BAKGRUND TILL BUDGETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAKGRUND TILL BUDGETEN"

Transkript

1 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin år En av utgångspunkterna för planeringen av s ekonomi är att många av de planerade projekten och förbundets allmänna understöd klarnar först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten godkänts. En budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som förbundet ansöker om finansiering för, även om det då budgeten godkänns ännu är osäkert om de kommer att genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2016 godkänner förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras. Budgeten för verksamhetsåret 2016 utgår från följande utgångspunkter: INTÄKTER Understöd från undervisnings- och kulturministeriet OLL har under pågående verksamhetsår 2015 fått euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får OLL totalt euro i projektbidrag: euro för att projektet att identifiera viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott, deras betydelse och att ändra dem och euro för att förverkliga Hilkka Laitinens FISU-kampanj. För år 2016 söker OLL euro i allmänt understöd (ansökan om allmänt understöd för idrottsorganisationer görs innan utgången av september 2015). OLL ansöker även om euro för projektet för att främja ett fysiskt aktivt liv (projektet att identifiera och påverka viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott samt deras betydelse) samt euro för den avbildning av orsakssamband som beställs av Otus inom ansökan för UKM:s bidrag för allmänna projekt inom motion och idrott. Dessutom är OLL:s andel av Erasmus+-projektet som koordineras av det svenska studentidrottsförbundet totalt euro för åren , varav en tredjedel avsatt för år 2016 (för detaljer, se Idrottspolitik och intressebevakning). En stor del av intäkterna från projektet slussas via OLL till de lokala samarbetsparterna i projektet. Medlemsantal och medlemsavgift OLL:s medlemsavgift baserar sig på följande antaganden och faktorer: 1 / 7

2 OLL representerar via SAMOK och direkta medlemskap totalt 36 lokala studentföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca studerande. Av studentkårerna är inte LTKY, OYY, KonSt och ÅAS inte medlemmar i OLL längre. Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,50 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund 0,50 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt personer under år 2016 ( medlemmar år 2015). För samarbetsmedlemmar föreslås en medlemsavgift på 500 euro per samarbetsmedlem. OLL har fem samarbetsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2015 inflöt totalt ,60 euro i medlemsavgifter till OLL. Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften med 0,10 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund med 0,10 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem. Förbundets ekonomi har hållits välbalanserad de senaste fem åren eftersom UKM beviljat minst två projektbidrag samtidigt. UKM:s policy för projektfinansiering ändrades år 2013 och OLL har inte längre beviljats finansiering för två projekt. Utöver det ledde FSF:s utträde ur OLL i börja av år 2015 till att intäkterna från medlemsavgifter minskade med cirka euro. Dessa faktorer och inflationen har haft en betydande inverkan på OLL:s ekonomi (se Ekonomiplanen på medellång sikt ). Konsekvenserna av de här förändringarna avspeglas i ekonomin redan år 2015 och förbundsmötet år 2014 godkände en budget för 2015 med ett litet underskott. I samma veva sade OLL upp två arbetsrum för att balansera ekonomin. I mån av möjlighet har förbundet även gallrat i utgifterna för verksamheten. Till följd av det finns det knappt några sätt kvar att gallra bland utgifterna. Företagssamarbete Budgeten bygger på antagandet att OLL:s befintliga samarbetsavtal fortsätter (Veikkaus). UTGIFTER Personalkostnader Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kanslipersonal består av ett arbetsutskott på tre personer och ett sekretariat med fyra anställda. Ansvarsfördelningen är följande: Styrelse: 1. Ordförande vice ordförande vice ordförande 2 / 7

3 Sekretariat: 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi, organisationer, alumnverksamhet, kommunikation, internationella ärenden 2. Expert på högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och högskoleidrotten 3. Expert på högskoleidrott 2: lokal utveckling av högskoleidrott, nätverket och utskottet för högskolornas idrottsväsenden, projektet för att befrämja en fysiskt aktiv livsstil 4. Koordinator för utbildning och evenemang: utbildningar, medlemsservice, idrottsevenemang, klubbverksamhet Kostnaden för en medlem i arbetsutskottet är cirka euro (arvode) och för en heltidsanställd arbetstagare cirka euro (lön, bikostnader). Personalbudgeten för 2016 har beräknats utifrån arvoden för ett tre personers arbetsutskott samt lönerna för fyra anställda. Ett årsverke beror på i vilken omfattning OLL får projektfinansiering. Idrottspolitik och intressebevakning Till idrottspolitiken hör OLL:s nationella intressebevaknings- och påverkansarbete samt att stödja lokalt arbete för motion och idrott. Utgifterna för idrottspolitiken och intressebevakningen i samma klass som år Den största enskilda utgiften är den isomorfa avbildning som köps av Otus. Dock är de andra utgiftsposterna något mindre än föregående år, vilket balanserar utgifterna. Erasmus+-projektet har inte än beaktats i budgeten då vi inte ännu vet exakt vilken inverkan det skulle ha. Beslutet om projektet ges i mitten av oktober, så om vi blir beviljade finansiering kommer det att beaktas i det slutliga materialet för förbundsmötet. OLL:s andel av projektbidraget är euro för åren och egenfinansieringsandelen är cirka euro för samma period. Av det här allokeras ungefär en tredjedel för det första året. Största delen av projektunderstödet slussas via OLL till de lokala samarbetsparterna (UniSport, Jyväskylän högskoleidrott och Sykettä). Personalkostnader: lönerna för två experter på högskoleidrott samt arvodet för en vice ordförande. Resekostnader och dagtraktamenten: Resor som hänför sig till nationell intressebevakning och att utveckla högskoleidrotten, eventuella resekostnader kopplade till idrottspolitiska seminarier och ENAS-konferensen (European Network of Academic Sportservices). Möteskostnader: lobbymöten, träffar med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus). 3 / 7

4 Inkvartering och måltider: Utgifter för inkvartering vid lokala träffar samt för besök vid högskolor. Utgifter för inkvartering vid eventuellt deltagande i seminarier. Material och tillbehör: Material som behövs för intressebevakningsarbetet, exempelvis olika idrottsvetenskapliga publikationer. Utbildnings- och deltagaravgifter: Seminarier och konferenser kopplade till kompetensutveckling och politiskt påverkansarbete (t.ex. idrottsvetenskapliga sällskapets utbildningar, ENASkonferensen). Köpta tjänster, andra externa tjänster: Den isomorfa avbildning av orsakssamband inom högskoleidrotten som beställs från Otus (se verksamhetsplanen). Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter UKM-projekt för att främja en rörlig livsstil Vi ansöker om lika mycket finansiering för projektet som vi gjorde i år, dvs euro. Utgifter för material betonas i kostnaderna eftersom avsikten är att fokusera på att sprida god praxis. Utöver det består utgifterna främst av mötes- och resekostnader. Projektet täcker lönen för den andra sakkunniga inom högskoleidrott. I år mottar OLL euro i projektfinansiering, så det är möjligt att vi inte beviljas riktigt så mycket som vi söker för nästa år. Utbildning och medlemsservice Till utbildningar och medlemsservice hör de utbildningar som OLL ordnar (sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer), motionstutorverksamhet, studentidrottsföreningsverksamhet samt medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter). Intäkterna för år 2015 inkluderar under understöd en överföring från år 2014 på euro för projektet vars mål var att göra motionstutorverksamheten riksomfattande. Projektet avslutades år 2015 så det finns inte några bidrag för Utgifterna för 2016 är på samma nivå som utgifterna år Intäkter: Deltagaravgifter: Deltagaravgifter från sektorträffarna och motionstutordagen. 4 / 7

5 Resekostnader och dagtraktamenten: Sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsenden, utbildning för SFM-arrangörer, utbildningsresor kopplade till motionstutorverksamheten. Möteskostnader (utrymmen och servering): eventuella utgifter för lokaler för sektorträffar, möteskostnader för utskottet för högskolornas idrottsväsenden. Inkvartering och måltider: Sektorträffar, inkvarteringsutgifter för OLL:s deltagare i nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer. Material och tillbehör: Material och tillbehör för utbildningarna. Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsenden. Nätverket träffas två gånger per år. En del av deltagaravgifterna för OLL:s representanter täcks av den tilläggsavgift som de som inte är samarbetsmedlemmar betalar. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Olycksfallsförsäkringen, avgifterna till Teosto och Gramex, fysisk aktivitet under utbildningar, eventuella arvoden för inledare under sektorträffar samt priset Vuoden Liekehtijä Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter Idrottsevenemang I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnader förknippade med SFM-tävlingar. Kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som år Momenten inkluderar smärre eventuella utgifter kopplade till SELL-tävlingarna såsom olika rese- och möteskostnader. Personalkostnader: lönen för koordinatorn för utbildning och evenemang Resekostnader och dagtraktamenten: eventuell representation vid SFM-tävlingar, resekostnader för SELL-tävlingarna Möteskostnader: Möteskostnader kopplade till att utveckla konceptet SFM-tävlingar Inkvartering och måltider: eventuell representation vid SFM-tävlingar Material och tillbehör: SFM-medaljer, SFM-affischer, SFM-flyers Utbildnings- och deltagaravgifter: personalutbildning, seminariedeltagande Övriga utgifter: Diverse andra utgifter för serviceverksamheten 5 / 7

6 Föreningsverksamhet och kommunikation I föreningsverksamheten ingår OLL:s verksamhet för medlemsorganisationerna, alumnverksamhet samt nationell och internationell föreningsverksamhet (Allians, Valo, de politiska och de obundna studentorganisationerna, SELL, EUSA och FISU). Kostnader inom kommunikation är bl.a. materialkostnader, utgifter för webbsidorna och översättning. Resekostnader och dagtraktamenten: Medlemsbesök, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten, årsfester samt Valos, EUSAs och FISUs årsmöten Möteskostnader: möteskostnader för föreningsverksamheten, exempelvis träffar med medlemsorganisationer eller alumner Inkvartering och måltider: Inkvarteringsutgifter för årsfester, SELL-uppehälle, paraplyorganisationernas seminarier och förbundsmöten Köpta tjänster, andra externa tjänster: Översättning, underhåll av webbsidor, nyhetsuppföljning Material och tillbehör: Kommunikationsmaterial såsom broschyrer och planscher Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier Förhandlingar och externa relationer: Kostnader för intressebevakning, årsfestavgifter, presenter och hågkomster Övriga utgifter: Diverse utgifter för föreningsverksamhet och kommunikation Kansli och förvaltning Utgifter för kansli och förvaltning inbegriper lagstadgade försäkringar, arbetshälsovård, personalförmåner, kansliets interna evenemang, kontorsmaterial och revision. Intäkter: Deltagaravgifter från förbundsmötet Personalkostnader: ordförandens arvode, generalsekreterarens lön. Resekostnader och dagtraktamenten: allmänna resekostnader för kansliet, exempelvis planeringsseminarier, utvärderingsdagar och förbundsmötet samt styrelseintroduktionen i december. 6 / 7

7 Möteskostnader: kansliets interna möteskostnader och servering i anslutning till dem, utgifter för förbundsmötet. Inkvartering och måltider: Kostnader för inkvartering och måltider vid kansliets interna planeringsseminarier samt inkvartering under förbundsmötet. Material och tillbehör: Allmänt kontorsmaterial såsom kuvert och andra kontorstillbehör. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Köpta tjänster i anslutning till kansli och förvaltning. Utbildnings- och deltagaravgifter: Utbildning och deltagaravgifter i anslutning till förvaltningen, exempelvis arbetsgivarfrågor och ekonomiförvaltning. Utgifter för medlemsavgifter: Medlemsavgifter till Allians, Idrottsvetenskapliga sällskapet, Valo, EUSA, FISU, PALTA, Seta och utvecklingssamarbete inom motion och idrott Liike rf. Förbundets evenemang: Kostnader för att arrangera kaffemottagning på årsdagen, utgifter för alumnträffar. Bankkostnader: Kostnader för banktransaktioner. Rekreation: Kansliets verksamhet för välbefinnande i arbetet. Revision och bokföring: Årlig avgift för revision. Styrelseprojekt: Buffert i budgeten för oförutsedda utgifter eller projekt (t.ex. OLL-Cooper). Övriga utgifter: Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens arbetshälsovård samt diverse utgifter. OSS Organisationstjänst Utöver hyrorna ingår i utgifterna för tjänster från OSS Organisationstjänst andra köptjänster från OSS samt ekonomisk administration / 7

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Nere på varje sida finns det uppgift om senaste uppdatering; datum, klockslag och person. t.ex. Sidan editerad 16.03.2009 10:33 av Kenneth Norrgård

Nere på varje sida finns det uppgift om senaste uppdatering; datum, klockslag och person. t.ex. Sidan editerad 16.03.2009 10:33 av Kenneth Norrgård VIS HANDBOK Version 1.0 Kopierad från VIS hemsidor 15.10.2009 0. Om VIS handbok *** VIS handbok Startversionen version 1.0 av VIS handbok godkändes av styrelsen 29.9.2009. Den utgör nu startpunkten för

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer