Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg. Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30"

Transkript

1 (27) Plats Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 08:30-12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagare Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Gunnar Bäckman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Charlotte Senneby Ordförande... Bo Dahlberg Justerande... Gunnar Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Datum för anslagets uppsättande Anslag för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... Utdragsbestyrkande Charlotte Senneby

2 Närvarolista Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) Tjänstgör för Bo Dahlberg (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Anneli Guilotte (S) Kjell Nilsson (S) Bengt Fröjd (C) Kristina Edvinsson (M) Gunnar Henriksson (FP) Gunnar Bäckman (KD) Pontus Gläntegård (V) Kenny Sandhöj (SD) Anders Strand (SD) Ersättare Anna-Maria Gustafsson (S) Gunilla Bogren (MP) Piotr Gabrys (M) Isabell Bergman (VFP) Anna-Karin Ernst, ekonom Raquel Sandblad, planarkitekt Pål Castell, planarkitekt Isa Pettersson, planarkitekt Frida Skarp, stadsarkitekt Övriga deltagande Emma Bönnestig, bygglovshandläggare Linea Svensson, utvecklingsledare Jasmina Lilja, plan- och bygglovschef Sophia Vikström, förvaltningschef Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare Ann-Sofie Sundqvist, bygglovshandläggare

3 (27) Ärendelista Beslutsnr Ärendemening Sid. 116 Upprop, val av protokollsjusterare m.m ) Yttrande - revisionsrapport Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen Yttrande - Planprogram för Onsjö Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Yttrande i överklagat bygglov på Stallet Uppföljning av rättsfall Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Insikt - Företagsklimat Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Ordförandens information Förvaltningens information Anmälan av delegationsbeslut m.m Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, 27

4 (27) B N 116 ÖVR Upprop, val av protokollsjusterare m.m., godkännande av ärendelista Till protokollsjusterare utses Gunnar Bäckman. Ärende 11 utgår - Bygglov för anläggning av översvämningsvall HOLMÄNGEN 1:17 Ärendelistan godkänns med ovanstående ändring.

5 (27) B N 117 BN 2013/33 Yttrande - revisionsrapport Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapport om granskning av den interna kontrollen 2014 och överlämnar detsamma som svar till kommunens revisorer samt till kommunstyrelsen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av arbete med den interna kontrollen Byggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, Intern kontroll 2014, kommunstyrelsen och nämnderna. Beslutsunderlag Revisionsrapport, PWC, maj 2015 Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista (med handlingar) Kommunens revisorer Kommunstyrelsen

6 (27) B N 118 BN 2015/11 Utvidgning av detaljplan för Elgärde, Frändefors Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Elgärde (BN ) med att fastigheten Frändefors 1:153 kan ingå i planområdet. Byggnadsnämnden beslutade om uppdrag att se över byggrätterna i gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning mm. Syftet med planen var att även utreda möjligheter att använda området för mer än bostadsändamål. Inför upprättande av planavtal med fastighetsenheten har det visat sig att det finns intresse att planera även för området som ligger väster om det aktuella planområdet, vilket innebär en utvidgning av området västerut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

7 (27) B N 119 BN 2015/24 Utvidgning av detaljplan för Sikhallsviken Byggnadsnämnden beslutar att komplettera uppdraget om ny detaljplan för Sikhallsviken (BN ) med att delar av fastigheterna Sörbo 1:7 ingår i planområdet. Byggnadsnämnden beslutar att huvudsyftet med detaljplanen, förutom att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden, även är att utveckla campingområde. Byggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked för ny detaljplan inomområdet kring Sikhallsviken inefattande bl.a. fastigheterna Sikhall 1:6, Sörbo 1:9-10, Häljerud 1:14 och Gestad Berg 1:42. Huvudsyften med detaljplanen var att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse samt utveckling av Sikhalls hamn och strandområden. Inför upprättande av planavtal med sökande fastighetsägare har det visat sig att det finns intresse hos ytterligare en fastighetsägare att medverka, vilket innebär en utvidgning av området österut. Det område som föreslås tas med i detaljplanearbetet innefattar en campingplats, ett fält där fastighetsägaren vill utveckla campingverksamhet, mindre partier skog där fastighetsägaren vill kunna göra avstyckningar samt ett antal enskilda fritidshustomter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen,

8 (27) B N 120 BN 2015/42 Planbesked gällande detaljplan för Kvarteret Misteln (del av) Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Misteln 22. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas under våren Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska, innan planarbete påbörjas, teckna ett plankostnadsavtal med sökande. En ansökan har inkommit om planbesked för fastigheten Misteln 22. Tanken är att tillskapa ca 30 lägenheter inom kvarteret genom att ersätta delar av en handelsbyggnad med två flerbostadshus. Gällande detaljplan är från 1956 och medger byggnader för handelsändamål inom kvarteret. Planen tillåter maximalt tre våningar. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, Nordstan i Wenersborg ekonomisk förening, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

9 (27) B N 121 BN 2015/39 Planbesked gällande detaljplan för Fjällskivlingen 6 Byggnadsnämnden meddelar positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Fjällskivlingen 6. Beslutet fattas med stöd av 5 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsnämnden beslutar att syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus (hyresrätter) inom området. Planarbetet ska även utreda lämplig våningshöjd för flerbostadshuset. Byggnadsnämnden ger byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan. Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas hösten Byggnadsnämnden beslutar att kommunen ska teckna ett plankostnadsavtal med AB Vänersborgsbostäder innan planarbete påbörjas. Fastighetsägare till Fjällskivlingen 6 har inkommit med en ansökan planbesked. Gällande detaljplan från 1930 anger allmänt eller allmännyttigt ändamål. Befintliga byggnader används dock redan som flerbostadshus. Beslutsunderlag Ansökan om planbesked, AB Vänersborgsbostäder, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Sökanden

10 (27) B N 122 BN 2015/55 Yttrande - Planprogram för Onsjö Byggnadsnämnden anser att planprogrammet är mycket väl genomarbetat och tar hänsyn till viktiga aspekter som gör att Vänersborg har möjlighet att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Utvecklingen på södra delen av Onsjö kommer att kunna bidra med ett varierat utbud av bostäder i vackra miljöer nära naturen, vilket är viktigt i den bostadsbrist som råder inom kommunen idag. Planprogrammet bör underbyggas med en dagvattenutredning där man hanterar frågan på områdesnivå, istället för enbart inom respektive detaljplan i ett senare skede. Planprogrammet bör även ytterligare se över möjligheterna att koppla det nya området med vägnätet ner mot Trollhättan. I övrigt ställer sig byggnadsnämnden bakom byggnadsförvaltningens yttrande daterat Kommunstyrelsen har tillställt byggnadsnämnden 'Planprogram för utveckling av Onsjö' för samråd. Byggnadsnämnden ges här tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Beslutsunderlag Planprogram för utveckling av Onsjö, samrådshandling, juli 2015 Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

11 (27) B N 123 BYGG Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fastighet: BOTERED 2:28, STORA BOTERED 200, VÄNERSBORG Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Sökande: XXXX Byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked om att den sökta åtgärden kan tillåtas. Bygglov kan därför påräknas. Nedanstående villkor gäller. Villkor Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning enligt ansökan. Dessutom gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: - Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste lämna avloppstillstånd eller så ska fastigheten anslutas till det kommunala avloppsnätet. - Fastigheten ska kunna försörjas med vatten. - Inför bygglovsansökan ska en buller- och vibrationsutredning upprättas för att säkerställa att kraven på inom- och utomhusbullernivåer för nybyggnation kan och uppfylls enligt Boverkets Regelsamling för byggande, BBR. - Byggnationen ska ske radonskyddat. - Byggnationen ska utformas och anpassas till landskapsbilden och områdets byggnadstradition samt natur- och kulturvärdena på platsen, så att en god helhetsverkan uppnås. Beslutet fattas med stöd av stöd av 9 kap. 17, 18, 31 och 39 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Skäl för beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 PBL (byggnationens lämplighet med hänsyn till landskapsbild och natur/ kulturvärden). Avgifter enligt fastställd taxa (faktureras separat): Förhandsbesked kr

12 (27) Handlingar som ingår i beslutet: Situationsplan, _ Upplysningar till sökanden Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Detta framgår av 9 kap. 39 PBL. Åtgärden kräver avloppstillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller anmälan till Kretslopp och vatten för anslutning till servis. Ansökan Ansökan avser lokaliseringsprövning för enbostadshus. Sökanden planerar att uppföra ett enbostadshus med två våningar på mark som inte tidigare varit bebyggd. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger område med natur- och rekreationsvärden, område vid Boteredssjön, NR 3 med rekommendationer för: "Inom detta område ska alltid övervägas om detaljplan ska föregå prövning av bygglov. Ett enstaka hus som byggs kan förhindra en långsiktigt hållbar struktur för en framtida tätbebyggelse". Tätortsnära strövområde med viss bebyggelse såväl permanent som för fritid. Naturskönt beläget vid sjön. Området är relativt orört och utgör därför ett möjligt framtida utvecklingsområde med närhet till tätorten. En samlad lösning av tillfarter och vatten och avlopp måste till för att området ska kunna exploateras. Yttranden - remissinstanser Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker förhandsbeskedet. Sökanden anger förslag till avloppslösningar vilka kräver närmare redovisning i en avloppsansökan. Dock bedöms att avlopp förmodligen kan ordnas. Yttranden kända sakägare / andra berörda boende Berörda sakägare på fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30 har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 PBL). Inga synpunkter har framförts. Bedömning Tänkt lokalisering kommer utgöra komplettering till befintlig bebyggelsemiljö och bedöms kunna passa in i landskapet. I området finns många natur- och kulturvärden och platsen ligger inom flera riksintressen. Just på den aktuella platsen finns inga av dess värden och därför bedöms inte riksintressena tas skada av den planerade byggnationen. Lokaliseringen uppfyller vidare krav på samhällsservice, anslutning till allmän väg, tillgång till vatten samt möjlighet att anlägga avlopp.

13 (27) Lokaliseringen ligger inom bullerutsatt område enligt länsstyrelsens planeringsunderlag. Därför föreslås förhandsbeskedet villkoras med att en sådan utredningar görs. Syftet med utredningen är att säkerställa att det går att uppfylla lagstadgade bullerkrav samt att bostadshuset uppfyller dessa krav när det står klart. Beslutsunderlag Ansökan, Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Bilagor Bilaga 1 - Ritningar som ingår i beslutet Sändlista Beslutet delges (med överklagandehänvisning): Sökanden Delfastighetsägare Underrättelse om beslutet per brev: Sakägare till fastigheterna Botered 2:29, 3:3, 2:10 och 2:30.

14 (27) B N 124 STR Strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna Fastighet: Ärendet avser: Sökande: Adress: LILLA LUNDEN 1:19, LUNDEN 194, VÄNERSNÄS Ansökan om strandskyddsdispens för vassrensning, brygga och badtunna XXXX, XXXX XXXX Byggnadsnämnden ger inte strandskyddsdispens för rensning av vass och fördjupning av strandkant framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Beslutet fattas med stöd av 7 kap miljöbalken, MB (1998:808) Skäl för beslutet - Det saknas särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass. - Åtgärden motverkar strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vatten. Ansökan Ansökan avser rensning av vass och fördjupning av strandkanten framför fastigheten. I ansökan ingår även utplacering av brygga, rensning av vass intill brygga samt uppförande av badtunna. Den sist nämnda delen av ansökan har prövats i ett separat ärende. Planförhållanden Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger NR5, Vänersnäs, västra kustområde rekommendationer (berörd del): Ny bebyggelse medges endast för det rörliga friluftslivets behov. Anläggningar och verksamheter som påverkar vattenkvalitén negativt medges inte. Planeringsunderlag Riksintresse geografiskt läge: Vänern med öar och strandområden

15 (27) Riksintresse kulturmiljövård: KP19, Halleberg Riksintresse yrkesfiske: Vänern Strandskydd: Vänern 300 m Yttranden Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Vass vid den aktuella stranden får slås utan strandskyddsdispens. Bortschaktning av större mängder får inte ske utan dispens då åtgärden kan komma att väsentligt påverka växt-och djurlivet. En mindre bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial ovan sandbotten vid bryggan kan göras utan att dispens krävs. Däremot behöver en mer omfattande bortschaktning av vassrötter och annat bottenmaterial en dispens, vilket inte bedöms kunna lämnas då det saknas ett särskilt skäl. Kommunicering Kommunicering har skett med sökande enligt 17 förvaltningslagen. Sökande har inte inkommit med några synpunkter. Bedömning Det saknas ett särskilt skäl för att ge dispens för rensning av vass och fördjupa strandkanten framför fastigheten Lilla Lunden 1:19. Dessutom motverkar åtgärden ett av strandskyddets syften, att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i vattnen. Åtgärden förändrar fiskens livsvillkor, eftersom den grunda viken är en lämplig lek- och föryngringsplats för fisk. Detta kan i sin tur även skada riksintresset för yrkesfiske. Kriterierna för att lämna strandskyddsdispens bedöms inte vara uppfyllda. Beslutsunderlag Ansökan Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Beslutet delges: Sökanden (med överklagandehänvisning) Länsstyrelsen, Västra Götalands län Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (för kännedom)

16 (27) B N 125 BYGG Yttrande i överklagat bygglov på Stallet 2 Byggnadsnämnden beslutar att upprättat yttrande daterat utgör svar till Markoch miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig i överklagat ärende gällande bygglov för natthärbärge på fastigheten STALLET 2. Beslutsunderlag Yttrande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (med handlingar)

17 (27) B N 126 ÖVR Uppföljning av rättsfall Byggnadsnämnden noterar informationen. Mark- och miljööverdomstolens beslut i överklagat ärende gällande bygglov för ändrad användning från förskola till gruppbostad på fastigheterna METKROKEN 3 och 4, Vänersborgs kommun. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Markoch miljödomstolens avgörande står därmed fast. Mark- och miljödomstolens dom i överklagat ärende gällande länsstyrelsens upphävande av byggnadsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens på fastigheten KNUTSÖN 1:2, Vänersborgs kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

18 (27) B N 127 BN 2015/48 Yttrande - Miljöprogram för Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsförvaltningens yttrande, daterat utgör svar till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser att miljömålen inom Miljöprogram 2030 ska ingå som en självklar del i kommunens ordinarie målstruktur. Ledningsgruppen för Agenda 21 har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett miljöprogram för kommunen, som ska ersätta de tidigare lokala miljömålen. Enligt beslut i kommunstyrelsen ( , 126) ska miljöprogrammet remitteras till samtliga nämnder innan det föreläggs Kommunfullmäktige för beslut. Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela den geografiska kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en riktning att sträva mot. Samtliga verksamheter inom kommunen ansvarar för att följa miljöprogrammet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär att aktuella nämnder tar fram förväntade resultat och aktiviteter för dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås. Beslutsunderlag Miljöprogram 2013 Yttrande - Miljöprogram, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

19 (27) B N 128 BN 2015/56 Insikt - Företagsklimat 2015 Byggnadsnämnden noterar informationen Vänersborgs kommun har för andra gången varit med i SKLs mätning Insikt som mäter kommunens myndighetsutövande för företag. Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen i enkätform har fått berätta hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen. 147 kommuner har deltagit i Insiktsmätningen Det material som bedöms är ärenden som har handlagts under Informationsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Insikt - servicemätning av företagsklimat 2015

20 (27) B N 129 ÖVR /60 Avtal om sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till avtal avseende rengöring och brandskyddskontroll. Vänersborgs kommun har sedan 1994 haft ett avtal med Vänersborgs Sotningsdistrikt AB om rengöring och brandskyddskontroll. Avtalet upphör att gälla vid utgången av Under 2014 ändrades förbundsordningen för Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) vilket ar medfört att förbundsdirektionen nu kan fatta beslut om att kommunalförbundet får utföra rengöring och brandskyddskontroll åt medlemskommunerna. I förekommande fall regleras detta i separat avtal mellan parterna. Idag har Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF) ansvaret för denna verksamhet i både Färgelanda kommun och i Trollhättans Stad. Förslaget om avtal med NÄRF som byggnadsförvaltningen har tagit fram grundar sig i en eftersträvan om enhetlighet och effektivitet av verksamheten samt likabehandling med kommuninvånare i grannkommunerna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen Förslag om avtal angående rengöring och brandskyddskontroll, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

21 (27) B N 130 ÖVR Taxa för sotning (rengöring och brandskyddskontroll) Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att taxan börjar att gälla från och med Vänersborgs kommun har för avsikt att ingå avtal om rengöring och brandskyddskontroll med Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund (NÄRF). Detta medför att nuvarande taxa för rengöring och brandskyddskontroll behöver revideras för att harmonisera med övriga medlemskommuners taxor. Beslutsunderlag Förslag om taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Vänersborgs kommun Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, Sändlista Kommunstyrelsen (med handlingar)

22 (27) B N 131 ÖVR Ordförandens information Byggnadsnämnden noterar informationen. - Deltagande i möte med företagarna på Sanden inom ramen för förvaltningens arbete med utveckling av området. - Deltagande i arbetsmiljöutbildning anordnad för kommunens politiker och personal. - Medverkan på pensionärsrådets möte för att informera om byggnadsnämndens/ förvaltningens arbete och verksamhet. - Deltagande på Svenskt näringslivs inbjudan till lunch med workshop.

23 (27) B N 132 ÖVR Förvaltningens information Byggnadsnämnden noterar informationen. Förvaltningschef Länsstyrelsen har under 2015 regeringens uppdrag att stödja kommunerna när det gäller bostadsbyggande och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga män och kvinnor. Byggnadsförvaltningen har haft dialog med Länsstyrelsen och med representanter från socialförvaltningen. Resultatet av arbetet presenterades 1 juni Länsstyrelsen bedömer efter Västra Götalandsregionens prognos från juni 2015 att Vänersborgs kommun kommer behöva 1410 nya bostäder för perioden , det vill säga 141 per år. Ny återkoppling med länsstyrelsen kommer att göras och närmare redovisning sker vid kommande nämnd. Tre förslag gällande utformning av kvarteret Läroverket har tagits fram. Gruppledare i respektive politiskt parti har fått en föredragning angående förslagen. Aulan är kvar i alla förslagen och omvandlas till en 'black box' inuti medan dess exteriöra arkitektur är kvar. De tre alternativen finns presenterade på hemsidan Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltingen för att anordna ett tillfälligt härbärge till vintern bestående av 4 sängplatser samt ett premantent härbärge bestående av 6 sängplatser. Härbärgena är tänkta att vara placerade på Kyrkängen. Dålig lukt i kommunhuset har under hösten fått medarbetare att må dåligt. Ett par medarbetare kan inte ha sin arbetsplats i kommunhuset. I början av sommaren upptäcktes mögelangrepp i omklädningsrum i källaren. Dessa angrepp är borttagna. Angreppen beror på dåligventilation och byggfel. Byggfelet har rättats till på flera ställen i källaren som inte vara angripna. Den dåliga lukten i foajén, sessionssalen har inget att göra med angreppet i källaren. Utredning pågår vad som har hänt med inomhusklimatet i kommunhuset. Provborringar i väggar pågår Chefer på förvaltning har varit på arbetsmiljöutbildning 9 september Förvaltningschefen har varit på mediaträning. Flera nyckelpersoner från förvaltningen kommer också att genomgå denna mediaträning.

24 (27) Förvaltningens chefer har varit på två chefsdagar 3 och 4 september tillsammans med kommunens övriga chefer Kart&GIS-enheten har behov att anställa GIS ingenjör och vi tittar på hur vi kan finansera tjänsten inom befintlig budget. Förvaltningschefen har medverkat på möte med kommunala rådet för funktionshinder (KRF) Frågor som diskuterades var gatuscen, granskningsgrupp, hörslinga i Fyrkanten etc Plan- och bygglovschef Sista ansökningsdag har just gått ut för de utlysta tjänsterna som planarkitekt och bygglovshandläggare/inspektör. Här har 28 - repektive 30 ansökningar inkommit. Plan- och bygglovschefen redovisar listan över pågående planprojekt (ca 30 st). Med de befintliga resurser som finns blir arbetsbelastningen hög. Plan- och bygglovschefen samt två av bygglovshandläggarna har varit på Föreningen för Bygglovsgranskare och Nämndsekreterares (FSBS) utbildningsdagar i Halmstad. Ansökan om bygglov (tidsbegränsat) för natthärbärge på Holmängen hart kommit in den 17 september Ärendet bedöms som brådskade och beslut väntas kunna fattas inom kort. rådskande ärende och ordförande tar det kommande bygglovet på delegation En bygglovshandläggare kommer att finnas tillgänglig i samband med näringslivs frukostmöten för att svara på eventuella frågor Arbete med E-tjänster fortsätter där man kommer kunna göra anmälan om eldstad samt anmälan om VA via hemsidan.

25 (27) B N 133 ÖVR Anmälan av delegationsbeslut m.m Byggnadsnämnden noterar informationen Delegeringsbeslut augusti 2015 (bygglov, startbesked, slutbesked, strandskydd) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 636 BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG

26 (27) Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr Beslut Ärendenr 620 BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG BYGG BYGG BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BLOV BYGG BYGG BYGG BLOV BLOV BYGG Lantmäteriförrättningar augusti 2015 Ärendetyp Fastighetsbeteckning Lantmäteri myndighet Lantmäteriåtgärd/ ändamål BN: s åtgärd Underättelse om avslutad förrättning Kärsbol 3:4 KLM O Avstyckning för industriändamål Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Lövås 1:19, 1:24, Simonstorp 1:10 och 1:16 KLM O Särskild gränsutmärkning som förberedelse för kommunalt vatten och avlopp Ingen åtgärd Underrättelse om avslut/ Godkännande Rånnum 6:38, 6:50 KLM O Avstyckning för industriändamål (första nya tomten på Wargöns innovation) Godkännande Underrättelse om sammanträde Niklasberg ga:3 och ga:4 KLM O Omräkning av andelstal Ingen åtgärd Underrättelse om avslut Timmervik m.fl. KLM O Fastighetsreglering av jord- och skogsbruksmark Ingen åtgärd

27 (27) B N 134 ÖVR Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, Byggnadsnämnden noterar informationen. Datum Dnr/Hid Ärendemening Avsändare BN 2015/46 Naturminne på fastigheten Torpa 1: BN 2015/47 Rapport: Kvalitetssäkring och samordning av tillsynsplaner Vic natur Byggnads-och trafiknämnden. Trollhättans stad BN 2015/50 PBL-enkät för 2015 Länsstyrelsen Västra Götalands län Resultat av bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län Länsstyrelsen Västra Götalands län

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer