vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T"

Transkript

1 vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

2 S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga utrymm n i gott skick. Med ansvaret ftiljer savdl underhalls- som reparationsskyldigh t. Bostadsrattshavarcn 6r skyldig atl ftilja de anvisningar som ldrerfngen ldmnar beffiffande installationer avseende avlopp, vedne, gas, el ktricitet, vatten och ventilation i l[genheten samt att tillse att dessa installationer utfttrs facknamamrssigt. Bostadsr{ttshavarens ansva! avser Sven mark' om sadan ingir i upplltelsen. Han {r ocksa skyldig att fdlja de anvisningar som meddelats rdrande skiitsekr av marken. Fdreningen svarar i dvrigt fdr att fastigh ten er vll undcrhallen och halls i gott skick. Bostadslettshavarens ansvar fdr fdljande utrustning/fidhione! i Ugenheten omfanar bl a fdljande: o inredning och utrustning i kdk, badlum och dwiga utrymmsn tillhdrand Ugenheten,. ytskikt n sarnt urderliggande skikt som kevs ft,r att anbringa ytbelhggningen pa ett fackmaffiamessigt sutt p! nrmmens vlggar, golv och tak samt undertak e ledningar fdr avlopp, gas, vatterl elektricitet och ventilation som fdreningen fdfett ldgenheten med och som endastjsnar bostadsrdttshavalens ldgenhetill de delar som dessa befinner sig i legedhctcn och & synliga. ytterddren med tillhdrandc karm savdl iru som )4tre. till ytterddeen hdrande hardtag, ringklocka" brevinkast, tetningslister, lasanordningar r lister, foder, socklar, fonsterkarrnar och stuckatuer. legenhetens innerddnar med tillhdrande karm och slk rhetsgrindar. radietorer Oeh[ffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrgttshavaren endast fdr mehing). varmvattenberedare r s{kringsskap och derifren utgeende synligs clledningar i llsenheten, strdmbrytare, eluttag och amatur r. brandvamar. glas i Enster, ddnar och inglasningspa(icr, tillhdrand beslag och handtag vddringsfilter och tdtningsliste.. Motsvarande gdller fdr balkong- och altanddrrar' Bostadsrdttshavaren svarar fdr malning av fdnstr ns begar och kannar, mer! intc fttr mehing av utifren synliga delar av yttersidoma av ytterddrrar och ytterfttnster. Detsamma gdler fdr balkong- och altanddrrar samt inglasningspaltier. Brlkotrg, alts!, trkterrrss Om Hgsnhcten & utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrdttshavaren fdr renmllning och sndskotbd[g. Om ldgenheten tu utrustad med talderrass ska bostad$ettshavaren even se till att altinning fdr dagvatten inte hindras. Vidarc svarar bostad$sttshavaren ftjr balkonggolvens ytskikl och insidan av sidopartier, ftonter sant tak. Vltutrymmeo ocb k6k Betrdffand vatutrymmen och kdk geler utdver vad som ovan sagts att bostadsrattshavaren svarar fiir all inredning och utrustning sasom bl a:. ytskikt samt urderliggande tetskikt (fuktisolerande skikt) p! golv och vdggar sarnt kl?imring runt golvbrurm

3 . inredningochbelysningsarmaturer. vitvarcr och sanitetsporslin. rensning av golvbrunn, sil och vafte es. tvatt- och disknaskir inklusiv leddngar och anslutdngskopplingar. kanar inldusive kanblitst, blandarc och avstelgningsventiler.. vitvaror pl vattenledningen. kdksflclt och ventilationsdon (om fldlten inger i husets ventilationssystem svarar bostadsr{ttshavaren fdr armatuer och stdmbr}'tare samt for rengdring och byt av Iilt r) Bostrdsrlttllbreoh getrs alsvrr Bostadsrettsfdrcningen sllarar fdr repantioner av dc lcdninfl fdr avlopp, virme, gas, clckhicitet, vstien och vcntilationskanel r om fdreningpn forsctt llscnhctcn med ledningama och dessa tjdnar mcr 6n cn lagenhet. Fflrcningan hai undcrhallsan$ tct fbt lcdingar for &vlopp, 8e3, al och r ttcn samt ventilationsksnalq som fdreningrn ldrsctt tagfnhetcn med ooh som intc & synlisa i llgcnhcten Dlrutdvcr har fdrcningcn undcrmltsansvarct fdr vaftsnryllds ladiatorer och r'lrmeledningar som fdrcringcn fdrsctt ldgcnhetcn med, bostadsruttshairrcn svamr dock fdr n lning. BostadsrMs hararcds sklldwet at anr.nlll( brbur Bostlalrruttshavarcn dr skyldig stt utsn dxdjsrnll till flkcningcn anmula fcl och brister i sadan l[genhetsubustting som fdr ningen svstar fdr cnlist ovan. Repa',/tlonet p g a brund- etlr $^darrl4d^tngst*^da Fdr repantioner pe grund av brand- eller vattenl dningsskada svarar bostadsrlttshava.en endast om skadan uppkommit genom; l. egen vldsldshet ellcr fdrgummelse, eller 2. vardsldshet eller fdrsummelse av a) nagon som hdr till hushellet ller som besdker detsarnna som g!6t, b) nlgon arman som & inrymd i lagenheten, eller c) negon som utfdr arbet i ldgenheten fdr bostadsruttshavarens rlkning. Fdr reparation pa gund av blandskada som uppkommit genom vardsldshet ller fdnumm lse av nigon annan dn bostadsrlttshavaren sjdv dr dock bostadsrtttshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Bostadsrlnsft,reningcn let lta sig an utfdra sadan utrd rhe satgdd som enligt vad ovan 8881s bostadsrdttshavaren skall ansvara ftrr. Beslut hdrom sk.ll fattas pe forcningssternma och bdr endaat avs etgmer som fdretas i samband m d omfattande uttderhall cller ombyggnad av ftireningens hus som b rdr bostadsrdttshavaren Bgenh t. Eru[ttrltrg I[r ltrtrllhd sk.d. Om fdreningen vid intrbffad skada blir ersuth ngsskyldig gentemot bostadsreftshavare fdr llgenhetsutrustning elle! p rsonligt ldsdre skall rs{ttningen bereknas med hdnsyn till den skadad esendomens vlrde omedelbad fore skadetillflllet.

4 VEM SVARAR FOR UNDERHALLET Errls = Bostadsrdtts fdreningen 8rh.'s = Eosf adsrdlli n n e h a v a ra n

5 VEM SVARAR FOR UNDERHALLET Byggdel 6. vvs- artlklar Tvgtbtel Blandare, dusch, kranar Duachslang och handtag VattenlSs Toalettslol Toalottstol (Packningar spolnlng) Badkar Ouschvaggar V ntilationdon Vett nrediatorer med vontil r och temostater Kall- och varmvett Gl dnlngd Rensning av avloppsl dningar Rensning av golvbrunn ooh sil Tvettma8kin 7. K6k3utru3tnlng Dbkmaskin Kyl och hysskep Spis KitksflEkt E. Fiindd mm Vindsfiirr6d 3om tillh6. Egenh tsn G6m6nsamma sopulrymmen Brf:s ansvar X X x X Anmdrkningar M dlem sva.ar fbr i lag. synliga l dningar. Modlem svarar fiir i ldg. synliga l dninger. Avstangningsvontll skall fl nnaa. Endast kdfllterf,akt ar t lat n Samma reglsr Oaller som fiir lagonhoton betrafiando golv, vdg er, tak, dorrar, inrodning mm. L Ovrlgt Inr dnlngsnick6ri r ar. sockl6r. fod r och liat r Brf;s = Bostadsrgtts tiireningen Brt[s = Bostadsrd ttlnnehavaren

6 VEM SVARAR F6R UNDERHALLET Byggdel Brf:s #tr Anmdrkningar ansyat 10. Elartlklar Elledningar (synliga) Ellednlngar ( ej synliga) X BEndvamare Sek ingsskap,sekringar, jordfelsbrytaf Eluttag Striimbrytare Armatur9r 1'1. Belkong Sidopartior, frontgr, golv samt tak6t Balkongplatta Balkonggolv BelkonglCdor Ingla6ning Ytb6handllng av balkongsidor och balkongtek Konsuuktlon YtbshandllnO Me$6 alltld plac6ra6 pa insidan balkongrdcket Erfis = Bosfadsr{tfsfii'tenlngen Brt:s = Bostadsrgttlnnehavaren

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet Umeå. Fotograf: Martin Wiedersheim-Paul

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet Umeå. Fotograf: Martin Wiedersheim-Paul STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet Umeå Fotograf: Martin Wiedersheim-Paul STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet Umeå, Org. Nr. 794000-1808 Dessa stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Stadgar för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Förvaltade BRF Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till insatserna. Rb 8023 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FIRMA,

Läs mer

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar Brf Göteborgshus nr:58 Stadgar 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr: 58 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar För Bostadsrättsföreningen Boken I Höllviken

Stadgar För Bostadsrättsföreningen Boken I Höllviken STADGAR register Brf Boken I Höllviken FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn]

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Registrerades hos Bolagsverket [åååå-mm-dd] Organisationsnummer: [nr] Riksbyggen brf Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Registrerade av Bolagsverket 2010-06-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Victoria Park

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen

Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen Stadgar bostadsrättsföreningen Häggen 746000-2178 Bostadsrättsföreningen Häggen Innehåll 3 Föreningens firma och ändamål 3 Bostadsrätt och bostadsrättshavare 3 Medlemskap 3 Upplåtelse 4 Avsägelse av bostadsrätt

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Karlberg 56 (org. nr 702001-0869). FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Karlberg 56 Styrelsens säte är i Stockholms kommun, Stockholms

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mandarinen i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebro kommun). Föreningen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för bostadsrättsföreningen Blekinge. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Blekinge

Stadgar. Stadgar för bostadsrättsföreningen Blekinge. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Blekinge Stadgar Stadgar för bostadsrättsföreningen Blekinge Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Blekinge 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs på ett föreningsmöte 2006-12-18 i samband med ombildning till bostadsrättsförening. Stadgarna är Bolagsverkets standardstadgar.

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer