Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL."

Transkript

1 Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT

2 Uppdrag , Älmhult stationsområde konsekvensanalys Titel på rapport: Status: Magasinsbyggnad inom Älmhult 8:1 m.fl. antikvarisk förundersökning Rapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Älmhults kommun Carina Tenngart Ivarsson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB David Fuchs, Tyréns AB David Fuchs, Tyréns AB Karl Ekberg, Tyréns AB Administrativa uppgifter Objekt Magasinsbyggnad inom fastigheten Älmhult 8:1 m.fl. Kommun Älmhult Ägare Älmhults kommun Beteckning i detaljplan Tj järnvägsändamål Tyréns AB Storgatan Växjö Besök: Affärshuset Tegnér, plan 4 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: (9)

3 1 Bakgrund 1.1 Orienterande beskrivning Bild 1. Utdrag ur plankarta där den aktuella byggnaden markerats med rött. I den nya planen är byggnaden betecknad T järnvägstrafik. 1.2 Uppdragsbeskrivning David Fuchs, Tyréns AB, har av Älmhults kommun anlitats som sakkunnig kulturvärden för att genomföra en antikvarisk förundersökning av en magasinsbyggnad belägen i anslutning till stationsbyggnaden i Älmhult inom fastigheten Älmhult 8:1 m.fl. i samband med upprättandet av ny detaljplan för det aktuella området. I pågående planarbete föreslås byggnaden antingen få en förändrad användning alternativt rivas. Syftet med föreliggande rapport är att genomföra en enkel dokumentation av byggnaden samt utreda vilka kulturhistoriska värden byggnaden besitter. Förundersökningen utgörs av en kort byggnadshistorik, en byggnadsbeskrivning, en kulturhistorisk värdering samt antikvariska rekommendationer liksom foton som visar byggnadens utseende idag. 2 Byggnadshistorik med relevans för ärendet Älmhult utgör ett synnerligen tydligt och välbevarat exempel på A W Edelsvärds idealplan för järnvägssamhällen. Idealstaden byggde på en strikt rutnätsplan med breda trädplanterade avenyer vilka anlades för att minimera spridningen vid en eventuell brand. Edelsvärds stadsplan var nyskapande i det avseende att den gav stationsbyggnaden en central och monumental placering i samhällets centrum. Att planen, vilken utgjorde referensmodell för flertalet nya stationssamhällen vid denna tid, kom att få ett så starkt genomslag just i Älmhult kan förklaras med att det inte fanns någon rådande stadsplan i Älmhult utan att denna växte fram i och med järnvägens etablering vilket inte var fallet i ett flertal andra städer där planen implementerades. Med anledning av detta utgör Älmhult idag troligen det tydligaste och mest välbevarade exemplet på Edelsvärds idealstadsplan. 3(9)

4 Den ursprungliga stationsbyggnaden, vilken uppfördes i samband med järnvägens anläggande på orten år 1862, förstördes i en eldsvåda år 1878 och kom att ersättas med en ny stationsbyggnad i tegel vilken stod klar Det är denna byggnad som kvarstår på platsen idag. På en karta upprättad över Elmhults stationssamhälle år 1890 ser man stationshuset med en mindre intilliggande magasinsbyggnad, liksom det än idag kvarstående Stinshuset till höger strax ovan stationen. År 1921 kom stationshuset att förses med en utbyggnad åt söder varvid den på kartan befintliga magasinsbyggnaden, till höger om stationsbyggnaden, nedrevs och av allt att döma ersattes med den magasinsbyggnad som idag kvarstår på stationshusets södra sida. Bild 2. Del av karta över Elmhults stationssamhälle år Stationsbyggnaden utgörs av den större rödmarkerade byggnaden nedtill i bildens mitt. Till höger om denna ligger en mindre magasinsbyggnad vilken nedrevs i samband med att stationen försågs med en tillbyggnad i söder år Med största sannolikhet tillkom dagens magasinsbyggnad vid samma tillfälle. Bild 3. Foto på stationshuset omkring år 1900 före tillbyggnad. 4(9)

5 Bild 3. Stationsbyggnaden sedd västerifrån år 1932 efter genomförd tillbyggnad söderut. Dagens magasinsbyggnad är placerad till höger om stationshuset i bild och markeras med en röd pil. 3 Byggnadsbeskrivning Magasinsbyggnaden utgörs av en rektangulär byggnadskropp uppförd i 1 ½ -plan orienterad i nord-sydlig riktning med placering direkt söder om nuvarande stationshus. Bottenvåningens lokaler nyttjas idag för bussgods samt som kontor för en taxirörelse medan vindsutrymmet används som förråd. Byggnaden har ett sadeltak täckt med svartlackerad bandplåt. Såväl långsidornas som gavelutsprångens vitmålade takstolstassar har givits en dekorativ utformning vars motsvarighet står att finna i den intilliggande stationsbyggnaden. Det framskymtande undertaket utgörs av släthyvlad, spontad panel. Vindskivorna är utförda i trä och vitmålade men täcks idag till stor del av en svartlackerad hängskiva i plåt. I nock mynnar två plåtinklädda skorsternar. Vattenavrinningen sker via svartlackerade hängrännor monterade utmed långsidornas takfot där vattnet leds ned via stuprör monterade i anslutning till byggnadens fyra hörn. Stuprören är vid marknivå försedda med lövsilar och anslutna till nedlagd dagvattenledning. Markytorna som sluter an mot byggnadens fasader utgörs huvudsakligen av mönsterlagd smågatsten. Huset vilar på en mycket låg sockel av huggen granit. Väggarna är murade i tegel och utvändigt försedda med en finkornig spritputs avfärgad i en ljusgul kulör. Byggnadens hörn samt takfoten på husets bägge gavlar markeras genom en svagt utkragande puts vilken avfärgats i vitt. I bottenvåningen sitter sammanlagt sju stycken tvåluftsfönster monterade, fyra på den östra långsidan och tre på den västra. Fönstren har kopplade bågar med välvd ovansida där varje fönsteröppning genom spröjsen delas in i sex rutor. En stor del av fönsterglasen är munblåsta. Interiört är fönstren på bottenvåningen försedda med vitlackerade inbrottsgaller. I anslutning till nock på vardera gaveln sitter två mindre rundbågade fönster med enkelglas. Samtliga fönster är placerade något indragna i fasad med putsade smygar och i nederkant försedda med ett vitmålat fönsterbleck. I putsen markeras samtliga fönster med en vitmålad fönsteromramning. På bottenvåningens fönster löper denna inramning ned till stensockeln varvid det bildas ett inramat fält under varje fönster. De två entredörrarna, placerade på västra respektive södra sidan, utgörs idag av moderna lackerade, spårfrästa standarddörrar. De bågvälvda överljusen över vardera entrédörren kvarstår dock i original. På den norra gaveln finns idag två större inlastningsportar. Portarna i sig är moderna. Det är oklart huruvida själva portöppningarna tillkommit i senare tid eller om dessa funnits med sedan byggnadens uppförande. Några tydliga tecken på att dessa öppningar 5(9)

6 skulle vara sekundära har emellertid ej kunnat iakttas i samband med den okulära besiktningen av byggnaden. I anslutning till entrédörren på byggnadens södra gavel har man i senare tid låtit montera en luftvärmepump. Invid samma fasad står även ett större elskåp. Två av fönstren på östra långsidan har på senare tid försetts med markiser. Överlag synes byggnaden vara i mycket god kondition. Portar och fönster är i behov av målning medan putsen, så när som på ett par mindre rörelsesprickor på västra långsidan, bedöms vara i gott skick. Viss färgflagning förekommer även på den målade takplåten liksom på skorstenarnas plåtinklädnad. Interiört har byggnaden genomgått en rad moderniseringar för att anpassas till dagens verksamhet. Enligt uppgift skall byggnaden under en tid ha nyttjats som garage med infart via inlastningsportarna på den norra gaveln. Bottenvåningens golv utgörs idag av en gjuten platta och ett flertal sekundära väggar har uppförts för inrymmande av bland annat kontorsutrymmen, pentry etc. Dessvärre medgavs ej åtkomst till byggnadens vindsutrymme vid besiktningstillfället men enligt uppgift används detta i dagsläget som förråd av en restaurangentreprenör. 4 Kulturvärden Magasinsbyggnaden uppvisar övervägande en mycket välbevarad exteriör, i en enkel men ändå elegant 20-talsklassicism, vilken i allt väsentligt underhållits med traditionella material och metoder varvid dess ursprungliga karaktär bevarats. Genom sin tydliga koppling till stationsområdet och den verksamhet som bedrivits på platsen sedan järnvägens etablering i slutet av 1800-talet besitter magasinsbyggnaden ett högt kulturvärde. Detta manifesteras både i byggnaden som markör för den succesiva utvecklingen av järnvägsverksamheten inom riksintresset men även i dess miljöskapande värde i den sammanhållna stationsmiljön. Magasinsbyggnaden kvarstår i allt väsentligt som en välbevarad representant för sin tillkomstperiod. 5 Antikvariska rekommendationer Magasinsbyggnaden bör i det fortsatta planarbetet hanteras som en särskilt värdefull byggnad enligt Plan- och bygglagens 8 kap 13 och förses med rivningsförbud samt bestämmelser som förhindrar exteriör förvanskning. För att slå vakt om byggnadens välbevarade exteriör skall framtida underhållsarbete utföras med traditionella material och hantverksmetoder. - Putsade fasader skall bibehålla sin nuvarande karaktär med markerade fönsteromfattningar och knutar. - Befintliga fönster skall bibehållas. Målning skall utföras med äkta linoljefärg. Skadat glas ersätts med nytt munblåst. Eventuell komplettering av byggnadens fönsterbågar i syfte att förbättra dess energivärden skall utföras interiört och i dialog med antikvarisk expertis. Vid framtida byte av byggnadens tidigare ersatta entrédörrar och inlastningsportar skall en återgång till ursprungligt utseende med utgångspunkt i tillgängligt historiskt fotomaterial eftersträvas. Framtida anpassning av byggnaden till ny verksamhet, vilken kan komma att påverka byggnadens exteriör, skall ske med hänsyn till utpekade värden och i dialog med antikvarisk expertis. 6(9)

7 6 Foton Bild 4. Västra lånsidan och del av södra gaveln. Bild 5. Östra lånsidan där två av fönstren försetts med markiser. 7(9)

8 Bild 6. Norra gaveln med inlastningsportar, Notera de profilskurna takstolstassarna i anslutning till tak- och gavelutsprång. Bild 7 & 8. T.h. Entrédörr med bevarat äldre överljus i väster. T.v. Entrédörr med bevarat äldre överljus på södra gaveln samt något missprydande montering av luftvärmepump på fasad. 8(9)

9 Bild 9. Detaljbild som visar ett av östra fasadens fönster. Bild 10. Mindre rörelsesprickor i puts på västra fasaden. 9(9)

byggnadsvård Nyköpings stationsområde Byggnadsminnesutredning Del av kv Väster 1:2 m fl, Nyköpings kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Nyköpings stationsområde Byggnadsminnesutredning Del av kv Väster 1:2 m fl, Nyköpings kommun, Södermanlands län byggnadsvård Nyköpings stationsområde Del av kv Väster 1:2 m fl, Nyköpings kommun, Södermanlands län Byggnadsminnesutredning Dag Forssblad och Eva Wockatz Nyköpings stationsområde Del av kv Väster 1:2

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 2000:24 ISSN: 14010239 L12.408101999 FÖRORD Arbetet att inventera Barsebäcks bys bebyggelse

Läs mer

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad 2015-02-06 Samrådshandling 2015-03-03 Granskningshandling 2015- Antagandehandling 2015- Laga kraft 2 (30) INNEHÅLL Detaljplan

Läs mer

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik, Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg, Värmdö. Värdebeskrivning

Läs mer

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g TULLHUSET A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g B j ö r n A h n l u n d RAPPORT Halmstad 2:49, Halmstads kommun 2013:27 OMSLAG Tullhuset, juni 2013 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Smedstorp. Ortsrapport. Tomelilla kommun 2002 1

Smedstorp. Ortsrapport. Tomelilla kommun 2002 1 Ortsrapport Smedstorp Smedstorps stationssamhälle anlades söder om den gamla byn där kyrkan och godset med anor från 1500-talet ligger. Samhället ligger på grannbyn Tjustorps marker där järnvägen och den

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Resecentrum i Oskarshamn

Resecentrum i Oskarshamn Kalmar läns museum Resecentrum i Oskarshamn Bebyggelsehistorisk utredning Kvarteren Trekanten, Iris och Loke, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Bebyggelsehistorisk

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20. Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.214 Bild som visar planområdet

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

1262-DP 04/04 PLANBESKRIVNING BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2004-04-29 39. Betygar: Claes Hedlund. Laga kraft 2004-06-04

1262-DP 04/04 PLANBESKRIVNING BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2004-04-29 39. Betygar: Claes Hedlund. Laga kraft 2004-06-04 1262-DP 04/04 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2004-04-29 39 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2004-06-04 Detaljplan för KARSTORP 19:74 OCH DEL AV KARSTORP 27:3 Lomma, Lomma kommun Skåne

Läs mer

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26 Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26 URBAN FACTORY Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby Urban Factory: Thomas Hellquist, Katinka Schartau,

Läs mer

MUNKSJÖ PAPPERSBRUK. Pappersbruksområdet, Jönköping Byggnadsinventering 2010-02-03

MUNKSJÖ PAPPERSBRUK. Pappersbruksområdet, Jönköping Byggnadsinventering 2010-02-03 MUNKSJÖ PAPPERSBRUK Pappersbruksområdet, Jönköping Byggnadsinventering 2010-02-03 Munksjö Pappersbruk Pappersbruksområdet, Jönköping Datum: 2010-02-03 Beställare: VD Jan Åström Munksjö AB Box 624 551 18

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2010-09-15

ANTAGANDEHANDLING 2010-09-15 PL 382 Detaljplan för Fastigheterna GÅSEN 3, 4 och 5 (Pedagogien m.m.) Köpings tätort, Köpings kommun Flygbild från söder, augusti 2008 Foto: Bergslagsbild AB ANTAGANDEHANDLING 200-09-5 Innehåll PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordning för NORRbÖLE Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordningen antagen av byggnadsnämnden 2010-06-14. Byggnadsordningar för Skellefteå kommun kan beställas från: Skellefteå kommun

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun Rapport 2013:20 Vårdplan för byggnader på hembygdsgården Härledgården Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun 1 Omslagsfotografi : hembygdsgården Härledgården i Torstuna socken, övre

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag 2013-04-10 U RBA N FA CTO RY Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Framtaget av: Beställare: Sweco och Urban Factory

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer