BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN"

Transkript

1 05/2015, ed. 2. BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, LUFTVÄRMEPUMPAR I HANSOL-MODELLSERIEN Distributör: Tillfällavägen Sävedalen Tack för att du valde denna klimatanläggning. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk.

2

3 GWH09TB-S3DNA1D GWH12TB-S3DNA2B GWH18TC-S3DNA2D

4 Innehåll Viktig information om användningen Säkerhetsåtgärder... 1 Delarnas namn Bruksanvisning för fjärrkontroll Fjärrkontrollens knappar Information om symbolerna på skärmen Information om fjärrkontrollens knappar... 8 Specialfunktioner Bruksanvisning Byte av batterier i fjärrkontrollen Nödfunktion Underhåll Rengöring och underhåll Funktionsstörningar Felsökningsdiagram Viktig information om installationen Installationsmått Verktyg som behövs för installationen Val av installationsplats...24 Elanslutningskrav Installation Installation av inomhusenhet Kontroller efter installation Testning och användning Provkörning Bilagor Information om köldmedieröret Utvidgning av rörets ände Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter är nedsatta eller under utveckling, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap. De kan använda enheten om de står under uppsikt och om personen som ansvarar för deras säkerhet har fått anvisningar om enhetens användning. Barn ska hållas under uppsikt och man ska säkerställa att de inte kan leka med enheten. Produkten får inte kasseras som osorterat avfall inom EU. Förhindra att eventuella miljöskador uppstår och människors hälsa äventyras på grund av oövervakad kassering av avfall och återvinn enheten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialen. När du återvinner en använd enhet ska du lämna den vid en återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren. Återförsäljaren kan se till att enheten återvinns på ett miljövänligt sätt. R410A(R32/125: 50/50):

5 Säkerhetsåtgärder VARNING! Användning och underhåll Barn över 8 år och personer vars fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter är nedsatta eller under utveckling, eller som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap, får endast använda enheten om deras verksamhet övervakas eller ifall de har blivit instruerade om säkert handhavande av enheten och förstår riskerna som kan förknippas med användningen. Barn får inte leka med enheten. Barn får inte rengöra enheten eller underhålla den utan övervakning. Anslut inte klimatanläggningen till en skarvsladd. Det kan orsaka risk för brand. Koppla från strömmen när du rengör klimatanläggningen. Annars kan du få en elstöt. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en auktoriserad fackman. För att undvika elstötar ska du inte tvätta klimatanläggningen med vatten. Se till att vatten inte stänker in i inomhusenheten, eftersom det kan orsaka en elstöt eller funktionsstörning. Vidrör inte de vassa handtagen på det lösgjorda filtret. Torka inte filtret vid öppen eld eller med en hårtork för att undvika missformningar eller brandfara. 1

6 Säkerhetsåtgärder VARNING! Endast auktoriserade fackmän får göra servicearbeten. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå. Försök inte själv reparera klimatanläggningen. Det kan orsaka elstötar eller materiella skador. Kontakta återförsäljaren när du vill reparera din klimatanläggning. Stick inte in fingrarna eller föremål i luftintaget eller utblåsningen. Det kan leda till personskador eller skador på enheten. Täck inte över luftintaget eller utblåsningen. Då kan funktionsstörningar uppstå. Fjärrkontrollen får inte bli våt. Då kan den skadas. Om följande problem uppstår ska du stänga av klimatanläggningen, genast koppla från strömmen och kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad montör. Matningskabeln överhettas eller är skadad. Avvikande driftljud hörs vid användning. Strömbrytaren utlöses upprepade gånger. Enheten luktar bränt. Inomhusenheten läcker. Om klimatanläggningen fungerar onormalt, kan det leda till funktionsstörningar, elstötar eller eldsvåda. Stå inte på utomhusenhetens lockpanel och ställ inga tunga föremål på utomhusenheten för att undvika skador. 2

7 Säkerhetsåtgärder VARNING! Installationsarbeten Undvik personskador eller materiella skador: endast auktoriserade fackmän får genomföra installationen. Följ säkerhetsåtgärderna gällande elinstallationer när enheten installeras. Använd en strömförsörjningskrets och jordfelsbrytare som överensstämmer med de lokala säkerhetsbestämmelserna. Installera en strömbrytare för att undvika funktionsstörningar. Vid den fasta ledningen monteras en flerpolig brytare, vars polavstånd är minst 3 mm för alla ledningar. När du installerar brytaren ska du kontrollera dess effekt i tabellen. Jordfelsbrytaren ska vara utrustad med värmeaktiverad och magnetisk utlösning för att den ska kunna skydda mot kortslutning och överhettning. Klimatanläggningen måste jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstötar. Använd inte en olämplig matningskabel. Säkerställ att strömförsörjningen motsvarar den effekt som klimatanläggningen kräver. Instabil strömförsörjning eller felaktig jordning kan orsaka funktionsstörningar. Koppla strömförsörjningens spänningsledning, nolledning och jordledning korrekt. Kom ihåg att bryta strömförsörjningen innan elarbeten eller servicearbeten inleds. 3

8 Säkerhetsåtgärder VARNING! Koppla inte på strömmen förrän installationsarbetena har genomförts. Om matningskabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad montör för att undvika brandrisk.. Kylkretsens temperatur är hög. Dra anslutningskabeln en bit ifrån kopparröret. l Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer. Installationsarbetena ska överensstämma med gällande bestämmelser och utföras av en auktoriserad montör. lklimatanläggningen är elektrisk utrustning i skyddsklass I. Den måste jordas omsorgsfullt med en egen jordningsanordning av en fackman. Säkerställ att jordningen alltid fungerar effektivt. Annars kan elstötar uppstå. Klimatanläggningens gul-gröna ledning är jordledningen. Den får inte användas för andra anslutningar. Jordmotståndet måste uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig. Alla elanslutningar på inomhus- och utomhusenheten får endast utföras av en kvalificerad montör. 4

9 Säkerhetsåtgärder VARNING! Om klimatanläggningen har en stickkontakt måste den kunna nås efter installationen. Om klimatanläggningen inte har någon stickkontakt måste en säkerhetsbrytare installeras i strömförsörjningen. Om klimatanläggningen måste flyttas till en ny plats får detta endast göras av en kvalificerad montör. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå. Välj en plats som barn inte kan nå och som är långt ifrån djur och växter. Vid behov ska ett stängsel monteras för att garantera säker användning. Inomhusenheten monteras på väggen. Drifttemperatur Insida DB/WB ( C) Utsida DB/WB ( C) Maximal kylning 32/23 43/26 Maximal 27/- 24/18 uppvärmning DB = torr temperatur WB = våt temperatur OBS! Det är endast för kylenheter som drifttemperaturen (utetemperaturen) är C.Temperaturintervallet för modeller vars kompressor inte värms elektriskt är C. Temperaturintervallet för modeller vars kompressor värms elektriskt är C. 5

10 Delarnas namn Inomhusen luftintag filter manuelt drift kylning av/på mottagare skärm vågrätt galler luftutsläpp uppvärmning temperatur avfuktning (Signallamporna eller deras placering kan variera. Använd alltid den fysiska produkten som referens) fjärrkontroll OBS! Produkterna kan avvika från bilderna ovan. Använd alltid den fysiska produkten som referens. 6

11 Fjärrkontrollens knappar (locket stängt) ON/OFF (på/av) FAN (fläkt) MODE (driftläge) +/- (justering av värde) (locket öppet) Symboler på fjärrkontrollens skärm ON/OFF (på/av) 2 FAN (fläkt) 3 MODE (driftläge) +/- (justering 4 av värde) 5 TURBO (högeffekt) 6 (fläkt hög./vän.) 7 (fläkt upp/ned) 8 CLOCK (tid) 9 TIMER ON / TIMER OFF (timer) 10 TEMP (temperatur) 11 / (förfiltrerad luftväxl.) I 12 FEEL (fjärrkontr. givare) 13 LIGHT (signallampor) 14 X-FAN (förlängd fläkttid) 15 QUIET (tyst drift) SLEEP 16 (viloläge) Fjärrkontrollens givare (I feel) Tyst drift Driftläge Automatiskt Kylning Avfuktning Fläkt Uppvärmning Signallampor Klocka Viloläge Visning av temperatur : Inställd temperatur : Rumstemperatur : Utetemperatur Fläkthastighet Turbo-funktion Skicka signal Utan förfiltrering Luftväxling Uppvärmning med 8 C Inställd temperatur Förlängd fläkttid (X-FAN) Ställ in klocka TIMER PÅ/AV Barnlås Luftflöde upp/ned Luftflöde vänster/höger 7

12 Användning av fjärrkontrollens knappar Obs! När strömmen kopplas på ger klimatanläggningen en ljudsignal. Funktionslampan " " lyser (PÅ, rött ljus). Då kan du använda klimatanläggningen med hjälp av fjärrkontrollen. När enheten är påslagen och du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen, blinkar symbolen en gång på skärmen och klimatanläggningen ger en ljudsignal. Det betyder att fjärrkontrollen har skickat en signal till klimatanläggningen. När enheten är avstängd visas den inställda temperaturen och klocksymbolen på fjärrkontrollens skärm (om timern har aktiverats eller avaktiverats och signallampans funktion har definierats, visas dessa symboler samtidigt på skärmen). När enheten är på lyser de aktiva funktionernas symboler på skärmen. 1 ON/OFF Tryck på denna knapp för att starta enheten. Tryck på nytt för att stänga av enheten. Viloläget är inte aktivt när enheten är avstängd. 2 FAN Genom att trycka på denna knapp kan du välja fläkteffekt i följande ordning: automatisk, låg, medellåg, medel, medelhög och hög. När enheten startas är standardvärdet Automatisk, i avfuktningsläge DRY används endast låg. AUTO Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Obs! I avfuktningsläge används låg fläkteffekt. Obs! Om en intelligent Smart Zone-fjärrkontroll används, visas alltid auto high fan (automatisk hög fläkteffekt) på fjärrkontrollen vid automatisk hastighet. 3 MODE Genom att trycka på denna knapp kan du välja driftläge i följande ordning: automatiskt, kylning, avfuktning, fläkt och uppvärmning. Vid start är standardvärdet Automatiskt och i detta driftläge visas inte temperaturen på skärmen; i uppvärmningsläge är utgångsvärdet 28 C och AUTOM. KYLN. AVFUKTN. i övriga lägen är utgångsvärdet 25 C. FLÄKT. UPPVÄRMN. (Endast för värmepumpar. Om en inomhusenhet med enbart kylning används, ändras inte driftläget om enheten skulle ta emot en uppvärmningssignal.) 4 +/- Denna knapp används för att höja den inställda temperaturen. Tryck en gång på knappen för att justera temperaturen. Håll knappen intryckt i två sekunder för att snabbt ändra temperaturen. Frigör knappen för att skicka signalen. Då visas C ( F) på fjärrkontrollens skärm. I automatiskt läge kan temperaturen inte justeras, men informationen kan skickas genom att trycka på denna knapp. Inställningsområde för Celsius-grader: 16 30; Fahrenheit:

13 Användning av fjärrkontrollens knappar Denna knapp används för att sänka den inställda temperaturen. Tryck en gång på knappen för att justera temperaturen. Håll knappen intryckt i två sekunder för att snabbt ändra temperaturen. Frigör knappen för att skicka signalen. Då visas C ( F) på fjärrkontrollens skärm. I automatiskt läge kan temperaturen inte justeras, men informationen kan skickas genom att trycka på denna knapp. 5 TURBO I driftlägena Kylning eller Uppvärmning startar du Turbo-funktionen genom att trycka på denna knapp. Efter aktiveringen visas meddelandet Turbo på skärmen. Funktionen avaktiveras automatiskt om fläkteffekten ändras. 6 Justera vinkeln på luftriktarna mot vänster eller höger med denna knapp. Vinklarna är (OFF = av): 7 OFF Justera luftriktaren uppåt eller nedåt med denna knapp. Vinklarna är: OFF OFF= av). Denna fjärrkontroll är en universalfjärrkontroll. Om den tar emot följande tre inställningar bibehålls den ursprungliga riktningen för luftflödet: Om bladet stoppas medan det byter läge, blir det kvar i det aktuella läget. Indikerar att bladet svängs fram och tillbaka i fem riktningar enligt bilden. 8 CLOCK Ställ in klockan med denna knapp. Symbolen blinkar på skärmen. Värdet kan inom 5 sekunder justeras med knapparna + eller -. Om knappen hålls intryckt mer än 2 sekunder, ökar eller minskar antalet minuter först med 1 minut varje 0,5 sekund och därefter med 10 minuter varje 0,5 sekund. Symbolen blir permanent när man medan den blinkar trycker på knappen CLOCK, vilket bekräftar klockans inställning. Vid start är standardvärdet 12:00 och visas. Om symbolen visas, är den tid som anges klockslaget. Annars anges timerns tid. 9 TIMER ON/TIMER OFF Efter att knappen har tryckts in försvinner från skärmen och meddelandet "ON" blinkar. Tiden 00:00 visas som timerinställning. Tryck inom 5 sekunder på + eller för att justera tiden. Varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. När + eller hålls intryckta börjar tiden justeras snabbt efter 2 sekunder. 9

14 Användning av fjärrkontrollens knappar Justeringshastigheten är följande: under de första 2,5 sekunderna justeras varje hel minut snabbt och efter att knappen har hållits intryckt i 2,5 sekunder justeras tiden snabbt med tio minuter. Bekräfta inställningen inom 5 sekunder (symbolen blinkar). Timern har nu programmerats. Tryck in knappen på nytt om du vill ta bort den programmerade timern. Kom ihåg att ställa in rätt klockslag innan timern används. Tryck på knappen TIMER-OFF för att ta bort en programmerad timer. Symbolen TIMER OFF blinkar. TIMER OFF ställs in på samma sätt som vid aktivering av timern (ovan). 10 TEMP Genom att trycka på denna knapp kan du välja om den inställda temperaturen, rumstemperaturen eller utetemperaturen ska visas på skärmen. Temperaturen på skärmen väljs cykliskt: ingen temperatur Om visningsläget " " eller ingen temperaturvisning väljs (no display), visas den inställda temperaturen på skärmen.; Om visningsläget " " väljs, visas den uppmätta rumstemperaturen på skärmen; Om visningsläget " " väljs, visas utetemperaturen på skärmen. Efter 3 sekunder visas den inställda temperaturen igen, eller så tas en ny signal emot (inom 3 sekunder) Obs! Intervallet för visning av utetemperatur är 0 60 C. Om temperaturen är utanför detta område, visas ett gränsvärde på skärmen (som lägst 0 C och som högst 60 C). Tips: När du använder knapparna på locket ska du säkerställa att locket har stängts ordentligt. 1 / När du trycker på denna knapp aktiveras och avaktiveras förfiltrerings- och luftväxlingsfunktionerna. När knappen trycks ned första gången startar luftväxlingsfunktionen och skärmen visar. När knappen trycks ned en andra gång startar förfiltrerings- och luftväxlingsfunktionerna och skärmen visar och. När knappen trycks ned en tredje gång stängs förfiltreringsoch luftväxlingsfunktionerna av samtidigt. När knappen trycks ned en fjärde gång startar förfiltreringsfunktionen och skärmen visar. Om knappen trycks ned ytterligare en gång upprepas funktionen. OBS! Funktionen är inte tillgänglig för alla modeller. 12 I FEEL Genom att trycka på denna knapp en gång aktiveras funktionen I FEEL och "I FEEL" visas på skärmen. Fjärrkontrollens givare mäter rumstemperaturen och skickar en signal och temperaturuppgifter till inomhusenheten med 10 minuters mellanrum. Om knappen trycks in en gång till avaktiveras funktionen. 10

15 Användning av fjärrkontrollens knappar 13 LIGHT När strömmen är påkopplad eller bruten kan du med den här knappen tända och släcka signallamporna på frampanelen. När strömmen kopplas på till enheten, är standardinställningen att lamporna lyser. 14 X-FAN När knappen trycks in i kylnings- (COOL) eller avfuktningsläget (DRY), är symbolen synlig och inomhusenhetens fläkt fortsätter att köras i 10 minuter för att torka inomhusenheten, även om enheten redan har stängts av. När enheten startas är funktionen X-FAN avaktiverad som standard. Funktionen X-FAN kan inte användas i lägena AUTO (automatiskt), FAN (fläkt) eller HEAT (uppvärmning). 15 QUIET Med denna knapp väljer du tyst drift i lägena för automatisk tyst drift (på skärmen: " " och "Auto"), tyst funktion (på skärmen: " ") och avaktiverad tyst drift (symbolen " " visas inte). När enheten startas är tyst drift avaktiverat som standard. 16 SLEEP Med den här knappen kan du välja viloläget Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3( ), avaktivera viloläget och byta läge. När enheten kopplas på är standardinställningen att viloläget är avstängt. Viloläge 1 i kylnings- och avfuktningsläge: efter en timme ökar enhetens inställda temperatur med 1 C. Efter två timmar ökar den inställda temperaturen med 2 C och enheten körs med denna temperatur. I uppvärmningsläge: efter en timme minskar enhetens inställda temperatur med 1 C. Efter två timmar minskar den inställda temperaturen med 2 C och enheten körs med denna temperatur. I viloläge 2 körs klimatanläggningen enligt en förinställd kurva för vilotemperatur. I kylningsläge: (1) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 3 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. (2) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 2 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. (3) När starttemperaturen ställs in till C och viloläget har aktiverats, höjs temperaturen med 1 C varje timme, och efter 1 C förblir temperaturen oförändrad. Efter sju timmar sänks temperaturen med 1 C, och enheten körs i fortsättningen med denna temperatur. 11

16 Användning av fjärrkontrollens knappar 4) När starttemperaturen har ställts in till 30 C, sänks den efter sju timmar med 1 C, och enheten körs därefter med denna temperatur. I uppvärmningsläge: (1) När den förinställda temperaturen är 16 C, körs enheten hela tiden med denna temperatur. (2) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 1 C förblir temperaturen oförändrad. (3) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 2 C förblir temperaturen oförändrad. (4) När den förinställda temperaturen är C och viloläget har aktiverats, sänks temperaturen med 1 C varje timme, och efter en sänkning med 3 C förblir temperaturen oförändrad. Viloläge 3 egen inställning av vilokurva i viloläge: (1) Håll knappen Turbo intryckt en lång stund i viloläge 3. Fjärrkontrollen övergår då till egen inställning av viloläge. På fjärrkontrollens skärm visas nu 1hour (en timme). Vid 88 för inställd temperatur visas motsvarande senaste temperatur för vilokurvan och symbolen blinkar (som första värde visas det fabriksinställda ursprungliga värdet för vilokurvan). (2) Justera den inställda temperaturen med knapparna "+" och "-" och bekräfta sedan inställningen genom att trycka på knappen Turbo; (3) I det här skedet läggs en timme automatiskt till i fjärrkontrollens timertider (timertiderna är 2hours (två timmar), 3hours (tre timmar) eller 8hours (åtta timmar)). Vid 88 för inställd temperatur visas motsvarande senaste temperatur för vilokurvan och symbolen blinkar. (4) Upprepa de ovan nämnda faserna (2) (3) tills temperaturinställningen för åtta timmar och inställningen av vilokurvan är klar. Då återgår fjärrkontrollen till den ursprungliga timervisningen och temperaturvisningen återgår till den ursprungliga inställda temperaturen. Viloläge 3 egen inställning av vilokurva i viloläge kan tillämpas: Användaren kan aktivera vilokurvans inställningsprocess och tillämpa den förinställda temperaturkurvan. Gå till det användarspecifika viloinställningsläget men ändra inte temperatur. Bekräfta genom att genast trycka på Turbo-knappen. Obs! Om ingen knapp trycks ned inom 10 sekunder vid de förinställnings- eller tillämpningsfunktioner som nämns ovan, avbryts inställningsläget för vilokurva automatiskt och skärmen återgår till att visa det ursprungliga läget. Om man under förinställnings- eller tillämpningsfunktionen trycker på knappen ON/OFF, Mode, Timer eller Sleep, avbryts vilokurvans inställningsläge eller tillämpningsläge. 12

17 Specialfunktioner X-FAN Med den här funktionen avfuktas inomhusenhetens förångare med hjälp av fläkten efter att enheten har stängts av. 1. När X-FAN-funktionen har startats: Efter att enheten har stängts av med knappen ON/OFF roterar inomhusenhetens fläkt i cirka 10 minuter med låg hastighet. Tryck då in knappen X-FAN om du vill att fläkten ska stanna direkt. 2. När X-FAN-funktionen har avaktiverats: När enheten har stängts av med knappen ON/OFF stannar hela enheten genast. AUTO RUN När funktionen AUTO RUN väljs, visas inte den inställda temperaturen på skärmen och enheten anpassar sig automatiskt till rumstemperaturen för att kunna välja ett lämpligt driftläge för att åstadkomma en behaglig rumstemperatur. Turbo Om den här funktionen startas, blåser enheten kylnings- eller uppvärmningsluft med mycket hög effekt för att så snabbt som möjligt uppnå den förinställda temperaturen. Låsning Lås knapparna eller upphäv låsningen genom att trycka in knapparna + och - samtidigt. När fjärrkontrollen är låst visas symbolen. Om du i detta läge trycker på någon knapp blinkar symbolen tre gånger. Om fjärrkontrollen inte är låst försvinner symbolen. Fläkt upp/ned 1. När du trycker in knappen för justering av luftflödets riktning längre än 2 sekunder, svänger luftriktarens blad uppåt och nedåt. När knappen frigörs slutar luftriktarens blad att svänga och blir kvar i den aktuella positionen. 2. Om läget är aktivt under funktionen för fläkt uppåt och nedåt, upphävs läget om du trycker in knappen en gång till efter 2 sekunder. Om knappen trycks in på nytt efter 2 sekunder påverkas förändringen i läget av den ovan nämnda cirkulationsriktningen. Fläkt vänster/höger 1. Om du trycker in knappen för val av luftflödets riktning längre än 2 sekunder, svänger luftriktarens blad fram och tillbaka från vänster till höger. När knappen frigörs slutar luftriktarens blad att svänga och blir kvar i den aktuella positionen. 2. Läge upphävs direkt när har aktiverats i läget Svängning till vänster och höger och knappen trycks in på nytt 2 sekunder senare. Om knappen trycks in på nytt efter 2 sekunder påverkas förändringen i läget av den ovan nämnda cirkulationsriktningen. 13

18 Specialfunktioner Växling mellan Fahrenheit- och Celsius-grader När enheten inte används sker växlingen genom att samtidigt trycka in MODE och -. Knapparna "TEMP" och "CLOCK" i kombination: energisparfunktion i kylläge Du kan starta energisparfunktionen genom att trycka in knapparna TEMP och CLOCK samtidigt i kylningsläget. Då visas SE på fjärrkontrollens skärm. Upphäv funktionen genom att upprepa åtgärden. Knapparna "TEMP" och "CLOCK" i kombination: Funktion för kontinuerlig uppvärmning till 8 C i uppvärmningsläge Du kan aktivera funktionen för kontinuerlig uppvärmning till 8 C genom att trycka in knapparna TEMP och CLOCK samtidigt i uppvärmningsläget. På fjärrkontrollens skärm visas symbolen och den valda temperaturen 8 C. (46 F på Fahrenheit-skalan). Upphäv funktionen genom att upprepa åtgärden. Obs! Om en intelligent Smart Zone-fjärrkontroll används visas det ursprungliga driftläget på skärmen. Tyst drift När tyst drift används: 1. I kylningsläget körs inomhusenhetens fläkt i effektläge 4 efter 10 minuter eller när rumstemperaturen är 28 C. Inomhusenhetens fläkt körs i effektläge 2 eller tyst läge enligt skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen. 2. I uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt i effektläge 3 eller tyst läge enligt skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen. 3. I avfuktnings- eller fläktläge körs inomhusenhetens fläkt i tyst läge. 4. I automatiskt läge körs inomhusenhetens fläkt i automatiskt tyst läge enligt det kylnings-, uppvärmnings- eller fläktläge som används. Viloläge Viloläget är inte tillgängligt i fläktläge och automatiskt läge. I avfuktningsläget kan endast viloinställning 1 användas. När du väljer och övergår till något av vilolägena, startar tyst drift. Du kan välja mellan olika typer av tyst drift eller helt stänga av detta läge. 14

19 Bruksanvisning Allmänna f kti 1. Enheten startar när den har anslutits till strömförsörjningen och 3 knappen ON/OFF trycks in. (Obs! När strömmen ansluts till 5 2 enheten, stängs inomhusenhetens luftriktare av automatiskt.) 2. Välj önskat driftläge med knappen MODE Ställ in önskad temperatur med knapparna + eller (ingen temperatur ställs in i automatiskt läge.) 4. Justera fläktens effekt med knappen FAN: AUTOMATISK, LÅG, MEDELLÅG, MEDEL, MEDELHÖG OCH HÖG. 5. Välj luftflödets riktning med knapparna och. Tilläggsfunktioner 1. Aktivera viloläget genom att trycka på knappen SLEEP. 2. Aktivera eller avaktivera timerinställningen genom att trycka på knapparna TIMER ON och TIMER OFF. 3. Justera hur enhetens signallampor ska tändas och släckas 1 med knappen LIGHT (vissa enheter kan sakna denna funktion). 4. Aktivera och avaktivera funktionen TURBO genom att trycka på knappen TURBO (temperaturen uppnås så snabbt som möjligt). Byte av batterier 1. Tryck försiktigt på symbolen på den bakre panelen i pilens riktning och avlägsna den bakre panelen. 2. Placera två nya 7# (AAA 1.5V) torrbatterier i fjärrkontrollen och kontrollera polariteten. 4 3 placera 4 batteri Sätt tillbaka den bakre panelen. Bakre panel OBS! Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare när du använder fjärrkontrollen. Avståndet mellan signalsändaren och mottagaren får inte överstiga 8 meter och det får inte finnas några hinder mellan dem. Signalen kan lätt störas i ett rum där det finns en fluorescerande lampa eller en trådlös telefon; fjärrkontrollen ska finnas i närheten av inomhusenheten när den används. Byt batterierna till nya batterier av samma modell. Om du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid ska du ta bort batterierna. Om fjärrkontrollens skärm är suddig eller inte syns, byt batterier. 15

20 Nödfunktion Om fjärrkontrollen försvinner eller skadas, använd inomhusenhetens manuella brytare. Enheten körs då i automatiskt läge. Öppna panelen enligt anvisningarna på bilden och tryck på den panel manuell drift VARNING! Tryck på den manuella brytaren med en penna Rengöring och underhåll VARNING! För att undvika elstötar ska du stänga av klimatanläggningen och bryta strömförsörjningen innan enheten rengörs. Tvätta inte enheten med vatten, eftersom det kan orsaka elstötar. Använd inte avdunstande vätskor för att rengöra klimatanläggningen. Rengöring av inomhusenhetens Om inomhusenhetens yta är smutsig, rekommenderar vi att du använder en mjuk, torr eller fuktig trasa för att torka av den. OBS! Lösgör inte panelen när du rengör den. 16

21 Rengöring och underhåll Rengör filtret Öppna panelen 1 Pull Dra out panelen the panel i den to a vinkel certain som visas på bilden. 3 Rengör filtret Use Rengör dust filtret catcher med en or water to dammsamlare eller med vatten. Om filtret är mycket smutsigt the ska water du tvätta (below det med 45 varmt ) to clean vatten it, (högst and 45 then C) put och it låta in a shady det torka and på cool en skuggig place plats. to dry. Avlägsna filtret 2 Avlägsna filtret enligt bilden. 4 Installera filtret Placera filtret i enheten och stäng panel cover tightly. panelen ordentligt. VARNING! Luftfiltret bör rengöras med tre månaders intervaller. Om det finns mycket damm i rummet operation kan environment, rengöringsintervallet clean frequency vara kortare. can be increased. För att undvika skador ska du inte vidröra värmeväxlaren när filtret har lösgjorts. Använd inte öppen eld eller en hårtork för att torka filtret. Det kan orsaka missformningar eller brandrisk. 17

22 Rengöring och underhåll OBS! Kontroller vid början av en säsong 1. Kontrollera att det inte finns hinder framför luftintaget eller utblåsningen. 2. Kontrollera att strömbrytaren, stickkontakten och dosan är i gott skick. 3. Kontrollera att filtret är rent. 4. Kontrollera att utloppsröret inte har skadats. OBS! Kontroller vid slutet av en säsong 1. Stäng av strömmen. 2. Rengör luftfiltret och inomhusenhetens panel. Återvinningsinformation 1. Många av förpackningsmaterialen kan återvinnas. För dem till rätt återvinningskärl. 2. Om du har för avsikt att kassera klimatanläggningen ska du kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten för att säkerställa korrekt kassering. 18

23 Felsökningsdiagram Vanliga problemsituationer Kontrollera punkterna nedan innan du beställer service. Om funktionsstörningen inte elimineras ska du kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad montör. Problem Kontrollera detta Lösning Inomhusen heten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte. Finns det något i rummet som orsakar mycket störningar (t.ex. statisk elektricitet, spänning)? Är fjärrkontrollens signal i mottagningsområdet? Hindrar något signalen? Är fjärrkontrollen riktad mot mottagaren? Är fjärrkontrollens känslighet dålig, är skärmen suddig eller syns den inte alls? Är fjärrkontrollens skärm mörk när den används? Finns det en fluorescerande lampa i rummet? Dra ut stickkontakten (eller stäng av enheten med säkerhetsbrytaren) och anslut den igen efter cirka 3 minuter. Starta därefter enheten. Signalens mottagningsområde är 8 m. Avlägsna hinder. Välj rätt vinkel och rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare. Kontrollera batterierna. Om de börjar vara urladdade, byt ut dem. Kontrollera om fjärrkontrollen verkar vara skadad. Om så är fallet, byt ut den. För fjärrkontrollen nära inomhusenheten. Släck den fluorescerande lampan och försök igen. Inomhusenheten blåser ingen luft. Är inomhusenhetens luftintag eller utblåsning blokerad? Värmer enheten rummet till den inställda temperaturen? Har uppvärmningsläget nyligen avfrostat? Avlägsna blokeringen. Efter att den inställda temperaturen har uppnåtts stänger inomhusenheten av luftblåsningen. För att inomhusenheten inte ska blåsa ut kall luft, startar den efter en fördröjning på flera minuter, vilket är normalt i uppvärmningsläget.

24 Felsökningsdiagram Problem Kontrollera Lösning Klimatanläggningen fungerar inte. Har det uppstått ett strömförsörjningsfel? Har stickkontakten lossnat? Har jordfelsbrytaren utlösts eller säkringen brunnit? Är ledningsdragningen felaktig? Har enheten startats om Vänta tills strömmen kopplas på. Anslut stickkontakten ordentligt. Be en fackman utreda orsaken. Be en fackman byta den. Vänta 3 minuter och starta Har fjärrkontrollens funktion ställts in Ställ in funktionen på Ånga kommer ut ur inomhusenhetens luftblåsning. Är rumstemperaturen och fukthalten hög? Snabb kylning av luften orsakar ånga. Efter en stund sjunker temperaturen och fukthalten och ångan försvinner. Den inställdatemperaturen kan inte justeras. Fungerar enheten i automatiskt läge? Faller den valda temperaturen inom det inställningsbara temperaturområdet? Temperaturen kan inte justeras i automatiskt läge Byt driftläge, om du vill justera temperaturen. Inställningsbart temperaturområde: C. Kylnings- (uppvärmnings-) effekten är otillräcklig. Är spänningen för låg? Vänta tills spänningen blir normal. Rengör filtret. Är filtret smutsigt? Justera temperaturen i rätt Är den inställda område. temperaturen inom rätt område? Är en dörr eller ett fönster öppet? Stäng dörrar och fönster. 20

25 Felsökningsdiagram Problem Kontrollera Lösning Enheten luktar. Finns det en luktkälla i rummet, t.ex. möbler eller tobaksrök? Avlägsna luktkällan. Klimatanläggningen fungerar plötsligt onormalt Förekommer störningar såsom åska, trådlösa enheter e.d.? Stäng av strömmen och koppla på den på nytt. Starta sedan enheten igen. Ljud som påminner om rinnande vatten Har klimatanläggningen nyligen startats eller stängts av? Ljudet som påminner omrinnande vatten orsakas av köldmedium som flödar inne i enheten. Ljudet är normalt. Ett knäppande ljud Har klimatanläggningen nyligen startats eller stängts av? Ljudet orsakas av att locket eller andra delar expanderar och/eller krymper på grund av temperaturförändringen. 21

26 Felsökningsdiagram Felkod När klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturvisning och anger motsvarande felkod. Läs mer om kodens betydelse i förteckningen nedan. Felkod Inomh usenh. skärm Denna bild är riktgivande. Kontrollera skärmen och dess placering på den fysiska enheten. Felkod Uppv.lampa på 10 s, av 0,5 s F1 F2 C5 H Betydelse Avfrostningsläge. Detta är en normal funktion. Beställ service av en auktoriserad fackman. Beställ service av en auktoriserad fackman. Beställ service av en auktoriserad fackman. Kan tas bort efter att enheten har startats om. Om den inte går att ta bort, beställ service av en auktoriserad fackman. Obs! Om någon annan felkod visas på skärmen, beställ service av en auktoriserad fackman. VARNING! Om något av följande problem uppstår, stäng av enheten och bryt genast strömförsörjningen. Kontakta därefter återförsäljaren eller beställ service for av en service. auktoriserad fackman. Matningskabeln överhettas eller är skadad. Avvikande driftljud hörs vid användning. Jordfelsbrytaren utlöses upprepade gånger. Klimatanläggningen luktar bränt. Inomhusenheten läcker. Reparera eller installera inte klimatanläggningen på egen hand. Om klimatanläggningen körs i exceptionella förhållanden kan resultatet vara elstötar eller brandrisk. 22

27 Installationsdiagram Minst 15 cm Avstånd till tak Minst 15 cm Avstånd till väggen Minst 15 cm Avstånd till väggen Minst 30 cm Avstånd till hinder Avstånd till golv Minst 250 cm min. 50cm min. 30cm min. 30cm Kondensvattenrör min. 200cm min. 50cm 23

28 Installationsverktyg 1 Vattenpass 2 Skruvmejsel 3 Borrmaskin 4 Borrskär 5 Flänsverktyg 6 Momentnyckel 7 Fast nyckel 8 Rörkapare 9 Läckagesensor 10 Vakuumpump 11 Tryckmätare 12 Universalmätare 13 Sexkantsnyckel 14 Måttband Obs! Installationen får endast utföras av en installationsfirma som har de tillstånd som krävs. Val av installationsplats Grundläggande krav Om enheten installeras på någon av följande platser kan funktionsstörningar uppstå. Om enheten måste installeras på en sådan plats, kontakta återförsäljaren. 1. En plats där det finns kraftiga värmekällor, ångor, lättantändlig eller explosiv gas eller ämnen som avdunstar i luften. 2. En plats där det finns högspänningsanläggningar (såsom en svetsanläggning, medicinsk utrustning). 3. En plats nära stranden. 4. En plats där det finns oljeångor i luften. 5. En plats där det finns svavelgas. 6. Andra platser där det råder exceptionella förhållanden. 7. Använd inte enheten alldeles intill ett tvätteri, en badinrättning eller en simbassäng. Inomhusenhet 1. Det får inte finnas några hinder i närheten av luftintaget. 2. Välj en plats där kondensvatten lätt kan rinna bort och där enheten inte stör andra människor. 3. Välj en plats där det är lätt att göra anslutningar till utomhusenheten och som är nära ett eluttag. 4. Välj en plats som barn inte kan nå. 5. Installationsplatsen måste hålla för inomhusenhetens vikt och får inte förstärka driftljuden eller vibrationerna. 6. Enheten måste installeras 2,5 meter över golvet. 7. Installera inte inomhusenheten direkt ovanför en elektrisk apparat. 8. Sträva efter att installera enheten långt ifrån fluorescerande lampor. 24

29 Krav på elanslutningar Säkerhetsåtgärder 1. Vid montering av enheten måste säkerhetsbestämmelserna för elanslutningar följas. 2. Använd en jordfelsbrytare i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. 3. Säkerställ att strömförsörjningen uppfyller klimatanläggningens krav. Instabil strömförsörjning eller felaktiga elektriska anslutningar kan förorsaka funktionsstörningar. Installera lämpliga matningskablar innan klimatanläggningen tas i bruk. 4. Koppla stickkontaktens spänningsledning, nolledning och jordledning omsorgsfullt. 5. Säkerställ att strömförsörjningen är frånkopplad innan några elarbeten inleds. 6. Koppla inte på strömmen innan elarbetena har avslutats. 7. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en kvalificerad montör för att undvika farliga situationer. 8. Köldmediekretsen har hög temperatur. Dra därför ledningen mellan enheterna en bit ifrån kopparröret. 9. Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer. 10. Installationen måste överensstämma med bestämmelserna i elföreskrifterna och endast en kvalificerad montör får utföra elinstallationer. Krav på jordning 1. Klimatanläggningen är elektrisk utrustning i skyddsklass I. Den måste jordas korrekt med en egen jordledning som installeras av en kvalificerad montör. Säkerställ att enheten alltid är effektivt jordad, annars kan följden bli elchocker. 2. Klimatanläggningens gul-gröna kabel är jordledningen, som inte får användas för andra syften. 3. Jordmotståndet ska uppfylla nationella elanslutningsföreskrifter. 4. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig. 5. Vid de fasta ledningarna monteras en säkerhetsbrytare vars polavstånd är minst 3 mm och som bryter strömmen till alla ledningar. Om det är fråga om installation med stickkontakt ska du säkerställa att stickkontakten är tillgänglig efter installationen. 25

30 Installation av inomhusenheten Fas ett: val av installationsplats Rekommendera en installationsplats till kunden och be om kundens godkännande. rm it with the client. Fas två: fäst monteringsplåten på väggen 1. Hang the wall-mounting frame on the wall; adjust it in horizontal position with the 1. Fäst monteringsplåten på väggen; justera den i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass och märk ut skruvarnas fästpunkter på väggen. 2. Borra hål för fästskruvarna i väggen med en borrmaskin (borrskäret ska ha samma storlek som fästpluggarna av plast) och placera sedan pluggarna i hålen. 3. plastic Fäst monteringsplåten expansion particles i väggen in med the holes. gängskruvar (ST4.2X25TA) och kontrollera därefter 3. Fix att the monteringsplåten wall-mounting sitter frame fast on ordentligt the wall genom with att tapping dra i den. screws Om en (ST4.2X25TA) fästplugg sitter and löst, borra ett nytt hål i närheten.. Fas tre: borra hål för rören 1. Välj genomföringshål för rören enligt rörens riktning. Genomföringshålet ska placeras en bit nedanför monteringsplåten. Se bild nedan K 18K Vägg Avstån d till vägge n Märk ut mittpunkten Vattenpas Vägg Avstån d till vägge n Vägg Märk ut mittpunkten Avstån d till väggen ovanfö r 150 Vattenpass Avstån d till vägge n Vägg Vänster Φ55 mm Bakre Bakre Höger Φ55 mm Vänster Φ70 mm Bakre Bakre Höger Φ70 mm 24K Vägg Vägg Mark Märk in ut mittpunkten the middle of it Vattenpass Level m eter Avstånd Avstånd till till väggen väggen ovanför ovanför 150 mm 150 mm Vänster Φ70 mm Bakre Bakre Höger Φ70 mm Obs! Välj lämpligt installationsschema enligt den fysiska monteringsplattan som används. 2. Borra en genomföring med en diameter på Φ55 eller Φ70 på den valda platsen. För att avledningsvattnet ska rinna jämnt ska röröppningen i väggen luta en aning nedåt (5 10 ) och utåt. 26

31 Installation av inomhusenheten Obs! När du borrar ett hål ska du förhindra att damm bildas och vidta andra nödvändiga säkerhetsåtgärder. Fästpluggarna av plast ingår inte i leveransen, utan måste köpas separat. Insida 5 10 Utsida Φ55/ Φ70 Fas fyra: utloppsrör 1. Röret kan ledas ut mot höger, bakåt mot höger, mot vänster eller bakåt mot vänster. 2. Om röret leds ut mot vänster eller höger, ska du göra en öppning i den nedre plåten. vänster höger höge r vänster bakåt mot höger bakåt mot höger gör en öppning Fas fem: anslut inomhusenhetens rör 1. Anpassa rörkopplingen till den motsvarande röröppningen. 2. Spänn först flänsmuttern för hand. rörkoppling flänsmutter rör 3. Justera vridmomentet enligt följande tabell. Placera en skiftnyckel kring rörkopplingen och en momentnyckel kring flänsmuttern. Spänn flänsmuttern med momentnyckeln. 27

32 Installation av inomhusenheten flänsmutter momentnyckel inomhusenhetens rör skiftnyckel 4. Täck inomhusenhetens rör och kopplingsrörets koppling med ett isoleringsrör och därefter med tejp. Flänsmutter Vridmoment (N.m) Φ Φ 9, Φ rör Φ Φ isoleringsrör 5. Om en 18k-inomhusenhet ansluts till en Free Match-utomhusenhet, monteras den mellanliggande rörkopplingen (ingår i leveransen) i inomhusenhetens rörkoppling, eftersom inomhusenhetens rörkoppling lämpar sig för ett rör med diametern Φ16. Se installationsfaserna 1-4. Fas sex: montera vattenavledningsslang 1. Anslut vattenavledningsslangen för kondensvatten till inomhusenhetens vattenavledningsrör. avlednings vattenavledningsrör vattenavled 2. Tejpa kopplingen. tejp Obs! Montera ett isoleringsrör runt inomhusenhetens vattenavledningsslang för att förhindra kondens. Fästpluggarna ingår inte i leveransen. vattenvattenavledningsslang avledningsrör vattenavledningsslang isoleringsrör Fas sju: koppla inomhusenheten 1. Öppna locket, lösgör kopplingsdosans skruv och avlägsna locket. 28 lock skruv

33 Installation av inomhusenheten 2. Dra matningskabeln genom genomföringen i inomhusenhetens bakre del och dra ut den på framsidan. lednings genomfö matningskab 3. Lösgör dragavlastningen; koppla matningskabeln enligt radkopplingarnas färg; spänn skruven och fäst matningskabeln med dragavlastningen. N(1) 2 3 Koppling av utomhusenhet 4. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock och spänn skruven. 5. Stäng enhetens lock. Obs! Alla kopplingar på inomhus- och utomhusenheten får endast utföras av en kvalificerad montör. OBS! En del aggregat har elmatningen via utomhusenheten. Om elmatningen är via utomhusheten följ detta schema: 1. Lossa dragavlastarna, koppla elmatningen och mellankabeln enlight schemat, spänn dragavlastarna K: N(1) 2 3 blå N L Inomhusenhet N L Elmatning gulgrön gulgrön svart brun blå brun gulgrön 18 24K: N(1) 2 3 L N blå svart brun brun blå Inomhusenhet L N Elmatning blå svart brun gul gulgrön grön a- eä gulgrön 29

34 Installation av inomhusenheten Fas åtta: bind röret 1. Bind köldmedieröret, matningskabeln och vattenavledningsslangen med ett band. inomhusenhet inom- och utomhusenhetens matningskabel köldmedierör band vattenavledningsslang band vätskerör vattenavlednin 2. Lämna en liten installationsmarginal i vattenavledningsslagens och matningskabelns längd när du binder dem. När du har bundit till en viss position, separera inomhusenhetens matningskabel och sedan vattenavledningsslangen. inomhusenhetens matningskabel 3. Bind dem jämnt. 4. Vätskeröret och gasröret binds separat i slutet. Obs! Matningskabeln och ledningen mellan enheterna får inte dras i kors eller vridas. Vattenavledningsslangen ska bindas till den nedre delen. Fas nio: montera inomhusenheten på väggen 1. För in de bundna rören i genomföringsröret i väggen och dra dem genom öppningen. 2. Häng upp inomhusenheten på monteringsplåten som har fästs på väggen. 3. Isolera öppningen mellan rören och väggen med tätningsmassa. 4. Fäst väggröret. 5. Kontrollera att inomhusenheten har monterats stadigt och sitter fast i väggen. insida utsida övre krok genomföringsrör i vägg tätningsmassa nedre krok i monteringsplåten som fästs på väggen Obs! Böj inte vattenavledningsslangen för mycket. Då kan den täppas till. 30

35 Kontrollera efter installation Kontrollera följande när installationsarbetena har avslutats Kontrollera Sitter enheten fast ordentligt? Har köldmediets läckagetest utförts? Är rörens värmeisolering tillräcklig? Avleds vattnet ordentligt? Motsvarar strömförsörjningens spänning det spänningsvärde som anges på enhetens typskylt? Har elanslutningarna och rörkopplingarna utförts korrekt? Har enheten jordats ordentligt? Överensstämmer Does the power cord matningskabeln follow the specimed kraven? Finns det hinder framför luftintaget eller utblåsningen? Har det damm och spån som uppstod under installationen avlägsnats? Är köldmediets gas- och vätskeventil helt öppen? Möjligt problem Enheten kan falla ned, röra sig eller bullra. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Kan förorsaka kondens och dropp. Kan förorsaka kondens och dropp. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan orsaka jordfel. Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Kan förorsaka funktionsstörningar eller skador på komponenter. Kan förorsaka otillräcklig kylnings- (uppvärmnings-) (heating) capacity. effekt Provkörning 1. Förberedelser inför provkörning Kunden godkänner installationen av klimatanläggningen. Berätta hos användaren om de viktigaste aspekterna av klimatanläggningens användning. 2. Provkörningssätt Koppla på strömförsörjningen, tryck på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen och starta enheten. Använd MODE-knappen för att välja driftläge AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT för att kontrollera att enheten fungerar normalt. Om rumstemperaturen är lägre än 16 C kan klimatanläggningen inte starta kylningen. 31

36 Uppgifter om köldmedieröret 1. Köldmedierörets standardlängder: 5 m, 7,5 m, 8 m. 2. Köldmedierörets minimilängd är 3 m. 3. Köldmedierörets maximala längd och största höjdskillnad: 5000Btu/h (1465W) Största höjdskillnad Kylningseffekt Köldmedierörets maximala längd 15 Största höjdskillnad Btu/h (7032W) Kylningseffekt Köldmedierörets maximala längd Btu/h (2051W) Btu/h (8204W) Btu/h (2637W) 12000Btu/h (3516W) 18000Btu/h (5274W) Btu/h (10548W) 42000Btu/h (12306W) 48000Btu/h (14064W) Om köldmedieröret förlängs måste köldmedium fyllas på: Räkneformel för påfyllning av köldmedium (utgående från vätskeröret): Mängden köldmedium = vätskerörets förlängningslängd mängden köldmedium per meter Fyll på köldmedium utifrån standardrörets längd enligt värdena i tabellen. Köldmediets tilläggsmängd per meter är olika beroende på vätskerörets diameter. Se följande tabell. 32

37 Uppgifter om köldmedieröret Köldmediets tilläggsmängd R410A. Köldmedierörets diameter Utomhusenhetens justeringsventil Vätskerör (mm) Gasrör (mm) Endast kylning (g/m) Kylning och Φ6 Φ9,52 eller Φ12 15 Φ6 eller Φ9,52 Φ16 eller Φ19 15 Φ12 Φ19 eller Φ22,2 30 Φ16 Φ25,4 eller Φ31,8 60 Φ19 _ 250 Φ22,2 _ 350 uppvärmning (g/m)

38 Utvidgning av rörets ände Obs! En felaktig fläns är den vanligaste orsaken till köldmedieläckage. Utvidga röret i enlighet med följande arbetsfaser: A: Kapa röret E: Utvidga rörets ände. Räkna ut rörets längd enligt the avståndet distance till inomhusenheten of indoor unit och and utomhusenheten outdoor unit. Kapa röret till önskad längd med en rörkapare. rör Utvidga med ett flänsverktyg. hård form utvidg ningskt rör rörkapare lutande ojämn spån Obs! " Måttet "A" är beroende av rörets diameter, se tabellen nedan: B: Avlägsna spån. Avlägsna spån med ett lämpligt verktyg och förhindra att spån kommer in i röret. nedåt rör verktyg C: Montera ett lämpligt isoleringsrör. D: Montera flänsmuttern. Avlägsna flänsmuttern från inomhusenhetens kopplingsrör och utomhusenhetens ventil; montera muttern på röret. flänsmutter Ytterdiameter (mm) F: Kontroll Kontrollera kvaliteten på det utvidgade rörets ände. Om du upptäcker brister, utvidga änden på nytt enligt stegen ovan. slät yta Max. A (mm) Min. Φ6 6,35 (1/4") 1,3 0,7 Φ9,52 (3/8") 1,6 1,0 Φ12 12,7 (1/2") 1,8 1,0 Φ15,8 16 (5/8") 2,4 2,2 felaktig utvidgning rör samma längd lutande skadad yta spricka ojämn tjocklek 34

39

40

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Installationsanvisning. Installationsanvisning för utomhusheten: U-Crown -seriens luftvärmepump med WiFi. Distributör: 10/2016, ed.

Installationsanvisning. Installationsanvisning för utomhusheten: U-Crown -seriens luftvärmepump med WiFi. Distributör: 10/2016, ed. 10/2016, ed. 1 Installationsanvisning Installationsanvisning för utomhusheten: U-Crown -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet av

Läs mer

BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, MULTI-SPLIT- MODELLER. 03/2015, upplaga 1. Distributör:

BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, MULTI-SPLIT- MODELLER. 03/2015, upplaga 1. Distributör: 03/2015, upplaga 1 BRUKSANVISNING SAMT INSTALLATIONSANVISNING FÖR INOMHUSENHET, MULTI-SPLIT- MODELLER Distributör: Tillfällavägen 15 43363 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde denna klimatanläggning.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

HANDBOK OCH INSTALLATIONS- ANVISNINGAR

HANDBOK OCH INSTALLATIONS- ANVISNINGAR 02/2015, ed.1 HANDBOK OCH INSTALLATIONS- ANVISNINGAR Värmepump, konsolmodell (modeller för golvinstallation) Läs och bevara dessa anvisningar omsorgsfullt för korrekt användning av apparaten. Tillverkaren

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s WLD75

Bruksanvisning. Wood s WLD75 Bruksanvisning Wood s WLD75 BRUKSANVISNING WOOD S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75 Innehåll 3... Kontrollpanelen 4... Användningsråd 5... Säkerhetsföreskrifter 5... Installation 6... Vattenavledning 6... Torka

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH DS060:0704 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer