Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30"

Transkript

1 (27) Plats Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Gunnar Bäckman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Charlotte Senneby Ordförande... Bo Dahlberg Justerande... Gunnar Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Datum för anslagets uppsättande Anslag för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... Utdragsbestyrkande Charlotte Senneby

2 Närvarolista Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) Tjänstgör för Bo Dahlberg (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Anneli Guilotte (S) Kjell Nilsson (S) Bengt Fröjd (C) Kristina Edvinsson (M) Gunnar Henriksson (FP) Gunnar Bäckman (KD) Pontus Gläntegård (V) Kenny Sandhöj (SD) Anders Strand (SD) Ersättare Anna-Maria Gustafsson (S) Gunilla Bogren (MP) Piotr Gabrys (M) Isabell Bergman (VFP) Anna-Karin Ernst, ekonom Raquel Sandblad, planarkitekt Pål Castell, planarkitekt Isa Pettersson, planarkitekt Frida Skarp, stadsarkitekt Övriga deltagande Emma Bönnestig, bygglovshandläggare Linea Svensson, utvecklingsledare Jasmina Lilja, plan- och bygglovschef Sophia Vikström, förvaltningschef Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare Ann-Sofie Sundqvist, bygglovshandläggare

3 (27) Ärendelista Beslutsnr Ärendemening Sid. 116 Upprop, val av protokollsjusterare m.m ) Yttrande - revisionsrapport Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen Yttrande - Planprogram för Onsjö Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Yttrande i överklagat bygglov på Stallet Uppföljning av rättsfall Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Insikt - Företagsklimat Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Ordförandens information Förvaltningens information Anmälan av delegationsbeslut m.m Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, 27

4 (27) B N 116 ÖVR Upprop, val av protokollsjusterare m.m., godkännande av ärendelista Till protokollsjusterare utses Gunnar Bäckman. Ärende 11 utgår - Bygglov för anläggning av översvämningsvall HOLMÄNGEN 1:17 Ärendelistan godkänns med ovanstående ändring.

5 (27) B N 117 BN 2013/33 Yttrande - revisionsrapport Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapport om granskning av den interna kontrollen 2014 och överlämnar detsamma som svar till kommunens revisorer samt till kommunstyrelsen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av arbete med den interna kontrollen Byggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, Intern kontroll 2014, kommunstyrelsen och nämnderna. Beslutsunderlag Revisionsrapport, PWC, maj 2015 Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista (med handlingar) Kommunens revisorer Kommunstyrelsen

6 (27) B N 118 BN 2015/11 Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Elgärde (BN ) med att fastigheten Frändefors 1:153 kan ingå i planområdet. Byggnadsnämnden beslutade om uppdrag att se över byggrätterna i gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning mm. Syftet med planen var att även utreda möjligheter att använda området för mer än bostadsändamål. Inför upprättande av planavtal med fastighetsenheten har det visat sig att det finns intresse att planera även för området som ligger väster om det aktuella planområdet, vilket innebär en utvidgning av området västerut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

7 (27) B N 119 BN 2015/24 Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Sikhallsviken (BN ) med att delar av fastigheterna Sörbo 1:7 ingår i planområdet. Byggnadsnämnden beslutar att huvudsyftet med detaljplanen, förutom att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden, även är att utveckla campingområde. Byggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked för ny detaljplan inomområdet kring Sikhallsviken inefattande bl.a. fastigheterna Sikhall 1:6, Sörbo 1:9-10, Häljerud 1:14 och Gestad Berg 1:42. Huvudsyften med detaljplanen var att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden. Inför upprättande av planavtal med sökande fastighetsägare har det visat sig att det finns intresse hos ytterligare en fastighetsägare att medverka, vilket innebär en utvidgning av området österut. Det område som föreslås tas med i detaljplanearbetet innefattar en campingplats, ett fält där fastighetsägaren vill utveckla campingverksamhet, mindre partier skog där fastighetsägaren vill kunna göra avstyckningar samt ett antal enskilda fritidshustomter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

8 (27) B N 120 BN 2015/42 Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Misteln 22. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas under våren Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska, innan planarbete påbörjas, teckna ett plankostnadsavtal med sökande. En ansökan har inkommit om planbesked för fastigheten Misteln 22. Tanken är att tillskapa ca 30 lägenheter inom kvarteret genom att ersätta delar av en handelsbyggnad med två flerbostadshus. Gällande detaljplan är från 1956 och medger byggnader för handelsändamål inom kvarteret. Planen tillåter maximalt tre våningar. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, Nordstan i Wenersborg ekonomisk förening, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

9 (27) B N 121 BN 2015/39 Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen 6 Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Fjällskivlingen 6. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsnämnden beslutar att syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus (hyresrätter) inom området. Planarbetet ska även utreda lämplig våningshöjd för flerbostadshuset. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas hösten Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska teckna ett plankostnadsavtal med AB Vänersborgsbostäder innan planarbete påbörjas. Fastighetsägare till Fjällskivlingen 6 har inkommit med en ansökan planbesked. Gällande detaljplan från 1930 anger allmänt eller allmännyttigt ändamål. Befintliga byggnader används dock redan som flerbostadshus. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, AB Vänersborgsbostäder, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

10 (27) B N 122 BN 2015/55 Yttrande - Planprogram för Onsjö Byggnadsnämnden anser att planprogrammet är mycket väl genomarbetat och tar hänsyn till viktiga aspekter som gör att Vänersborg har möjlighet att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Utvecklingen på södra delen av Onsjö kommer att kunna bidra med ett varierat utbud av bostäder i vackra miljöer nära naturen, vilket är viktigt i den bostadsbrist som råder inom kommunen idag. Planprogrammet bör underbyggas med en dagvattenutredning där man hanterar frågan på områdesnivå, istället för enbart inom respektive detaljplan i ett senare skede. Planprogrammet bör även ytterligare se över möjligheterna att koppla det nya området med vägnätet ner mot Trollhättan. I övrigt ställer sig byggnadsnämnden bakom byggnadsförvaltningens yttrande daterat Kommunstyrelsen har tillställt byggnadsnämnden 'Planprogram för utveckling av Onsjö' för samråd. Byggnadsnämnden ges här tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Beslutsunderlag Planprogram för utveckling av Onsjö, samrådshandling, juli 2015 Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

11 (27) B N 123 BYGG Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastighet: BOTERED 2:28, STORA BOTERED 200, VÄNERSBORG Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Sökande: XXXX Byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked om att den sökta åtgärden kan tillåtas. Bygglov kan därför påräknas. Nedanstående villkor gäller. Villkor Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning enligt ansökan. Dessutom gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: - Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste lämna avloppstillstånd eller så ska fastigheten anslutas till det kommunala avloppsnätet. - Fastigheten ska kunna försörjas med vatten. - Inför bygglovsansökan ska en buller- och vibrationsutredning upprättas för att säkerställa att kraven på inom- och utomhusbullernivåer för nybyggnation kan och uppfylls enligt Boverkets Regelsamling för byggande, BBR. - Byggnationen ska ske radonskyddat. - Byggnationen ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets byggnadstradition samt natur- och kulturvärdena på platsen, så att en god helhetsverkan uppnås. Beslutet fattas med stöd av stöd av 9 kap. 17, 18, 31 och 39 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Skäl för beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 PBL (byggnationens lämplighet med hänsyn till landskapsbild och natur/ kulturvärden). Avgifter enligt fastställd taxa (faktureras separat): Förhandsbesked kr

12 (27) Handlingar som ingår i beslutet: Situationsplan, _ Upplysningar till sökanden Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Detta framgår av 9 kap. 39 PBL. Åtgärden kräver avloppstillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller anmälan till Kretslopp och vatten för anslutning till servis. Ansökan Ansökan avser lokaliseringsprövning för enbostadshus. Sökanden planerar att uppföra ett enbostadshus med två våningar på mark som inte tidigare varit bebyggd. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger område med natur- och rekreationsvärden, område vid Boteredssjön, NR 3 med rekommendationer för: "Inom detta område ska alltid övervägas om detaljplan ska föregå prövning av bygglov. Ett enstaka hus som byggs kan förhindra en långsiktigt hållbar struktur för en framtida tätbebyggelse". Tätortsnära strövområde med viss bebyggelse såväl permanent som för fritid. Naturskönt beläget vid sjön. Området är relativt orört och utgör därför ett möjligt framtida utvecklingsområde med närhet till tätorten. En samlad lösning av tillfarter och vatten och avlopp måste till för att området ska kunna exploateras. Yttranden - remissinstanser Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker förhandsbeskedet. Sökanden anger förslag till avloppslösningar vilka kräver närmare redovisning i en avloppsansökan. Dock bedöms att avlopp förmodligen kan ordnas. Yttranden kända sakägare / andra berörda boende Berörda sakägare på fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30 har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 PBL). Inga synpunkter har framförts. Bedömning Tänkt lokalisering kommer utgöra komplettering till befintlig bebyggelsemiljö och bedöms kunna passa in i landskapet. I området finns många natur- och kulturvärden och platsen ligger inom flera riksintressen. Just på den aktuella platsen finns inga av dess värden och därför bedöms inte riksintressena tas skada av den planerade byggnationen. Lokaliseringen uppfyller vidare krav på samhällsservice, anslutning till allmän väg, tillgång till vatten samt möjlighet att anlägga avlopp.

13 (27) Lokaliseringen ligger inom bullerutsatt område enligt länsstyrelsens planeringsunderlag. Därför föreslås förhandsbeskedet villkoras med att en sådan utredningar görs. Syftet med utredningen är att säkerställa att det går att uppfylla lagstadgade bullerkrav samt att bostadshuset uppfyller dessa krav när det står klart. Beslutsunderlag Ansökan, Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Bilagor Bilaga 1 - Ritningar som ingår i beslutet Sändlista Beslutet delges (med överklagandehänvisning): Sökanden Delfastighetsägare Underrättelse om beslutet per brev: Sakägare till fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30.

14 (27) B N 124 STR Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Fastighet: Ärendet avser: Sökande: Adress: LILLA LUNDEN 1:19, LUNDEN 194, VÄNERSNÄS Ansökan om strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna XXXX, XXXX XXXX Byggnadsnämnden ger inte strandskyddsdispens för rensning av vass och fördjupning av strandkant framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Beslutet fattas med stöd av 7 kap miljöbalken, MB (1998:808) Skäl för beslutet - Det saknas särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass. - Åtgärden motverkar strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vatten. Ansökan Ansökan avser rensning av vass och fördjupning av strandkanten framför fastigheten. I ansökan ingår även utplacering av brygga, rensning av vass intill brygga samt uppförande av badtunna. Den sist nämnda delen av ansökan har prövats i ett separat ärende. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger NR5, Vänersnäs, västra kustområde rekommendationer (berörd del): Ny bebyggelse medges endast för det rörliga friluftslivets behov. Anläggningar och verksamheter som påverkar vattenkvalitén negativt medges inte. Planeringsunderlag Riksintresse geografiskt läge: Vänern med öar och strandområden

15 (27) Riksintresse kulturmiljövård: KP19, Halleberg Riksintresse yrkesfiske: Vänern Strandskydd: Vänern 300 m Yttranden Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Vass vid den aktuella stranden får slås utan strandskyddsdispens. Bortschaktning av större mängder får inte ske utan dispens då åtgärden kan komma att väsentligt påverka växt-och djurlivet. En mindre bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial ovan sandbotten vid bryggan kan göras utan att dispens krävs. Däremot behöver en mer omfattande bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial en dispens, vilket inte bedöms kunna lämnas då det saknas ett särskilt skäl. Kommunicering Kommunicering har skett med sökande enligt 17 förvaltningslagen. Sökande har inte inkommit med några synpunkter. Bedömning Det saknas ett särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass och fördjupa strandkanten framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Dessutom motverkar åtgärden ett av strandskyddets syften, att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vattnen. Åtgärden förändrar fiskens livsvillkor, eftersom den grunda viken är en lämplig lek- och föryngringsplats för fisk. Detta kan i sin tur även skada riksintresset för yrkesfiske. Kriterierna för att lämna strandskyddsdispens bedöms inte vara uppfyllda. Beslutsunderlag Ansökan Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Beslutet delges: Sökanden (med överklagandehänvisning) Länsstyrelsen, Västra Götalands län Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (för kännedom)

16 (27) B N 125 BYGG Yttrande i överklagat bygglov på Stallet 2 Byggnadsnämnden beslutar att upprättat yttrande daterat utgör svar till Markoch miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig i överklagat ärende gällande bygglov för natthärbärge på fastigheten STALLET 2. Beslutsunderlag Yttrande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (med handlingar)

17 (27) B N 126 ÖVR Uppföljning av rättsfall Byggnadsnämnden noterar informationen. Mark- och miljööverdomstolens beslut i överklagat ärende gällande bygglov för ändrad användning från förskola till gruppbostad på fastigheterna METKROKEN 3 och 4, Vänersborgs kommun. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Markoch miljödomstolens avgörande står därmed fast. Mark- och miljödomstolens dom i överklagat ärende gällande länsstyrelsens upphävande av byggnadsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens på fastigheten KNUTSÖN 1:2, Vänersborgs kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

18 (27) B N 127 BN 2015/48 Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsförvaltningens yttrande, daterat utgör svar till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser att miljömålen inom Miljöprogram 2030 ska ingå som en självklar del i kommunens ordinarie målstruktur. Ledningsgruppen för Agenda 21 har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett miljöprogram för kommunen, som ska ersätta de tidigare lokala miljömålen. Enligt beslut i kommunstyrelsen ( , 126) ska miljöprogrammet remitteras till samtliga nämnder innan det föreläggs Kommunfullmäktige för beslut. Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela den geografiska kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en riktning att sträva mot. Samtliga verksamheter inom kommunen ansvarar för att följa miljöprogrammet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär att aktuella nämnder tar fram förväntade resultat och aktiviteter för dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås. Beslutsunderlag Miljöprogram 2013 Yttrande - Miljöprogram, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

19 (27) B N 128 BN 2015/56 Insikt - Företagsklimat 2015 Byggnadsnämnden noterar informationen Vänersborgs kommun har för andra gången varit med i SKLs mätning Insikt som mäter kommunens myndighetsutövande för företag. Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen i enkätform har fått berätta hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen. 147 kommuner har deltagit i Insiktsmätningen Det material som bedöms är ärenden som har handlagts under Informationsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Insikt - servicemätning av företagsklimat 2015

20 (27) B N 129 ÖVR /60 Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till avtal avseende rengöring och brandskyddskontroll. Vänersborgs kommun har sedan 1994 haft ett avtal med Vänersborgs Sotningsdistrikt AB om rengöring och brandskyddskontroll. Avtalet upphör att gälla vid utgången av Under 2014 ändrades förbundsordningen för Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) vilket ar medfört att förbundsdirektionen nu kan fatta beslut om att kommunalförbundet får utföra rengöring och brandskyddskontroll åt medlemskommunerna. I förekommande fall regleras detta i separat avtal mellan parterna. Idag har Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) ansvaret för denna verksamhet i både Färgelanda kommun och i Trollhättans Stad. Förslaget om avtal med NÄRF som byggnadsförvaltningen har tagit fram grundar sig i en eftersträvan om enhetlighet och effektivitet av verksamheten samt likabehandling med kommuninvånare i grannkommunerna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen Förslag om avtal angående rengöring och brandskyddskontroll, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

21 (27) B N 130 ÖVR Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att taxan börjar att gälla från och med Vänersborgs kommun har för avsikt att ingå avtal om rengöring och brandskyddskontroll med Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF). Detta medför att nuvarande taxa för rengöring och brandskyddskontroll behöver revideras för att harmonisera med övriga medlemskommuners taxor. Beslutsunderlag Förslag om taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Vänersborgs kommun Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

22 (27) B N 131 ÖVR Ordförandens information Byggnadsnämnden noterar informationen. - Deltagande i möte med företagarna på Sanden inom ramen för förvaltningens arbete med utveckling av området. - Deltagande i arbetsmiljöutbildning anordnad för kommunens politiker och personal. - Medverkan på pensionärsrådets möte för att informera om byggnadsnämndens/ förvaltningens arbete och verksamhet. - Deltagande på Svenskt näringslivs inbjudan till lunch med workshop.

23 (27) B N 132 ÖVR Förvaltningens information Byggnadsnämnden noterar informationen. Förvaltningschef Länsstyrelsen har under 2015 regeringens uppdrag att stödja kommunerna när det gäller bostadsbyggande och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga män och kvinnor. Byggnadsförvaltningen har haft dialog med Länsstyrelsen och med representanter från socialförvaltningen. Resultatet av arbetet presenterades 1 juni Länsstyrelsen bedömer efter Västra Götalandsregionens prognos från juni 2015 att Vänersborgs kommun kommer behöva 1410 nya bostäder för perioden , det vill säga 141 per år. Ny återkoppling med länsstyrelsen kommer att göras och närmare redovisning sker vid kommande nämnd. Tre förslag gällande utformning av kvarteret Läroverket har tagits fram. Gruppledare i respektive politiskt parti har fått en föredragning angående förslagen. Aulan är kvar i alla förslagen och omvandlas till en 'black box' inuti medan dess exteriöra arkitektur är kvar. De tre alternativen finns presenterade på hemsidan Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltingen för att anordna ett tillfälligt härbärge till vintern bestående av 4 sängplatser samt ett premantent härbärge bestående av 6 sängplatser. Härbärgena är tänkta att vara placerade på Kyrkängen. Dålig lukt i kommunhuset har under hösten fått medarbetare att må dåligt. Ett par medarbetare kan inte ha sin arbetsplats i kommunhuset. I början av sommaren upptäcktes mögelangrepp i omklädningsrum i källaren. Dessa angrepp är borttagna. Angreppen beror på dåligventilation och byggfel. Byggfelet har rättats till på flera ställen i källaren som inte vara angripna. Den dåliga lukten i foajén, sessionssalen har inget att göra med angreppet i källaren. Utredning pågår vad som har hänt med inomhusklimatet i kommunhuset. Provborringar i väggar pågår Chefer på förvaltning har varit på arbetsmiljöutbildning 9 september Förvaltningschefen har varit på mediaträning. Flera nyckelpersoner från förvaltningen kommer också att genomgå denna mediaträning.

24 (27) Förvaltningens chefer har varit på två chefsdagar 3 och 4 september tillsammans med kommunens övriga chefer Kart&GIS-enheten har behov att anställa GIS ingenjör och vi tittar på hur vi kan finansera tjänsten inom befintlig budget. Förvaltningschefen har medverkat på möte med kommunala rådet för funktionshinder (KRF) Frågor som diskuterades var gatuscen, granskningsgrupp, hörslinga i Fyrkanten etc Plan- och bygglovschef Sista ansökningsdag har just gått ut för de utlysta tjänsterna som planarkitekt och bygglovshandläggare/inspektör. Här har 28 - repektive 30 ansökningar inkommit. Plan- och bygglovschefen redovisar listan över pågående planprojekt (ca 30 st). Med de befintliga resurser som finns blir arbetsbelastningen hög. Plan- och bygglovschefen samt två av bygglovshandläggarna har varit på Föreningen för Bygglovsgranskare och Nämndsekreterares (FSBS) utbildningsdagar i Halmstad. Ansökan om bygglov (tidsbegränsat) för natthärbärge på Holmängen hart kommit in den 17 september Ärendet bedöms som brådskade och beslut väntas kunna fattas inom kort. rådskande ärende och ordförande tar det kommande bygglovet på delegation En bygglovshandläggare kommer att finnas tillgänglig i samband med näringslivs frukostmöten för att svara på eventuella frågor Arbete med E-tjänster fortsätter där man kommer kunna göra anmälan om eldstad samt anmälan om VA via hemsidan.

25 (27) B N 133 ÖVR Anmälan av delegationsbeslut m.m Byggnadsnämnden noterar informationen Delegeringsbeslut augusti 2015 (bygglov, startbesked, slutbesked, strandskydd) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 636 BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG

26 (27) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 620 BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG Lantmäteriförrättningar augusti 2015 Ärendetyp Fastighetsbeteckning Lantmäteri myndighet Lantmäteriåtgärd/ ändamål BN: s åtgärd Underättelse om avslutad förrättning Kärsbol 3:4 KLM O Avstyckning för industriändamål Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Lövås 1:19, 1:24, Simonstorp 1:10 och 1:16 KLM O Särskild gränsutmärkning som förberedelse för kommunalt vatten och avlopp Ingen åtgärd Underrättelse om avslut/ Godkännande Rånnum 6:38, 6:50 KLM O Avstyckning för industriändamål (första nya tomten på Wargöns innovation) Godkännande Underrättelse om sammanträde Niklasberg ga:3 och ga:4 KLM O Omräkning av andelstal Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Timmervik m.fl. KLM O Fastighetsreglering av jord- och skogsbruksmark Ingen åtgärd

27 (27) B N 134 ÖVR Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, Byggnadsnämnden noterar informationen. Datum Dnr/Hid Ärendemening Avsändare BN 2015/46 Naturminne på fastigheten Torpa 1: BN 2015/47 Rapport: Kvalitetssäkring och samordning av tillsynsplaner Vic natur Byggnads-och trafiknämnden. Trollhättans stad BN 2015/50 PBL-enkät för 2015 Länsstyrelsen Västra Götalands län Resultat av bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län Länsstyrelsen Västra Götalands län

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl 08:30-16:30

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl 08:30-16:30 1 (57) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl 08:30-16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt

Läs mer

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 1 (35) Plats Tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Enligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 18 augusti 2015

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 18 augusti 2015 2015-08-18 1 (26) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 augusti 2015 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 3 november 2015

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 3 november 2015 2015-11-03 1 (52) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 3 november 2015 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 8 december 2015

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tid Tisdagen den 8 december 2015 2015-12-08 1 (48) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2015 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 20 september 2016

Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 20 september 2016 2016-09-20 1 (28) Plats Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg Tid Tisdagen den 20 september 2016 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-03-10 1 (7) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 mars, 2016 kl: 09:20 10:45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer