Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system"

Transkript

1 Vårt vatten Vatten och avloppsteknik 7 Byggande, drift och underhåll av va-system 1

2 Tommy Giertz 2

3 3

4 4

5 5

6 Innan du gräver i Stockholms kommun: 6

7 Innan du gräver i övriga Sverige: 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Och nu något om schaktfria tekniker. 21

22 Olika typer av schaktfritt byggande inom VA-teknik: Det gamla röret (hålrummet) används: - Infodring - rörspräckning - Förstärkning Nya ledningar i obruten mark: - Olika typer av borrning - Ramning - Microtunnlar 22

23 Tekniska fördelar med schaktfri teknik: - ledning dras kortaste vägen -mindre risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid byggandet -Grundvatten påverkas inte. -Spontning behövs ej. -Markens ytskikt påverkas ej. -Fungerar vintertid. -Går att använda vid låg bärighet på marken. 23

24 Tidsmässiga fördelar med schaktfriteknik: - upp emot tio gånger snabbare än vid schaktning -Färre förberedelser -Mindre återställning 24

25 27

26 Metoder: Bygga nytt nya ledningar jordraket Hammarborrning Rörrammning Augerborrning Styrd borrning AT-(SBR)-borrning Rörtryckning Mikrotunnel Raiseborrning TBM Ledningsrenovering Rörspräckning Hydraulisk Pneumatisk Infodring Kontinuerliga rör (sliplining) Kortrör Paneler Formpassade rör Flexibelt foder Beläggning Cementbruksisolering Epoxy PU 28

27 Hammarborrning Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material. Se även under Bergborrning nedan. Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret. Används i: Alla jordarter samt berg Begränsningar: Inga geotekniska Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3 7 m och uppåt Rörlängd, diameter och material: 0-80 m, mm, stål Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten 29

28 Rörramning Används för lite större skyddsrör under bl.a. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand. Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren rammar röret in i jorden och stansar ett hål. När hela röret är genomslaget töms röret. Används i: Lera och sand Begränsningar: Större sten, berg Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3 10 m och uppåt. Mothåll krävs ej. Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, mm, stål Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten 30

29 Rörtryckning (Betongrörstryckning) Används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med svag lutning för spill- och dagvatten. Kort beskrivning: Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc. Används i: Lera Begränsningar: Friktionsmaterial Startgrop: Skall inrymma borrutrustningen, från 2 2m och uppåt. Mothåll krävs. Rörlängd, diameter och material: m, mm, betong Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten 31

30 Styrd borrning Fantastisk teknik som klarar borra långa och krokiga hål. Främst avsedd för lera och sand. Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet. Används i: Huvudsakligen lera och sand Begränsningar: Grus, sten och berg Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop Rörlängd, diameter och material: m, mm, plast, stål Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten 32

31 Mikrotunnelborrning Används för tryckning av ledningar av betong. Metoden liknar betongrörstryckning, men klarar alla typer av jordmaterial, även homogent berg. Används ofta till självfallsledningar med svaga lutningar för spill- och dagvatten, men även som skyddsrör för vatten, elkulvert mm. Kort beskrivning: Betongröret pressas in i jorden med hydraulcylindrar. I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden och en konisk kross mal ned sten och block. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark. Används i: Lera, sand, grus, sten, block och berg Begränsningar: Inga geotekniska Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 2 2 m och uppåt. Mothåll krävs. Rörlängd, diameter och material: m, mm, betong Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten. Även skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten 33

32 34

33 Rörspräckning pneumatisk Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen. Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen dras frammåt med ett vajerspel. Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål Begränsningar: Omgivning som är känslig för vibrationer. Olja i tryckluften kan förorena ny ledning. Installationsyta: Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2 2 m och uppåt Rörlängd, diameter och material: m, mm, plast Används till: VA, gas 35

34 Infodring kontinuerliga rör (sliplining) Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti en befintlig ledning. Kort beskrivning: Ett nytt plaströr svetsas ihop och dras in i det befinliga med en vinsch. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement. Befintligt rör: Alla typer. Installationsyta: Lång schaktgrop för indrag av rör. Rörlängd, diameter och material: m, mm, plast. Används till: VA, gas 36

35 Infodring formpassade rör Renovering av ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Ett kontinuerligt rör med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea installeras i det befintliga. Efter installation återgår röret till normal dimension. Spalten mellan gammalt och nytt rör blir minimal. Kort beskrivning: Ett nytt plaströr omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår röret till sin ursprungliga form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga. Befintligt rör: Alla typer. Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av plaströr. Rörlängd, diameter och material: m, mm, plast Används till: VA, gas 37

36 Infodring flexibelt foder (Strumpa) Ett flexibelt foder bestående av plastmassa och armering blåses upp och härdas på plats i den befintliga ledningen. Kort beskrivning: Det flexibla fodret består av filt, väv eller glasfiber som är indränkt med polyestermassa. Fodret, som är beklätt med yttre och inre skyddsfolie, vinschas in i befintlig ledning eller vrängs in med hjälp av vattenpelare, tryckluft eller ånga. När fodret är på plats härdas det med UV-ljus, varmvatten eller ånga. Befintligt rör: Alla typer. Installationsyta: Nedstigningsbrunn för inmontering av foder. Rörlängd, diameter och material: m, mm, armerad polyesterplast Används till: VA Serviser: Serviser kan renoveras inifrån ledningen genom speciella hattprofiler av flexibelt foder som monteras på plats med robot. 38

37 Beläggning cementbruksisolering Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar. Kort beskrivning: Cementbruk slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke. Befintligt rör: Stål- och gjutjärn Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen. Rörlängd, diameter och material: m, mm, cement Används till: VA 39

38 Sammanfattning, de vanligaste metoderna inom VAteknik: Bygga nytt nya ledningar Rörrammning Styrd borrning Rörtryckning Ledningsrenovering Rörspräckning Infodring Formpassade rör Flexibelt foder Cementbruksisolering Men teknikutvecklingen går framåt hela tiden. 40

39 41

40 Ex. akuta insatser vatten: Laga läckor Frusna ledningar 42

41 Ex. akuta insatser avlopp: Översvämning pga stopp (spolning) 43

42 Ex. förebyggande underhåll vatten: Kontroll av ventiler Spolning genom tex brandposter (ökad vattenomsättning) Rensning (kan dock ge problem) Desinfektion Rengöring av reservoarer 44

43 Ex. förebyggande underhåll avlopp: Skära bort rötter Spolning Rengöring och kontroll av bräddpunkter mm 45

44 Ex. tillståndskontroll vatten: Driftstörningar, uppföljning och statistik Läcksökning Täthetskontroll Provgropar Inre inspektion Rondering Vattenprovtagning 46

45 Ex. tillståndskontroll avlopp: Driftstörningar, uppföljning och statistik Tv-inspektion Mätningar 47

46 48

47 Vad handlar drift- och underhåll om? CBM FTM DOM OTBD BDM RCM TPM JIT PDM PIM WIP TQM MBWA MBO EOQ Condition Based Maintenance Fixed Time Maintenance Design Out Maintenance Operation to Breakdown Break Down Maintenance Reliability Centred Maintenance Total Productive Maintenance Just In Time Predictive Maintenance Production Intergrated Maintenance Work In Progress Total Quality Management Mgmt By Walking Around Management By Objective Economic Order Quantity Q MTTF MWT MTTR A PM CM LTE LCC LCP MMS CMMS EE OEE FDT Quality Mean Time To Failure Mean Waiting Time Mean Time To Repair Availability Preventive Maintenance Corrective Maintenance Life Time Extension Life Cycle Cost Life Cycle Profit Maintenance Mgmt System Computerised MMS Equipment Effectivness Overall Equipment Effectiv. Failure Development Time 49

48 Industrimodellen Underhåll Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll Förbättringar Akut Senarelagt Indirekt Direkt Design Out Förlängning av livslängd Kollaps Oförutsedda fel Störningar Okontrollerade förlopp Låg kapacitet Planerat Objektivt Mätning Tillståndskontroll Test / Mätning Subjektivt Lyssna Lukta Känna Smaka Se Rengöring Smörjning Planerade utbyten Planerad renovering Förutsagt underhåll No Condition OK? Yes Ingen insats 50

49 Underhåll.. ingen vill göra det...ingen vill betala för det. när det är rätt utfört märker ingen det.reparationer återställer bara ledningen till det normala.och ändå måste det finnas!? 51

50 Vad är bra underhåll? Bra underhåll..uppstår när underhållsåtgärderna inte märks 52

51 Bra underhåll består inte av att göra fel saker bättre.. 53

52 ! Sköter du anläggningen..??..eller sköter anläggningen dig.? 54

53 Underhållskostnader De dolda kostnaderna: UNDERHÅLLS- KOSTNADER KAPITAL- KOSTNADER ÖKADE INVESTERINGAR 57

54 Underhållskostnader KOSTNAD Indirekta kostnader Direkta kostnader TID 58

55 Ex leta fakta. 5 områden inom en anläggning 10 frågor per dag tid = 0,2 h x 5 x 10 = 10 h per dag kostnad arbetstid 350 kr / h kostnad = 350 kr x 10 x 220 dagar = kr alternativt: kostnad = 500 kr x 10 x 365 dagar = kr 59

56 Fem sätt att komma ifrån oförutsedda stopp: rätt material från början rätt drift rätt reparationsmetod systematiskt preventivt underhåll förbättra ersätta 60

57 KOSTNAD Underhållskostnader Badkarskurvan TID 63

58 Underhållskostnader Badkarskurvan KOSTNAD TID 64

59 LCC Viktiga parametrar för LCC beräkningar: Hur fungerar min anläggning? stopptider fel materialegenskaper? Vad kostar det att driva min anläggning? energi material transporter utbildning? Vad kostar det att underhålla min anläggning? personal reservdelar utbildning? Investeringskostnader? maskiner byggnader reservdelar utbildning? 65

60 LCC..men var hittar jag information till mina LCC beräkningar? Mät och registrera! Samla information från andra. Data från leverantörer. Vad vet ekonomiavdelningen? Egna erfarenheter. VABAS VABANKEN GEOSECMA 66

61 FÖRBÄTTRING UTVÄRDERING UNDERHÅLLSPROCESSEN HÄNDELSE DOKUMENTATION 67

62 Undersökningar HYDRAULIK MILJÖ / HÄLSA MATERIAL DRIFT Genomförande ÅTGÄRDSPLAN EXPLOATERING DRIFTSPLAN UNDERHÅLLSPLAN 69

63 Ex på undersökningar: Hydraulik Miljö/Hälsa Material Drift Tillskottsvatten Hydraulisk modell Överbelastade ledningar och områden Vattenbalans Hydraulisk modell Hydrauliskt kritiska ledningar Recipientklassni ng Bräddkontroll Över- och utläckage Egenkontroll Omsättning i ledningsnät Vattenkvalité TV-inspektion Olika materials livslängder och egenskaper Aktiv läcksökning Olika materials livslängder och egenskaper Läckfrekvens Funktion av befintligt driftövervakningssystem Energiförbrukning Pumpstationsinventering Tryckfrågor Leveranssäkerhet Avbrottskänsliga ledningar Energifrågor 70

64 gratis är gott.. Jo, det är så att vi har brunt vatten.. 71

65 REAKTIV PROAKTIV 72

66 PI Performance Indicators Drift (Operational indicators) t ex Ledningsrehabilitering (%/år), Vattenförlust per anslutning (m3/anslutn./år), Driftstörningar på ledningsnätet (ant./100 km/år) Kvalitet & service (Quality of service indicators) t ex Leveransavbrott per anslutning (ant./1000 ansl.), Lev.avbrott per känslig kund -anslutn. (ant./1000 ansl.), Klagomål per anslutning (ant./1000 ansl./år), Klagomål på tryck av totalt antal klagomål (%), Upprepade klagomål (%) Ekonomi (Financial indicators) t ex Totalkostnad (drift + kapital) (Kr/m3), Driftkostnad (Kr/m3) Vattenresurser (Water resources indicators) Materiella (Physical indicators) t ex Ventildensitet (ant./km) 73

67 74

68 VA-banken - översikt 75

69 Driftstörning 76

70 Driftstörning 77

71 Insatser 78

72 Anmälan 79

73 Anmälan 80

74 Processer kan det bli bättre? Vatten på gatan Avloppsv. i källarer Marköversvämning Avloppsvatten på fel ställe Inget vatten i kranen Vattnet luktar illa Telefon Akuta driftstörningar - nuläge En väg in Jourhavande Åker ut Fel (som T&F ansvarar för) Ja Planera insats Ex material personal maskiner Ringa ut personal Dagtid Nej Telefon Jourtid Information Till abonnenter Kommun växel Norrvatten Till kontoret Kartor Abonnenter telnr Ventiler Information Till abonnenter Kommun växel Norrvatten Till kontoret Återställning Dokumentation Driftsättning Lagning Grävning Ventiler stängs Vilka ventiler skall stängas Material Dimension Position Fel Anledning Mm Till kontoret På hög 81

75 SLUT 82

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek.

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek. www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2014 Ingen känner ledningsnätet

Läs mer

Strategier för beslut om förnyelse i kommunala distributionsnät för dricksvatten. Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad

Strategier för beslut om förnyelse i kommunala distributionsnät för dricksvatten. Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad Här finns utrymme att lägga in en bild. Tänk bara på att anpassa så att nedersta textraden ligger kvar i nederkant. Strategier för beslut om förnyelse i kommunala distributionsnät för dricksvatten Examensarbete

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar INPIPE Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar Snabbt, störningsfritt och miljövänligt! Ett modernt samhälle är helt beroende av ett väl fungerande rörledningsnät.

Läs mer

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928.

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928. Handbok för TV-inspektion i fastigheter Utkast 20110928. Du läser nu ett utkast till den nya TV-inspektionshandboken. Jag vill att du tittar på innehållet för att kommentera vad du anser behövas. I detta

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

LTA kontra självfall

LTA kontra självfall LTA kontra självfall Ett långsiktigt perspektiv Pressure sewage systems A long term perspective Författare: Mattias Holmberg Stefan Hen Uppdragsgivare: Handledare: Tyréns AB Susanne Wiker, Tyréns AB Tommy

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Bra tryck på VA-mässan 2012

Bra tryck på VA-mässan 2012 www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2012. Bra tryck på VA-mässan

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Dagens agenda: Mycket kort bakgrund Vad är förebyggande underhåll? Praktiska exempel

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Underhåll och driftsekonomi Jernkontorets utbildningspaket del 5 Detta kapitel i Jernkontorets utbildningspaket bygger på ABB Handbok Industri och har

Läs mer

Relining ur ett beställarperspektiv

Relining ur ett beställarperspektiv KTH Byggvetenskap Väg och vatten Kungliga Tekniska Högskolan Relining ur ett beställarperspektiv Relining from a client s point of view Examensarbete i byggnadsteknik No 407 Byggvetenskap 2010-12-20 Christofer

Läs mer

relining med strumpmetoden

relining med strumpmetoden relining med strumpmetoden rapport 2013:19 -Pig. Figur 7. Olika typer av Polly-Pig. cksvattenledning före Figur 9. Dricksvattenledning efter rensning. RELINING MED STRUMPMETODEN STEFAN HÅKANSSON ISBN

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Askersunds kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här. Grundläggande Underhållsplanering Grundläggande Information En handledning för driftoch underhållspersonal Underhållssystem Arbetskort Detaljerade Instruktioner Information från tillverkare För information

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB Budget 2012 Båstad Dricksvatten Båstad Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Detta gör att vi måsta säkerställa långsiktigt hållbara vattentjänster.

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske

Översvämning i källare. Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske Översvämning i källare Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske Att få översvämning i sin källare är en upplevelse man helst vill slippa. De flesta av oss har saker

Läs mer

Förord. Norrköping 2007-03-28. Med vänlig hälsning Norrköping Vatten

Förord. Norrköping 2007-03-28. Med vänlig hälsning Norrköping Vatten Förord Att få översvämning i din källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från VA-bolaget uppväger aldrig

Läs mer