CHECKLISTA Integration i Sommenbygd Slutrapport. Uppföljning av Aktivitetsplanering enligt projektansökan. Hur gick det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA Integration i Sommenbygd Slutrapport. Uppföljning av Aktivitetsplanering enligt projektansökan. Hur gick det?"

Transkript

1 CHECKLISTA Integration i Sommenbygd Slutrapport Uppföljning av Aktivitetsplanering enligt projektansökan. Hur gick det? Förberedelse Projektledare i form av två halvtidstjänster. JA! Styr - och arbetsgrupp nära projektledarna, som också till viss del deltar aktivt i projektarbete. Arbetsrum på webbplattform samt hemsida underhålls kontinuerligt. Kommentar: Hemsidan har uppdaterats vid ett antal tillfällen. Framförallt har innehållet blivit fylligt mot slutet av projektet. Arbetsrum på webbplattform blev mindre väsentligt då projektledarna delat arbetsrum rent fysiskt och styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten hållits med täta mellanrum. Första tiden Lokal i ordningsställs och rustas. Arbetsrum på webbplattsform skapas. Hemsida börjar förberedas. JA! Kontakter med press tas. Infoinsatser! Kommentar: Ovanstående skedde under uppstarten. Kontakt med press och infoinsatser har varit återkommande under hela projektet. Intensifiering i samband med slutrapportering! Vi ska delta som utställare vid konferensen Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter som äger rum den mars 2008 och är förlagd till Stockholm City Conference Centre. Konferensen arrangeras av Rvux, Riksförbundet för formell vuxenutbildning och Lärvux, Föreningen för vuxnas lärande. Parallell körning av enkätmaterialet från förstudien i form av korsning av olika data som finns inmatat i svarsbanken. Ja Kommentar: Underlag togs fram som belyste tydligare olika behov, som vi försökte svara upp mot i de insatser som gjordes i projektet på både grupp- och individnivå. En databank med svar fråndjupintervjuer på individnivå skapades också. Enkätmaterialet sparades för att sedan användas som jämförelsematerial vid en ny enkätundersökning i november Resultat redovisas i kvantitativ utvärdering. 1

2 Område 1: UTBILDNING OCH ARBETE Vi betraktar hela vår bygd som en arena för utbildning och arbete. Kontakter och samverkan med grundskolan för att kontinuerligt kunna få praktikplatser under den första praktikperioden av sfi. Få en utsedd kontaktperson på olika skolor för samarbete i dessa frågor, då språkpraktik bör bli en återkommande företeelse. Nej! Kommentar: Praktik på skolor har krävt mer jobb än vi trodde. Det finns inte så mycket tid till omhändertagande av praktikanten som vi trodde. Inga kontaktpersoner kunde etableras. Större insats behövs i form av förberedelse, kontakt under tiden och efterarbete. Detta är en lärdom som måste beaktas vid fortsatta insatser. Kontakt med näringslivet i både Tranås och de kringliggande kommunerna för att försöka få fram fler språk- alternativt yrkespraktikplatser till praktik 2 och 3 för vuxna studerande på sfi. Även kontakter med LRF. Kommentar: Praktik har krävt mer jobb än vi trodde. Insats behövs hela tiden i form av förberedelse, kontakt under tiden och efterarbete vid varje enskild placering. Detta måste också beaktas vid fortsatta insatser. Mycket goda kontakter har upparbetats och etablerats! Viktigt att inte låta dessa tappas bort! En fortsättning måste ske direkt. I samråd med Näringslivsföreningen och AF kunna få en bättre samordning mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadens behov/krav för kompetensförsörjning vad gäller planering av utbildningsutbud. Arbeta upp och etablera ett yrkesråd för den kommunala vuxenutbildningen i Tranås. I detta projekt riktat mot invandare. Kontakter med olika sorters företag både i Tranås och i grannkommunerna. Det kan gälla studiebesök eller gästföreläsning. Hyra in konsulter från ett bemanningsföretag som har stor erfarenhet av många olika arbetsgivare mer för att ge info både till vuxenutbildningens personal och till invandrarstuderande om vad arbetsgivare i dag kräver och behöver generellt sett. Kommentar: Arbetsförmedlingen har varit behjälplig med statistik. Även med god information och hjälp vad gäller bidrag till yrkesbedömning, insatsjobb och nystartsjobb. Yrkesråd med stark representation etablerades senare delen av våren 2007 och har nu regelbundna möten. I detta råd har mycket bra diskussioner kunnat ske bl.a. för att utröna behov och önskemål framåt. Studiebesök och gästföreläsningar har haft god kvalitet. Olika bemanningsföretag har medverkat för att ge mångsidig belysning av vad som arbetsgivare önskar av personal! Samma typ av kontakt som med företaget 2 ovan har tagits med representant för kommunen som arbetsgivare inom vårdområdet. Även här är man positiv till samverkan under ett framtida projekt. Samverkan med grannkommunerna tas också, då omvårdnadsutbildningen i Tranås har deltagare från olika håll. NEJ

3 Samverkan med Rotarys Yrkestjänst / samhällstjänst. För vissa Personer med specifik yrkesbakgrund kan vissa medlemmar inom Rotary ställa upp som mentorer. Ja Kommentar: För en grupp läkare har denna kontakt blivit mycket värdefull. Dessutom har stort engagemang lagts ned för en filmregissör. Yrkeskontakt har i vissa fall lett till social kontakt. Detta skulle dock kunna utvecklas mer! Behovet är stort. Men inget sker av sig självt! Allt kräver viss bearbetning och visst stöd. Samverkan med Röda korset. Få hjälp av guider/följeslagare, då invandrare/flyktingar ska gå första gången till praktikplatser i skola och arbetsliv. Kommentar: Samverkan skedde i stället genom att projektdeltagare har fått komma regelbundet till Röda Korsets lokaler för olika aktiviteter och möten med svenskar. Kontakt med kommunens Arbetscentrum skedde på likartat sätt. Båda varianterna har fungerat bra! Det blev viktigare att projektledarna höll i skol- och företagskontakter själva. Skapa en struktur för uppföljning/matchning på Lärcentrum Västra Vux för arbete med arbetslivsfrågor, som sker parallellt med praktikperioderna under sfi-tiden. Kommentar: Strukturen blir lite olikartad beroende på vilka lärare som är inblandade. På vilket sätt kan man bäst uppmärksamma det som görs under praktiken? Ibland har lärare gjort praktikbesök, andra gånger har vi haft undervisning om arbetsmiljöfrågor, andra gånger får man redovisa muntligt eller skriftligt på lektioner etc. etc. Gemensamt har dock varit att praktikanterna har ett antal frågor med sig ut under praktiktiden, som de ska lämna skriftliga och muntliga svar på i skolan efteråt. Vissa gästföreläsare som tagit upp olika viktiga tema som komplement hör också ihop med detta område. Område 2: DELTAGANDE I FÖRENINGS- OCH SAMHÄLLSLIV Samverkan med folkhälsoavdelningen på Landstinget och folkhälsorådet i Tranås. Kontakt är tagen. Intresset är stort. Här ryms olika typer av åtgärder mot ohälsa vad gäller livsbetingelser som finns i deras handlingsprogram för alla och som passar mycket bra in på mycket som vi ser att invandrare kanske har ännu större behov av. Kommentar: Inte så svårt att få intresse under skoltid, svårare för insatser som inbjudits till kvällstid. Samverkan med projektet "Fråga Tranås", som rör tillgänglighet. Det märks att invandrare är en kategori som ej sökt sig till denna service hittills. Kommentar: Bra ut informationsperspektiv, men innebar inte så många blandade möten med svenskar som vi trott. 3

4 Enkel kurs i lag och rätt i Sverige ska erbjudas kvällstid. Även andra teman kan förekomma som föredrag. Många är intresserade av historia och svensk geografi. Kommentar: Inte så många vill komma på sådant som händer kvällstid. En serie av infomöjligheter som benämndes Fråga advokaten skedde kvällstid och blev då av mer individuell karaktär, vilket säkert fyllde en viktig funktion. I en serie föreläsningar och studiebesök dagtid har dock variationen varit stor vad gäller innehållet, vilket har uppskattats. Bjuda in representanter för föreningslivet och fritidsförvaltningen till skolan för diskutera ett åtgärdsprogram för att de ska bli kända för invandrarna. Projektledarna kan hjälpa föreningar att arrangera infomöten och pröva på -träffar. Diskussionsträffar ordnas mellan politiska företrädare och invandrargrupper i form av t.ex. Politiskt café. Nej! delvis Kommentar: Föreningslivet har delvis ställt upp för infoträffar etc., men har i väldigt liten utsträckning sedan följt upp eller tagit ytterligare initiativ. ABF, Lyrik och skrivarklubben och Tranåsmålarna har givit bäst respons och här implementerades kontakter som kommer att leva vidare utan projekthjälp. Många andra föreningar har inte visat något större intresse. Detsamma gäller de politiska föreningarna. Kommunens demokratikommitté har givit god information. Område 3: FRITIDSAKTIVITETER Ordna guidning för att visa olika fritidsområden i Tranås och Sommenbygden. I övrigt : sjöar, promenadspår, buss- och båtutflykter. Info om allemansrätten. Upplysa om säkerhet på olika sätt t.ex. trafiksäkerhet. Även visning av olika lokaler typ bowlinghall, simhall, tennishall, bibliotek, gym etc. Uppmärksamma och ge info om konserter, föreläsningar, samhällsservice etc. i hela upptagningsområdet. Kommentar: Teaterföreställningar och utställningar har besökts. Utflykter har skett lokalt till t.ex. biblioteket, Rås, Hätte och Sommen. Både info och aktiviteter har skett i anslutning till utflykterna. Stadsvandringar har förekommit. Utflykter har också skett till bl.a. Växjö (Emigrantmuséet), Vadstena (medeltidsmarknad), Stockholm och Helsingör. Större föreläsningsarrangemang av olika slag har förekommit t.ex. om en bejublad sådan om mångkultur med skicklige Kjell Kampe. I vissa fall har dessa aktiviteter förekommit med andra svenska deltagare, t.ex. studiebesöket i Helsingör och föreläsningen med Kjell Kampe. Kraftig satsning skedde på info om trafiksäkerhet. Uppstart av hjälp med körkortsteori. Intresse för detta har lett till eget fortsatt engagemang bland invandrare som egen studiecirkel i ABF. Mindre gästföreläsningar av skilda slag har förekommit varje vecka under hela projekttiden. 4

5 Undersöka om det finns behov av simkurser, cykelkurser. Promenadgrupper etc. Initiera sådant inom studieförbund och/eller andra föreningar. Ja delvis Kommentar: Simkurser för vuxna ordnats i Simhallen, vilket blev mycket uppskattat. Det skedde i vuxenskolans regi. Intresse för cykelkurser undersöktes och ledare fanns, men vi fick problem med att låna ihop cyklar. Borde ske i framtiden. Promenadgrupper hann vi heller inte med att knyta an till. De s.k. Onsdagsvandrarna skulle kunna vara tänkbara i en fortsättning. Inom ramen för projektet hjälpa till så att informationsinsatser också leder till konkreta kontakter och deltagande i aktiviteter på de ställen som visas eller i de sammanhang som presenteras. Ganska lite Kommentar: Föreningslivet har delvis ställt upp för infoträffar etc., men har i väldigt liten utsträckning följt upp eller tagit ytterligare initiativ. Vuxenskolan, ABF, Lyrik och skrivarklubben och Tranåsmålarna är undantag och då märks det direkt att våra projektdeltagare också själva har fortsatt sitt engagemang. En exempel är en deltagare som nu på eget initiativ själv blir cirkelledare för en danskurs i ABF:s regi. Här gäller det ju inte bara att aktivera på invandrare utan också att ordet tillgänglighet får en djupare innebörd genom att svenska personer som ansvarar för eller deltar i aktiviteter inom ovanstående områden kan fungera som ledare, coacher, guider, värdar eller helt enkelt uppmärksamma och fungera som vänliga medmänniskor. Ganska lite Kommentar: Rotarys mentorer och en del personer i ovanstående nämnda föreningar har i viss mån tjänat ovanstående syfte, men det skulle behövas så många fler kontakter! 5

6 Område 4: KONTAKTER MED SVENSKAR Skolan bör under sfi-tiden ordna information och samtal om svenska barn och ungdomars utveckling. Kanske kurator från ungdomsgymnasiet eller från grundskolan. Skolsköterska? Kommentar: Detta har ej hunnits med. Inledande kontakter togs och Det finns nu efter projekttiden förfrågningar om vi inte skulle kunna göra något åt detta. Frön av intresse är sådda Vem tar upp idén vidare? NEJ Projektledaren ska ta kontakter med grundskolorna i bygden och föreslå att något föräldramöte per år kan ordnas lite mer som samtal kring vissa djupare tema såsom utanförskap, barns utveckling, uppfostran etc. Frågor som Vad är nyttig mat? Rökning? Droger? är också intressanta. Kanske hjälp från folkhälsorådet Delvis Kommentar: Kontakter togs och diskussion fanns. Dock kom inga möten till stånd i form av föräldramöten, där också svenskar deltog. Se ovan! Intresseförfrågningar har inkommit efter projektets slut. Vem tar upp idén vidare? Tema fanns i föreläsningar och diskussioner bara för invandrare. Diskussionsmöten med vuxna svenska studerande på omvårdnadsprogrammet har dock ägt rum med gott resultat. Utbyte mellan svenska ungdomar i åk 9 och vuxna invandrare, där man lagar svensk resp. utländsk mat tillsammans. JA Kommentar: Aktiviteten har ägt rum med gott resultat. Här skulle man Helst ha haft tid att bygga vidare på etablerade kontakter. Det är så påtagligt i enkäter även nu på slutet att invandrare är mycket undrande och fundersamma över svenska ungdomar. Här behövs många möten för att bygga broar! Aktiviteter med tema odling skulle kunna ge utbyte mellan invandrare och svenskar. Kommentar: Viss aktivitet har skett via Rås och trädgårdsförening. Besök har också skett på koloniområdet o. handelsträdgård. Dock inget direkt utbyte från invandrare till svenskar. 6

7 Prova möten, där man gör något gemensamt som tex laga och äta mat på föräldramöten eller mot några grupper som vi kan fånga upp från organisationer eller föreningar. Kommentar: Flera aktiviteter har ägt rum med andra vuxenstuderande även från folkhögskolan. Dock ej på föräldramöten i grundskolan. Borde ske i nära framtid! Att genom olika nätverk få hjälp av t.ex. Röda Korset och Svenska kyrkans församlingar i på de orter, som våra deltagande invandrare kommer ifrån, med just möten mellan människor. Kontakt är tagen och intresse finns. Kommentar: Flera goda aktiviteter med Röda Korset har blivit av! Kontakt har även funnits med Hembygdsföreningen. Projektledningen januari

8 8

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer