Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997"

Transkript

1 Uppföljning av kvarvarande åtgärder i Lokal Agenda 21 handlingsprogram 1997 Pågående, löpande och genomförda åtgärder enligt uppföljningen 2001 har tagits bort. Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt genomförande av handlingsprogrammets åtgärder för förvaltningar/kommunala bolag. 176 åtgärder finns kvar att följa upp. De åtgärder som berör medborgare (43 st.) respektive markägare och brukare (23 st.) är sva att följa upp och har endast listats här. En del av åtgärderna är numera en konsekvens av ändringar som har gjorts i lagstiftningen sedan Av de åtgärder som kommunala nämnder och bolag ansvarar för (69 st.), återfinns 56% i annan kommunal plan/program. I handlingsprogrammet angavs som ansvariga de aktörer som då bedömdes ha möjlighet att påverka åtgärdens genomförande. Den siffra som anges efter en del åtgärder visar vem som delar ansvaret för åtgärden enligt följande lista: 1. ebo (tidigare AB Eslövsbyggen), 2. Barn- och utbildningsnämnden, 3. Enskilda skolor, 4. Företag, 5. Kommunstyrelsen, 6. Lantbrukarnas Riksförbund, 7. Länsstyrelsen, 8. Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik), 9. Medborgare (kommuninvånare), 10. MERAB, 11. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 12. Ringsjö Energi AB, 13. Skogsvdsstyrelsen, 14. Vägverket, 15. Eslövs Industrifastigheter AB, 16. Markägare och brukare, 17. Saxån-Braåns vattenvdskommitté, 18. Vattenvdsförbunden, 19. Servicenämnden. Catarina Nilsson

2 Ansvarig Åtgärd Kommunen Kommunstyrelsen Uppföljning hösten 2001 Finns i annan plan/program Kommentarer vid genomgång Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Förvaltningarnas val. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 11 Naturvdsprogram. Kommunala tjänsteresor sker huvudsakligen med kollektivtrafik. Till platser med tågförbindelser utg bilersättning endast i undantagsfall. Stimulera ett naturvdsanpassat skogsbruk Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 12 Bilersättning i undantagsfall ej påbörjat. Ny resepolicy gäller. Skogsvdsstyrelsens ansvar. Energiplan 2000 Energiplan 2000 Barn- och familjenämnden (tidigare Barn- och utbildningsnämnden) Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Kommer att införskaffas enligt uppgift från BUN april 2002 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Spara gamla, stora döende/döda träd 16 Ej påbörjat i tätorter p g a säkerhetsaspekt Mest är det sjuka almar som tas ner. Har inget emot att lämna kvar träd, men tänker på säkerheten i första hand. Ingen dikning av naturliga Dikning kräver tillstånd från länsstyrelsen. våtmarker 16 Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 10 Inventering av förorenade utsläpp till dagvattennätet Delvis i Information ges vid tillsyn; företagare har idag större ansvar att själva ta reda på saker. Har haft info om miljöbalken och gällande lagstiftning för verksamhetsutövare. Allmän inbjudan ej effektivt. Ej aktuellt för närvarande. Bör ingå i det övriga arbetet med dagvattenhanteringen. Åtgärden skall genomföras inom 3 Avsätta kommunala naturreservat 5 Fasta inventeringsrutor (referensrutor) för djur och växter i jordbruksmark Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram Naturvdsprogram 2

3 Fasta inventeringsrutor Naturvdsprogram Naturvdsprogram (referensrutor) för djur och växter i skogsmark Information till markägare och Naturvdsprogram Länsstyrelsens kampanj Levande landskap. brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbruksmark 6, 7 Information till markägare och brukare Naturvdsprogram Skogsvdsstyrelsens ansvar. om värdefulla skogsbiotoper 13 Inventering av värdefulla Skogsvdsstyrelsens ansvar Skogsvdsstyrelsens ansvar. skogsområden 13 Information till hushåll om De som ligger inom vattenskyddsområden har fått. Gemensamt grepp för bekämpningsmedel Kontinuerliga mätningar av bekämpningsmedelshalter i referensbrunnar Kontroll av bekämpningsmedelsrester i vattendragen 17 Information till allmänhet/ färghandlare om lösningsmedel, alternativ till dem och om substitutionsprincipen Eslövs gröna lista, vilken typ av produkter man bör använda Referensplatser för ph i mark och vatten Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 9 Inventering av fiskodling och information om fiskfoder med lågt fosforinnehåll Utredning av extremt höga nitrathalter (NO 3 -N 20 mg/l) i grundvattnet Minska nitrathalten i dricksvatten i Billinge och Stockamöllan Referensrutor för kadmium i mark och vatten 5, 15 Använda miljögodkända färger Utveckling Påg i Saxån-Braån; ej påbörjat i övriga 3 all info till allmänheten. Ligga i separat program. Landskrona erbjuder gratis analys till barnfamiljer. Ej aktuellt att börja med Tillsynen har informerat färghandlare i samband med branschgenomgång. Anser sig klara med åtgärden. Ing i ReVAQ-projektet Ej realistiskt att genomföra ReVAQ-projektet information via Kretslopp att köpa miljömärkta produkter. Ej aktuellt; miljöövervakningsprogram Naturvdsprogram Få nyinstallationer. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Ändring av avloppssystem krävs. Planarbete. Bör tas bort. Genomförd. Genomförs i 29 brunnar vart tredje. Vattenskyddsområden kan minska halten. Avhärdningsutrustning installerad i Stockamöllan. Markkartering innan slamspridning Ej aktuellt för naturvdsenheten. Bör läggas i eget program. har skett och sker hos färgfabrikanterna. Vattenbaserat har ökat (är dock inte problemfria). Plan- och Bygglovsenheten funderar vidare på hur/om det kan tas med vid samråd.

4 Översyn av nedlagda deponiers klassning Informera om gödselmedlens inverkan på grundvattnet Avsätta odlingsfria zoner utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 16 Delvis Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. Görs inom vattenskyddsområden; högre kunskapskrav på lantbruk idag. Zoner utan kemisk bekämpning och/eller gödsling. EU-bidrag finns. Avsätta översilningsmarker 16 Ing i arbete med skyddszoner; bl.a. EU-bidrag. Naturvdsprogram. Restaurering av våtmarker 16 Naturvdsprogram Naturvdsprogram. Återskapande av meandrande Naturvdsprogram Naturvdsprogram. vattendrag 16 Rensning av vattendrag med alternativa metoder 4, 7, 16 Naturvdsprogram Kommunen har ej stort inflytande, svt att påverka. Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Gröna utemiljöer för skolor, daghem och bostadsområden 1, 2 Löpande åtgärd hos Barn och Utbildning Gata/Park ansvarar endast för allmän parkmark. De nämnda områdena ansvarar Barn och Familj respektive bostadsföretagen för. Rening av dagvattnet till Långakärr Avhandlas i kommande dagvattenplan Naturvdsprogram Rening av dagvattnet i övriga delar Delvis Avhandlas i kommande dagvattenplan av kommunen Införa nygammal trädgdskultur Delvis I beställningen från MoS till SoT st att de inte f använda kemiska bekämpningsmedel utan att kontakta MoS först. Förbättra kollektivtrafiken med Ekonomisk prioritering. Tas upp i budgetramar. avseende på turtäthet/ linjedragning och kompletteringstrafik 8 Utbyggnad av cykelleder och Cykelplan antagen. förbättrade parkeringsmöjligheter 14 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten Pågående arbete. så långt det är möjligt 12 Energiplan Utvinning av biogas för värme- och elproduktion 10, 12 Delvis energiplan Till fjärrvärmenätet påg. Uppvärmning av Ellinge arv i samband med ombyggnad. Biogas i fjärrvärmenätet 12 Energiplan Pågående arbete Samtliga enskilda avlopp i Kävlingeåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Samtliga enskilda avlopp i Saxåns avrinningsområde har godkänd reningsanläggning 4

5 Samtliga enskilda avlopp i Rönneås avrinningsområde har godkänd reningsanläggning Genomförande av gemensam avloppsanläggning i samlad bebyggelse i Rönneås avrinningsområde Vid byte av äldre avloppsanläggning används alternativ till den traditionella vattenklosetten 9 Anläggning av dammar och trappor i Eslövsbäcken Kontrollprogram för industriellt avloppsvatten vid utsläppspunkterna Upprätta avtal med vissa industrier för utsläpp av avloppsvatten Lokalt omhändertagande av dagvattnet i alla nybyggda områden Delvis 5 Genomförd. På landet diskussion med intresserade. Åtgärden bör tas bort med tanke på kommunens arbete på reningsverket. Frågan tas upp i dagvattenhanteringsprogrammet. När det gäller tillståndsfrågan handlade det om dammar mellan Ellinge arv och Eslövsbäcken. ReVAQ ReVAQ Undersökning av nedlagda deponier Avvakta med översynen efter samtal med länsstyrelsen. Ev. översyn ska göras av tekniska sidan. I nybyggda bostadsområden finns separata vattensystem för dricksvatten resp bevattning/biltvätt Har ej varit aktuellt i planarbetet hittills. Enskilda fastighetsägare kan göra det. Ej aktuellt från kommunal sida p g a kostnaderna. Biltvätt i hall är att föredra. Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 10 Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 10 Samtliga förvaltningar Tjänstekort till Länstrafiken Servicenämnden Tjänstekort till Länstrafiken = Skånetrafikens rabattkort Klk, Soc, AoF, KoF??????? = Skånetrafikens rabattkort Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Pågående arbete. Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöten med förvaltningarna i augusti 2003 Följs upp i samband med Agenda 21:s avstämningsmöte i augusti 2003

6 Kommunala bolag MERAB Information till industrin om kemikalier, lösningsmedel och färger 11 Åtgärden skall genomföras inom 3 Våta fraktionen från hushållen till Ellinge avloppsreningsverk Åtgärden skall genomföras inom 10 Selektiv rivning av alla fastigheter 4, 11 Är för närvarande inte aktuellt p g a höga kostnader Informatör anställs ven Åtgärden ing i Klimpansökan. Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 11, 12 Biogas från Rönneholmstippen används för uppvärmning av bostäder och företag i Stehag Åtgärden skall genomföras inom 30 Distribution av biogas för drift av privata fordon 11 Ringsjö Energi AB Åtgärden skall genomföras inom 10 Utöka fjärrvärmenätet inom tätorten så långt det är möjligt 11 Starta biobränsleanläggning, dit jordbrukare kan köra överbliven halm 7 Delvis energiplan Energiplan Energiplan Den metangas som genereras vid den numera täckta deponin samlas sedan mitten av 90-talet in och utnyttjas delvis för uppvärmningsändamål. Gas motsvarande ca 2,5 GWh samlas in, varav ca 0,7 GWh nyttiggörs i biogaspannor dels vid Stehagsskolan, dels vid Ringsjöverket resterande facklas. Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan Utbyggnad har skett successivt under flera. År 2002: ca 85 GWh till bostäder och lokaler samt knappt 5 GWh till industrin. Potentialen är GWh. Finns med i annan plan. TAS BORT Utvinning av biogas för värme- och Delvis energiplan Effektivare biogasproduktion + Vått avfall till Ellinge ing i Klimpansökan elproduktion 10, 11 Biogas i fjärrvärmenätet 11 Energiplan År 2002 utgjorde biogas 6,3% i fjärrvärmemixen. 6

7 Ansvarig Åtgärd Länsstyrelsen 7kap 11, 16 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på Anmälan 11, 16 jordbruksmark som tagits ur produktion Övervaka fällfångst av rödlistade djurarter 11 Information till lantbruk om ammoniakförluster från stallgödsellagring och spridning 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning 11, 16 Kommentarer vid genomgång 11 i Miljöbalken ska göras till länsstyrelse/jordbruksverk. Ej hittat information. Lagringsutrymmen för gödsel och urindimensionerade efter djurbesättning 16 Djurbesättning anpassad till gödselspridningsareal 16 Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridning 16 Efterlevnad av vinterspridningsförbudet Information till lantbrukare om kemiska bekämpningsmedel 11 Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i jordbrukslandskapet Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska Länsstyrelsens kampanj Levande Landskap 6, 18 bekämpningsmedel 4, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Skogsvdsstyrelsen Inventering av värdefulla skogsbiotoper 11 Information till markägare och brukare om värdefulla skogsbiotoper 11 Vägverket Vägverket 5, 11 Klippning av vägrenar sker när växter har satt frö Utbyggnad av cykelleder och förbättrade parkeringsmöjligheter 11 Inventering av sumpskogar, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt har genomförts. Information i samband med inventering. ska utveckla mål, mått och genomföra åtgärder för att säkra stadens och landsbygdens natur- och kulturvärden. Artrika vägkanter inleddes 1994 och är Vägverkets program för skötsel av vägkanter. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden längs vägkanterna. För att gynna artrikedomen sker slåtter under juli och augusti. Vissa artrika vägkanter kan ha andra rekommendationer. Vägverket ska utveckla förutsättningar för miljöanpassade transportsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Mobility management 7

8 AB Sydvatten Framtagande av plan om annat omhändertagande av fällningsslammet från Ringsjöverket Återställningsplan för lagunerna på Rönneholms mosse Eslövs Golfklubb Minska gödslingen på golfbanor Utreds i samband med tillstånd. Utreds i samband med tillstånd. Ingen information på deras hemsida. Tillsynen har inga noteringar i ECOS. Företag CFC finns ej idag. Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan 1, 5, 9 klorföreningar Skötsel av apparater med CFC-innehåll 11 Löpande arbete; srapporter lämnas in. 10, 11 Information om hur kasserade vitvaror skall tas om hand Bygga energisnålt 9? Korta transporter av foder, djur m. m. 6, 9 Regler för transport av djur finns Följa detaljplan Planera för bostadsbebyggelse med bra lokalklimat 11 Minska användningen av kemikalier och lösningsmedel med 10 % Enligt tillsynen är minskningen av lösningsmedel större Anmälan om rensning görs till länsstyrelsen. Ekologgruppen har på uppdrag av Saxån-Braåns 7, 11, 16 Vattendragsrensning med alternativa metoder vattenvdskommitté tagit fram Åmansboken. En broschyr baserad på boken ska tas fram åt Jordbruksverket. Alla nya hus byggs i återvinningsbara material? 10, 11 Selektiv rivning av alla fastigheter Rivningsanmälan ska lämnas in, och i de flesta fall även en rivningsplan. I planen ska bl.a. redovisas vad man ska göra med rivningsmaterialet. Mer sortering sker idag. Även deponierna kräver att materialet ska vara sorterat. Specialregler för t.ex. asbest. Upphöra med kasseodling av fisk Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Korta transporter av foder, djur m.m. 4, 9 Information om lantraser och lantsorter 11 Information till markägare och brukare om värdefulla naturmiljöer i Informationsfolder 7, 11 jordbrukslandskapet Påverka lantbrukarna att minska användningen av kemiska Bekämpningsmedelspolicy 7, 18 bekämpningsmedel Ej hittat information. Inget om fodertransporter på hemsidan. Djurtransporter EU:s regelverk behöver skärpas. Ingen information på deras hemsida. finns. Den kan även laddas hem från deras hemsida. finns. Säkert Växtskydd informations- och utbildningskampanj. 8

9 Skånetrafiken (tidigare Malmöhus trafik) Möjlighet att ta med cykel på alla länsbussar Möjlighet att ta med cykel på Pågatågen Förbättra kollektivtrafiken med avseende på turtäthet/linjedragning och kompletteringstrafik 11 Vattenvdsförbunden Påverka lantbruket att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 6, 7 Saxån-Braåns vattenvdskommitté Mätning av tungmetallhalter i Saxån Kontroll av bekämpningsmedelshalter i vattendragen 11 Markägare och brukare Åtgärden kan påbörjas genast Cykel kan medtagas. Länsbussar kallas numera för regionbussar. Cykel kan medtagas. Arbetar kontinuerligt med översyn av linjedragningar och turtäthet. Ej hittat information. Ingen barrskogsplantering på tidigare betesmarker eller på jordbruksmark som tagits 7, 11 ur livsmedelsproduktion Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) längs vattendrag 11 Anlägga dammar som kväve- och fosforfällor 11 Under 2002 mättes Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg och Cr i vatten och vattenmossa. Provtagning har skett vid Häljarp och i Örstorpsbäcken. Bekämpningsmedel har påvisats under hela perioden april-december Vid bevattning skall hänsyn inte bara tas till dricksvattenförsörjningen utan även till flora och fauna Naturhänsyn i tätortsnära skogar 4, 7, 11 Vattendragsrensning med alternativa metoder översilningsmarker Ingen okontrollerad införsel av främmande arter Utrensning av redan införda främmande arter 7, 11 Småbiotoper är fredade enligt 21 naturvdslagen Avsätta Spara gamla, stora döende och döda träd 11 Ingen uträtning eller kulvertering av öppna vattendrag 11 Ingen dikning av naturliga våtmarker 11 Avsätta odlingsfria zoner (skyddszoner) utmed vägar, skogsbryn och småbiotoper 11 7, 11 Minska ammoniakavgången genom förbättrad lagring och spridning Restaurering av våtmarker 7, 11 Lagringsutrymmen för gödsel och urin dimensioneras efter djurbesättning Näringsämnen utnyttjas maximalt vid gödselspridningen 7 Använda biorest som gödning Antal djur i balans med arealen Odla vall för att öka humushalten i marken Korta transporter av foder, djur m.m. Odla Salix 9

10 Medborgare (kommuninvånare) Åtgärden kan påbörjas genast Införa nygammal trädgdskultur och alternativa ogräsbekämpningsmetoder Lämna miljöfarligt avfall till återvinningscentral Begränsa bekämpningsmedelsanvändningen i trädgden Lämna läkemedelsrester till Apoteket 1, 4, 5 Alla nyinstallerade vitvaror och liknade har köldmedier utan klorföreningar Ej slänga skräp/avfall i naturen Lämna in kasserade vitvaror till återvinningscentral Köpa lokalt producerade produkter Tomgångskörning högst en minut inom detaljplanerat område Installera snålspolande toalett Låta bilen stå varannan gång, cykla, ta buss eller tåg i stället Bygga energisnålt 4 Vid nybyggnation används förnybara energikällor för uppvärmningen Förbättra värmeisoleringen (ej detsamma som försämrad ventilation) Använda produkter med alternativ till lösningsmedel Minska energiförbrukningen Minska gödslingen på golfbanor Använda elektrisk grilltändare i stället för tändvätska Alternativ toalettlösning vid nyinstallation 11 Minska gödslingen på gräsmattan Krav på ursprungsmärkning av varor Undvika livsmedel med fosfortillsatser t ex läsk, marmelad och pulverlivsmedel då Stimulera användningen av miljövänliga alternativ man har enskilt avlopp Undvika fosfattvättmedel om man har enskilt avlopp Främja enhetliga material i produkter Äta mer frukt och grönsaker än kött- och mjölkprodukter Produktavklädning i butiken Lämna gamla färgburkar till återvinningsstation Lägga batterier i batteriholkar Utbyte av vitvaror med CFC och liknande ämnen Ni/Cd-batterier lämnas till affär Alternativ toalettlösning vid byte av äldre anläggning 11 Använda miljögodkända färger Lokal produktion lokal marknad Använda alternativ till blyhagel vid jakt Undvika varor med tungmetallinnehåll om alternativ finns Inte elda upp däck och annat skräp hemma på gdsplanen Ingen biltvätt vid dagvattenbrunnar, utan på grusgång eller gräsmatta Endast biologiskt nedbrytbara produkter i avloppet Äta viltkött och kött från frigående djur Källsortera noggrant Välja miljömärkta varor Lämna onödiga förpackningar i butiken 4 1, 11, 15 10

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 november 1997 handlingsprogrammet för Eslövs kommuns lokala

Läs mer

Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun. Handlingsprogram

Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun. Handlingsprogram Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Antagen av kommunfullmäktige 24 november 1997 Agenda 21 arbetsgrupp: Göran Ekblad, Ingemar Jeppsson, Catarina Nilsson, Ingegerd Norelius och Eva Tronarp

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003 Miljöbokslut 2003 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Aneby kommuns delmål

Aneby kommuns delmål Aneby kommuns delmål De lokala miljömålen är en anpassning av de nationella och regionala miljömålen (SMAJL) till Anebys lokala förutsättningar. Målen har utarbetats i samverkan mellan de tekniska förvaltningarna

Läs mer

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker 15 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Svalövs miljömål 2009-2015

Svalövs miljömål 2009-2015 Datum 2009-03-12 Diarienummer 264-2002 Svalövs miljömål 2009-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-27, 54 Handläggare: Tommy Samuelsson, miljö- och byggchef, tel: 0418-475091, 0709-475091 tommy.samuelsson@svalov.se

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

något för framtidens lantbrukare?

något för framtidens lantbrukare? Avloppsgödsel något för framtidens lantbrukare? Envisys vårmöte 9-10 juni 2009 Helsingsborg Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Miljöprogram för Högsby kommun

Miljöprogram för Högsby kommun Miljöprogram för Högsby kommun 2 Inledning 2008-12-19 antog Kommunfullmäktige ett lokalt miljöprogram, för Högsby kommun, med koppling till de nationella miljökvalitetsmålen. Detta dokument är en sammanställning

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Mål för Grästorps kommuns miljöarbete

Mål för Grästorps kommuns miljöarbete Grästorps kommun Kommunfullmäktige POLICY 2015-05-12 Dnr 244/2014 Mål för Grästorps kommuns miljöarbete Antaget av Kommunfullmäktige 2015-06-15 41 1(10) Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Många bäckar små. Cathrine Ek Rune Brandt Trelleborgs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Många bäckar små. Cathrine Ek Rune Brandt Trelleborgs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Många bäckar små. Cathrine Ek Rune Brandt Trelleborgs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 % 86 % åkermark 10 % bebyggd mark 1,5 % ängs och hagmarker 1,5 % stränder och våtmark 1 % skog Sveriges största

Läs mer

Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Minsta möjliga påverkan vad är det? Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Florsjön Östersjön Fördelning P Jordbruk Skogsbruk Övrigt Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund Fosfor till

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

VATTENANVÄNDNING - VATTENVÅRD

VATTENANVÄNDNING - VATTENVÅRD MULLSJÖ KOMMUN 109 VATTENANVÄNDNING - VATTENVÅRD Tidan i närheten av Näs, Bjurbäck. HUR SER DET UT? Mullsjö kommun är rik på sjöar och vattendrag. De största sjöarna i kommunen är Stråken, Nässjön, Brängen,

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP VISSTE DU ATT DU BEHÖVER ODLA MINST 180 KG MORÖTTER PÅ TOMTEN FÖR ATT DITT LATRIN INTE SKA BIDRA TILL ÖVERGÖDNINGEN? Bild från Fotoakuten ENSKILDA AVLOPP - STÖRSTA ORSAKEN

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

1(6) Insändes till: Söderköpings kommun Samhällsbyggnadsnämnden 614 80 SÖDERKÖPING ANMÄLAN AVSER. VERKSAMHETSUTÖVARE Organisationsnummer/personnummer

1(6) Insändes till: Söderköpings kommun Samhällsbyggnadsnämnden 614 80 SÖDERKÖPING ANMÄLAN AVSER. VERKSAMHETSUTÖVARE Organisationsnummer/personnummer 1(6) ANMÄLAN - miljöfarlig verksamhet Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet med mer än 100 de men högst 400 de, 1.20 C. Enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Kommunernas åtgärder. inom åtgärdsprogrammen för miljömålen och klimatanpassning

Kommunernas åtgärder. inom åtgärdsprogrammen för miljömålen och klimatanpassning Kommunernas åtgärder inom åtgärdsprogrammen för miljömålen och klimatanpassning Aktuella åtgärder för 2016 Kommunernas samlade åtgärder för 2016 I denna broschyr hittar du en sammanställning av alla aktuella

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2008 antaget av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 4 februari 2009. Lokala miljömål

Åtgärdsprogram 2008 antaget av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 4 februari 2009. Lokala miljömål Åtgärdsprogram 2008 antaget av Kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 4 februari 2009 Lokala miljömål Åtgärder i Vellinge kommun 1. Begränsad klimatpåverkan... 4 2. Frisk luft... 5 3. Bara naturlig försurning...

Läs mer

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Ola Palm Enskilda avlopp i kretslopp För Kiladalen - I tiden 090207 Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Följande miljömål för Björkhagens Golfklubb har identifierats med utgångspunkt från "Golfsportens miljöpåverkan", utgiven av Svenska Golfförbundet, samt från miljökommitténs

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening Materialinventering 2 Inventeringens ingående avfallsslag Inventeringen avser identifiering av ändringens alla ingående avfallsslag Ja Nej, inventeringen avser endast identifiering av följande avfallsslag

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Hållbara kretslopp mellan stad och land. Nära mat, Luleå januari 2016 Janne Linder

Hållbara kretslopp mellan stad och land. Nära mat, Luleå januari 2016 Janne Linder Hållbara kretslopp mellan stad och land Nära mat, Luleå 2012-09-24 26 januari 2016 Janne Linder Varför jordbruk? Varför jordbruk? Producera mat, foder, energi mm Positiva bieffekter: öppet landskap, biologisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Mer djupgående fakta angående de olika miljökvalitetsmålen och mer information om Essunga kommun finns att läsa i grunddelen.

Mer djupgående fakta angående de olika miljökvalitetsmålen och mer information om Essunga kommun finns att läsa i grunddelen. Förord I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmålen har vuxit fram ur ett framgångsrikt samarbete mellan förtroendevalda, myndigheter, näringsliv och

Läs mer

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se BILAGA 3 1(7) Bilaga 3 Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar Kontaktuppgifter Norrköpings kommun E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se Frågor om Förslag

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Begränsad exploatering av (åkermark) jordbruksmark

Begränsad exploatering av (åkermark) jordbruksmark Begränsad exploatering av (åkermark) jordbruksmark Kommunerna ska i sin beskrivning till översiktsplanen redovisa vilka "väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses" när kommunerna föreslår exploatering

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Antagna av kommunfullmäktige den XXXXX. Föreskrifterna gäller fr.o.m. XXXXX. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer