Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997"

Transkript

1 Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997 Pågående, löpande och genomförda åtgärder enligt uppföljningen 2001 har tagits bort. Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt genomförande av handlingsprogrammets åtgärder för förvaltningar/kommunala bolag. 176 åtgärder finns kvar att följa upp. De åtgärder som berör medborgare (43 st.) respektive markägare och brukare (23 st.) är sva att följa upp och har endast listats här. En del av åtgärderna är numera en konsekvens av ändringar som har gjorts i lagstiftningen sedan Av de åtgärder som kommunala nämnder och bolag ansvarar för (69 st.), återfinns 56% i annan kommunal plan/program. I handlingsprogrammet angavs som ansvariga de aktörer som då bedömdes ha möjlighet att påverka åtgärdens genomförande. Den siffra som anges efter en del åtgärder visar vem som delar ansvaret för åtgärden enligt följande lista: 1. ebo (tidigare AB Eslövsbyggen), 2. Barn- och utbildningsnämnden, 3. Enskilda skolor, 4. Företag, 5. Kommunstyrelsen, 6. Lantbrukarnas Riksförbund, 7. Länsstyrelsen, 8. Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik), 9. Medborgare (kommuninvånare), 10. MERAB, 11. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 12. Ringsjö Energi AB, 13. Skogsvdsstyrelsen, 14. Vägverket, 15. Eslövs Industrifastigheter AB, 16. Markägare och brukare, 17. Saxån-Braåns vattenvdskommitté, 18. Vattenvdsförbunden, 19. Servicenämnden. Catarina Nilsson

2 Ansvarig Åtgärd Kommunen Kommunstyrelsen Uppföljning hösten 2001 Finns i annan plan/program Kommentarer vid genomgång Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Förvaltningarnas val. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 11 Naturvdsprogram. Kommunala tjänsteresor sker huvudsakligen med kollektivtrafik. Till platser med tågförbindelser utg bilersättning endast i undantagsfall. Stimulera ett naturvdsanpassat skogsbruk Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 12 Bilersättning i undantagsfall ej påbörjat. Ny resepolicy gäller. Skogsvdsstyrelsens ansvar. Energiplan 2000 Energiplan 2000 Barn- och familjenämnden (tidigare Barn- och utbildningsnämnden) Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Kommer att införskaffas enligt uppgift från BUN april 2002 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Spara gamla, stora döende/döda träd 16 Ej påbörjat i tätorter p g a säkerhetsaspekt Mest är det sjuka almar som tas ner. Har inget emot att lämna kvar träd, men tänker på säkerheten i första hand. Ingen dikning av naturliga Dikning kräver tillstånd från länsstyrelsen. våtmarker 16 Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 10 Inventering av förorenade utsläpp till dagvattennätet Delvis i Information ges vid tillsyn; företagare har idag större ansvar att själva ta reda på saker. Har haft info om miljöbalken och gällande lagstiftning för verksamhetsutövare. Allmän inbjudan ej effektivt. Ej aktuellt för närvarande. Bör ingå i det övriga arbetet med dagvattenhanteringen. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 5 Fasta inventeringsrutor (referensrutor) för djur och växter i jordbruksmark Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram 2

3 Fasta inventeringsrutor Naturvdsprogram Naturvdsprogram (referensrutor) för djur och växter i skogsmark Information till markägare och Naturvdsprogram Länsstyrelsens kampanj Levande landskap. brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbruksmark 6, 7 Information till markägare och brukare Naturvdsprogram Skogsvdsstyrelsens ansvar. om värdefulla skogsbiotoper 13 Inventering av värdefulla Skogsvdsstyrelsens ansvar Skogsvdsstyrelsens ansvar. skogsområden 13 Information till hushåll om De som ligger inom vattenskyddsområden har fått. Gemensamt grepp för bekämpningsmedel Kontinuerliga mätningar av bekämpningsmedelshalter i referensbrunnar Kontroll av bekämpningsmedelsrester i vattendragen 17 Information till allmänhet/ färghandlare om lösningsmedel, alternativ till dem och om substitutionsprincipen Eslövs gröna lista, vilken typ av produkter man bör använda Referensplatser för ph i mark och vatten Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 9 Inventering av fiskodling och information om fiskfoder med lågt fosforinnehåll Utredning av extremt höga nitrathalter (NO 3 -N 20 mg/l) i grundvattnet Minska nitrathalten i dricksvatten i Billinge och Stockamöllan Referensrutor för kadmium i mark och vatten 5, 15 Använda miljögodkända färger Utveckling Påg i Saxån-Braån; ej påbörjat i övriga 3 all info till allmänheten. Ligga i separat program. Landskrona erbjuder gratis analys till barnfamiljer. Ej aktuellt att börja med Tillsynen har informerat färghandlare i samband med branschgenomgång. Anser sig klara med åtgärden. Ing i ReVAQ-projektet Ej realistiskt att genomföra ReVAQ-projektet information via Kretslopp att köpa miljömärkta produkter. Ej aktuellt; miljöövervakningsprogram Naturvdsprogram Få nyinstallationer. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Ändring av avloppssystem krävs. Planarbete. Bör tas bort. Genomförd. Genomförs i 29 brunnar vart tredje. Vattenskyddsområden kan minska halten. Avhärdningsutrustning installerad i Stockamöllan. Markkartering innan slamspridning Ej aktuellt för naturvdsenheten. Bör läggas i eget program. har skett och sker hos färgfabrikanterna. Vattenbaserat har ökat (är dock inte problemfria). Plan- och Bygglovsenheten funderar vidare på hur/om det kan tas med vid samråd.

4 Översyn av nedlagda deponiers klassning Informera om gödselmedlens inverkan på grundvattnet Avsätta odlingsfria zoner utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 16 Delvis Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. Görs inom vattenskyddsområden; högre kunskapskrav på lantbruk idag. Zoner utan kemisk bekämpning och/eller gödsling. EU-bidrag finns. Avsätta översilningsmarker 16 Ing i arbete med skyddszoner; bl.a. EU-bidrag. Naturvdsprogram. Restaurering av våtmarker 16 Naturvdsprogram Naturvdsprogram. Återskapande av meandrande Naturvdsprogram Naturvdsprogram. vattendrag 16 Rensning av vattendrag med alternativa metoder 4, 7, 16 Naturvdsprogram Kommunen har ej stort inflytande, svt att påverka. Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Gröna utemiljöer för skolor, daghem och bostadsområden 1, 2 Löpande åtgärd hos Barn och Utbildning Gata/Park ansvarar endast för allmän parkmark. De nämnda områdena ansvarar Barn och Familj respektive bostadsföretagen för. Rening av dagvattnet till Långakärr Avhandlas i kommande dagvattenplan Naturvdsprogram Rening av dagvattnet i övriga delar Delvis Avhandlas i kommande dagvattenplan av kommunen Införa nygammal trädgdskultur Delvis I beställningen från MoS till SoT st att de inte f använda kemiska bekämpningsmedel utan att kontakta MoS först. Förbättra kollektivtrafiken med Ekonomisk prioritering. Tas upp i budgetramar. avseende på turtäthet/ linjedragning och kompletteringstrafik 8 Utbyggnad av cykelleder och Cykelplan antagen. förbättrade parkeringsmöjligheter 14 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten Pågående arbete. så långt det är möjligt 12 Energiplan Utvinning av biogas för värme- och elproduktion 10, 12 Delvis energiplan Till fjärrvärmenätet påg. Uppvärmning av Ellinge arv i samband med ombyggnad. Biogas i fjärrvärmenätet 12 Energiplan Pågående arbete Samtliga enskilda avlopp i Kävlingeåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Samtliga enskilda avlopp i Saxåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning 4

5 Samtliga enskilda avlopp i Rönneås avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Genomförande av gemensam avloppsanläggning i samlad bebyggelse i Rönneås avrinningsområde Vid byte av äldre avloppsanläggning används alternativ till den traditionella vattenklosetten 9 Anläggning av dammar och trappor i Eslövsbäcken Kontrollprogram för industriellt avloppsvatten vid utsläppspunkterna Upprätta avtal med vissa industrier för utsläpp av avloppsvatten Lokalt omhändertagande av dagvattnet i alla nybyggda områden Delvis 5 Genomförd. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Frågan tas upp i dagvattenhanteringsprogrammet. När det gäller tillståndsfrågan handlade det om dammar mellan Ellinge arv och Eslövsbäcken. ReVAQ ReVAQ Undersökning av nedlagda deponier Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. I nybyggda bostadsområden finns separata vattensystem för dricksvatten resp bevattning/biltvätt Har ej varit aktuellt i planarbetet hittills. Enskilda fastighetsägare kan göra det. Ej aktuellt från kommunal sida p g a kostnaderna. Biltvätt i hall är att föredra. Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 10 Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 10 Samtliga förvaltningar Tjänstekort till Länstrafiken Servicenämnden Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Klk, Soc, AoF, KoF??????? = Skånetrafikens rabattkort Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Pågående arbete. Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöten med förvaltningarna i augusti 2003 Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöte i augusti 2003

6 Kommunala bolag MERAB Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 11 Åtgärden skall genomföras inom 3 Våta fraktionen från hushållen till Ellinge avloppsreningsverk Åtgärden skall genomföras inom 10 Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 11 Är för närvarande inte aktuellt p g a höga kostnader Informatör anställs ven Åtgärden ing i Klimpansökan. Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 11, 12 Biogas från Rönneholmstippen används för uppvärmning av bostäder och företag i Stehag Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 11 Ringsjö Energi AB Åtgärden skall genomföras inom 10 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten så långt det är möjligt 11 Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 7 Delvis energiplan Energiplan Energiplan Den metangas som genereras vid den numera täckta deponin samlas sedan mitten av 90-talet in och utnyttjas delvis för uppvärmningsändamål. Gas motsvarande ca 2,5 GWh samlas in, varav ca 0,7 GWh nyttiggörs i biogaspannor dels vid Stehagsskolan, dels vid Ringsjöverket resterande facklas. Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan Utbyggnad har skett successivt under flera. År 2002: ca 85 GWh till bostäder och lokaler samt knappt 5 GWh till industrin. Potentialen är GWh. Finns med i annan plan. TAS BORT Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 10, 11 Biogas i fjärrvärmenätet 11 Energiplan År 2002 utgjorde biogas 6,3% i fjärrvärmemixen. 6

7 Ansvarig Åtgärd Länsstyrelsen 7kap 11, 16 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på Anmälan 11, 16 jordbruksmark som tagits ur produktion Övervaka fällfångst av rödlistade djurarter 11 Information till lantbruk om ammoniakförluster från stallgödsellagring och spridning 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning 11, 16 Kommentarer vid genomgång 11 i Miljöbalken ska göras till länsstyrelse/jordbruksverk. Ej hittat information. Lagringsutrymmen för gödsel och urindimensionerade efter djurbesättning 16 Djurbesättning anpassad till gödselspridningsareal 16 Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridning 16 Efterlevnad av vinterspridningsförbudet Information till lantbrukare om kemiska bekämpningsmedel 11 Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbrukslandskapet Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap 6, 18 bekämpningsmedel 4, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Skogsvdsstyrelsen Inventering av värdefulla skogsbiotoper 11 Information till markägare och brukare om värdefulla skogsbiotoper 11 Vägverket Vägverket 5, 11 Klippning av vägrenar sker när växter har satt frö Utbyggnad av cykelleder och förbättrade parkeringsmöjligheter 11 Inventering av sumpskogar, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt har genomförts. Information i samband med inventering. ska utveckla mål, mått och genomföra åtgärder för att säkra stadens och landsbygdens natur- och kulturvärden. Artrika vägkanter inleddes 1994 och är Vägverkets program för skötsel av vägkanter. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden längs vägkanterna. För att gynna artrikedomen sker slåtter under juli och augusti. Vissa artrika vägkanter kan ha andra rekommendationer. Vägverket ska utveckla förutsättningar för miljöanpassade transportsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Mobility management 7

8 AB Sydvatten Framtagande av plan om annat omhändertagande av fällningsslammet från Ringsjöverket Återställningsplan för lagunerna på Rönneholms mosse Eslövs Golfklubb Minska gödslingen på golfbanor Utreds i samband med tillstånd. Utreds i samband med tillstånd. Ingen information på deras hemsida. Tillsynen har inga noteringar i ECOS. Företag CFC finns ej idag. Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan 1, 5, 9 klorföreningar Skötsel av apparater med CFC-innehåll 11 Löpande arbete; srapporter lämnas in. 10, 11 Information om hur kasserade vitvaror skall tas om hand Bygga energisnålt 9? Korta transporter av foder, djur m. m. 6, 9 Regler för transport av djur finns Följa detaljplan Planera för bostadsbebyggelse med bra lokalklimat 11 Minska användningen av kemikalier och lösningsmedel med 10 % Enligt tillsynen är minskningen av lösningsmedel större Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns 7, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Alla nya hus byggs i återvinningsbara material? 10, 11 Selektiv rivning av alla fastigheter Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Upphöra med kasseodling av fisk Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Korta transporter av foder, djur m.m. 4, 9 Information om lantraser och lantsorter 11 Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i Informationsfolder 7, 11 jordbrukslandskapet Påverka lantbrukarna att minska användningen av kemiska Bekämpningsmedelspolicy 7, 18 bekämpningsmedel Ej hittat information. Inget om fodertransporter på hemsidan. Djurtransporter EU:s regelverk behöver skärpas. Ingen information på deras hemsida. finns. Den kan även laddas hem från deras hemsida. finns. Säkert Växtskydd informations- och utbildningskampanj. 8

9 Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik) Möjlighet att ta med cykel på alla länsbussar Möjlighet att ta med cykel på Pågatågen Förbättra kollektivtrafiken med avseende på turtäthet/linjedragning och kompletteringstrafik 11 Vattenvdsförbunden Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 6, 7 Saxån-Braåns vattenvdskommitté Mätning av tungmetallhalter i Saxån Kontroll av bekämpningsmedelshalter i vattendragen 11 Markägare och brukare Åtgärden kan påbörjas genast Cykel kan medtagas. Länsbussar kallas numera för regionbussar. Cykel kan medtagas. Arbetar kontinuerligt med översyn av linjedragningar och turtäthet. Ej hittat information. Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på jordbruksmark som tagits 7, 11 ur livsmedelsproduktion Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) längs vattendrag 11 Anlägga dammar som kväve- och fosforfällor 11 Under 2002 mättes Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg och Cr i vatten och vattenmossa. Provtagning har skett vid Häljarp och i Örstorpsbäcken. Bekämpningsmedel har påvisats under hela perioden april-december Vid bevattning skall hänsyn inte bara tas till dricksvattenförsörjningen utan även till flora och fauna Naturhänsyn i tätortsnära skogar 4, 7, 11 Vattendragsrensning med alternativa metoder översilningsmarker Ingen okontrollerad införsel av främmande arter Utrensning av redan införda främmande arter 7, 11 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Avsätta Spara gamla, stora döende och döda träd 11 Ingen uträtning eller kulvertering av öppna vattendrag 11 Ingen dikning av naturliga våtmarker 11 Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 11 7, 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning Restaurering av våtmarker 7, 11 Lagringsutrymmen för gödsel och urin dimensioneras efter djurbesättning Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridningen 7 Använda biorest som gödning Antal djur i balans med arealen Odla vall för att öka humushalten i marken Korta transporter av foder, djur m.m. Odla Salix 9

10 Medborgare (kommuninvånare) Åtgärden kan påbörjas genast Införa nygammal trädgdskultur och alternativa ogräsbekämpningsmetoder Lämna miljöfarligt avfall till återvinningscentral Begränsa bekämpningsmedelsanvändningen i trädgden Lämna läkemedelsrester till Apoteket 1, 4, 5 Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan klorföreningar Ej slänga skräp/avfall i naturen Lämna in kasserade vitvaror till återvinningscentral Köpa lokalt producerade produkter Tomgångskörning högst en minut inom detaljplanerat område Installera snålspolande toalett Låta bilen stå varannan gång, cykla, ta buss eller tåg i stället Bygga energisnålt 4 Vid nybyggnation används förnybara energikällor för uppvärmningen Förbättra värmeisoleringen (ej detsamma som försämrad ventilation) Använda produkter med alternativ till lösningsmedel Minska energiförbrukningen Minska gödslingen på golfbanor Använda elektrisk grilltändare i stället för tändvätska Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 11 Minska gödslingen på gräsmattan Krav på ursprungsmärkning av varor Undvika livsmedel med fosfortillsatser t ex läsk, marmelad och pulverlivsmedel då Stimulera användningen av miljövänliga alternativ man har enskilt avlopp Undvika fosfattvättmedel om man har enskilt avlopp Främja enhetliga material i produkter Äta mer frukt och grönsaker än kött- och mjölkprodukter Produktavklädning i butiken Lämna gamla färgburkar till återvinningsstation Lägga batterier i batteriholkar Utbyte av vitvaror med CFC och liknande ämnen Ni/Cd-batterier lämnas till affär Alternativ toalettlösning vid byte av äldre anläggning 11 Använda miljögodkända färger Lokal produktion lokal marknad Använda alternativ till blyhagel vid jakt Undvika varor med tungmetallinnehåll om alternativ finns Inte elda upp däck och annat skräp hemma på gdsplanen Ingen biltvätt vid dagvattenbrunnar, utan på grusgång eller gräsmatta Endast biologiskt nedbrytbara produkter i avloppet Äta viltkött och kött från frigående djur Källsortera noggrant Välja miljömärkta varor Lämna onödiga förpackningar i butiken 4 1, 11, 15 10

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun Miljöredovisning för Vaggeryds kommun 2009 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som en miljöredovisning i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning

Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning Bruttotabell Åtgärder Skåne IDnr Område Huvudman/Åtgärdsägare Åtgärd Namn Beskrivning 863 Bjuv Bjuvs kommun ÖP -2016 Framtidsutsikten är att gas och el kommer att dominera energiförsörjningen. Har idag

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Sammanfattning sid: 2. Inledning sid: 3. Mål för verksamheten sid: 4. Produktion av livsmedel sid: 5-8. Konsumtion av livsmedel sid: 9-12

Sammanfattning sid: 2. Inledning sid: 3. Mål för verksamheten sid: 4. Produktion av livsmedel sid: 5-8. Konsumtion av livsmedel sid: 9-12 1 Innehåll Sammanfattning sid: 2 Inledning sid: 3 Mål för verksamheten sid: 4 Produktion av livsmedel sid: 5-8 Bakgrund och nuläge Att producera livsmedel i framtiden Konsumtion av livsmedel sid: 9-12

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx Storlom Foto: Karl Ingvarson Lokala miljömål Handlingsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx SAMRÅDSVERSION 1 Innehåll Lokala miljömål för Flens kommun samt mål och handlingsplan 2015-2018...

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

ENERGIPLAN. för Nybro Kommun

ENERGIPLAN. för Nybro Kommun ENERGIPLAN för Nybro Kommun Gäller från och med 1 maj 2006 1 Innehåll 1. Inledning 2. Energisituationen i Nybro kommun 3. Energianvändningens konsekvenser på miljö, säkerhet och hälsa 4. Mål för energianvändningen

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05 Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde Arbetsmaterial 2011-07-05 Inledning Sedan 2007 har vattenråden, LRF, Region Gotland (tidigare Gotlands kommun) och Länsstyrelsen arbetat med att införliva

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling i Skurups kommun. Lokala miljömål och Miljöhandlingsprogram 2008 2012. Antaget av Kommunfullmäktige 2008 06 16

Strategi för en hållbar utveckling i Skurups kommun. Lokala miljömål och Miljöhandlingsprogram 2008 2012. Antaget av Kommunfullmäktige 2008 06 16 Strategi för en hållbar utveckling i Lokala miljömål och Miljöhandlingsprogram 2008 2012 Antaget av Kommunfullmäktige 2008 06 16 Omslagsfoton av Nils Eric Magnusson, Informationschef sida 2 (63) Innehåll

Läs mer

Miljönämndens sammanträde

Miljönämndens sammanträde KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-05-27 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011

Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:24 b Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-22 Träder i kraft 2008-07-01 1 Sammanfattning Målen med alla

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer