TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18"

Transkript

1 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax :, Ver 1,0 :, Ver 2,0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M... 4 PMB.22 AVSKILJARE FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM... 4 PPD.1 INRE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR... 4 PRB.1 GOLVBRUNNAR... 5 PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR... 6 PUC.1 TVÄTTSTÄLL... 6 PUE.1 KLOSETTER... 7 PUF.411 UTSLAGSBACKAR AV ROSTFRITT STÅL... 7 PUG.1 DISKDESINFEKTORER OCH SPOLDESINFEKTORER... 7 PUG.12 DISKDESINFEKTORER... 7 PUG.13 SPOLDESINFEKTORER... 7 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER... 8 YTC.153 KONTROLL AV AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM... 8

3 3(8).dat Dessa tekniska anvisningar gäller som komplement till 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM. Dessa anvisningar utgör ett stöd i projekteringen. Anvisningarna baseras på AMA VVS & Kyl samt RA VVS & Kyl. Anvisningar som är införda i detta dokument utgör krav utöver anvisningarna i AMA. Rubriker som saknar kommentarer innebär att AMA gäller som helhet. Där rubriker saknas finns kommentarer införda högre i hearkin. För avsteg i anvisningar fodras att ändringen blir protokollförd i projekteringsmöte samt godkänd av teknikansvarig på Landstingsservice. Avloppsledningar förläggs i huvudsak utbytbara och så att framtida ändringar underlättas. Vertikala stamledningar förlägges i schakt, inklädnader slitsar eller dyl. Möjlighet till åtkomlighet av rören, utan alltför stora ingrepp, beaktas. Läckageindikering vid golv förordas. Långa horisontella dragningar vid tak undvikes. Sidodragningar i plan på vertikala stamledningar undvikes. Kors-rör får ej förekomma. SPILLVATTENSYSTEM Spillvattenledningar skall vara rensbara i hela sin sträckning. Möjlighet för åtkomlighet vid spolning/rensning beaktas. Exempel förordas spolmöjlighet/rensbrunn vid gavel för åtkomlighet utifrån. Om möjligt placeras rensanordning på varje våningsplan i vårdbyggnader där placering i neutrala utrymmen förordas. Placering ca: 500 mm från golv. Rensanordning skall placeras på vertikal stamledning vid övergång till vertikal ledning. För övrigt förordas att rensanordningars utförande utförs enligt VVSföretagens Teknikhandbok. Luftning av spillvattensystem skall mynna ovan yttertak i första hand. Luktproblem p.g.a. närhet till uteluftsintag, uteplatser och dyl. beaktas. Desinfektion av avloppsvatten Där desinfektion av avlopp erfordras skall val av behandlingsmetod ske i samråd med Landstingsservice och berörd kommun. DAGVATTENSYSTEM Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör övervägas.

4 4(8).dat PN RÖRLEDNINGAR M M Vid val av rörmaterial skall följande beaktas: - Spillvattnets temperatur. Temperaturer från autoklaver, spol-, diskdesinfektorer beaktas samt att för sjukvårdlokaler alltid legionellaspolning med hetvatten skall kunna utföras. Här beaktas även eventuell längdutvidgning. - Brandskyddskrav. - Ljudnivåer. Där risk för ljud till vistelserum och särskilt till övernattningsrum beaktas. Här förordas rör i ljuddämpat material/utförande alternativt att röret isoleras. - Avloppsvattnets beskaffenhet. T.ex. höga kloridhalter och dyl. Från kök förordas rörmaterial i syrafast rostfritt stål. PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium Bensinavskiljare installeras där bensin eller andra brand- eller explosionsfarliga vätskor kan tillföras spillvatten. Oljeavskiljare installeras där eldnings- eller smörjoljor kan tillföras spillvatten. Fettavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning. Slamavskiljare installeras där spillvatten kan innehålla slam eller andra fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar i ledningar. Brunnar till bensin- och oljeavskiljare utföres utan vattenlås. I spillvattenledning efter bensin- och oljeavskiljare anordnas larmgivare för okontrollerat bensinrespektive oljeutflöde samt brunn för provtagningsmöjlighet. Gipsavskiljare installeras där hantering med gips förekommer. Kan även användas för avskiljning av lera (terapilokaler). Avskiljare skall vara typgodkänd. Avskiljare skall vara åtkomliga från slamgsugningsbil, ha larm för full avskiljningsmängd samt provtagningsbrunn efter avskiljare. PPD.1 Inre inspektion av rörledningar - Vid ombyggnader skall befintliga ledningars kondition, i mark och under platta verifieras, före projektering. Vid behov utförs videofilmning. - Ledningar i mark skall videofilmas direkt efter återfyllnad. - Ledningar under platta skall videofilmas direkt efter gjutning. - Relinade ledningar skall filmas direkt efter utförd åtgärd. - Överväges även videofilmning före övertagande.

5 5(8).dat PRB.1 Golvbrunnar Golvbrunn installeras endast där planerad spolning eller vattenutsläpp beräknas ske. För att begränsa antalet golvbrunnar bör enheter anslutas direkt till spillvattensystem och ej via golvbrunn. Av hygienskäl placeras ej golvbrunn vid tvättställ utan bräddavlopp. Golvbrunn placeras ej i gång- och transportvägar. Brunnar i garage och i utrymmen där risk för trafik med trucktåg o dyl förekommer utföres med körbara betäckningar. I städrum kan golvbrunn placeras i anslutning till utslagsback vid bruk av städvagnar. Desinfektionsrum förses med golvbrunn. Brunnar för sjukvårdsrelaterad verksamhet utföres i syrafastrostfritt stål. Silar skall vara utförda med snäpplås. Verktyg skall ej erfordras vid demontering. Silar kan vara av plast.

6 6(8).dat PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR PUC.1 Tvättställ INOM SJUKVÅRD Tvättställ i samband med sjukvårdsarbete utföres utan bräddavlopp. Anordning som möjliggör att tvättstället kan fyllas med vatten får ej förekomma. Vid bultmontage, dikt vägg utförs tätning mellan vägg och tvättställ runt om med vit elastisk mögetresistent fogmassa av silikontyp. Vid konsolmonterade tvättställ skall avståndet mellan vägg och tvättställ vara 4 cm. Vägganslutet vattenlås monteras där lämplig väggkonstruktion (regelvägg) så medger för att underlätta städning. Anslutningsledning i vägg kondensisoleras. Tvättställ monteras med golvfixtur. TVÄTTSTÄLL FÖR LOKALER SOM EJ ÄR ATT HÄNFÖRA TILL SJUKVÅRDSLOKALER Tvättning kan ske i rinnande eller upptappat vatten. Vid bultmontage, dikt vägg utförs tätning mellan vägg och tvättställ runt om med vit elastisk mögetresistent fogmassa av silikontyp. Vid konsolmonterade tvättställ skall avståndet mellan vägg och tvättställ vara 4 cm. Tvättställ skall vara försett med ettgreppsblandare, monterad i tvättstället, samt försett med bräddavlopp. Vägganslutet vattenlås monteras där lämplig väggkonstruktion (regelvägg) så medger för att underlätta städning. Tvättställ monteras med golvfixtur där detta är möjligt. Fixtur fastsättes då i stående träreglar i båda sidor. Det är mycket viktigt att inget glapp förekommer mellan fixtur och väggmaterial. Detta för att rörelsehindrade personer skall ha möjlighet att använda tvättställ som stöd.

7 7(8).dat PUE.1 Klosetter Väggmonterad WC-stol förordas. WC-stol skall ej vara av typ med inbyggd spolcistern i vägg alt. inklädnad. Vid golvmonterad wc-stol, utförs denna i hygieniskt utförande med dolt vattenlås. Sits skall vara med lock av vit polypropen som lätt kan demonteras för rengöring och desinfektion. WC-stol förses med föravstängning placerad vid väggbricka/avstick. Vid utbyte av wc-stolar med höga spolvattenmängder och befintliga system med relativt långa anslutningsledningar skall spolvattenmängd vara ca 6 liter. Generellt föfordas wc-stolar med möjlighet till större spolvattenmängder. PUF.411 PUG.1 Utslagsbackar av rostfritt stål Utslagsback utan vulstspolning med galler. Diskdesinfektorer och spoldesinfektorer Desinfektionsapparater förses med lätt manöverbara föravstängningsventiler på vägg. Om inget annat anges skall apparater vara eluppvärmda. Doseringsutrustning för avkalkning diskuteras med hänsyn till vattenkvalitet t ex < 5 dh. Spoltider och apparatutformning samt tillbehör studeras i varje enskilt fall utifrån avdelningens verksamhet och typ. Tappvattenledningar till desinfektorer skall förses med erforderligt skydd mot återströmning enligt SS-EN PUG.12 PUG.13 Diskdesinfektorer För en normalvårdsavdelning installeras diskdesinfektor för instrument, handfat m.m Diskdesinfektorn skall vara för diskmedel. Spoldesinfektorer Desinfektionsutrustning För en normalvårdsavdelning installeras spoldesinfektor för bäcken, urinflaskor m.m. Spoldesinfektorn utan diskmedel.

8 8(8).dat RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Invändig dagvattenledningar kondensisoleras. Eventuellt erforderlig ljudisolering beaktas. YTC.153 Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem Utöver spolningskontroll gäller följande: Vid nybyggnationer och större ombyggnationer skall tryck- och täthetes kontroll utföras på respektive våning. Detta utförs genom att systemet fylls med vatten till lägsta belägna avloppsenhet, exkl. golvbrunnar och andra lågt placerade enheter som proppas/lockas vid kontrollen. Provtiden skall vara minst 2 timmar.

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla HUVUDKONTOR Dahl Sverige AB Ulvsättrav. 76 77 Järfällla Box 67, 77 22 Järfälla Växel 08-583 595 00 Fax rec 08-583 595 99 HUVUDKONTOR 2 Dahl Sverige AB Karlsbodavägen 2 68 67 Broa Box 076, 6 Broa Växel

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Borås Bilaga 12 Teknisk Systembeskrivning - Upprättad av: ÅF Infrastruktur AB / Berth-Inge Andersson \\afgbgcl2v1\projects\västfastigheter distrikt borås\512543(5317)\systemhandling(14470)\beskrivning\bilaga

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 1(34) Riktlinje för vårdhygieniska vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 2(34) INLEDNING... 4 REFERENS... 4 HYGIENKLASSER... 5 INREDNING, UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER... 6

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer