Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Övriga frågor Verksamhetsplan och budget för Miljönämnden år Delegationsordning för Miljönämnden Kommunstyrelsen. Utställning av Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för Nysätersvägen/Skoftebyn 4:1, 4:2, 5:1, 5:2 och 5:3, Trollhättans kommun Åtgärdsplan utifrån livsmedelsverkets revision Internkontrollplan för Miljönämnden år Delegationsbeslut Skrivelser och rapporter Skriftliga A. Oktoberrapport för Miljönämnden och Miljöförvaltningen B. Miljöförvaltningens handlingsplan för verksamhetsutveckling år 2014 C. Svar på förfrågan gällande anmälningsplikt för luftvärmepumpar D. Mark- och miljödomstolens dom angående överklagan gällande asfaltkross på (PULSKYDD) m.fl. E. Mark- och miljööverdomstolens protokoll om att inte bevilja prövningstillstånd i ärende om utdömande av vite för John Meza AB F. Vattenskyddsområde Göta älv (nämndbehandlas i januari 2014) Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Onsdagen den 11 december, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Peter Wijkmark (S) Mats Häggner (C) Marianne Örtell (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Gunnar Fransson (S) Bertil Borglund (MP) Toni Naim (KD) Lars Muregård (M) Ingrid Almén (M) Theodor Ahrenberg (M) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Jörgen Olsson kommunekolog Henrik Stjernqvist, livsmedelsinsp Jannie Gray, miljöinspektör Justerare Mats Häggner med Marianne Örtell som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Mats Häggner Marianne Örtell ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 62 Dnr Övriga frågor Bertil Borglund frågar hur det går i ärendet med asfaltkrossen. Miljöchefen svarar att förvaltningen valt att inte överklaga. Ärendet tas upp på presidiemötet i januari. Miljönämndens halvdag flyttas till 26 februari då nämnden ska besöka ljudlabbet på Yrkesmedicin i Göteborg och få information om hörselskadligt buller. Nämndens sammanträde den 21 maj blir därför den vanliga tiden klockan Miljöförvaltningen återkommer med information om restider etc. Theodor Ahrenberg tackar för en givande miljöskyddsinspektion med Ida Florberger.

4 Mn 63 Dnr Verksamhetsplan och budget för Miljönämnden år 2014 Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan och budget för Miljönämnden år Förslag till beslut Miljönämnden antar miljöförvaltningens förslag. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

5 Mn 64 Dnr Delegationsordning för Miljönämnden Sammanfattning Miljöförvaltningen har arbetat fram en ny delegationsordning för Miljönämnden. Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landsting (SKL)s underlag och är en anpassning till ny lagstiftning. Beslutsunderlag Nämnden har möjlighet att delegera enkla och vanligt förekommande ärenden. Syftet är att avlasta nämnden och möjliggöra en effektivare förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. SKL har under våren 2013 tagit fram ett bakgrundsmaterial, Cirkulär 12:53 Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningen har gått igenom den gamla delegationsordningen (antagen av Miljönämnden 2011) och jämfört med det nya förslaget. Miljöförvaltningens förslag till delegationsordning är mycket likt SKLs bakgrundsmaterial. Miljöförvaltningen har valt att inte föreslå delegation för tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet och yttrande över detaljplaner eftersom nämnden tidigare uttryckt att de är intresserade av dessa frågor. I Miljönämndens internkontrollplan för 2013 anges att delegationsordningen ska ses över. Alla förvaltningar har med denna punkt i internkontrollplanen. Tanken var att kommunstyrelsen skulle arbeta fram ett förslag kring delegation av personalfrågor, avtalstecknande, upphandlingsfrågor m.m. Tyvärr har kommunstyrelsens förvaltning (KSF) inte prioriterat frågan och något förslag har inte tagits fram. Miljöförvaltningen är en liten organisation med enbart en chef och det är oklart om vi berörs av detta då vi inte har någon vidaredelegering av personal och ekonomifrågor. Miljöförvaltningen väljer att ta upp delegationsordningen nu ändå eftersom många lagförändringar har skett och när kommunstyrelsens förslag blir klart får förvaltningen se över om delegationsordningen behöver ändras igen. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att anta Delegationsordning för Miljönämnden.

6 Mn 64 Dnr Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till

7 Mn 65 Dnr Utställning av "Översiktsplan 2013: Plats för framtiden" Sammanfattning av förslag till översiktsplan Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut Översiktplan 2013: Plats för framtiden. Utställningen sker efter genomfört samråd. Miljönämnden yttrade sig (MN ). Översiktsplanen visar på kartor hur den framtida användningen av mark och vatten i Trollhättans tätort och övriga kommunen är tänkt att bli fram till år Vidare finns nio strategier för att utveckla Trollhättan för alla invånare. Huvudtanken är att förtäta befintlig bebyggelse och skapa en blandad stad samtidigt som grönytor utvecklas och staden knyts närmare älven. Flest synpunkter under samrådet fick förslaget på utveckling av Nya Älvstaden, planerna på Ekholms stad och hur grönstrukturen i tätorten ska hanteras. I utställda ÖP-handlingar framgår att Nya Älvstaden är tänkt att utvecklas enligt alternativ 1. Detta innebär att det planeras för bostäder på Stridsberg och Knorren tillsammans med en ny evenemangspark vid Folkets park. Planerna på Ekholms stad finns kvar trots kritiska synpunkter bl.a. från länsstyrelsen. Beteckningen på området har dock förändrats från ny tätortsutbyggnad till utredningsområde. I kapitlet om en grönblå struktur har riktlinjerna blivit tydligare för hantering av grönytor vid förtätning. Beslutsunderlag Miljönämndens yttrande vid samrådet innehöll synpunkter om buller, skyddszoner, grönplanen, markförvärv, pendelparkeringar, Nya Älvstaden och byggandet av Ekholm stad. Kommunstyrelsens svar framgår av samrådsredogörelsen. Olika uppfattningar finns kring behovet av att visa skyddszoner på kartan och nyttan av Ekholms stad. I frågan om en bullerpolicy hänvisar Kommunstyrelsen till att det bör utredas vidare efter att översiktsplanen är antagen. Kommentarer från Kommunstyrelsen saknas för markköp och pendelparkering men i översiktplanen anges att en transportstrategi och en markstrategi bör utarbetas. Syftet är att få fram stöd för att utveckla Trollhättan i avseende på hållbara transporter och få tillgång till markområden som lockar till inflyttning och företagsetableringar. Förslag till beslut Miljönämnden står fast i sitt tidigare yttrande om planerna för Ekholms stad. Området är en större resurs för att skapa ett hållbart och attraktivt Trollhättan om det bevaras och utvecklas som natur- och friluftsområde.

8 Mn 65 Dnr I övrigt vill Miljönämnden på nytt markera betydelsen av att ta fram en bullerpolicy. En policy som fastställer stadens tillämpning och tolkning av statliga myndigheters riktvärden för olika typer av buller. Översiktsplanens vagare formulering om att bullrets påverkan på befintliga och framtida boendemiljöer bör undersökas ytterligare måste ersättas med en mer bindande avsiktsförklaring. Miljönämnden anser det särskilt angeläget att policyn antas av kommunfullmäktige för att nämnden i sin myndighetsutövning ska få en tydlig politisk plattform att utgå från. I kapitlet om den framtida utbyggnadsstrategin anges att en markstrategi och en markförsörjningsplan bör sammanställas. Dessa dokument ska fungera som stöd för att utveckla Trollhättans markområden för bostäder och verksamheter. Markens användning, innehåll och kvalitet ska locka till inflyttning och företagsetableringar. Miljönämnden vill även i detta sammanhang lyfta sitt tidigare yttrande om betydelsen av långsiktig förvaltning för att utveckla grönområden för rekreation och friluftsliv. En väl så viktig faktor för att attrahera människor till att bosätta sig i Trollhättan. Strategiska markförvärv för Trollhättans Stad bör därför inte bara gälla mark för bostäder och verksamheter utan också omfatta mark som behövs för att förse en växande befolkning med kvalitativa grönområden. Behovet om en markstrategi och markförsörjningsplan ska därför också anges i kapitlet om en grönblå struktur tillsammans med en text om vikten av strategiska markförvärv för att långsiktigt kunna utveckla grönområden för rekreation och friluftsliv. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

9 Mn 66 Dnr Detaljplan för Nysätersvägen/Skoftebyn 4:1, 4:2, 5:1, 5:2, 5:3, Trollhättans kommun Dnr 12B. Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Skoftebyn 4:1 m.fl. Bakgrunden till detaljplanearbetet är att samtliga fastigheter inom planområdet ligger på parkmark. Detaljplanen syftar till att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse mellan Innovatumområdet och Nysätersvägen. I planförslaget medges även komplettering med ytterligare bostadsbebyggelse inom det område som idag utgörs av fastigheten Skoftebyn 5:2. Beslutsunderlag Miljönämnden bedömer att den tillkommande bostadsbebyggelsen inom Skoftebyn 5:2 utgör en god hushållning med mark. Området kompletterar befintlig tätortsbebyggelse och ligger väl i förhållande till kollektivtrafik och servicefunktioner. I handlingarna framgår att tillkommande bostäder ska placeras långt bak på tomterna för att få större sammanhängande öppna ytor. Då den maximala ljudnivån från trafiken överstiger 70 dba långt in på fastigheten bedömer Miljönämnden att placeringen av husen bör medge möjlighet till placering av uteplats på husens baksida. Det finns cisterner nere vid kanalen där hantering av bioolja sker och klagomål på lukt från verksamheten från närboende förekommer. Skyddsavståndet för cisternerna är 100 m. Planområdet ligger på mer än 200 m från cisternerna, men miljönämnden bedömer att det ändå finns en viss risk att det kan uppkomma klagomål på luktolägenheter. På Nohab-området finns en go-cart anläggning. Anläggningen bedöms inte kunna påverka bostäderna inom planområdet då den ligger inomhus och utanför aktuellt skyddsavstånd. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för Skoftebyn 4:1 m.fl. Mn 66 Dnr

10 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

11 Mn 67 Dnr Åtgärdsplan utifrån Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen Bakgrund Livsmedelsverket genomförde den 20 augusti en revision av miljönämndens livsmedelskontroll. Livsmedelsverket lade stort fokus vid tillsynen av området kosttillskott. Livsmedelsverket konstaterar att miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet i huvudsak uppfyller lagstiftningen krav på offentlig kontroll. Avvikelser noterades för uppföljning, kompetens, kontrollrapporter, provtagning och sanktioner. Livsmedelsverket önskar att Miljönämnden lämnar en åtgärdsplan som redogör för vilka åtgärder som kommer vidtas med hänsyn till de avvikelser som livsmedelsverket har noterat. Miljöförvaltningen har lämnat synpunkter på livsmedelsverkets rapport rörande den kompetensbrist som verket anser sig funnit. Miljöförvaltningen önskade en bättre beskrivning av vilken kompetensnivå som livsmedelverket anser vara lämplig på kommunal nivå men Livsmedelsverket har via mail meddelat att de vidhåller sin ståndpunkt utan att bemöta förvaltningens frågor. Miljöförvaltningen efterfrågade då en uppdaterad rapport där det framgår att förvaltningen inkommit med invändningar. Livsmedelsverket svarade via mail att man inte ändrar rapporten utan att man enbart vill få en handlingsplan. Beslutsunderlag Avvikelse 1. Uppföljning Livsmedelsverkets synpunkt Myndigheten hade delvis otillräckliga system för att verifiera att kontrollen var effektiv det saknades en tillräcklig uppföljning av om avvikelser som noterats vid en kontroll hade åtgärdats. Miljöförvaltningens åtgärd Vi ska dokumentera tydligare i våra kontrollrapporter om avvikelserna från föregående kontroll har åtgärdats eller inte. Sedan livsmedelverkets besök har inspektionsmallen ändrats så att det blir tydligare att inspektören måste kommentera detta. I de flesta fall kommer Miljöförvaltningen även att ta beslut om föreläggande om livsmedelsföretagaren inte har åtgärdat avvikelsen som påpekades i föregående rapport.

12 Mn 67 Dnr Avvikelse 2 Kompetenskrav och utbildning Livsmedelsverkets synpunkt Myndigheten hade vid revisionstillfället inte tillräcklig kompetens för att göra en kontroll på området kosttillskott. Miljöförvaltningens åtgärd Miljöförvaltningen håller inte med om livsmedelsverkets bedömning och anser inte att avvikelsen är korrekt. Miljöförvaltningen bedömer att en livsmedelsinspektör som gått tillgängliga utbildningar, har god erfarenhet inom just tillsynsområdet ska bedömas som kompetent. Livsmedelsverket ansåg att kompetens inte fanns då inspektören valde att se på all märkning vid inspektionen och inte enbart kostpreparat. Vid miljöförvaltningens inspektioner ser vi på flera aspekter och att inspektören ser på flera områden kan inte anses som en kompetensbrist. Att livsmedelsverket sedan anser att kompetens uppnåtts genom att en teknisk expert läser upp definition och överlämnar en text är intressant. Miljöförvaltningen önskar fortfarande att livsmedelsverket definierar vad man tycker är en lämplig kompetensomfattning och kompetensnivå inom kosttillskott för en livsmedelsinspektör på kommunal nivå. Livsmedelsverket kommenterar att tillräckligt med medel avsätts i budgeten för kompetensutveckling, men det saknas en samlad bild över vilken kompetens som behövs inom förvaltningen. Under 2014 kommer förvaltningen att sammanställa en kompetensdokumentation för att sammanställa alla kompetenskrav som behövs inom förvaltningens område. Avvikelse 3 Rapportering av kontrollresultat Livsmedelsverkets synpunkt I en granskad kontrollrapport (Dnr ) var det delvis svårt att utläsa resultatet, dvs. vad som egentligen genererat en avvikelse. Miljöförvaltningens åtgärd Kontrollrapporter ska skrivas tydligt så att företagaren förstår vad han bör åtgärda. Detta underlättar även för oss då vi ska följa upp avvikelsen. Miljöförvaltningen har under hösten deltagit i projektet Klarspråk. Förvaltningen kommer under våren 2014 steg för steg arbeta igenom alla våra mallar så att de blir enkla och tydliga. Som ett led i förvaltningens internkontroll kommer miljöförvaltningen under 2014 granska ett antal ärenden för att följa upp att de hanterats korrekt. Kvalitetsansvarig kommer tillsammans med miljöchefen granska att alla dokument är rätt

13 Mn 67 Dnr diarieförda, att de finns på korrekt plats i arkiv (digitalt och fysiskt), texten är tydligt, handläggningsrutiner följts, att laghänvisningar är rätt, handläggningstiderna är rimliga, att uppföljning skett, att debitering skett, etc. Avvikelse 4 Provtagning och analys Livsmedelsverkets synpunkt Myndigheten hade inte säkerställt livsmedelsföretagarnas rätt att begära ett kompletterande expertutlåtande genom att få tillgång till referensprov i samband med provtagning. Miljöförvaltningens åtgärd Miljöförvaltningen har inte arbetat så mycket med provtagning de senaste åren. Framöver kommer vi erbjuda livsmedelsföretagaren ett extra prov i förseglat skick som han/hon får använda som referensprov. Avvikelse 5 Sanktioner vid bristande efterlevnad Livsmedelsverkets synpunkt I ett granskat beslut (Dnr ) noterades att lagstöd saknades/var felaktigt angivet. Myndigheten hade förelagt företaget att inkomma med rutiner för spårbarhet. Hänvisning till artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002 saknades. Istället hänvisades till lagstöd för HACCP. Miljöförvaltningens åtgärd Som ett led i förvaltningens internkontroll kommer miljöförvaltningen under 2014 granska ett antal ärenden för att följa upp att de hanterats korrekt. Kvalitetsansvarig kommer tillsammans med miljöchefen granska att alla dokument är rätt diarieförda, att de finns på korrekt plats i arkiv (digitalt och fysiskt), texten är tydligt, handläggningsrutiner följts, att laghänvisningar är rätt, handläggningstiderna är rimliga, att uppföljning skett, att debitering skett, etc. Livsmedelsteamet granskar numera varandras beslut för att lättare kunna upptäcka och korrigera fel. Miljöförvaltningens önskemål Miljöförvaltningen tog upp följande önskemål vid revisionen och vi hoppas att livsmedelsverket arbetar vidare med frågorna. - Vi önskar bättre stöd från livsmedelsverket gällande avvikelsehantering. Idag får alla kommuner uppfinna sina egna bedömningar vilket inte främjar enhetlighet i landet. - Riskklassningssystemet behöver ses över för hälsokostbutiker och mindre drickvattenanläggningar då tiden inte avspeglar tillsynsbehovet.

14 Mn 67 Dnr Vi upplever att vi får olika besked från olika enheter inom livsmedelsverket. Samsyn inom Kontrollstöd och Upplysning vore önskvärt - Vi önskar att livsmedelsverket arbetar fram ett antal smittskyddsutbrottsövningar för miljöförvaltningar. Det finns många övningar kring krisberedskap för hela kommuner, men vi behöver öva mindre utbrott. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att anta Miljöförvaltningens förslag till åtgärder och skickar rapporten till livsmedelsverket. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Livsmedelsverket

15 Mn 68 Dnr Internkontrollplan för miljönämnden 2014 Sammanfattning Enligt Trollhättans Stads Reglemente för internkontroll med anvisningar ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen ska upprätta en plan för uppföljning av den interna kontrollen och rapportering ska ske till nämnden minst en gång per år. Syftet med internkontrollen är att säkra att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, har tillförlitlig ekonomisk rapportering och efterlever lagar, föreskrifter, bestämmelser och reglementen. Nämnden ska anta en plan för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen och årligen rapportera till kommunstyrelsen vid bokslutet. Denna handling utgör förslag till plan för internkontroll för miljönämndens verksamhet för Förslag till beslut Miljönämnden antar förslaget till interkontrollplan och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta efter densamma. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

16 Mn 69 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delega-tionsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

17 Mn 70 Dnr Skrivelser och rapporter Skriftliga A. Oktoberrapport för Miljönämnden och Miljöförvaltningen B. Miljöförvaltningens handlingsplan för verksamhetsutveckling år 2014 C. Svar på förfrågan gällande anmälningsplikt för luftvärmepumpar D. Mark- och miljödomstolens dom angående överklagan gällande asfaltkross på (PULSKYDD) m.fl. E. Mark- och miljööverdomstolens protokoll om att inte bevilja prövningstillstånd i ärende om utdömande av vite för John Meza AB F. Vattenskyddsområde Göta älv. Jannie Gray går igenom och förklarar vattenskyddsföreskrifterna. Nämndens ledamöter uppmanas att spara handlingarna då detta blir ett ärende på januarisammanträdet.

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt

STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN. Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs i allt väsentligt rationellt STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 8 November 2007 DNR 420-174/07 Revisionsrapport STADSBYGGNADSNÄMNDENS HANTERING AV BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Det enskilda bygglovet eller bygganmälan handläggs

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer