Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997"

Transkript

1 Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997 Pågående, löpande och genomförda åtgärder enligt uppföljningen 2001 har tagits bort. Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt genomförande av handlingsprogrammets åtgärder för förvaltningar/kommunala bolag. 176 åtgärder finns kvar att följa upp. De åtgärder som berör medborgare (43 st.) respektive markägare och brukare (23 st.) är sva att följa upp och har endast listats här. En del av åtgärderna är numera en konsekvens av ändringar som har gjorts i lagstiftningen sedan Av de åtgärder som kommunala nämnder och bolag ansvarar för (69 st.), återfinns 56% i annan kommunal plan/program. I handlingsprogrammet angavs som ansvariga de aktörer som då bedömdes ha möjlighet att påverka åtgärdens genomförande. Den siffra som anges efter en del åtgärder visar vem som delar ansvaret för åtgärden enligt följande lista: 1. ebo (tidigare AB Eslövsbyggen), 2. Barn- och utbildningsnämnden, 3. Enskilda skolor, 4. Företag, 5. Kommunstyrelsen, 6. Lantbrukarnas Riksförbund, 7. Länsstyrelsen, 8. Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik), 9. Medborgare (kommuninvånare), 10. MERAB, 11. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 12. Ringsjö Energi AB, 13. Skogsvdsstyrelsen, 14. Vägverket, 15. Eslövs Industrifastigheter AB, 16. Markägare och brukare, 17. Saxån-Braåns vattenvdskommitté, 18. Vattenvdsförbunden, 19. Servicenämnden. Catarina Nilsson

2 Ansvarig Åtgärd Kommunen Kommunstyrelsen Uppföljning hösten 2001 Finns i annan plan/program Kommentarer vid genomgång Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Förvaltningarnas val. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 11 Naturvdsprogram. Kommunala tjänsteresor sker huvudsakligen med kollektivtrafik. Till platser med tågförbindelser utg bilersättning endast i undantagsfall. Stimulera ett naturvdsanpassat skogsbruk Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 12 Bilersättning i undantagsfall ej påbörjat. Ny resepolicy gäller. Skogsvdsstyrelsens ansvar. Energiplan 2000 Energiplan 2000 Barn- och familjenämnden (tidigare Barn- och utbildningsnämnden) Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Kommer att införskaffas enligt uppgift från BUN april 2002 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Spara gamla, stora döende/döda träd 16 Ej påbörjat i tätorter p g a säkerhetsaspekt Mest är det sjuka almar som tas ner. Har inget emot att lämna kvar träd, men tänker på säkerheten i första hand. Ingen dikning av naturliga Dikning kräver tillstånd från länsstyrelsen. våtmarker 16 Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 10 Inventering av förorenade utsläpp till dagvattennätet Delvis i Information ges vid tillsyn; företagare har idag större ansvar att själva ta reda på saker. Har haft info om miljöbalken och gällande lagstiftning för verksamhetsutövare. Allmän inbjudan ej effektivt. Ej aktuellt för närvarande. Bör ingå i det övriga arbetet med dagvattenhanteringen. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 5 Fasta inventeringsrutor (referensrutor) för djur och växter i jordbruksmark Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram 2

3 Fasta inventeringsrutor Naturvdsprogram Naturvdsprogram (referensrutor) för djur och växter i skogsmark Information till markägare och Naturvdsprogram Länsstyrelsens kampanj Levande landskap. brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbruksmark 6, 7 Information till markägare och brukare Naturvdsprogram Skogsvdsstyrelsens ansvar. om värdefulla skogsbiotoper 13 Inventering av värdefulla Skogsvdsstyrelsens ansvar Skogsvdsstyrelsens ansvar. skogsområden 13 Information till hushåll om De som ligger inom vattenskyddsområden har fått. Gemensamt grepp för bekämpningsmedel Kontinuerliga mätningar av bekämpningsmedelshalter i referensbrunnar Kontroll av bekämpningsmedelsrester i vattendragen 17 Information till allmänhet/ färghandlare om lösningsmedel, alternativ till dem och om substitutionsprincipen Eslövs gröna lista, vilken typ av produkter man bör använda Referensplatser för ph i mark och vatten Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 9 Inventering av fiskodling och information om fiskfoder med lågt fosforinnehåll Utredning av extremt höga nitrathalter (NO 3 -N 20 mg/l) i grundvattnet Minska nitrathalten i dricksvatten i Billinge och Stockamöllan Referensrutor för kadmium i mark och vatten 5, 15 Använda miljögodkända färger Utveckling Påg i Saxån-Braån; ej påbörjat i övriga 3 all info till allmänheten. Ligga i separat program. Landskrona erbjuder gratis analys till barnfamiljer. Ej aktuellt att börja med Tillsynen har informerat färghandlare i samband med branschgenomgång. Anser sig klara med åtgärden. Ing i ReVAQ-projektet Ej realistiskt att genomföra ReVAQ-projektet information via Kretslopp att köpa miljömärkta produkter. Ej aktuellt; miljöövervakningsprogram Naturvdsprogram Få nyinstallationer. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Ändring av avloppssystem krävs. Planarbete. Bör tas bort. Genomförd. Genomförs i 29 brunnar vart tredje. Vattenskyddsområden kan minska halten. Avhärdningsutrustning installerad i Stockamöllan. Markkartering innan slamspridning Ej aktuellt för naturvdsenheten. Bör läggas i eget program. har skett och sker hos färgfabrikanterna. Vattenbaserat har ökat (är dock inte problemfria). Plan- och Bygglovsenheten funderar vidare på hur/om det kan tas med vid samråd.

4 Översyn av nedlagda deponiers klassning Informera om gödselmedlens inverkan på grundvattnet Avsätta odlingsfria zoner utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 16 Delvis Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. Görs inom vattenskyddsområden; högre kunskapskrav på lantbruk idag. Zoner utan kemisk bekämpning och/eller gödsling. EU-bidrag finns. Avsätta översilningsmarker 16 Ing i arbete med skyddszoner; bl.a. EU-bidrag. Naturvdsprogram. Restaurering av våtmarker 16 Naturvdsprogram Naturvdsprogram. Återskapande av meandrande Naturvdsprogram Naturvdsprogram. vattendrag 16 Rensning av vattendrag med alternativa metoder 4, 7, 16 Naturvdsprogram Kommunen har ej stort inflytande, svt att påverka. Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Gröna utemiljöer för skolor, daghem och bostadsområden 1, 2 Löpande åtgärd hos Barn och Utbildning Gata/Park ansvarar endast för allmän parkmark. De nämnda områdena ansvarar Barn och Familj respektive bostadsföretagen för. Rening av dagvattnet till Långakärr Avhandlas i kommande dagvattenplan Naturvdsprogram Rening av dagvattnet i övriga delar Delvis Avhandlas i kommande dagvattenplan av kommunen Införa nygammal trädgdskultur Delvis I beställningen från MoS till SoT st att de inte f använda kemiska bekämpningsmedel utan att kontakta MoS först. Förbättra kollektivtrafiken med Ekonomisk prioritering. Tas upp i budgetramar. avseende på turtäthet/ linjedragning och kompletteringstrafik 8 Utbyggnad av cykelleder och Cykelplan antagen. förbättrade parkeringsmöjligheter 14 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten Pågående arbete. så långt det är möjligt 12 Energiplan Utvinning av biogas för värme- och elproduktion 10, 12 Delvis energiplan Till fjärrvärmenätet påg. Uppvärmning av Ellinge arv i samband med ombyggnad. Biogas i fjärrvärmenätet 12 Energiplan Pågående arbete Samtliga enskilda avlopp i Kävlingeåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Samtliga enskilda avlopp i Saxåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning 4

5 Samtliga enskilda avlopp i Rönneås avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Genomförande av gemensam avloppsanläggning i samlad bebyggelse i Rönneås avrinningsområde Vid byte av äldre avloppsanläggning används alternativ till den traditionella vattenklosetten 9 Anläggning av dammar och trappor i Eslövsbäcken Kontrollprogram för industriellt avloppsvatten vid utsläppspunkterna Upprätta avtal med vissa industrier för utsläpp av avloppsvatten Lokalt omhändertagande av dagvattnet i alla nybyggda områden Delvis 5 Genomförd. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Frågan tas upp i dagvattenhanteringsprogrammet. När det gäller tillståndsfrågan handlade det om dammar mellan Ellinge arv och Eslövsbäcken. ReVAQ ReVAQ Undersökning av nedlagda deponier Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. I nybyggda bostadsområden finns separata vattensystem för dricksvatten resp bevattning/biltvätt Har ej varit aktuellt i planarbetet hittills. Enskilda fastighetsägare kan göra det. Ej aktuellt från kommunal sida p g a kostnaderna. Biltvätt i hall är att föredra. Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 10 Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 10 Samtliga förvaltningar Tjänstekort till Länstrafiken Servicenämnden Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Klk, Soc, AoF, KoF??????? = Skånetrafikens rabattkort Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Pågående arbete. Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöten med förvaltningarna i augusti 2003 Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöte i augusti 2003

6 Kommunala bolag MERAB Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 11 Åtgärden skall genomföras inom 3 Våta fraktionen från hushållen till Ellinge avloppsreningsverk Åtgärden skall genomföras inom 10 Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 11 Är för närvarande inte aktuellt p g a höga kostnader Informatör anställs ven Åtgärden ing i Klimpansökan. Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 11, 12 Biogas från Rönneholmstippen används för uppvärmning av bostäder och företag i Stehag Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 11 Ringsjö Energi AB Åtgärden skall genomföras inom 10 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten så långt det är möjligt 11 Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 7 Delvis energiplan Energiplan Energiplan Den metangas som genereras vid den numera täckta deponin samlas sedan mitten av 90-talet in och utnyttjas delvis för uppvärmningsändamål. Gas motsvarande ca 2,5 GWh samlas in, varav ca 0,7 GWh nyttiggörs i biogaspannor dels vid Stehagsskolan, dels vid Ringsjöverket resterande facklas. Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan Utbyggnad har skett successivt under flera. År 2002: ca 85 GWh till bostäder och lokaler samt knappt 5 GWh till industrin. Potentialen är GWh. Finns med i annan plan. TAS BORT Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 10, 11 Biogas i fjärrvärmenätet 11 Energiplan År 2002 utgjorde biogas 6,3% i fjärrvärmemixen. 6

7 Ansvarig Åtgärd Länsstyrelsen 7kap 11, 16 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på Anmälan 11, 16 jordbruksmark som tagits ur produktion Övervaka fällfångst av rödlistade djurarter 11 Information till lantbruk om ammoniakförluster från stallgödsellagring och spridning 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning 11, 16 Kommentarer vid genomgång 11 i Miljöbalken ska göras till länsstyrelse/jordbruksverk. Ej hittat information. Lagringsutrymmen för gödsel och urindimensionerade efter djurbesättning 16 Djurbesättning anpassad till gödselspridningsareal 16 Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridning 16 Efterlevnad av vinterspridningsförbudet Information till lantbrukare om kemiska bekämpningsmedel 11 Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbrukslandskapet Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap 6, 18 bekämpningsmedel 4, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Skogsvdsstyrelsen Inventering av värdefulla skogsbiotoper 11 Information till markägare och brukare om värdefulla skogsbiotoper 11 Vägverket Vägverket 5, 11 Klippning av vägrenar sker när växter har satt frö Utbyggnad av cykelleder och förbättrade parkeringsmöjligheter 11 Inventering av sumpskogar, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt har genomförts. Information i samband med inventering. ska utveckla mål, mått och genomföra åtgärder för att säkra stadens och landsbygdens natur- och kulturvärden. Artrika vägkanter inleddes 1994 och är Vägverkets program för skötsel av vägkanter. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden längs vägkanterna. För att gynna artrikedomen sker slåtter under juli och augusti. Vissa artrika vägkanter kan ha andra rekommendationer. Vägverket ska utveckla förutsättningar för miljöanpassade transportsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Mobility management 7

8 AB Sydvatten Framtagande av plan om annat omhändertagande av fällningsslammet från Ringsjöverket Återställningsplan för lagunerna på Rönneholms mosse Eslövs Golfklubb Minska gödslingen på golfbanor Utreds i samband med tillstånd. Utreds i samband med tillstånd. Ingen information på deras hemsida. Tillsynen har inga noteringar i ECOS. Företag CFC finns ej idag. Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan 1, 5, 9 klorföreningar Skötsel av apparater med CFC-innehåll 11 Löpande arbete; srapporter lämnas in. 10, 11 Information om hur kasserade vitvaror skall tas om hand Bygga energisnålt 9? Korta transporter av foder, djur m. m. 6, 9 Regler för transport av djur finns Följa detaljplan Planera för bostadsbebyggelse med bra lokalklimat 11 Minska användningen av kemikalier och lösningsmedel med 10 % Enligt tillsynen är minskningen av lösningsmedel större Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns 7, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Alla nya hus byggs i återvinningsbara material? 10, 11 Selektiv rivning av alla fastigheter Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Upphöra med kasseodling av fisk Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Korta transporter av foder, djur m.m. 4, 9 Information om lantraser och lantsorter 11 Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i Informationsfolder 7, 11 jordbrukslandskapet Påverka lantbrukarna att minska användningen av kemiska Bekämpningsmedelspolicy 7, 18 bekämpningsmedel Ej hittat information. Inget om fodertransporter på hemsidan. Djurtransporter EU:s regelverk behöver skärpas. Ingen information på deras hemsida. finns. Den kan även laddas hem från deras hemsida. finns. Säkert Växtskydd informations- och utbildningskampanj. 8

9 Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik) Möjlighet att ta med cykel på alla länsbussar Möjlighet att ta med cykel på Pågatågen Förbättra kollektivtrafiken med avseende på turtäthet/linjedragning och kompletteringstrafik 11 Vattenvdsförbunden Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 6, 7 Saxån-Braåns vattenvdskommitté Mätning av tungmetallhalter i Saxån Kontroll av bekämpningsmedelshalter i vattendragen 11 Markägare och brukare Åtgärden kan påbörjas genast Cykel kan medtagas. Länsbussar kallas numera för regionbussar. Cykel kan medtagas. Arbetar kontinuerligt med översyn av linjedragningar och turtäthet. Ej hittat information. Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på jordbruksmark som tagits 7, 11 ur livsmedelsproduktion Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) längs vattendrag 11 Anlägga dammar som kväve- och fosforfällor 11 Under 2002 mättes Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg och Cr i vatten och vattenmossa. Provtagning har skett vid Häljarp och i Örstorpsbäcken. Bekämpningsmedel har påvisats under hela perioden april-december Vid bevattning skall hänsyn inte bara tas till dricksvattenförsörjningen utan även till flora och fauna Naturhänsyn i tätortsnära skogar 4, 7, 11 Vattendragsrensning med alternativa metoder översilningsmarker Ingen okontrollerad införsel av främmande arter Utrensning av redan införda främmande arter 7, 11 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Avsätta Spara gamla, stora döende och döda träd 11 Ingen uträtning eller kulvertering av öppna vattendrag 11 Ingen dikning av naturliga våtmarker 11 Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 11 7, 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning Restaurering av våtmarker 7, 11 Lagringsutrymmen för gödsel och urin dimensioneras efter djurbesättning Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridningen 7 Använda biorest som gödning Antal djur i balans med arealen Odla vall för att öka humushalten i marken Korta transporter av foder, djur m.m. Odla Salix 9

10 Medborgare (kommuninvånare) Åtgärden kan påbörjas genast Införa nygammal trädgdskultur och alternativa ogräsbekämpningsmetoder Lämna miljöfarligt avfall till återvinningscentral Begränsa bekämpningsmedelsanvändningen i trädgden Lämna läkemedelsrester till Apoteket 1, 4, 5 Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan klorföreningar Ej slänga skräp/avfall i naturen Lämna in kasserade vitvaror till återvinningscentral Köpa lokalt producerade produkter Tomgångskörning högst en minut inom detaljplanerat område Installera snålspolande toalett Låta bilen stå varannan gång, cykla, ta buss eller tåg i stället Bygga energisnålt 4 Vid nybyggnation används förnybara energikällor för uppvärmningen Förbättra värmeisoleringen (ej detsamma som försämrad ventilation) Använda produkter med alternativ till lösningsmedel Minska energiförbrukningen Minska gödslingen på golfbanor Använda elektrisk grilltändare i stället för tändvätska Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 11 Minska gödslingen på gräsmattan Krav på ursprungsmärkning av varor Undvika livsmedel med fosfortillsatser t ex läsk, marmelad och pulverlivsmedel då Stimulera användningen av miljövänliga alternativ man har enskilt avlopp Undvika fosfattvättmedel om man har enskilt avlopp Främja enhetliga material i produkter Äta mer frukt och grönsaker än kött- och mjölkprodukter Produktavklädning i butiken Lämna gamla färgburkar till återvinningsstation Lägga batterier i batteriholkar Utbyte av vitvaror med CFC och liknande ämnen Ni/Cd-batterier lämnas till affär Alternativ toalettlösning vid byte av äldre anläggning 11 Använda miljögodkända färger Lokal produktion lokal marknad Använda alternativ till blyhagel vid jakt Undvika varor med tungmetallinnehåll om alternativ finns Inte elda upp däck och annat skräp hemma på gdsplanen Ingen biltvätt vid dagvattenbrunnar, utan på grusgång eller gräsmatta Endast biologiskt nedbrytbara produkter i avloppet Äta viltkött och kött från frigående djur Källsortera noggrant Välja miljömärkta varor Lämna onödiga förpackningar i butiken 4 1, 11, 15 10

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 LOVA PROJEKTET MAGASINERA FÖRDRÖJA ETT HELHETSGREPP Samverkan Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö, Plan och Tekniska gata /park och kommunledningskontoret.

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

VÄGLEDNING SoFi Source Finder

VÄGLEDNING SoFi Source Finder CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Leva och bo God bebyggd miljö Giftfri miljö Levande kust och skärgård Säker strålmiljö Skellefteås

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n SP3 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Motionen förklaras besvarad. 2015-09-09 Tom Andersson Datum Kommunalråd

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk O 1 ÅRJÄNGS KOMMUN ANMÄLAN enligt Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk Administrativa uppgifter Huvudman Organisationsnummer Adress Postnummer Ort e-postadress Telefon

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

JORD & SKOG 8. 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning

JORD & SKOG 8. 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning JORD & SKOG 8 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning 8.1 ÅKER Näring av nationell betydelse Såväl jord- som skogsbruk är enligt miljöbalken av nationell betydelse, även om åker- och skogsmark

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer