Tilläggstjänster som kunden efterfrågar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggstjänster som kunden efterfrågar"

Transkript

1 Caroline Börresen & Elin Norberg Tilläggstjänster som kunden efterfrågar - En undersökning om Klövern Karlstads hyresgäster Services demanded by customers - A study on Klövern Karlstad tenants Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2010 Alf Johansson

2 2

3 Sammanfattning I vår uppsats utreder vi önskemål och efterfrågan av tilläggstjänster hos Klövern Karlstads kontorshyresgäster. Vi har även undersökt anledningen till att hyresgästerna är intresserade eller ej av tilläggstjänster genom sin hyresvärd och om det gör Klövern till en mer attraktiv hyresvärd. Facility Management (FM) startade för snart 40 år i USA och är en bransch under utveckling med stark tillväxt. FM-konceptet uppstod då företagen ville lägga mer fokus på sin kärnverksamhet samt vinna ekonomiska fördelar. FM kan beskrivas som skapandet av en miljö som främjar och ger stöd åt företagets kärnverksamhet. Genom att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärnverksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteendevetenskap. Vi har använt oss av kvantitativ metod för att samla in empiri till vår undersökning. Då nätenkäten vi sände våra respondenter både innehöll frågor med fasta och öppna svarsalternativ är dock en del av undersökningen kvalitativ. Denna blandning passade oss då vi endast ville göra en övergripande undersökning men med chans för respondenterna att tillägga personliga åsikter. Vår enkät visade att de tjänster som de flesta hyresgäster efterfrågar är städ och lokalvård. Det var med dessa tjänster FM en gång började, för att sedan utvecklas till att innefatta många andra tjänster som säkerhet, reception, bokföring, restaurang med flera. Likt anledningen till att FM-tjänsterna startade ser även Klöverns hyresgäster det ökade fokuset på kärnverksamheten som den mest fördelaktiga anledningen till FM. Att få ekonomiska fördelar som minskade kostnader samt ökad kompetens är ytterligare anledningar som hyresgästerna angett. Större delen av de tillfrågade skulle även se Klövern som en mer attraktiv hyresvärd om de kunde erbjuda tilläggstjänster genom dem. Vi rekommenderar Klövern att fortsätta utreda efterfrågan från sina hyresgäster då vi ser att det finns behov och önskemål gällande tilläggstjänster. Vi ser även att kunderna behöver mer information om FM då en stor del uppgav att de inte kände till begreppet sedan tidigare. Om Klövern i framtiden kan erbjuda sina hyresgäster att sköta deras stödtjänster tror vi de blir en än mer attraktiv och eftertraktad hyresvärd. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Klövern Problemdiskussion Syfte Forskningsfrågor Avgränsning Metod Kvalitativ eller kvantitativ? Uppsatsens trovärdighet Enkät Urval och urvalsfel Bortfall Giltighet Tillförlitlighet Teori Begreppet kärnverksamhet Begreppet stödfunktion Facility Management Val av FM-strategi Outsourcing, för- och nackdelar Insourcing, för- och nackdelar Tjänsters värde Kundnöjdhet Empiri Svarsstatistik Sammanställning av enkät Har du hört talas om Facility Management tidigare? Är ert företag intresserade av att få tillgång till tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Ser du hyresvärden som mer eller mindre attraktiv om tilläggstjänster finns tillgängliga? Om Ja på fråga 2, varför är ni intresserade av tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Vilket/vilka alternativ finns det en efterfrågan av i ert företag? Svaren ska vara oberoende av vad kostnaden för tjänsterna är

5 Om svaret är Nej på fråga 2, varför är ni inte intresserade av tilläggstjänster genom er hyresvärd? Är det något som du saknar och vill tillägga i enkäten? Analys Bortfallsanalys Enkätanalys Har du hört talas om Facility Management tidigare? Är ert företag intresserade av att få tillgång till tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Ser du hyresvärden som mer eller mindre attraktiv om tilläggstjänster finns tillgängliga? Vilken är anledningen till att hyresgästerna är intresserade eller inte intresserade av tilläggstjänster distribuerade genom sin hyresvärd? Vilka tilläggstjänster efterfrågar Klövern Karlstads kontorshyresgäster? Slutsats Avslutande diskussion och rekommendationer Källförteckning Litteratur Artiklar Rapporter Internet Bilaga 1. Tabell FM-tjänster..31 Bilaga 2. Enkät Bilaga 3. Enkätsvar

6 Förkortningslista BIFM = Brittish Institute of Facilities Management FM = Facility/Facilities Management IFMA = International Facility Management Association IFMA Sverige = International Facility Management Association Sverige 6

7 1. Inledning I vår inledning beskriver vi bakgrunden till och begreppet Facility Management, vår problemformulering, syfte, forskningsfrågor samt avgränsning för vår uppsats Bakgrund Vi har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern Karlstad att undersöka behovet och önskemålen som deras kontorshyresgäster eventuellt har av Facility Management-tjänster. I Sverige växer marknaden för Facility Management och Klövern vill även de vara med i utvecklingen och erbjuda sina kunder den service de önskar. Användandet av tilläggstjänster, eller Facility Management (FM), startade på 1970 och -80 talet då organisationer började outsourca tjänster som inte tillhörde dess kärnverksamhet för att minska kostnaderna (BIFM 2010). Med kärnverksamhet menas den ursprungliga och centrala verksamheten och definieras av kärnkompetensen på företaget (FM-konsulterna 2004). Det går att beskriva outsourcing på många sätt, ett är: "outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi"(bengtsson et al 2005). De valde att betala för och låta andra företag samordna och sköta de stödtjänster som inte var deras huvudsakliga uppgift. Det kunde vara tjänster som lokalvård, posthantering, reception, telefon, restaurang med mera som krävs för att driva en affärsverksamhet på ett kontor, industri, lager eller butik. En exakt definition av FM saknas ännu. FM kan dock beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet." (IFMA Sverige 2010b). Med FM menas alltså "att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärnverksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörsoch beteendevetenskap." (IFMA Sverige 2010b). Genom samordnandet av samtliga stödfunktioner, koordination av den fysiska arbetsplatsen samt att styra, leda och producera dessa tjänster ökar effektiviteten (IFMA Sverige 2010b). 7

8 FM är idag en växande marknad och nu mer inte ett nytt koncept vare sig i USA, Asien eller Västeuropa (Pheng 1996). Bara i Sverige omsätter FMmarknaden över 100 miljarder kronor (IFMA Sverige 2010a). Tanken med FM är att få de stödfunktioner som företaget kräver att fungera så bra som möjligt för att fokus ska kunna ligga på kärnverksamheten (FM-konsulterna 2004). FM-begreppet betyder och stavas olika i olika delar av världen. I bland annat USA och Australien används begreppet "Facility Management" medans "Facilities Management" oftast används i England och Europa. Skillnaden är inte betydande men "Facility Management" kan sägas betyda förvaltningen av till exempel en kontorsbyggnad eller ett sjukhus. "Facilities Management" har en bredare betydelse för fler aktiviteter än så (Global FM 2009). Fastighetsbolagen kan väja mellan att driva FM i egen regi eller att outsourca och köpa in de tjänster som efterfrågas. Även vid FM i egen regi köps många tjänster in från andra företag (IFMA Sverige 2010a). Enligt en studie gjord av Ernst & Young (2008) då de intervjuade 32 stora företag i Norden, sänktes deras kostnader med % när de valde att outsourca en eller flera tjänster. Det kan alltså finnas pengar att spara för Klöverns kunder om de istället outsourcar de tjänster de är i behov av. Detta skulle Klövern kunna vara behjälpliga med genom att samordna och upphandla tjänsterna åt sina kunder Klövern Klövern är ett fastighetsbolag som etablerar sig i tillväxtregioner. På Klövern jobbar ca 130 medarbetare i tio olika affärsenheter och på huvudkontoret. Klöverns affärsidé är: "Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner." (Klövern Norrköping 2010). Klövern har cirka 220 fastigheter belägna i tio svenska städer/områden; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på nära tkvm och värdet uppgår till cirka 12 mdr kronor. I Klöverns fastighetsbestånd finns kontor, industri-, lager-, vård- och utbildningslokaler samt butiker. Hyresvärdet, det vill säga hyresintäkterna om samtliga lokaler är uthyrda, uppgår till cirka 1,4 mdr kronor (Klövern Norrköping 2010). Klövern Karlstad kan i dag endast erbjuda sina kunder bredband i vissa av lokalerna. På andra orter erbjuder Klövern sina kunder ett större utbud med säkerhetsvakter, telefonservice, hälsoalliansen, restaurang, postservice samt 8

9 konferens (Klövern Norrköping 2010). Klövern Karlstad vill även kunna erbjuda sina kunder de tjänster som hyresgästerna eventuellt efterfrågar och vill att vi tar reda på vilka dessa tjänster kan vara genom denna undersökning Problemdiskussion Vår uppsats är skriven för Klövern Karlstad. Uppdragsgivaren vill veta om det finns ett behov av tilläggstjänster hos Klövern Karlstads kontorshyresgäster. I Sverige finns flera företag som valt att specialisera sig på leverans av FMtjänster. Dalkia Nordic erbjuder sina kunder tjänster inom bland annat energiteknik, säkerhet, fastighetsförvaltning samt värme (Dalkia Nordic 2009). ISS Sverige är även de ett företag i samma bransch som bland annat har Oskarshamns Kärnkraftverk som kund och levererar tjänster som sanering, avfallshantering, brandskydd, logistik, skogsskötsel samt hantering av kärnkraftsverkets frigående får (ISS Sverige 2010). Då Klövern Karlstad hittills endast erbjuder bredband i vissa av sina lokaler som tilläggstjänst finns stora möjligheter att utöka tjänsterna till hyresgästerna. Tjänsterna kan då levereras genom liknande företag som nämndes ovan. I dag är det Klöverns hyresgäster som själva upphandlar tjänsterna de är i behov av genom olika företag som kan erbjuda dem. Klövern vet inte idag vilket behov sina kunder har av tilläggstjänster eller vilka de efterfrågar. Därför är denna undersökning av stor relevans för att utveckla företaget, vilket då ytterligare skulle kunna tillgodose sina kunders behov. Genom att erbjuda de tilläggstjänster som kunderna efterfrågar hoppas Klöverna att de ska bli en ännu mer attraktiv hyresvärd och att kunderna stannar länge på grund av den goda servicen. Det är även intressant att ta reda på om hyresgästerna har hört talas om FM tidigare och varför eller varför de inte är intresserade av att få stödfunktioner genom outsourcing Syfte Vårt syfte är att genom en nätenkät identifiera och utvärdera Klövern Karlstads kontorshyresgästers behov och önskemål av tilläggstjänster. Vi vill även undersöka huruvida det är intressant eller ej för dem att få dessa tjänster distribuerade genom outsourcing samt hur väl de känner till begreppet FM. 9

10 1.5. Forskningsfrågor Är FM ett känt begrepp bland hyresgästerna? Vilken är anledningen till att hyresgästerna är intresserade eller inte intresserade av tilläggstjänster? Vilka tilläggstjänster efterfrågar Klövern Karlstads kontorshyresgäster? Bidrar FM till en attraktiv hyresvärd? 1.6. Avgränsning Av Klövern Karlstads cirka 570 kunder avgränsar vi oss till kontorshyresgästerna, vilka uppgår till 280 stycken. Vi väljer att dela upp dem i tre grupper, som vi benämner små, medel och stora beroende av kontorsstorlek för att utreda de olika behoven. Kategorin Små består av kontorshotell med en area på upp till 100 kvm. Medelkategorin är kontor med arean kvm och gruppen Stora har en area på över 500 kvm vilken de större företagen tillhör. Varje grupp innehåller 15 kunder. Vi anser det intressant att utläsa i enkätsvaren vad de olika kategoriernas behov är. 10

11 2. Metod Under denna rubrik förklarar vi den metod vi använt oss av för att samla in fakta till empirin. Vi tar även upp problemet med bortfall och tillförlitligheten i enkäten Kvalitativ eller kvantitativ? Metod är ett sätt att samla in data och information till empirin. Det finns två metoder för att samla in den informationen, kvalitativ och kvantitativ metod. Det är valet av problemställning som bestämmer vilken metod man ska arbeta utifrån. Kvalitativ metod beskrivs med ordet öppenhet. Denna metod används när det är viktigt att få fram detaljer och mer nyanserade åsikter från dem som lämnar dessa uppgifter. För att samla in data för den kvalitativa undersökningen är de bästa sätten att ha öppna individuella intervjuer, gruppintervjuer eller observationer. Anledningen till att vi inte valde att använda kvalitativ metod beror på att det är ett resurskrävande tillvägagångssätt. Intervjuer tar lång tid och vanligtvis får man nöja sig med få respondenter (Jacobsen 2002). Kvantitativa metoden standardiserar informationen och gör det lätt att behandla informationen i till exempel olika dataprogram. Det är lättare att undersöka fler respondenter jämfört med användning av kvalitativ metod då den inte är lika resurskrävande. Svaren samlas lättast in genom olika sorters enkäter och kan beskrivas exakt i procent eller antal. En nackdel är att undersökningarna kan ses som ytliga då inga djupgående eller individuella frågor ställs i en kvantitativ undersökning (Jacobsen 2002). Den kvantitativa metoden passade bra i vår undersökning då vi översiktligt ville ta reda på vad Klöverns kunder önskar för tilläggstjänster. Med hjälp av en enkät kunde vi nå många av deras kunder. Om vi valt en kvalitativ undersökning hade det inte funnits tid att intervjua så många vilket lett till att vi endast fått några få respondenters önskemål utrett. Vi valde att använda en blandning av båda metoderna för att undersökning skulle bli komplett. Grunden låg i den kvantitativa ansatsen men genom att ha med öppna frågor där respondenterna kunde svara fritt fick vi fram ett mer 11

12 individuellt svar. Den kvalitativa metoden gjorde så vi hjälpte oss att få en djupare kunskap (Jacobsen 2002) Uppsatsens trovärdighet Vi behandlar här de problem och fel som kan uppstå under arbetet med en enkätundersökning som urvalsfel och svårtolkade enkätfrågor. Vi tar även upp hur vi skapade enkäten och dess tillförlitlighet samt problemet med svarsbortfall Enkät Vi använde oss av ett program som heter Query & Report för att skapa enkäten vi skickade ut som en nätenkät till respondenterna. I programmet lade vi in uppgifter gällande respondenterna manuellt. Detta kan, trots kontroller, ha medfört att kontaktuppgifterna blivit fel. Då vi satte samman frågorna till enkäten utgick vi från IFMA Sveriges (2010) figur (se bilaga 1) över olika tilläggstjänster för att få idéer och inspiration. I Query & Report bearbetade vi enkätsvaren men har även gjort en sammanställning och rapport av de svar som kom in. Vi sände ut enkäten med ett sista svarsdatum en vecka senare. Då risken att många respondenter inte svarade inom denna tidsram planerade vi för två påminnelser. Enligt Ejlertsson (2006) har oftast inte fler än två påminnelser någon verkan. Det bör tänkas över innan man sänder en tredje påminnelse då enkäten ska vara frivillig att besvara Urval och urvalsfel Vår undersökning är en urvalsundersökning där vi slumpmässigt valt ut våra respondenter. Vi är medvetna om att en totalundersökning hade gett ett ännu säkrare resultat av behoven och önskemålen då en sådan täcker hela populationen. Fel på grund av urvalet hade då inte uppstått. Att göra en totalundersökning där hela vår population svarar på enkäten hade varit ett alltför tidskrävande tillvägagångssätt då vår tid var begränsad. Av Klövern Karlstads cirka 570 kunder avgränsade vi oss till kontorshyresgästerna som är ca 280 stycken. Vi valde att stratifiera populationen och dela upp dem i tre strata (Körner & Wahlgren 2007), Små, Medel och Stora beroende av kontorsstorlek. Vi ansåg det intressant att utläsa i enkätsvaren vad de olika kategoriernas behov är. I varje grupp valdes 15 12

13 respondenter ut genom obundet slumpmässigt urval, det vill säga disproportionellt jämfört med hela populationen (Jacobsen 2002). Varje individ i de olika grupperna hade alltså lika stor sannolikhet att bli valda, likt ett lotteri. Meningen var att urvalet skulle motsvara en miniatyr av populationerna Hur bra eller dåligt detta urval blev beror på slumpen då det är just slumpen som avgjorde vilka individer som kom med (Körner & Wahlgren 2007). Problemet med under- och övertäckning, individer som borde finnas med i populationen men som inte gör det och individer som inte borde det men som finns med ändå (Körner & Wahlgren 2007), är avhjälpt då hyresgästregistret är väl uppdaterat med nya hyresgäster medans de avflyttade är borttagna Bortfall Risken för bortfall finns i varje undersökning. Vissa vill inte besvara enkäten medans andra inte har tid. Vid dessa två händelser talar vi om externt bortfall. Vårt bortfall var 40 %. En del besvarar enkäten men lämnar en eller flera av frågorna obesvarade vilket kallas för internt bortfall. Ibland beror bortfallet på missöden som att enkäten kommit bort eller på grund av fel e-postadress. Dessa respondenter går att byta ut och sätta någon annan i dess ställe som besvarar enkäten. De som valt att inte besvara enkäten går däremot inte att byta ut mot någon annan då individerna har olika egenskaper (Ejlertsson 2006). Vi hade inget internt bortfall Giltighet En avgörande faktor med en enkätundersökning är att de frågor vi ställde mätte det vi ville undersöka, det vill säga att det fanns en intern giltighet. Ett enkelt sätt att kontrollera den interna giltigheten är att låta någon agera försöksperson genom att läsa och besvara frågorna för sedan ge feedback (Jacobsen 2002). Vi bad vår handledare och vår kontaktperson på Klövern att läsa igenom våra frågor och de gav oss sedan tips på vad vi skulle ändra och vad som var bra Tillförlitlighet Sättet att utforma en enkät kan påverka resultatet. Det kan uppstå problem med frågeställningarna då de till exempel lätt kan bli ledande och då påverka uppgiftslämnaren. Oklara frågor kan leda till att respondenten inte vet vad han/hon svarar på vilka då ger felaktiga svar (Jacobsen 2002). 13

14 Vid utformandet av enkäten var vi noga med att inte skriva några ledande frågor. Vi var medvetna om att frågor med förutbestämda svar inte alltid ger rätt svar. Vi använde oss av öppna svarsalternativ så att uppgiftslämnaren kunde komma med sina egna tankar. Fel svar kan också uppkommit då uppgiftslämnaren inte haft kunskap eller intresse för det som efterfrågades. Hyresgästernas kunskaper om FM kan ha påverkat svaren. Det finns även en risk att uppgiftslämnaren bara slumpmässigt svarade på undersökningen utan att svaren var riktiga (Jacobsen 2002). 14

15 3. Teori I vår teori kommer vi ta upp kärnverksamhet och stödfunktioner samt definiera begreppet Facility Management. Vidare förklarar och jämför vi outsourcing och insourcing av FMtjänster samt tjänsters värde och kundnöjdhet Begreppet kärnverksamhet Företagets kärnverksamhet är dess huvudsakliga uppgift. För att bedriva en verksamhet krävs dock att många andra uppgifter sköts och fungerar. Företagets kärnverksamhet beskrivs genom: Som den gode trädgårdsmästaren beskär sina fruktträd, väljer ut grenar och skott, strangulerar och ympar, så utnyttjar den kompetenta företagsledningen sin insikt om företagets kärnkompetens för att understödja tillväxt, dominans och mästerskap. (Axelsson 1998 s ) Kärnkompetensen/verksamheten är alltså trädet som står kvar efter att grenar och skott, stödfunktioner, plockats bort från företagets sysslor. Företagets kärna är den kompetens som är unik och särskiljande för företaget. Den är utslagsgivande och svår för andra att kopiera då den sätts samman för att uppnå företagets mål (Axelsson 1998) Begreppet stödfunktion Stödfunktionernas uppgift är att stödja företagets kärnverksamhet. Genom att stödfunktionerna fungerar väl kan fokus läggas på företagets huvudsakliga uppgifter. Kärnverksamheten kan då utvecklas och bli mer lönsam än om företaget samtidigt varit tvunget att organisera alla dessa tjänster som krävs för att driva sin affärsverksamhet. Stödfunktioner kan vara en cafeteria, reception, säkerhet, IT-stöd, lokalförsörjning, planering eller fastighetsförvaltning. Genom att outsourca dessa tjänster till ett annat företag eller genom att skapa en egen FM-enhet på företaget, kan personalen fokusera på sin huvudsakliga syssla (FM Konsulterna 2004) Facility Management För så sent som för 40 år sedan omtalades tjänster genom FM endast flyktigt. Då handlade det endast om att underhålla och städa byggnader och ett enat 15

16 koncept om vad FM innebar fanns inte i fastighetsbranschen. Det var speciellt i bank-, tele- och mediebranschen som effektivare sätt att förvalta byggnader började utvecklas (Atkin & Brooks 2009). Vårt samhälle har i dag utvecklats till ett tjänstesamhälle från att tidigare varit ett bonde- och industrisamhälle. I dag återfinns större delen av de yrkesverksamma i Sverige just inom tjänstesektorn. Vi omges ständigt av tjänster, från tidig morgon till sen kväll, genom exempelvis tidningsdistributörer, transportföretag, bilreparatörer, konsulter, restauranger, fruktleverantörer, resebyråer samt banker (Axelsson 1998). Med tiden har FM-konceptet utvecklats från att vara en serviceenhet hos det egna företaget till ett eget yrke med egna koder, standarder och tekniska uttryck (Atkin & Brooks 2009). Utvecklingen av FM startade och har främst använts av större företag även om de medelstora nu mer och mer får upp ögonen för detta koncept som växer sig allt större (FM Konsulterna 2004). FM har en vidare betydelse än fastighetsförvaltning då det inte bara ser till fastighetens funktion utan även till funktionen mellan människor och deras miljö (Atkin & Brooks 2009). IFMA (2010) beskriver FM som "Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology". En annan definition med i stort sett samma betydelse har Amaratunga el al (2008) sammanfattat som "[...]an integrated approach to operating, maintaining, improving and adapting the buildings and infrastructure of an organisation in order to create an environment that strongly supports the primary objectives of that organisation." FM kan sammanfattas som skapandet av en miljö vilken främjar och ger stöd åt företagets kärnverksamhet. FM verkar för att stödja de anställda i sitt arbete, se till dess välbefinnande, hjälpa företaget att leverera effektiv och efterfrågad service, planera lokaler för framtida förändringar, skapa konkurrenskraftiga fördelar för företaget samt att höja dess status och igenkännande (Atkin & Brooks 2009) Val av FM-strategi Tillvägagångssättet för FM är likadant för alla byggnader, oberoende av läge, stora som små. Företagen väljer i vissa fall att outsourca FM-tjänsterna och i vissa fall att sköta dem inom företaget. Då företaget bestämt en strategi för 16

17 FM och de kan visa att det är mer lönsamt än motsatsen, fungerar FM effektivt. Lönsamheten mäts dock inte endast i vilket pris en tjänst har. Tjänsten med det lägsta priset har därför inte alltid högst värde. Högsta värde innefattar även tjänstens kvalitet och prestanda (Atkin & Brooks 2009) Outsourcing, för- och nackdelar Det finns många olika sätt att definiera outsourcing. Som vi beskrivit tidigare: "outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi."(bengtsson et al 2005). Huvudorsaken till att många använder sig av outsourcing är att företagen vill minska kostnaderna vilket den nya leverantören av tjänsterna förväntas bidra till. Genom att leverantören har kompetent personal som enbart fokuserar på den uppgiften de är anlitade för gör dem mer effektiva vilket sparar in pengar åt uppdragsgivaren. Andra motiv till outsourcing är att komma närmre kunderna, att fokusera på kärnverksamheten samt att frigöra interna resurser för andra satsningar (Bengtsson et al 2005). Genom outsourcing får företaget större kontroll över de kontrakterade kostnaderna, tillgång till kompetent personal, möjlighet att frigöra kapital och att dela risker med sin partner (FM Konsulterna 2004). Neil Usher (2004) skriver i en artikel om nackdelar med outsourcing av FMtjänster. Han beskriver svårigheterna i outsourcing då det ofta uppstår meningsskiljaktigheter mellan kunden och leverantören av tjänsten. Kunden kräver mer för pengarna och de vill slippa de risker som kan uppkomma medans leverantören vill leverera så lite som möjligt men samtidigt få ut maximal vinst. Ytterligare en artikel tar upp problem som kan uppstå med outsourcing. Företag som redan skapat kostnadseffektiva lösningar inom företaget har upplevt att kvaliteten försämrats sedan de valt att outsourca tjänsterna. Ibland uppstår även kulturella konflikter mellan företagen då de kan ha olika ståndpunkter och policys. Företaget som utför tjänsterna har ibland inte heller någon förståelse för det beställande företagets kärnverksamhet och vikten av att stödja den (Loosemore & Hsin 2001) Insourcing, för- och nackdelar Insourcing, outsourcingens motsats, beskrivs enligt följande: "Insourcing är att föra över produktionen av produkter/tjänster från externa leverantörer till den egna verksamheten." (Bengtsson et al 2005). Företagen kan använda sig av insourcing om de till exempel vill höja utnyttjandegraden i egna resurser eller 17

18 att på kort sikt minska kostnaderna. Fördelarna som kommer med outsourcing blir till nackdelar med insourcing och tvärtom. Fördelar med insourcing är att företaget håller kvar sin kompetens internt, det blir en minskad risk för spridning av konfidentiell information, logistikkostnader sänks och företaget blir mindre beroende av leverantörer. Det negativa är att det blir minskat fokus på kärnverksamheten då denna del även sköts inom företaget. De som levererar FM-tjänster sitter ofta på kompetens som i och med valet av insourcing går förlorad (Bengtsson et al 2005) Tjänsters värde Som vi tidigare nämnt är det inte bara priset på tjänsten som är dess värde. Det uppstår direkta effekter av en tjänst för företaget som i ett första steg bör identifieras av den beställande kunden. Det kan vara påverkan på tid, energiåtgång eller mänskliga resurser som ger effekter och värden för företaget. En tjänst kan också medföra indirekta effekter som är svåra att mäta och identifiera. Det kan vara värden som konkurrenskraft, effekter hos kundens kund eller bättre arbetsmiljö vilka kan stärka företaget och bidra till positiva värden utan att vara mätbara på ett lätt och tydligt sätt (Axelsson 1998). FM-tjänsterna kan bidra till de olika positiva värden vi tidigare tagit upp som exempelvis fokus på kärnverksamheten och kompetent personal, inte enbart till sänkta kostnader (FM Konsulterna 2004) Kundnöjdhet Det finns ett samband mellan servicekvalitet och värde för kunden. För att göra kunder nöjda och villiga att stanna kvar hos en leverantör krävs enligt en artikel av Hui & Zheng (2010) om kundnöjdhet först och främst hög kvalitet av de levererade tjänsterna. Kunderna blir allt mer och mer medvetna om vad de har rätt till och kräver därför hög kvalitet. Kundnöjdheten kan fungera bra som en direkt indikation på nivån av den service och effektivitet FMmedarbetare och FM-företag levererar. 18

19 4. Empiri I empirin har vi valt att presentera de svar som vi fått fram genom vår enkät till Klövern Karlstads kontorshyresgäster uppdelade i tre grupper efter hyrd area. Vi presenterar även den sammanslagna statistiken från alla gruppers respondenter Svarsstatistik Våra respondenter är indelade i tre olika grupper med 15 företag i varje grupp. I gruppen Små har 8 respondenter svarat, 53 %. I Medelgruppen har 11 tillfrågade svarat, 73 % och i gruppen Stora har 7 respondenter svarat, 47 %. Totalt har 27 respondenter, 60 %, av de sammanlagt 45 företagen vi skickade enkäten till besvarat den. Vi använde oss av programmet Query & Report och de svar som vi fick in sammanställdes från hela respondentgruppen i programmet. Eftersom vi valt att dela upp vår population i tre delar, Små, Medel och Stora, var vi tvungna att sortera svaren och dela upp dem i rätt grupp. Detta för att lättast kunna göra en statistisk bedömning utifrån de olika behoven Sammanställning av enkät Vi har sammanställt svaren i diagram. Se Bilaga Har du hört talas om Facility Management tidigare? Bland de i gruppen Små var det 37 % som kände till FM sedan tidigare, i Medel 63 % och bland de Stora 71 %. Av det totala antalet respondenter visste 48 % vad FM innebär Är ert företag intresserade av att få tillgång till tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Här har 37 % av de i gruppen Små svarat att de är intresserade av FM-tjänster medans 63 % inte vet. I Medelgruppen vardet 27 % som svarade ja och 18 % svarade nej medans 55 % svarade vet inte. Bland de Stora svarade 71 % ja medans 29 % inte vet. Totalt var 41 % av de 45 tillfrågade intresserade av FMtjänster, 7 % svarade nej och 52 % vet inte. 19

20 Ser du hyresvärden som mer eller mindre attraktiv om tilläggstjänster finns tillgängliga? I gruppen Små ser 87 % att hyresvärden blir mer attraktiv om de kan erbjuda tilläggstjänster medans 13 % svarar att det inte påverkar. I Medelgruppen anser 64 % att det är attraktivt och 36 % uppger att det inte påverkar. Bland de Stora är det 57 % som ser det som attraktivt medans det inte påverka 43 % av de som svarat. Totalt anser 70 % att hyresvärden blir mer attraktiva om tilläggstjänster erbjuds medans 30 % inte påverkas. Ingen av respondenterna anser att hyresvärden blir mindre attraktiv om tilläggstjänster finns Om Ja på fråga 2, varför är ni intresserade av tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Bland de Små" ser 25 % att det ger ekonomiska fördelar, 50 % svarade ökat fokus på kärnverksamheten, 25 % ser det som en fördel att få kompetens från företag specialiserade på sin uppgift. I Medelgruppen ser 40 % att det ger ekonomiska fördelar, 50 % svarade ökat fokus på kärnverksamheten, 10 % ser det som en fördel att få kompetens från företag specialiserade på sin uppgift. I Stora gruppen ser 43 % att det ger ekonomiska fördelar, 43 % svarade ökat fokus på kärnverksamheten, 14 % ser det som en fördel att få kompetens från företag specialiserade på sin uppgift. En respondent ger en annan anledning "gemensamhetsuppgifter för fastigheten som berör samtliga hyresgäster". Totalt har 33 % svarat att det beror på ekonomiska fördelar, 44 % på ökat fokus på kärnverksamheten och 11 % ser kompetens utifrån som en anledning och 4 % uppger en annan orsak (se ovan). 20

21 Vilket/vilka alternativ finns det en efterfrågan av i ert företag? Svaren ska vara oberoende av vad kostnaden för tjänsterna är. 12 4% 9 11% % 15 7% 8 19% Små 1 15% % 4 4% 6 15% 7 7% % % % 14 12% Medel 16 8% 8 15% 7 4% 1 27% 6 4% 3 12% 5 4% % % % Stor 10 13% 8 22% % 5 13% 6 4% % 10 9% 9 8% 14 5% 11 1% 12 1% 13 1% 16 4% Total 15 3% 8 19% 1 23% 2 7 5% 5 5% 6 8% 3 8% 4 1% 1. Städ/lokalvård 2. Matsal 3. Catering 4. Restaurang 5. Vakt/Bevakning 6. Reception 7. Telefonväxel 8. Post/Godshantering 9. Kontorsmaterial 10. Kontorsmaskiner 11. Redovisning 12. Rapportering 13. Bokföring 14. Försäkring av lokal och inventarier 15. Rum/lokalplanering 16. Annat Om svaret är Nej på fråga 2, varför är ni inte intresserade av tilläggstjänster genom er hyresvärd? I Medelgruppen har 18 % svarat nej vilka uppger anledningarna "Jag har nyligen börjat som kontorsansvarig på företaget och har inte hunnit satt mig in i alla frågor ännu" och "Har idag relation med samtliga av dem som levererar varor och tjänster till vårt företag. Skulle vi ta allt genom hyresvärd, så tappar vi kontakten med flertalet företag. Vår affärside bygger mycket på relationer" samt "har inte tänkt i de banorna". 21

22 Trots att ingen respondent i gruppen Små eller Stora har svara nej på fråga två har en egen kommentar lagts till enligt följande från de Små "jag kan inte ta ställning till det i dag är ny hyresgäst för ett enmansföretag" Är det något som du saknar och vill tillägga i enkäten? En respondent från Medelgruppen har svarat "vi har huvudkontor i Nyköping där allt styrs ifrån. Det är egentligen de som ska svara på vårt behov/intresse gällande tjänster". 22

23 5. Analys I vår analys kommer vi diskutera de svar vi fått från vår enkät och jämföra dessa mot teorin. Vi tar även upp och diskuterar vårt bortfall Bortfallsanalys Efter att ha sänt vår enkät och två påminnelser via e-post till våra 45 respondenter har 27 stycken besvarat den. Det är 60 % procent av de tillfrågade. Bortfallet som uppstod vid vår undersökning är endast externt bortfall då vissa respondenter inte alls besvarat enkäten. Något internt bortfall har vi inte fått då samtliga tillfrågade som svarat på enkäten har besvarat alla frågor utan att hoppa över någon. Det externa bortfallet kan bero på olika saker som tidsbrist, ovilja att svara eller på grund av att enkäten inte kommit fram till dem på grund av något missöde. Då vi manuellt fört in e- postadresserna finns risken, trots noggrannhet, att något fel uppstått vilket kan leda till att enkäten inte kom fram till den utvalde. Vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera detta då vi inte vet om programmet vi skapade enkäten i talar om för oss när något är fel med adresserna. För ett säkrare resultat hade vi önskat en högre svarsfrekvens än den vi fick. Trots detta anser vi att svaren kan visa i vilken riktning de flesta av hyresgästerna tänker och ge en grund för Klövern Karlstad att arbeta vidare med Enkätanalys Har du hört talas om Facility Management tidigare? Som vi tydligt kan se av svaren är begreppet FM mer känt hos de företagen som hyr stor area, vilka även är de större företagen bland Klöverns hyresgäster. FM-konceptets utveckling startade främst hos de stora företagen varför vi kan anta att begreppet är mer välkänt hos dem. Även då FM nu funnits i ca 40 år är det en ganska ny företeelse och inte känd hos alla vilket våra svar visar. 23

24 Är ert företag intresserade av att få tillgång till tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Anledningen till att det totalt sett är 52 % som inte vet om de är intresserade eller ej kan bero på att det är ungefär lika många som inte hört talas om FM tidigare. De kan också bero på att de inte vet om det är fördelaktigt att låta outsourca tjänster genom sin hyresvärd. En del av företagen kanske själva outsourcar tjänsterna i dag genom andra leverantörer och är nöjda med det. Då 42 % uppgav att det var intresserade och så få som 7 % svarade nej finns ett visst intresse för FM som Klövern kan fortsätta att utreda. FM är ett relativt nytt koncept och då marknaden nu växer kan intresset antas öka bland hyresgäster och företag Ser du hyresvärden som mer eller mindre attraktiv om tilläggstjänster finns tillgängliga? Genom denna frågeställning kan vi tydligt se att hyresgästerna i gruppen Små skulle se det som attraktivt om hyresvärden kunde erbjuda att sköta tilläggstjänster åt dem. I ett litet eller enmansföretag måste en person ta hand om alla delar i företaget, både kärnverksamheten och stödfunktionerna, varför mycket tid går åt till annat än dess huvudsyssla. Det kan vara en anledning till att just de Små ser det som positivt om möjligheten till hjälp med dessa tjänster skulle finnas. Likadant så ser även mer än 50 %, i grupperna Medel och Stora, det som attraktivt medan resten uppger att det inte påverkar. Ingen har svarat nej på frågan vilket antagligen betyder att ingen hyresgäst skulle välja bort en hyresvärd om de erbjöd tilläggstjänster distribuerade genom dem. Om Klövern skulle börja med dessa tjänster kan det ha påverkan på kundnöjdheten bland deras hyresgäster. Som Hui & Zheng (2010) beskriver i deras artikel om kundnöjdhet kan hög kvalitet på tjänsterna bidra till att kundnöjdheten ökar. Klövern blir mer attraktiva som hyresvärdar och kunderna blir mer villiga att stanna kvar om tjänsterna håller hög kvalitet Vilken är anledningen till att hyresgästerna är intresserade eller inte intresserade av tilläggstjänster distribuerade genom sin hyresvärd? Bland de som svarade ja på om de var intresserade av tilläggstjänster ser de chansen till ökat fokus på kärnverksamheten som största anledningen i alla grupper. Som vi beskrivit i bakgrund och teori är det en av de största 24

25 anledningarna till att FM en gång började utvecklas till den affärsverksamhet och det yrke som det är i dag. Här stämmer teorin väl överens med empirin. De ekonomiska fördelarna som kan uppstå genom FM är också en anledning nära hälften i Medel och Stora grupperna uppgav. Genom samordnandet och upphandlandet av en stor beställare som Klövern Karlstad skulle möjligheten till ekonomiska vinster möjliggöras vilket även rapporten från Ernst & Young (2008) visade. En anledning till att hyresgäster inte är intresserade kan vara att FM är ett nytt begrepp och därför inte en självklarhet för hyresgästerna att efterfråga. Som flera uppgav är anledningen att de inte tänkt i dessa banor tidigare. Vissa företag bygger sin verksamhet kring nära och bra relationer med sina leverantörer vilket de sätter stort värde på. Har företaget redan ett gott samarbete med sin leverantör blir det svårt att överlåta denna del till sin hyresvärd då viktiga relationer skulle försvinna Vilka tilläggstjänster efterfrågar Klövern Karlstads kontorshyresgäster? Vi kan se av enkäten att de Små företagen efterfrågar framför allt städ, reception, post/godshantering, kontorsmaterial samt att få tillgång till kontorsmaskiner. Däremot har ingen uppgett att de har behov av matsal, vakt/bevakning, redovisning eller bokföring. De har inte heller uppgett några övriga tjänster. De tjänster de efterfrågar är uppgifter som betyder att någon utomstående inte får direkt insyn i verksamheten vilket hjälp med redovisning och bokföring skulle innebära och kan vara anledningen till att företagen själva vill välja sin partner. Företagen i Medelgruppen uppger att de främst önskar städ, catering, post/godshantering, försäkring samt kontorsmaterial. Efterfrågan på matsal, restaurang, kontorsmaskiner samt rum/lokalplanering har inte angetts från någon respondent. Precis som bland de Små är även intresset för bokföring och redovisning litet, kanske beroende av samma anledning vi angav för de Små. I Medelgruppen, som har ett större antal medarbetare, har även tjänsterna inköp av till exempel frukt och kaffe samt avfallshantering uppgetts som övriga önskemål. Att ha tillgång till färsk frukt kan anses som ett plus för de anställda och kan öka trivseln på ett lätt sätt om den regelbundet levereras genom ett annat företag. 25

26 De Stora företagen önskar tjänsterna städ, post/godshantering, vakt/bevakning samt tillgång till kontorsmaskiner. Även här efterfrågas tjänster som ligger långt från kärnverksamheten men vilka kan ses som grunden för ett fungerande kontor. Det är ingen som har uppgett redovisning, rapportering, bokföring, matsal, restaurang eller telefonväxel som önskvärt. Som vi ser här är det ungefär samma tjänster vilka även de vill sköta själva och främst delen med företagets ekonomi. En övrig tjänst som uppgavs från en av de Stora var önskemålet om bilparkering och biltvätt. Det kan tänkas att i företag där stora delar av personalen är beroende av bil i sitt arbete, vore tillgång till bra parkering och en biltvätt för de anställda, ett sätt att effektivisera. Det är dock tveksamt hur lönsamt eller kostnadsbesparande en "egen" biltvätt skulle bli. Då de flesta av Klövern Karlstads kontor ligger centralt finns biltvättar att tillgå i närheten på flertalet bensinstationer. Vi kan se av enkäten att de flesta kunderna önskar få städ och lokalvård distribuerat genom sin hyresvärd. Att låta andra företag ta hand om städ och lokalvård var något som företag började med när FM och outsourcingen tog fart. Det är nog därför som många av företagen ser städ och lokalvård som lätta delar av företaget att outsourca. Gemensamt för alla grupper är även att de önskar post och godshantering, kontorsmaterial och kontorsmaskiner genom sin hyresvärd. Efterfrågan på matsal och restaurang verkar vara liten. Detta kan bero på att de flesta lokalerna ligger i områden med tillgång till restauranger och caféer. Som vi redan tagit upp är efterfrågan på redovisning, bokföring och rapportering mycket liten. Anledningen vi nämnt är att vid arbete med dessa viktiga och känsliga uppgifter kan nära relationer vara av största vikt varför de helst väljer partner själva. 26

27 6. Slutsats I slutsatsen sammanfattar vi vår empiri och analys utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. Vi tar även upp de rekommendationer vi vill ge Klövern för att gå vidare med utredningen kring önskemålen av tilläggstjänster Avslutande diskussion och rekommendationer Genom denna uppsats och enkätundersökning har vi fått en bild av Klövern Karlstads kontorshyresgästers önskemål och behov av tilläggstjänster distribuerade genom sin hyresvärd. Vi har även kunnat utläsa hur väl de känner till begreppet FM samt varför eller varför det inte är intressant för dem att få denna service genom hyresvärden. Mer än hälften av hyresgästerna har inte hört talas om FM tidigare, störst andel av dem i gruppen Små. De Stora hade i större utsträckning hört om det förut. Om Klövern vill gå vidare med vår utredning och satsa på tilläggstjänster för sina hyresgäster bör de informera om begreppet så att alla kan ta ställning. Eventuellt vill då fler vara med och få den servicen. Vid en satsning är det viktigt att så många som möjligt deltar för att vinna ekonomiska fördelar. Då vi analyserade vår empiri finner vi att de flesta är intresserade av FM på grund av det ökade fokus det ger på kärnverksamheten. Att småföretagare får hjälp med stödfunktionerna som krävs borde ge stora fördelar för företaget då mer tid kan läggas på huvudsysslan. Det är 37 % av dem i gruppen Små som idag är intresserade medans 63 % inte vet. Vidare ser 87 % av dem hyresvärden som mer attraktiv om tilläggstjänster erbjuds varför de små företagen verkar vara en grupp att satsa på. I gruppen Stora lämnades tydligast svar då 71 % var intresserade av tilläggstjänster. Det visar tydligt att Klövern borde gå vidare med detta. Det var endast 18 % av respondenterna som svarade nej på frågan om de var intresserade av tilläggtjänster. Anledningen var bland annat att de inte tänkt i de banorna tidigare. Återigen vore information nödvändig för att upplysa hyresgästerna om FM. De som uppgav att de var nya på sin post eller som hyresgäster tar antagligen ställning till FM om ett konkret erbjudande ges. De flesta som svarat nej har alltså inte funderat på det tidigare vilket gör att vissa 27

28 kan vara intresserade trots sitt svar. Ett företag var inte intresserade på grund av att deras affärside bygger mycket på relationer till dem som levererar både tjänster och varor. I det fallet kan inställningen till att låta någon annan outsourca dessa tjänster bli svår att ändra på då de nära relationerna var viktiga för företaget. Vi kan tydligt se att städ och lokalvård är den tjänst flest efterfrågar. Likaså efterfrågas post och godshantering. Minst efterfrågan är det på redovisning, rapportering och bokföring. Anledningen kan vara att det är känsliga uppgifter de inte vill ska komma ut till någon de inte själva valt och har förtroende för. Det känns antagligen tryggast att sköta så mycket som möjligt inom det egna företaget. En tanke är att Klöverns alla tio affärsenheter kan gå samman och upphandla till exempel tjänsten städ/lokalvård från en av de större leverantörerna i Sverige inom det området. Detta för att Klövern då skulle bli en stor kund vilket eventuellt kan leda till kostnadseffektivisering för deras hyresgäster gällande dessa tjänster. Vår undersökning ger Klövern Karlstad ett underlag för att arbeta vidare med frågan om tilläggstjänster distribuerade genom dem. Då hela 70 % skulle se hyresvärden som mer attraktiv om möjligheten till tilläggstjänster fanns, finns antagligen nya kunder att vinna och än mer nöjda nuvarande hyresgäster på ett nytt koncept där dessa tjänster erbjuds. 28

29 7. Källförteckning 7.1. Litteratur Atkin, B & Brooks, A. (2009). Total Facilities Management. Chichester, U.K: Blackwell Publishing Ltd. Axelsson, B. (1998). Företag köper tjänster. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle). Bengtsson, L., Berggren, C. & Lind, J. (red.) (2005). Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber: VINNOVA Ejlertsson, G. (2006). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. FM-konsulterna (2004). FM Fakta kontor Tjänster och nyckeltal för Facility Management. Göteborg: Facility Managementkonsulterna. Dahlgren, D., Hansson, J., Hedberg, B. & Olve, N-G. (1994). Imaginära organisationer. Malmö: Liber. Jacobsen, D I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. Körner, S & Wahlgren, L. (2007). Praktisk statistik. Lund: Studentlitteratur 7.2. Artiklar Amaratunga, D., Baldry, D., Haigh, R. & Pathirage, C. (2008). Knowledge management practices in facilities organisations: a case study. Journal of Facilities Management, 6(1), Hui, E.C.M & Zheng, X (2010). Measuring customer satisfaction of FM service in housing sector: A 'structural equation model approach. Facilities, 28 (5/6), Hsin, Y.Y. & Loosemore, M. (2001). Costumer-focused benchmarking for facilities management. Facilities, 19 (13/14), Pheng, L.S. (1996). Total quality facilities management: a framework for implenentation. Facilities, 14 (5/6), Usher, N. (2004). Outsource or in-house facilitites magement: The pros and cons. Journal of Facilities Management, 2 (4),

30 7.3. Rapporter Ernst&Young (2008). How can Nordic organizations better leverage outsourcing opportunitie? Success factors for outsourcing projects. Danmark Internet BIFM (2010). Facilities Management Introduction. Tillgänglig: [ ]. Dalkia Nordic (2009). Våra tjänster A-Ö. Tillgänglig: [ ]. Global FM (2009). What is FM? Tillgänglig: [ ]. IFMA (2010) What is FM? Tillgänglig: [ ]. IFMA Sverige (2010a). FM-marknaden. Tillgänglig: [ ]. IFMA Sverige (2010b). Vad är FM? Tillgänglig: [ ]. ISS Sverige (2010). Exempel på FM-uppdrag. Tillgänglig: aktiken/pages/oskarshamns_karnkraftverk.aspx [ ]. Klövern Norrköping (2010). Våra tjänster. Tillgänglig: [ ]. 30

31 Bilaga 1. Tabell FM-tjänster IFMA Sverige (2010) 31

32 Bilaga 2. Enkät 1. Har du hört talas om Facilities Management tidigare? Ja Nej 2. Är ert företag intresserade av att få tillgång till tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Ja Nej Vet inte 3. Ser du hyresvärlden som mer eller mindre attraktiv om tilläggstjänster finns tillgängliga? Mer attraktiv Mindre attraktivt Påverkar ej 4. Om Ja på fråga 2, varför är ni intresserade av tilläggstjänster distribuerade genom er hyresvärd? Ekonomiska fördelar. Ökat fokus på kärnverksamheten. Tillgång till kompetent personal genom företagets specialisering på leverans av tilläggstjänster. Om annat, specificera 5. Vilket/vilka alternativ finns det en efterfrågan av i ert företag? Svaren ska vara oberoende av vad kostnaden för tjänsterna är. Städ/lokalvård Matsal Catering Restaurang Vakt/bevakning Reception Telefonväxel Post/godshantering Kontorsmaterial Kontorsmaskiner(tillgång till t.ex. gemensam skrivare, kopiator m.m.) Redovisning Rapportering Bokföring Försäkring av lokal och inventarier 32

33 Rum och lokalplanering Om annat, specificera 6. Om svaret är Nej på fråga 2, varför är ni inte intresserade av tilläggstjänster genom er hyresvärd? 7. Är det något som du saknar och vill tillägga i enkäten? 33

34 Bilaga 3. Enkätsvar Fråga 1 små Fråga 1 medel 63% 37% JA NEJ 55% 45% JA NEJ Fråga 1 stor Fråga 1 total 29% 71% JA NEJ 52% 48% JA NEJ Fråga 2 små Fråga 2 medel 63% 37% JA NEJ Vet inte 55% 27% 18% JA NEJ Vet inte Fråga 2 stor Fråga 2 total 29% 71% JA NEJ Vet inte 52% 41% JA NEJ Vet inte 7% 34

35 Fråga 3 små Fråga 3 medel 13% 87% Mer attraktivt Mindre attraktivt Påverkar inte 36% 64% Mer attraktivt Mindre attraktivt Påverkar inte Fråga 3 stor Fråga 3 total 43% 57% Mer attraktivt Mindre attraktivt Påverkar inte 3 7 Mer attraktivt Mindre attraktivt Påverkar inte 25% 5 Fråga 4 små 25% Ek. fördelar Kompetens Annat 1 5 Fråga 4 medel 4 Ek. fördelar Kompetens Annat 14% 43% Fråga 4 stor Ek. fördelar 43% Kompetens Annat 12% 4% 48% Fråga 4 total Ek. fördelar 36% Kärnverksamhet Kärnverksamhet Kärnverksamhet Kärnverksamhet Kompetens Annat 35

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB En grund två vägar! Traditionell fastighetsförvaltning Verksamhetsanknutna tjänster Gemensamma dokument Förvaltning 1 Verksamhetsanknutna tjänster Definition

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Välkommen till serviceförvaltningen

Välkommen till serviceförvaltningen Välkommen till serviceförvaltningen Vi skall aktivt medverka till att det går bra för våra kunder! Historik 1 Delägande i Gatubygg. Grusterminal Jourgruppen AB avveckl. AB säljs Grusterminal AB Kompri

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen Projektarbete i kursen Strategier och Marknadsföring i Tjänsteföretag 722G60 vid Linköpings Universitet Handledare: Ramsin

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext Övning Tjänstedesign och Henrik Artman KTH Du jobbar på ITenheten. En avdelningschef kommer till dig och vill ha ett datorsystem som gör att kunderna kan få svar på alla sina frågor (det stör jobbet!!).

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer