VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10"

Transkript

1 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10

2 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc isolering?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde... 8 Isolering av rör Varma rör Kalla rör Andra användningsområden Produktvalstabell för rörisolering Dimensionering Isolering av ventilationskanaler Värmeisolering Brandisolering Kondensisolering Ljudisolering Andra användningsområden Produktvalstabell för ventilationsisolering Dimensionering, värme Dimensionering, brand Dimensionering, kondens Montering av PAROC Section AluCoat och PAROC Section/PAROC Section Montering av PAROC Section AluCoat T Montering av PAROC Plastplåt Montering av PAROC Aluett Montering av PAROC Nätmattor Montering av PAROC Lamellmattor Montering av PAROC Skivor Montering av PAROC Brandskivor Montering av PAROC InVent Beskrivningsexempel enligt VVS AMA Certifierade produkter Lagring och hantering Kvalitet och miljö Service och rådgivning Informationen i denna broschyr är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informa tionen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkänt detta. Denna broschyr ersätter alla tidigare utgåvor. Beroende på kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra broschyrer. 2

3 VVS-isolering Ökad komfort och effektivitet Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men det räcker inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de också isoleras på rätt sätt. Isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. En bra isolering av VVS-systemet är en viktig hälso- och säkerhets faktor för dem som vistas i huset. Värmesystem ska isoleras så att värmeförluster begränsas. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvattenrören inte får bli för kalla. En obrännbar isolering höjer också säkerheten för dem som nyttjar byggnaden, och en bra ljudisolering minimerar oönskade ljud från installationerna. Att sätta värde på miljön I en alltmer miljömedveten värld kan fördelarna med energisparåtgärder knappast överskattas. Förutom att sänka byggnadens energiförbrukning kan rätt isoleringslösning minska utsläppen av växthusgaser som uppstår vid energiproduktion. Nödvändigheten av att sänka vår energiförbrukning är inte bara en miljömässig och ekonomisk fråga. Det är även ett krav från myndigheterna, exempelvis Boverket. Läs mer om aktuella miljöfrågor på vår hemsida Högre tillförlitlighet och verkningsgrad Förutom de uppenbara fördelarna för hälsa och säkerhet som följer med rätt isolering av VVS-systemet finns det mer att vinna för byggnadens ägare och förvaltare. En viktig fördel med rätt isolerad utrustning är den minskade värmeförlusten, och därmed energiförbrukningen. Under installationens livslängd medför detta stora besparingar av driftskostnaderna. Genom att välja rätt isoleringslösning som bibehåller sina egenskaper förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. 3

4 VVS-isolering Varför välja Paroc isolering? En VVS-isolering som tillgodoser kraven beträffande hälsa, säkerhet, energieffektivitet, lång livslängd och lågt underhållsbehov är en stor tillgång för varje byggnad. Paroc har lång erfarenhet av forskning och utveckling av VVSisolering. Utvecklingen har skett i nära samarbete med kunder och experter, och vårt breda urval av lösningar tillgodoser dessa krav. Alla Paroc isoleringsprodukter tillverkas av stenull vars egenskaper gör den idealisk som VVSisolering. Utmärkt värmeisoleringsförmåga Eftersom huvudsyftet med värmeisolering är att begränsa ett värmeflöde är isoleringsmaterialets värmekonduktivitet en av dess viktigaste egenskaper. Det densitetsintervall som kan uppnås är mycket större med PAROC produkter, från 30 till 260 kg/m 3, än med annan isolering. Detta ger större Värmekonduktivitet vid λ 10 W/mK 0,050 flexibilitet för att skapa den optimala lösningen. Ju lägre värmekonduktivitet (lvärde) ett material har, desto bättre är dess isolerförmåga. l-värdet varierar med avseende på produkt och medeltemperatur. Användningstemperatur PAROC stenull har en termostabilitet som överstiger 1000 C. Högsta användningstemperatur är dock ca 700 C. Bindemedlet däremot börjar brytas ned vid ca 190 C. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 190 C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 190 C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. Efter urbränning en, som äger rum under de första tim marnas drift, har produkterna i sina urbrända partier försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära laster. Till vänster ett prov på stenull före brandtest och till höger ett prov efter test. Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 190 C skall följande punkter beaktas: Isoleringen får inte belastas. Isoleringen skall monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad. Avståndshållare eller annan form av don skall användas för att avlasta isoleringen. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 C/timme. 0,040 0,030 0,020 0,010 Total värmekonduktivitet Konvektion Strålning Ledning via luft Ledning via fiber Rekommenderad högsta användningstemperatur för PAROC produkter framgår av trycksaken Produkter samt vår hemsida. Nätmattor innehåller endast en ringa mängd bindemedel. Produkterna innehåller dock olja, som bränns ur vid högre temperatur, varvid vattenavvisningseffekten försämras i sådana partier som utsätts för temperaturer över ca 300 C. Isoleringen ska därför inte utsättas för fukt Densitet, kg/m 3 Diagram 1. Värmekonduktivitet hos Paroc stenull. 4

5 VVS-isolering PAROC stenull tar inte upp vatten. Fukt Paroc stenull kan inte absorbera eller lagra fukt utan endast transportera denna mot den kallaste sidan. Därigenom säkerställs en snabb avdunstning i alla korrekt utförda konstruktioner. En installation som isolerats med PAROC stenull håller sig torr, vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften och en lång livslängd på installationen. Omfattande forskning som har utförts i Finland av Tammerfors Tekniska Universitet och i Sverige av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bekräftar att PAROC stenull utgör en dålig miljö för mikrobiell tillväxt. Ljudisolering Ventilationskanaler och ventilationsutrustning kan avge störande ljud som påverkar miljön negativt för de som vist as och arbetar i byggnaden. Tack vare stenullens fiberstruktur ger PAROC produkter en bra ljudisolering som bidrar till en behagligare miljö för alla. Lösningar med hög kvalitet och lågt underhåll Med certifiering i många länder och stor erfarenhet av utveckling och tillverkning av bästa möjliga isolerlösningar är Paroc en av Europas ledande experter på isolering. PAROC produkter bibehåller sina egenskaper under hela den isolerade utrustningens livslängd, vilket minskar underhållskostnaderna. Paroc isoler- Temperatur, C Glasmaterial smälter Trägaser antänds Plastmaterial smälter ings lösningar är utformade så att monteringen blir snabb och effektiv. Förutom att själva monteringen är mer ekonomisk blir den också säkrare, vilket ökar isoleringens tillförlitlighet och livslängd. Paroc VVS-isolering ger brand, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Detta betyder ökad komfort och säkerhet. PAROC stenull fortsätter att skydda konstruktionerna mot brand* * Finlands Tekniska Forskningsinstitut, brandtest PAL2103a/ Tid, min Diagram 2. Egenskaper hos vissa byggnadsmaterial i en standardbrand. I en standardbrand simuleras temperaturutvecklingen hos en brand. Kurva för standardbrandpåverkan enligt ISO

6 VVS-isolering Ekonomi Vid projektering av ett VVS-system måste man tänka på vilket isolerbehov som ska uppfyllas. Att välja ett bra isoleringsmaterial som skyddar mot brand och kondens och som ger bra värme- och ljud - isolering kan ju verka relativt en kelt, men hur vet man att den valda lösningen ger bäst utbyte för investeringen? Räkna själv! Paroc har gjort produktvalsprocessen så enkel som möjligt. Du kan beräkna och testa den mest ekonomiska isoleringstjockleken för just dina behov med beräkningsprogrammet TekniBer, som du kan ladda ned gratis från vår hemsida Att minska kostnaderna För att välja den isoleringslösning som ger lägsta totalkostnad måste hänsyn tas till ekonomin hos anläggningen som helhet. Den totala ekonomin bestäms av produktionskostnaderna samt driftskostnaderna (som beror av exempelvis energipriser, utnyttjandegrad och underhåll). Som diagram 3 visar ligger den optimala isoleringstjockleken vid den punkt där totalkostnaden är lägst. Att välja rätt lösning Eftersom PAROC sten ull har lång livslängd och lågt underhållsbehov ser man att en högre isoleringstjocklek uppenbarligen har en mycket positiv effekt på anläggningens totalkostnad. För att isoleringslösningen ska få bästa möjliga ekonomi måste rätt isolering och ytskikt väljas så att dess egenskaper uppfyller de krav som ställs på anläggningen. Det finns många produkter att välja bland, men isoleringsegenskaperna kan variera avsevärt även inom en och samma produktgrupp. Kostnad Startsida för TekniBer beräkningsprogram. Totalkostnad Produktionskostnad Driftskostnad Ekonomisk isoleringstjocklek Isoleringstjocklek Diagram 3. Ekonomisk isoleringstjocklek. 6

7 VVS-isolering Övriga kostnader Isoleringskostnad Energikostnader Byggkostnad Driftskostnad för byggnaden (50 år) Totalkostnad under byggnadens livstid. Källa: VTT och Motiva OY, Finland. Energieffektiva hus Ett av de största hoten mot den globala miljön är den klimatförändring som orsakas av växthusgaser. Den största orsaken till detta hot är användningen av fossila bränslen. Byggnader förbrukar nästan 40 % av den energi som används i Europa. Det är mer än dubbelt så mycket energi som trafiken förbrukar, och bidrar följdaktligen till en stor del av CO 2 -utsläppen. Byggsektorn står inför en mycket stor utmaning när det gäller att bromsa utvecklingen, eftersom en betydande procentandel av energianvändningen i byggnader kan sparas in genom relativt små investeringar i energieffektiva lösningar. Ventilation och luftkonditionering, med eventuella kylsystem, förbrukar omkring 30 % av energin i nya bostadshus. Med ett effektivt VVS-system kan man ta bort en stor del av den här energiförbrukningen och skära ned kostnaderna avsevärt, oavsett vilket uppvärmnings- och värmedistributionssystem som finns i huset. En studie som gjorts vid Finlands statliga forskningscentral, (VTT 1589, Energy Consumption and Profitability of Energy-Saving Measures in a Low-Energy House, Esbo 1994), visar att en 50 % besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi, jämfört med genomsnittliga förbrukningsnivåer, enkelt kan uppnås med normala byggtekniska åtgärder. Återbetalningstiden för en sådan investering är 5 till 6 år. Lönsam investering Den genomsnittliga isoleringskostnaden är normalt cirka 5 10 % av anläggningskostnaden för VVS-installationerna. Att investera i isolering kan på ett enkelt sätt ge avsevärda besparingar i uppvärmningskostnaderna under byggnadens livslängd. EU har ratifierat ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Enligt direktivet åläggs alla EU-länder att införa lagstiftning om certifiering av byggnader med hänsyn till deras energieffektivitet. Detta direktiv omfattar inte enbart klimatskalet utan gäller även för installationer. För mer information se vår hemsida 7

8 VVS-isolering Ett brett användningsområde VVS-systemen i moderna hus har ett stort antal olika uppgifter, så som figuren visar. Alltifrån värmerör, tappvarm- och tappkallvattenrör till rök- och avgasrör måste isoleras på ett sätt som erbjuder brandskydd, bra värme isoleringsförmåga och där så behövs en god ljud- eller kondens isolering. Skorsten Brandisolerade imkanaler Avloppsrör Förisolerat ventilationsaggregat Tappvarmvattenrör Förisolerad värmeväxlare Tappkallvattenrör Fjärrvärmerör 8

9 VVS-isolering Dagvattenrör Värmeisolerade ventilationskanaler Brandisolerade ventilationskanaler Kondensisolerade ventilationskanaler Ljudisolerade ventilationskanaler Brandisolerade ventilationskanaler 9

10 rörledningar Isolering av rör Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten ach avlopp ska av olika anledningar isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning. På vissa rör krävs även en isolering för att dämpa oönskade ljud. Isolering av varma rör utförs för att begränsa värmeflödet från rören till omgivningen och orsaken till att isolera kalla rör och rör för komfortkyla är att begränsa värmeoch fuktflödet från omgivningen in mot rören. Fördelar med PAROC rörisolering: Obrännbart material Bra värmeisoleringsegenskaper Låga värmeförluster och driftskostnader Effektiv funktion för värmesystemet Värmen distribueras till rätta ställen Snabb montering Komplett system av rörisolering med tillbehör Stora miljövinster 10

11 rörledningar Varma rör Tappvarmvattenrör kräver en effektiv isolering för att vattnet ska ha rätt temperatur där det används. Dessutom ska isoleringen minska värmeförlusterna och på så sätt ge lägsta möjliga energiförbrukning och driftskostnad. Rör för värmesystem isoleras för att begränsa värmeförluster och för att transportera värmen till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tappvarmvattenrör För tappvarmvattenrör innebär alla värmeförluster samtidigt energiförlus ter, som går att begränsa. Pannan värmer upp vattnet till rätt temperatur och sedan måste rören ombesörja att vattnet kommer fram till sina tappställen med rätt temperatur. Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska vattentemperaturen vara min. 50 C och max. 60 C efter tappstället. Värmesystem Under större delen av året behöver värme tillföras byggnader och detta sker med olika typer av värmesystem. Rör till värmesystem med radiatorer isoleras inte bara för att minska värmeförluster utan även för att temperaturfallet ska begränsas samt att yttemperaturen inte ska bli för hög. Att underlätta arbetet För att kunna uppfylla dessa krav, eller en kombination av dem, måste rätt isolerings tjocklek och isoleringslösning väljas. Med Parocs dimensioneringsprogram TekniBer går arbetet mycket lättare och snabbare. För att utföra beräkningar krävs uppgifter om bland annat rördimension, mediatemperatur och omgivningstemperatur. Den föreskrivna isoleringstjockleken, värmeförlusten eller föreskrivna yttemperaturen anges också för att beräkningen ska kunna utföras. Programmet TekniBer kan laddas ned från vår hemsida Där finns även andra nyttiga upplysningar och råd. Produkter och ytbeklädnader PAROC Section AluCoat T och PAROC Section AluCoat är lämpliga produkter för varma rör. Som ytbeklädnad väljs PAROC Plastplåt Grå alternativt PAROC Plastplåt Vit. Vid krav på ytskikt klass I väljs PAROC Aluett som ytbeklädnad. Med rätt isolering fungerar värmesystemet som avsett. PAROC Section AluCoat till vänster och PAROC Combi AluCoat T till höger. PAROC Ytbeklädnadssystem. 11

12 rörledningar Kalla rör Rör för tappkallvatten och komfortkyla isoleras för att begränsa värme- och fuktflödet från omgivningen till rören. Största skälet att isolera kalla rör är att förhindra att vattnet värms upp och även att undvika kondensbildning och frys ning. Hälsosynpunkter Om tappkallvattnet blir för varmt kan detta orsaka bakterietillväxt t ex legionella. Detta är naturligtvis inte önskvärt, och det är ett problem som myndigheterna nu tar på allt större allvar. För att säkerställa att vattnet i tappkallvattenrör håller sig kallt måste rören isoleras så att värme från omgivningen inte överförs till rören. I Boverkets Byggregler, kapitel 6:622, sägs bl a: Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Allmänt råd För att minska risken för tillväxt av bl a legionellabakterier i tappkallvatten bör installationerna inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl a i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t ex tappvarmvatten och värmesystem är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så ska samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturhöjningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Förhindra kondens Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt. Genom att isolera röret så att yttemperaturen överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondens. För att kunna utföra en riktig bedömning av kondensrisken måste man alltså känna till mediatemperatur, omgivande rumstemperatur och den högsta relativa fukthalt som den omgivande luften kan förväntas få. Ångbromsar Paroc produkter av stenull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd, vilket innebär att dessa produkter måste förses med ytskikt som bromsar fukttransport. Ångbromsen kan vara en aluminiumfolie. Det är inte bara materialets täthet som är avgörande för funktionen. Montaget och fogtätningen är lika viktiga för att resultatet skall bli bra. En absolut tät ångspärr är i praktiken omöjligt att åstadkomma men med ett korrekt utfört montage kan en ångbromsande effekt uppnås och anläggningens funktion säkerställas. För kondensisolering av rörledningar är PAROC Section AluCoat T en lämplig produkt. Se vidare under avsnittet Montering. 12

13 rörledningar Komfortkyla Kontor, affärer och offentliga byggnader är alla exempel på lokaler där uppvärmningsbehovet är ganska litet, medan behovet av att hålla nere temperaturen är större. Ofta finns ett kylmaski neri som transporterar kylmediat (vätska eller luft) långa sträckor till kylbafflar eller kylpaneler i taken. Dessa kyler den uppåtgående varma luften som sjunker tillbaka till golvet och ger en jämn fördelning samt behaglig temperatur i rummen. Generellt brukar det antas att det kostar ca 3 gånger mer att producera kyla än värme. Av den anledningen är det viktigt att rör för komfortkyla isoleras med samma isolertjocklek som varma rör, dvs hänsyn tas till de ekonomiska och miljömässiga aspek terna. Skydd mot frysning Om ett tappkallvattenrör installeras i ett ouppvärmt utrymme, till exempel utomhus eller i en källare, måste röret och dess innehåll skyddas mot frysning. En rätt dimensionerad rörisolering ger ett effektivt skydd mot frysning. Därutöver behövs ibland en värmekabel, i synnerhet under kalla förhållanden vid mindre rördimensioner och när strömningshastigheten i röret är låg. Produkter och montering Lämplig produkt för isolering av kalla rör är PAROC Section AluCoat T. Förutom isoleringens materialegenskaper är lösningens effektivitet beroende av hur väl montaget utförs. Se vidare under avsnittet Montering. En rätt fogtätad PAROC Section AluCoat T bromsar transporten av fukt från den var m - are omgivningen till den kalla rörytan vilket minskar risken för kondens. Exempel på komfortkyla i butikslokal. 13

14 rörledningar Andra användningsområden VVS-system innehåller också andra komponenter som måste isoleras. Avloppsrör, dagvattenrör, rök- och avgaskanaler måste oftast isoleras för att säkerställa funktionen. Genom att isolera dessa kompo nenter med PAROC produkter för bättrar du brandsäker heten, minskar oönskat ljud och förhindrar skador till följd av kon dens och frysning. VVS-utrustning VVS-systemets centrala delar, till exempel pannor och varmvattenberedare, har höga temperaturer. En rätt isolering av denna utrustning är en effektiv lösning för att spara energi och därmed sänka uppvärmningskostnaderna. Beroende på storlek, form och temperatur är PAROC skivor, rörskålar och mattor en bra lösning för isolering av sådan utrustning. Dagvatten- och avloppsrör När dagvattnet leds från taket genom byggnaden måste röret isoleras mot kondens hela sträckan genom byggnaden. Den lämpligaste produkten för detta ändamål är PAROC Section AluCoat T med korrekt fogtätning. På samma sätt kan också avloppsrör i byggnader kondensisoleras och, allt efter gällande bestämmelser, även brandoch ljudisoleras inom vissa områden. Detta görs med PAROC nätmattor eller rörskålar. Undercentral isolerad med PAROC Section AluCoat och ytbeklädd med PAROC Plastplåt Grå. Avloppsrör isoleras med PAROC Section AluCoat alternativt nätmattor. Dagvattenrör isoleras med PAROC Section AluCoat T. 14

15 rörledningar Rök- och avgaskanaler Rök- och avgaskanaler skiljer sig från andra rör genom att de ofta utsätts för mycket höga temperaturer. De kräver därför isoleringslösningar som inte bara är obrännbara utan också bibehåller sin form och tryckhållfasthet även vid höga temperaturer. Med PAROC rörskålar och nätmattor uppnås inte bara en utmärkt värmeisolering utan också ett effektivt brandskydd. Rörens livslängd ökar också genom att rökgaserna hindras att svalna så mycket att de kondenserar och fäller ut korrosiva ämnen på rörets insida. Många prefabricerade skorstenar är isolerade med PAROC rörskålar. Rökkanaler Rökkanaler skall isoleras så att de krav som ställs i BBR uppfylls. För att detta krav skall uppfyllas måste rökkanalen isoleras med ett isoleringsmaterial som har tillräcklig tjocklek. Isoleringsmaterialet skall ha en termostabilitet överstigande 1000 C. För att dimensionera isoleringen efter yt temperaturkravet kan man använda nedanstående tabell. Observera att det är ytterst väsentligt att ta reda på vilken temperatur rökgaserna verkligen kommer att uppnå. Rökkanaler från uppvärmningsanläggningar för småhus bör isoleras med minst 60 mm stenull för att kravet skall klaras. Lämp liga produkter är PAROC Wired Mat 100 som monteras i två lager, 2x30 mm, med förskjutna skarvar så att genomgående springor undviks, alternativt används PAROC Section som falsas. För anläggningar med större effekt eller högre rökgastemperatur bör yttemperatur en bestämmas genom vårt beräkningsprogram Tekni Ber. Rökgastemperatur C Ytskiktets strålningskoefficient W/m 2 K 0,5 5,3 0,5 5,3 0,5 5,3 Isolertjocklek, mm Rörets ytterdiam. mm (50) (100) Plan yta Isolertjocklekar för att inte överskrida yttemperatur 100 C på isole ringens yta. Omgivningstemperatur 20 C. Strålningskoefficient 0,5 motsvarar ytbe klädnad av aluminiumplåt och koefficien ten 5,3 svarar mot isolering utan ytbeklädnad. Rök- och avgaskanaler isoleras med PAROC Wired Mat 100 eller falsad PAROC Section. 15

16 rörledningar Produktvalstabell för rörisolering Paroc tillverkar och leve rerar ett brett urval av beprövade lösningar för isolering av VVS-rör. Vårt sortiment av stenull täcker de standarddimensioner för rör och kanaler som används i VVS-system. Nedanstående tabell visar lämp liga produkter för olika applikationer. Mer information om alla våra produkter och lösningar för isolering av VVS-rör finns på vår hemsida Applikationer Produkt PAROC Section Värmesystem Tappvarmvattenrör Tappkallvattenrör Rör för komfortkyla Avloppsrör Dagvattenrör Rök- och avgaskanaler Ventiler och flänsar PAROC Section AluCoat PAROC Section AluCoat T PAROC Wired Mat 100 Ytbeklädnad PAROC Plastplåt PAROC Aluett 16

17 rörledningar dimensionering Värmeisolering Värmeisoleringens tjocklek bestäms med utgångspunkt från den funktion isoleringen skall ha. Några av de vanligaste kraven är att isoleringen skall: vara lönsam ge en bestämd värmeförlust ge en bestämd yttemperatur begränsa temperaturfall förhindra kondensbildning förhindra frysning. För att dessa krav skall uppfyllas måste beräkning av nödvändig isolertjocklek göras. Dessa beräkningar är komplicerade och utförs därför enklast med hjälp av vårt beräkningsprogram TekniBer. TekniBer laddas kostnadsfritt hem från vår hemsida. exempel, tappvarmvattenrör Dimension: 28 mm, omgivande lufttemperatur är + 20 C och mediatemperatur + 55 C. Isolering: PAROC Section Alu- Coat T. Ytbeklädnad: PAROC Plastplåt Grå. Resultat: Oisolerad ledning ger värmeförlust 39,3 W/m. Isolertjocklek 40 mm ger värmeförlust 5,4 W/m. Isolertjocklek 60 mm ger värmeförlust 4,5 W/m. Rekommenderad isolertjocklek enligt serie 43, d v s 60 mm enligt ovanstående exempel. Kondensisolering Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt. Genom att isolera röret så att yttemperaturen överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondensation. Exempel på utskrift från beräkningsprogrammet TekniBer. Serietabell enligt VVS AMA 98, kapitel rb Isolertjocklek, mm rörytterdiam. Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie mm < (20) (50) (100) (200) (350) (550) Serietabell enligt VVS AMA 98, kapitel RB. Isolertjockleken i ovanstående tabell är baserad på värmekonduktiviteten för de konventionella formpressade rörskålarna. Föreskrivs isoler material med sämre värmekonduktivitet ökar värmeförlusten vid given tjocklek och en högre serie ska då väljas. För att kunna utföra en riktig bedömning av kondensrisken måste man alltså känna till mediatemperatur, omgivande rumstemperatur och den högsta relativa fukthalt som den omgivande luften kan förväntas få. Vid isolering av kalla ledningar måste hänsyn tas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Risken för legionella ska minimeras. Isolertjocklekar lägst enligt serie 42 rekommenderas för tappkallvattenledningar. Noggrannare beräkningar kan utföras med TekniBerprogrammet. +4 C Omgivningsluft +22 C / RH 60 % Yttemperatur >14 C Aluminiumfolie Faktorer som avgör om kondens kommer att fälla ut. 17

18 rörledningar Dimensionering Montageutrymme För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått. Erforderligt utrymme för rörisolering enligt VVS AMA 98, kapitel PN Rörskål, spirallindning eller bandning Färdig ytterdiameter efter utförd isolering a b mm mm mm (160) (300) (500) (800) a Ø a Ø b Monteringsmått för rörledningar beroende på isolerserie Rörytter- Serie 42 Serie 43 diameter c d c d mm mm mm mm mm d c d Brandisolering Isolering av rörledningar skall utformas så att den förhindrar brandspridning samt uppkomst av brand. I BBR ställs krav på att rör med mediatemperatur överstigande 85 C ska isoleras med obrännbart material. Vidare ställs krav på att ytskiktet inte får sprida brand till intillliggande byggnadsdelar. Det innebär att ytskikt eller ytbeklädnad av rörledningar skall ha samma ytskiktsklass som omgivande byggnadsdelar. Samtliga PAROC stenullsprodukter är obrännbara. Nätmattor beklädda med ett tunt skikt av fibertyg s k komfortväv, är klassificerade som Ytskikt klass 1. Samtliga aluminiumfoliebeklädda produkter är också klassade som Ytskikt klass 1. 18

19 ventilationskanaler Isolering av ventilationskanaler Ventilationssystem kräver isolering av flera olika skäl. Brand-, värme-, ljud- och kondensisolering måste beaktas, både var för sig och i olika kombinationer. Paroc har ett sortiment av produkter och lösningar som är utformade speciellt för att tillgodose isoleringsbehoven för ventilationssystem. Fördelar med PAROC ventilationsisolering: Obrännbart material Underhållsfritt brandskydd Låga värmeförluster och driftskostnader Effektiv funktion för hela ventilationssystemet Rationell montering Kombinerad brand-, värme- kondens- och ljudisolering Stora miljövinster Isoleringsprodukter för alla tillämpningar 19

20 ventilationskanaler Värmeisolering Ventilationssystem måste isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. I kanaler som transporterar luft är det både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att minska värme förlusterna eftersom det ger en minskning av energiförbrukningen och driftskostnaderna. Kanaler för varm luft värmeisoleras för att begränsa värmeflödet ut från kanalen. Kanaler för kall luft isoleras för begränsa värmeflödet in till kanalen. Vid transport av varm och kall luft i ventilationskanaler ska luftens temperatur bibehållas vid det önskade värdet. Rätt isolerade kanaler innebär att hela ventilationssystemet kommer att fungera som avsett och kräver mindre underhåll. Beräkningar görs enkelt med vårt dimensioneringsprogram TekniBer, som kan laddas ner från vår hemsida Produkter och lösningar PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent. Värmeisolering av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. 20

21 ventilationskanaler Brandisolering Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är pla ce - rade i, under den tid som brand cellskravet anger. Dessutom ska ventilations kanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Produkter och lösningar PAROC produkter klassificeras som obrännbara enligt den internationella normen EN ISO PAROC nätmattor, brandskivor och rörskålar används för brandisolering av kanaler i alla slag av byggnader. PAROC produkter ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd. Brandisolering av ventilationskanaler iso - lerade med PAROC brandskivor för rektangulära kanaler och med PAROC nätmattor för både cirkulära och rektangulära kanaler. 21

22 ventilationskanaler Kondensisolering För kanaler där mediatemperaturen understiger den omgivande luftens temperatur finns det risk att kondens bildas på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensbegränsande funktionen ska uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Isoleringen monteras vanligtvis utvändigt på ventilationskanalerna, men kan också på rektangulära kanaler monteras invändigt. I isoleringslösningar som har till uppgift att begränsa fuktflödet in mot ventilationskanalerna måste ytskiktet fungera som ångbroms. I sådana fall är isolering med aluminiumytskikt en lämplig lösning. Den monteras med spirallindning, stift och bricka alternativt bandning, och alla fogar tejpas noggrant. 22

23 ventilationskanaler Ljudisolering Utrustning och kanaler i ventilationssystem kan alstra kraftiga ljud som normalt måste dämpas, oavsett var anläggningen är placerad. Tack vare sin öppna fiberstruktur lämpar sig PAROC produkter för ljudisoleringsända mål. En effektiv ljudisolering gör omgivningen mer behaglig att bo och arbeta i. Produktfamiljen PAROC InVent omfattar ett antal skivor med ytskikt av väv eller glasfiber på ena eller båda sidorna. De används invändigt i kanaler och som absorptionsmaterial i ljuddämpare för ventilationssystem. PAROC InVent är typgodkänt med avseende på ytskiktsklass I, mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner. För ljudisolering- och ljuddämpning kan Paroc erbjuda ett brett urval av produkter. Ljudabsorption för PAROC InVent 45 G5/N1 Praktisk absorptionsfaktor αp Skivtjocklek 100 mm Skivtjocklek 30 mm Skivtjocklek 50 mm k 2 k 3 k Praktisk absorptionsfaktor (αp) för Paroc InVent 45 G5/N1. Frekvens Hz PAROC nätmattor och skivor används som ljudisolering utvändigt på kanalerna. 23

24 ventilationskanaler Andra användningsområden Ventilationsutrustning Energiförluster begränsas med lämplig isolering av ventilationsaggregat och kanalkomponenter. PAROC isolering ger en god dämpning av oönskade ljud som kan uppstå från ventilationsutrustningen. PAROC skivor och mattor är lämpliga som isolering av dessa. Van ligen isoleras utrustningen vid tillverkningen, så att ingen ytterligare isolering behöver monteras på plats. En aktiv underleverantör Paroc är en aktiv underleverantör som med kunnande och flexibilitet tillverkar och levererar den produkt som behövs. Exempel på olika specialprodukter av PAROC stenull. 24

25 ventilationskanaler Produktvalstabell för ventilationsisolering Paroc utvecklar, tillverkar och levererar ett brett urval av beprövade lösningar för isolering av ventilationssystem. Mer information om alla våra produkter och lösningar för isolering av ventilationskanaler finns på Applikationer Produkt PAROC Section PAROC Wired Mat Comfort Värmeisolering av kanaler Cirkulära Rektangulära Brandisolering av kanaler Cirkulära Rektangulära Kondensisolering av kanaler Cirkulära Rektangulära Ljudisolering av kanaler Cirkulära Rektangulära Ventilationsaggregat Ljuddämparutrustning Övrig utrustning PAROC Wired Mat AluCoat PAROC Lamella Mat 35 AluCoat PAROC Slab PAROC Slab AluCoat PAROC Fire Slab PAROC Fire Slab AluCoat PAROC InVent 45 G5/N1 25

26 VenTIlATIonSKAnAler dimensionering, värme Värme Luftbehandlingsinstallationer skall värme isoleras så att värmeförlusterna begränsas. En ekonomisk värdering bör göras med hänsyn till anläggningens förutsättningar. Beräkning av värmeförlust görs med hjälp av vårt beräkningsprogram Tekni Ber. Kombination av produkter och krav Värmeisoleringen kan utföras med en kombination av produkter. Så kan exempelvis på cirkulär kanal PAROC Wired Mat 80 Comfort användas som första lag och sedan PAROC Lamella Mat 35 AluCoat. OBS! Produkten med högst densitet monteras alltid närmast kanalen. Om isoleringen skall uppfylla både värme- och kondensisoleringskrav är det oftast värmeisoleringen som är dimensionerande. Vid enlagsisolering väljs PAROC Lamella Mat 35 AluCoat som är försedd med ett ångbromsande ytskikt. Vid flerlagsisolering kan väljas exempelvis PAROC Wired Mat 65 Comfort i första lag och sedan PAROC Lamella Mat 35 AluCoat. OBS! Kondensisolering placeras alltid ytterst med det ångbromsande skiktet mot omgivande luft. Exempel på utskrift från beräkningsprogrammet TekniBer. I kombinationen värme/brandisolering är det oftast värmeisoleringen som kräver den största tjockleken. Brandisoleringskravet uppfylls t ex med PAROC Wired Mat 80 Comfort och som komplettering för värmeisolerings behovet PAROC Wired Mat 65 Comfort. OBS! Brandisoleringen placeras alltid närmast kanalen. Exempel på flerlagsisolering. 26

27 VenTIlATIonSKAnAler dimensionering, brand Brandisolering Brandisolering av ventilationskanaler krävs i byggnader som omfattas av Boverkets Byggregler BBR i tilllämpliga delar. Enligt BBR, kapitel 5:12, skall en brand skyddsdokumentation upprättas. Av denna skall framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Dessa regler innebär att tidigare givna schablonmässiga lösningar ersatts av funktionskrav. Byggherren har frihet att utforma konstruktionslösningar som genom bevis uppfyller funktionskravet. Beviset kan vara typgodkända konstruktioner eller beräkningar och provningar från godkänd provningsanstalt. I det följande avsnittet ges exempel på sådana lösningar samt råd och tips för att åstadkomma en godkänd konstruktion. När det gäller ytskikskrav på ventilationskanaler och komponenter kommer nya europeiska klassbeteckningar att införas. Utvändig brand isolering av ventilationskanaler Cirkulära kanaler isoleras i första hand med PAROC nätmattor. För rektangulära kanaler kan även PAROC brandskivor användas. För aktuella isolertjocklekar hänvisas till vår hemsida Teknisk Isolering. SITAC typgodkännandebevis av PAROC stenullsprodukter för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. genombrott av brandcellsvägg Ventilationskanaler som genombryter brandavskiljande byggnadsdelar skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls. Detta krav kan uppfyllas genom utvändig kanalisolering. I BBR redovisas enbart funktionskrav, vilket innebär att inga isolerlängder eller tjocklekar föreskrivs. Varje anläggning måste dimensioneras från fall till fall utifrån de förutsättningar som gäller för det aktuella objektet. Alternativt isoleras kanalen i hela sin längd med den tjocklek som motsvarar den avskiljande byggnadsdelens brandklass. Kombinerade funktioner Ofta förekommer samtidiga krav på brand värme kondensisolering. Dessa isoleringskrav kan då kombineras. I samtliga fall gäller att brandisoleringen placeras närmast kanalen. Vid kombinerad brand- och värmeisolering är det oftast värmeisoleringen som kräver den största tjockleken. I kombinationen brand- och kondens isolering är det vanligtvis brandisoleringen som bestämmer tjockleken. Brandisoleringen monteras först och kompletteras där efter utvändigt med t ex PAROC Lamella Mat 35 AluCoat. På rektangulära kanaler rekommenderas PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10. 27

28 ventilationskanaler Dimensionering, kondens För att kunna dimensionera en kondens isolering måste vissa förutsättningar vara kända. Den omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet. Isoleringens ytbeklädnad/ytskikt. Mediatemperaturen. Med hjälp av dessa data kan erforderlig isolertjocklek beräknas. Enklast utförs beräkningen med vårt beräkningsprogram TekniBer. För enklare bedömningar av kondens isolering på ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Vid en relativ luftfuktighet på ca 50 % och en temperaturdifferens på 15 C mellan varma och kalla sidan är 20 mm isolering i allmänhet tillräcklig. Vid 70 % relativ fuktighet bör isolertjock leken ökas till 40 mm, beroende på kanaldimension. I övriga fall bör en särskild beräkning utföras. Utvändig isolering Utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler kan utföras med PAROC Lamella Mat 35 AluCoat. På rekt angulära kanaler kan även PAROC Fire Slab 100 AluCoat eller PAROC Slab 65 AluCoat användas. Dessa produkter är försedda med yt skikt av Al-folie som fungerar som ångbroms. Alternativt kan andra mattor och skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen skall uppnås. Kombinationen brand- och kondens isolering kan förekomma. Brandisoleringen i form av nätmattor eller skivor monteras först på kanalen. Utanpå dessa produkter monteras PAROC Lamella Mat 35 AluCoat som ångbroms. Fogtätning av längs- och tvärskarvar sker med PAROC Tejp AluCoat Armerad alternativt PAROC Tejp AluCoat. Invändig isolering Paroc InVent 45 G5/N1 är en typgodkänd stenullsskiva avsedd för invändig kondens-, värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlings aggregat och kanalkomponenter. Paroc InVent 45 har ett hållbart och rensbart ytskikt av kraftig och tålig glasfiberväv och på baksidan stapel fiber. Stapelfiberytskiktet ger skivan en ökad stabilitet vilket underlättar hantering och montering samt ger en bra yta för markering vid formskärning. Luftbehandlingsaggregat ska ha filter av minst klass F7. Isoleringen får inte monteras i kanaler där luft som innehåller feta eller klibbiga föroreningar distri bueras, tex imkanaler. Paroc InVent finns även i densitet 100 kg/m 3 med produktnamn PAROC InVent 100 G5/N1. Brandtekniskt är skivorna klassade som obrännbart material, ytskikt klass 1. Märkning och kontroll Vid byggherrens kontroll på byggplatsen ska tillses att rätt produkter levererats och att utförandet och monteringen överenstämmer med tillhörande handlingar till typgodkännandet. I anslutning till rensluckor ska finnas en skylt med följande text: Denna kanal är isolerad med Paroc In- Vent Typgodkännande nr: 0489/95 Längd på isoleringen... m i pilens riktning. Kanalen kan rensas med roterande plastviskor. Ej med stålviskor. Rensning Kanalen ska rensas med roterande plastviskor, ej med stålviskor. För ytterligare uppgifter om produktegenskaper se broschyr Produkter, Paroc Teknisk Isolering. 28

29 montage Montering av PAROC Section AluCoat och PAROC Section/PAROC Section 140 Rörskålens dimension bestäms av befintlig rördimension och erforderlig isolertjocklek. Vid montaget skall längd- och tvärskarv pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Spirallindning PAROC Section AluCoat, PAROC Section och PAROC Section 140 monteras t ex med hjälp av spirallindning eller bandning. Spirallindningen skall göras med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet. Bandning På större rörskålar är bandning att föredra. Minst två band per enhet skall användas. Tänk på PAROC Section och PAROC Section 140, är till verkade av obrännbart material. Se typgodkännande nr 0217/94. PAROC Section AluCoat är tillverkad av obrännbart material. Rörskålen uppfyller ytskiktskrav klass 1, se typgodkännande nr 0217/94. Max. temperatur på ytskiktet 80 C. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se sidan 18. Böjar Vid isolering av böjar skärs rörskålar na i kilformiga stycken som där efter fästs på samma sätt som isoleringen i övrigt. 29

30 montage Montering av PAROC Section AluCoat T Rörskålens dimension bestäms av befintlig rördimension och erforderlig isolertjocklek. Vid montaget skall längd- och tvärskarv pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. PAROC Section AluCoat T är av sedd att i första hand användas för montage på kalla installationer. Produkten har ett ytskikt av armerad aluminiumfolie. Aluminiumfolien har som uppgift att begränsa fuktflödet in till installationen. Ytskiktet försluts med hjälp av en fabriksapplicerad dubbelhäftande tejp i längdskarven. Kalla rör Vid montage på kalla installationer skall isolervaran ha en väl fungerande ångbroms (al-folien). Dessutom måste samtliga skarvar fogtätas med PAROC Tejp AluCoat Armerad alternativt PAROC Tejp AluCoat. En förutsättning för att montering av PAROC Section AluCoat T skall ske på ett tillfredsställande sätt är att ytor som skall tejpas måste vara rena och torra. Vid svåra förhållanden rekommenderas att dessa ytor tvättas med t ex T-sprit. När montaget utförs bör temperaturen i lokalen samt på ingående material vara minst +10 C. Vår rekommendation är också att montaget säkras på följande sätt: Rörskål med innerdiameter 89 mm och större ska alltid säkras med för zinkad stål tråd eller minst två band per rörskål. Rörskålar med innerdiameter 76 mm och mindre säkras också med förzinkad ståltråd alternativt band om risk finns för spänningar i rörskålarna efter mon taget. Rörskål som inte säkras med ståltråd eller band skall säkras med tejpförband i ändarna och på mitten av rörskålen. Längdskarv När rörskålen lagts runt röret dras skydds - pappret av från tejpen. För att skyddspappret lättare skall kunna av lägsnas är detta försett med sk finger lift. Vik ner överlappen mot rörskålen och tryck så hårt att tejpen fäster mot folieytan. Se till så att det inte blir någon spalt vid rörskålsslitsen, men undvik att sträcka onödigt hårt i överlappen. För att få tillräckligt tryck i tejp fogen skall en spatel eller liknande verktyg användas. Böj Böjar tillverkas på vanligt sätt med segment skurna ur PAROC Section AluCoat T. Böjen fogtätas sedan med PAROC Tejp AluCoat eller PAROC Tejp AluCoat Armerad. Avstick Samtliga skarvar, t ex mellan två rörskålar, avstick, pendlar od, skall fogtätas med PAROC Tejp AluCoat eller PAROC Tejp AluCoat Armerad. Där det är möjligt bör 75 mm bred tejp användas. Avsluta den tvär gående tejpen med en så kallad viksäkring. Avslut Vid avslut lindas aluminiumtejpen runt rörskålen och sedan ner mot röret. Synliga avslut kan därefter förses med gavelmanschett som låses med förzinkad ståltråd. Tänk på Tänk på att PAROC Section AluCoat T är ett mycket bra alternativ i de flesta fall av komfortkyla. Använd 75 mm bred PAROC Tejp AluCoat alternativt PAROC Tejp AluCoat Armerad vid fogtätning. Använd viksäkring. PAROC Section AluCoat T är tillverkad av obrännbart material och uppfyller krav på ytskikt klass 1. Se typgodkännande nr 0217/94. Yttemperaturen på PAROC Section AluCoat T får ej överstiga 80 C. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se sidan 18. Så här görs en viksäkring. 30

31 montage Montering av PAROC Plastplåt PAROC Plastplåt används när man t ex önskar ett estetiskt utförande. En annan fördel är att installationen är lättare att hålla ren. PAROC Plastplåt används på inomhusförlagda rör som är isolerade med rörskålar. PAROC Plastplåt är typgodkänd enligt TG 3255/82. I vårt ytbeklädnadssystem finns plastplåt i färgerna vit (NCS 0502-Y) och grå (NCS 1502-Y). PAROC Plastplåt monteras med hjälp av PAROC Handstift. Stiften sticks in i hand verk tyget och trycks genom plastplåten. Avståndet mellan stiften ska vara cm. Håltagning för stiften behövs inte efter som dessa även fungerar som syl. Detta montagesätt kan dock inte an vändas när PAROC Plastplåt monteras på en isolervara med ångbroms. För att inte göra hål i ångbromsen monteras PAROC Plastplåt istället med lim. Böj Böjarna monteras först och hålls fast med tejp eller ståltråd tills rakplåten är monterad. Böjen tillåts expandera så att de runt omgående skarvarna mellan böj och rak plåt blir täta. Plastböjar finns för 45 och 90 böjar (3s). Avstick Vid avstick skärs ett avpassat hål i rakplåten som skall monteras på huvudledningen. Från hålet görs ett snitt till ytterkanten på rakplåten, var efter denna monteras på huvudledningen. Längdskarv Rakplåten kapas till på arbetsplatsen i längder som är anpassade till det isolerade rörets omkrets. Den längsgående skarven skall överlappas med minst 30 mm. Tillkapningen kan ske med kniv eller sax. Rakplåten är förrundad och sluter sig där för själv runt isoleringen. Den runtomgående skarven överlappas med minst 50 mm. Avslut Vid synliga avslut används PAROC Gavel man schett. Manschetterna låses med förzinkad ståltråd. 31

32 montage Montering av PAROC Aluett PAROC Aluett är en tunn mönsterpräglad aluminium plåt, som används som ytbeklädnad på inomhusförlagda rörledningar som är isolerade med PAROC rörskålar och där krav ställs på ytskikt klass 1. PAROC Aluett monteras med hjälp av metallstift (PAROC Handstift Aluett). Stiften sticks in i handverktyget och trycks genom alu minium plåten. Stiftet låses genom att handverktyget vrids ett kvarts varv. Avståndet mellan stiften ska vara cm. Detta montagesätt kan dock inte an vän das när PAROC Aluett monteras på en isolervara med ångbroms. För att inte göra hål i ångbromsen monteras PAROC Aluett då istället med smältlim. Böj Böjarna monteras först och hålls fast med tejp eller ståltråd tills rakplåten är monterad. Böjen tillåts expandera så att de runtomgående skarvarna mellan böj och rak plåt blir täta. PAROC Aluettböjar finns för 45 och 90 böjar (3s). Avstick Vid avstick skärs ett avpassat hål i rak plå ten som skall monteras på huvudledningen. Från hålet görs ett snitt till ytterkanten på rakplåten, var efter denna monteras på huvudledningen. Längdskarv Rakplåten kapas till på arbetsplatsen i längder som är anpassade till det isolerade rörets omkrets. Den längsgående skarven skall överlappas med minst 30 mm. Tillkapningen kan ske med kniv eller sax. Rakplåten är förrundad och sluter sig där för själv runt isoleringen. Den runtomgående skarven överlappas med minst 50 mm. Avslut Vid synliga avslut används PAROC Gavel man schett. Manschetterna låses med förzinkad ståltråd. 32

33 montage Montering av PAROC Nätmattor För att nätmattan ska ha rätt isolertjocklek även efter montaget måste den kapas till rätt längd, dvs den färdiga isoleringens omkrets. Vid montaget skall skarvarna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Stift och bricka För att förhindra nedhängning på under sidan av breda, rektangulära kanaler kan man pressa mattan mot kanalen med hjälp av stift och bricka. Flerlagsisolering Vid isolering i två eller flera lag bör såväl längd- som tvärskarvar förskjutas så att genomgående spalter förhindras. Kramla En metod är kramling med specialtång. Skarvarna kramlas med ett avstånd på ca 100 mm. Vertikala montage För att undvika att nätmattorna trycks samman bör man avlasta var tredje matta på lämpligt sätt, t ex genom att utnyttja flänsar, upphängningsanordningar eller närliggande byggnadsdelar, eller med hjälp av stift och bricka. Tänk på Om användningstemperaturen är över ca 250 C skall PAROC Wired Mat 80 användas i stället för PAROC Wired Mat 65. Det varmförzinkade trådnätet klarar temperaturer upp till ca 300 C. Över denna temperatur skall glödgat järntrådsnät användas. Observera detta vid t ex flerlagsisolering. Observera att komfortytskiktet kan bli missfärgat om det utsätts för temperaturer över ca 80 C. Vid stora isolertjocklekar och/eller när flerlagsisolering är aktuell kan det ur t ex ekonomisk synpunkt vara intressant att använda kombinationer mellan olika produkter, t ex PAROC Wired Mat 80 och PAROC Wired Mat 65, PAROC Wired Mat 65 och PAROC Lamella Mat 35 AluCoat osv. Den produkt som har högst densitet ska då alltid placeras närmast kanalen. Observera att brandisoleringen alltid ska monteras närmast kanalen. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS Sy En annan metod är att sy skarvarna med förzinkad ståltråd, som förs genom maskorna en bit från skarven med en stygn längd av ca 100 mm. Tråden knopas minst en gång per enhet. Montering kan även ske på annat likvärdigt sätt. Horisontella montage När aluminium- eller metalliserad stålplåt används som ytbeklädnad på horisontella kanaler bör isoleringen avlastas med av ståndshållare, detta för att undvika form- eller tjockleksförändringar på isoleringen. 33

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare BYGGREGLER 2012 Isolera rätt Pocketguide för hantverkare mars 2012 Inledning Rockwool AB vill med denna handbok ge dig en överblick över produkter och tjänster som vi kan erbjuda. Syftet har varit att

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus

Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus En undersökning av värmeförluster i varmvattencirkulationen och i vilken omfattning förlusterna kommer huset tillgodo Malin Alros Master of Science Thesis

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat B4-01 2008-03 I den här handboken visar vi möjligheter för att bygga energieffektivt och komfortabelt i nordiskt klimat med Sverige som utgångspunkt. Isover Multi-Comfort

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering - En studie om lättbetonghus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggteknik / Byggvetenskaper Examensarbete: Jimmy Tran Modi Nezami Copyright Jimmy Tran, Modi Nezami LTH

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:30 ers.sep-98 Utg nov-02 System Platon Golv proffsskyddet för alla golv Mjukt sköna golv mot fukt, lukt och oljud System Platon Golv pro Med System Platon Golv får du

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem. Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem. Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem Åsa Wahlström Agneta Olsson-Jonsson Lars Ekberg EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFORSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM BREEAM SE Svensk Manual för Nybyggnad och Ombyggnad Version 1.0 We shape our buildings; thereafter they

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer