INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Datum: INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-6 Observera att alla belopp i ansökan anges i egna landets valuta, dvs svensk projektsökare anger belopp i SEK och norsk projektsökare anger belopp i NOK. För vidare anvisningar och hjälp, läs Anvisningar till INTERREG IIIAansökan". En ofullständigt ifylld ansökan kan inte behandlas av sekretariatet. 1. Allmänna uppgifter/generelle opplysninger Ansökan avser delområde Ankomststämpel/Dnr Nordens Gröna Bälte Åarjelsaemien Dajve Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (minst två av delområdena) Projektets namn: Förstudie Hållbar Medborgardialog Projektperiod: Sökt belopp från EG:s regionala fond (svensk sökande) SEK: 36 SEK Søkt beløp statlige INTERREG-midler (norsk søker) NOK: 19 NOK Ange kommun/er som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser (Om projektet är regionöverskridande ange dessutom vilka delområden som ingår) Uddevalla kommun och Fredrikstad kommune Ifylls av Delområdessekretariat Pnr: Svenskt stöd-id: Norsk støtte-id: Handläggare: Stöd söks ur åtgärd/tiltak (endast en åtgärd/tiltak per projekt): A1 Kunskap och kompetensutveckling A4 Regionöverskridande projekt B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft A2 Utveckling av företag och företagande B1 Infrastruktur och kommunikationer B4 Regionöverskridande projekt A3 Samisk samhällsutveckling B2 Miljö och hälsa Till ansökan bifogas 6 st bilagor/vedlegg enligt förteckning på s Projektledare (om projektet har en per land anges den andra personen under p.7) Namn: Bengt Berling Projektledare ännu ej utsedd* Adress: Stadshuset, U-A kommun Postnummer: Postadress: Uddevalla Telefon: Fax: Mobiltfn: - E-post: * Om projektledaren inte är utsedd vid ansökningstillfället skall denna uppgift kompletteras senast det datum som angivits som projektets startdatum. INTERREG IIIA Sverige-Norge 1 (22)

2 3A. Svensk sökande organisation Organisation: Uddevalla kommun Org. nummer: Juridisk status: Primärkommun Adress: Stadshuset Fax: Postnummer: Webbadress: Postadress: Uddevalla kommun Telefon: Projektansvarig kontaktperson: Lena Tegenfeldt Telefon: E-postadress: Mobiltelefon: Fax: A. Utbetalning av stödet Strukturfondsstödet utbetalas till (Ange endast ett alternativ, a eller b ) a) sökandens pg nr: b) sökandens bg nr: önskar få utbetalningen märkt med ref.nr: Ansvar 121 5A. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Lennart Björk (Lena Tegenfeldt för ansvar enl ovan, se attestantförteckning) Registreringsbevis, se obligatorisk bilaga nr 1 Vilket framgår av (ange ett alternativ): Styrelseprotokoll eller motsvarande, se obligatorisk bilaga nr 1 6A. Moms Är projektets verksamhet momspliktig (momsen återbetalas av skattemyndigheten) (Ange endast ett alternativ): Har detta kontrollerats med skattemyndigheten? 7A. Övriga kontaktpersoner a)kontaktperson ekonomi/administration: Telefon: Mobiltfn: Fax: E-post: Ja, moms är ingen faktisk kostnad i projektet Nej, moms ingår som en kostnad i projektbudgeten Ja, (år, datum) Nej Susanne Gustafsson b)revisionsfirma: Ernst & Young Adress: Gustaf Mattssons väg 2 Telefon: Mobiltfn: Revisor: Kristina Baaz Postnummer: Postadress: Uddevalla Fax: E-post: Revisorn är: (endast ett alternativ) Auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden Annan: c) Projektledare: Postnr: Telefon: Mobiltfn: Postadress: Fax: E-post: INTERREG IIIA Sverige-Norge 2 (22)

3 3B. Norsk søkende organisasjon Organisasjon: Org. nummer: Juridisk status: Adresse: Rådhuset, Nygaardsgt 16 Postnummer: Postadresse: Telefon: NO-166 Postboks 145, NO-162 Fredrikstad, Norge Fax: Webbadresse: Kommune Kontaktperson i prosjektansvarlig organisasjon: Pål Strand Telefon: E-postadresse: Mobiltelefon: Fax: B. Utbetaling av Interregmidler Søkt beløp utbetales til (Oppgi kun ett alternativ, a eller b ) a) søkers postgiro nr: b) søkers bankgiro nr: beløp merkes med: PK B. Prokura fra ansvarlig organisasjon Prokurist: Hvilket framgår av (oppgi ett alternativ): 6B. Merverdiavgift (Mva) Får søker tilbakeført mva? (Momsen tilbakebetales av skattemyndighetene) (Oppgi kun ett alternativ): Firmaattest, se obligatorisk vedlegg nr 1 Styreprotokoll eller tilsvarende, se obligatorisk vedlegg nr 1 Ja, mva er ingen faktisk kostnad i prosjekt budsjettet Nei, mva inngår som en kostnad i prosjekt budsjettet 7B. Øvrige kontaktpersoner a)kontaktperson økonomi/administrasjon: Dagny Arnestad Telefon: Fax: Mobiltlf: E-post: b)revisjonsfirma: Östfold kommunerevisjon Adresse: Postboks 145 Postnummer: Telefon: Mobiltlf: Fax: E-post: Ansvarlig revisor: Tordis Martinsen NO-162 Postadresse: Fredrikstad Statsautorisert/ Revisoren er: (Oppgi ett alternativ) Kommunerevisjon Annen: registrert revisor c) Prosjektleder: Pål Strand Postnr: Postboks 145 Telefon: Mobiltlf: Postadresse: Fax: E-post: NO-162 Fredrikstad INTERREG IIIA Sverige-Norge 3 (22)

4 8. Projektets mål och målgrupp Förstudien ska resultera i en kartläggning av möjligheterna för att skapa närdemokratigrupper och en inventering av olika lämpliga mätverktyg för bedöma effekterna av kommunalt utvecklingsarbete ur ett brukar och medborgarperspektiv. Resultatet förväntas blir ett system färdigt att implementeras år 27 och Fredrikstad och Uddevalla ämnar återkomma med en ny Interregansökan för implementeringsfasen. Tanken är att sedan köra systemet tre år (minimun för mät-trender) för att under perioden kunna se om medborgarna i Fredrikstad och Uddevalla tar ett större ansvar, känner ökad delaktighet och blir nöjdare kommuninvånare. Systemet testas i förstudiens slutfas och utvärderas inom områdena hållbar utveckling och skola (se vidare i bilaga 2). Målgruppen är kommunernas medborgare där ett urval kommer att ingå i förstudien. 9. Projektorganisation Förstudien leds av en svensk och resp. norsk projektledare, vilka har det operativa ansvaret. Dessa rapporterar till en styrgrupp, sammansatt för projektet. Styrgruppens primära ansvar är att utifrån kartläggning och testresultat i förstudien besluta om inriktning och omfattning av ett gemensamt fortsättningsprojekt. 1. Beskriv projektets gränsregionala mervärde/merverdi De kompetenser och de styrkor som Uddevalla kommun och Fredrikstad kommune besitter är unika för vart land, d.v.s. det går inte att finna en likvärdig samverkanspart inom det egna landets gränser. * Fredrikstad har som under snart 1 års tid arbetat med närdemokratigrupper. Hela Fredrikstad är idag indelat i olika geografiska områden där grupperna av kommunen tilldelats vissa uppdrag. Något liknande finns inte vare sig i Norge eller Sverige. * Uddevalla är Nordens första EMAS-registrerade kommun (EU-miljöcertifierade) och har av Sveriges kommuner och landsting bedömts som Sveriges mest framgångsrika kommun när det gäller utvecklingen av styrsystem enligt metoden Balanced Scorcard vilket bygger på mätning och utvärdering. 11. Beskriv på vilket sätt det samiska språket kommer att tillvaratas Punkten avser endast delområde Åarielsamien Dajve INTERREG IIIA Sverige-Norge 4 (22)

5 12. På vilket sätt kommer projektet att bidra till att förbättra jämställdhet/likestilling och integration? Närdemokratigrupperna ska formeras utifrån självutnämningar i befintliga organisationer som bostadsbolag, idrottsföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar, skola/föräldraråd, näringslivsorganisationer osv, vilket borgar för spridning i intresse, kön, ålder och social ställning. Aktuella mät/brukarverktyg för medborgardialog kommer att anpassas för att säkerställa ev. målgruppsproblematik; t ex stor text (synsvaga), klarspråk (barn m fl). I huvudprojektet planeras för att se även på främmande språk för invandrargrupper. 13. På vilket sätt kommer projektet att bidra till en förbättrad miljö? Området hållbar utveckling är direkt miljörelaterat: Basen i Sverige är det EU-registrerade systemet. Projektets utveckling mot hållbar utveckling blir en mix av EU:s normer och det norska förhållningssättet i miljöfrågor. Miljön i sig bryr sig föga om landsgränsen! Syftet med utvecklad närdemokrati för hållbar utveckling är att delaktigheten och det ökande ansvaret skall leda lokalsamhället till handlingsplaner/aktiviteter och konkreta åtgärder utifrån de mål som lokalt tas fram och som verktyget sedan följer upp. Målen kommer att fastställas i förstudien. Handlingsplaner, åtgärder och effekter på miljön hanteras i den tre-åriga implementeringen i fortsättningsprojektet. 14. Kopplingar till andra projekt. Fredrikstad och Uddevalla har tidigare, år 22-24, deltagit i IR-projektet IKIT-Interkommunal IT som syftade till att utveckla ett verktyg för medborgardialog; servicedeklarationer/serviceeklaringar. Utarbetade mätverktyg kan till dels komma att baseras på dessa. Har någon av projektets sökande (svensk eller norsk) drivit annat EU-projekt? Svensk sökande: ja, se bilaga nr 5 nej Norsk søker: ja, se vedlegg nr 5 OBS!!! När du har markerat en kryssruta måste du vänsterklicka i en ruta med dubbla linjer. Därefter använder du TAB-tangenten för att ta dig vidare. 15. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startmånad Slutmånad 1 Uppstart och detaljerad projektplanering Inventering av befintliga/tänkbara dialogforum Inventering av befintliga/tänkbara verktyg Seminarium, fokusgrupper och ERFA-möten Utveckling och dokumentation av föreslaget system (verktyg, dialoggrupper) En genomförd testomgång-nuläge nei Informationsspridning om projektets verksamhet, genomförande och resultat Projektutvärdering och ekonomisk slutredovisning/prosjektevaluering og regnskapsavslutning PROJEKTETS START OCH SLUTDATUM INTERREG IIIA Sverige-Norge 5 (22)

6 16. Förväntat resultat Indikatorer Generella Indikatorer Beskrivning 1a. Undanröjande/fjerne av formella gränshinder 1b. Undanröjda/fjernede av upplevda gränshinder eller gränsbarriärer 2a. Interregionala nätverk (antal nätverk) Projektet bidrar till att undanröja formella hinder som resulterar i ändringar i lagar eller regelverk Undanröja upplevda gränshinder eller gränsbarriärer som försvårar samarbete eller dylikt men som ej är av formell karaktär i form av lagar och regelverk Nya nätverk som bildats i projektet och som består efter projektslut. Ett nätverk består av tre eller flera organisationer Måttenhet Antal gränshinder som projektet bidrar till att undanröja/fjerne Antal undanröjda/fjernede av upplevda gränshinder Antal nätverk Antal 2 2b. Interregionala nätverk (deltagande organisationer) Deltagande företag/organisationer/institutioner/motsvarande i nätverk över nationsgränser Antal företag/organisationer/ institutioner/motsv. som samarbetar 7 3a. Arbetstillfällen (nya) 3b Arbetstillfällen (bevarade) Åtgärdsspecifika Indikatorer 4 Företag i kontaktskapande aktiviteter 5a Kompetensutvecklingstimmar 5b Kompetensutveckling (kurser/insatser) 5c Kompetensutveckling (deltagande personer) Nya arbetstillfällen i företaget/organisationen som skapats som en direkt följd av projektets verksamhet, som finns kvar direkt efter det att Interreg-stödet upphört och som inte skulle ha funnits utan projektet. Här avses dock inte arbetstillfällen som finansierats inom ramen för Interreg-stödet och som upphör i och med att Interreg-stödet upphör De arbetstillfällen som bevarats i företaget/organisationen som en direkt följd av projektets verksamhet, som finns kvar direkt efter det att Interreg-stödet har upphört och som skulle ha förlorats om inte projektet hade genomförts. Här avses dock inte arbetstillfällen som finansierats inom ramen för Interregsstödet och som upphör i och med att Interregstödet upphör Åtgärd Beskrivning A2 A3 A4 A1 A4 A1 A4 A1 A4 Företag som deltagit i olika former av kontaktskapande verksamhet över gränsen; mässor, information, rådgivning, andra företagsutvecklingsinsatser, FoUprojekt Finansierade kompetensutvecklingstimmar (6 minuter), rådgivning, seminarier, klassisk utbildning etc Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer Antal motsv, heltid. Kvinnor: Antal motsv. heltid. Män: Antal motsv. heltid. Kvinnor: Antal motsv. heltid. Män: Måttenhet Antal företag som deltar i kontaktskapande aktiviteter Antal utbildnings-timmar Kvinnor Antal utbildnings-timmar Män Antal kurser/utbildningsinsatser /seminarier som företag/ myndigheter/ organisationer genomför Antal personer som deltar i rådgivning, seminarier klassisk utbildning etc. Kvinnor: Antal personer som deltar i rådgivning, seminarier klassisk utbildning etc. Män: Antal INTERREG IIIA Sverige-Norge 6 (22)

7 6a. Förutsättningar för för-bättrad fysisk infrastruktur 6b. Uppnådd Fysisk infrastrukturförbättring 7a. Förutsättningar för IT/Kommunikation Åtgärdsspecifika Indikatorer B1 B4 B1 B4 A3 B1 B4 Åtgärd Aktiviteter som skapar förutsättningar för ny eller förbättrad fysisk infrastruktur över gränsen Nya eller förbättrade fysiska infrastrukturobjekt över gränsen Aktiviteter som skapar förutsättningar för ny eller förbättrad IT-infrastruktur över gränsen Beskrivning Antal aktiviteter Antal fysiska infrastrukturobjekt Antal aktiviteter Måttenhet Antal 7b. Uppnådda förbättringar IT/Kommunikation 8 Hälsoförbättring 9 Direkt miljöförbättring 1 Nya företag 11 Forskningsprojekt 12 Informationsspridning om samerna A3 B1 B4 B2 B4 B2 B4 A2 A3 A4 A1 - A4 B2 - B4 A1 Nya eller förbättrade IT/ Kommunikationsobjekt/tjänster över gränsen Aktiviteter som befrämjar hälsan i regionen Aktiviteter som har till huvudsyfte att förbättra miljön i regionen Företag som bildats som direkt resultat av projektets insatser Interreg-projekt med inslag av forskning Projekt som omfattar informationsspridning om samerna Antal IT/Kommunikationsobjekt/tjänster Antal aktiviteter Antal aktiviteter Antal företag ägda av kvinnor Antal företag ägda av män Antal projekt Antal aktiviteter 13 Samiska kulturaktiviteter 14. Natur- och kulturmiljö A3 B3 B4 Aktiviteter som syftar till att utveckla den samiska kulturen Aktiviteter för att förbättra natur- och kulturmiljön 15. Attraktionskraft B3 Aktiviteter som syftar till att öka B4 regionens attraktionskraft 16. Institutionella samarbeten A1 Institutionella samarbeten som bidragit till systemintegration över gränsen 17. Samiskt näringsliv A3 Differentierat samiskt näringsliv gränsöverskridande företagsaktiviteter Antal aktiviteter Antal utvecklade natur- och kulturmiljöer/kulturattraktioner/kulturprodukter Antal aktiviteter Antal samarbeten Antal företagsaktiviteter 17. Övriga förväntade resultat, kvantitativa och kvalitativa. Information under förstudien kommer att ges till projektägarnas resp. vänortskommuner i Sverige (Karlskoga) och Norge (Skeen) i syfte att möjliggöra för dem att på ett eller annat sätt delta i kommande implementeringsprojekt. En förhoppning finns att utveckla vänortssamarbetet till reella projekt i högre grad än i vad som sker idag. 18. Förväntat bestående gränsregionalt samarbete efter att INTERREG-projektet har avslutats. Eftersom utvecklingspartners saknas inom respektive land inom detta utvecklingsområde torde samarbetet vara givet i implementeringsfasen. INTERREG IIIA Sverige-Norge 7 (22)

8 19. Sammanfattande projektbeskrivning (bakgrund/problemställning, innehåll, nyskapande, utvärderingsmetod, resultatspridning) - obligatorisk bilaga nr 2 En av de absolut största utmaningarna inom kommunal verksamhet idag är hur man ska kunna öka medborgarnas ansvar och inflytande över gemensamma angelägenheter. Phoenix, Arizona har lyckats med något unikt att av sina kommuninvånare betraktas som en särdeles attraktiv kommun. Phoenix har också fått utmärkelsen "Världens bästa kommun". Framgångsfaktorerna för deras arbete är följande två: 1. De har skapat lokal-närdemokratiområden och mötesplatser där medborgare, tjänstemän och politiker kan träffas - fysiskt och virituellt - och kommunicera. 2. De har arbetat fram verktyg för att undersöka, mäta, utvärdera och analysera resulat och effekter ur brukar/medborgarsynpunkt. Med dessa två delar har de skapat och implementerat ett system för ständig och hållbar utveckling. Denna förstudie syftar till att finna former för medborgardialog och verktyg för att mäta insatser och brukartillfredsställelse. De kompetenser och de styrkor som Uddevalla kommun och Fredrikstad kommune besitter är helt unika för vart land, d.v.s. det går inte att finna en likvärdig samverkanspart inom det egna landets gränser. Våra styrkor: * "Fredrikstad har de siste 1 årene arbeidet med lokalsamfunnsutvalg (nærdemokratigrupper). De 23 lokalsamfunnene har som målsetting å fremme trivsel, livskvalitet og en bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen ønsker med modellen å utvikle en samarbeidsform som overfører mer ansvar til lokalnivået. Utvalgsmodellen er kort sagt et ambisiøst forsøk på å - reformere tenkemåte og kultur - utvikle tverrsektoriell struktur og arbeidmåte - utvikle områdebasert planlegging og drift - påvirke miljøvalgene gjennom informasjon, kunnskapsbygging og holdningsskapende tiltak og - stimulere det enkelte lokalsamfunn og utvide kontakten med kommunen gjennom økonomisk bistand til lokalsamfunnstiltak." * Uddevalla är Nordens första EMAS-registrerade kommun (EU-miljöcertifierade) och har av Sveriges kommuner och landsting benämnts som Sveriges mest framgångsrika kommun när det gäller utvecklingen av styrsystem enligt metoden Balanced Scorecard vilket bygger på mätning och utvärdering. Förstudien handlar om en inventeringsfas av dialogforum och verktyg, en dokumentationsfas och en testfas som kan utvärderas, dvs verktyget skall innefatta mätbara variabler. Efter förprojektet skall systemet med ev. justeringar, kunna sjösättas i ett nytt Interregprojekt där Fredrikstad och Uddevalla kan mäta effekter av aktiviteter och vidtagna åtgärder. Resultatspridning kommer att ske genom Sverigens kommuner och Landsting, Hållbarhetsrådet, Kommunenes Sentralforbund och via vänortsarbete. Till medborgare framförallt via hemsidan. INTERREG IIIA Sverige-Norge 8 (22)

9 2. Sammanställning av kostnadsbudgetar OBS! Beloppen summeras automatiskt från specifikation av svensk och norsk kostnadsbudget A. Svensk projektbudget (SEK) Kostnadsslag a) Faktiska kostnader 1 Egen personal inkl soc avg Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Resor Övriga kostnader Summa faktiska kostnader b) Externt offentligt direktfinansierade kostnader 2 År 26 År 27 År År Summa SEK b) Externt privat direktfinansierade kostnader 2 Summa externt direktfinansierade kostnader Summa projektkostnader B. Norsk prosjektbudsjett (NOK) 26 Kostnadstype År År 27 År År a) Faktiske kostnader 1 Eget personale inkl sos avg Eksterne tjenester 9 9 Lokalkostnader Investeringer Reiser 3 3 Øvrige kostnader 4 Sum faktiske kostnader b) Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 2 b) Eksterne private direkte finansierte kostnader 2 Sum NOK Sum eksterne direkte finansierte kostnader Sum prosjektkostnader Projektsökaren garanterar att samtliga ovan upptagna faktiska kostnader kommer att särredovisas i projektsökarens bokföring Kommer offentlig upphandling/anbud att genomföras för externa tjänster? Svensk projektsökare: Norsk prosjektsøker: ja nej ja nei Svensk projektsökare: Norsk prosjektsøker: ja nej ja nei 1 Samtliga kostnader som kostnadsförs och belastar den svenska eller den norska projektägaren. 2 Arbetskostnad, material, lokal m fl andra kostnader som kostnadsförs hos medfinansiär och styrks av medfinansiär. INTERREG IIIA Sverige-Norge 9 (22)

10 21. Finansieringsplan Svensk finansieringsplan Ange alt. kontanter eller direktfinansiering Offentlig finansiering År 26 År 27 År År a) Svensk nationell medfinansiering: Uddevalla kommun Total svensk nationell medfinansiering: b) EG:s regionala fond: Summa svensk finansiering inkl EG-finansiering e) Privat finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering Summa SEK: INTERREG IIIA Sverige-Norge 1 (22)

11 21. Finansieringsplan Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering c) Norsk regional medfinansiering Fredrikstad kommun Total norsk regional medfinansiering d) Statliga IR-midler Summa norsk finansiering inkl statlige IR-midler f) Privat finansiering Sum norsk privat finansiering Ange alt. kontanter eller direktfinansiering År 26 År 27 År År Summa NOK: Total norsk finansiering INTERREG IIIA Sverige-Norge 11 (22)

12 Medfinansieringsintyg/-bekreftelser från alla svenska och norska nationella finansiärer har bifogats/lagts ved, se obligatorisk bilaga nr 3 (Obligatoriska vid beslut. Saknas dessa kan inte beslut om stöd fattas) Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas/bekreftes att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna/gi information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Vidare medges att information om projektets aktiviteter och personinformation om projektledningen får redovisas på Internet och i annat informationsmaterial. Ort/Sted och datum: Svensk projektsökande Uddevalla Norsk prosjektsøker Fredrikstad Behörig firmatecknare/prokurist Namnförtydligande: Lennart Björk Kjell Kåresen INTERREG IIIA Sverige-Norge 12 (22)

13 BILAGOR TILL ANSÖKAN/VEDLEGG TIL SØKNADEN I ansökningshandlingarna medföljer vissa bilagemallar. Dessa är markerade i kolumnen M längst till höger med en nummerhänvisning. Läs vidare i Anvisningar till ansökningsblanketten. Obligatoriska bilagor/vedlegg Bilaga nr S N Bilagans namn M 1 Intyg angående behörig firmatecknare, kopia av registreringsbevis (privat företag) eller motsvarande styrelseprotokoll (offentlig sökande) Bekreftelse angående ansvarlig prokurist, kopi av firmaattest eller tilsvarende styreprotokoll 2 3 Utförlig/omfattende projektbeskrivning Medfinansieringsintyg/-bekreftelse nationell offentlig/privat finansiär M1 Övriga bilagor/vedlegg vid behov Bilaga nr S N Bilagans namn M 4 Intyg offentligt anställd Anbudsunderlag/Upphandlingsunderlag Villkor för leasing Villkor för köp av fastighet/eiendom M2 5 Villkor för köp av mark Villkor för köp av begagnad utrustning/brukt utstyr Specificering av resor utanför Sverige/Norge M3 Kopia på hyresavtal/leieavtale vid direktfinansierad lokal 5 6 Förteckning över tidigare drivna projekt Specificering av avskrivningar och avskrivningspraxis Beräkningsunderlag för indirekta kostnader (blankett rekvireras av Tid och aktivitetsplan M4 7 Indikatorer INTERREG IIIA Sverige-Norge 13 (22)

14 Specifikation av svensk kostnadsbudget (alla belopp i SEK) a) Egen personal, anställd och avlönad av projektägaren Projektledare 25% Verksamhetsutvecklare kommunövergripande 5% Miljösamordnare 1 % Informatör, ekonomi mm 5% Summa egen personal Månadslön (inkl soc avg m.m.) Antal månader Kostnad i SEK Egen personal Summa fördelad över år År 26 År 27 År År b) Externa tjänster Konsulter Summa externa tjänster Externa tjänster Summa fördelad över år c) Lokalkostnader Summa Lokalkostnader Lokalkostnader Summa fördelad över år d) Investeringar Beräknat antal Timkostnad timmar/dagar / enhet År 26 År 27 År År 1 68 Antal m 2 Hyra/m 2 År 26 År 27 År År Beräknad investerings månad Kostnad i SEK Kostnad i SEK Kostnad i SEK Summa investeringar Investeringar Summa fördelad över år År 26 År 27 År År INTERREG IIIA Sverige-Norge 14 (22)

15 Specifikation av svensk kostnadsbudget (alla belopp i SEK) e) Resekostnader Resor inom Sverige/Norge Övriga resor enl bilaga M3 Summa resekostnader Antal personer 4 1 Resekostnader År 26 År 27 År År Summa fördelad över år 4 1 f) Övriga kostnader Hyra maskiner/inventarier Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, telefon och porto Informationsmaterial Böcker och trycksaker Avskrivningar (specifiseras på bilaga nr.) Indirekta kostnader (redovisas på särskild blankett som rekvireras från sekretariatet) Dagseminarier inkl förtäring Konferenspaket, erfaträffar Kostnad / pers. 5 3 Kostnad i SEK Kostnad i SEK Summa övriga kostnader Övriga kostnader Summa fördelad över år g) Externt direktfinansierade kostnader offentliga och privata Offentligt direktfinansierade kostnader Arbete Lokal Material Summa offentligt direktfinansierade Offentligt direktfinansierade Summa fördelad över år År 26 År 27 År År 6 61 Bilaganr Antal tim/enheter År 26 År 27 År År Värde per tim/enhet Kostnad i SEK Privat direktfinansierade kostnader Arbete Lokal Material Summa privat direktfinansierade Bilaganr Antal tim/enheter Värde per tim/enhet Privat direktfinansierade Summa fördelad över år År 26 År 27 År År INTERREG IIIA Sverige-Norge 15 (22)

16 Spesifikasjoner av norsk kostnadsbudsjett (alla belop i NOK) a) Eget personale, ansatt og lønnet av prosjekteier Prosjektleder 25% Inf, ekonom mm Sum eget personale Månedslønn (inkl sos kostn) Antall måneder Kostnad i NOK Eget personale Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År b) Eksterne tjenester Konsulenter Sum eksterne tjenester Beregnet antall timer/dager 15 Time- eller enhets-kostnad 1 2 Kostnad i NOK Eksterne tjenester Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År c) Lokalkostnader Sum Lokalkostnader Antall m 2 Leie/m 2 Kostnad i NOK Lokalkostnader Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År d) Investeringer Antatt måned for investering Kostnad i NOK Sum investeringer Investeringer Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År INTERREG IIIA Sverige-Norge 16 (22)

17 Spesifikasjoner av norsk kostnadsbudsjett (alla belop i NOK) Inom Norge/Sverige Øvrige reiser enligt bilaga M3 Diett Sum reisekostnader Kostnad pr Antall personer person e) Reisekostnader Kostnad i NOK Reisekostnader Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År f) Øvrige kostnader Leie av maskiner/inventar Forbruksmateriell Kontormateriell, telefon og porto Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Avskrivninger (spesifiseres i vedlegg nr ) Indirekte kostnader (egen blankett fås ved henvendelse til sekretariatet) Kostnad i NOK 4 Sum øvrige kostnader 4 Øvrige kostnader Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År 4 4 g) Eksterne direkte finansierte kostnader (offentlige og private) Offentlige direkte finansierte kostnader Arbeid Lokaler Materiell Sum offentlige direkte finansierte kostn. Vedlegg nr Antall timer/ enheter Kostnad pr time/enhet Kostnad i NOK Off. direkte finansierte kostn År 26 År 27 År År Sum fordelt pr år Private direkte finansierte kostnader Arbeid Lokaler Materiell Sum private direkte finansierte kostn. Vedlegg nr Antall timer/ enheter Kostnad pr time/enhet Kostnad i NOK Private direkte fin. kostn. Sum fordelt pr år År 26 År 27 År År INTERREG IIIA Sverige-Norge 17 (22)

18 Bilaga nr: 3 M1 Svensk INTERREG IIIA Ankomst Beredningssekretariat EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige/Norge Härmed försäkras att undertecknad organisation kommer att medfinansiera projektet Projektnamn: Förstudie - Hållbar Medborgardialog med en total summa av: 277 SEK FÖRBINDELSE för medfinansiär i INTERREG IIIA-projekt Denna summa kommer att finansieras i form av: År Kontanta medel Direktfinansierade kostnader Arbetsinsats * Deltagarersättning ** Lokal Övrigt * enligt nedan: SUMMA: I de fall delar av de direktfinansierade kostnaderna ej upparbetas försäkras att upp till motsvarande summa tillskjuts kontanta medel, så att den totala medfinansierade summan förblir densamma. ja nej Organisation: Adress: Uddevalla kommun Stadshuset Organisationsnummer: Ort och datum: Uddevalla Underskrift av behörig firmatecknare Lennart Björk Namnförtydligande * Obligatorisk bilaga med uppgift om hur värdet av arbete och övrigt beräknats ** Ifylls endast av LAN/AMS/Af INTERREG IIIA Sverige-Norge 18 (22)

19 Bilaga nr: M1 Norsk INTERREG IIIA Ankomst Beredningssekretariat EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige/Norge Hermed bekreftes at undertegnede organisasjon kommer til å medfinansiere prosjektet Prosjektnavn: med en total sum av: BEKREFTELSE for medfinansiører i INTERREG IIIA-projekt Summen finansieres gjennom: År Kontanter Direkte finansierte kostnader Arbeidsinnsats * Lokaler Øvrig medfinansiering * SUM: For å sikre at den totale medfinansierte summen opprettholdes bekreftes det at man i de tilfeller de direkte finansierte kostnadene ikke blir opparbeidet, dekker avviket med kontant bevilgning. ja nei Organisasjon: Adresse: Organisasjonsnummer: Sted og dato: Underskrift av ansvarlig prokurist Navn med blokkbokstaver * Beregningsmodell for verdien av eget arbeid og øvrig medfinansiering legges ved som obligatorisk vedlegg! INTERREG IIIA Sverige-Norge 19 (22)

20 Bilaga nr: M2 Svensk INTERREG IIIA Ankomst Beredningssekretariat EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige/Norge INTYG FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA Projekt: Medfinansiär: Org. nummer: Namn: Personnummer: Arbetsuppgifter: Ovanstående person arbetar heltid deltid % men kommer under perioden att vara frikopplad* från ordinarie arbetsuppgifter för att arbeta % eller uppskattningsvis ca timmar/månad i INTERREG-projektet. Underskrift av behörig firmatecknare: Ort och datum: Namnförtydligande *Om personen endast är frikopplad från delar av sin ordinarie tjänst ska arbetsinsatsen verifieras med styrkt timredovisning vid rekvisition av projektmedel INTERREG IIIA Sverige-Norge 2 (22)

21 Bilaga nr: M2 Norsk INTERREG IIIA Ankomst Beredningssekretariat EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige/Norge ANNSETTELSESBEVIS FOR OFFENTLIGT ANSATTE Prosjekt: Medfinansiør: Hållbar Medborgerdialog Fredrikstad kiommune Org. nummer: Navn: Pål Strand Personnummer: Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse for Norge Ovenstående person arbeider heltid deltid % men kommer i perioden delvis til å frikobles* fra sine ordinære arbeidsoppgaver for å arbeide % eller anslagsvis ca 15 timer/måneder i INTERREG-prosjektet. Underskrift av ansvarlig prokurist: Ort och datum: Fredrikstad, Namnförtydligande *Om personen kun er frikoblet fra deler av sin ordinære stilling skal arbeidsinnsatsen dokumenteres med bekreftede timelister ved rekvisisjon av prosjektmidler. INTERREG IIIA Sverige-Norge 21 (22)

22 Bilaga nr: 5 M3/M4 Gemensam svensk och norsk Kostnadsspecificering vid utlandsresor Specificering av resor utanför Sverige/Norge. Resmål och syfte/hensikt Phoenix. Besök i kommun och Universitet som i forskarstudie använt modellen i kvalitetsarbete Antal personer 1 Kostnad/ person 3 3 Summa reskostnader 3 Förteckning över tidigare drivna EU-projekt Projektnamn IKIT-Interregional IT (m Sarpsborg kommune) Svensk (S) Norsk (N) S + N Stödform (t ex INTERREG, målprogram, annat EU-stöd) IR IIIA Mossekonventionen (m. Moss kommune) Orientering I Gränseland (m Halden kommune) Nettverk Gränseland S Norsk (N) IR II IR IIIA Entreprenörskap i skolan - vänner i viken (m Hvaler kommune) För övriga projekt; hänvisning till S IR II INTERREG IIIA Sverige-Norge 22 (22)

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord Valuta amtliga belopp i ansökan är angivna i valuta Projektets kostnader och finansiering - beräknade enligt aktiviteter sid. B1-2 28 EU-stödberättigade kostnader urs for oversettere umma EU-stödberättigade

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10 N30441-10-10 Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Marie Hedman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt: Gränslös geografisk information II Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Uppsala i januari 2005 Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur har till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom ekonomiskt stöd till konst- och kulturprojekt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-6-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer