Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30"

Transkript

1 (27) Plats Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Gunnar Bäckman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Charlotte Senneby Ordförande... Bo Dahlberg Justerande... Gunnar Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Datum för anslagets uppsättande Anslag för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... Utdragsbestyrkande Charlotte Senneby

2 Närvarolista Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) Tjänstgör för Bo Dahlberg (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Anneli Guilotte (S) Kjell Nilsson (S) Bengt Fröjd (C) Kristina Edvinsson (M) Gunnar Henriksson (FP) Gunnar Bäckman (KD) Pontus Gläntegård (V) Kenny Sandhöj (SD) Anders Strand (SD) Ersättare Anna-Maria Gustafsson (S) Gunilla Bogren (MP) Piotr Gabrys (M) Isabell Bergman (VFP) Anna-Karin Ernst, ekonom Raquel Sandblad, planarkitekt Pål Castell, planarkitekt Isa Pettersson, planarkitekt Frida Skarp, stadsarkitekt Övriga deltagande Emma Bönnestig, bygglovshandläggare Linea Svensson, utvecklingsledare Jasmina Lilja, plan- och bygglovschef Sophia Vikström, förvaltningschef Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare Ann-Sofie Sundqvist, bygglovshandläggare

3 (27) Ärendelista Beslutsnr Ärendemening Sid. 116 Upprop, val av protokollsjusterare m.m ) Yttrande - revisionsrapport Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen Yttrande - Planprogram för Onsjö Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Yttrande i överklagat bygglov på Stallet Uppföljning av rättsfall Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Insikt - Företagsklimat Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Ordförandens information Förvaltningens information Anmälan av delegationsbeslut m.m Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, 27

4 (27) B N 116 ÖVR Upprop, val av protokollsjusterare m.m., godkännande av ärendelista Till protokollsjusterare utses Gunnar Bäckman. Ärende 11 utgår - Bygglov för anläggning av översvämningsvall HOLMÄNGEN 1:17 Ärendelistan godkänns med ovanstående ändring.

5 (27) B N 117 BN 2013/33 Yttrande - revisionsrapport Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapport om granskning av den interna kontrollen 2014 och överlämnar detsamma som svar till kommunens revisorer samt till kommunstyrelsen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av arbete med den interna kontrollen Byggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, Intern kontroll 2014, kommunstyrelsen och nämnderna. Beslutsunderlag Revisionsrapport, PWC, maj 2015 Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista (med handlingar) Kommunens revisorer Kommunstyrelsen

6 (27) B N 118 BN 2015/11 Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Elgärde (BN ) med att fastigheten Frändefors 1:153 kan ingå i planområdet. Byggnadsnämnden beslutade om uppdrag att se över byggrätterna i gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning mm. Syftet med planen var att även utreda möjligheter att använda området för mer än bostadsändamål. Inför upprättande av planavtal med fastighetsenheten har det visat sig att det finns intresse att planera även för området som ligger väster om det aktuella planområdet, vilket innebär en utvidgning av området västerut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

7 (27) B N 119 BN 2015/24 Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Sikhallsviken (BN ) med att delar av fastigheterna Sörbo 1:7 ingår i planområdet. Byggnadsnämnden beslutar att huvudsyftet med detaljplanen, förutom att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden, även är att utveckla campingområde. Byggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked för ny detaljplan inomområdet kring Sikhallsviken inefattande bl.a. fastigheterna Sikhall 1:6, Sörbo 1:9-10, Häljerud 1:14 och Gestad Berg 1:42. Huvudsyften med detaljplanen var att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden. Inför upprättande av planavtal med sökande fastighetsägare har det visat sig att det finns intresse hos ytterligare en fastighetsägare att medverka, vilket innebär en utvidgning av området österut. Det område som föreslås tas med i detaljplanearbetet innefattar en campingplats, ett fält där fastighetsägaren vill utveckla campingverksamhet, mindre partier skog där fastighetsägaren vill kunna göra avstyckningar samt ett antal enskilda fritidshustomter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

8 (27) B N 120 BN 2015/42 Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Misteln 22. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas under våren Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska, innan planarbete påbörjas, teckna ett plankostnadsavtal med sökande. En ansökan har inkommit om planbesked för fastigheten Misteln 22. Tanken är att tillskapa ca 30 lägenheter inom kvarteret genom att ersätta delar av en handelsbyggnad med två flerbostadshus. Gällande detaljplan är från 1956 och medger byggnader för handelsändamål inom kvarteret. Planen tillåter maximalt tre våningar. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, Nordstan i Wenersborg ekonomisk förening, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

9 (27) B N 121 BN 2015/39 Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen 6 Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Fjällskivlingen 6. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsnämnden beslutar att syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus (hyresrätter) inom området. Planarbetet ska även utreda lämplig våningshöjd för flerbostadshuset. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas hösten Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska teckna ett plankostnadsavtal med AB Vänersborgsbostäder innan planarbete påbörjas. Fastighetsägare till Fjällskivlingen 6 har inkommit med en ansökan planbesked. Gällande detaljplan från 1930 anger allmänt eller allmännyttigt ändamål. Befintliga byggnader används dock redan som flerbostadshus. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, AB Vänersborgsbostäder, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

10 (27) B N 122 BN 2015/55 Yttrande - Planprogram för Onsjö Byggnadsnämnden anser att planprogrammet är mycket väl genomarbetat och tar hänsyn till viktiga aspekter som gör att Vänersborg har möjlighet att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Utvecklingen på södra delen av Onsjö kommer att kunna bidra med ett varierat utbud av bostäder i vackra miljöer nära naturen, vilket är viktigt i den bostadsbrist som råder inom kommunen idag. Planprogrammet bör underbyggas med en dagvattenutredning där man hanterar frågan på områdesnivå, istället för enbart inom respektive detaljplan i ett senare skede. Planprogrammet bör även ytterligare se över möjligheterna att koppla det nya området med vägnätet ner mot Trollhättan. I övrigt ställer sig byggnadsnämnden bakom byggnadsförvaltningens yttrande daterat Kommunstyrelsen har tillställt byggnadsnämnden 'Planprogram för utveckling av Onsjö' för samråd. Byggnadsnämnden ges här tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Beslutsunderlag Planprogram för utveckling av Onsjö, samrådshandling, juli 2015 Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

11 (27) B N 123 BYGG Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastighet: BOTERED 2:28, STORA BOTERED 200, VÄNERSBORG Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Sökande: XXXX Byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked om att den sökta åtgärden kan tillåtas. Bygglov kan därför påräknas. Nedanstående villkor gäller. Villkor Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning enligt ansökan. Dessutom gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: - Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste lämna avloppstillstånd eller så ska fastigheten anslutas till det kommunala avloppsnätet. - Fastigheten ska kunna försörjas med vatten. - Inför bygglovsansökan ska en buller- och vibrationsutredning upprättas för att säkerställa att kraven på inom- och utomhusbullernivåer för nybyggnation kan och uppfylls enligt Boverkets Regelsamling för byggande, BBR. - Byggnationen ska ske radonskyddat. - Byggnationen ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets byggnadstradition samt natur- och kulturvärdena på platsen, så att en god helhetsverkan uppnås. Beslutet fattas med stöd av stöd av 9 kap. 17, 18, 31 och 39 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Skäl för beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 PBL (byggnationens lämplighet med hänsyn till landskapsbild och natur/ kulturvärden). Avgifter enligt fastställd taxa (faktureras separat): Förhandsbesked kr

12 (27) Handlingar som ingår i beslutet: Situationsplan, _ Upplysningar till sökanden Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Detta framgår av 9 kap. 39 PBL. Åtgärden kräver avloppstillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller anmälan till Kretslopp och vatten för anslutning till servis. Ansökan Ansökan avser lokaliseringsprövning för enbostadshus. Sökanden planerar att uppföra ett enbostadshus med två våningar på mark som inte tidigare varit bebyggd. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger område med natur- och rekreationsvärden, område vid Boteredssjön, NR 3 med rekommendationer för: "Inom detta område ska alltid övervägas om detaljplan ska föregå prövning av bygglov. Ett enstaka hus som byggs kan förhindra en långsiktigt hållbar struktur för en framtida tätbebyggelse". Tätortsnära strövområde med viss bebyggelse såväl permanent som för fritid. Naturskönt beläget vid sjön. Området är relativt orört och utgör därför ett möjligt framtida utvecklingsområde med närhet till tätorten. En samlad lösning av tillfarter och vatten och avlopp måste till för att området ska kunna exploateras. Yttranden - remissinstanser Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker förhandsbeskedet. Sökanden anger förslag till avloppslösningar vilka kräver närmare redovisning i en avloppsansökan. Dock bedöms att avlopp förmodligen kan ordnas. Yttranden kända sakägare / andra berörda boende Berörda sakägare på fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30 har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 PBL). Inga synpunkter har framförts. Bedömning Tänkt lokalisering kommer utgöra komplettering till befintlig bebyggelsemiljö och bedöms kunna passa in i landskapet. I området finns många natur- och kulturvärden och platsen ligger inom flera riksintressen. Just på den aktuella platsen finns inga av dess värden och därför bedöms inte riksintressena tas skada av den planerade byggnationen. Lokaliseringen uppfyller vidare krav på samhällsservice, anslutning till allmän väg, tillgång till vatten samt möjlighet att anlägga avlopp.

13 (27) Lokaliseringen ligger inom bullerutsatt område enligt länsstyrelsens planeringsunderlag. Därför föreslås förhandsbeskedet villkoras med att en sådan utredningar görs. Syftet med utredningen är att säkerställa att det går att uppfylla lagstadgade bullerkrav samt att bostadshuset uppfyller dessa krav när det står klart. Beslutsunderlag Ansökan, Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Bilagor Bilaga 1 - Ritningar som ingår i beslutet Sändlista Beslutet delges (med överklagandehänvisning): Sökanden Delfastighetsägare Underrättelse om beslutet per brev: Sakägare till fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30.

14 (27) B N 124 STR Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Fastighet: Ärendet avser: Sökande: Adress: LILLA LUNDEN 1:19, LUNDEN 194, VÄNERSNÄS Ansökan om strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna XXXX, XXXX XXXX Byggnadsnämnden ger inte strandskyddsdispens för rensning av vass och fördjupning av strandkant framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Beslutet fattas med stöd av 7 kap miljöbalken, MB (1998:808) Skäl för beslutet - Det saknas särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass. - Åtgärden motverkar strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vatten. Ansökan Ansökan avser rensning av vass och fördjupning av strandkanten framför fastigheten. I ansökan ingår även utplacering av brygga, rensning av vass intill brygga samt uppförande av badtunna. Den sist nämnda delen av ansökan har prövats i ett separat ärende. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger NR5, Vänersnäs, västra kustområde rekommendationer (berörd del): Ny bebyggelse medges endast för det rörliga friluftslivets behov. Anläggningar och verksamheter som påverkar vattenkvalitén negativt medges inte. Planeringsunderlag Riksintresse geografiskt läge: Vänern med öar och strandområden

15 (27) Riksintresse kulturmiljövård: KP19, Halleberg Riksintresse yrkesfiske: Vänern Strandskydd: Vänern 300 m Yttranden Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Vass vid den aktuella stranden får slås utan strandskyddsdispens. Bortschaktning av större mängder får inte ske utan dispens då åtgärden kan komma att väsentligt påverka växt-och djurlivet. En mindre bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial ovan sandbotten vid bryggan kan göras utan att dispens krävs. Däremot behöver en mer omfattande bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial en dispens, vilket inte bedöms kunna lämnas då det saknas ett särskilt skäl. Kommunicering Kommunicering har skett med sökande enligt 17 förvaltningslagen. Sökande har inte inkommit med några synpunkter. Bedömning Det saknas ett särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass och fördjupa strandkanten framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Dessutom motverkar åtgärden ett av strandskyddets syften, att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vattnen. Åtgärden förändrar fiskens livsvillkor, eftersom den grunda viken är en lämplig lek- och föryngringsplats för fisk. Detta kan i sin tur även skada riksintresset för yrkesfiske. Kriterierna för att lämna strandskyddsdispens bedöms inte vara uppfyllda. Beslutsunderlag Ansökan Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Beslutet delges: Sökanden (med överklagandehänvisning) Länsstyrelsen, Västra Götalands län Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (för kännedom)

16 (27) B N 125 BYGG Yttrande i överklagat bygglov på Stallet 2 Byggnadsnämnden beslutar att upprättat yttrande daterat utgör svar till Markoch miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig i överklagat ärende gällande bygglov för natthärbärge på fastigheten STALLET 2. Beslutsunderlag Yttrande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (med handlingar)

17 (27) B N 126 ÖVR Uppföljning av rättsfall Byggnadsnämnden noterar informationen. Mark- och miljööverdomstolens beslut i överklagat ärende gällande bygglov för ändrad användning från förskola till gruppbostad på fastigheterna METKROKEN 3 och 4, Vänersborgs kommun. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Markoch miljödomstolens avgörande står därmed fast. Mark- och miljödomstolens dom i överklagat ärende gällande länsstyrelsens upphävande av byggnadsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens på fastigheten KNUTSÖN 1:2, Vänersborgs kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

18 (27) B N 127 BN 2015/48 Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsförvaltningens yttrande, daterat utgör svar till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser att miljömålen inom Miljöprogram 2030 ska ingå som en självklar del i kommunens ordinarie målstruktur. Ledningsgruppen för Agenda 21 har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett miljöprogram för kommunen, som ska ersätta de tidigare lokala miljömålen. Enligt beslut i kommunstyrelsen ( , 126) ska miljöprogrammet remitteras till samtliga nämnder innan det föreläggs Kommunfullmäktige för beslut. Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela den geografiska kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en riktning att sträva mot. Samtliga verksamheter inom kommunen ansvarar för att följa miljöprogrammet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär att aktuella nämnder tar fram förväntade resultat och aktiviteter för dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås. Beslutsunderlag Miljöprogram 2013 Yttrande - Miljöprogram, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

19 (27) B N 128 BN 2015/56 Insikt - Företagsklimat 2015 Byggnadsnämnden noterar informationen Vänersborgs kommun har för andra gången varit med i SKLs mätning Insikt som mäter kommunens myndighetsutövande för företag. Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen i enkätform har fått berätta hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen. 147 kommuner har deltagit i Insiktsmätningen Det material som bedöms är ärenden som har handlagts under Informationsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Insikt - servicemätning av företagsklimat 2015

20 (27) B N 129 ÖVR /60 Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till avtal avseende rengöring och brandskyddskontroll. Vänersborgs kommun har sedan 1994 haft ett avtal med Vänersborgs Sotningsdistrikt AB om rengöring och brandskyddskontroll. Avtalet upphör att gälla vid utgången av Under 2014 ändrades förbundsordningen för Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) vilket ar medfört att förbundsdirektionen nu kan fatta beslut om att kommunalförbundet får utföra rengöring och brandskyddskontroll åt medlemskommunerna. I förekommande fall regleras detta i separat avtal mellan parterna. Idag har Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) ansvaret för denna verksamhet i både Färgelanda kommun och i Trollhättans Stad. Förslaget om avtal med NÄRF som byggnadsförvaltningen har tagit fram grundar sig i en eftersträvan om enhetlighet och effektivitet av verksamheten samt likabehandling med kommuninvånare i grannkommunerna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen Förslag om avtal angående rengöring och brandskyddskontroll, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

21 (27) B N 130 ÖVR Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att taxan börjar att gälla från och med Vänersborgs kommun har för avsikt att ingå avtal om rengöring och brandskyddskontroll med Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF). Detta medför att nuvarande taxa för rengöring och brandskyddskontroll behöver revideras för att harmonisera med övriga medlemskommuners taxor. Beslutsunderlag Förslag om taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Vänersborgs kommun Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

22 (27) B N 131 ÖVR Ordförandens information Byggnadsnämnden noterar informationen. - Deltagande i möte med företagarna på Sanden inom ramen för förvaltningens arbete med utveckling av området. - Deltagande i arbetsmiljöutbildning anordnad för kommunens politiker och personal. - Medverkan på pensionärsrådets möte för att informera om byggnadsnämndens/ förvaltningens arbete och verksamhet. - Deltagande på Svenskt näringslivs inbjudan till lunch med workshop.

23 (27) B N 132 ÖVR Förvaltningens information Byggnadsnämnden noterar informationen. Förvaltningschef Länsstyrelsen har under 2015 regeringens uppdrag att stödja kommunerna när det gäller bostadsbyggande och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga män och kvinnor. Byggnadsförvaltningen har haft dialog med Länsstyrelsen och med representanter från socialförvaltningen. Resultatet av arbetet presenterades 1 juni Länsstyrelsen bedömer efter Västra Götalandsregionens prognos från juni 2015 att Vänersborgs kommun kommer behöva 1410 nya bostäder för perioden , det vill säga 141 per år. Ny återkoppling med länsstyrelsen kommer att göras och närmare redovisning sker vid kommande nämnd. Tre förslag gällande utformning av kvarteret Läroverket har tagits fram. Gruppledare i respektive politiskt parti har fått en föredragning angående förslagen. Aulan är kvar i alla förslagen och omvandlas till en 'black box' inuti medan dess exteriöra arkitektur är kvar. De tre alternativen finns presenterade på hemsidan Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltingen för att anordna ett tillfälligt härbärge till vintern bestående av 4 sängplatser samt ett premantent härbärge bestående av 6 sängplatser. Härbärgena är tänkta att vara placerade på Kyrkängen. Dålig lukt i kommunhuset har under hösten fått medarbetare att må dåligt. Ett par medarbetare kan inte ha sin arbetsplats i kommunhuset. I början av sommaren upptäcktes mögelangrepp i omklädningsrum i källaren. Dessa angrepp är borttagna. Angreppen beror på dåligventilation och byggfel. Byggfelet har rättats till på flera ställen i källaren som inte vara angripna. Den dåliga lukten i foajén, sessionssalen har inget att göra med angreppet i källaren. Utredning pågår vad som har hänt med inomhusklimatet i kommunhuset. Provborringar i väggar pågår Chefer på förvaltning har varit på arbetsmiljöutbildning 9 september Förvaltningschefen har varit på mediaträning. Flera nyckelpersoner från förvaltningen kommer också att genomgå denna mediaträning.

24 (27) Förvaltningens chefer har varit på två chefsdagar 3 och 4 september tillsammans med kommunens övriga chefer Kart&GIS-enheten har behov att anställa GIS ingenjör och vi tittar på hur vi kan finansera tjänsten inom befintlig budget. Förvaltningschefen har medverkat på möte med kommunala rådet för funktionshinder (KRF) Frågor som diskuterades var gatuscen, granskningsgrupp, hörslinga i Fyrkanten etc Plan- och bygglovschef Sista ansökningsdag har just gått ut för de utlysta tjänsterna som planarkitekt och bygglovshandläggare/inspektör. Här har 28 - repektive 30 ansökningar inkommit. Plan- och bygglovschefen redovisar listan över pågående planprojekt (ca 30 st). Med de befintliga resurser som finns blir arbetsbelastningen hög. Plan- och bygglovschefen samt två av bygglovshandläggarna har varit på Föreningen för Bygglovsgranskare och Nämndsekreterares (FSBS) utbildningsdagar i Halmstad. Ansökan om bygglov (tidsbegränsat) för natthärbärge på Holmängen hart kommit in den 17 september Ärendet bedöms som brådskade och beslut väntas kunna fattas inom kort. rådskande ärende och ordförande tar det kommande bygglovet på delegation En bygglovshandläggare kommer att finnas tillgänglig i samband med näringslivs frukostmöten för att svara på eventuella frågor Arbete med E-tjänster fortsätter där man kommer kunna göra anmälan om eldstad samt anmälan om VA via hemsidan.

25 (27) B N 133 ÖVR Anmälan av delegationsbeslut m.m Byggnadsnämnden noterar informationen Delegeringsbeslut augusti 2015 (bygglov, startbesked, slutbesked, strandskydd) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 636 BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG

26 (27) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 620 BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG Lantmäteriförrättningar augusti 2015 Ärendetyp Fastighetsbeteckning Lantmäteri myndighet Lantmäteriåtgärd/ ändamål BN: s åtgärd Underättelse om avslutad förrättning Kärsbol 3:4 KLM O Avstyckning för industriändamål Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Lövås 1:19, 1:24, Simonstorp 1:10 och 1:16 KLM O Särskild gränsutmärkning som förberedelse för kommunalt vatten och avlopp Ingen åtgärd Underrättelse om avslut/ Godkännande Rånnum 6:38, 6:50 KLM O Avstyckning för industriändamål (första nya tomten på Wargöns innovation) Godkännande Underrättelse om sammanträde Niklasberg ga:3 och ga:4 KLM O Omräkning av andelstal Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Timmervik m.fl. KLM O Fastighetsreglering av jord- och skogsbruksmark Ingen åtgärd

27 (27) B N 134 ÖVR Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, Byggnadsnämnden noterar informationen. Datum Dnr/Hid Ärendemening Avsändare BN 2015/46 Naturminne på fastigheten Torpa 1: BN 2015/47 Rapport: Kvalitetssäkring och samordning av tillsynsplaner Vic natur Byggnads-och trafiknämnden. Trollhättans stad BN 2015/50 PBL-enkät för 2015 Länsstyrelsen Västra Götalands län Resultat av bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län Länsstyrelsen Västra Götalands län

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 1 (35) Plats Tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Enligt

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-04-05 1 (16) Plats Rum 367, Vänerparken sal 121 Vänersborg Tid Tisdagen den 5 april kl. 08:20 16:45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-25. Tjänstgörande ersättare ... ~;ö~~ ::7 L. :... Jr... (7 ilil ~

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-25. Tjänstgörande ersättare ... ~;ö~~ ::7 L. :... Jr... (7 ilil ~ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL P,,,,,,hM Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:20, ajournering 16:20-16:40 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M)

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer