Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen Humle 24 registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Fastigheten har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Humle 24, Malmö Kommun, förvärvsår Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom If Skadeförsäkring AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen liksom bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar. Byggnadens uppvärmning är genom fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten Humle 24 byggdes och består av 2 flerbostadshus i 5 våningar. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav lägenhetsyta utgör kvadratmeter. Föreningen upplåter 54 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter med hyresrätt, varav en är såld för inflyttning under Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter: 1 rok 0 lägenheter 2 rok 8 lägenheter 3 rok 16 lägenheter 4 rok 24 lägenheter 5 rok 8 lägenheter Sida 1 (av 24)

2 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som ursprungligen upprättades 2008 och som uppdaterats 2010 och vilken sträcker sig fram till Nedanstående åtgärder har genomförts under år 2011: Konsolidering av soprum. Nedanstående åtgärder planeras för år 2012: Utbyte av hissar. Uppsnyggning av trapphus. Genomgång av distributionsventiler för vatten och värme. Förvaltning Styrelsen Styrelsen Svensk Bostadsredovisning Svensk Bostadsredovisning Cymko Christers montage Svensk Bostadsredovisning Comhem Eon VA Syd Ragnsells Otis Skadejouren Tele2 Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Trappstädning Barmarksrenhållning Snöröjning, halkbekämpning Gräsklippning Ekonomisk förvaltning Kabel-TV (och bredband) El och värme Vatten och avlopp, hushållsopor Restprodukter Hissar Larm och jourtjänst Bredband Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är: 54. Av föreningens medlemslägenheter har under året överlåtits: 5 (lägenheterna 103, 333, 412, 413 och 531). Under året har 3 nyupplåtelser skett (lägenheterna 203, 321 har upplåtits och för lägenheten 411 har upplåtelsen påbörjats 2011 och avslutas 2012). Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: enligt stadgar. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar: avgifterna betalas av köpare. Sida 2 (av 24)

3 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Håkan Andersson Ledamot Krister Andersson Ledamot Gunilla Blomqvist Ledamot Margareta Gisselberg Ledamot, Ordförande Mats Kornö Ledamot Bengt Larsson Ledamot Monica Heldius Renner Suppleant Annika Zippert Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Pia Fjellander Paulina Geijer Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Valberedning har varit Lars Olsson och Cecilia Särnegårdh. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den Övriga öppna möten Ett husmöte hölls den Grillfest har avhållits. Glöggfest har avhållits. Vår och höststädning har avhållits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Konsolidering av soprum. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Utbyte av hissar. Målning av trapphus. Omläggning av trädgårdsgång (2013) Genomgång av distributionsventiler för vatten och värme. Sida 3 (av 24)

4 Ekonomi Redovisningsprinciper Belopp anges i hela kronor om inget annat anges. Belopp i tusentals kronor betecknas kkr (kilo kronor). Belopp i miljoner kronor betecknas Mkr. Belopp inom parantes är motsvarande belopp föregående räkenskapsår (2010). Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd: Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar är enligt ekonomisk plan. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år utom vad gäller följande: Föreningens fond för yttre underhåll har har i år för första gången redovisats i enlighet med Bokförings-nämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4 1 ) vilka stipulerar att avsättning skall göras direkt i balansräkningen. Skatt År 2011 beskattas föreningen med fastighetsavgiften beräknad som kr per lägenhet, avseende 56 lägenheter. 1 Utdrag ur BFNAR 2003:4 Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar 1. Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd om hur medel reserverade i enlighet med 9 kap. 5 första stycket 7 bostadsrättslagen (1991:614) för framtida fastighetsunderhåll skall redovisas. 2. Reserverade medel för framtida fastighetsunderhåll skall redovisas som egen post under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. 3. Reserveringen skall ske genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Sida 4 (av 24)

5 Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 694 kr 681 kr 681 kr 681 kr 665 kr Lån/kvm bostadsrättsyta kr kr kr kr kr Värmekostnad/kvm totalyta kr 82 kr 79 kr Vattenkostnad/kvm totalyta kr 23 kr 21 kr Dispositionsförslag Målsättningen för den ekonomiska förvaltningen är att driften, det vill säga resultatet exklusive de större reparationsåtgärder som finansieras via den likvidreserv som ombildandet av ytterligare hyresrätter till bostadsrätter ger, skall vara ett positivt resultat med kr. Årets resultat är en förlust på ,71 kr. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat ,71 Ansamlat resultat före reservering ,85 Reservering till fond för yttre underhåll 0, ,14 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs ,56 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Avgifter Bostadsrättsavgifterna höjdes vid årsskiftet 2011/2012 med 1,5 %. Styrelsen planerar att göra ytterligare en höjning i nivå med den allmänna prisutvecklingen i samband med årsskiftet 2012/2013 (se vidare motivering för detta under rubriken Utsikter ). Visserligen sjunker räntan just nu men de lån som har omsatts under 2011, och de som kommer att omsättas under 2012, har löpt med räntesatser på strax över 3 % och räntan ligger i skrivande stund för ett treårigt lån på 3,8 %. Så även om en viss prutmån finns i räntorna så fordras en nedgång med över 0,5 % för att räntekostnaden inte varaktigt skall stiga. Detta ter sig för närvarande osannolikt. Budget 2012 I budgeten för 2012 har kostnaderna beräknats öka med 2 % jämfört med utfallet 2011 för flertalet konton, alltså ungefär i linje med inflationstakten. Där en mer exakt beräkning kan göras (exemplevis underållskostnad, räntekostnad och avgifter) så har denna använts (se kommentarerna nedan till respektive konto). Sida 5 (av 24)

6 Konto 3911 Hyresintäkter och avgifter Intäkterna beräknade utifrån en ökning av avgifterna med 1,5 % i enlighet med den avgiftshöjning som skedde årsskiftet 2011/2012. Vakansgraden är lägre eftersom inga hyresrätter står tomma i väntan på att omvandlas till bostadsrätter men å andra sidan har antalet hyresrätter minskat och avgiften som betalas för bostadsrätterna är lägre än den för hyresrätter. Konto 3913 Pantsättnings- och överlåtelseavgifter Intäkterna är bl.a. beroende av omsättningen på lägenheter och därmed svårprognosticerad. Den antas ligga mellan den för 2011 (som var hög) och den för 2010 (som var låg). Konto 5170 Rep och underhåll fastighet Under 2011/2012 gjordes en omfattande hissrenovering. Kostnaderna för denna uppgår till över 3 Mkr. Beloppet på konto 5170 är för löpande underhåll samt för hissprojektet. Konto 5191 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Kontot belastas med kr (1 302) per lägenhet för Konto 5192 Försäkringspremie fastighet Den nya lägre premien, tack vare det 2011 genomförda bytet av försäkringsbolag, slår igenom i sin helhet vilket ger en ytterligare minskning av kostnaderna. Konto 5194 Kabel TV Kostnaden har antagits kunna hållas oförändrad efter ett för föreningen positivt utfall av förhandling med leverantören ComHem. Konto 6490 Övriga förvaltningskostnader Den stora sänkningen i förhållande till utfallet 2011 beror huvudsakligen på att mäklarkostnader för omvandling av hyresrätter till bostadrätter ligger på detta konto och inga sådana är planerade att ske Konto 7821 Avskrivning 2 % av den avskrivningsbara delen ( kr) av byggnadsvärdet, d.v.s. det som inte utgörs av uppskrivningsfond, alltså kr. Konto 8300 Ränteintäkter Likviditeten kommer att sjunka markant under Dels för att likviditet kommer att användas för att amortera på lånen och dels för att hissrenoveringsprojektet är kostsamt. Därför har intäkten skattats till att ligga mellan den 2010 (då ränta och likviditet var låg) och den 2011 (då likviditeten och ränta var högre). Sida 6 (av 24)

7 Konto 8400 Räntekostnader Räntekostnaderna har beräknats utifrån kända räntenivåer på de tidsbundna lånet och med antagandet att räntan ligger stilla för övriga lån som omsätts var 3:e månad. Lånebelopp Ränta Bindning Räntebelopp ,00 4,15 3 månader rullande , ,00 3,07 1. december , ,00 4,15 3 månader rullande , ,00 4,15 3 månader rullande ,00 Summa ,00 Målsättningen är dock att under året binda åtminstone delar av lånen på en lägre räntenivå. Konto 8813 Avsättning till reparationsfond Enligt de nya redovisningsprinciperna görs inte avsättning till reparationsfond längre över resultaträkningen och beloppet är därmed numera noll. Konto 8999 Redovisat resultat Det negativa resultatet i budgeten hänför sig framför allt till hissrenoveringsprojektet. Utsikter Under 2011/2012 genomförs ett omfattande och dyrt projekt för en helrenovering till nyskick av hissarna. Eftersom ett antal hyresrätter under 2011 omvandlats till bostadsrätter kan detta göras med den likviditet som uppstår vid försäljningarna. Det skall noteras att detta är den sista planerade större renoveingen inom överskådlig tid. Efter detta finns dock heller inga ytterligare stora reserver att ösa ur vare sig i form av reparationsfond eller i form av hyresrätter (en återstår) som kan upplåtas. Allt detta stämmer väl med den ursprungliga ekonomiska planen vid bildandet, enligt vilken föreningen under en femårsperiod (från 2006) skulle åtgärda eftersatt underhåll. Framöver måste större arbeten finansieras genom att nya reserver byggs upp eller genom upptagande av lån. Den främsta osäkerhetsfaktorn är räntorna. Just i skrivande stund är de på väg nedåt men förr eller senare vänder ekonimin och därmed räntorna upp igen. En uppgång på 1,5 % från nuvarande nivå torde infinna sig förr eller senare och betyder en ytterligare belastning på på årsbasis. Styrelsen överväger därför att höja av avgifterna i linje med inflation. Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not / konto 2350, 2351, 2352, Mkr 53 Mkr 53 Mkr 53 Mkr 53 Mkr Sida 7 (av 24)

8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde enligt fastighetstaxering 2010: Taxeringsvärde kronor varav markvärde kronor Vara byggnadsvärde kronor Sida 8 (av 24)

9 Resultaträkning Budget 2012 % förändring Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3740 Öresutjämning 1,91 1, ,8 S:a Nettoomsättning 1,91 1,65 0 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter och Avgifter , , , Pantsättnings- och överlåtelseavgifter , , ,6 S:a Övriga rörelseintäkter , , S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,1 Bruttovinst , , Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5130 Värme , , , Städning , , , Utomhusrenhållning - Gångbanor, Snöröjning , , , Sophantering , , , Rep och underhåll fastighet , , , Fastighetsskatt / Fastighetsavgift , , , Försäkringsprem fastighet , , , Fastighetsskötsel och förvaltning , , , Kabel TV , , , El , , , Vatten , , , Förbrukningsmaterial , , , Repr & Möteskostnader avdr.gill , , , Kontorsmaterial ,00-737, , Telefon, Bredband , , , Porto -468,00-240, , Kundförluster 0,00 0, Styrelsearvode , , , Övriga Arvoden , , , Ersättning till revisor , , , Övr förvaltningskostnader , , , Redovisningstjänster , , , Lämnade bidrag och gåvor ,00-85, ,4 Sida 9 (av 24)

10 S:a Övriga externa kostnader , , Personalkostnader 7331 Skattefri bilersättning -611, , , Arbetsgivaravgifter , , ,7 S:a Personalkostnader , , S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , Rörelseresultat före avskrivningar , , Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnader , , ,0 S:a Avskrivningar , , Rörelseresultat efter avskrivningar , , Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter , , ,6 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , , Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , , Övr finansiella kostnader , , ,6 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , S:a Resultat från finansiella investeringar , , Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , Bokslutsdispositioner 8813 Avsättning till yttre reparationsfond 0, , ,0 S:a Bokslutsdispositioner 0, ,00 0 Sida 10 (av 24)

11 Resultat före skatt , , Skatt 8910 Årets skattekostnad 0,00 0, Tidigare års skatter 674,28 0, S:a Skatt 674,28 0,00 0 Resultat , , Redovisat resultat , , ,9 Sida 11 (av 24)

12 Balansräkning Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader ,00 0, , Ack uppskivn byggnader ,00 0, , Ack avskrivn byggnader , , , Mark ,00 0, , Ack uppskivn mark ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,04 S:a Anläggningstillgångar , , ,04 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0, , , Avräkn skatter - Skattekonto ,00 375, , Skattefordringar , , , Förutbet försäkringspremier , , , Övr interimsfordringar , , ,00 S:a Fordringar ,72-581, ,00 Kassa och bank 1920 Bank, Transaktionskonto , , , E-kapital konto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,96 S:a Omsättningstillgångar , , ,96 S:A TILLGÅNGAR , , ,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2083 Inbetalda insatser , , , Uppskrivningsfond ,00 0, , Upplåtelseavgifter , , , Fond för yttre underhåll 0,00 0,00 0, Balanserad vinst/förlust , , , Vinst/förlust föreg år , , , Redovisat resultat , , ,71 Sida 12 (av 24)

13 S:a Eget kapital , , ,44 Avsättningar 2250 Avsättning för skatter , , ,00 S:a Avsättningar , , ,00 Långfristiga skulder 2350 Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, , Stadshypotek ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,00 0, ,00 Kortfristiga skulder 2499 Övr kortfristiga skulder -39,50-65,50-105, Betald källskatt 0,00 0,00 0, Avräkn sociala avgifter 0,00 0,00 0, Upplupna kostnader fastigetsskötsel , ,00 0, Upplupna kostnader el , , , Upplupna kostnader värme , , , Övriga upplupna kostnader , , , Upplupna utgiftsräntor , , , Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter , , ,67 S:a Kortfristiga skulder , , ,56 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sida 13 (av 24)

14 Noter och bokslutskommentarer Nedan kommenteras bokslutet konto för konto. Smärre avvikelser (mindre än kr eller 5 %) analyseras inte närmare. I balansräkningen kommenteras endast konton där rörelse förekommit under året. Resultaträkning 3740 Öresutjämning Kostnaden oförändrat 2 kr (2) Hyresintäkter och Avgifter En nedgång på strax över 1 % trots en avgiftshöjning. Detta beror på att lägenheter stått tomma kortare perioder under omvandling från hyresrätt till bostadsrätt samt att intäkterna från de nybildade bostadsrätterna är lägre än för motsvarande hyresrätt Pantsättnings- och överlåtelseavgifter En uppgång på 109 % vilken beror på en kombination av ett stort antal överlåtelser och ett antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt vilket i sin tur leder till fler överlåtelseavgifter och fler pantsättningsavgifter Värme Fjärrvärmekostnaden steg till kr ( ) motsvarande 8,6 % höjning. Detta är en ganska omfattande höjning, vilken sannolikt kan förklaras av att vintern 2010/2011 var kall Städning Städkostnaden ökade till kr (62 010) motsvarande 1,5 % ökning Utomhusrenhållning - Gångbanor, Snöröjning Kostnaden för Utomhusrenhållningen sjönk till kr (25 556) motsvarande en minskning med 20,2 % beroende på leverantörsbyte Sophantering Sophanteringskostnaden steg till kr (77 639) vilket mosvarar en ökning med 10,6 %. De ordinarie kostnaderna har stigit under året men utöver detta har kostnaden för containerhyra stigit väsentligt. Det har varit både flera hyrtillfällen och mera avfall i containrarna (sorteringen debiteras per vikt) Rep och underhåll fastighet Kostnaden för reparation och underhåll sjönk till kr ( ) vilket motsvarar en minskning med 53 %. Detta beror på att hela takomläggningsprojektet bestade detta konto år 2010 men bara en del av hissrenoveringsprojektet gjorde det under Sida 14 (av 24)

15 De kostnader som belastar kontot fördelas enligt följande: KONTO % ändring El-installationer ,9 Försäljningskostnad Hyresrätter Hissar ,9 Projekt Hissrenovering Klottersanering ,9 Källare (exkl tvättstugor) Lås/Dörr/Larm/Brand ,4 Porttelefon Tak och Plåtar ,6 Trädgård ,7 Tvättstugor ,2 VS 2 underhåll ,9 Ventilation ,9 Värme ,0 Övrigt ,2 Summa Beloppen för utvalda kostnadsställen kommenteras nedan: Försäljningskostnad Hyresrätter Renoverings- och stylingkostnader i samband med upplåtelser av tidigare hyresrätter som bostadsrätter. Inga nyupplåtelser gjordes under 2010 medan tre skedde under Hissar Hissreparationskostnaderna steg kraftigt mellan 2010 och 2011 vilket är ett tecken på behovet av den hissrenovering som nu görs. Porttelefon Porttelefonsystemet har bytts under 2011 och är en engångskostnad. Tak och Plåtar Eftersom samtliga takplåtar byttes 2010 och endast smärre restuppdrag förekommit under 2011 så har kostnaden sjunkit markant. Ventilation Under 2010 genomfördes ett större ventilationsrenoveringsprojekt medan det under 2011 endast förekommit löpande underhåll. 2 Vatten & Sanitet Sida 15 (av 24)

16 5191 Fastighetsskatt / Fastighetsavgift Kostnaden ökade till kr (71 512) motsvarande 2 % uppgång. Fastighetsavgiften var (1 277) kronor/lägenhet för 56 lägenheter och för 2012 kommer motsvarande siffra att vara kr Försäkringspremie fastighet Kostnaden sjönk relativt kraftigt till kr (54 983). En minskning med 36,7 % beroende på byte av leverantör Fastighetsskötsel och förvaltning Kostnaden är oförändrat kr (9 375) och utgörs i sin helhet av kostnad för gräsklippning Kabel TV Kostnaden ökade till kr (51 862) motsvarande 4,8 % ökning beroende på höjda avgifter från ComHem El Kostnaden minskade till kr ( ) motsvarande 8,2 % minskning. Förhoppningvis betyder detta att de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en förbrukningsminskning (ventilationsstyrning och automatisk trappbelysning t.ex.) har haft en varaktig effekt Vatten Kostnaden ökade till kr ( ) motsvarande 4,5 % Förbrukningsmaterial Kostnaden ökade till kr (3 615) motsvarande 47,2 % fördyring Repr & Möteskostnader avdr.gill Kostnaden ökade till kr (4 777) motsvarande 28,1 % uppgång. Detta beror på att föreningen blivit aktivare och tillhandahållit förtäring i utökad omfattning vid aktiviteter som vår-/höststädning, sommarfest, glöggmingel etc. Något som vi hoppas uppskattas av medlemmarna Kontorsmaterial Kostnaden ökade till kr (737) motsvarande 404,9 % ökning. Framförallt beror kostnadsökningen på utskriftskostnader som toner, papper etc Telefon, Bredband Kostnaden minskade till kr (4 505) motsvarande 8,7 % minskning. Sida 16 (av 24)

17 6250 Porto En kostnadsökning till 468 kr (240) motsvarande 95 % Kundförluster Oförändtrat 0 kr (0) Styrelsearvode Kostnaden ökade till kr (56 400) motsvarande 0,3 % och regleras av stämmobeslut. Observera att även arbetsgivaravgifter (Konto 7510) belastar dessa arvoden Övriga Arvoden Kostnaden minskade till kr (16 800) eller med 53,4 %. Förändringen beror av att Sven Ottosson anlitades som fastighetsskötare under en längre period 2010 än Ersättning till revisor Kostnaden minskade till kr (4 300) motsvarande -1,1 %. Arvode till revisor är i enlighet med stämmobeslut. Observera att även arbetsgivaravgifter (Konto 7510) belastats detta arvoden Övr förvaltningskostnader Kostnaden ökar till kr (18 431) motsvarande en ökning på 795 %. I huvudsak beror förändringen på att mäklararvoden vid försäljning av hyresrätter bokats på detta konto 2011, vilket inte var fallet Kostnaderna fördelas enligt följande: KONTO % ändring Bolagsverket Hyressättningsavgift ,0 Mäklararvoden Parkering ,0 SBC Summa Notera att hyressättningsavgiften upphört då förhandligsordningen sagts upp Redovisningstjänster Kostnaden ökar till kr (51 500) motsvarande 1,0 %. Sida 17 (av 24)

18 6993 Lämnade bidrag och gåvor Kostnaden ökar till kr (85) vilket motsvarar %. Avtackning av den avgående styrelsen efter 2010 har, till skillnad från tidigare år, bokats på detta konto (tidigare 6071) Skattefri bilersättning Kostnaden minskar till 611 kr (2 331) eller -73,8 %. Förändringen beror på att föreningen i mindre utsträckning använt sig av en fastighetsskötare vilket slår igenom på såväl arvode som körersättning Arbetsgivaravgifter Kostnaden minskar till kr (13 844) motsvarande -12,7 %. Beloppet minskar i proportion med summan av de utbetalda arvodena. Totalbeloppet kan tyckas lågt satt i relation till de totala arvodena men beror på att många har uppnått pensionsålder och hamnar i relativt förmånliga avgiftsklasser Avskrivn byggnader kr ( ) oförändrat och enligt den ekonomiska planen Ränteintäkter Intäkten ökar till kr (6 139) motsvarande 277,6 %. Förändringen beror på att räntan ökat från det läge nära noll som rådde i början av 2010 samt att föreningen haft en god likviditet eftersom hyresrätter har upplåtits samtidigt som kostnaderna för hissrenoveringen inte drabbat oss förrän under slutet av Räntekostnader Kostnaden ökar till kr ( ) motsvarande en höjning med 51,6 %. Denna vår högsta enskilda kostnadspost ökade kraftigt och kommer att öka även nästa år (se kommentaren till budgeten). Anledningen är att lån som löpt med fast ränta har ränteomsatts och räntenivån varit högre än vid sista omsättningen. Under 2012 förfaller det sista av dessa lån och vår målsättning är att åter binda hela eller delar av lånestocken under året. Sannolikheten att detta kommer att kunna ske till lika fördelaktiga räntor som förut ter sig i stort sett obefintlig Övr finansiella kostnader Kostnaden ökade till kr (3 225) motsvarande en ökning på 51,6 %. Såväl bankavgifter som kostnader för kreditupplysningar har stigit relativt kraftigt mellan 2010 och Sida 18 (av 24)

19 8813 Avsättning till yttre reparationsfond Då redovisningmetoden ändrats så att reparationsfond (enligt de nya redovisningsprinciperna ovan) inte redovisas över resultaträkningen är saldot på detta konto noll kr ( ) Årets skattekostnad Kostnaden uppgår till noll kr (noll) Tidigare års skatter Intäkten uppgår till 674 kr (0). Tidigare års skatt var i föregående bokslut var upptagna som en fordran, då en begäran om omprövning var inlämnad. Begäran har under året beviljats men beloppet avviker med 674 kr från tidigare bokförd fordran och differensen redovisas här Redovisat resultat Årets resultat är en förlust på ,71 kr ( ). Se vidare under punkten Dispositionsförslag. Eftersom reparationsfonden inte längre redovisas över resultaträkningen utan direkt i balansräkningen så kommer positiva resultat framöver inte att påverkas negativt av en avsättning till reparationsfond. Balansräkning 1110 Byggnader Bokfört skattemässigt anskaffningsvärde byggnad Ack uppskrivn byggnader Uppskrivning av fastighet till skattemässigt anskaffningsvärde Ack avskrivn byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnaden enligt plan Mark Bokfört skattemässigt anskaffningsvärde mark Ack uppskivn mark Uppskrivning av mark till bokföringsmässigt anskaffningsvärde Avgiftsfordran avseende en lägenhet Skattekonto Saldo på föreningens skattekonto. Sida 19 (av 24)

20 1640 Skattefordringar Preliminärskatten betald 2011 uppgick till kr (7 205 kr x 12 månader). Fastighetsavgiften uppgår till kr (1 302 kr/lägenhet x 56 lägenheter). Mellanskillnaden kr är den skattefordran som återfinns på detta konto Förutbet försäkringspremier Förutbetald försäkringsavgift, kr Upplupna inkomsträntor Ingen aktivitet har förekommit på detta konto under året Övr interimsfordringar Utgående balans kr består av: Förutbetald Kabel-TV avgift Felaktigt betalad, återkrävd sophantering kr kr 1920 Bank, Transaktionskonto Transaktionskonto i Handelsbanken, saldo kr E-kapital konto Konto i Handelsbanken vilket på grund av bättre förräntning än transaktionskontot används för överskottslikviditet. Saldo vid årsskiftet var kr Bank, Tidsbunden inlåning Ingen tidsbunden inlåning har förekommit under året Inbetalda insatser Insatser avseende bostadsrätter i föreningen. Notera ökningen med kr beroende på nyupplåtelser av två bostadsrätter (en ytterligare upplåtelse pågick vid bokslutstillfället men var inte slutbetald.) 2085 Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond motsvarande skillnaden mellan bokföringsmässigt- och skattemässigt anskaffningsvärde av fastighet och mark. Sida 20 (av 24)

21 2087 Upplåtelseavgifter Belopp som betalats till föreningen för upplåtelse av bostadsrätt och som överstiger den beslutade insatsen i föreningens ekonomiska plan. Avser lägenheter omvandlade till Bostadsrätt från Hyresrätt efter föreningens bildande. Två upplåtelser har bokförts under året resulterande i upplåtelseavgifter på kr Fond för yttre underhåll Efter föregående års upplösning i samband med takrenoveringen uppgår fonden till 0 kr Balanserad vinst/förlust Ackumulerad vinst/förlust från tidigare verksamhetsår samt ansamlad förlust motsvarande konto Vinst/förlust föreg år Föregående års resultat kronor (förlust) Redovisat resultat Årets resultat ,71 kronor (förlust) per Avsättning för skatter Saldot i utgående balansen 2011 är kr vilket avser att täcka preliminärskatten i januari 2012 (sista uppbörden) som avser , 2351, 2352, 2353 Stadshypotek Föreningens lån, samtliga i Stadshypotek. Detaljer för dessa framgår av specifikationen till konto 8400 under budget respektive resultaträkning Övr kortfristiga skulder Posten består av skulder till en medlem beroende på små avvikelser i inbetalda avgifter som uppkommit vid betalningar från utlandet. (Alltså att något för höga avgiftsbelopp inkommit.) 2903 Upplupna kostnader el Upplupna elkostnader Upplupna kostnader värme Upplupna fjärrvärmekostnader. Sida 21 (av 24)

22 2909 Övriga upplupna kostnader Posten avser följande upplupna vid bokslutstillfället obetalda kostnader: Städning kr Barmaksrenhållning kr Avfallshantering våtsopor kr Avfallshantering - återvinningssopor kr 2960 Upplupna utgiftsräntor Upplupna obetalda låneräntor Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter Avgifter avseende 2012 inbetalda under Sida 22 (av 24)

23 MALMÖ den 21/ Sida 23 (av 24)

24 Sida 24 (av 24)

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HUMLE 24. Bostadsrättsföreningen Humle 24 ( ), Malmö. Årsredovisning. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015

Bostadsrättsföreningen HUMLE 24. Bostadsrättsföreningen Humle 24 ( ), Malmö. Årsredovisning. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015 HUMLE 24 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen (769610-4194), Malmö. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015 Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen registrerades

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Bostadsrättsföreningen Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 Bostadsrättsföreningen Humle 24 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Kansligården Årsredovisning 2013 Sida 1 (10)

Brf Kansligården Årsredovisning 2013 Sida 1 (10) Brf Kansligården Årsredovisning 2013 Sida 1 (10) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HUMLE 24. Brf. Humle 24, Malmö Org.nr. 769610-4194 2013-01-01 till 2013-12-31

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HUMLE 24. Brf. Humle 24, Malmö Org.nr. 769610-4194 2013-01-01 till 2013-12-31 HUMLE 24 Årsredovisning Brf., Malmö Org.nr. 769610-4194 2013-01-01 till 2013-12-31 Spara din årsredovisning, den kan behövas vid försäljning och bankkontakter. Årsredovisning Styrelsen avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2010 09 01 2011 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (13) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Bostadsföreningen Fyrbåken upa 702000-6750

Bostadsföreningen Fyrbåken upa 702000-6750 Årsredovisning för Bostadsföreningen Fyrbåken upa Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsföreningen Fyrbåken upa 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009.

Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009. Brf Kansligården Årsredovisning 2009 Sida 1 (10) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kansligården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning avseende 2010

Årsredovisning avseende 2010 Bostadsrättsföreningen Humle 24 Årsredovisning avseende 2010 Slutlig version med underskrifter och revisionsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen BRF Humle 24 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer