Lördagen den 25 maj. Program Rifo-dagarna. Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lördagen den 25 maj. Program Rifo-dagarna. Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar"

Transkript

1 Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar inbjuder till Riksfotostämma och Rifo-dagar maj i Östersund Lördagen den 25 maj Sekretariatet öppnar Registrering/utställningar Storsjöteaterns lokaler Invigning av RIFO Storsjöteaterns lokaler Riksfotostämma Storsjöteaterns lokaler Stämman utgörs av anslutna klubbars delegater samt Förbundsstyrelse och revisorer. Till Riksfotostämman har varje ansluten klubb rätt att sända en delegat. Alla RSF-medlemmar har rätt att närvara vid stämman och att där yttra sig, men rösträtt har endast respektive fotoklubbs delegat, förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer. Fullmakter gäller ej. Utnyttja möjligheten att vara med och påverka den kommande verksamheten Handlingar för stämman är bifogade denna inbjudan. Välkommen Riksförbundsstyrelsen RIFO 2013 arrangeras i samarbete med Storsjöbygdens Fotoklubb. Senaste datum för anmälan och betalning är den 5 maj. Program Rifo-dagarna Fredagen den 24 maj, förträff Sekretariatet öppnar Utflykt till Moose Garden inkl lunch Buffé Storsjöteaterns lokaler Lördagen den 25 maj Sekretariatet öppnar Invigning Riksfotostämma Lunch Juryredovisningar Supé på Arctura Söndagen den 26 maj Juryredovisningar Avslutning Lunch Utflykt Reservation för ändringar i programmet. Kontaktpersoner i Storsjöbygdens Fotoklubb Orvar Dahlberg (ordförande) , Erik Pehrsson (kassör) , Kerstin Andersson,(sekreterare) ,

2 Föredragningslista vid Riksfotostämman 2013 Storsjöbygdens Fotoklubb maj. 1. Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden 2. Upprop av delegater samt upprättande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll justeringsmännen tjänstgör även som rösträknare 6. Frågan om Riksfotostämmans behöriga utlysande 7. Godkännande av föredragningslistan 8. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse samt övriga organs eventuella berättelser 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 11. Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor 12. Behandling av bordlagda ärenden, av förbundsstyrelsen hänskjutna ärenden och av klubb, enskild medlem eller av förbundets tjänstemän inlämnade motioner 13. Beslut om årsavgifternas storlek samt fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande kalenderår 14. Val av förbundsordförande (1 år) 15. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) 16. Val av revisorer och suppleanter (1 år) 17. Val av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa Riksfotostämma 18. Övriga val 19. Frågor av mindre vikt aktualiserade vid Riksfotostämman 20. Riksfotostämman avslutas av förbundsordföranden.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI, Sveriges Fotoklubbar (RSF) avger härmed verksamhetsberättelse för år 2012, förbundets sextiosjätte verksamhetsår. Förbundsstyrelse och övriga förtroendeuppdrag Förbundsstyrelsen har sedan Riksfotostämman 2012 haft följande sammansättning: Mandat period Ordförande Bo Cederwall Fotoklubben Focus, Örebro 2012 Ledamöter Sten-Olof Nordblom Mariestads Fotoklubb Lennart Sandberg Jff Fotosektion, Göteborg Toni Carlbrand Kungsbacka Fotoklubb Bengt Nordling Borås Fotoklubb Göran Zebühr Enskede Fotoklubb Suppleanter K-G Gramén Enskede Fotoklubb 2012 Rolf Hansson Borens Fotoklubb 2012 nyval Revisorer Sven-Erik Johansson Enskede Fotoklubb 2012 Jan Better Danderyds Fotoklubb 2012 Revisorssuppleanter Jesper Eggertsen Skara Fotoklubb 2012 Anders Funk Lidköpings Fotoklubb 2012 nyval Valberedning Margaretha Ek Huskvarna Fotoklubb 2012 Mats Jungmyren Borens Fotoklubb 2012 nyval, sammank Rune Larsson FK AstraZeneca Mölndal 2012 nyval Förbundets ekonomiska redovisning har skötts av Örjan Langborg. Riksfotostämma och RIFO-dagarna 2012 Riksfotostämman och RIFO-dagarna 2012 arrangerades den maj i samarbete med Skara Fotoklubb. Vädret är av tradition soligt och varmt under RIFO - så också denna gång. Riksfotostämman invigdes på lördagsförmiddagen av Uno Bohman, ordförande i Skaras Kultur och fritidsnämnd. Efter invigningen kunde som vanligt ett stort antal bilder, som var utställda i Västergötlands museums lokaler betraktas och diskuteras tillsammans med likasinnade. Efter lunch följde så stämmoförhandlingarna ledda av Monica Wennblom, Traktörens FK, Göteborg. Juryredovisningar; lördag eftermiddag och söndag förmiddag. RIFO grupp A 171 kollektioner som bedömdes av Leif Karlén, Göteborg. RIFO grupp B - 36 kollektioner bedömda av Bengt Svensson, Älvängen. Bildexpo bilder. Här var Sanna Lund, Jönköping, juryperson. Diasalongen bilder. Jury Sigrid Wallskog, Tidaholm.. Digitalsalongen bilder. Jury. Jan Peter och Pontus Ferneman, Mariestad. Ungdomsutställning A - 29 bilder. Jury Gittan Norén, Lidköping. Ungdomsutställning B - 43 bilder. Jury. Gittan Norén. Lördagens supé serverades i Skara Stadshotells festvåning. Förtjänsttecken och internationella utmärkelser utdelades. 1

4 Vid söndagens avslutning överlämnades budkavlevisselpipan till Storsjöbygdens FK som blir 2013 års RIFOarrangör. Efter lunch kunde sedan den som så önskade avsluta RIFO med en guidad rundvandring. Ekonomi Från Statens Kulturråd har RSF erhållit verksamhetsbidrag att använda till administration, kursverksamhet och ungdomsinsatser. RIFO och årsboken avses var för sig balansera inkomster och utgifter. För löpande bokföring, årsredovisning och deklaration har ersättning utgått. I övrigt hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning. Antal medlemmar Avgift för 2012 har erlagts av 143 fotoklubbar och 37 enskilda medlemmar. Sammanträden Förbundsstyrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Därutöver har arbetsträffar, telefon- och e-postkontakter flitigt används för olika ändamål. Redigering av adresslista, uppdatering av hemsida samt framtagning av Förbundsinform, Nyhetsbrev, CDprogram och Årsbok har som tidigare krävt arbetsinsatser utöver sammanträden och andra arbetsträffar. Expeditionsverksamheten Program-CD:n med senaste årets salonger och utställningar har sänds till RSF:s medlemsklubbar. Försäljning av medlemskort, diplom och plaketter har ökat, medan dekaler och kavaj-/jackmärken varit av ringa intresse för medlemmarna. På expeditionen sker packning och distribution av förbundets alla postala utskick, t.ex. Förbundsinform och årsböcker. Medlemsinformation RSF:s medlemsblad FÖRBUNDSINFORM har under året utkommit med fyra nummer. Med varje Inform-sändning har dessutom skickats lösbladsinformation. RSF Nyhetsbrev, med bilagor, bl.a. Förbundsinform, har skickats vial 8 gånger under året. I mars månad utsändes till klubbarna ett informationspaket innehållande kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelse, resultatlistor och alla andra handlingar inför Riksfotostämman. Under hösten skickades en liknande försändelse innehållande faktura på årsavgift, inbjudan till utställningar samt annan aktuell information. Årsbok 2012 I oktober utkom Årsbok den 37:a boken i rak följd! Förbundet försöker ständigt finna nya former för att trygga fortsatt utgivning av detta viktiga samtidsdokument. Årsboken innehåller numera ett stort antal färgbilder. Bilderna är valda från årets salonger och utställningar samt också insända direkt till Lars Rosell och Bengt Nordling i Årsbokskommitten. Kursverksamhet Liksom tidigare år har distriktsorganisationerna svarat för kursverksamheten inom respektive region och RSF har bidragit ekonomiskt. Regionala kontakter Förbundsstyrelsen har varit representerad vid distriktsstämmor, utställningar, mässor, jubileumsträffar och andra arrangemang. Vid fotomässan i Älvsjö i november 2012 samverkade fyra fotoklubbar i Stockholm, Östra Svealandsdistriktet och RSF under namnet "Fotoklubbar i samverkan". 2

5 Internationella kontakter Riksförbundet Svensk Fotografi är anslutet till de internationella fotoorganisationerna Fédération Internationale de l`art Photographique (FIAP) och Photographic Society of America (PSA). Korrespondensen med utländska organisationer har varit omfattande. Till internationella utställningar har bidrag från Sverige sammanställts av förbundets utlandsansvarige. Många av förbundets medlemmar har under året med framgång deltagit i internationella salonger. Fotografiska Föreningen i Malmö arrangerade The 12th Malmö International Exhibition of Photographic Art. Resultatet redovisades i november i Malmö. Stipendium Ingen sökande till arbetsstipendium eller ungdomsstipendium. Stiftelse m.m. RSF är representerat i insamlingsstiftelsen Swedish Camera Collection, vilken ansvarar för den stora kamerasamlingen som är deponerad i Bildens Hus i Sundsvall. RSF är ständig medlem i Moderna Muséets Vänner. Framtiden 2011 tillsattes en grupp bestående av fyra erfarna fotoklubbsmedlemmar - alla utanför förbundsstyrelsen - med uppdrag att komma med förslag på eventuella förändringar/moderniseringar för att RSF på bästa sätt kan fungera som en centralorganisation för Sveriges Fotoklubbar. Gruppens som kallas "Framtidsgruppen" består av Rolf Hansson, Kerstin Andersson, Bengt Gustafsson och Peter Jansson. Efter Framtidsgruppens rapportering i samband med 2012 års RIFO i Skara har gruppens förslag bearbetats vidare av en trio inom förbundsstyrelsen. I ursprungsmaterialet föreslogs bland mycket annat ändrad struktur för RIFO, starkare knytning mellan förbund och distrikt samt ökat samarbete med branschens kommersiella aktörer i syfte att skapa mervärde för medlemmarna. Styrelsens arbetsgrupp återkommer under våren 2013 med konkreta förslag på hur frågorna kan och bör föras vidare. Slutord Flertalet anslutna klubbar har god och effektiv verksamhet. Många rapporterar om hög verksamhetsnivå, med ökad tillströmning av intresserade; unga digitalt intresserade fotografer och allt flera kvinnliga medlemmar. Digitala tävlingar och kurser blir allt vanligare bland klubbarna och vår förhoppning är att detta ska öka intresset också hos ungdomar att söka sig till fotoklubbarna. Glädjande är att det också bildas nya fotoklubbar, som via anslutning till RSF får inbördes kontakt. Våra fotodistrikt är viktiga länkar mellan Riksförbund och klubbar med regionala kurser, sammankomster och tävlingar/utställningar, som samlar fotografer från större regioner. Sammanhållningen mellan distriktets klubbar stärks och vetskapen om Riksförbund och svensk fotografi kan förstärkas. I några distrikt ser vi en negativ trend medan andra distrikt sjuder av aktiviteter. Det kan i dag vara svårt att hitta eldsjälar som vill arbeta utanför den egna klubben. Därför är Mälardalens Fotoklubbsdistrikt och Skånes Fotoklubbar f.n. vilande. E-post och styrelsemöten via Skype gör att dagens styrelsemedlemmar ändå har nära kontakt med varandra, trots att styrelsen är spridd ut över landet. Vår hemsida har många besökare, vilket gör att vi kan nå våra medlemmar även med snabb information mellan de postala utskicken. De regelbundna utskicken av Nyhetsbrev gör att vi ytterligare ökat möjligheten att sprida information till klubbarna. Göteborg i mars 2013 Styrelsen för Riksförbundet Svensk Fotografi 3

6 Årsredovisning Riksförbundet Svensk Fotografi 2012 Resultaträkning Medlemsavgifter klubbar Medlemsavgifter enskilda Försäljning Plaketter, nålar, Diplom etc Försäljning Årsböcker Försäljning/Uthyrning Program, Utställningar Intäkter RIFO tävlingsavg Intäkt Lönebidrag Fas Återbetald Moms Årsböcker Summa Rörelseintäkter Kulturrådsbidrag Summa Intäkter Kostnader för plaketter, diplom etc Kostnader för RIFO Kostnader för styrelsemöten Kostnader för Informen Kostnader för Årsboken Kostnader för kursverksamhet Kostnader för fotomässa Kostnader för Tävlingsverksamhet Kostander för Fas 3 Projekt Löner Exp Styrelsearvoden Arbetsgiv avg Lokalkostnader Förbrukningsinventarier Resekostnader Telefon/ bredband Porto Hyra kopiator Kontorsmaterial Bokföringskostnader Böcker, tidningar, tidskrifter Förenings och medlemsavgifter Bankkostnader Övriga Kostnader Summa kostnader Ränteintäkter Årets Resultat

7 Årsredovisning Riksförbundet Svensk Fotografi 2012 Balansräkning Tillgångar Plusgirokonto Checkkonto Kapitalkonto Fakturafordringar Skattekonto Lager, Årsböcker mm Summa Tillgångar Skulder och Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Arbetsgivaravgift Avdragen skatt Medlemsavg Klubbar nästa år Medlemsavg Enskilda nästa år FIAP Avräkning Summa Kortfristiga skulder Långfristiga skulder J-Å Anderszon Stipendiefond Förvaltning Skånes / Mälardalen Eget Kapital Balanserat resultat Årets Resultat Summa Eget Kapital Summa Skulder och Eget Kapital

8 Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar. Budgetförslag 2014 Intäkter Medlemsavgifter Statligt bidrag Försäljning av plaketter mm Årsböcker Tävlingsavgifter Räntor Kostnader Personal, netto Lokalkostnader Bokföring Porto, tel. data Kontorsmaterial 6000 Hyra kopieringsmaskin Resekostnader Förbundsinform Styrelsemöte 9000 Styrelsearvoden Övriga arvoden 5000 Avgifter FIAP/PSA 6000 Kursbidrag 8000 Plaketter mm Årsbok RIFO Diverse

9

10 Motion till Riksfotostämman 2013 från RSF:s förbundsstyrelse Slå samman de två klasserna Ungdomsutställningen A och B till en Sedan 2007 har RSF inbjudit unga fotoklubbsmedlemmar att delta i två salonger - en för påsiktsbilder och en för digitala bilder. Inledningsvis skickades det in fler bilder i påsiktsklassen men sedan 2010 har det lämnats in nästan dubbelt så många bilder i den digitala klassen. RSF föreslår att vi från 2014 bara bjuder in till den digitala klassen, men att RSF ansvarar för att de utvalda digitala bilderna tas fram som påsiktsbilder och ställs ut tillsammans med övriga RSF-bilder, både vid RIFO-dagarna och vid kommande Fotomässor där RSF medverkar. Vår motivering Vi tror att många ungdomar tycker det både är mer komplicerat och kostsamt att ta fram pappersbilder och att man därför avstår från att delta i klass A. Genom att RSF ansvarar för att ta fram utställningsbilder från de premierade digitala bilderna så kommer ungdomarnas bilder ändå att synas vid utställningar av RSF-bilder Styrelsen för RSF

Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö

Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar inbjuder till Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö Kallelse till Riksfotostämma lördagen den 16 maj

Läs mer

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb FÖRBUNDSINFORM No 2 April 2012 Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han

Läs mer

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 4/2008 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det

Läs mer

Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05

Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05 Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Oktober 2000 Nr 00/05 MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen Söndagen den 8 oktober ägde SVEFO:s klubbledarträff

Läs mer

Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb

Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb FÖRBUNDSINFORM Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidan: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb. Ingegerd Karlsson är 84 år. Hon köpte

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den 25-26 oktober 2014 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3 Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Innehåll. Peter Jansson ordförande. c/o Peter Jansson

Innehåll. Peter Jansson ordförande. c/o Peter Jansson ÖFD-nytt Årgång 13 nr 2 20 augusti 2013 Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom årliga seminarier och genom fototävlingen Östsvenskan.

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) KALLELSE/INBJUDAN Sven-Olof Andersson 2011-12-13 Sammanträde med JHSF:s styrelse - Dagordning Nr 2011:3 Datum Tisdagen den 20 december 2011 Tid Kl. 17:30-ca 19:30

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer