HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher"

Transkript

1 HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Häggdångers socken, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher

2 2

3 3 Innehåll: Sid. Inledning 4 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende Beställare Beställarens ombud Entreprenör Arbetsbeskrivning Antikvarie Objektbeskrivning 5 Beskrivning / Historik 5 Kulturhistorisk status 5 Åtgärder och genomförande 6 Planerade åtgärder 6 Genomförda åtgärder 6 Värmesystemet 6 Styrenhet och rörinstallationer 6 Radiatorer 8 Efterlagningar på väggar 8 Värmepump och pumphus 11 Utomhusmiljö 13 Håltagning i grundmuren 13 Avvikelser 14 Antikvariska synpunkter 14 Kvarstående arbeten 15 Källor 17 BILAGOR Åtgärdsprogram Häggdångers kyrka. Tillståndsansökan för värmeanläggning, Format AB, Birgitta Larsson,

4 4 Inledning Objekt / dnr. Häggdångers kyrka, Härnösands kommun. Länsstyrelsens tillståndsärende Beslut dnr Tillstånd håltagning i grundmur: Länsstyrelsen Västernorrland, verksamhetskod 433, Tjänsteanteckning , Leyla Nyman. Beställare Häggdångers församling. Beställarens ombud Byggkultur Mittkonsult AB, David Pettersson. Entreprenör Värmesystem: AB Automat & Kyltjänst, Richard Lind. El: Kempes El. Lagning och bättringsmålning väggar: BW- Måleri, Anders Björklund, Bosvedjan. Arbetsbeskrivning Åtgärdsprogram Häggdångers kyrka. Tillståndsansökan för värmeanläggning, Format AB, Birgitta Larsson, Antikvarie Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher. Länsmuseets Dnr: 2012 / 300.

5 5 Objektbeskrivning Beskrivning / Historik Häggdångers kyrka uppförd i sten , vilar delvis på grunden av en medeltida kyrka. Tornet grundlades samtidigt men uppfördes 60 år senare. Den vitputsade kyrkan har rektangulärt långhus, västtorn och kor i öster efter klassicistiskt mönster, dock med en skrovlig och närapå kvastad fasadputs, som har en struktur ofta använd på 1950-talet. En sakristia ligger på norra sidan. Sadeltaket avtäckt med kopparplåt och var tidigare spånklätt. Arkitekt var Pehr Hagmansson, tornet ritades av C.G. Blom Carlsson redan 1827, byggt Långhusets fönster är tresidigt avslutade upptill efter Hagmanssons manér med rundbågiga blindsmygar ovanför (fönstren bytta på 1960-talet). Tornet avslutas med en åttkantig lanternin i trä med rundbågiga öppningar, krönt med ett förgyllt kors. Entréer finns i tornet och centralt på södra långväggen. Tornet fick ett nytt plåttak omkring 1850 efter att den ursprungliga kopparbeklädnaden delvis blåst ned. Vid uppbyggnaden av kyrkan gjorde bönderna dagsverken efter hemmanets storlek genom att köra kalk från Alnön till kyrkan. Byggmästaren hade beräknat att det behövdes tunnor grå kalk från Alnön och 300 tunnor vit gotlandskalk, som socknen skulle leverera. I själva verket gick det åt avsevärt mer kalk mer, 2000 tunnor kalk användes vid kyrkobygget. Interiören är till stor del välbevarad med stark prägel av 1960-talets omfattande restaurering. Innertaket utgörs av ett tegelmurat vitputsat tunnvalv, bänkkvarteren är slutna. Altaruppsatsen från 1797 är skuren av Pehr Westman, målad och förgylld 1799 av Jonas Wagenius. Pehr Westman skar även nummertavlan. Altartavlan; Korsfästelsen och Nattvarden, målades av Joachim Öberg restaurerades och ommålades kyrkan in- och utvändigt installerades värme i kyrkan och en ny värmeanläggning tillkom 1953, då även kyrkorummets trägolv byttes ut. Vid restaureringen ledd av J. Thomé omputsades fasaderna, spåntaket byttes mot plåt och fönstren blir utbytta. Invändigt gjordes en ommålning och konservering, nytt altarbord tillkom, altarringen ändrades, bänkkvarteren ändrades och fick omgångar längs ytterväggarna, vapenhuset byggdes om med kalksten på golvet, wc och ny läktartrappa. Korgolvet byttes troligen 1992 i samband med en fuktsanering av kor och torngolv. Kulturhistorisk status Kyrkan är skyddad enligt Kulturminneslagen kap. 4.

6 6 Åtgärder och genomförande Planerade åtgärder Värmesystemet Befintligt värmesystem är el-drivet. Syftet med den nya installationen är att minska el-beroendet genom installation av en luftvärmepump. Den nya installationen ska svara för en grundvärme på 15 grader medan befintliga bänkvärmare kommer att bibehållas för spetsvärme. Hela systemet ska kopplas till CC-kyrka. En pump ska placeras utomhus på kyrkans norra sida med ledningar under mark genom en befintlig ventil in till kyrkan. Fyra nya radiatorer ska placeras 2 och 2 under fönstren utmed norra och södra långväggarna. Ledningsdragning ska ske under golvnivå och med beaktande av medeltida grundmurar, som ligger under kyrkans södra del. Genomförda åtgärder Styrenhet och rörinstallationer Den befintliga styrenheten är kopplad till CC-kyrka och en dator hos fastighetsansvarig för Säbrå Landsförsamlingar. Styrenheten är belägen uppe i tornet i nivå med läktarvåningen. Givare för luftfuktighet och temperatur är placerade nere i kyrkan och har ledningar kopplade till styrenheten, som skickar ut signaler till värmepump och värmesystem och hur dessa ska fungera. Fastighetsansvarig kan via sin dator ställa in tider för planerade förrättningar medan faktorer som temperatur och luftfuktighet regleras automatiskt av styrenheten. Sakristians och kyrkorummets klimat kan styras åtskilda, eftersom det finns en givare i vardera rum. Rörledningar från styrenheten i tornet har dragits osynligt inne i ett murschakt ner till vapenhusets bottenvåning på norra sidan. En befintlig inspektionslucka i vapenhusets vägg markerar sedan tidigare schaktets läge. Vidare är ledningar dragna under golvet till kyrkorummet på norra sidan, där vidare frammatning har gjorts i undergrunden. Detta installationsarbete, som var gjort före startmötet ,

7 7 innebar enligt uppgift att bänken längst bak och underliggande golvbräder lyftes upp och återmonterades på samma sätt som tidigare. Gamla elledningar till borttagna väggradiatorer var dragna under golvet. Det fanns sedan tidigare en lös bräda under varje bänkrad, avsedd för ledningsmontage. Ledningarna kunde avlägsnas genom dessa lösa golvbräder. Alla installationer i krypgrunden har gjorts oberoende av medeltida grundmurar på södra sidan, som således har lämnats orörda Kyrkorum längst bak på norra sidan. Gammal el-radiator. Efter tillbakalagt golv och återmonterad bänk.

8 8 Radiatorerna Fyra gamla väggradiatorer har ersatts av fyra nya fläktradiatorer placerade enligt åtgärdsprogram dvs. två under fönstren utmed norra långväggen och två under södra långväggens fönster. Radiatorerna är cirkulationsvärmare av fabrikat Daikin, modell Nexura 35. Fläktarna inuti radiatorerna får den uppvärmda luften att sugas in via ventiler och blåsas ut genom en lucka upptill. De är kopplade till styrsystemet CC- Kyrka och kommer att sättas igång i god tid före en förrättning kommer att stängas av när förrättningar pågår, så att inga störande ljud uppstår. Befintlig givare i kyrkorummet och givare utomhus är kopplade till CC-Kyrka. Befintliga bänkvärmare som ska ge spetsvärme har bibehållits och kopplats till CC-kyrka enligt åtgärdsprogram. De nya radiatorerna med luftfläktar kommer enligt planerna att hålla en grundvärme på 15 grader i kyrkorummet. Under förrättningarna kommer man värma upp till grader. Radiatorerna var redan beställda till startmötet utan antikvarisk kontakt. Fördelen med radiatorerna är att de är små och ej synliga över bänkryggar. Nackdelen är att de är tjockare än de flesta väggradiatorer och får ett kompakt utseende eftersom de ska inrymma fläktarna. Genom de refflade luftspalter som måste till för att systemet ska fungera, bildas ett randmönster på fronten. En helt slät yta hade varit mera diskret. Ytterskalet är i plast. Eftersom plastmaterial har ett oestetiskt åldrande vid ev. framtida färgskador har de på inrådan av konservator inte heller inte målats in i väggkulör enligt åtgärdsprogram. Det visade sig att radiatorerna lyckligtvis inte var seriekopplade och rördragning utmed golvsocklar kunde därigenom undvikas. I stället är rören dragna från krypgrunden upp genom golvsockeln till varje radiator, som är lågt placerad. Denna lösning samt håltagning på ca 65 mm i golvsocklarna gjordes på möjligast diskreta sätt. Håltagningarna genom den tunna golvlisten hat tätats med träfiberull. Efterlagningar på väggar De gamla väggradiatorernas el-dosor har tagits bort. Efterlagning och bättringsmålning har utförts av Anders Björklund, BW Måleri. Spacklingar på väggen efter borttagna el-dosor har gjorts med Sheetrock gipsbruk. Befintlig väggfärg är en akrylatemulsion. Bättringar har utförts med Beckers Webetonic platsblandad med oxidsvart, grön umbra, oxidgult samt en gnutta oxidrött.

9 Ny fläktradiator monteras på norra långväggen (underredet ännu ej påkopplat) Ny fläktradiator under montering på norra långväggen, upptaget hål i sockeln.

10 Ny fläktradiator på södra långväggen. Efter lagningar och målningsbättring Håltagning i golvsockel. Rördragning från krypgrund separat till varje radiator.

11 11 Värmepump och pumphus Värmepumpen är inrymd i en ramkonstruktion av stål med placering vid ingången till sakristian på kyrkans norra sida enligt Åtgärdsprogram. Konstruktionens hörnpelare är inmålade i fasadkulör efter NCS S 1502 och vilar på en betongplatta under marknivå med grus som ytbeläggning. Pulpettaket som är 143 x 73 cm är skivtäckt med en mörkbrun Plannjaplåt PL 56, vilket motsvarar NCS 7507-Y81R. Sakristians entré med pumpinbyggnaden är belägen i närheten av minneslunden med en låg mur emellan. En sluttande plåt kommer att monteras under stålstativet för att hålla undan kondensvatten som uppstår från pumpen. Den ska målas enligt Åtgärdsprogram i samma kulör som övriga plåtdelar. Man bör då välja inbyggnadens bruna takkulör, som smälter in med kyrkans sockel. Muttrarna på stativet bör inmålas enhetligt i stativets kulör (i stället för ett par enstaka målade) Pumphus på norra sidan vid sakristians entré, rördragningar under mark.

12 Pumphus på norra sidan Pumphus på norra sidan. Före städning av gräsytan.

13 13 Utomhusmiljö Åtgärdsprogrammet föreskriver en växtbarriär mellan pumpen, som hörs när det är igång. Man håller på att arbeta fram en helhetsplanering på växtligheten kring muren, enligt församlingens fastighetsansvarig. Håltagning i grundmuren Enligt Åtgärdsprogram skulle utifrån kommande rördragning ledas in i kyrkan genom en befintlig ventil och rören skulle döljas genom en inbyggnad. Nu kunde rördragning genom ventilen ej göras, eftersom anslutande rör från insidan kyrkan var placerade nästan en meter nedanför i muren. Kyrkan har skalmurar och rören kunde ej bockas i så skarpa vinklar mellan murskalen. Därför gjordes en håltagning i grundmuren under mark i samma nivå som befintliga rör. En fördel med åtgärden ur kulturhistorisk synvinkel är att rördragningen därigenom blir mera diskret än en synlig inbyggnad ovan mark. Nackdelen är att en håltagning i ursprunglig grundmur inte kunde undvikas. Borrkärnan blev cm Håltagning i norra grundmuren under mark.

14 14 Antikvariska synpunkter Uppvärmning genom cirkulationsvärme visade sig i Häggdångers kyrka innebära en förhållandevis reversibel installation i jämförelse med tidigare installationer i kyrkor med vattenburna lösningar, vilket är positivt. Man behövde till exempel inte borra och dra rör genom bänkarna, väggradiatorerna går att ta bort. Förhoppningsvis kommer även teknikens landvinningar att innebära ett större utbud vad gäller formgivningen av värmesystemets tillbehör, exempelvis radiatorer. Håltagning i grundmuren, se föregående stycke. Inmålning: se Kvarstående arbeten nedan. Avvikelser Håltagning i grundmuren efter Länsstyrelsens tillstånd ( Tjänsteanteckning , Leyla Nyman), efterslom rördragning ej kunde göras via befintlig ventil. Inmålning av radiatorer i väggkulör gjordes ej pga av konservators avrådan (se Radiatorerna) Befintlig ventil med tidigare gjorda håltagningar, nederst syns det inre murskalet.

15 15 Kvarstående arbeten Åtgärdsprogrammet föreskriver en växtbarriär mellan pumpen, som hörs när det är igång. Man håller på att arbeta fram en helhetsplanering på växtligheten kring muren, enligt församlingens fastighetsansvarig. Smärre målningsarbeten: plåten under pumpens stålstativ bör målas lika pumpinbyggnadens bruna takkulör, muttrarna enhetligt i stativets kulör (i stället för enstaka målade). Svarta buntband kring rör under väggradiatorerna bör bytas mot vita.

16 16

17 17 Källor Eskilsson, Eva: Kyrkan i Häggdånger. Kyrkobyggnader Del 4, Riksantikvarieämbetet.

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Rapport 2013:24 Per Lundgren. Invändig ändring och byte av värmesystem. Alunda kyrka. Alunda socken, Östhammars kommun

Rapport 2013:24 Per Lundgren. Invändig ändring och byte av värmesystem. Alunda kyrka. Alunda socken, Östhammars kommun Rapport 2013:24 Per Lundgren Invändig ändring och byte av värmesystem Alunda kyrka Alunda socken, Östhammars kommun Per Lundgren 2013 Omslagsfoto: Kyrkans huvudingång i väster. Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt Bohusläns

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård Linderås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Linderås socken i Tranås kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Torö kyrka. Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län

Torö kyrka. Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län Torö kyrka Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län Cecilia Pantzar Rapport 2011:26 2 Torö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Bredestads kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas Innehåll

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

RESTAURERING AV FYRA SKULPTURGRUPPER SUNDSVALLS STADSHUS

RESTAURERING AV FYRA SKULPTURGRUPPER SUNDSVALLS STADSHUS RESTAURERING AV FYRA SKULPTURGRUPPER SUNDSVALLS STADSHUS Stadshuset 1, Gustaf Adolfs församling, Sundsvalls kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2009:11 Bodil Mascher 2 Innehåll:

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer