Protokoll nr: 9. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: Tid: kl.17:00-18:50. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr: 9. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-10-20. Tid: kl.17:00-18:50. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 102-114"

Transkript

1 Protokoll nr: 9 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: Tid: kl.17:00-18:50 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström Sune Liljeström Yvonne Lindvall, tillf sekreterare Bo Johansson, kassör Eva Sandin, anm. förhinder Eva Widing, anm. förhinder Annika Gardell, anm. förhinder Lars Jakobsson, anm. förhinder Anders Allard, anm. förhinder Patrik Oscarsson, sek Underskrifter: Sekreterare:. Ordförande:.

2 102. Föredragningslistan Ordföranden hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade detsamma för öppnat. Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 111 a) RFs Förtjänsttecken i guld 103. Föregående protokoll Föregående protokoll -8-14, behandlades för därefter läggas med godkännande till handlingarna Idrottscentrum Efter mötet med alla de föreningar som genom åren visat intresse för Visborgsområdet är det nu klart vem man kontaktar och ungefär vad det kommer kosta nyttja mark eller byggnader. Vi hoppas nu på det ska bli fart på nyetableringar i området. Patrik har bjudit in till ett möte den 10/11 på Joda Bar & Kök med temat Evenemang i nya sporthallen där Inspiration Gotland/Region Gotlands nya evenemangslots Karin Winsnes berättar om vilken hjälp man kan få söka evenemang, samt klargöra vilken kapacitet den nya arenan kommer ha för olika former av arrangemang. Ordförande kommer representera GI på mötet Nyttjande av medel för värdefullt Sedan ett antal år tillbaka har GI haft reserverade medel på balansräkningen för jobba med satsningen på Värdefullt. Dessa har nyttjats sparsamt. Då det har visat sig det krävs mera personella resurser för komma vidare i detta arbete så har Jan Christoffersson haft 10% av sin arbetstid på stärka satsningen under detta innevarande år. Styrelsen förslås därför avsätta kr av reserverade medel för detta ändmål under avsätta kr av reserverade medel till täcka 10% av en av idrottskonsulenternas arbete med satsningen Jury för GT-guldet 2014 Enligt bestämmelserna för GT-guldet så skall GI ha tre representanter i juryn för GT-guldet. GI behöver även utse två personer till juryn för årets idrottspersonlighet. utse ordföranden, vice ordföranden och Anita Gandå till GI representanter i GTguldsjuryn. utse ordföranden, Eva Widing och distriktsidrottschefen till GI:s representanter i juryn för årets idrottspersonlighet.

3 107. Budget 2015 Kassören presenterade siffror på de största finansiärerna på verksamhetskonferensen på Hoburgen. Där konstaterade han från RF/Staten kommer prel. lika mycket som i statsbidrag som för 2014, vad vi vet idag. Även om RF själva brottas med problem få ihop sin budget. Detsamma gäller den del vi får för den administrativa delen för Idrottslyftet, både rekrytera & anläggningar. Det kommunala bidraget kan vi möjligtvis hoppas på en liten, liten ökning, avhängt på hur förhandlingarna om nya regler för detta distriktsbidrag går, det är för tidigt säga nåt om för tillfället. Kvar är den delen rörande projekt som 2014 budgeterades till kronor. Där har idrottschefen, kassören & Bosse R ett arbete göra i och med budgetarbetet som ska ske 4/11. Projekt som fortsätter och nya som tillkommer, ska granskas under luppen. På kostnadssidan har vi idag ganska bra grepp på vad kansliet kostar i form av tjänster och drift. Budgetarbetet läggs förslagsvis upp i likhet med tidigare år på det sätt vi får tillstånd en diskussion mellan anställda och förtroendevalda i de nya ansvarsområdena. uppdra åt kassören förse respektive områdesansvarig med ett budgetunderlag samt respektive områdesansvarig kommer in med sitt budgetförslag till kassören senast den 14 november Integrationsprojekt den grupp som jobbade med projekt eller satsningen på integration, vilken var den som prioriterades högst på verksamhetskonferensen har sammanställt sitt arbete i en plan för genomförande och styrelsen har sedan tidigare utsett en styrgrupp för arbetet som leds av Eva Sandin. Styrgruppens anteckningar bifogas som bilaga. Gruppen har haft ett första möte och skapat en kontakt med Haima. anta arbetsplanen och uppdra åt styrgruppen gå in med projektansökningar för projektet Från Verksamhetskonferensen Den digra dokumentationen från verksamhetskonferensen diskuterades. Bland annat oron över sista Tyck och tryckfrågan: om våra idrottsföreningar är beredda möta framtiden? Där 94 % av svaren blev tveksam och inte alls. Styrelsen beslutar uppdra åt kansliet ta fram en prioriteringslista jobba med utifrån dokumentet, samt skicka med någon/några frågor till det med SISU gemensamma styrelsemötet den 18/12

4 110. Dialog med politiken Ordförande har fått svar på GI:s synpunkter inför träffen med politiken, läs majoriteten, i KFN. De vill inte ha dialogträffar där oppositionen är med. Detta innebär ju naturligt GI bör även få till träffar med oppositionen. Träffa majoriteten först den 3/11, därefter bestämma datum för möte med oppositionen. Inför den inplanerade träffen med majoriteten vill styrelsen bl a lyfta frågor ang Bidragsöversynen och Anläggningsstöden Övriga frågor a) Riksidrottsförbundets Förtjänsttecken i guld Gotlands Idrottsförbunds beredningsgrupp för förtjänsttecken föreslår följande personer till RF:s förtjänsttecken i guld: Anders Msson, Föreningen Gutnisk Idrott, Hablingbo IK, Wisby BK Lennart Olofsson, BK Vildkaninen John-Erik Olsson, Fole IF Berra Sandström, Kappelshamns IK Carl Olof Lolo Sturén, Gotl Lantliga RF m m Hans Wiklund, Gotska GK m m ansöka om RFs Förtjänsttecken i guld för ovan nämnda personer Rapporter a) Ekonomi Kassören rapporterade från en ordentlig genomgång/prognos efter 30/9, vilket bifogas, en P1:a. Först, dock resultatet per 30/9 som efter "storstädningen" visar totalt på ett plus på 372 (budget för 9 mån = 177). Tar vi bort projekt och bara ser på Bas-GI så är resultatet -54 (budget för 9 mån = -97). Dvs helt ok. Kassören har också gjort en prognos för 31/12 på Bas-GI och Idrottschefen har hjälpt till med en genomgång av projekten. Då visar det totala (dvs inkl projekt) på ett resultat på +126 (den reviderade årsbudgeten är på +236). Bas-GI visar i prognosen på -148 (jmf med budget för året på -130), dvs inga större avvikelser här. Roger Wärn tipsade sedan om en möjlig placering av pengar, hos Catella avkastningsfonder. Skulle innebära noll risk. Kassören lovade undersöka saken. b) SDF-årsmöten Närmast på tur är Golfförbundet. Ordförande kommer representera GI. c) Uppvaktningar Guldklubbsmedlemmen Thorsten Palmquist har uppvaktats med telegram på sin årsdag, och Fole IF på deras 120-årsjubileum med ett standar. d) Projekt Idrottslyftet Rekrytering Ansökningar har kommit in från Endre SG, Fardhem IF, Gotl Bro OK och Visby BBK. Beslut tas i veckan.

5 Idrottslyftet Anläggningar Vid senaste mötet 1/10 beviljades bidrag till 3 föreningar: Visby Tennisklubb för styrning av belysning, kr, Väskinde AIS för installation av luftvärmepumpar och tilläggsisolering, kr, Gotlands Lantliga Ryttarförening för anläggning av ridbanor utomhus, kr Medfinansiering i samtliga fall från KFF. Efter nyhetsbrev och prat i lokalradion, har det inkommit 9 intresseanmälningar om bidrag. Sedan tidigare även en prel. ansökan från IK Tjelvar avseende friidrottsbanor på Klintevallen. Idrottsgala Projektgruppen har haft två planeringsmöten. Möte bokat med huvudsponsorn Svenska Spel. Värdefullt Endre IF ser ut kunna bli nästa IF som blir en Värdefull IF. Inom satsningen Tänk Om så har inga nya IF anmält intresse. Kvarstår fyra IF som anmält de vill genomföra detta. Idrottsgymnasiet Janne och Petter deltar i konferensen "Vinnare i långa loppet" oktober. En konferens för alla idrottsgymnasieverksamheter i Sverige. Vid informationsträffar med fotboll och innebandy har Janne och Petter deltagit. Fotbollen hade många intresserade elever och föräldrar men innebandyn hade bara fyra intresserade flickor. Vi saknade intresserade elever/föräldrar från t.ex. Visby IBK. Vad gäller fysträningen så slutar Ulf Stillman den 1/11. Petter och Janne ser till fysträning fungerar fram till jullovet. Hur det blir till vårterminen och framåt är ännu oklart. Petter har skickat ut frågor till både eleverna och instruktörerna för få synpunkter inför framtiden. Hasse Rosengren, GFF ser gärna fotbollen tar ett större ansvar i fysträningen. Förhoppningsvis kan Janne och Petter ha mandat planera framtida fysträning så den passar alla idrotter samt följer intentionerna i kursplanen. Idrottsledarutbildningen GI har nu fått in två nya elever på Idrottsledarutbildningen. Nu är det 12 elever totalt. Fas 3-projektet Antal deltagare fortsätter minska, för dagen 8 deltagare. Från 1 nov endast 6 deltagare kvar, oklart vad som gäller för de som har beslut även under delar av 2015 Inget nytt från AF angående vårt förslag till nytt upplägg för FAS3 i framtiden. Generellt väldigt knapphändig information från AF, vilket är väldigt tråkigt för alla inblandade, deltagarna, föreningarna och för oss själva. Finsam En tredje deltagare har under c:a två veckor haft en prova-på-plats vid Bowlinghallen. Tyvärr avslutades denna placering efter provperioden, delvis beroende på brist på arbetsuppgifter och deltagaren inte riktigt fanns sig tillrätta i miljön. Sedan tidigare två deltagare vid FC Gute resp. Visby TK, där det fungerar alldeles utmärkt. 2 möjliga deltagare aviserade, återstår hitta lämpliga praktikplatser i Visbyområdet. Sommarcamper Inget rapportera e) Personal Rapporterade Yvonne Lindvall om personalläget på kansliet och arbetet i A great place to work som pågår.

6 f) Ansvarsområden Inget nytt rapportera från de som var närvarande. Eva Sandin lämnade en kort rapport från Arrangemang/Internationellt utbyte på mejlen. Sune Liljeström rapporterade Organisations/Ledarutveckling ska mötas för bestämma strategi i gruppen. g) NWIG 2017 Det har inte genomförts något möte med organisationskommittén sedan förra GI-mötet men däremot en mycket lyckade Kick-Off den 10/10 för nästa 150 deltagare från samarbetspartners och de 14 idrotterna. Annonsen på tjänsten är ute och ansökningstiden går ut den 24/10. Till och med idag har det inkommit 17 ansökningar Nästa sammanträde Nästa sammanträde är enligt sammanträdesplanen den 24 november 2014 kl Avslutning Ordförande tackade för goda diskussioner och förklarade sammanträdet för avslutat.

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing Annika Gardell Sune Liljeström Yvonne Lindvall

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing Annika Gardell Sune Liljeström Yvonne Lindvall Protokoll nr: 8 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-09-28 Tid: kl.12.30-14.00 Lokal: Sjövärnsgården Paragrafer: 91-101 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing

Läs mer

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-05-19 Tid: kl.16.00-18.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 55-65 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer