s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och"

Transkript

1 I rl 't I h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. TCIKD$INVG AV B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S IV O FR.XVIAt STAD G/\EI s 28 l(7)

2 Rekornmendation fcir tolkning av S 28 Bostadsrlittshavaren har en till tiden obegrlnsad nyttjanderiitt till sin liigenher. Fdreningens hus, och diirmed ocksl de enskilda llgenheterna, [gs emellertid av bostadsriittsfdreningen. Lltan stirskild lag- och stadgebestiimmelse skulle det dtirfrir vara bostadsriittsfcireningens uppgift att svara fdr underhall av saval i[genheterna som dvriga utrymmen ihuset. Innebdrden av bostadsrdttshavarens underhillsskyldighet Hr att han skall dels vidta de reparationer som behcivs, dels svara fcir kostnaderna fcir itgzirdenra.han iir alltsa slcyldig att pi egen bekostnad ombesorja tapetsering, mtlning och andra reparationer s[ att l?igenheten hilis i gott skick. Vad som dr att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller bostadsr;ittsfcireningens stadgar. Frigan fir bedcimas efter en alimiin viirdering med hdnsy'n till husets ilder m.rn. Av Bostadsgarantis monsterstadgar och Adef6rvaltnings normalstadgar for bostadsrattsforeningar, 28 $, framgir att bortsett fran milning, svarar fdreningen fcir underhill av radiatorer och de anordningar fri.n stamledningar for avlopp, v6rme, gas, elektricite[, vatten, rokgingar och ventilation som foreningen forsett lilenheten med. Om bostadsrdttshavaren sjiilv utrustar l2igenheten med installationer som avviker frin den standard som iir godtagen av bostadsrdttsforeningen, ansvarar bostadsr[ttshavaren sj [lv f6r installationerna. Om bostadsriittsforeningens fastighetsfors?ilcing tdcker skada pa egendom, som bostadsriittshavaren ansvarar for, tas skadan p[ fastighetsforslikringen. Bostadsrd ttsh av aren svarar em el I erti d f6r sj iilvri sken. Bostadsrittsforeningen kan gi utover sitt ansvar betriiffande underhill i bostadsrfrttshavatens ld,genhet, om siirskilda omstlindigheter motiverar detta, men kan inte ut6ka bos tadsrdttshavarens ansvar enli gt stadgarna eller bostadsr?ittslagen. Hiir f6ljer en forteckning over byggnadsdelar, inredning och utrustning samt etgerder som bostadsrittshavaren respektive bostadsriittsforeningen ansvarar fdr. Vi vill dock understryka att det finns tolkningsmojligheter som glr utover hiir framforda synpunlcer och rekommendationer. 2(7)

3 BYGGDEL ANSvAR MEDL. ANMARIiNINGAR l. Kiiksutrustning Diskmaskin Kyll och frysskap Spis Kciksfliikt!t r r Fdreningens ansvar om flikten ingar i husets ventilationssystem 2. WS-artiklar Tv:ittstAll, :r bid6 Blandare, dusch, i( + duschslang, vattenlas, bottenventiler, packni n gar WC-stol Badkar Duschkabin Tviittmaskin Torkskip med inredning Diskbiinksbeslag Tvdttblnk och tv5ttllda Ventilationsfilter Ventilationsdon Vattenradiatorer med ventiler och termostat Kall- och varmvattenledningar Avloppsledningar Golvbrunn och sil inkl. avloppsrensning tr rt,f Anordning f6r vattentillforseln, byte och rengorning Byte och rengdrning av t.ex. filter i k6ksliakt FrAn- och tilluftsfilter Medlemmen svarar f6r malning Medlemmen svarar for malning Medlemmen svarar fdr mllning SiC 3 rnd;ac 9?-01 -i 3(7) :E++:+,

4 BYGGDEL MEDL. ANMARKNINGAR Donblad, karm, foder Dbnblad, karni, foder Llscyl inder, llskistor, och beslag Handtag och besiag Mekanisk ringklocka Brevinkast NamnskYIt T?itningslister Avser ytbehandling utsida ytterdon Enstaka justerin 4. GoIv i liigenhet Ytbehandling, Ytbening och byte InH. tii$kikt i vatrum 5.lnnerviigga.r i Itigenhet Ytskikt, 1.ex. lapeter' milnine -ller annan ytbeliiggnin inkl.htskikt i vitrum 6. Innertak i Iiigenhet Ytbeliiggning och lnvlindig mllning av karmar och blgar samt mellan bagar Yttre mlhring Fdnsterblgar Fonsterglas Spaniolett inkl' han 4(7)

5 BYGGDEL ANSvAR I\[EDL. ANI\[ARKNINGAR Fiinster och frinsterdtirrar forts Beslag Fdnsterbiink Persienner och marliiser Viidringsfilter T?itningslister Springventil :fr r 8. Balkong MAlning av balkonggolv samt insida pi balkongfronter VAdringsstlillning och beslag OdlingslAdoi Ovrigt, t.ex. sidopartier av trd eller betons + ti t< MA'lning av utsida balkongtak, balkongsida och balkoneskiirm 9. Ovrigt Inredningssnickerier ic.yddstiill Badrumsskip Hatthylla Glober till kciks-, rr Skip, lidor badrums- och toalettbelysning inv?indiga trappor i ltigenhet t Innerdcirrar rl. Tr6sklar, socklar, foder och lister Gardinstiinger :f Torkst?illning Beslag s(7)

6 BYGGDEL ANSvAR IUEDL. ANMARKNINGAR Fiinster och fiinsterdiirrar forts Beslag FOnsterbiink Persienner och markiser Viidringsfilter T?itningslister Springventil r, ( :F 8. Balkong MAlning av balkonggolv samt insida pi balkongfronter Viidringsstlillning och beslag 0dlingslAdoi Ovrigt, t.ex. sidopartier av trd eller betons rt tt( +,F MA'lning av utsida balkongtak, baikongsida och balkoneskirm 9. Ovrigt Inredningssnickerier Ill,ddstiill Badrumsskip Hatthylla Glober till kciks-, rf rf SkAp, lidor badrums- och toalettbelysning inv[ndiga trappor i l?igenhet Innerdcirrar rf Trosklar, socklar, foder och lister Gardinstiinger Torkst!iilning Beslag :[ 50)

7 v B}'GGDEL ANSvAR MEDL. ANMARKNINGAR 10. Elartiklar Elanikiar,l..4 Stigarledning till "proppskap Utrustning i llgenhet.o.m. "proppsklpet" II. Fiitdd m.m. KAllar- och vindsf6n'f,d som tillhcir ligenheten Fristlende forrad som tillh6r liigenhet Sopskip el liknande Carage tillhdrande ligenheten Avskiljande nzitr';igg i forr5d och garage,r t( r {( Samma regler som ltir lligenhet betriiffande golv, vdggar, tak, dcirrar, inredning o.s.v. Samma regler som fdr lligenhet betriiffande golv, vziggar, tak, d6rrar, inredning o.s.v. Samma regler som for liigenhet betr[ffande golv, vliggar, tali, donar, inredning o.s.v. Samma regler som fcir lligenhet betrlffande golv, viiggar, tak, donar, inredning o.s.t'. 6(7)

8 G'enerellt F6r samtliga byggdelar, utnrstning, installationer m.m., som fcireningen enl.igt S 28 ansvarar for, giilier att foreningen svarar fcir enheter inom ramen for grundstandard, dvs den grundstandard Iagenheten hade da huset byggdes (eller byggdes om). Allt diirut6ver svarar medlemmen f6r, iven fdr t ex en standardblandue i en utdkad installation. For tillval i samband med nybyggnad (och ombl'ggnad) glller motsvarande regler. Om mcdlemmen b1'ter ut crrheter, diir fdreningen delvis ansvarar fcir underhallet - t.ex. tviittstiill med blandare - bor detta ske i sarnrad med styrelsen. Inre och yttre underhatt ftir bostadsrittsfii;gningar Lagstiftning Frlgan om ligenheternas inre underhaitbehandlas i7 kap 12$ bostadsrlttslagen (1991:614). Den har foljande lydelse: Bostadsriinshavaren svarar inte fi)r reparationer av de stamledningar fir avlopp, viirme, gas, elek' tricitet och vatten som fc)reningen ft)rsett liigenheten med. For reparationer pd grund av brard- eller t'attenledningssl<ada svarar bosladsriittshavaren endast om sl'ndan uppkommit Senom eget _vdllarule ellcr genom vardstt;shct ellerfi)rsummelse av ndgon som hdr tiii lwns hushdll eller gd.rtar honoy eller-av ndgon annan som han inrymt i liigenheten eller som fuir utfor arbete for hans rril,ning. I frdga or4blandslada som bostadsrtinshivaren sjtilv inte vdllat gtiller vad som sagts nu endast om bostadsrtittshavaren brustil i den omsorg och tilkyn som han bon iakna. Andra srycket andra meningen gciller i tilhmpliga delar om detfinns ohyra i lcigenheten." I Bostadsgarantis miinsterstadgar och Adeftirvaltnings normalstadgar slgs i $ 28 ftiljande: "Bostadsriinshavaren stall pd egen bekosnad hnlla liigenheten i gon skiclg om inte ndgot anrutt bestcimts i stadgama eilerfiijer-av andra eller tredje stycket. Defta gtiller dven marken, om sddan ingdr i uppldtelsen- Bostadsriittshavaren skall pi egen bekostnad till det inre hilla liigenheten jintte tillhorande uti-\'mmen i gott skick. Detta giiller aven marken, om sidan ingir i uppliltelsen. Tili lligenhetens inre rdknas:. rummens viiggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.. inredning och urrrstning i kdk, badrum och bvriga utrymmen i ltigenhete! gelqm ledning.ar. och ovrila installationei for vatten, avlopp, v[rric, gas, ventilation och el (inkl. proppskip) till de delar dcssa bcfinner sig inne i l[gehheten och intc lir stamledningar.. glas och bagar i liigenhetens ytter- och innanfdnster.. liigenhetens ytter- och innerddrrar samt. svagstromsanliggningar. Bostadsr?ittshavaren svarar dock inte for mllning av yttersidorna av ytterfonster och 1'tterd6rrar och inte heller f6r annat underhili iin mlining av radihorcr eller av de anordningar frln stamledningar fcir avlopp, vlrme, gas, eiektricitet, vatten, rdkgangar och ventilation som foreningen f6rsett lsgenheten med. BostadsrAttshavaron svarar for reparation p[ grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skarlan uppkommit genom eget vallande elleigenom vardslbshet eller f6rsummelse av nlgon-som hdr till hlns hushill eller som giistar honom ellcr nagon annan som han inrymt i liigenhetcn eller som d[r utfcir arbete f6r hans riikning. IfrAga orn brandskada som bostadsrdtshavaren sjiilv inte vall4 giiller vad som sagts nu endast om dostadsrf,ttshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta Tredje stycket fdrsta punkten giller i rillirmpliga delar om det finns oh1'ra i legenheeino rr-0,-0, 7(7)

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT. För dig som trivs med både frihet och ansvar

ATT BO I BOSTADSRÄTT. För dig som trivs med både frihet och ansvar ATT BO I BOSTADSRÄTT För dig som trivs med både frihet och ansvar BOSTADSRÄTTEN GER DIG INFLYTANDE ÖVER DITT BOENDE Bostadsrätten är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du får i hyresrätten,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen

Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen 746000-2178 Bostadsrättsföreningen Häggen Innehåll 3 Föreningens firma och ändamål 3 Bostadsrätt och bostadsrättshavare 3 Medlemskap 3 Upplåtelse 4 Avsägelse av bostadsrätt

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs på ett föreningsmöte 2006-12-18 i samband med ombildning till bostadsrättsförening. Stadgarna är Bolagsverkets standardstadgar.

Läs mer

Stadgar För Bostadsrättsföreningen Boken I Höllviken

Stadgar För Bostadsrättsföreningen Boken I Höllviken STADGAR register Brf Boken I Höllviken FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift

Läs mer