INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE"

Transkript

1 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti C 10 Punkt 10 på dagordningen: INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN BOKSLUT I SAMMANDRAG OCH REVISIONSBERÄTTELSE 31 DECEMBER TILL 31 DECEMBER

2 Internationella transportarbetarefederationen Allmän information Generalsekreterare och huvudkontor D Cockroft Generalsekreterare Borough Road London SE1 1DR Revisorer Horwath Clark Whitehill LLP St Bride s House 10 Salisbury Square London EC4Y 8EH Banker HSBC Plc 28 Borough High Street London SE1 1YB Standard Chartered PO Box Jermyn Street London SW1Y 6WL Investeringsförvaltare Legal & General Investment Management Bucklersbury House 3 Queen Victoria Street London EC4N 8NH Blackrock Investment Managers 33 King William Street London EC4R 9AS 2 Internationella transportarbetarefederationen

3 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Bokslut i sammandrag Detta bokslut är ett sammandrag av de fyra uppsättningar reviderade räkenskaper som har godkänts av styrelsen sedan förra kongressen i Durban, och omfattar fyraårsperioden från 1 januari till 31. Räkenskaperna har reviderats av Howarth Clark Whitehill LLP (auktoriserade och godkända revisorer). De samlade räkenskaperna har erhållit rena revisionsberättelser och kan hittas på kongresswebbplatsen cfm Grunderna för bokslutets utarbetande Bokslutssammandraget är uppdelat i två separata delar, var och en med sin egen resultaträkning, balansräkning, likviditetsrapport samt noter och representerar separat finansierade verksamheter. Den första uppsättningen bokslutshandlingar (sidorna 7 till 14) avser Allmänna fonden, vars intäkter härrör från medlemsavgifter från anslutna medlemsförbund. Allmänna fondens utgifter avser den allmänna administrationen av huvudkontoret, regionkontoren och verksamheten i de branschsektioner som inte berör sjöfart. Denna verksamhet inkluderar kostnaden för att anordna möten och konferenser samt kostnaden för publikationer och utredningar. Den andra uppsättningen årsredovisningshandlingar (sidorna 15 till 25) avser Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond (Välfärdsfonden). Välfärdsfondens intäkter kommer från välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter som genereras från kollektivavtal som tecknats för sjöfolks räkning med rederier som seglar under bekvämlighetsflagg. Det finns även vissa kapitalinkomster som härrör från investeringar som förvaltas för fondens räkning av Legal and General Investment Managers och Blackrock Investment Managers. Välfärdsfondens utgifter bekostar verksamheten i ITF:s sjöfartssektioner, inklusive ITF:s kampanj mot bekvämlighetsflagg. En donation i form av gåvohjälp görs varje år till ITF:s sjöfolksstiftelse, ITF Seafarers Trust, en brittisk välgörenhetsstiftelse, vars ändamål är att bidra till sjöfolks välfärd i alla länder. Efter ett administrativt misstag av Legal and General (en av ITF:s investeringsförvaltare) i fråga om redovisningen av den historiska kostnaden för investeringarna under deras förvaltning i slutet av, gjordes en justering för föregående år i års resultaträkning för Välfärdsfonden jämfört med vad som ursprungligen redovisats. Detta bokslutssammandrag redovisar de omräknade beloppen. Misstaget fick till effekt att den realiserade kapitalvinsten redovisades för lågt med GBP och den orealiserade kapitalvinsten för högt med samma belopp. Detta påverkade inte nettoförändringen i fonder på GBP Allmänna fonden Tillgångarna i Allmänna fonden minskade från GBP den 1 januari till GBP den 31. Perioden kännetecknades av hög volatilitet på världens valutamarknader och av strukturella förändringar inom Allmänna fonden med ytterligare resurser allokerade till regionkontoren samt till inrättandet av avdelningar för Human Resources, Women och Organising Globally efter sekretariatets genomgång. Medlemsantalet ökade från 4,4 miljoner till 4,7 miljoner. Under perioden höjdes medlemsavgiften per medlem från 1,10 GBP till 1,20 GBP. Fakturerade medlemsavgifter uppgick för de fyra kalenderåren till GBP 3,7 miljoner, GBP 4,0 miljoner, GBP 4,1 miljoner och GBP 4,3 miljoner efter avsättning för ej inkasserade medlemsavgifter. Under samma period ökad andelen rapporterade medlemmar som betalar nedsatt medlemsavgift från 28% till 31%. Utgifterna avser kostnader för att anordna möten och konferenser för icke sjöfartsverksamhet, kostnader för publikationer, huvudkontorets personal, allmänna kostnader samt kostnader för regionkontor. Dessa kostnader analyseras i noterna till bokslutet. Den största enskilda kostnadsposten avser regionkontoren. Kostnaden för året som slutade den 31 var GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ), en ökning med 67,7% under de fyra åren. 3 Internationella transportarbetarefederationen

4 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Den regionala fördelningen framgår av not 6. Fonden uppnådde ett rörelseöverskott före avsättning till Kongressfonden på GBP , GBP och gick nästan jämnt upp med ett litet underskott på GBP Fonden hade ett rörelseunderskott på GBP före avsättning till Kongressfonden. Kostnaden för kongressen i Durban uppgick till GBP , varav GBP hade avsatts den 1 januari. Den 31 uppgick avsättningarna för kongressen i Mexico City 2010 till GBP Underskottet för året, efter avsättning till Kongressfonden, pensionsjusteringar och avsättning från Välfärdsfonden, uppgick till GBP och till , medan fonden uppnådde överskott på GBP och på GBP Den 31 uppgick Allmänna fondens ej allokerade medel till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Den inom Välfärdsfonden inrättade Internationella solidaritetsfonden har till syfte att ge direkt ekonomiskt stöd till medlemsförbund som står inför allvarliga ekonomiska kriser, till exempel till följd av angrepp från regeringar, arbetsgivare eller fackföreningsfientliga organ. Tillgångarna i denna fond uppgick den 31 till GBP (: GBP ) (: GBP ), (: GBP ). Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Volatiliteten på världsmarknaderna under fyraårsperioden återspeglas i kraftiga fluktuationer i värdet på fondens investeringsportfölj och stora årsslutsjusteringar för orealiserade valutakursvinster och förluster. Välfärdsfonden erhåller merparten av sina intäkter i US dollar. Även om räkenskaperna förs i brittiska pund, är FOC inspektoratets arbete i sanning internationellt med utgifter i en rad valutor, inklusive US dollar, euro och japanska yen. Räkenskaperna är därför föremål för betydande variationer från år till år till följd av rörelser på världens valutamarknader. Intäkter betalade av rederier avseende välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter ökade till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Antal fartyg som omfattas av ITF:s avtal har ökat stadigt under perioden, och den 31 omfattades fartyg av aktiva avtal. Avgifterna till det Internationella förhandlingsforumets (IBF:s) välfärdsfond, som inrättades 2004 för att förbättra välfärden för sjöfolk som arbetar ombord på fartyg täckta av IBF avtal ökade från GBP 515,000 år till GBP år (: GBP ) (: GBP ). Omkring 5% av välfärdsavgifterna från IBF:s kollektivavtal går till denna fond som är fristående från ITF, även om representanter från ITF:s medlemsförbund ingår i fondens styrelse tillsammans med representanter för sjöfartens arbetsgivarorganisationer. Betalningarna till ITF:s sjöfolksstiftelse i form av gåvohjälp uppgick till GBP under perioden mellan kongresserna. Utgifterna, justerat för valutakursdifferenser, för året som slutade den 31, uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Kostnaderna var artificiellt lägre på grund av betydande orealiserade valutakursvinster på totalt GBP Denna valutakursvinst orsakade en skattekostnad på GBP samma år. ITF fortsatte att allokera resurser för att försvara sig själva och sjöfolk i domstol mot rederier och andra som försöker hindra organisations arbete och gav även betydande belopp som stöd. Betydande rättsfall har drivits av ITF under de senaste åren för sjöfolk och sjöfolks rättigheter, och den totala kostnaden under fyraårsperioden inkluderar GBP för juridiska och andra arvoden samt förskott som skrivits av eller lämnats utan att ha återbetalats. Den största kostnadsposten avser kostnaden för 125 bekvämlighetsflaggsinspektörer i 44 länder. Inspektoratets kostnader uppgick till totalt GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Volatiliteten på världsmarknaderna inverkade särskilt kraftigt när värdet på fondens investeringsportfölj föll med 21,5% från sitt högsta värde under perioden på GBP den 31 till GBP den 31. Orealiserade kapitalförluster på GBP redovisades. Portföljens värde börjad öka stadigt under andra kvartalet, och återhämtade sig till GBP den Internationella transportarbetarefederationen

5 Bokslut till ITF:s 42:a kongress Välfärdsfondens rörelseöverskott uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Efter att hänsyn tagits till investeringarnas omvärdering, pensionsjusteringar och beskattning, uppgick nettoöverskottet till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Under överförde Välfärdsfonden GBP till Allmänna fonden som bidrag för täckande av kostnaden för kongressen i Mexico City 2010, vilket medförde att Välfärdsfondens tillgångar den 31 uppgick till GBP (: GBP ) (: GBP ) (: GBP ). Pensionssystemet Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner, ITF Retirement Benefits Scheme. Systemets fonder förvaltas av fondförvaltare och är fristående från federationens ekonomi. Systemets förmåner baseras på de anställdas slutlön och anställningstid. Pensionskostnaden kalkyleras i enlighet med rådgivning från de oberoende aktuarierna Towers Watson. Fastställda förmånskostnader och pensionssystemets underskott har fördelats proportionellt mellan fonderna utifrån den uppskattade pensionskostnaden för varje fond. David Cockroft Generalsekreterare Juni Internationella transportarbetarefederationen

6 Revisionsberättelse till Internationella transportarbetarefederationens kongress år 2010 Vi har granskat bokslutet i sammandrag på sidorna 7 till 25. Styrelsens och revisorns ansvar Som styrelseledamöter har ni ansvar för bokslutet i sammandrag. Vi har samtyckt till att redovisa vår uppfattning om bokslutet i sammandrag överensstämmer med de fullständiga boksluten, för vilka vi har avgivit vår revisionsberättelse den [AuditReportDate]. Grund för revisionsutlåtande Vi har genomfört de procedurer vi har bedömt nödvändiga för att fastställa om boksluten i sammandrag är förenliga med de fullständiga boksluten från vilka de har hämtats. Utlåtande Enligt vår uppfattning är boksluten i sammandrag förenliga med de fullständiga boksluten för fyraårsperioden som. [Denna revisionsberättelse har ännu inte undertecknats] Horwath Clark Whitehill LLP Revisorer Howarth Clark Whitehill LLP Auktoriserade och godkända revisorer St Bride s House 10 Salisbury Square London EC4Y 8EH [Datum] 6 Internationella transportarbetarefederationen

7 Allmänna fonden Resultaträkning för redovisningsperioderna som till 31 Noter Intäkter Medlemsförbundens avgifter 1b) Utbildningsprojekt intäkter genom donationer Bank och låneräntor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Huvudkontorets personalkostnader Huvudkontorets kontorskostnader Möten, konferenser och aktiviteter Publikationer och PR Regionkontor Övriga bidrag och avgifter från medlemsförbund Utbildningsprojekt kostnader Allmänna kostnader Valutakursvinster/(förluster) ( ) (10 516) Summa kostnader (Underskott)/överskott före överföring till Kongressfonden ( ) (24 822) Överföring från Välfärdsfonden Pensionssystem (förlust)/vinst Sid. 22 ( ) ( ) Omföring till Kongressfonden ( ) ( ) ( ) ( ) Omföring till Internationella solidaritetsfonden ( ) Nettoförändring i fonder ( ) ( ) Fondbalans förd till ingående balans Utgående fondbalans per den Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning Löpande verksamhet Ingen av Allmänna fondens verksamheter förvärvades eller avbröts under ovanstående räkenskapsår. 7 Internationella transportarbetarefederationen

8 Allmänna fonden Balansräkning Per den 31 Noter Omsättningstillgångar Banktillgodohavanden och medel hos ombud Fordran på Välfärdsfonden ( ) Fordringar Skulder som förfaller inom 1 år 10 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar, netto Omsättningstillgångar före pensionsåtaganden Fastställt pensionsåtagande ( ) ( ) (83 136) ( ) Omsättningstillgångar efter pensionsåtaganden Representerat av: Allmänna fonden ej allokerat Minus pensionsavsättning ( ) ( ) (83 136) ( ) Utgående fondbalans per den Internationella solidaritetsfonden Kongressfonden Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning. David Cockroft Generalsekreterare 8 Internationella transportarbetarefederationen

9 Allmänna fonden Kassaflödesanalys för redovisningsperioderna som till 31 Noter Nettokassainflöde/(utflöde) från verksamheten 13 ( ) ( ) ( ) Avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Erhållna räntor Nettokassainflöde från avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Ökning/(minskning) av kassa och bank 14 ( ) ( ) ( ) Noterna 1 14 på sidorna och not 13 på sidorna utgör en del av denna redovisning 9 Internationella transportarbetarefederationen

10 Allmänna fonden Noter till bokslutet 1 Redovisningsprinciper Bokslutet har utarbetats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden, och är upprättat i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Följande huvudsakliga redovisningsprinciper har tillämpats. a) Utländsk valuta Utländska valutatransaktioner räknas om med de valutakurser som gäller när de genomförs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till brittiska pund GBP till den växelkurs som gällde på balansdagen. Eventuella differenser förs till resultaträkningen. b) Medlemsförbundens avgifter (i) Medlemsförbundens avgifter redovisas då fordran uppstår. (ii) Federationens stadgar medger att medlemsförbunden, under vissa omständigheter, kan begära att deras årsavgift nedsätts, och detta förfarande har tillämpats under perioden. Det samlade beloppet för medlemsförbundens avgifter i resultaträkningen utgör därför inte hela det förfallna beloppet baserat på rapporterat medlemsantal och beräknat utifrån standardavgiften per medlem. c) Skatt I Storbritannien hanteras federationen av skattskäl som en ideell förening och är skyldig att betala bolagsskatt på både sina kapitalinkomster och sina eventuella nettovinster från avyttring av investeringar. d) Administrationsavgift Utöver direkt uppstådda kostnader har en del av Allmänna fondens personalkostnader och andra administrationskostnader debiterats Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond samt ITF:s sjöfolksstiftelse för att återspegla den verksamhet som genomförs på deras vägnar av anställda som betalas av Allmänna fonden. e) Pensionssystem FRS 17 Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner öppet för alla ITF:s anställda som är baserade i Storbritannien. Systemet är fristående från ITF och administreras av förvaltare. Pensionssystemets kostnader och åtaganden återspeglas i detta bokslut i enlighet med kraven i FRS 17. Systemets kostnader och åtaganden är inkluderade i resultaträkningen och balansräkningen. Dessa har fördelats proportionellt mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden i enlighet med allokeringen av pensionsgrundande löner mellan fonderna, inklusive administrationsavgiften. 10 Internationella transportarbetarefederationen

11 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 2 Huvudkontorets personalkostnader Löner Pensioner Sociala avgifter Rekrytering och utbildning Övriga personalkostnader Minus personalkostnader till: Välfärdsfonden ( ) ( ) ( ) ( ) Sjöfolksstiftelsen (68 000) (50 000) (50 000) (40 000) Huvudkontorets kontorskostnader Avgift för kontorslokaler från Välfärdsfonden Kontorspapper och kontorsmaterial Porto, telefon och budtjänster Möten, konferenser och aktiviteter Biljetter Hotell och traktamenten Översättningar Inbjudningar och representation Övriga möteskostnader Tolkning Internationella transportarbetarefederationen

12 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 5 Publikationer och PR Prenumerationer, tidskrifter och forskning Tryck och produktion Grafisk design Regionkontor Nairobi Ouagadougou Amman Delhi Tokyo Rio de Janeiro Moskva Utbildningsprojekt Ej förbrukade medel förda till ingående balans 1 januari Medel erhållna från biståndsorgan under året Ej förbrukade medel förda till utgående balans 31 ( ) ( ) ( ) ( ) Medel förbrukade under året Allmänna kostnader Revisionsarvode Andra arvoden Projektförskott, avskrivna/(återbetalda) (50 713) (20 101) Bankavgifter Internationella transportarbetarefederationen

13 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 9 Fordringar Förfallna avgifter från medlemsförbunden Förfallet från europeiska fackförbund i fråga om FST uppgörelsen Minus allmän provision ( ) ( ) ( ) ( ) Förskott Fordringar och förskott Förfallet från Sjöfolksstiftelsen Skulder som förfaller inom 1 år Skulder och upplupna kostnader Förutbetalda avgifter från medlemsförbunden _ _ 11 Internationella solidaritetsfonden Ingående balans per den 1 januari Erhållna donationer Utbetalda bidrag (63 378) (3 052) (2 040) (13 279) Utgående balans per den Internationella solidaritetsfonden inrättades 1 april 1995 för att tillhandahålla separat identifierbara medel inom Allmänna fonden för lämnande av direkt ekonomiskt stöd i form av bidrag eller lån till medlemsförbund som står inför allvarliga ekonomiska kriser till följd av angrepp från regeringar, arbetsgivare eller fackföreningsfientliga organ. 12 Kongressfonden Ingående balans per den 1 januari Omföring från resultaträkningen ( ) Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

14 Allmänna fonden Noter till bokslutet (forts.) 13 Avstämning av rörelseöverskott mot verksamhetens nettokassaflöde Rörelseöverskott/(underskott) ( ) (24 822) Internationella solidaritetsfondens nettobetalningar (45 446) (3 052) (2 040) (13 279) Pensionsjusteringar (FRS 17): Nuvarande kostnadsförda servicekostnader Betalda avgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Betalningar till Kongressfonden ( ) Kapitalinkomster (8 582) (47 109) (66 561) (79 580) (Ökning) av fordringar ( ) (33 372) ( ) ( ) Ökning av skulder (53 624) Nettokassainflöde/(utflöde) från verksamheten ( ) ( ) ( ) 14 Analys av kassa och bank under året Ingående balans per den 1 januari Ökning/(minskning) av kassa och bank ( ) ( ) ( ) Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

15 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Resultaträkning för redovisningsperioderna som till 31 Noter Intäkter Betalat av rederier och inkasserande fackföreningar Välfärdsavgifter och besättningars medlemsavgifter 1b) Minus avgifter till IBF fonden ( ) ( ) ( ) ( ) Kapitalinkomster Gåvohjälp till ITF:s sjöfolksstiftelse (en registrerad välgörenhetsstiftelse) ( ) ( ) ( ) ( ) Hyresintäkter och övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Huvudkontorets personalkostnader Huvudkontorets driftkostnader Möten, konferenser och aktiviteter Publikationer och PR Inspektoratets representation Juridiska och andra arvoden Assistans och donationer Avgifter och avskrivna/lämnade förskott Specialprojekt Allmänna kostnader Valutakursförluster/(vinster) ( ) Avskrivningar Rörelseöverskott för året Omvärdering av investeringar ( ) Pensionssystem (förlust)/vinst 13 ( ) ( ) Skatt 19 ( ) Nettoförändring i fonder Omföring till Allmänna fonden ( ) Fondbalans förd till ingående balans Utgående fondbalans per den Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning. Löpande verksamhet Ingen av Välfärdsfondens verksamheter förvärvades eller avbröts under ovanstående räkenskapsår. 15 Internationella transportarbetarefederationen

16 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Balansräkning Per den 31 Noter Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Investeringar till marknadsvärde Omsättningstillgångar Bankmedel Likvida medel hos investeringsförvaltare Fordringar Förfallet (till)/från Allmänna fonden ( ) ( ) ( ) Skulder som förfaller inom 1 år 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar, netto Summa tillgångar minus kortfristiga skulder Avsättningar för ränta på retroaktiv lön 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Omsättningstillgångar före pensionsåtaganden Fastställt pensionsåtagande ( ) ( ) ( ) ( ) Nettotillgångar Representerade av: Välfärdsfonden Pensionsavsättning ( ) ( ) ( ) ( ) Reservation för omvärdering av investeringar ( ) Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning. 16 Internationella transportarbetarefederationen

17 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Kassaflödesanalys för redovisningsperioderna som till 31 Noter Nettokassainflöde från verksamheten Avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Kapitalinkomster Hyresintäkter Nettokassainflöde från avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Skatt Erlagd bolagsskatt ( ) Kassaflöde från investeringsverksamheten Netto(köp) av investeringar (79 476) (63 780) (70 483) ( ) Köp av andra fasta tillgångar ( ) ( ) ( ) ( ) Nettokassautflöde från investeringsverksamhet ( ) ( ) ( ) ( ) Ökning av likvida medel 21 Noterna på sidorna 18 till 25 utgör en del av denna redovisning Internationella transportarbetarefederationen

18 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 1 Redovisningsprinciper Bokslutet har utarbetats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden, och är upprättat i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Följande huvudsakliga redovisningsprinciper har tillämpats. a) Avskrivningar Alla tillgångar, inklusive friköpt fast egendom, är upptagna i bokslutet till anskaffningskostnad. Möbler och inventarier, datorsystem samt motorfordon skrivs av helt linjärt över tre år. Friköpt fast egendom skrivs av linjärt med 2 procent per år. b) Avgifter från rederier samt sjöfolks medlemsavgifter Ett rederi som tecknar ITF avtal med ett av ITF:s medlemsförbund: (i) åtar sig att betala en årlig välfärdsavgift per person i förskott, (ii) ordnar, i tillämpliga fall, för besättningarna att bli medlemmar i ITF:s särskilda sjöfolksavdelning, Special Seafarers Department (SSD), och (iii) översänder de tillämpliga medlemsavgifterna på deras vägnar. Sådana avgifter betalas direkt av rederierna eller inkasseras av anslutna medlemsförbund. Med tanke på svårigheterna att genomföra inkasseringen och fastställa de exakta förfallna beloppen, anses det klokt att inte bokföra de belopp som anses förfallna men som inte har erhållits. Ingen fördelning görs av avgifter som betalas i förskott till Välfärdsfonden. c) Kapitalinkomster Räntor på fastförräntade investeringar redovisas då fordran uppstår. Värdepappersutdelningar bokförs när de erhålls. d) Utländsk valuta Utländska valutatransaktioner räknas om med de valutakurser som gäller när de genomförs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till brittiska pund GBP till den växelkurs som gällde på balansdagen. Eventuella differenser förs till resultaträkningen. e) Skatt I Storbritannien hanteras federationen av skatteskäl som en ideell förening och är skyldig att betala bolagsskatt på både sina kapitalinkomster och sina eventuella nettovinster från avyttring av investeringar. Fonden minskar sin beskattningsbara inkomst genom gåvohjälp till ITF:s sjöfolksstiftelse, en registrerad välgörenhetsstiftelse. f) Broschyrer och publikationer Lager med broschyrer, blanketter och avtal bokförs inte eftersom de inte har något försäljningsvärde. g) Allmänna fonden Utöver direkt uppstådda kostnader har en del av Allmänna fondens personalkostnader, uppgående till GBP Internationella transportarbetarefederationen

19 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) (: GBP , : GBP , : GBP ), debiterats Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond för att återspegla den verksamhet som genomförs på dess vägnar av anställda som betalas av Allmänna fonden. h) Investeringar Investeringar bokförs till marknadsvärde. i) Pensionssystem FRS 17 Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner öppet för alla ITF:s anställda som är baserade i Storbritannien. Systemet är fristående från ITF och administreras av förvaltare. Pensionssystemets kostnader och åtaganden återspeglas i detta bokslut i enlighet med kraven i FRS 17. Systemets kostnader och åtaganden är inkluderade i resultaträkningen och balansräkningen. Dessa har fördelats proportionellt mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden i enlighet med allokeringen av pensionsgrundande löner mellan fonderna, inklusive administrationsavgiften. 2 Kapitalinkomster Räntor och utdelningar Realiserade kapitalvinster/(förluster) ( ) Minus: Gåvohjälp till förmån för ITF:s sjöfolksstiftelse (en registrerad välgörenhetsstiftelse) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11 579) 3 Ränta på retroaktiv lön utbetald till sjöfolk (i) Under perioden mellan mottagande av likvid från rederier och utbetalning av retroaktiv lön till utländska sjöfartsanställda, placeras beloppen på räntebärande konton. När betalningen verkställs betalas ränta till sagda sjöfartsanställda med samma räntesats som för närvarande uppbärs på dessa konton, Räntan tillgodoräknas även rederierna när inbetalade medel återbetalas. (ii) Intäktsränta på alla insättningar, inklusive ej utbetalad retroaktiv lön, bokförs när och om den erhålls. Faktiska betalningar till besättningsmedlemmar redovisas i resultaträkningen och en avsättning har gjorts för att täcka upplupna ränteskulder för retroaktiv lön. 19 Internationella transportarbetarefederationen

20 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 4 Huvudkontorets personalkostnader Löner Lönekostnader återdebiterade från Allmänna fonden Personalförmåner och ex gratia betalningar Sociala avgifter Pensions och försäkringsavgifter Personalutbildning och rekrytering Huvudkontorets driftkostnader Hyror, tariffer, tjänster och fastighetsunderhåll Underhåll av datorsystem Kontorspapper och kontorsmaterial Datakommunikation, telefon och porto Möten, konferenser och aktiviteter Fair Practices Committee och IBF möten Inspektörsseminarier, möten och aktionsveckor Sjöfolkssektionens möten, regionala konferenser och andra möten Internationella transportarbetarefederationen

21 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 7 Publikationer och PR Prenumerationer på tidningar och tidskrifter Tryck och produktion Biblioteksinköp (232) Grafisk design och kreativt arbete Distributionskostnader Andra publikationer och utredningar Reklammaterial Inspektoratets representation Löner Hotell och resor Kontor och andra kostnader Regionkontor Utveckling av inspektoratet Juridiska och andra arvoden Revisions och skattekostnader Allmänna juridiska arvoden Andra arvoden Internationella transportarbetarefederationen

22 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet (forts.) 10 Avsättningar för avgifter, förskott och medlemsförbundens saldon En stor del av Välfärdsfondens arbete är relaterat till vidtagandet av rättsliga åtgärder på uppdrag sjöfolk för att driva krav mot arbetsgivare och andra avseende skador, obetalda löner, oskäliga uppsägningar och andra fall. Vid behov kommer ITF även att förskottera ersättningar till sjöfolk i avvaktan på utfall och beslut om vidtagande om eventuella åtgärder på deras vägnar. ITF kommer även att försvara sig självt mot vissa rederier och andra som vill hindra organisationen från att driva sina målsättningar för att hjälpa sjöfolk. ITF har hela tiden pågående rättsfall, och dessa har ofta pågått i flera år. Där så är möjligt försöker ITF återvinna juridiska och andra kostnader från rederier, ofta genom att vidta rättsliga åtgärder för att säkra en avgift från ett fartyg i händelse av obetalda löner. Detta är dock inte alltid möjligt. De senaste åren har ITF varit involverat i flera fall på hög nivå. En granskning av kostnaderna relaterade till dessa och andra fall har gjorts och vederbörliga avsättningar från ej återvinningsbara förskott har gjorts. Kostnader och förskott uppgående till GBP har skrivits av eller avsatts under (: GBP , : GBP , : GBP ). 11 Specialprojekt International Seafarers Union Development Programme Allmänna kostnader Bankavgifter och ränta Investeringsförvaltningsarvoden (78 973) (63 785) Allmänna kostnader Översättningar Under debiterades investeringsportföljerna direkta förvaltningsarvoden på GBP (: GBP ). 13 Pensioner Federationen har ett pensionssystem med fastställda förmåner, ITF Retirement Benefits Scheme. Systemets fonder förvaltas av fondförvaltare och är fristående från federationens ekonomi. Förmånerna baseras på de anställdas slutlön och anställningstid. Pensionskostnaden bedöms i linje med förslag från en oberoende kvalificerad aktuarie på grundval av en årlig värdering och bokförs mot resultaträkningen. 22 Internationella transportarbetarefederationen

23 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 13 Pensioner (forts.) FRS17 siffrorna baseras på resultatet av den fullständiga aktuariella värderingen av systemet den 1 januari och uppdaterad 31 med antaganden som är förenliga med kraven enligt FRS17. För att återspegla kraven i FRS 17 separate i Allmänna fonden och Välfärdsfonden har de fastställda förmånskostnaderna och pensionssystemets underskott fördelats proportionellt mellan fonderna utifrån den uppskattade pensionskostnaden för varje fond. Beloppen för den nuvarande och tidigare perioder är som följer: Tusen GBP Tusen GBP Tusen GBP Tusen GBP 2005 Tusen GBP Förmånsbestämda förpliktelser (22 428) (17 544) (19 327) (18 693) (17 641) Pensionssystemets tillgångar (Underskott) (3 043) (1 649) (453) (1 637) (2 376) Erfarenhetsbaserade justeringar av pensionsåtaganden (639) (430) (148) Erfarenhetsbaserade justeringar av pensionssystemets tillgångar (1 953) (334) (327) (1 418) 14 Materiella anläggningstillgångar Friköpt fast Möbler och Dator Motoregendom inventarier system fordon Totalt GBP GBP GBP GBP GBP Bokfört värde Investeringar Anskaffningskostnad Statliga och garanterade värdepapper Aktier och fastighetsaktiefonder Omvärderingsreserv ( ) Marknadsvärde Internationella transportarbetarefederationen

24 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 16 Fordringar Fordringar på medlemsförbund Förskott och fordringar Fordringar på medlemsförbund Dessa belopp uppstår primärt till följd av innehållande från medlemsförbunden av delar av de belopp som inkasseras av dem och används, efter överenskommelse med ITF, för syften som faller inom ramen för fondens bestämmelser. 17 Skulder som förfaller inom 1 år Skulder och förskott Skatt Skuld till Sjöfolksstiftelsen Retroaktiv lön till besättningar samt ersättning som väntar på att fördelas Skulder till medlemsförbund Avsättningar för ränta på retroaktiv lön Utgående balans per den Skatt på ordinarie verksamhet Skatt i Storbritannien Vinst från ordinarie verksamhet multiplicerad med brittisk skattesats (såsom ursprungligt bokförts) Ej skattepliktiga intäkter minus ej upplöst verksamhetsförlust ( ) ( ) ( ) ( ) Ej avdragsgilla kostnader ( ) ( ) ( ) Underskottsavdrag som förs vidare i ny räkning (75 001) (50 387) Ej verksamhetsrelaterade avgifter, ej utnyttjade Faktisk skatt Internationella transportarbetarefederationen

25 Sjöfolkets internationella hjälp, välfärds och skyddsfond Noter till bokslutet 20 Avstämning av överskott mot verksamhetens nettokassaflöde Överskott Avskrivning Särskilda betalningar och justeringar i pensionssystemet (FRS 17): Nuvarande kostnadsförda servicekostnader Betalda avgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Kapitalinkomst minus avgifter inkluderade i investeringarnas enhetspris (13 787) (67 323) ( ) ( ) Realiserad förlust/(vinst) från försäljning av investeringar (30 465) ( ) ( ) Kapitalinkomster ( ) ( ) ( ) ( ) Hyresintäkter ( ) ( ) ( ) ( ) Minskning/(ökning) av fordringar ( ) (52 533) (Minskning)/ökning av skulder ( ) ( ) Nettokassautflöde från verksamheten Analys av kassa och bank under året Ingående balans per den 1 januari Ökning av likvida medel Utgående balans per den Analys av kassatillgodohavanden i balansräkningen Bankmedel Likvida medel hos investeringsförvaltare Utgående balans per den Internationella transportarbetarefederationen

26 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti C 10 Punkt 10 på dagordningen: LEKMANNAREVISORERNAS BERÄTTELSE

27 sidan 1 LEKMANNAREVISORERNAS REVISIONSBERÄTTELSE TILL ITF:S KONGRESS A. EKONOMISK KONTROLL OCH REVISION I ITF ITF:s bokföring och räkenskaper övervakas, kontrolleras och revideras genom följande processer. Generalsekreterarens roll 1. Enligt paragraf XVII, moment 3 och 4, i ITF:s stadgar är generalsekreteraren ansvarig för ITF:s ekonomiska förvaltning. Generalsekreteraren inrättar strukturer, interna kontrollsystem och tillsätter personal för att säkerställa att ITF:s ekonomiska affärer kontrolleras på vederbörligt sätt. Den dagliga tillsynen av ITF:s ekonomiska system är delegerad till ITF:s ekonomiansvarige. ITF:s ekonomiansvarige 2. ITF:s ekonomiansvarige är, som godkänd revisor och medlem av Institutet för auktoriserade revisorer i England och Wales, yrkesmässigt bunden av regler för etik och bästa praxis för att säkerställa att alla ITF:s ekonomiska transaktioner är ordentligt attesterade, kontrollerade och redovisade i ITF:s bokföring samt att lämpliga rutiner och system för internkontroll finns på plats för att förhindra fel och bedrägeri. Oberoende revision 3. Paragraf XVII i ITF:s stadgar, moment 3, kräver att ITF:s räkenskaper granskas årligen av en revisionsbyrå med auktoriserade revisorer som utses av styrelsen. Revisorerna skall till generalsekreteraren och styrelsen rapportera om huruvida räkenskaperna enligt deras uppfattning ger en sann och rättvisande bild av förhållandena som gäller ITF:s finanser, huruvida ordentliga räkenskaper har förts och huruvida det finns ett lämpligt system för internkontroll av ekonomiska transaktioner. Lekmannarevisorerna 4. Slutligen väljs tre lekmannarevisorer av kongressen enligt moment 4 i paragraf XVII. Lekmannarevisorerna väljs bland funktionärer från medlemsorganisationer som befinner sig i rimlig närhet av ITF:s huvudkontor. Lekmannarevisorerna har vid alla tidpunkter tillgång till ITF:s böcker och räkenskaper. De kan utföra sådana kontroller och rutiner som de anser nödvändiga samt ställa frågor till de auktoriserade revisorerna och alla funktionärer eller medlemmar av ITF:s personal. Lekmannarevisorerna presenterar varje år en revisionsberättelse om ITF:s ekonomiska förvaltning för styrelsen. Kopior av dessa revisionsberättelser kan hämtas från cfm. Därutöver har lekmannarevisorerna full tillgång till de externa auktoriserade revisorerna, med vilka de normalt har årliga möten för att granska räkenskaperna och de ekonomiska kontrollsystemen. Lekmannarevisorerna presenterar i enlighet med detta denna rapport om ITF:s ekonomi för ombuden vid ITF:s ordinarie kongress.

28 sidan 2 B. SAMMANDRAG AV LEKMANNAREVISORERNAS SLUTSATSER Ekonomisk förvaltning 5. Vi kan rapportera att ordentlig avsättning har gjorts av generalsekreteraren för att inrätta administrativa och ekonomiska system och kontroller under perioden sedan ITF:s 41:a kongress. Under och var Bob Thomas, auktoriserad revisor, ekonomiansvarig. Han avgick den 31:a januari och efterträddes av Theresa Broome, som också är auktoriserad revisor. Ekonomiavdelningens arbete påverkades negativt av en högre medarbetares långtidssjukskrivning under och, men vi kan nu bekräfta att avdelningen åter är fullt och korrekt bemannad med vederbörligt kvalificerade och erfarna medarbetare som har de nödvändiga kompetenserna. Vårt tack går till avdelningens medarbetare för deras extraordinäre insatser under dessa omständigheter. Ekonomiska kontroller 6. Enligt vår uppfattning har ITF:s ekonomichef inrättat ordentliga och lämpliga rutiner för att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner är ordentligt redovisade och att interna kontrollsystem har inrättats för att minimera möjligheten till fel eller bedrägeri. Förvaltningskontona har varit tillgängliga för de budgetansvariga under den period som omfattas av revisionen, men vi noterar att det nuvarande ekonomisystemet nu är omkring 15 år gammalt och stöder därför till fullo det projekt som inleddes i maj 2010 för att hitta en ersättning. Extern revision 7. Extern revision utförs på årlig basis av godkända och auktoriserade revisorer. Revisorerna Howarth Clark Whitehill LLP utsågs första gången av styrelsen år 2001, och deras omval har därefter bekräftats varje år av styrelsen. Den auktoriserade revisionen genomförs varje år och tar normalt mellan tre och fem veckor med tre revisorer. Revisionen är huvudsakligen utformad så att revisorerna ska kunna avge en uppfattning om ITF:s årliga räkenskaper, men den utformas också för att avslöja fel och bedrägeri samt för att göra det möjligt för revisorerna att avge en uppfattning om lämpligheten i de ekonomiska systemen för intern kontroll inom ITF. Vi kan rapportera att ITF alltid har haft rena revisionsberättelser och att inga betydande svagheter i internkontrollen har hittats. Vi har granskat förvaltningsberättelsen som har utarbetats av revisorerna. Dessa rapporter är avsedda att hjälpa ledningen att inrätta och upprätthålla god ekonomisk förvaltning och vi är nöjda med att alla punkter som har tagits upp har åtgärdats på i vederbörligt sätt av ITF:s ekonomiansvarige. Dessutom har vi, såsom brukligt är, träffat de externa revisorerna privat (dvs. utan ITF personal närvarande) och har inga frågor att ta upp till följd av detta. C. UTLÅTANDE 8. Det är vår uppfattning att ITF:s ekonomiska system är tillfredsställande och att ordentlig ekonomisk förvaltning har utövats av generalsekreteraren av ITF:s ekonomiska åligganden sedan förra kongressen.

29 sidan 3 D. LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNING AV 9. Bokslutet i sammandrag innehåller information om den finansiella utvecklingen för ITF:s Allmänna fond och ITF:s Välfärdsfond under den gångna fyraårsperioden sedan Durban kongressen. Vi tänker inte upprepa denna information här, utan lyfta fram några områden som vi anser vara betydelsefulla under perioden. 10. ITF:s ekonomi är sund och tillräcklig för att möta alla omedelbara åtaganden. Under perioden minskade dock tillgångarna i Allmänna fonden från 2,4 miljoner GBP den 1 januari till 1,6 miljoner GBP den 31. De ökade krav som ställs på Allmänna fonden, delvis till följd av sekretariatets granskning, ökande krav till följd av införandet den 41:a kongressens program Vi organiserar globalt samt kostnadsökningar för regionalkontoren har medfört ett behov att granska de ekonomiska relationerna mellan Allmänna fonden och Välfärdsfonden. Vid styrelsemötet i London i juni 2010 antogs följande förslag: Att styrelsen uppmanas besluta att till förvaltningskommittén, tillsammans med ordförandena och vice ordförandena i sjöfolks och hamnarbetaresektionerna samt ordförandena i alla övriga ITF sektioner inklusive kommittén för kvinnliga transportarbetare, delegera att granska relationen mellan Välfärdsfonden och Allmänna fonden i ITF:s ekonomi och budgetsystem, inklusive: i. Undersöka nuvarande regler för ITF:s sjöfolkssektions internationella assistans, välfärds och trygghetsfond (antagna i juli 1980) och eventuella möjliga ändringar av dessa regler som kan bedömas vara nödvändiga. ii. Införandet av överenskomna parametrar enligt vilka utgifter för ITF:s infrastruktur och aktiviteter allokeras till varje fond, tillsammans med procedurer och metoder för inkluderande av de maritima strukturerna i Välfärdsfondens beslutsprocess för utgifter. iii. Undersöka det strategiska samordningsteamets roll i den process som avses i punkt (ii) ovan. iv. Undersöka Allmänna fondens utgifter för att möjliggöra överväganden och lägga fram förslag om att förbättra avräkningen av Allmänna fondens aktiviteter mot medlemsförbundens avgiftsintäkter. v. Säkerställa att det råder full öppenhet om användningen av dessa fonder. Granskningen bör inledas omedelbart med målsättningen att vara klar till årsslutet De befintliga reglerna kommer att utgöra grunden för eventuella framtida finansieringsbeslut tills granskningen är klar och eventuella ändringar har beslutats. 11. Lekmannarevisorerna riktade uppmärksamhet mot problem till följd av löpande strukturella underskott i Allmänna fonden i sin rapport från den 15 april 2010 och kan med glädje konstatera att en formell granskningsprocess nu har inletts. Intern revision 12. Under de fyra år som har granskats har inspektoratet för Kampanjen mot bekvämlighetsflagg reviderats av en internrevisor. John McLeod innehade uppdraget fram till sin pensionering i mars och har fortsatt att vara behjälplig med stöd, råd och utbildning för att säkerställa ett smidigt överlämnande till sin efterträdare Kevin Verma. Vi menar att de besök som har gjorts av internrevisorn utgör en nödvändig kontroll av inspektoratets kostnader och uttalar därför vårt fortsatta starka stöd till detta arbete. Revisionsbesöken identifierar inte bara problem med inspektoratens bokföring och budgetar, de fungerar även avskräckande för bedrägligt eller på annat sätt olämpligt beteende. Av vår granskning verkar det som att antalet väckta frågor har minskat betydligt under fyraårsperioden till följd av uppföljingsbesöken. Därutöver har besök gjorts på regionkontoren.

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Bokslut Upprättande av bokslut och styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättande av

Läs mer

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Koncernens resultaträkning Belopp i MSEK Not 2013 2012 2011 Försäljningsintäkter 4 566 4 826 4 696 Försäljningsintäkter, koncern 30 62 80 106 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Foto: David Huynh. Den lilla banken 1 med det stora hjärtat

Årsredovisning 2014. Foto: David Huynh. Den lilla banken 1 med det stora hjärtat Årsredovisning 2014 Foto: David Huynh Den lilla banken 1 med det stora hjärtat Årsredovisning för år 2014 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 23 april 2015 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI 2003 1 Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 VD har ordet! Ett framgångsrikt år! 2009 har avslutats och lagts till handlingarna. Ett år som för Häradssparbanken var framgångrikt på många plan. Det känns bra att få använda ordet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsbokslut. Februari 2015

Årsbokslut. Februari 2015 Årsbokslut Februari 2015 Europeiska centralbanken, 2015 Postadress 60640 Frankfurt am Main, Germany Telefon +49 69 1344 0 Webbplats www.ecb.europa.eu Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

STADGAR. Internationella transportarbetarefederationen (ITF)

STADGAR. Internationella transportarbetarefederationen (ITF) STADGAR Internationella transportarbetarefederationen (ITF) Augusti 2010 Paragraf Innehåll Sid INLEDNING 1 I MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET 2 II MEDLEMSKAP OCH FÖRPLIKTELSER 3 III UTTRÄDE, FÖRLUST AV MEDLEMSKAP,

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Innehåll sid VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2005-2009 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer