som har tagits upp har åtgärdats på i vederbörligt sätt av ITF:s ekonomiansvarige. Dessutom har vi, såsom brukligt är, träffat de externa revisorerna privat (dvs. utan ITF personal närvarande) och har inga frågor att ta upp till följd av detta. C. UTLÅTANDE 8. Det är vår uppfattning att ITF:s ekonomiska system är tillfredsställande och att ordentlig ekonomisk förvaltning har utövats av generalsekreteraren av ITF:s ekonomiska åligganden sedan förra kongressen.

29 sidan 3 D. LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNING AV 9. Bokslutet i sammandrag innehåller information om den finansiella utvecklingen för ITF:s Allmänna fond och ITF:s Välfärdsfond under den gångna fyraårsperioden sedan Durban kongressen. Vi tänker inte upprepa denna information här, utan lyfta fram några områden som vi anser vara betydelsefulla under perioden. 10. ITF:s ekonomi är sund och tillräcklig för att möta alla omedelbara åtaganden. Under perioden minskade dock tillgångarna i Allmänna fonden från 2,4 miljoner GBP den 1 januari till 1,6 miljoner GBP den 31. De ökade krav som ställs på Allmänna fonden, delvis till följd av sekretariatets granskning, ökande krav till följd av införandet den 41:a kongressens program Vi organiserar globalt samt kostnadsökningar för regionalkontoren har medfört ett behov att granska de ekonomiska relationerna mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden. Vid styrelsemötet i London i juni 2010 antogs följande förslag: Att styrelsen uppmanas besluta att till förvaltningskommittén, tillsammans med ordförandena och vice ordförandena i sjöfolks och hamnarbetaresektionerna samt ordförandena i alla övriga ITF sektioner inklusive kommittén för kvinnliga transportarbetare, delegera att granska relationen mellan Välfärdsfonden och Allmänna fonden i ITF:s ekonomi och budgetsystem, inklusive: i. Undersöka nuvarande regler för ITF:s sjöfolkssektions internationella assistans, välfärds och trygghetsfond (antagna i juli 1980) och eventuella möjliga ändringar av dessa regler som kan bedömas vara nödvändiga. ii. Införandet av överenskomna parametrar enligt vilka utgifter för ITF:s infrastruktur och aktiviteter allokeras till varje fond, tillsammans med procedurer och metoder för inkluderande av de maritima strukturerna i Välfärdsfondens beslutsprocess för utgifter. iii. Undersöka det strategiska samordningsteamets roll i den process som avses i punkt (ii) ovan. iv. Undersöka Allmänna fondens utgifter för att möjliggöra överväganden och lägga fram förslag om att förbättra avräkningen av Allmänna fondens aktiviteter mot medlemsförbundens avgiftsintäkter. v. Säkerställa att det råder full öppenhet om användningen av dessa fonder. Granskningen bör inledas omedelbart med målsättningen att vara klar till årsslutet De befintliga reglerna kommer att utgöra grunden för eventuella framtida finansieringsbeslut tills granskningen är klar och eventuella ändringar har beslutats. 11. Lekmannarevisorerna riktade uppmärksamhet mot problem till följd av löpande strukturella underskott i Allmänna fonden i sin rapport från den 15 april 2010 och kan med glädje konstatera att en formell granskningsprocess nu har inletts. Intern revision 12. Under de fyra år som har granskats har inspektoratet för Kampanjen mot bekvämlighetsflagg reviderats av en internrevisor. John McLeod innehade uppdraget fram till sin pensionering i mars och har fortsatt att vara behjälplig med stöd, råd och utbildning för att säkerställa ett smidigt överlämnande till sin efterträdare Kevin Verma. Vi menar att de besök som har gjorts av internrevisorn utgör en nödvändig kontroll av inspektoratets kostnader och uttalar därför vårt fortsatta starka stöd till detta arbete. Revisionsbesöken identifierar inte bara problem med inspektoratens bokföring och budgetar, de fungerar även avskräckande för bedrägligt eller på annat sätt olämpligt beteende. Av vår granskning verkar det som att antalet väckta frågor har minskat betydligt under fyraårsperioden till följd av uppföljingsbesöken. Därutöver har besök gjorts på regionkontoren.

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Noter 2003-12-31 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämdens allmäna råd. Tillgångar och skulder har

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF KALLAN I MALMÖ HSB Brf Kallan i Malmö Org Nr: 746000-5445 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kallan i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 HSB Brf Almhög imalmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Almhög kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF GODHETEN I MALMÖ BRF GODHETEN Kallelse Var med och påverka ditt boende! Välkommen till Godhetens ordinarie föreningsstämma. Genom detta vill vi i föreningens

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF TUBAN I MALMÖ Org Nr: 746000-5361 HSB Brf Tuban i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Tuban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ODLAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ODLAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ODLAREN I MALMÖ Org Nr 746000-5882 HSB BRF ODLAREN I MALMÖ KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Odlaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB brf Stenbocken i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer