Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen Humle 24 registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Fastigheten har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Humle 24, Malmö Kommun, förvärvsår Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom If Skadeförsäkring AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen liksom bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar. Byggnadens uppvärmning är genom fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten Humle 24 byggdes och består av 2 flerbostadshus i 5 våningar. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav lägenhetsyta utgör kvadratmeter. Föreningen upplåter 54 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter med hyresrätt, varav en är såld för inflyttning under Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter: 1 rok 0 lägenheter 2 rok 8 lägenheter 3 rok 16 lägenheter 4 rok 24 lägenheter 5 rok 8 lägenheter Sida 1 (av 24)

2 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som ursprungligen upprättades 2008 och som uppdaterats 2010 och vilken sträcker sig fram till Nedanstående åtgärder har genomförts under år 2011: Konsolidering av soprum. Nedanstående åtgärder planeras för år 2012: Utbyte av hissar. Uppsnyggning av trapphus. Genomgång av distributionsventiler för vatten och värme. Förvaltning Styrelsen Styrelsen Svensk Bostadsredovisning Svensk Bostadsredovisning Cymko Christers montage Svensk Bostadsredovisning Comhem Eon VA Syd Ragnsells Otis Skadejouren Tele2 Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Trappstädning Barmarksrenhållning Snöröjning, halkbekämpning Gräsklippning Ekonomisk förvaltning Kabel-TV (och bredband) El och värme Vatten och avlopp, hushållsopor Restprodukter Hissar Larm och jourtjänst Bredband Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är: 54. Av föreningens medlemslägenheter har under året överlåtits: 5 (lägenheterna 103, 333, 412, 413 och 531). Under året har 3 nyupplåtelser skett (lägenheterna 203, 321 har upplåtits och för lägenheten 411 har upplåtelsen påbörjats 2011 och avslutas 2012). Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: enligt stadgar. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar: avgifterna betalas av köpare. Sida 2 (av 24)

3 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Håkan Andersson Ledamot Krister Andersson Ledamot Gunilla Blomqvist Ledamot Margareta Gisselberg Ledamot, Ordförande Mats Kornö Ledamot Bengt Larsson Ledamot Monica Heldius Renner Suppleant Annika Zippert Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Pia Fjellander Paulina Geijer Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Valberedning har varit Lars Olsson och Cecilia Särnegårdh. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den Övriga öppna möten Ett husmöte hölls den Grillfest har avhållits. Glöggfest har avhållits. Vår och höststädning har avhållits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Konsolidering av soprum. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Utbyte av hissar. Målning av trapphus. Omläggning av trädgårdsgång (2013) Genomgång av distributionsventiler för vatten och värme. Sida 3 (av 24)

4 Ekonomi Redovisningsprinciper Belopp anges i hela kronor om inget annat anges. Belopp i tusentals kronor betecknas kkr (kilo kronor). Belopp i miljoner kronor betecknas Mkr. Belopp inom parantes är motsvarande belopp föregående räkenskapsår (2010). Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar är enligt ekonomisk plan. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år utom vad gäller följande: Föreningens fond för yttre underhåll har har i år för första gången redovisats i enlighet med Bokförings-nämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4 1 ) vilka stipulerar att avsättning skall göras direkt i balansräkningen. Skatt År 2011 beskattas föreningen med fastighetsavgiften beräknad som kr per lägenhet, avseende 56 lägenheter. 1 Utdrag ur BFNAR 2003:4 Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar 1. Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd om hur medel reserverade i enlighet med 9 kap. 5 första stycket 7 bostadsrättslagen (1991:614) för framtida fastighetsunderhåll skall redovisas. 2. Reserverade medel för framtida fastighetsunderhåll skall redovisas som egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. 3. Reserveringen skall ske genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Sida 4 (av 24)

5 Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 694 kr 681 kr 681 kr 681 kr 665 kr Lån/kvm bostadsrättsyta kr kr kr kr kr Värmekostnad/kvm totalyta kr 82 kr 79 kr Vattenkostnad/kvm totalyta kr 23 kr 21 kr Dispositionsförslag Målsättningen för den ekonomiska förvaltningen är att driften, det vill säga resultatet exklusive de större reparationsåtgärder som finansieras via den likvidreserv som ombildandet av ytterligare hyresrätter till bostadsrätter ger, skall vara ett positivt resultat med kr. Årets resultat är en förlust på ,71 kr. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat ,71 Ansamlat resultat före reservering ,85 Reservering till fond för yttre underhåll 0, ,14 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs ,56 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Avgifter Bostadsrättsavgifterna höjdes vid årsskiftet 2011/2012 med 1,5 %. Styrelsen planerar att göra ytterligare en höjning i nivå med den allmänna prisutvecklingen i samband med årsskiftet 2012/2013 (se vidare motivering för detta under rubriken Utsikter ). Visserligen sjunker räntan just nu men de lån som har omsatts under 2011, och de som kommer att omsättas under 2012, har löpt med räntesatser på strax över 3 % och räntan ligger i skrivande stund för ett treårigt lån på 3,8 %. Så även om en viss prutmån finns i räntorna så fordras en nedgång med över 0,5 % för att räntekostnaden inte varaktigt skall stiga. Detta ter sig för närvarande osannolikt. Budget 2012 I budgeten för 2012 har kostnaderna beräknats öka med 2 % jämfört med utfallet 2011 för flertalet konton, alltså ungefär i linje med inflationstakten. Där en mer exakt beräkning kan göras (exemplevis underållskostnad, räntekostnad och avgifter) så har denna använts (se kommentarerna nedan till respektive konto). Sida 5 (av 24)

6 Konto 3911 Hyresintäkter och avgifter Intäkterna beräknade utifrån en ökning av avgifterna med 1,5 % i enlighet med den avgiftshöjning som skedde årsskiftet 2011/2012. Vakansgraden är lägre eftersom inga hyresrätter står tomma i väntan på att omvandlas till bostadsrätter men å andra sidan har antalet hyresrätter minskat och avgiften som betalas för bostadsrätterna är lägre än den för hyresrätter. Konto 3913 Pantsättnings- och överlåtelseavgifter Intäkterna är bl.a. beroende av omsättningen på lägenheter och därmed svårprognosticerad. Den antas ligga mellan den för 2011 (som var hög) och den för 2010 (som var låg). Konto 5170 Rep och underhåll fastighet Under 2011/2012 gjordes en omfattande hissrenovering. Kostnaderna för denna uppgår till över 3 Mkr. Beloppet på konto 5170 är för löpande underhåll samt för hissprojektet. Konto 5191 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Kontot belastas med kr (1 302) per lägenhet för Konto 5192 Försäkringspremie fastighet Den nya lägre premien, tack vare det 2011 genomförda bytet av försäkringsbolag, slår igenom i sin helhet vilket ger en ytterligare minskning av kostnaderna. Konto 5194 Kabel TV Kostnaden har antagits kunna hållas oförändrad efter ett för föreningen positivt utfall av förhandling med leverantören ComHem. Konto 6490 Övriga förvaltningskostnader Den stora sänkningen i förhållande till utfallet 2011 beror huvudsakligen på att mäklarkostnader för omvandling av hyresrätter till bostadrätter ligger på detta konto och inga sådana är planerade att ske Konto 7821 Avskrivning 2 % av den avskrivningsbara delen ( kr) av byggnadsvärdet, d.v.s. det som inte utgörs av uppskrivningsfond, alltså kr. Konto 8300 Ränteintäkter Likviditeten kommer att sjunka markant under Dels för att likviditet kommer att användas för att amortera på lånen och dels för att hissrenoveringsprojektet är kostsamt. Därför har intäkten skattats till att ligga mellan den 2010 (då ränta och likviditet var låg) och den 2011 (då likviditeten och ränta var högre). Sida 6 (av 24)

7 Konto 8400 Räntekostnader Räntekostnaderna har beräknats utifrån kända räntenivåer på de tidsbundna lånet och med antagandet att räntan ligger stilla för övriga lån som omsätts var 3:e månad. Lånebelopp Ränta Bindning Räntebelopp ,00 4,15 3 månader rullande , ,00 3,07 1. december , ,00 4,15 3 månader rullande , ,00 4,15 3 månader rullande ,00 Summa ,00 Målsättningen är dock att under året binda åtminstone delar av lånen på en lägre räntenivå. Konto 8813 Avsättning till reparationsfond Enligt de nya redovisningsprinciperna görs inte avsättning till reparationsfond längre över resultaträkningen och beloppet är därmed numera noll. Konto 8999 Redovisat resultat Det negativa resultatet i budgeten hänför sig framför allt till hissrenoveringsprojektet. Utsikter Under 2011/2012 genomförs ett omfattande och dyrt projekt för en helrenovering till nyskick av hissarna. Eftersom ett antal hyresrätter under 2011 omvandlats till bostadsrätter kan detta göras med den likviditet som uppstår vid försäljningarna. Det skall noteras att detta är den sista planerade större renoveingen inom överskådlig tid. Efter detta finns dock heller inga ytterligare stora reserver att ösa ur vare sig i form av reparationsfond eller i form av hyresrätter (en återstår) som kan upplåtas. Allt detta stämmer väl med den ursprungliga ekonomiska planen vid bildandet, enligt vilken föreningen under en femårsperiod (från 2006) skulle åtgärda eftersatt underhåll. Framöver måste större arbeten finansieras genom att nya reserver byggs upp eller genom upptagande av lån. Den främsta osäkerhetsfaktorn är räntorna. Just i skrivande stund är de på väg nedåt men förr eller senare vänder ekonimin och därmed räntorna upp igen. En uppgång på 1,5 % från nuvarande nivå torde infinna sig förr eller senare och betyder en ytterligare belastning på på årsbasis. Styrelsen överväger därför att höja av avgifterna i linje med inflation. Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not / konto 2350, 2351, 2352, Mkr 53 Mkr 53 Mkr 53 Mkr 53 Mkr Sida 7 (av 24)

8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde enligt fastighetstaxering 2010: Taxeringsvärde kronor varav markvärde kronor Vara byggnadsvärde kronor Sida 8 (av 24)

9 Resultaträkning Budget 2012 % förändring Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3740 Öresutjämning 1,91 1, ,8 S:a Nettoomsättning 1,91 1,65 0 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter och Avgifter , , , Pantsättnings- och överlåtelseavgifter , , ,6 S:a Övriga rörelseintäkter , , S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,1 Bruttovinst , , Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5130 Värme , , , Städning , , , Utomhusrenhållning - Gångbanor, Snöröjning , , , Sophantering , , , Rep och underhåll fastighet , , , Fastighetsskatt / Fastighetsavgift , , , Försäkringsprem fastighet , , , Fastighetsskötsel och förvaltning , , , Kabel TV , , , El , , , Vatten , , , Förbrukningsmaterial , , , Repr & Möteskostnader avdr.gill , , , Kontorsmaterial ,00-737, , Telefon, Bredband , , , Porto -468,00-240, , Kundförluster 0,00 0, Styrelsearvode , , , Övriga Arvoden , , , Ersättning till revisor , , , Övr förvaltningskostnader , , , Redovisningstjänster , , , Lämnade bidrag och gåvor ,00-85, ,4 Sida 9 (av 24)

10 S:a Övriga externa kostnader , , Personalkostnader 7331 Skattefri bilersättning -611, , , Arbetsgivaravgifter , , ,7 S:a Personalkostnader , , S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , Rörelseresultat före avskrivningar , , Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnader , , ,0 S:a Avskrivningar , , Rörelseresultat efter avskrivningar , , Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter , , ,6 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , , Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , , Övr finansiella kostnader , , ,6 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , S:a Resultat från finansiella investeringar , , Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , Bokslutsdispositioner 8813 Avsättning till yttre reparationsfond 0, , ,0 S:a Bokslutsdispositioner 0, ,00 0 Sida 10 (av 24)

11 Resultat före skatt , , Skatt 8910 Årets skattekostnad 0,00 0, Tidigare års skatter 674,28 0, S:a Skatt 674,28 0,00 0 Resultat , , Redovisat resultat , , ,9 Sida 11 (av 24)

12 Balansräkning Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader ,00 0, , Ack uppskivn byggnader ,00 0, , Ack avskrivn byggnader , , , Mark ,00 0, , Ack uppskivn mark ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,04 S:a Anläggningstillgångar , , ,04 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0, , , Avräkn skatter - Skattekonto ,00 375, , Skattefordringar , , , Förutbet försäkringspremier , , , Övr interimsfordringar , , ,00 S:a Fordringar ,72-581, ,00 Kassa och bank 1920 Bank, Transaktionskonto , , , E-kapital konto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,96 S:a Omsättningstillgångar , , ,96 S:A TILLGÅNGAR , , ,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2083 Inbetalda insatser , , , Uppskrivningsfond ,00 0, , Upplåtelseavgifter , , , Fond för yttre underhåll 0,00 0,00 0, Balanserad vinst/förlust , , , Vinst/förlust föreg år , , , Redovisat resultat , , ,71 Sida 12 (av 24)

13 S:a Eget kapital , , ,44 Avsättningar 2250 Avsättning för skatter , , ,00 S:a Avsättningar , , ,00 Långfristiga skulder 2350 Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Kortfristiga skulder 2499 Övr kortfristiga skulder -39,50-65,50-105, Betald källskatt 0,00 0,00 0, Avräkn sociala avgifter 0,00 0,00 0, Upplupna kostnader fastigetsskötsel , ,00 0, Upplupna kostnader el , , , Upplupna kostnader värme , , , Övriga upplupna kostnader , , , Upplupna utgiftsräntor , , , Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter , , ,67 S:a Kortfristiga skulder , , ,56 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sida 13 (av 24)

14 Noter och bokslutskommentarer Nedan kommenteras bokslutet konto för konto. Smärre avvikelser (mindre än kr eller 5 %) analyseras inte närmare. I balansräkningen kommenteras endast konton där rörelse förekommit under året. Resultaträkning 3740 Öresutjämning Kostnaden oförändrat 2 kr (2) Hyresintäkter och Avgifter En nedgång på strax över 1 % trots en avgiftshöjning. Detta beror på att lägenheter stått tomma kortare perioder under omvandling från hyresrätt till bostadsrätt samt att intäkterna från de nybildade bostadsrätterna är lägre än för motsvarande hyresrätt Pantsättnings- och överlåtelseavgifter En uppgång på 109 % vilken beror på en kombination av ett stort antal överlåtelser och ett antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt vilket i sin tur leder till fler överlåtelseavgifter och fler pantsättningsavgifter Värme Fjärrvärmekostnaden steg till kr ( ) motsvarande 8,6 % höjning. Detta är en ganska omfattande höjning, vilken sannolikt kan förklaras av att vintern 2010/2011 var kall Städning Städkostnaden ökade till kr (62 010) motsvarande 1,5 % ökning Utomhusrenhållning - Gångbanor, Snöröjning Kostnaden för Utomhusrenhållningen sjönk till kr (25 556) motsvarande en minskning med 20,2 % beroende på leverantörsbyte Sophantering Sophanteringskostnaden steg till kr (77 639) vilket mosvarar en ökning med 10,6 %. De ordinarie kostnaderna har stigit under året men utöver detta har kostnaden för containerhyra stigit väsentligt. Det har varit både flera hyrtillfällen och mera avfall i containrarna (sorteringen debiteras per vikt) Rep och underhåll fastighet Kostnaden för reparation och underhåll sjönk till kr ( ) vilket motsvarar en minskning med 53 %. Detta beror på att hela takomläggningsprojektet bestade detta konto år 2010 men bara en del av hissrenoveringsprojektet gjorde det under Sida 14 (av 24)

15 De kostnader som belastar kontot fördelas enligt följande: KONTO % ändring El-installationer ,9 Försäljningskostnad Hyresrätter Hissar ,9 Projekt Hissrenovering Klottersanering ,9 Källare (exkl tvättstugor) Lås/Dörr/Larm/Brand ,4 Porttelefon Tak och Plåtar ,6 Trädgård ,7 Tvättstugor ,2 VS 2 underhåll ,9 Ventilation ,9 Värme ,0 Övrigt ,2 Summa Beloppen för utvalda kostnadsställen kommenteras nedan: Försäljningskostnad Hyresrätter Renoverings- och stylingkostnader i samband med upplåtelser av tidigare hyresrätter som bostadsrätter. Inga nyupplåtelser gjordes under 2010 medan tre skedde under Hissar Hissreparationskostnaderna steg kraftigt mellan 2010 och 2011 vilket är ett tecken på behovet av den hissrenovering som nu görs. Porttelefon Porttelefonsystemet har bytts under 2011 och är en engångskostnad. Tak och Plåtar Eftersom samtliga takplåtar byttes 2010 och endast smärre restuppdrag förekommit under 2011 så har kostnaden sjunkit markant. Ventilation Under 2010 genomfördes ett större ventilationsrenoveringsprojekt medan det under 2011 endast förekommit löpande underhåll. 2 Vatten & Sanitet Sida 15 (av 24)

16 5191 Fastighetsskatt / Fastighetsavgift Kostnaden ökade till kr (71 512) motsvarande 2 % uppgång. Fastighetsavgiften var (1 277) kronor/lägenhet för 56 lägenheter och för 2012 kommer motsvarande siffra att vara kr Försäkringspremie fastighet Kostnaden sjönk relativt kraftigt till kr (54 983). En minskning med 36,7 % beroende på byte av leverantör Fastighetsskötsel och förvaltning Kostnaden är oförändrat kr (9 375) och utgörs i sin helhet av kostnad för gräsklippning Kabel TV Kostnaden ökade till kr (51 862) motsvarande 4,8 % ökning beroende på höjda avgifter från ComHem El Kostnaden minskade till kr ( ) motsvarande 8,2 % minskning. Förhoppningvis betyder detta att de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en förbrukningsminskning (ventilationsstyrning och automatisk trappbelysning t.ex.) har haft en varaktig effekt Vatten Kostnaden ökade till kr ( ) motsvarande 4,5 % Förbrukningsmaterial Kostnaden ökade till kr (3 615) motsvarande 47,2 % fördyring Repr & Möteskostnader avdr.gill Kostnaden ökade till kr (4 777) motsvarande 28,1 % uppgång. Detta beror på att föreningen blivit aktivare och tillhandahållit förtäring i utökad omfattning vid aktiviteter som vår-/höststädning, sommarfest, glöggmingel etc. Något som vi hoppas uppskattas av medlemmarna Kontorsmaterial Kostnaden ökade till kr (737) motsvarande 404,9 % ökning. Framförallt beror kostnadsökningen på utskriftskostnader som toner, papper etc Telefon, Bredband Kostnaden minskade till kr (4 505) motsvarande 8,7 % minskning. Sida 16 (av 24)

17 6250 Porto En kostnadsökning till 468 kr (240) motsvarande 95 % Kundförluster Oförändtrat 0 kr (0) Styrelsearvode Kostnaden ökade till kr (56 400) motsvarande 0,3 % och regleras av stämmobeslut. Observera att även arbetsgivaravgifter (Konto 7510) belastar dessa arvoden Övriga Arvoden Kostnaden minskade till kr (16 800) eller med 53,4 %. Förändringen beror av att Sven Ottosson anlitades som fastighetsskötare under en längre period 2010 än Ersättning till revisor Kostnaden minskade till kr (4 300) motsvarande -1,1 %. Arvode till revisor är i enlighet med stämmobeslut. Observera att även arbetsgivaravgifter (Konto 7510) belastats detta arvoden Övr förvaltningskostnader Kostnaden ökar till kr (18 431) motsvarande en ökning på 795 %. I huvudsak beror förändringen på att mäklararvoden vid försäljning av hyresrätter bokats på detta konto 2011, vilket inte var fallet Kostnaderna fördelas enligt följande: KONTO % ändring Bolagsverket Hyressättningsavgift ,0 Mäklararvoden Parkering ,0 SBC Summa Notera att hyressättningsavgiften upphört då förhandligsordningen sagts upp Redovisningstjänster Kostnaden ökar till kr (51 500) motsvarande 1,0 %. Sida 17 (av 24)

18 6993 Lämnade bidrag och gåvor Kostnaden ökar till kr (85) vilket motsvarar %. Avtackning av den avgående styrelsen efter 2010 har, till skillnad från tidigare år, bokats på detta konto (tidigare 6071) Skattefri bilersättning Kostnaden minskar till 611 kr (2 331) eller -73,8 %. Förändringen beror på att föreningen i mindre utsträckning använt sig av en fastighetsskötare vilket slår igenom på såväl arvode som körersättning Arbetsgivaravgifter Kostnaden minskar till kr (13 844) motsvarande -12,7 %. Beloppet minskar i proportion med summan av de utbetalda arvodena. Totalbeloppet kan tyckas lågt satt i relation till de totala arvodena men beror på att många har uppnått pensionsålder och hamnar i relativt förmånliga avgiftsklasser Avskrivn byggnader kr ( ) oförändrat och enligt den ekonomiska planen Ränteintäkter Intäkten ökar till kr (6 139) motsvarande 277,6 %. Förändringen beror på att räntan ökat från det läge nära noll som rådde i början av 2010 samt att föreningen haft en god likviditet eftersom hyresrätter har upplåtits samtidigt som kostnaderna för hissrenoveringen inte drabbat oss förrän under slutet av Räntekostnader Kostnaden ökar till kr ( ) motsvarande en höjning med 51,6 %. Denna vår högsta enskilda kostnadspost ökade kraftigt och kommer att öka även nästa år (se kommentaren till budgeten). Anledningen är att lån som löpt med fast ränta har ränteomsatts och räntenivån varit högre än vid sista omsättningen. Under 2012 förfaller det sista av dessa lån och vår målsättning är att åter binda hela eller delar av lånestocken under året. Sannolikheten att detta kommer att kunna ske till lika fördelaktiga räntor som förut ter sig i stort sett obefintlig Övr finansiella kostnader Kostnaden ökade till kr (3 225) motsvarande en ökning på 51,6 %. Såväl bankavgifter som kostnader för kreditupplysningar har stigit relativt kraftigt mellan 2010 och Sida 18 (av 24)

19 8813 Avsättning till yttre reparationsfond Då redovisningmetoden ändrats så att reparationsfond (enligt de nya redovisningsprinciperna ovan) inte redovisas över resultaträkningen är saldot på detta konto noll kr ( ) Årets skattekostnad Kostnaden uppgår till noll kr (noll) Tidigare års skatter Intäkten uppgår till 674 kr (0). Tidigare års skatt var i föregående bokslut var upptagna som en fordran, då en begäran om omprövning var inlämnad. Begäran har under året beviljats men beloppet avviker med 674 kr från tidigare bokförd fordran och differensen redovisas här Redovisat resultat Årets resultat är en förlust på ,71 kr ( ). Se vidare under punkten Dispositionsförslag. Eftersom reparationsfonden inte längre redovisas över resultaträkningen utan direkt i balansräkningen så kommer positiva resultat framöver inte att påverkas negativt av en avsättning till reparationsfond. Balansräkning 1110 Byggnader Bokfört skattemässigt anskaffningsvärde byggnad Ack uppskrivn byggnader Uppskrivning av fastighet till skattemässigt anskaffningsvärde Ack avskrivn byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnaden enligt plan Mark Bokfört skattemässigt anskaffningsvärde mark Ack uppskivn mark Uppskrivning av mark till bokföringsmässigt anskaffningsvärde Avgiftsfordran avseende en lägenhet Skattekonto Saldo på föreningens skattekonto. Sida 19 (av 24)

20 1640 Skattefordringar Preliminärskatten betald 2011 uppgick till kr (7 205 kr x 12 månader). Fastighetsavgiften uppgår till kr (1 302 kr/lägenhet x 56 lägenheter). Mellanskillnaden kr är den skattefordran som återfinns på detta konto Förutbet försäkringspremier Förutbetald försäkringsavgift, kr Upplupna inkomsträntor Ingen aktivitet har förekommit på detta konto under året Övr interimsfordringar Utgående balans kr består av: Förutbetald Kabel-TV avgift Felaktigt betalad, återkrävd sophantering kr kr 1920 Bank, Transaktionskonto Transaktionskonto i Handelsbanken, saldo kr E-kapital konto Konto i Handelsbanken vilket på grund av bättre förräntning än transaktionskontot används för överskottslikviditet. Saldo vid årsskiftet var kr Bank, Tidsbunden inlåning Ingen tidsbunden inlåning har förekommit under året Inbetalda insatser Insatser avseende bostadsrätter i föreningen. Notera ökningen med kr beroende på nyupplåtelser av två bostadsrätter (en ytterligare upplåtelse pågick vid bokslutstillfället men var inte slutbetald.) 2085 Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond motsvarande skillnaden mellan bokföringsmässigt- och skattemässigt anskaffningsvärde av fastighet och mark. Sida 20 (av 24)

21 2087 Upplåtelseavgifter Belopp som betalats till föreningen för upplåtelse av bostadsrätt och som överstiger den beslutade insatsen i föreningens ekonomiska plan. Avser lägenheter omvandlade till Bostadsrätt från Hyresrätt efter föreningens bildande. Två upplåtelser har bokförts under året resulterande i upplåtelseavgifter på kr Fond för yttre underhåll Efter föregående års upplösning i samband med takrenoveringen uppgår fonden till 0 kr Balanserad vinst/förlust Ackumulerad vinst/förlust från tidigare verksamhetsår samt ansamlad förlust motsvarande konto Vinst/förlust föreg år Föregående års resultat kronor (förlust) Redovisat resultat Årets resultat ,71 kronor (förlust) per Avsättning för skatter Saldot i utgående balansen 2011 är kr vilket avser att täcka preliminärskatten i januari 2012 (sista uppbörden) som avser , 2351, 2352, 2353 Stadshypotek Föreningens lån, samtliga i Stadshypotek. Detaljer för dessa framgår av specifikationen till konto 8400 under budget respektive resultaträkning Övr kortfristiga skulder Posten består av skulder till en medlem beroende på små avvikelser i inbetalda avgifter som uppkommit vid betalningar från utlandet. (Alltså att något för höga avgiftsbelopp inkommit.) 2903 Upplupna kostnader el Upplupna elkostnader Upplupna kostnader värme Upplupna fjärrvärmekostnader. Sida 21 (av 24)

22 2909 Övriga upplupna kostnader Posten avser följande upplupna vid bokslutstillfället obetalda kostnader: Städning kr Barmaksrenhållning kr Avfallshantering våtsopor kr Avfallshantering - återvinningssopor kr 2960 Upplupna utgiftsräntor Upplupna obetalda låneräntor Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter Avgifter avseende 2012 inbetalda under Sida 22 (av 24)

23 MALMÖ den 21/ Sida 23 (av 24)

24 Sida 24 (av 24)

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mårtens Hus i Lund

Årsredovisning. Brf Mårtens Hus i Lund Årsredovisning för Brf Mårtens Hus i Lund 769600-8304 Räkenskapsåret 2012 1 (12) Styrelsen för Brf Mårtens Hus i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2001 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2001 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2001 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2001-01-01 2001-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7)

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning 2013 Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf. Gnistan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31.

Läs mer