BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN"

Transkript

1 05/2015, ed. 2. BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN Distributör: Tillfällavägen Sävedalen Tack för att du valde denna klimatanläggning. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk.

2

3 GWH09TB-S3DNA1D GWH12TB-S3DNA2B GWH18TC-S3DNA2D

4 Innehåll Viktig information om användningen Säkerhetsåtgärder... 1 Delarnas namn Bruksanvisning för fjärrkontroll Fjärrkontrollens knappar Information om symbolerna på skärmen Information om fjärrkontrollens knappar... 8 Specialfunktioner Bruksanvisning Byte av batterier i fjärrkontrollen Nödfunktion Underhåll Rengöring och underhåll Funktionsstörningar Felsökningsdiagram Viktig information om installationen Installationsmått Verktyg som behövs för installationen Val av installationsplats...24 Elanslutningskrav Installation Installation av inomhusenhet Kontroller efter installation Testning och användning Provkörning Bilagor Information om köldmedieröret Utvidgning av rörets ände Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter är nedsatta eller under utveckling, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap. De kan använda enheten om de står under uppsikt och om personen som ansvarar för deras säkerhet har fått anvisningar om enhetens användning. Barn ska hållas under uppsikt och man ska säkerställa att de inte kan leka med enheten. Produkten får inte kasseras som osorterat avfall inom EU. Förhindra att eventuella miljöskador uppstår och människors hälsa äventyras på grund av oövervakad kassering av avfall och återvinn enheten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialen. När du återvinner en använd enhet ska du lämna den vid en återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren. Återförsäljaren kan se till att enheten återvinns på ett miljövänligt sätt. R410A(R32/125: 50/50):

5 Säkerhetsåtgärder VARNING! Användning och underhåll Barn över 8 år och personer vars fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter är nedsatta eller under utveckling, eller som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap, får endast använda enheten om deras verksamhet övervakas eller ifall de har blivit instruerade om säkert handhavande av enheten och förstår riskerna som kan förknippas med användningen. Barn får inte leka med enheten. Barn får inte rengöra enheten eller underhålla den utan övervakning. Anslut inte klimatanläggningen till en skarvsladd. Det kan orsaka risk för brand. Koppla från strömmen när du rengör klimatanläggningen. Annars kan du få en elstöt. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en auktoriserad fackman. För att undvika elstötar ska du inte tvätta klimatanläggningen med vatten. Se till att vatten inte stänker in i inomhusenheten, eftersom det kan orsaka en elstöt eller funktionsstörning. Vidrör inte de vassa handtagen på det lösgjorda filtret. Torka inte filtret vid öppen eld eller med en hårtork för att undvika missformningar eller brandfara. 1

6 Säkerhetsåtgärder VARNING! Endast auktoriserade fackmän får göra servicearbeten. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå. Försök inte själv reparera klimatanläggningen. Det kan orsaka elstötar eller materiella skador. Kontakta återförsäljaren när du vill reparera din klimatanläggning. Stick inte in fingrarna eller föremål i luftintaget eller utblåsningen. Det kan leda till personskador eller skador på enheten. Täck inte över luftintaget eller utblåsningen. Då kan funktionsstörningar uppstå. Fjärrkontrollen får inte bli våt. Då kan den skadas. Om följande problem uppstår ska du stänga av klimatanläggningen, genast koppla från strömmen och kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad montör. Matningskabeln överhettas eller är skadad. Avvikande driftljud hörs vid användning. Strömbrytaren utlöses upprepade gånger. Enheten luktar bränt. Inomhusenheten läcker. Om klimatanläggningen fungerar onormalt, kan det leda till funktionsstörningar, elstötar eller eldsvåda. Stå inte på utomhusenhetens lockpanel och ställ inga tunga föremål på utomhusenheten för att undvika skador. 2

7 Säkerhetsåtgärder VARNING! Installationsarbeten Undvik personskador eller materiella skador: endast auktoriserade fackmän får genomföra installationen. Följ säkerhetsåtgärderna gällande elinstallationer när enheten installeras. Använd en strömförsörjningskrets och jordfelsbrytare som överensstämmer med de lokala säkerhetsbestämmelserna. Installera en strömbrytare för att undvika funktionsstörningar. Vid den fasta ledningen monteras en flerpolig brytare, vars polavstånd är minst 3 mm för alla ledningar. När du installerar brytaren ska du kontrollera dess effekt i tabellen. Jordfelsbrytaren ska vara utrustad med värmeaktiverad och magnetisk utlösning för att den ska kunna skydda mot kortslutning och överhettning. Klimatanläggningen måste jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstötar. Använd inte en olämplig matningskabel. Säkerställ att strömförsörjningen motsvarar den effekt som klimatanläggningen kräver. Instabil strömförsörjning eller felaktig jordning kan orsaka funktionsstörningar. Koppla strömförsörjningens spänningsledning, nolledning och jordledning korrekt. Kom ihåg att bryta strömförsörjningen innan elarbeten eller servicearbeten inleds. 3

8 Säkerhetsåtgärder VARNING! Koppla inte på strömmen förrän installationsarbetena har genomförts. Om matningskabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad montör för att undvika brandrisk.. Kylkretsens temperatur är hög. Dra anslutningskabeln en bit ifrån kopparröret. l Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer. Installationsarbetena ska överensstämma med gällande bestämmelser och utföras av en auktoriserad montör. lklimatanläggningen är elektrisk utrustning i skyddsklass I. Den måste jordas omsorgsfullt med en egen jordningsanordning av en fackman. Säkerställ att jordningen alltid fungerar effektivt. Annars kan elstötar uppstå. Klimatanläggningens gul-gröna ledning är jordledningen. Den får inte användas för andra anslutningar. Jordmotståndet måste uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig. Alla elanslutningar på inomhus- och utomhusenheten får endast utföras av en kvalificerad montör. 4

9 Säkerhetsåtgärder VARNING! Om klimatanläggningen har en stickkontakt måste den kunna nås efter installationen. Om klimatanläggningen inte har någon stickkontakt måste en säkerhetsbrytare installeras i strömförsörjningen. Om klimatanläggningen måste flyttas till en ny plats får detta endast göras av en kvalificerad montör. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå. Välj en plats som barn inte kan nå och som är långt ifrån djur och växter. Vid behov ska ett stängsel monteras för att garantera säker användning. Inomhusenheten monteras på väggen. Drifttemperatur Insida DB/WB ( C) Utsida DB/WB ( C) Maximal kylning 32/23 43/26 Maximal 27/- 24/18 uppvärmning DB = torr temperatur WB = våt temperatur OBS! Det är endast för kylenheter som drifttemperaturen (utetemperaturen) är C.Temperaturintervallet för modeller vars kompressor inte värms elektriskt är C. Temperaturintervallet för modeller vars kompressor värms elektriskt är C. 5

10 Delarnas namn Inomhusen luftintag filter manuelt drift kylning av/på mottagare skärm vågrätt galler luftutsläpp uppvärmning temperatur avfuktning (Signallamporna eller deras placering kan variera. Använd alltid den fysiska produkten som referens) fjärrkontroll OBS! Produkterna kan avvika från bilderna ovan. Använd alltid den fysiska produkten som referens. 6

11 Fjärrkontrollens knappar (locket stängt) ON/OFF (på/av) FAN (fläkt) MODE (driftläge) +/- (justering av värde) (locket öppet) Symboler på fjärrkontrollens skärm ON/OFF (på/av) 2 FAN (fläkt) 3 MODE (driftläge) +/- (justering 4 av värde) 5 TURBO (högeffekt) 6 (fläkt hög./vän.) 7 (fläkt upp/ned) 8 CLOCK (tid) 9 TIMER ON / TIMER OFF (timer) 10 TEMP (temperatur) 11 / (förfiltrerad luftväxl.) I 12 FEEL (fjärrkontr. givare) 13 LIGHT (signallampor) 14 X-FAN (förlängd fläkttid) 15 QUIET (tyst drift) SLEEP 16 (viloläge) Fjärrkontrollens givare (I feel) Tyst drift Driftläge Automatiskt Kylning Avfuktning Fläkt Uppvärmning Signallampor Klocka Viloläge Visning av temperatur : Inställd temperatur : Rumstemperatur : Utetemperatur Fläkthastighet Turbo-funktion Skicka signal Utan förfiltrering Luftväxling Uppvärmning med 8 C Inställd temperatur Förlängd fläkttid (X-FAN) Ställ in klocka TIMER PÅ/AV Barnlås Luftflöde upp/ned Luftflöde vänster/höger 7

12 Användning av fjärrkontrollens knappar Obs! När strömmen kopplas på ger klimatanläggningen en ljudsignal. Funktionslampan " " lyser (PÅ, rött ljus). Då kan du använda klimatanläggningen med hjälp av fjärrkontrollen. När enheten är påslagen och du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen, blinkar symbolen en gång på skärmen och klimatanläggningen ger en ljudsignal. Det betyder att fjärrkontrollen har skickat en signal till klimatanläggningen. När enheten är avstängd visas den inställda temperaturen och klocksymbolen på fjärrkontrollens skärm (om timern har aktiverats eller avaktiverats och signallampans funktion har definierats, visas dessa symboler samtidigt på skärmen). När enheten är på lyser de aktiva funktionernas symboler på skärmen. 1 ON/OFF Tryck på denna knapp för att starta enheten. Tryck på nytt för att stänga av enheten. Viloläget är inte aktivt när enheten är avstängd. 2 FAN Genom att trycka på denna knapp kan du välja fläkteffekt i följande ordning: automatisk, låg, medellåg, medel, medelhög och hög. När enheten startas är standardvärdet Automatisk, i avfuktningsläge DRY används endast låg. AUTO Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Obs! I avfuktningsläge används låg fläkteffekt. Obs! Om en intelligent Smart Zone-fjärrkontroll används, visas alltid auto high fan (automatisk hög fläkteffekt) på fjärrkontrollen vid automatisk hastighet. 3 MODE Genom att trycka på denna knapp kan du välja driftläge i följande ordning: automatiskt, kylning, avfuktning, fläkt och uppvärmning. Vid start är standardvärdet Automatiskt och i detta driftläge visas inte temperaturen på skärmen; i uppvärmningsläge är utgångsvärdet 28 C och AUTOM. KYLN. AVFUKTN. i övriga lägen är utgångsvärdet 25 C. FLÄKT. UPPVÄRMN. (Endast för värmepumpar. Om en inomhusenhet med enbart kylning används, ändras inte driftläget om enheten skulle ta emot en uppvärmningssignal.) 4 +/- Denna knapp används för att höja den inställda temperaturen. Tryck en gång på knappen för att justera temperaturen. Håll knappen intryckt i två sekunder för att snabbt ändra temperaturen. Frigör knappen för att skicka signalen. Då visas C ( F) på fjärrkontrollens skärm. I automatiskt läge kan temperaturen inte justeras, men informationen kan skickas genom att trycka på denna knapp. Inställningsområde för Celsius-grader: 16 30; Fahrenheit:

13 Användning av fjärrkontrollens knappar Denna knapp används för att sänka den inställda temperaturen. Tryck en gång på knappen för att justera temperaturen. Håll knappen intryckt i två sekunder för att snabbt ändra temperaturen. Frigör knappen för att skicka signalen. Då visas C ( F) på fjärrkontrollens skärm. I automatiskt läge kan temperaturen inte justeras, men informationen kan skickas genom att trycka på denna knapp. 5 TURBO I driftlägena Kylning eller Uppvärmning startar du Turbo-funktionen genom att trycka på denna knapp. Efter aktiveringen visas meddelandet Turbo på skärmen. Funktionen avaktiveras automatiskt om fläkteffekten ändras. 6 Justera vinkeln på luftriktarna mot vänster eller höger med denna knapp. Vinklarna är (OFF = av): 7 OFF Justera luftriktaren uppåt eller nedåt med denna knapp. Vinklarna är: OFF OFF= av). Denna fjärrkontroll är en universalfjärrkontroll. Om den tar emot följande tre inställningar bibehålls den ursprungliga riktningen för luftflödet: Om bladet stoppas medan det byter läge, blir det kvar i det aktuella läget. Indikerar att bladet svängs fram och tillbaka i fem riktningar enligt bilden. 8 CLOCK Ställ in klockan med denna knapp. Symbolen blinkar på skärmen. Värdet kan inom 5 sekunder justeras med knapparna + eller -. Om knappen hålls intryckt mer än 2 sekunder, ökar eller minskar antalet minuter först med 1 minut varje 0,5 sekund och därefter med 10 minuter varje 0,5 sekund. Symbolen blir permanent när man medan den blinkar trycker på knappen CLOCK, vilket bekräftar klockans inställning. Vid start är standardvärdet 12:00 och visas. Om symbolen visas, är den tid som anges klockslaget. Annars anges timerns tid. 9 TIMER ON/TIMER OFF Efter att knappen har tryckts in försvinner från skärmen och meddelandet "ON" blinkar. Tiden 00:00 visas som timerinställning. Tryck inom 5 sekunder på + eller för att justera tiden. Varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. När + eller hålls intryckta börjar tiden justeras snabbt efter 2 sekunder. 9

14 Användning av fjärrkontrollens knappar Justeringshastigheten är följande: under de första 2,5 sekunderna justeras varje hel minut snabbt och efter att knappen har hållits intryckt i 2,5 sekunder justeras tiden snabbt med tio minuter. Bekräfta inställningen inom 5 sekunder (symbolen blinkar). Timern har nu programmerats. Tryck in knappen på nytt om du vill ta bort den programmerade timern. Kom ihåg att ställa in rätt klockslag innan timern används. Tryck på knappen TIMER-OFF för att ta bort en programmerad timer. Symbolen TIMER OFF blinkar. TIMER OFF ställs in på samma sätt som vid aktivering av timern (ovan). 10 TEMP Genom att trycka på denna knapp kan du välja om den inställda temperaturen, rumstemperaturen eller utetemperaturen ska visas på skärmen. Temperaturen på skärmen väljs cykliskt: ingen temperatur Om visningsläget " " eller ingen temperaturvisning väljs (no display), visas den inställda temperaturen på skärmen.; Om visningsläget " " väljs, visas den uppmätta rumstemperaturen på skärmen; Om visningsläget " " väljs, visas utetemperaturen på skärmen. Efter 3 sekunder visas den inställda temperaturen igen, eller så tas en ny signal emot (inom 3 sekunder) Obs! Intervallet för visning av utetemperatur är 0 60 C. Om temperaturen är utanför detta område, visas ett gränsvärde på skärmen (som lägst 0 C och som högst 60 C). Tips: När du använder knapparna på locket ska du säkerställa att locket har stängts ordentligt. 1 / När du trycker på denna knapp aktiveras och avaktiveras förfiltrerings- och luftväxlingsfunktionerna. När knappen trycks ned första gången startar luftväxlingsfunktionen och skärmen visar. När knappen trycks ned en andra gång startar förfiltrerings- och luftväxlingsfunktionerna och skärmen visar och. När knappen trycks ned en tredje gång stängs förfiltreringsoch luftväxlingsfunktionerna av samtidigt. När knappen trycks ned en fjärde gång startar förfiltreringsfunktionen och skärmen visar. Om knappen trycks ned ytterligare en gång upprepas funktionen. OBS! Funktionen är inte tillgänglig för alla modeller. 12 I FEEL Genom att trycka på denna knapp en gång aktiveras funktionen I FEEL och "I FEEL" visas på skärmen. Fjärrkontrollens givare mäter rumstemperaturen och skickar en signal och temperaturuppgifter till inomhusenheten med 10 minuters mellanrum. Om knappen trycks in en gång till avaktiveras funktionen. 10

15 Användning av fjärrkontrollens knappar 13 LIGHT När strömmen är påkopplad eller bruten kan du med den här knappen tända och släcka signallamporna på frampanelen. När strömmen kopplas på till enheten, är standardinställningen att lamporna lyser. 14 X-FAN När knappen trycks in i kylnings- (COOL) eller avfuktningsläget (DRY), är symbolen synlig och inomhusenhetens fläkt fortsätter att köras i 10 minuter för att torka inomhusenheten, även om enheten redan har stängts av. När enheten startas är funktionen X-FAN avaktiverad som standard. Funktionen X-FAN kan inte användas i lägena AUTO (automatiskt), FAN (fläkt) eller HEAT (uppvärmning). 15 QUIET Med denna knapp väljer du tyst drift i lägena för automatisk tyst drift (på skärmen: " " och "Auto"), tyst funktion (på skärmen: " ") och avaktiverad tyst drift (symbolen " " visas inte). När enheten startas är tyst drift avaktiverat som standard. 16 SLEEP Med den här knappen kan du välja viloläget Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3( ), avaktivera viloläget och byta läge. När enheten kopplas på är standardinställningen att viloläget är avstängt. Viloläge 1 i kylnings- och avfuktningsläge: efter en timme ökar enhetens inställda temperatur med 1 C. Efter två timmar ökar den inställda temperaturen med 2 C och enheten körs med denna temperatur. I uppvärmningsläge: efter en timme minskar enhetens inställda temperatur med 1 C. Efter två timmar minskar den inställda temperaturen med 2 C och enheten körs med denna temperatur. I viloläge 2 körs klimatanläggningen enligt en förinställd kurva för vilotemperatur. I kylningsläge: (1) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 3 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. (2) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 2 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. (3) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 1 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. 11

16 Användning av fjärrkontrollens knappar 4) När starttemperaturen har ställts in till 30 C, sänks den efter sju timmar med 1 C, och enheten körs därefter med denna temperatur. I uppvärmningsläge: (1) När den förinställda temperaturen är 16 C, körs enheten hela tiden med denna temperatur. (2) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 1 C förblir temperaturen oförändrad. (3) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 2 C förblir temperaturen oförändrad. (4) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 3 C förblir temperaturen oförändrad. Viloläge 3 egen inställning av vilokurva i viloläge: (1) Håll knappen Turbo intryckt en lång stund i viloläge 3. Fjärrkontrollen övergår då till egen inställning av viloläge. På fjärrkontrollens skärm visas nu 1hour (en timme). Vid 88 för inställd temperatur visas motsvarande senaste temperatur för vilokurvan och symbolen blinkar (som första värde visas det fabriksinställda ursprungliga värdet för vilokurvan). (2) Justera den inställda temperaturen med knapparna "+" och "-" och bekräfta sedan inställningen genom att trycka på knappen Turbo; (3) I det här skedet läggs en timme automatiskt till i fjärrkontrollens timertider (timertiderna är 2hours (två timmar), 3hours (tre timmar) eller 8hours (åtta timmar)). Vid 88 för inställd temperatur visas motsvarande senaste temperatur för vilokurvan och symbolen blinkar. (4) Upprepa de ovan nämnda faserna (2) (3) tills temperaturinställningen för åtta timmar och inställningen av vilokurvan är klar. Då återgår fjärrkontrollen till den ursprungliga timervisningen och temperaturvisningen återgår till den ursprungliga inställda temperaturen. Viloläge 3 egen inställning av vilokurva i viloläge kan tillämpas: Användaren kan aktivera vilokurvans inställningsprocess och tillämpa den förinställda temperaturkurvan. Gå till det användarspecifika viloinställningsläget men ändra inte temperatur. Bekräfta genom att genast trycka på Turbo-knappen. Obs! Om ingen knapp trycks ned inom 10 sekunder vid de förinställnings- eller tillämpningsfunktioner som nämns ovan, avbryts inställningsläget för vilokurva automatiskt och skärmen återgår till att visa det ursprungliga läget. Om man under förinställnings- eller tillämpningsfunktionen trycker på knappen ON/OFF, Mode, Timer eller Sleep, avbryts vilokurvans inställningsläge eller tillämpningsläge. 12

17 Specialfunktioner X-FAN Med den här funktionen avfuktas inomhusenhetens förångare med hjälp av fläkten efter att enheten har stängts av. 1. När X-FAN-funktionen har startats: Efter att enheten har stängts av med knappen ON/OFF roterar inomhusenhetens fläkt i cirka 10 minuter med låg hastighet. Tryck då in knappen X-FAN om du vill att fläkten ska stanna direkt. 2. När X-FAN-funktionen har avaktiverats: När enheten har stängts av med knappen ON/OFF stannar hela enheten genast. AUTO RUN När funktionen AUTO RUN väljs, visas inte den inställda temperaturen på skärmen och enheten anpassar sig automatiskt till rumstemperaturen för att kunna välja ett lämpligt driftläge för att åstadkomma en behaglig rumstemperatur. Turbo Om den här funktionen startas, blåser enheten kylnings- eller uppvärmningsluft med mycket hög effekt för att så snabbt som möjligt uppnå den förinställda temperaturen. Låsning Lås knapparna eller upphäv låsningen genom att trycka in knapparna + och - samtidigt. När fjärrkontrollen är låst visas symbolen. Om du i detta läge trycker på någon knapp blinkar symbolen tre gånger. Om fjärrkontrollen inte är låst försvinner symbolen. Fläkt upp/ned 1. När du trycker in knappen för justering av luftflödets riktning längre än 2 sekunder, svänger luftriktarens blad uppåt och nedåt. När knappen frigörs slutar luftriktarens blad att svänga och blir kvar i den aktuella positionen. 2. Om läget är aktivt under funktionen för fläkt uppåt och nedåt, upphävs läget om du trycker in knappen en gång till efter 2 sekunder. Om knappen trycks in på nytt efter 2 sekunder påverkas förändringen i läget av den ovan nämnda cirkulationsriktningen. Fläkt vänster/höger 1. Om du trycker in knappen för val av luftflödets riktning längre än 2 sekunder, svänger luftriktarens blad fram och tillbaka från vänster till höger. När knappen frigörs slutar luftriktarens blad att svänga och blir kvar i den aktuella positionen. 2. Läge upphävs direkt när har aktiverats i läget Svängning till vänster och höger och knappen trycks in på nytt 2 sekunder senare. Om knappen trycks in på nytt efter 2 sekunder påverkas förändringen i läget av den ovan nämnda cirkulationsriktningen. 13

18 Specialfunktioner Växling mellan Fahrenheit- och Celsius-grader När enheten inte används sker växlingen genom att samtidigt trycka in MODE och -. Knapparna "TEMP" och "CLOCK" i kombination: energisparfunktion i kylläge Du kan starta energisparfunktionen genom att trycka in knapparna TEMP och CLOCK samtidigt i kylningsläget. Då visas SE på fjärrkontrollens skärm. Upphäv funktionen genom att upprepa åtgärden. Knapparna "TEMP" och "CLOCK" i kombination: Funktion för kontinuerlig uppvärmning till 8 C i uppvärmningsläge Du kan aktivera funktionen för kontinuerlig uppvärmning till 8 C genom att trycka in knapparna TEMP och CLOCK samtidigt i uppvärmningsläget. På fjärrkontrollens skärm visas symbolen och den valda temperaturen 8 C. (46 F på Fahrenheit-skalan). Upphäv funktionen genom att upprepa åtgärden. Obs! Om en intelligent Smart Zone-fjärrkontroll används visas det ursprungliga driftläget på skärmen. Tyst drift När tyst drift används: 1. I kylningsläget körs inomhusenhetens fläkt i effektläge 4 efter 10 minuter eller när rumstemperaturen är 28 C. Inomhusenhetens fläkt körs i effektläge 2 eller tyst läge enligt skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen. 2. I uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt i effektläge 3 eller tyst läge enligt skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen. 3. I avfuktnings- eller fläktläge körs inomhusenhetens fläkt i tyst läge. 4. I automatiskt läge körs inomhusenhetens fläkt i automatiskt tyst läge enligt det kylnings-, uppvärmnings- eller fläktläge som används. Viloläge Viloläget är inte tillgängligt i fläktläge och automatiskt läge. I avfuktningsläget kan endast viloinställning 1 användas. När du väljer och övergår till något av vilolägena, startar tyst drift. Du kan välja mellan olika typer av tyst drift eller helt stänga av detta läge. 14

19 Bruksanvisning Allmänna f kti 1. Enheten startar när den har anslutits till strömförsörjningen och 3 knappen ON/OFF trycks in. (Obs! När strömmen ansluts till 5 2 enheten, stängs inomhusenhetens luftriktare av automatiskt.) 2. Välj önskat driftläge med knappen MODE Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller (ingen temperatur ställs in i automatiskt läge.) 4. Justera fläktens effekt med knappen FAN: AUTOMATISK, LÅG, MEDELLÅG, MEDEL, MEDELHÖG OCH HÖG. 5. Välj luftflödets riktning med knapparna och. Tilläggsfunktioner 1. Aktivera viloläget genom att trycka på knappen SLEEP. 2. Aktivera eller avaktivera timerinställningen genom att trycka på knapparna TIMER ON och TIMER OFF. 3. Justera hur enhetens signallampor ska tändas och släckas 1 med knappen LIGHT (vissa enheter kan sakna denna funktion). 4. Aktivera och avaktivera funktionen TURBO genom att trycka på knappen TURBO (temperaturen uppnås så snabbt som möjligt). Byte av batterier 1. Tryck försiktigt på symbolen på den bakre panelen i pilens riktning och avlägsna den bakre panelen. 2. Placera två nya 7# (AAA 1.5V) torrbatterier i fjärrkontrollen och kontrollera polariteten. 4 3 placera 4 batteri Sätt tillbaka den bakre panelen. Bakre panel OBS! Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare när du använder fjärrkontrollen. Avståndet mellan signalsändaren och mottagaren får inte överstiga 8 meter och det får inte finnas några hinder mellan dem. Signalen kan lätt störas i ett rum där det finns en fluorescerande lampa eller en trådlös telefon; fjärrkontrollen ska finnas i närheten av inomhusenheten när den används. Byt batterierna till nya batterier av samma modell. Om du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid ska du ta bort batterierna. Om fjärrkontrollens skärm är suddig eller inte syns, byt batterier. 15

20 Nödfunktion Om fjärrkontrollen försvinner eller skadas, använd inomhusenhetens manuella brytare. Enheten körs då i automatiskt läge. Öppna panelen enligt anvisningarna på bilden och tryck på den panel manuell drift VARNING! Tryck på den manuella brytaren med en penna Rengöring och underhåll VARNING! För att undvika elstötar ska du stänga av klimatanläggningen och bryta strömförsörjningen innan enheten rengörs. Tvätta inte enheten med vatten, eftersom det kan orsaka elstötar. Använd inte avdunstande vätskor för att rengöra klimatanläggningen. Rengöring av inomhusenhetens Om inomhusenhetens yta är smutsig, rekommenderar vi att du använder en mjuk, torr eller fuktig trasa för att torka av den. OBS! Lösgör inte panelen när du rengör den. 16

21 Rengöring och underhåll Rengör filtret Öppna panelen 1 Pull Dra out panelen the panel i den to a vinkel certain som visas på bilden. 3 Rengör filtret Use Rengör dust filtret catcher med en or water to dammsamlare eller med vatten. Om filtret är mycket smutsigt the ska water du tvätta (below det med 45 varmt ) to clean vatten it, (högst and 45 then C) put och it låta in a shady det torka and på cool en skuggig place plats. to dry. Avlägsna filtret 2 Avlägsna filtret enligt bilden. 4 Installera filtret Placera filtret i enheten och stäng panel cover tightly. panelen ordentligt. VARNING! Luftfiltret bör rengöras med tre månaders intervaller. Om det finns mycket damm i rummet operation kan environment, rengöringsintervallet clean frequency vara kortare. can be increased. För att undvika skador ska du inte vidröra värmeväxlaren när filtret har lösgjorts. Använd inte öppen eld eller en hårtork för att torka filtret. Det kan orsaka missformningar eller brandrisk. 17

22 Rengöring och underhåll OBS! Kontroller vid början av en säsong 1. Kontrollera att det inte finns hinder framför luftintaget eller utblåsningen. 2. Kontrollera att strömbrytaren, stickkontakten och dosan är i gott skick. 3. Kontrollera att filtret är rent. 4. Kontrollera att utloppsröret inte har skadats. OBS! Kontroller vid slutet av en säsong 1. Stäng av strömmen. 2. Rengör luftfiltret och inomhusenhetens panel. Återvinningsinformation 1. Många av förpackningsmaterialen kan återvinnas. För dem till rätt återvinningskärl. 2. Om du har för avsikt att kassera klimatanläggningen ska du kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten för att säkerställa korrekt kassering. 18

23 Felsökningsdiagram Vanliga problemsituationer Kontrollera punkterna nedan innan du beställer service. Om funktionsstörningen inte elimineras ska du kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad montör. Problem Kontrollera detta Lösning Inomhusen heten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte. Finns det något i rummet som orsakar mycket störningar (t.ex. statisk elektricitet, spänning)? Är fjärrkontrollens signal i mottagningsområdet? Hindrar något signalen? Är fjärrkontrollen riktad mot mottagaren? Är fjärrkontrollens känslighet dålig, är skärmen suddig eller syns den inte alls? Är fjärrkontrollens skärm mörk när den används? Finns det en fluorescerande lampa i rummet? Dra ut stickkontakten (eller stäng av enheten med säkerhetsbrytaren) och anslut den igen efter cirka 3 minuter. Starta därefter enheten. Signalens mottagningsområde är 8 m. Avlägsna hinder. Välj rätt vinkel och rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare. Kontrollera batterierna. Om de börjar vara urladdade, byt ut dem. Kontrollera om fjärrkontrollen verkar vara skadad. Om så är fallet, byt ut den. För fjärrkontrollen nära inomhusenheten. Släck den fluorescerande lampan och försök igen. Inomhusenheten blåser ingen luft. Är inomhusenhetens luftintag eller utblåsning blokerad? Värmer enheten rummet till den inställda temperaturen? Har uppvärmningsläget nyligen avfrostat? Avlägsna blokeringen. Efter att den inställda temperaturen har uppnåtts stänger inomhusenheten av luftblåsningen. För att inomhusenheten inte ska blåsa ut kall luft, startar den efter en fördröjning på flera minuter, vilket är normalt i uppvärmningsläget.

24 Felsökningsdiagram Problem Kontrollera Lösning Klimatanläggningen fungerar inte. Har det uppstått ett strömförsörjningsfel? Har stickkontakten lossnat? Har jordfelsbrytaren utlösts eller säkringen brunnit? Är ledningsdragningen felaktig? Har enheten startats om Vänta tills strömmen kopplas på. Anslut stickkontakten ordentligt. Be en fackman utreda orsaken. Be en fackman byta den. Vänta 3 minuter och starta Har fjärrkontrollens funktion ställts in Ställ in funktionen på Ånga kommer ut ur inomhusenhetens luftblåsning. Är rumstemperaturen och fukthalten hög? Snabb kylning av luften orsakar ånga. Efter en stund sjunker temperaturen och fukthalten och ångan försvinner. Den inställdatemperaturen kan inte justeras. Fungerar enheten i automatiskt läge? Faller den valda temperaturen inom det inställningsbara temperaturområdet? Temperaturen kan inte justeras i automatiskt läge Byt driftläge, om du vill justera temperaturen. Inställningsbart temperaturområde: C. Kylnings- (uppvärmnings-) effekten är otillräcklig. Är spänningen för låg? Vänta tills spänningen blir normal. Rengör filtret. Är filtret smutsigt? Justera temperaturen i rätt Är den inställda område. temperaturen inom rätt område? Är en dörr eller ett fönster öppet? Stäng dörrar och fönster. 20

25 Felsökningsdiagram Problem Kontrollera Lösning Enheten luktar. Finns det en luktkälla i rummet, t.ex. möbler eller tobaksrök? Avlägsna luktkällan. Klimatanläggningen fungerar plötsligt onormalt Förekommer störningar såsom åska, trådlösa enheter e.d.? Stäng av strömmen och koppla på den på nytt. Starta sedan enheten igen. Ljud som påminner om rinnande vatten Har klimatanläggningen nyligen startats eller stängts av? Ljudet som påminner omrinnande vatten orsakas av köldmedium som flödar inne i enheten. Ljudet är normalt. Ett knäppande ljud Har klimatanläggningen nyligen startats eller stängts av? Ljudet orsakas av att locket eller andra delar expanderar och/eller krymper på grund av temperaturförändringen. 21

26 Felsökningsdiagram Felkod När klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturvisning och anger motsvarande felkod. Läs mer om kodens betydelse i förteckningen nedan. Felkod Inomh usenh. skärm Denna bild är riktgivande. Kontrollera skärmen och dess placering på den fysiska enheten. Felkod Uppv.lampa på 10 s, av 0,5 s F1 F2 C5 H Betydelse Avfrostningsläge. Detta är en normal funktion. Beställ service av en auktoriserad fackman. Beställ service av en auktoriserad fackman. Beställ service av en auktoriserad fackman. Kan tas bort efter att enheten har startats om. Om den inte går att ta bort, beställ service av en auktoriserad fackman. Obs! Om någon annan felkod visas på skärmen, beställ service av en auktoriserad fackman. VARNING! Om något av följande problem uppstår, stäng av enheten och bryt genast strömförsörjningen. Kontakta därefter återförsäljaren eller beställ service for av en service. auktoriserad fackman. Matningskabeln överhettas eller är skadad. Avvikande driftljud hörs vid användning. Jordfelsbrytaren utlöses upprepade gånger. Klimatanläggningen luktar bränt. Inomhusenheten läcker. Reparera eller installera inte klimatanläggningen på egen hand. Om klimatanläggningen körs i exceptionella förhållanden kan resultatet vara elstötar eller brandrisk. 22

27 Installationsdiagram Minst 15 cm Avstånd till tak Minst 15 cm Avstånd till väggen Minst 15 cm Avstånd till väggen Minst 30 cm Avstånd till hinder Avstånd till golv Minst 250 cm min. 50cm min. 30cm min. 30cm Kondensvattenrör min. 200cm min. 50cm 23

28 Installationsverktyg 1 Vattenpass 2 Skruvmejsel 3 Borrmaskin 4 Borrskär 5 Flänsverktyg 6 Momentnyckel 7 Fast nyckel 8 Rörkapare 9 Läckagesensor 10 Vakuumpump 11 Tryckmätare 12 Universalmätare 13 Sexkantsnyckel 14 Måttband Obs! Installationen får endast utföras av en installationsfirma som har de tillstånd som krävs. Val av installationsplats Grundläggande krav Om enheten installeras på någon av följande platser kan funktionsstörningar uppstå. Om enheten måste installeras på en sådan plats, kontakta återförsäljaren. 1. En plats där det finns kraftiga värmekällor, ångor, lättantändlig eller explosiv gas eller ämnen som avdunstar i luften. 2. En plats där det finns högspänningsanläggningar (såsom en svetsanläggning, medicinsk utrustning). 3. En plats nära stranden. 4. En plats där det finns oljeångor i luften. 5. En plats där det finns svavelgas. 6. Andra platser där det råder exceptionella förhållanden. 7. Använd inte enheten alldeles intill ett tvätteri, en badinrättning eller en simbassäng. Inomhusenhet 1. Det får inte finnas några hinder i närheten av luftintaget. 2. Välj en plats där kondensvatten lätt kan rinna bort och där enheten inte stör andra människor. 3. Välj en plats där det är lätt att göra anslutningar till utomhusenheten och som är nära ett eluttag. 4. Välj en plats som barn inte kan nå. 5. Installationsplatsen måste hålla för inomhusenhetens vikt och får inte förstärka driftljuden eller vibrationerna. 6. Enheten måste installeras 2,5 meter över golvet. 7. Installera inte inomhusenheten direkt ovanför en elektrisk apparat. 8. Sträva efter att installera enheten långt ifrån fluorescerande lampor. 24

29 Krav på elanslutningar Säkerhetsåtgärder 1. Vid montering av enheten måste säkerhetsbestämmelserna för elanslutningar följas. 2. Använd en jordfelsbrytare i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. 3. Säkerställ att strömförsörjningen uppfyller klimatanläggningens krav. Instabil strömförsörjning eller felaktiga elektriska anslutningar kan förorsaka funktionsstörningar. Installera lämpliga matningskablar innan klimatanläggningen tas i bruk. 4. Koppla stickkontaktens spänningsledning, nolledning och jordledning omsorgsfullt. 5. Säkerställ att strömförsörjningen är frånkopplad innan några elarbeten inleds. 6. Koppla inte på strömmen innan elarbetena har avslutats. 7. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en kvalificerad montör för att undvika farliga situationer. 8. Köldmediekretsen har hög temperatur. Dra därför ledningen mellan enheterna en bit ifrån kopparröret. 9. Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer. 10. Installationen måste överensstämma med bestämmelserna i elföreskrifterna och endast en kvalificerad montör får utföra elinstallationer. Krav på jordning 1. Klimatanläggningen är elektrisk utrustning i skyddsklass I. Den måste jordas korrekt med en egen jordledning som installeras av en kvalificerad montör. Säkerställ att enheten alltid är effektivt jordad, annars kan följden bli elchocker. 2. Klimatanläggningens gul-gröna kabel är jordledningen, som inte får användas för andra syften. 3. Jordmotståndet ska uppfylla nationella elanslutningsföreskrifter. 4. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig. 5. Vid de fasta ledningarna monteras en säkerhetsbrytare vars polavstånd är minst 3 mm och som bryter strömmen till alla ledningar. Om det är fråga om installation med stickkontakt ska du säkerställa att stickkontakten är tillgänglig efter installationen. 25

30 Installation av inomhusenheten Fas ett: val av installationsplats Rekommendera en installationsplats till kunden och be om kundens godkännande. rm it with the client. Fas två: fäst monteringsplåten på väggen 1. Hang the wall-mounting frame on the wall; adjust it in horizontal position with the 1. Fäst monteringsplåten på väggen; justera den i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass och märk ut skruvarnas fästpunkter på väggen. 2. Borra hål för fästskruvarna i väggen med en borrmaskin (borrskäret ska ha samma storlek som fästpluggarna av plast) och placera sedan pluggarna i hålen. 3. plastic Fäst monteringsplåten expansion particles i väggen in med the holes. gängskruvar (ST4.2X25TA) och kontrollera därefter 3. Fix att the monteringsplåten wall-mounting sitter frame fast on ordentligt the wall genom with att tapping dra i den. screws Om en (ST4.2X25TA) fästplugg sitter and löst, borra ett nytt hål i närheten.. Fas tre: borra hål för rören 1. Välj genomföringshål för rören enligt rörens riktning. Genomföringshålet ska placeras en bit nedanför monteringsplåten. Se bild nedan K 18K Vägg Avstån d till vägge n Märk ut mittpunkten Vattenpas Vägg Avstån d till vägge n Vägg Märk ut mittpunkten Avstån d till väggen ovanfö r 150 Vattenpass Avstån d till vägge n Vägg Vänster Φ55 mm Bakre Bakre Höger Φ55 mm Vänster Φ70 mm Bakre Bakre Höger Φ70 mm 24K Vägg Vägg Mark Märk in ut mittpunkten the middle of it Vattenpass Level m eter Avstånd Avstånd till till väggen väggen ovanför ovanför 150 mm 150 mm Vänster Φ70 mm Bakre Bakre Höger Φ70 mm Obs! Välj lämpligt installationsschema enligt den fysiska monteringsplattan som används. 2. Borra en genomföring med en diameter på Φ55 eller Φ70 på den valda platsen. För att avledningsvattnet ska rinna jämnt ska röröppningen i väggen luta en aning nedåt (5 10 ) och utåt. 26

31 Installation av inomhusenheten Obs! När du borrar ett hål ska du förhindra att damm bildas och vidta andra nödvändiga säkerhetsåtgärder. Fästpluggarna av plast ingår inte i leveransen, utan måste köpas separat. Insida 5 10 Utsida Φ55/ Φ70 Fas fyra: utloppsrör 1. Röret kan ledas ut mot höger, bakåt mot höger, mot vänster eller bakåt mot vänster. 2. Om röret leds ut mot vänster eller höger, ska du göra en öppning i den nedre plåten. vänster höger höge r vänster bakåt mot höger bakåt mot höger gör en öppning Fas fem: anslut inomhusenhetens rör 1. Anpassa rörkopplingen till den motsvarande röröppningen. 2. Spänn först flänsmuttern för hand. rörkoppling flänsmutter rör 3. Justera vridmomentet enligt följande tabell. Placera en skiftnyckel kring rörkopplingen och en momentnyckel kring flänsmuttern. Spänn flänsmuttern med momentnyckeln. 27

32 Installation av inomhusenheten flänsmutter momentnyckel inomhusenhetens rör skiftnyckel 4. Täck inomhusenhetens rör och kopplingsrörets koppling med ett isoleringsrör och därefter med tejp. Flänsmutter Vridmoment (N.m) Φ Φ 9, Φ rör Φ Φ isoleringsrör 5. Om en 18k-inomhusenhet ansluts till en Free Match-utomhusenhet, monteras den mellanliggande rörkopplingen (ingår i leveransen) i inomhusenhetens rörkoppling, eftersom inomhusenhetens rörkoppling lämpar sig för ett rör med diametern Φ16. Se installationsfaserna 1-4. Fas sex: montera vattenavledningsslang 1. Anslut vattenavledningsslangen för kondensvatten till inomhusenhetens vattenavledningsrör. avlednings vattenavledningsrör vattenavled 2. Tejpa kopplingen. tejp Obs! Montera ett isoleringsrör runt inomhusenhetens vattenavledningsslang för att förhindra kondens. Fästpluggarna ingår inte i leveransen. vattenvattenavledningsslang avledningsrör vattenavledningsslang isoleringsrör Fas sju: koppla inomhusenheten 1. Öppna locket, lösgör kopplingsdosans skruv och avlägsna locket. 28 lock skruv

33 Installation av inomhusenheten 2. Dra matningskabeln genom genomföringen i inomhusenhetens bakre del och dra ut den på framsidan. lednings genomfö matningskab 3. Lösgör dragavlastningen; koppla matningskabeln enligt radkopplingarnas färg; spänn skruven och fäst matningskabeln med dragavlastningen. N(1) 2 3 Koppling av utomhusenhet 4. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock och spänn skruven. 5. Stäng enhetens lock. Obs! Alla kopplingar på inomhus- och utomhusenheten får endast utföras av en kvalificerad montör. OBS! En del aggregat har elmatningen via utomhusenheten. Om elmatningen är via utomhusheten följ detta schema: 1. Lossa dragavlastarna, koppla elmatningen och mellankabeln enlight schemat, spänn dragavlastarna K: N(1) 2 3 blå N L Inomhusenhet N L Elmatning gulgrön gulgrön svart brun blå brun gulgrön 18 24K: N(1) 2 3 L N blå svart brun brun blå Inomhusenhet L N Elmatning blå svart brun gul gulgrön grön a- eä gulgrön 29

34 Installation av inomhusenheten Fas åtta: bind röret 1. Bind köldmedieröret, matningskabeln och vattenavledningsslangen med ett band. inomhusenhet inom- och utomhusenhetens matningskabel köldmedierör band vattenavledningsslang band vätskerör vattenavlednin 2. Lämna en liten installationsmarginal i vattenavledningsslagens och matningskabelns längd när du binder dem. När du har bundit till en viss position, separera inomhusenhetens matningskabel och sedan vattenavledningsslangen. inomhusenhetens matningskabel 3. Bind dem jämnt. 4. Vätskeröret och gasröret binds separat i slutet. Obs! Matningskabeln och ledningen mellan enheterna får inte dras i kors eller vridas. Vattenavledningsslangen ska bindas till den nedre delen. Fas nio: montera inomhusenheten på väggen 1. För in de bundna rören i genomföringsröret i väggen och dra dem genom öppningen. 2. Häng upp inomhusenheten på monteringsplåten som har fästs på väggen. 3. Isolera öppningen mellan rören och väggen med tätningsmassa. 4. Fäst väggröret. 5. Kontrollera att inomhusenheten har monterats stadigt och sitter fast i väggen. insida utsida övre krok genomföringsrör i vägg tätningsmassa nedre krok i monteringsplåten som fästs på väggen Obs! Böj inte vattenavledningsslangen för mycket. Då kan den täppas till. 30

35 Kontrollera efter installation Kontrollera följande när installationsarbetena har avslutats Kontrollera Sitter enheten fast ordentligt? Har köldmediets läckagetest utförts? Är rörens värmeisolering tillräcklig? Avleds vattnet ordentligt? Motsvarar strömförsörjningens spänning det spänningsvärde som anges på enhetens typskylt? Har elanslutningarna och rörkopplingarna utförts korrekt? Har enheten jordats ordentligt? Överensstämmer Does the power cord matningskabeln follow the specimed kraven? Finns det hinder framför luftintaget eller utblåsningen? Har det damm och spån som uppstod under installationen avlägsnats? Är köldmediets gas- och vätskeventil helt öppen? Möjligt problem Enheten kan falla ned, röra sig eller bullra. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Kan förorsaka kondens och dropp. Kan förorsaka kondens och dropp. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan orsaka jordfel. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Provkörning 1. Förberedelser inför provkörning Kunden godkänner installationen av klimatanläggningen. Berätta hos användaren om de viktigaste aspekterna av klimatanläggningens användning. 2. Provkörningssätt Koppla på strömförsörjningen, tryck på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen och starta enheten. Använd MODE-knappen för att välja driftläge AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT för att kontrollera att enheten fungerar normalt. Om rumstemperaturen är lägre än 16 C kan klimatanläggningen inte starta kylningen. 31

36 Uppgifter om köldmedieröret 1. Köldmedierörets standardlängder: 5 m, 7,5 m, 8 m. 2. Köldmedierörets minimilängd är 3 m. 3. Köldmedierörets maximala längd och största höjdskillnad: 5000Btu/h (1465W) Största höjdskillnad Kylningseffekt Köldmedierörets maximala längd 15 Största höjdskillnad Btu/h (7032W) Kylningseffekt Köldmedierörets maximala längd Btu/h (2051W) Btu/h (8204W) Btu/h (2637W) 12000Btu/h (3516W) 18000Btu/h (5274W) Btu/h (10548W) 42000Btu/h (12306W) 48000Btu/h (14064W) Om köldmedieröret förlängs måste köldmedium fyllas på: Räkneformel för påfyllning av köldmedium (utgående från vätskeröret): Mängden köldmedium = vätskerörets förlängningslängd mängden köldmedium per meter Fyll på köldmedium utifrån standardrörets längd enligt värdena i tabellen. Köldmediets tilläggsmängd per meter är olika beroende på vätskerörets diameter. Se följande tabell. 32

37 Uppgifter om köldmedieröret Köldmediets tilläggsmängd R410A. Köldmedierörets diameter Utomhusenhetens justeringsventil Vätskerör (mm) Gasrör (mm) Endast kylning (g/m) Kylning och Φ6 Φ9,52 eller Φ12 15 Φ6 eller Φ9,52 Φ16 eller Φ19 15 Φ12 Φ19 eller Φ22,2 30 Φ16 Φ25,4 eller Φ31,8 60 Φ19 _ 250 Φ22,2 _ 350 uppvärmning (g/m)

38 Utvidgning av rörets ände Obs! En felaktig fläns är den vanligaste orsaken till köldmedieläckage. Utvidga röret i enlighet med följande arbetsfaser: A: Kapa röret E: Utvidga rörets ände. Räkna ut rörets längd enligt the avståndet distance till inomhusenheten of indoor unit och and utomhusenheten outdoor unit. Kapa röret till önskad längd med en rörkapare. rör Utvidga med ett flänsverktyg. hård form utvidg ningskt rör rörkapare lutande ojämn spån Obs! " Måttet "A" är beroende av rörets diameter, se tabellen nedan: B: Avlägsna spån. Avlägsna spån med ett lämpligt verktyg och förhindra att spån kommer in i röret. nedåt rör verktyg C: Montera ett lämpligt isoleringsrör. D: Montera flänsmuttern. Avlägsna flänsmuttern från inomhusenhetens kopplingsrör och utomhusenhetens ventil; montera muttern på röret. flänsmutter Ytterdiameter (mm) F: Kontroll Kontrollera kvaliteten på det utvidgade rörets ände. Om du upptäcker brister, utvidga änden på nytt enligt stegen ovan. slät yta Max. A (mm) Min. Φ6 6,35 (1/4") 1,3 0,7 Φ9,52 (3/8") 1,6 1,0 Φ12 12,7 (1/2") 1,8 1,0 Φ15,8 16 (5/8") 2,4 2,2 felaktig utvidgning rör samma längd lutande skadad yta spricka ojämn tjocklek 34

39

40

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer