Verksamhetsplan. Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Ålands Natur & Miljö. Ålands Natur & Miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Ålands Natur & Miljö. Ålands Natur & Miljö"

Transkript

1 Ålands Natur & Miljö Sjökvareret Mariehamn Ålands Natur & Miljö Verksamhetsplan Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

2 VERKSAMHETSPLAN Vi Förord är Ålands en Natur ledande 2015 &... Miljö roll i omställningen av Åland 43 Innehåll Samhällspåverkan Studiecirklar Transition Åland sänkt en ställ tröskel stark om röst för din i engagemang vardag! samhällsdebatten... 5 Kemikaliestudiecirklar Bryt tystanden! Naturglädje Studiecirkel vistas riktade i naturen mot unga... 6 Samarbete Arbetet Samarbete med inom kommuner projektet och Agenda stad 21 Miljöcertifieringar med Mariehamns... stad 7 Övrig Green Key certifierar turismnäringen Marknadsföring verksamhet: 2015 temadagar synlighet och och - veckor välkomnande... i fokus 8 Administration BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅR

3 Ålands Natur och Miljö r. f. VERKSAMHETSPLAN 2015 Förord en ledande roll i omställningen av Åland Föreningen Ålands Natur & Miljö har under år 2014 stått inför ett vägval, som sammanfattningsvis kan benämnas vinna eller försvinna, främst på grund av den ekonomiska situationen men också delvis p.g.a. ett minskat engagemang i föreningslivet, en utmaning som många föreningar känns vid. Föreningens vårmöte 2014 slöt dock upp för en nysatsning. Denna nysatsning andas hopp både för en hållbar utveckling av Åland och människors egen makt att styra sin vardag i önskad riktning. Nysatsningen ligger i tiden många av Ålands hörn bubblar och sjuder av aktivitet i miljöfrågor, samtidigt som landskapsregeringens hållbarhetsstrategi antagits för att ställa om Åland till ett hållbart samhälle senast Ålands Natur & Miljö vill inta en ledande och koordinerande roll i detta arbete inom den tredje sektorn med avsikten att mobilisera gräsrötterna, d.v.s. den enskilda, i sin egen och planetens framtid. Denna nysatsning har krävt en hel del engagemang från styrelse, kansli och medlemmar, men har också burit frukt. Styrelsen har påmints att omställningsarbete inte enbart är något som sker externt, då driftiga personer lätt hamnar i kläm mellan livet och sitt engagemang, utan också internt- vi måste söka både inre och yttre hållbarhet och värna om varandra såsom vi värnar om naturen. Detta tankesätt har lett till att verksamhetsplanen för 2015 vänder upp och ner på organisationsstrukturen samtidigt som den behåller föreningens värderingar. Verksamheten ska utgå ifrån medlemmarna själva med styrelse och kansli som stödjande strukturer. De hjärtefrågor som lyfts av medlemmarna ska få kraft och support från en stark och genomtänkt organisation. Agenda 21 arbetet får en mindre framträdande men icke mindre betydande roll, tanken är att föreningen tar över mycket av det synliga arbetet och Agenda 21 går tillbaka till sin ursprungliga betydelse, d.v.s. miljöarbetet i kommunerna som också ska styras av kommunernas faktiska behov. Ålands Natur & Miljö fortsätter att främja medlemmarnas naturglädje och miljömedvetande genom utflykter, kampanjer och studiecirklar. Tröskeln för att delta i en enskild sakfråga är låg och utgår från den enskilda medlemmens tid och lust. Vi ska utforska och upptäcka det fantastiska i vår omgivning med ett barns nyfikna och orädda ögon. Styrelsen är av den fasta övertygelsen att varje person som bor och verkar på Åland har ett speciellt förhållande till naturen och miljön och vill leva i harmoni med densamma, varför alla dessa människor är potentiella medlemmar i föreningen. Ålands Natur & Miljö agerar katalysator för att miljötanken ska genomsyra all politik i landskapet Åland, i synnerhet inför valåret Men framförallt ska vi i enlighet med denna verksamhetsplan göra det vi tycker är roligt fortsätta att njuta av naturen och ta hand om varandra. Styrelsen för Ålands Natur & Miljö

4 Vi är Ålands Natur & Miljö Ålands Natur och Miljö (ÅNoM) verkar som en ideell förening med ca 700 medlemmar. Föreningen bidrar till att den hållbara livsstilen blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. ÅNoM vill vara en stark aktör i arbetet med att utveckla det åländska samhället i en hållbar riktning. Föreningen bevakar miljöintressen i den åländska politiken proaktivt genom att delta i debatter, skriva insändare och närvara på sociala medier. Vi bejakar ålänningarnas natur- och miljöintresse genom aktiviteter ute i naturen. ÅNoM är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan. Genom diskussion, upplysning och påtryckningar vill vi förändra saker i samhället till det bättre. Vi lyfter också fram miljöfrågor av olika slag genom att arrangera föreläsningar och seminarier. ÅNoM har tidigare varit huvudman för Agenda 21-kontoret. Under 2015 tar föreningen mer av den typiska Agenda 21-verksamhetenen under sig samtidigt som den tidigare Agenda 21-verksamheten trappas ner och endast riktar in sig på de kommuner som är med och finansierar på ett mer specifikt sätt än förut. Efterfrågan ska komma från kommunerna och inte tvärtom. Detta innebär administrativa förändringar i förhållandet mellan ÅNoM och Agenda 21. År 2015 ämnar vi, under förutsättning att Paf-medel beviljas, anställa en verksamhetsledare som tillsammans med föreningens styrelse och övriga anställda ska vara en motor på resan mot förverkligandet av föreningens vision. I uppdraget ingår att ha ett opinionsbildande och politiskt ansvar, samt att ha ett övergripande ansvar för den löpande verksamheten inklusive ekonomin. Föreningens arbetssätt sätter medlemmarna i centrum, med kansli och styrelse som stödfunktioner för medlemmarnas intressen. 4

5 Under 2014 har ett enigt Ålands Lagting och Ålands Landskapsregering beslutat att Åland ska vara ett hållbart samhälle Ålands Natur & Miljö anser att de politiska partierna och dess företrädare i och med detta beslut har gjort en historisk insats och föreningen tror att framtida generationer ålänningar kommer att vara synnerligen tacksamma för detta framsynta initiativ. Med föreningens vision och syfte som grund avser Ålands Natur & Miljö att vara en ledande aktör för gräsrötterna och tredje sektorn i förverkligandet av omställningen till ett hållbart Åland ÅNoM ger alla som bor på Åland möjlighet att delta. Samhällspåverkan en stark röst i samhällsdebatten ÅNoM ska vara en stark röst i samhällsdebatten, vilket är särskilt viktigt valåret Organisationens struktur kommer att ses över under 2015 samtidigt som finansieringsbasen breddas. Medlemskårens samlade kunskap utnyttjas genom regelbunden kontakt med resurspersoner. Personer som kontaktar styrelsen med specifika frågor de önskar driva ska finna en stödjande struktur med kraft att mobilisera den kritiska massan och lyfta dessa frågor i samhällsdebatten. Föreningen anlitas fortlöpande som remissinstans av landskapsregeringen och andra organisationer beträffande lagförslag, EU - program och förvaltningsåtgärder. För den specialistkunskap som behövs för att bereda remissvar upprätthåller ÅNoM en regelbunden kontakt till förbundet Finlands Natur & Miljö. ÅNoM har representanter i Ålands kontrollnämnd för ekologisk produktion. Föreningen har också representanter i bland annat övervakningskommittén för LBU- programmen. Också i LEADER Ålands LAG -grupp ingår medlemmar från föreningen. Hösten 2012 tillsatte landskapsregeringen en strategigrupp för utarbetande av landskapets program med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska fiskerifonden för perioden Strategigruppen ska dra upp ramarna inom vilka sex arbetsgrupper sedan ska arbeta. Ålands Natur och Miljö har en representant i denna strategigrupp. Föreningen samarbetar med förbundet Natur och Miljö och dess lokalföreningar inom Svenskfinland. Åland har en representant och en suppleant i Natur och Miljös styrelse. ÅNoM är representerad i de Nordiska Naturskyddsföreningarnas Råd, en internordisk sammanslutning som bildades år Rådet, där Ålands Natur och Miljö har en likvärdig röst som de nationella föreningarna, sammanträder en gång per år. Samarbetet med dessa organisationer fortsätter 2015 och under 2015 upprättas kontakt med Naturskyddsföreningen i Sverige för ett eventuellt samarbete med dem framöver kommer vikten av naturskydd fortsatt lyftas, i synnerhet i samband med samhällsplanering, och Ålands möjligheter att utöka sina land- och havsbaserade naturskyddsområden. Vi vill bidra till att Åland tar sitt ansvar för framtida generationer genom utflykter, insändare, remissvar och liknande. 5

6 Studiecirklar sänkt tröskel för engagemang Arbetet med studiecirklar är ett sätt att regelbundet ta tillvara medlemmarnas engagemang med låg tröskel för medverkan. På detta sätt engageras också potentiella nya medlemmar. Träffarna är en plattform för kunskapsutbyte och grogrund för miljöaktioner. Det administrativa arbetet med studiecirklarna är fördelat mellan två deltidsanställda. Kampanjarbete kopplas så ofta som möjligt ihop med studiecirklarna. Transition Åland ställ om din vardag! Under 2015 blir ÅNoMs studiecirkel Transition Åland en del av den internationella omställningsrörelsen. Rörelsen strävar till att ställa om från en oljebaserad till en förnyelsebar ekonomi. Inom den åländska studiecirkeln lär man av varandra och sporrar vidare för att denna omställning ska ske på det personliga planet. Intresseområden som mat, odling, ekobygg och energi har redan utkristalliserat sig. Två styrelsemedlemmar harunder 2014 utbildat sig i att leda omställningsgrupper. År 2015 planeras ytterligare en ur personalen gå samma utbildningar. Ett tätare samarbete med Omställningsrörelsen i Sverige kommer att inledas, främst med gruppen Omställning Värmdö. Transition Åland planerar evenemang under året för att få folk att få upp ögonen för omställningsrörelsen. Studiecirkeln träffas regelbundet under året. Mellan träffarna görs någon annan nära sammanknuten aktivitet, som exempelvis personliga utmaningar eller att skriva en insändare. Kemikaliestudiecirklar Bryt tystanden! Under 2015 inleds en ny studiecirkel om vardagens kemikalier. Studiecirkeln kommer att ha samma upplägg som studiecirkeln 2014 har haft, d.v.s. att tillsammans hitta och läsa litteratur på området samt att utmana varandra i minskad kemikalieexponering. Om möjligt ordnas också en liknande mingelmässa som Den omvända cocktaileffekten igen, eftersom 2014 års upplaga blev en framgång. Den gamla studiecirkeln Bryt tystnaden! fungerar fortsatt som en kärngrupp med möjlighet att driva kampanjer på temat. Studiecirkel riktade mot unga ÅNoM vill också erbjuda en plattform för sina yngre medlemmars miljöintresse. I mån av intresse och medel ordnas en mötesplats för unga som vill engagera sig i sin egen vardag ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet med cirkeln är att uppmärksamma unga på egna påverkansmöjligheter och engagera sig i sin vardag. Gruppen väljer själv temata. Exempel är ekologi <3 ekonomi : ett enkelt leverne mot stabil privatekonomi, internt bytestorg, After School/Work : träffas under avslappnade former och diskutera veckans globala och lokala miljösnackisar. 6

7 Naturglädje vistas i naturen Det är lättare att engagera sig för sin omgivning och naturen om man känner till och gläds över att vistas i den. En av de traditionella aktiviteterna under föreningens 35 verksamma år har varit vandringar. Från den äldre generationens ÅNoM:are har starka önskemål om att dessa organiserade vandringar ska fortsätta inkommit. Om möjligt blåses liv i utflykter till tidigare populära och omtyckta destinationer, som Idö på Kökar och Valdemarsledens tre-dagarsetapp. Nya och gamla naturreservat kan uppmärksammas genom utflykter. I ÅNoMs medlemskår finns en resursbas för kunniga naturguider som skapar mervärde till utflykter. Samarbete med kommuner och stad Samarbetet med kommunerna och staden ändrar karaktär för effektivisering och större genomslagskraft. Omstruktureringen är tänkt att utgå från faktiska behov och intressen i kommunerna, och på en god dialog mellan tredje sektor och stad. Arbetet inom projektet Agenda 21 Arbetet inom projektet Agenda 21 struktureras om under Tjänsterna som Agenda 21-kommunerna finansierar blir mera riktade mot de kommunerna som deltar i samarbetet. Genom en kontinuerlig kontakt med kommunerna görs satsningar utgående från kommunernas specifika önskemål. Detta innebär att arbetsprocessen blir mera transparent och lättöverskådlig för kommunerna. Sambandet mellan miljö och ekonomi betonas särskilt. Kommunernas finansiering går uteslutande till kommunsamarbetet Agenda 21 och kontakten sköts av en deltidsanställd. Den pedagogiska verksamhet som Agenda 21 tidigare har ansvarat för kommer att omfördelas och Agenda 21 kommer inte längre att vara huvudman för miljöpedagogiska program som Grön Flagg och Mulle. Under året inleds arbetet med den riktade rådgivningen. Styrgruppen för Agenda 21 bestående av kommunrepresentanter har föreslagit att temat för 2015 skulle vara upphandling, med målet att integrera miljökriterier i kommunala upphandlingar. Utbytesträffar för kommunanställda planeras för att de ska få stöd i miljöarbetet. Samarbete med Mariehamns stad ÅNoM planerar söka nya arbetssätt för samverkan med Mariehamns stad. Detta gäller i synnerhet Parken Tusenskönan som har enorm potential att bli hela stadens gröna vardagsrum. För detta krävs dock en dialog kring grundläggande koncept och uppdelning av ansvarsområden. En högskolestuderande förbereder en utredning kring Parken Tusenskönan som kan ligga till grund för strukturering av denna verksamhet. Övriga samverkansområden mellan förening och stad kunde vara en fortsättning av Ett skräp om dagen -kampanjen, möjligen länkad till temadagar som Östersjöns dag ( Ett skräp om dagen- mindre plast i haven ) som aktualiserar t.ex. placeringen av papperskorgar i staden. Föreningen kommer att föreslå att representanter från staden och föreningen hädanefter träffas en gång per år. 7

8 Miljöcertifieringar De miljöcertifieringar som föreningen och Agenda 21 hittills varit huvudman för kommer även i fortsättningen vara en del av verksamheten, om än annorlunda strukturerat. Detta gäller daghemsoch skolcertifieringen Grön Flagg och turismnäringens certifiering Green Key. Green Key certifierar turismnäringen Genom arbetet med Green Key når vi ut till turismnäringen på Åland, gäster och leverantörer. Green Key- samordningen sköts av en deltidsanställd. Den andra av de deltidsanställda fungerar som kontrollant inom programmet. Green Key är den största miljöcertifieringen i världen. Globalt arbetar 44 länder med programmet och i september 2014 fanns det 2200 Green Key - belönade verksamheter runtom i världen. Inom programmet arbetar man mot en hållbar utveckling genom strikta kriterier inom olika kategorier. Kriterierna har utformats så att de ska vara lätta att förstå för turister, genomförbara för de som arbetar inom turismindustrin och tydliga att kontrollera. Genom att anläggningar arbetar utgående från Green Key minskas miljöpåverkan för varje övernattning och gäst. Turismsektorn får utbildning kring hållbar utveckling och även turisterna får möjlighet att ta del av miljöinformationen. ÅNoM kommer att fortsätta samarbeta med de redan involverade aktörerna men också söka nya partners. Framtida EU-projekt Under året kommer föreningen att undersöka möjligheterna att inom en överskådlig framtid delta i ett större EU-finansierat projekt tillsammans med samarbetspartners, främst inom Interreg Central Baltic programmet. Beslut om deltagande tas efter grundlig diskussion då dessa projekt är resurskrävande, inklusive ansökningsarbetet. Övrig verksamhet: temadagar och - veckor Utöver de specifika satsningarna fortsätter vi att tillsammans med myndigheter och andra Synlighet representanter bland ur tredje alla sektorn ålänningar uppmärksamma dagar och temaveckor som exempelvis Östersjöns dag och Europa minskar avfallet, utgående från till buds stående resurser och förutsatt att temata passar in i verksamhetsprioriteringarna. Marknadsföring 2015 synlighet och välkomnande i fokus Som ett led i målet att nå ut till alla ålänningar skriver ÅNoM en engångstidning som skickas ut till alla hushåll och även finns digitalt. Denna tidning innehåller intervjuer med åländska miljöprofiler, omställningstips, vad som är på gång i föreningen, hur man kan engagera sig etc. Synlighet på nätet genom hemsidan 8

9 Kontakten mellan styrelse/kansli och medlemmar Synlighet på sociala medier genom Facebook och Instagram Synlighet i tidningar, radio och tv, i insändare, nyhetsinslag och debatter Synlighet vid evenemang och mässor så som Skördefesten, Rockoff, Kulturnatten/liknande Fysiskt medlemsbrev ca 3 ggr/ år samt elektroniska medlemsbrev ca 12 ggr/år samt regelbunden kontakt i studiecirklarna och kampanjarbete Regelbunden kontakt mellan utflyktsintresserade medlemmar och andra arbetsgrupper Miljöpriset för positiva miljöinsatser under året citronpriset för miljöförstörande/miljöstörande verksamhet Vi informerar om att föreningens bibliotek finns tillgängligt och lånar ut böcker och filmer Kontakten till politiker och makthavare Nyckelfigurer i miljöfrågor identifieras och kontaktas direkt i samband med relaterade kampanjer Proaktivt deltagande i samhällsdebatten från föreningens sida Nyckelpolitiker inbjuds särskilt till våra evenemang Administration Föreningen delar lokal med Ålands naturskola i Sjökvarteret i Mariehamn. Lokalen används som mötesplats för styrelsen och olika arbetsgrupper. ÅNoMs styrelse sammanträder ungefär en gång per månad eller oftare vid behov. Utöver de stadgeenliga höst- och vårmötena arrangerar styrelsen medlemsmöten med särskilda teman, även i form av utflykter. Driften av kontor och ledning av särskilda projekt kräver stora arbetsinsatser i form av administration och projektledning. Dessa samhällsåtaganden kan inte skötas enbart av den ideellt arbetande styrelsen. Ålands Natur och Miljö anhåller därför om PAF-medel för miljöbevakning, samordning och projektledning motsvarande två och en halv heltidstjänst (lönekostnader och lönebikostnader). Med tanke på omorganiseringen kommer en motsvarande summa även i fortsättningen att sökas. Verksamhetsplanen är skriven med reservation för de ekonomiska medel som står till buds under

10 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅR 2015 INTÄKTER MEDLEMSINTÄKTER VERKSAMHETSINTÄKTER BIDRAG OCH UNDERSTÖDSINTÄKTER PAF-medel Kommuner och städer Intäkter totalt: UTGIFTER Personalkostnader Verksamhetskostnader Evenemang Information Nyhetsbrev 2000 Möteskostnader 2000 Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader Lokalkostnader 5000 Telefonkostnader 1000 Bankkostnader 300 Kontorsmaterial 2000 ADB-kostnader 6000 Bokföring och revision 1300 Utgifter totalt: INTÄKTER TOTALT: UTGIFTER TOTALT: PAF-MEDEL SOM ANSÖKTS I OKTOBER:

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total Leader Åland TOTALBUDGET 2015 Utgifter Totalt Driften 431:an 2015 LAG+KAG 100% Offentligt finansierat EU Delvis el föreningens fiansiering Information o utbild 341:an Föreningen ej stödberättigat Hållbart

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2013

Verksamhetsplan med budget 2013 Verksamhetsplan med budget 2013 1. Allmänt 1.1 Vision Vi bidrar till att skapa Skövdes och Skaraborgs bästa förutsättningar för näringslivsutveckling tillsammans blir vi starkare Detta innebär att: NLF

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Agenda 21. Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att arbeta för hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

Agenda 21. Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att arbeta för hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Agenda 21 Handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 Dagordning inför 21-århundradet Ett uppdrag till samtliga grupper i samhället att Ett uppdrag till

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer