Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum"

Transkript

1 Beslut Diarienr 1 (11) Riksbyggen Bostadsrättsförening Concordia Box Malmö Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning i soprum Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Riksbyggen Bostadsrättsförening Concordia (Concordia) inte har kunnat visa att de haft stöd för att lämna ut uppgifter i enlighet med 37 kameraövervakningslagen. Datainspektionen förelägger Concordia att se över sina rutiner för att säkerställa att uppgift om någon enskilds personliga förhållanden som inhämtas genom kameraövervakning inte obehörigen röjs eller utnyttjas. Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har mottagit klagomål som gör gällande att Riksbyggen Bostadsrättsförening Concordia (Concordia) har bedrivit kameraövervakning i ett soprum på Fabriksgatan 6 i Malmö utan att informera om kameraövervakningen. Klagomålet gör även gällande att Concordia lämnat ut inspelat material från kameraövervakningen till VA SYD, som är en regional VA-organisation som även hanterar hushållsavfall. Av klagomålet framgår att SITA Sverige AB har i uppdrag från VA SYD att utföra hämtning av hushållsopor i Malmö kommun. I det bildmaterial som lämnats ut från Concordias kameraövervakning till VA SYD förekommer bilder på anställda hos SITA Sverige AB. Concordia har yttrat sig över klagomålet. Av yttrandet framgår bland annat följande. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Webbplats: Telefon:

2 Datainspektionen Diarienr (11) Föreningen har två miljörum med en kamera i vartdera rummet. Kamerorna är fast monterade och försedda med fast optik och fångar merparten av respektive miljörum. Allmänheten har inte tillgång till de miljörum där kamerorna är uppsatta. Kamerorna är påslagna dygnet runt och det inspelade materialet sparas i två veckor. Inget ljud avlyssnas eller spelas in. Ingen övervakning sker i realtid. Concordia har uppgett att syftet med den aktuella kameraövervakningen är att skydda föreningen från personer som inte har där att göra, samt att hålla ordning i miljörummen så att föreningen inte drabbas av extra kostnader på grund av att någon kastar fel saker. Concordia har haft problem med att föreningens medlemmar har slarvat genom att slänga saker som inte ska slängas i miljörummen. Föreningen har även haft problem med att personer som inte ska ha tillgång till utrymmena har slängt saker som inte ska slängas där. Vid sådana tillfällen har ordföranden kontaktat berörd medlem och informerat om att en anhörig eller personal från hemtjänsten kastat saker som föreningen inte kan ta hand om. Därefter har medlemmen själv transporterat bort sitt skräp. Slarv med soporna, det vill säga att fel saker kastas i miljörummen, sker flera gånger per vecka. När det gäller det inspelade materialet från kameraövervakningen tar Concordia inte del av detta om föreningen hittar att någon lagt exempelvis en plastpåse i tidningskärlet eller en ölburk i papperskärlet. Om föreningen däremot hittar att någon placerar en kontorsstol, en stor resväska eller en säck med kläder (alltså sådant som det inte finns något kärl för) i miljörummen så brukar föreningen genom att ta del av det inspelade materialet ta reda på vem som har missförstått sorteringsreglerna. Därefter uppmärksammas vederbörande på sitt misstag och ombeds rätta till det. Föreningen anser sig inte behöva uppgifterna därefter varför något protokoll över slarv inte förs. Concordia har gång på gång publicerat meddelanden till sina medlemmar på föreningens hemsida och uppmärksammat medlemmarna på föreningens aktuella föreskrifter i miljörummen då dessa inte följts. I flera meddelanden påminner föreningen medlemmar att inte ställa möbler, stora blommor, täcken, filtar eller krukor i soprummen (meddelande 19, 21 och 25). I ett annat meddelande påminner föreningen sina medlemmar att inte ställa blomkrukor, tavlor, kuddar, väskor, mattor eller möbler m.m. i miljörummen (meddelande 40). Av meddelandena från föreningens hemsida framgår vidare att föreningen även haft informationsmöten angående aktuella problem, att föreningen får betala extra avgifter för bortforsling av grovsopor och att årsavgiften till föreningen komma att höjas om det inte blir ordning i

3 Datainspektionen Diarienr (11) miljörummen. Vidare framgår att det i föreningen finns 129 lägenheter och två lokaler. Concordia anser inte att det är deras skyldighet att informera de leverantörer som får tillgång till de aktuella utrymmena genom uppdrag av VA SYD om att kameraövervakning sker. Vid de utrymmen som VA SYD har tillgång till sitter en större skylt på väggen mot garageporten samt vid ingången till porten. Vidare sitter ytterligare skyltar vid ingångarna till respektive miljörum. Skyltar med information om kameraövervakningen finns således vid samtliga ingångar och utrymmen som kameraövervakas. Concordia informerar på sin hemsida om att det i föreningen förekommer kameraövervakning. Vidare informeras nya medlemmar om kameraövervakningen vid ett personligt möte. Concordia har begränsat åtkomsten till det inspelade kameraövervakningsmaterialet. Endast två personer i föreningens styrelse har åtkomst till materialet varav föreningens ordförande är en av dessa. Vid den i ärendet aktuella händelsen har föreningens ordförande, genom att ta del av det inspelade materialet, fått kännedom om att en anställd hos en leverantör som har i uppdrag att tömma föreningens sopor kastat matavfallspåsar som legat i plastpåsar, på golvet. Föreningens ordförande hade inte någon kännedom om att VA SYD anlitat en underentreprenör för att utföra hämtningen. Ordförande tog kontakt med VA SYD som då bad att få ta del av det inspelade materialet för att kontrollera om personen som förekom i materialet var anställd hos VA SYD. Ett antal bilder skrevs ut från det inspelade materialet, dessa scannades in och skickades per e-post till VA SYD som var den avsedda mottagaren. Bilderna skickades från en dator med kontinuerligt uppdaterat antivirusskydd och brandvägg. Concordia har i sitt yttrande anfört att VA SYD är föreningens affärspartner och att på begäran lämna ut uppgifter rörande den verksamhet VA SYD bedriver inte är ett brott mot tystnadsplikten. Concordia har som stöd för denna bedömning hänvisat till 12 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen. Concordia anser vidare att VA SYD har rätt att få del av sådana uppgifter som gäller VA SYD:s egen verksamheten och att föreningen har rätt att lämna över sådana uppgifter till VA SYD. Att VA SYD anlitat en underentreprenör var vid tiden för överlämnandet av bilderna okänt för föreningen.

4 Datainspektionen Diarienr (11) Concordia bedriver kameraövervakning på fler platser än i sina miljörum. Datainspektionen har dock valt att avgränsa tillsynen till att omfatta endast de kameror som är uppsatta i miljörummen. Skäl för beslutet Om kameraövervakningen är tillåten Rättsliga utgångspunkter Delvis olika regler gäller enligt kameraövervakningslagen beroende på om kameraövervakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde eller inte. Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. Sådan övervakning är inte tillståndspliktig. I stället ska den som avser att bedriva sådan övervakning själv se till att förutsättningarna enligt kameraövervakningslagen är uppfyllda. Enligt 22 kameraövervakningslagen får kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde bedrivas om den som övervakas har samtyckt till övervakningen. Enligt 23 kameraövervakningslagen får kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde bedrivas utan samtycke om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. De tillåtna ändamål som anges i kameraövervakningslagen är således att förebygga brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål. I förarbetena till lagen anges att det inte kan uteslutas att det kan finnas andra berättigade ändamål för vilka övervakning bör vara möjlig. Exempel på berättigade ändamål som anges i förarbetena är skolornas arbete med att förhindra kränkningar av elever samt tillverkningsföretags kontroll av produktionsprocesser (prop. 2012/13:115 s. 154). Om kameraövervakningen behövs för ett berättigat ändamål ska en proportionalitetsavvägning (kallad överviktsprincipen) göras i varje enskilt fall och varje kamera ska bedömas för sig. Vidare ska prövas om andra, mindre ingripande åtgärder kan vara tillräckliga för att komma till rätta med problemen. Det är den som avser att bedriva övervakningen som ska kunna

5 Datainspektionen Diarienr (11) visa att övervakningsintresset väger över integritetsintresset (prop. 2012/13:115 s ). Vid bedömningen enligt överviktsprincipen ska särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes integritet används och vilket område som ska övervakas. Det har också betydelse när och hur länge övervakningen ska pågå. Enligt 24 kameraövervakningslagen ska den som bedriver kameraövervakningen bland annat se till att övervakningen inte sker i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen. Vidare ska den som bedriver kameraövervakningen dokumentera ändamålen med övervakningen. Utgångspunkten i kameraövervakningslagen är att kameraövervakning endast ska utgöra ett komplement till andra åtgärder, särskilt brottsförebyggande åtgärder. Kameraövervakning ska således inte ses som ett hjälpmedel som ska användas i stället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. För att uppnå brottsförebyggande effekter är det viktigt att övervakningsutrustning används tillsammans med andra förebyggande åtgärder. Om kompletterande säkerhetsfrämjande åtgärder har försummats, kan det komma att påverka bedömningen av behovet av kameraövervakning. När det gäller behandling och bevarande av bilder (bildinspelning) ökar riskerna för intrång i enskildas personliga integritet. Det innebär att kameraövervakning inte regelmässigt ska innefatta bildinspelning, utan behovet av inspelning måste kunna påvisas i det enskilda fallet. Datainspektionens bedömning Av utredningen i ärendet framgår att allmänheten inte har tillträde till de miljörum där kameror är uppsatta. Det innebär att kameraövervakningen ska bedömas enligt kameraövervakningslagens bestämmelser om övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde och att det är Datainspektionen som är behörig tillsynsmyndighet. Concordia har uppgett att föreningen följer kameraövervakningslagen. Mot bakgrund av att föreningen inte stödjer sin behandling på samtycke krävs att föreningen har stöd i 23 kameraövervakningslagen.

6 Datainspektionen Diarienr (11) Concordia har vidare uppgett att syftet med den aktuella kameraövervakningen är att skydda föreningen från personer som inte har i föreningens miljörum att göra, samt att hålla ordning i miljörummen så att föreningen inte drabbas av extra kostnader på grund av att någon kastar fel saker där. Datainspektionen anser att Concordias kameraövervakning sker för ett berättigat ändamål. För att övervakningen ska vara laglig krävs dock att Concordia kan visa att övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Övervakningen avser ett gemensamt utrymme i en flerfamiljsfastighet. Datainspektionen anser att kameraövervakning av sådana utrymmen generellt sett innebär ett intrång i de boendes personliga integritet. De utrymmen som det är fråga om i ärendet är också platser där människor måste uppehålla sig för att kunna utföra sitt arbete. Risken för integritetsintrång ökar dessutom av att kameraövervakningen innebär att bilder behandlas och bevaras (bildinspelning) och inte heller har begränsats i tid utan pågår dygnet runt. Å andra sidan avser övervakningen utrymmen där de personer som utför sitt arbete på platsen endast uppehåller sig under kortare tidsperioder. Även för de boende rör det sig om utrymmen som används i begränsad omfattning. Det är heller inte fråga om utrymmen som boende måste använda sig av för att komma till sin bostad. Därmed minskar integritetsintresset väsentligt. Concordia har haft problem med att föreningens medlemmar har slarvat genom att slänga saker som inte ska slängas i miljörummen. Föreningen har även haft problem med att personer som inte ska ha tillgång till utrymmena har slängt saker som inte ska slängas där. Enligt Concordia inträffar problem med att personer kastar fel saker flera gånger per vecka. Concordia har inte dokumenterat de aktuella incidenterna, men av föreningens hemsida framgår att föreningen vid upprepade tillfällen publicerat information om gällande regler med anledning av incidenter i miljörummen. Av informationen framgår att föreningen haft återkommande problem med att personer ställt bl.a. blomkrukor, täcken, filtar, krukor, tavlor, kuddar, väskor, mattor och möbler i miljörummen. Av informationen på föreningens hemsida framgår även att föreningens oordning i miljörummen medför kostnader för föreningen.

7 Datainspektionen Diarienr (11) Av utredningen i ärendet framgår att Concordia förutom kameraövervakningen, försökt komma till rätta med problemen genom informationsinsatser, både riktade skriftligen till föreningens medlemmar och vid möten. Datainspektionen finner inte skäl att ifrågasätta att Concordia har haft problem med sin sopsortering i den omfattning som föreningen har uppgett eller att dessa slag av problem medför kostnader. Sammantaget anser Datainspektionen att Concordias övervakningsintresse väger tyngre än de enskildas intresse att inte bli övervakade i miljörummen med hänsyn till den aktuella problembilden, att det rör sig om ett utrymme som boende och arbetstagare endast uppehåller sig i under kortare tidsperioder samt de alternativa åtgärder man vidtagit för att försöka komma till rätta med problemen. Kameraövervakningen med bildinspelning i miljörummen får således anses förenlig med 23 kameraövervakningslagen. Upplysningsplikt Rättsliga utgångspunkter Vid kameraövervakning ska enligt 25 kameraövervakningslagen upplysning om kameraövervakning lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver kameraövervakningen om det inte framgår av förhållandena på platsen. Från integritetssynpunkt är det viktigt att den som övervakas får kännedom om övervakningen. Datainspektionens bedömning I yttrandet har Concordia anfört att föreningen inte har någon skyldighet att informera de leverantörer som får tillgång till aktuella utrymmen på uppdrag av VA SYD. Av yttrandet i ärendet framgår dock att det sitter en större skylt på väggen mot garageporten samt vid ingången till porten. Vidare anges att det finns ytterligare en skylt till vardera ingång till respektive miljörum. Utöver skyltar lämnar föreningen information på sin hemsida om att områdena kameraövervakas samt informerar nya medlemmar om kameraövervakningen på ett personligt möte. Mot bakgrund av att skyltar är uppsatta till respektive utrymme som övervakas har Datainspektionen inget att erinra mot den upplysning som föreningen lämnar i samband med kameraövervakningen.

8 Datainspektionen Diarienr (11) Utlämnande av uppgift som inhämtats genom kameraövervakning; tystnadsplikt och finalitetsprincip gäller Rättsliga utgångspunkter Lydelsen rörande tystnadsplikt i kameraövervakningslagen är densamma som i den tidigare gällande lagen om allmän kameraövervakning (1998:150). I samband med införandet av kameraövervakningslagen stärkte dock lagstiftaren sekretessen för uppgifter som inhämtas genom offentliga aktörers kameraövervakning. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar myndigheter kan lämna ut inspelat material. I 32 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anges numera att det råder sekretess för uppgifter som inhämtas genom kameraövervakning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta innebär att det numera råder en presumtion för sekretess. Enligt den numera gällande bestämmelsen om tystnadsplikt i 37 kameraövervakningslagen får den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats genom kameraövervakning inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. Paragrafen reglerar tystnadsplikt för uppgift om enskildas personliga förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning. Möjligheterna att lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning regleras såvitt avser myndigheter i offentlighetsoch sekretesslagen och när det gäller enskilda kameraövervakare såsom i det nu förevarande fallet i bestämmelsen om tystnadsplikt i 37 kameraövervakningslagen. Sådana uppgifter får enligt bestämmelsen lämnas ut av enskilda under förutsättning att det inte sker obehörigen. Obehörighetsrekvisitet är avsett att tolkas på så sätt att uppgiftslämnande som är tillåtet enligt sekretessregleringen inte är att betrakta som ett obehörigt utlämnande (prop. 2005/06:161 s. 93). Det innebär att ett utlämnande som är tillåtet enlig den sekretessbrytande bestämmelsen i 32 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen också är tillåtet enligt tystnadspliktsregleringen i 37 kameraövervakningslagen. Enskilda kameraövervakare får alltså lämna ut inspelat material till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket,

9 Datainspektionen Diarienr (11) Kustbevakningen eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse är föreskrivet. Sådant utlämnande får också ske till en kommun eller en myndighet som ansvarar för räddningstjänst enlig lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om uppgiften behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka (se prop. 2012/13:115 s. 160). Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också andra sekretessbrytande bestämmelser som tillåter ett utlämnande och som har betydelse för tolkningen av obehörighetsrekvisitet i 37 kameraövervakningslagen. Det kan exempelvis avse ett tillåtet utlämnande enligt generalklausulen i 10 kap. 27 offentlighets- och sekretesslagen som anger att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen har att skydda. Enligt 10 kap. 28 offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Den som sekretessen skyddar kan också enligt bestämmelserna i 12 kap. offentlighets- och sekretesslagen normalt häva sekretessen. Det bör dock framhållas att den enskilde endast kan häva sekretessen för uppgifter som rör honom eller henne själv. Ett utlämnande av inspelat material förutsätter också att det är tillåtet enligt finalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck i 28 i kameraövervakningslagen. Den innebär att bild- och ljudmaterial från övervakningen inte får användas för något ändamål som är oförenligt med det som bestämts från början. Bestämmelsen anger att den som bedriver kameraövervakningen inte får behandla bild- och ljudmaterial från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för. Ett utlämnande som utförs under de förutsättningar som anges i 32 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen får enligt lagstiftaren anses förenligt med bestämmelsen om finalitetsprincipen i 28, eftersom hänsyn tagits till finalitetsprincipen vid utformningen av 32 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen (se prop. 2012/13:115 s. 160).

10 Datainspektionen Diarienr (11) Datainspektionens bedömning Concordias ordförande har fått kännedom om att personal vid tömning av matavfallet har kastat ut sopor på golvet. Ordföranden har tagit kontakt med sin avtalspart som då velat få del av det inspelade materialet för att se om det var dennes personal som kastat soporna på golvet. Bilder från det inspelade materialet har därefter skrivits ut för att sedan scannas in och skickas per e- post till avtalsparten. Utlämnandet av bilderna har skett i syfte att kontrollera om en person som haft i uppdrag att tömma föreningens sopor utfört sitt arbete på ett korrekt sätt. Om föreningen vid utlämnandet hade gjort en prövning av obehörighetsrekvisitet i 37 kameraövervakningslagen i ljuset av sekretessregleringen i 32 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen torde det inte stått klart för föreningen att den enskilde inte skulle kunna drabbas av någon form av men med anledning av bildernas utlämnande. Det är snarare något som legat i farans riktning. Concordia hävdar att föreningen med stöd av 12 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen har lämnat ut bilder från kameraövervakningen. Den ende som kan häva sekretess enligt 12 kap. 1 offentlighet och sekretesslagen är de enskilda vars uppgifter som man avser att lämna ut. Det har dock inte framkommit i ärendet att så har skett. Något stöd för utlämnandet i 12 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen har Concordia därför inte haft. Utlämnandet motsvarar heller inte någon av de situationer som räknas upp i 32 kap. 3 a offentlighets- och sekretesslagen som enligt förarbetena till tystnadspliktsbestämmelsen är behöriga utlämnanden även för enskilda kameraövervakare. Vad som kommit fram i ärendet visar inte heller att Concordias utlämnade på någon annan grund kan anses behörigt i den mening som avses i 37 kameraövervakningslagen. Datainspektionen förelägger därför Concordia att se över sina rutiner för att säkerställa att uppgift om någon enskilds personliga förhållanden som inhämtas genom kameraövervakning inte obehörigen röjs eller utnyttjas.

11 Datainspektionen Diarienr (11) Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Detta beslut har fattats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av Ulrika Bergström. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Catharina Fernquist deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Ulrika Bergström Kopia till: Klagande (för kännedom)

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (5) 2017-04-05 2239-2016 Hotel Stureplan AB Box 55955 102 16 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Beslut Diarienr 1 (10) 2015-12-18 388-2015 Ert diarienr 11280-2015 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (6) 2017-04-05 2242-2016 Elite Hotels of Sweden AB c/o Advokatfirman Skarborg & Partners AB Box 24076 104 50 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (8) 2017-04-05 2240-2016 MAJO Hotellinvest AB Västerviks Stadshotell Storgatan 3 593 30 Västervik Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-06 1545-2016 Vardaga Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av särskilt boende Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Beslut Diarienr 1 (9) 2017-04-05 2237-2016 Hotell AB Bastionen Box 288 401 24 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av hotell Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 342-2015 Lindex Sverige AB Nordstadstorget 6 plan 8 411 05 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning på ridskola

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning på ridskola Beslut Diarienr 1 (10) 2016-06-09 34-2016 Överby Hästsportförening Gamla Stäketvägen 4 192 77 Sollentuna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning på ridskola Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Beslut 1 (1) Regeringsgatan Box STOCKHOLM. Fax.

Beslut 1 (1) Regeringsgatan Box STOCKHOLM. Fax. Beslut 1 (1) Datum 2017-01-25 Beteckning 2112-10919-2016 Enheten för tillstånd Harriet Schaffer Ullman Riksbyggen Ek Förening Kungsbron 21 106 18 STOCKHOLM Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende Beslut Diarienr 1 (12) 2016-06-28 356-2016 Ert diarienr FID904007 Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av asylboende Datainspektionens

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-05-13 918-2015 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datum Dnr 2007-10-23 566-2007 Brf Kvarnberget Maria Prästgårdsgata 1 118 52 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Brf Kvarnberget Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-09-14 1574-2015 Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart Region Skåne, Koncernkontoret,

Läs mer

Beslut 1 (2) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1.

Beslut 1 (2) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1. Beslut 1 (2) Enheten för tillstånd Harriet Schaffer Ullman Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Kamerans placering och upptagningsområde framgår av ritning, bilaga 1.

Kamerans placering och upptagningsområde framgår av ritning, bilaga 1. 2016-01-08 211-39158-2015 1(3) Rättsenheten Sökanden Högskolan i Borås Allégatan 1 501 90 Borås Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen bifaller ansökan och ger Högskolan i

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

Tillstånd till kameraövervakning

Tillstånd till kameraövervakning Beslut 1 (1) Enheten för tillstånd Linnea Ornstein FastOut AB Karlavägen 40, 1 tr 114 49 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Beslut 1 (1) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1.

Beslut 1 (1) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1. Beslut 1 (1) Enheten för tillstånd Linnea Ornstein Norsecraft Geo Survey AB Orrvägen 26 19255 Sollentuna Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1336-2010 Cybergymnasiet i Göteborg AB Mjölnarvägen 2-4 131 31 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Komplettering av överklagande

Komplettering av överklagande Komplettering Diarienr 1 (5) 2016-03-29 462-2016 Högsta Förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Komplettering av överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart SIS LVM-hem

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Beslut Diarienr 1 (5) 2017-05-16 120-2017 Midasplayer AB Sveavägen 44 111 34 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av känsliga personuppgifter om anställda Datainspektionens

Läs mer

Sökanden. Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen Borås

Sökanden. Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen Borås BESLUT Diarienummer Sida 2016-12-16 211-37836-2016 1(3) Rättsenheten Sökanden Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen 501 80 Borås Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation

Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation Kameraövervakning regler och rutiner Östrabo Yrkes 2017-09-01 Kameraövervakning vid skolor och förskolor Regler, rutiner och dokumentation Kameraövervakning anses generellt vara negativt för den personliga

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare.

Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial bevaras tillsvidare. 1(5) Arkivbeteckning 211 Sveriges lantbruksuniversitet Skogsmarksgränd 1 901 83 Umeå Tillstånd till kameraövervakning Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen medger att bildmaterial

Läs mer

Kompletterande promemoria: Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin

Kompletterande promemoria: Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-11-18 1665-2015 Ert diarienr N2015/06665/RS Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kompletterande promemoria: Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin

Läs mer

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning asdf BESLUT 1(5) Vår referens Förvaltningsavdelningen Förvaltningsjuridiska enheten 040/044-25 20 00 Region Skåne Skånetrafiken 281 83 Hässleholm Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 518-2015 Vård- och omsorgsnämnden Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1582-2010 Novum Kompetens- och Datautveckling AB (John Bauergymnasiet i Stockholm) Box 3147 550 03 JÖNKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer.

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer. ANSÖKAN 1 (6) Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun 1(1) Missiv 2016-10-19 KS/2015:399 Handläggare Tfn 0142-858 58 Kommunstyrelsen Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun Nuvarande policydokument för intern och extern kameraövervakning ( 2008:1, KS 22)

Läs mer

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Yttrande Diarienr 1 (5) 2014-12-17 2291-2014 Ert diarienr N2014/2810/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650)

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen 351 86 VÄXJÖ Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datum Diarienr 2013-01-14 1369-2012 Polismyndigheten i Örebro Län Box 1804 701 18 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) kontroll av anställda Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1579-2010 Socialnämnden i Botkyrka Kommun 147 785 Tumba Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Diarienummer 211-42201-2016 Datum 2017-01-20 Sida 1(1) Rättsenheten Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Bifogad

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB Datum Diarienr 2011-06-08 1775-2010 Coop Butiker & Stormarknader AB c/o KF Säkerhet Box 15200 104 65 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader

Läs mer

Ansökan om kameraövervakning med drönare

Ansökan om kameraövervakning med drönare ANSÖKAN 1 Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered Datum Diarienr 2011-06-08 1331-2010 IKEA Svenska Försäljnings AB Box 402 260 35 Ödåkra Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid IKEA Svenska Försäljnings AB i Kållered Datainspektionens

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

PM En ny kameraövervakningslag

PM En ny kameraövervakningslag Observera Forsåvägen 15B 441 95 Alingsås Tel 0322-66 52 50 info@observera.se www.observera.se PM En ny kameraövervakningslag Datum: 2013-07-01 En ny kameraövervakningslag infördes den 1 juli 2013. Huvudprinciperna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-19 1567-2016 Regionstyrelsen Region Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1049-2012 Socialnämnden i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon Datum Diarienr 2011-06-21 1346-2010 Bostads AB Poseidon Box 1 42421 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bostads AB Poseidon Datainspektionens beslut Datainspektionen finner att kameraövervakningen

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning.

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Information Lagen (SFS 1998:150) om allmän kameraövervakning omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument

Läs mer

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm

Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Beslut Diarienr 1 (9) 2016-12-19 195-2016 Ert diarienr Dnr 2016/290 Statistiska centralbyrån Rättssekretariatet, GD-stab Box 24300 104 51 Stockholm Tillsyn avseende undersökningen Hälsa Stockholm Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING REMISS 1 (1) Datum 2016-12-13 Ärendenummer 211-6331-2016 Samtliga kommuner i Sverige ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING Positionsbolaget AB har ansökt om tillstånd till kameraövervakning med drönare

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1523-2010 Försäkringskassan Klara Västra kyrkogata 11 103 51 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka Ljungby

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka Ljungby Överklagande Diarienr 1 (6) 2015-05-04 785-2015 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 587-2013 Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 831 82 Östersund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 579-2013 Äldre- och handikappnämnden Lidingö stad Äldre- och handikappförvaltningen 181 82 Lidingö Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

PM En ny kameraövervakningslag

PM En ny kameraövervakningslag Observera Forsåvägen 15B 441 95 Alingsås Tel 0322-66 52 50 info@observera.se www.observera.se PM En ny kameraövervakningslag Datum: 2013-07-01 En ny kameraövervakningslag infördes den 1 juli 2013. Huvudprinciperna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Autentisering av användare som medges åtkomst till personuppgifter i kreditupplysningsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Autentisering av användare som medges åtkomst till personuppgifter i kreditupplysningsregister Beslut Diarienr 1 (11) 2017-03-28 1053-2014 Bisnode Kredit AB 169 93 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Autentisering av användare som medges åtkomst till personuppgifter i kreditupplysningsregister

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1318-2009 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 574-2013 Socialnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 580-2013 Vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Box 41 221 00 Lund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB Datum Diarienr 2011-06-08 1774-2010 Lidl Sverige KB Box 4093 171 04 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Lidl Sverige KB Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer