bostadsratten? - ron BosrADSRArrsr0nruNGAR som ANTAGTT HSB RrKSF0neuNo N0RMALSTADGAR 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bostadsratten? - ron BosrADSRArrsr0nruNGAR som ANTAGTT HSB RrKSF0neuNo N0RMALSTADGAR 2003"

Transkript

1 Vem sk underhill bstdsrtten? - rn BsrADSRArrsr0nruNGAR sm ANTAGTT HSB RrKSF0neuN N0RMALSTADGAR 2003 \+-t \rr,/ ' *;t dx. i) tm 'ilrr- (i,l

2 Vgledning fr underhillsnsvret en bstdsrittsfrening gziller i str drg tt bstdsrittshvren nsvrr fr tt underhill ligenhetens inre, med undntg fr ledningr fr vlpp, virme, gs, elektricitet ch vtten m freningen hr frsett ligenheten med ledningrn ch dess ljinr fler in en ligenhet. Detsmm giller ventiltinsknler ch nrdning fr infrmtinsverfring. den min ledningrn eller nrdningrn i l:igenhe ten beh ver mils nsvrr bstdsrittshvren fr det. Till ligenheten rikns dven blkng, uteplts, frrid ch dylikt m sidnt ingir i upplitelsen. Till underhillsnsvret hr dven nsvret fr tt reprer skd sm uppkmmit. Bstdsrdttsfreningen nsyrr fr tt underhill llt sm inte tillhr bstdsrd,ttshvrens underhillsnsvr. Underhillsnsvret reglers i sin helhet v bestimmelsern i 7 kp z $, 4 $ ch rz $ bstdsrittslgen med de frq'dlignden ch n'ikelser sm nges i underhillsprgrfen i freningens stdgrx. Dess bestimmelser 1r infrd i slutet v brschl,ren. Eftersm det kn vr svrt tt dr grdnsen melln freningens ch bstdsrittshvrens underhallsnsvr enbrt med ledning v stdgetexten hr pi fljnde sidr gjrs en mer detljerd genmging \'\-em sm nsvrr fr vd i bstdsritten. Denn vdgledning br lltid liss tillsmmns med lgen ch stdgrn. Viss punkter i genmgingen frmgir inte uttryckligen v lgen eller stdgrn utn ir en tlkning v dess eller v den rittsprxis sm utvecklts pi mradet. Vd iir mitt nsvr? nnebrden v underhallsnsvret ir tt den nsvrige, vsett m det d:r bstdsrittshvren eller freningen, dels skll vidt de reprtiner ch underhillsitgirder sm behvs, dels svr fr kstndern fr itgirdern. Dett giller vsett m skdn uppstitt genm eget eller nnns villnde eller genm lyckshindelse. Bstdsrittshvren ir lltsi skyldig tt pi egen bekstnd mbesrj underhill sm exempelvis tpetsering, milning, underhill v bdrum smt reprer skdr sm uppstir si tt ligenheten hills i gtt skick. Vd sm ir tt betrkt sm "gtt skick" precisers inte i lgen eller stdgrn utn fir bedms med hinsyn till husets ilder m m. Bdrum skll vr funktinsduglig ch til tt nvinds pi sitt sm sker i respektive ligenhet. Bstdsrttshvren fir nturli gn'is ge - gn nnn i uppdrg tt utfr de itgdrder sm hn nsvrr fr. Bstdsrdttshvren bir nst'ret fr tt rbetet utfrs pi ett fckmissigt sitt. Efter verenskmmelse melln freningen ch bstdsrttshvren kn freningen utfr sidnt rbete. Freningen ir dijimstilld med vrje nnn uppdrgstgre.

3 Brnd- ch vttenledningsskd Ett undntg frin denn nsvrsfrdelning giller fr reprtiner efter brnd- eller vttenledningsskdr sm drbbt det sm nrmlt ir bstdsrittshvrens nsvrsmrd.de. Med vttenledningsskd vses skd till fljd v tt iedning fr tppvtten (kllt eller vrmt vtten) ickt. Bstdsrittshvren nsvrr i dess fll endst fr tt reprer skdn m den uppkmmit genm virdslshet eller frsummelse frin hnm sjdlv eller v nign sm hr till hns hushill eller gistr hnm. Smm nsvr hr bstdsrd:ttshvren fr nign sm hn inrymt i sin ldgenhet eller sm dir utfr rbete fr hns rzikning. Fr skd i ligenheten till fljd v tt ledning fr r.4pp eller virme lickt giller diremt nsvrsfrdelningen i enlighet med det inre underhallsnsvret, se vn. Nir det gdller brndskd sm bstdsrittshvren inte sjilv villt giller nsvret endst m bstdsrittshvren brustit i den msrg ch tillsyn hn brt iktt. Skdestind Den underhillsnsvrige ir nturligwis fri tt frsk fir ersdttning fr sin kstnder fr r-rnderhll eller reprtin v nign sm ir betlningsnsvrig pa nnn grund d"n underhillsnsvret. \'id ett fktiskt skdetillfdlle kn siledes det slutlig betlningsnsvret, t ex pi grund v skdestndsrdtslig principer, hmn pi den sm genm lrdslshet eller frsumlighet villt skdn. Det fir-rns ven srskild bestimmelser i 7 kp :! ch 4 S bstdsrttslgen sm bl innebir tt freningen str med det slutlig betlningsnsvret m skdn i ldgenheten rskts v tt freningen isidstt sin reprtinsskyldighet vd giller det sm freningen bir underhillsnsvret fr. Den betlningsskyldige kn nturligtvis krdv ersittning frin sitt frsikringsblg i enlighet med villkren i frsdkringsvtlet. Vem sm ir slutligt betlningsnsvrig hr emellertid inget med underhillsnsvrets frdelning tt gr. Om fdreningen tr iiver en underhallsitgiird sm bstdsrttshv ren svrr fiir smbnd med mfttnde underhill eller mbyggnd v freningens hus sm berr bstdsrittshvrens ligenhet (t ex stmrenvering) fir freningen genm stimmbeslut, dven mt en enskild bstdsrittshvres vilj, it sig tt utfr ch bekst sidn underhillsitgirder sm nrmlt iligger bstdsrittshvren. Underhillsitgirden i ligenheten skll h ett nturligt smbnd med freningens vrig itgirder ch skll utfrs till sedvnlig stndrd. Om itgirden innebir tt lgenheten kmmer tt frindrs, t ex tt vetrumstpet i bdrum ersitts med kkel, krd"vs tt bstdsrittshvren hr gitt med pi frindringen eller tt beslut m frdndringen fttts pi stimm med tvi tredjedels mjritet ch beslutet sedn gdkinns v hyresnimnden. * nnehdllet i denn trlcksk utgdrfrdn underhd,llsprgrfen i dert \delse den hr i 2003 rirs nrmlstdgr fdr HSB bstd srrittsjdren i n g.

4 Frdelningen i listn nedn gdller fr egendm sm freningen hr frsett ligenheten med. Bstdsrittshvren svrr lltid fr egn instlltiner ch sidnt sm tidigre ligenhetsinnehvre litit instller. Byggdel Vdggr i l5genhet Liigenhetsvskiljnde ch bdrnde viigg lcke bdrnde innerviigg Ytskikt pi viigg inklusive underliggnde behndling sm krdvs fr tt nbring ytskiktet Brf:s* Brh:s* Anmdrkningr nsvr nsvr q lnsidn v lgenhetsvskiljnde ch biirnde vegg, t ex tpet ch puts, inkl fuktislernde skikt i vtrum, Glv Ytskikt pi glv inkl underliggnde behndling sm krvs fdr tt nbring ytskiktet lnnertk i ldgenhet lnnertk inklusive underliggnde behndling sm krdvs fr tt nbring ytskiktet Diirrr Ytbehndling utsid ytterdrr Ytterdrr inklusive ytbehndling insid, lister, fder, krm, tdtningslister, 16s inkl iscylinder, l6skist, beslg, nycklr, hndtg, beslg, ringklck m m lnnerdrr Fiinster ch fiinsterdiirr m m Krm ch bige Yttre milning Gls, sprjs, kitt Beslg, spnjlett, hndtg, gangjrn, tdtningslister m m lnre milning simt milning melln bigrn WS-rtiklr m m Avlppsledning med glvbrunn Kldmring Tviittstiill, Blndre, vttenl6s, vstdngningsventil, bttenventil ch pckning. Bdkr, duschkbin ch duschslng. WC-stl Tviittmskin, trktumlre. Trkskip, Tviittbnk Kll- ch vrmvttenledning inklusive rmtur T ex tr6d-eller kemsvetsd glvmtt, kermisk plttr. Bkmliggnde uktislernde skikt, prkettglv inkl underliggnde snd. T ex puts ch stucktur. Om fnsterdrjrr (blkngdtjn) se srskild rubrik. Vid byte v drr sk gdllnde nrmer ftjr ljud ch brndklssning uppfylls, Freningen nsvrr {cjr rensning v vlppsledning, brh svrr fr rensning v glvbrunn. r Till de delr sm ir synlig i lgenheten ch br frsrjer den egn lgenheten. Ventiltin ch viirme Ventiltinsknler smt kksfldkt ch spiskip sm utgr. del v husets ventiltin Ventiltinsdn Utluft sdn, springventil Vdringsfilter smt filter till kksfldkt ch spiskip Vttenrditr, vrmeledning, ventil, termstt Elektrisk glwiirme, hnddukstrk l i l l. l j i 0m den tjenr fler n den egn ldgenheten. Mlelning svrr bstdsrttshvren {r. Sm bstdsrttshvren hr frsett lgenheten med 4

5 Byggdel Anmdrkningr Kiiksutrustning Diskmskin, diskbnk, kyl ch frys, spis ch mikrvigsugn.: El-rtiklr Sdkringssk6p ch elledningr i ldgenhet Belysningsrmtur, eluttg, strmbrytre ch jrdfelsbrytre Byte v siikring FiirrAd, gemensmm utrymmen m m Gemensmm utrymmen. Frrid upplitet med bstdsrtt ch liknnde utrymmen tillhrnde ldgenheten Grge upplitet med bstdsrdtt Mrk, uteplts m m Underh6ll v mrk sm inte ir uppliten med bstdsriitt. Underh6ll v mrk sm iir upplsten med bstdsrdtt Snskttning ch renhillning Avrinning v dgvtten frin tkenss Blkng ch ltn M6lning v blkngtk, sid ch utsid v blkngfrnt Ytbehndling v blkngglv smt insidn v blkngfrnt Gls pi inglst blkng,/ttn 6vrigt Brskmin, eldstd, ppen sp's, kke -=- Rensning v rkging fr ppen spis - - s:- '-':- -::-. frsett liigenheten med lnredningssnickerier, scklr, fder cc- s:e. Kryddstiill, bdrumsskip, kldhyil cci e".-':-: -'::- -g Trkstdllning i bdrum lnvindig trpp i lgenhet Anrdning fr inf rmtinsverfring Brndvrnre Till de delr sm r synlig i lgenheten ch br frsrjer den egn lgenheten. lgenhet ch tillhrnde utrymmen. Smm regler sm fdr underhll v lgenheten. Smm regler sm fr underhll v ldgenheten, 0m inte nnt reglerts i nyttjnderttsvtl med bstdsrdttshvren. Smm regler sm frir underhsll i ldgenheten. Skll flj freningens instruktiner m sktsel. Gdller t ex blkng, ltn eller uteplts. Ytbehndling ch m6lning utfres enligt freningens instruktiner. Mtsvrr vd sm gller fr fnster nr freningen fdrsett lgenheten med dess. Ovrig fll br reglers genm vtl melln brh ch brf. Freningen svrr rnte fr rkg6ng i kkelugn Aven invndig stege till vind. Till de delr sm dr synlig i legenheten ch br frsrjer den egn lgenheten.. Brf = bstdsrttsfren ng = Br' = l:s:.::':::-:.:':

6 (ltdrg.frdn HSBs ld,ng nrmktclgr (2003 drs) fdr bstdsrrittsftrening Bstdsrdttshvrens riittigheter ch skyldigheter $36 BstrJsrrittshren skll pi egen bekstnd hill ligenheten i gtt skick. Det innebir tt bstdsrittshvren nsvrr fr tt sivdl underhill sm reprer ligenheten ch tt bekst itgirdern. Freningen svrr fr tt huset ch freningens fst egendm i vrigt d'r vdl underhillet ch hills i gtt skick. Bstdsrittshvren br teckn frsikring sm mfttr det underhills- ch reprtinsnsvr sm fljer v lg ch dess stdgr. Bstdsrittshvren skll flj de nvisningr sm freningen limnr betrffinde instlltiner rseende vlpp, virme, gs, el, vtten, ventiltin ch nrdning fr infrmtinsverfring. Fr viss itgirder i ligenheten krdvs styrelsens tillstind enligt $ 4 r. De itgirder bstdsrittshvren vidtr i ligenheten skll lltid utfrs fckmlssigt. Till liigenheten hr blnd nnt: i-j ytskikt pi rummens viggr, glv ch tkjimte den undprliggnde behndling sm krdvs fr tt nbring ytskiktet pi ett fckmissigt sitt. Bstdsrdttshvren nsvrr cksi fr fuktislernde skikt i bdrum ch vtrum, l icke bdrnde innervdggr, stucktur, i-l inredning i ligenheten ch vrig utrymmen tillhrnde ld:genheten, exempelvis: snitetsprslin, kksinredning, vitvrr sism kyl/ frys ch wittmskin; bstdsrittshvren svrr cksi fr el- ch vttenledningr, vstingningsventiler ch i frekmmnde fll nslutningskpplingr pi vttenledning till denn inredning, ligenhetens ytter- ch innerdrrr med tillhrnde lister, fder, krm, titnin gslister, lis inklusive nycklr m m; bstdsrittsfreningen svrr dck fr milning v ytterdrrens yttersid. Md byte v ligenhetens ytterdrr skll den ny drren mtsvr de nrmer sm vid utbytet giller fr brndklssning ch ljuddimpning, n il gls i fnster ch drrr smt sprjs pi fnster, till fnster ch fnsterdrr hrnde beslg, hndtg, gingjzirn, tzitningslister m m smt milning; bstdsrittsfreningen svrr dck fr milning v utifrin synlig delr v fnster/fnsterdrr, i,l milning v rditrer ch virmeledningr, n ledningr fr vlpp, gs, elektricitet, vtten ch nrdningr fr infrmtinsverfring till de delr de dr synlig i ligenheten ch be{dnr endst den ktuell ligenheten, u x n n il f n t_l il rmturer fr vtten (blndre, duschmunstycke m m) inklusive pckning, vstingningsventiler ch nslutningskpplingr pi vttenledning, klimringen runt glvbrunnen, rensning v glvbrunn ch vttenls, eldstdder ch brskminer, kksflikt, klfilterflikt, spiskip, r'entiltinsdn ch ventiltinsflikt, med undntg fr bstdsrittsfrenin gens underhllsnsvr enligt sist stycket. nstlltin v nrdning sm piverkr husets ventiltin kriver styrelsens tillstand enligt $ 4r, gruppcentrl/sikringsskip ch dirifran utgiende synlig elledningr i ligenheten, brytre, eluttg ch fst rmtllrer, brndvrnre, elektrisk glwd'rme, sm bstdsrittshvren frsett ligenheten med, hnddukstrk; m bstdsrdttsfreningen frsett ligenheten med vttenburen hnddukstrk sm en del v ligenhetens virmefrsrjning nsvrr bstdsrittsfreningen fr underhillet, egn instlltiner. i 6

7 Fr reprtin pi grund v brndskd eller vttenledningsskd (skd p6" grund v utstrmmnde tppvtten) svrr bstdsrd"ttshvren endst i begrinsd mfttning i enlighet med bstdsrittslgen. Dett giller dven i tilliimplig delr m det finns hlr i ldgenheten. ngir i upplitelsen frrid, grge eller nnr ligenhetskmplement hr bstdsrd:ttshvren smm underhills- ch reprtinsnsvr fr dess utrprlmen sm fr ligenheten enligt rn. Dett gdller dven mrk sm ir uppliten med bstdsritt. Om ldgenheten dr urrustd med blkng, ltn eller hr till ligenheten mrk/uteplts sm ir uppliten med bstdsritt svrr bstdsrdttshvren fr renhillning ch snskttning. Fr blkng / ltn svrr bstdsrittshvren fr milning v insid v blkngfrnr/ltnfrnt smt glv. Milning utfrs enligt bstdsrdttsfreningens instruktiner. Om ligenheten ir utrustd med tkterrss skll bstdsrd'ttshvren dirutver se till tt vrinning fr dgvtten inte hindrs. Vdd vser mrk/uteplts ir bstdsrittshvren skyldig tr flj freningens nvisningr gillnde sktsel v mrken /utepltsen. Bstdsrittshvren rir skyldig tt rill freningen nmil fel ch brister i sidn ligenhetsutrustning/ledningr sm freningen svrr fr enligt denn stdgebestdmmelse eller enligt lg. B s t d s riit t sfi rcn i n ge n svrr fr reprtiner v ledningr fr rlpp. r'drme, gs, elektricitet ch rtten. m freningen hr frsett llgenheten med ledningrn ch dess {inr fler dn en ligenhet. Detsmm giller lr tenrildnsknler. Freningen hr d5.rutver underhllsnsvret fr ledningr fr rlpp, gs. elektriciter. \'nen ch nrdningr fr infrmtinsverfring sm freningen frsett ligenheren med ch sm inte ir synlig i ldgenheten. Bstdsrittsfreningen nsvrr vidre fr underhll v rditrer ch vd:rmeledningr i ligenheten sm freningen frsett ligenheten med. Freningen svrr cksi fr rkgingr (ej rkgingr i kkelugnr) ch venriltinsknler sm freningen frsett lsgenheten i med smt dven fr spiskip/kksfldkt sm utgr del v husets ventiltin. $41 Bstdsrittshvren fir inte utn sq/relsens tillstind i ligenheten utfr itgird sm innefttr t. ingrepp i en birnde knstruktin, z. zindring v befintlig ledningr fr vlpp,' vd'rme, gs eller vtten, eller 3. nnn visentlig frindring v ld:genheten. Styrelsen fir inte vigr tt medge tillstind till en itgird sm vses i frst stycket m inte itgdrden ir till pitglig skd eller ligenhet fr freningen.

8 Utdrg frdn B.st,dsrrittslgens 7 kp Bstdsrdttshvrens nsvr fiir l6genhetens skick 2$ Ar lgenheten, nir den skll tilltrids frst gingen efter bstdsrittsupplitelsen, inte i det skick sm bstdsrittshvren hr rdtt tt frdr enligt 1 $, fir hn v{ilp bristen pi freningens bekstnd, m inte styrelsen pi tillsigelse mbesrjer itgirden si snrt det kn ske. Kn bristen inte vhjilps utn drjsmil eller underliter styrelsen tt efter tillsigelse mbes{ itgirden si snrt det kn ske, fir bstdsrittshvren efter uppsignin g frintrid bstdsritten. Upps:igning fir dck ske endst m bristen ir v visentlig betydelse. Sedn bristen blivit vhjzilpt fir uppsigning inte ske. Fr den tid ligenheten ir i bristfdlligt skick hr bstdsrdtshvren ritt till skilig nedsittning v irsrgiften. Bstdsrd.ttshvren hr dven ritt till ersittning fr skd, m bristen berr pi frsummelse frin freningens sid. 4S Sedn tilltr:ide medgetts ir freningen sk1'ldig tt hill iigenheten, huset ch mrken i gtt skick, i den min nsvret inte enligt r z $ rilr pi bstdsrdttshvren. Bestdmmelsern i z $ tilldmps m freningen isidsitter sin reprtinsskyldighet eller m det pi nigt nnt sitt uppstilr hinder eller men i nyt{nderitten genm freningens villnde. 12$ Bstdsrittshvren skll pi egen bekstnd hill liigenheten i gtt skick, m inte negt nnt bestimts i stdgrn eller fljer v ndrfemte stycken. Dett giller dven mrk, m sidn ingir i upplitelsen. Bstdsrittshvren svrr inte fr reprtiner v ledningr fr vlpp, virme, gs, elektricitet ch vtten, m freningen hr frsett ligenheten med ledningrn ch dess tjinr fler in en ldgenhet. Detsmm giller ventiltinsknler. Fr reprtiner pa grund v brnd- eller vttenlednin gsskd svrr bstdsrdttshvren endst m skdn uppkmmit genm r. hns eller hennes egen virdslshet eller frsummelse, eller z. virdslshet eller frsummelse v ) nign sm hr till hns eller hennes hushill eller sm besker hnm eller henne sm gist, b) nign nnn sm hn eller hn hr inrlmt i ligenheten, eller c) nign sm fr hns eller hennes rdkning utfr rbete i ligenheten. Fr reprtin pi grrrnd v brndskd sm uppkmmit genm virdslshet eller frsummelse v nign nnn dn bstdsrdttshvren sj:ilv zir dck denne nsvrig endst m hn eller hn brustit i msrg ch tillsyn. Tredje stycket gdller i tilliimplig delr m det finns hyr i ligenheten. d E Denn trycksk Zir utgiven v HSB Riksfdrbund HSB Riksfrbund Bx 8310, Stckhlm =

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006 Stru mandekl arati nen Antagen i samlrstind av 51 markdgare frin Viisterbtten ch Nrrbtten vid markiigartriiff i Struman den 28 Januari 2006 I n neh i I lsftifteckn in g. Dagrdning Prtkll Strumandeklaratinen

Läs mer

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 237927 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour Blttnickseles 20k ISFESTIVAL 2014 Veternkmpen 1 STÅNK 2 STÅNK Till Årsmodell 1982 Anmäln till: LindMri Forsgren 070-579 73 76 Anmälningsvgift: 100kr/p 8 mrs Strt vid Eljusspåret i Blttnicksele Anmvg: 100kr/p

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E)

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml 2010-03-10 Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I 0-03- I 0 kl. I 5.00-

Läs mer