STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN"

Transkript

1 Stadgar Brf Örlen

2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus åt medlemmar i föreningen upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Medlemskap 2 Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 3 Insats och avgifter 4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften skall med 1/12 del betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om Inte årsmötet beslutat annat. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas så att den med hänsyn till lägenheternas yta (i förekommande fall även efter förbrukning) kommer att motsvara vad lägenheten belöper av; a) Ränta och amortering, b) Ingående konsumtionsavgifter Beträffande lokaler och hyresrätt samt garage äger styrelsen rätt att beräkna ersättning för renhållning samt för vatten och bränsle efter förbrukning.

3 Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen eller med det belopp årsmötet beslutat, på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättning får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättnings avgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodag till dess full betalning sker. Övergång av bostadsrätt och överlåtelseavgift Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt till den köpeskilling som säljare och köpare kommer överens om. 5 Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelsen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och nuvarande adress. Överlåtaren skall till styrelsen anmäla sin nya adress samt skriftligt ansökan om utträde ur föreningen. Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid bifogas anmälan/ansökan. Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall ske skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. En överlåtelse som Inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig. Bostadsrättshavaren äger att genom till styrelsen ställd uppsägning, som skall vara undertecknad och bevittnad, avsäga sig bostadsrätten. Sker avsägelse, övergår bostadsrätten utan ersättning till föreningen 3 månader från det att avsägelse skett.

4 Underlåter bostadsrättshavaren att i rätt tid betala insats eller upplåtelseavgift, som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker ej rättelse inom en månad efter anmaning får föreningen häva upplåtelseavtalet. Anmaningen sker genom rekommenderat brev. Detta gäller el om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. Då avtal sålunda hävts, kan inbetalt belopp ej återfordras och äger föreningen rätt till skadestånd i den mån föreningen lidit skada som ej ersatts genom inbetalt belopp. Avliden bostadsrättshavares maka/make eller arvinge är berättigad att efter till styrelsen gjord skriftlig anmälan inträda i föreningen och övertaga den avlidnes rättigheter och skyldigheter. 6 Är arvingarna flera avser medlemskapet dödsboet eller den eller de dödsbodelägarna som erhållit bostadsrätten sig tillskiftad. 7 Skulle bostadsrättshavare önska överlåta sin bostadsrätt skall han kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för godkännande. 8 En bostadsrättshavare får upplåta hela eller del av sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor (jämte gällande bestämmelser i bostadsrättföreningslagen) samt gällande bestämmelser i 11 i dessa stadgar. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 9 Bostadsrättshavaren är skyldig att till det inre på egen bekostnad väl underhålla sin lägenhet med tillhörande vind och källare. Han är även skyldig efter tillsägelse dagen före, där detta kan ske, underkasta sig den besiktning som styrelsen och revisorerna årligen utför. Om det föreligger andra skäl som anses nödvändigt för tillträde i lägenheten är han skyldig att hålla lägenheten tillgänglig. Det å1lgger bostadsrättshavaren att inom av styrelsen utsatt tid vidtaga de åtgärder styrelsen då bestämmer. Styrelsen har annars möjlighet att vidtaga åtgärder på den försumliges bekostnad eller att bestämmelserna i 11 här nedan tillämpas. Till lägenhetens inre räknas såväl rummens väggar, golv och tak som eldstäder, elektriska ledningar intill mätare, vatten- och avloppsledningar till den del de befinna sig inom lägenheten (stamledningar är dock undantagna), ringledningar, klosetter, glas och bågar i lägenhetens ytter-

5 och innanfönster, lägenhetens ytter- och innandörrar, dock så, att föreningen ansvarar för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Föreningen svarar för reparationer i anledning av brand- och vattenskador, som ej uppkommit genom Bostadsrättshavarens vållande. Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens skiftliga tillstånd företaga väsentlig omändring av lägenheten. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Skulle ohyra upptäckas inom lägenheten, är bostadsrättsinnehavaren skyldig att ofördröjligen göra anmälan till styrelsen, samt att hålla lägenheten tillgänglig för inspektion som utförs av styrelsens representanter. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att underkasta sin lägenhet sådan desinfektionsåtgärd, som av styrelsen kan anses påkallad. Kostnaderna för desinfektionsåtgärder inom lägenheten jämte sådana kostnader, som förorsakats genom att bostadsrättshavaren eller annan inte kan eller inte får bebo lägenheten under den tid sådana arbeten pågår, skall betalas av bostadsrättshavaren. Om ohyra förekommer I lägenheten eller tillhörande källare och vindsutrymmen skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenlednings skada. Bostadsrättshavaren är skyldig att vid användande av lägenheten och andra delar av fastigheten iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. 10 Det åligger bostadsrättshavaren att rätta sig efter de särskilda regler styrelsen meddelar i överensstämmelse med gällande regler. Bostadsrättshavaren är även skyldig se till att övriga i hushållet, gäster eller dem som av honom/henne har inrymts i lägenheten, också iakttar gällande föreskrifter. Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning: 1. om bostadsrättshavaren dröjer med erläggande av insats eller upplåtelseavgift, årsavgift eller särskilt tillskott utöver fjorton dagar från det föreningen efter förfallodagen genom rekommenderat brev anmodat honom/henne att fullgöra sin betalningsskyldighet om lägenheten nyttjas till annat ändamål än det, vartill den är avsedd och därigenom åsamkar föreningen eller dess medlemmar skada 3. om bostadsrättshavaren utan tillstånd av styrelsen upplåter lägenheten i andra hand till annan än medlem eller stadigvarande inrymmer främmande person utan behövligt samtycke eller tillstånd

6 4. om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att utan skäligt dröjsmål ej underrättar styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten som bidrar till att ohyra sprids i fastigheten 5. om bostadsrättshavaren vanvårdar lägenheten eller där lägenheten upplåtits i andra hand till annan, eller åsidosätter något av vad jämlikt 10 skal/iakttas vid lägenhetens begagnande, eller brister i den tillsyn som enligt dessa stadgar åligger bostadsrättshavaren 6. om bostadsrättshavaren förvägrar föreningen tillträde till lägenheten, när sådan erfordras för utövande av nödvändig tillsyn eller utförande av arbete, som påkallas och giltig ursäkt ej kan visas 7. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller likartad verksamhet, vilket utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 8. om bostadsrättshavaren i övrigt åsidosätter dessa stadgar eller de förpliktelser, som föreningen eller styrelsen beslutat ålägga bostadsrättshavaren, och vars fullgörande måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen. Styrelsen skall bereda bostadsrättshavaren tillfälle att inom skällig tid vidtaga rättelse, innan styrelsen beslutar om uppsägning på grund av något eller några av de förhållanden, som nämnes under mom 2,3, 4,5, 6 eller 7 här ovan i denna paragraf. Uppsägning skall ske skriftligen eller med vittnen, såvida inte skriftligt erkännande om Uppsägning lämnas. Sker uppsägning av anledning, som i mom, 1.5 eller 6 här ovan i denna paragraf sägs, är bostadsrättshavaren skyldig att genast avflytta. I övriga fall äger bostadsrättshavaren sitta kvar till den vardag enligt hyreslagen, som infaller näst efter tre månader från uppsägningen. Hur bostadsrätt, sedan bostadsrättshavaren skilts från lägenheten, skall försäljas, angives i bostadsrättföreningslagen. Då avtal hävts enligt 6 eller bostadsrätt efter uppsägning försålts, äger föreningen rätt att utesluta förre bostadsrättshavaren ur föreningen. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last inte är bevisat. Uppsägning p.g.a. förhållanden som avses i 11 mom. 3 får inte heller ske om bostadsrättsinnehavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. 12 Medlem får ej uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt.

7 13 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning som avses i 11, skall föreningen sälja bostadsrätten på offentlig auktion så snart det kan ske, om inte föreningen och bostadsrättshavaren och de kända borgenärerna vars rätt berörs av försäljningen, kommer överens om annat Försäljningen får dock anstå till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. Av vad som influtit genom försäljning får föreningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller denna. Styrelse och revisorer 14 Föreningens angelägenheter sköts aven styrelse som består av minst 3 och högst 7 ledamöter med två suppleanter för dessa Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningens ordinarie föreningsstämma på 2 år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem. väljas make/make/sambo till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person. Den som är minderårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, ej heller kan fler än en från varje bostadsrätt ingå i styrelsen samtidigt. 15 Styrelsen; som har sitt säte i Göteborg, konstituerar sig själv och utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, vilka utses inom styrelsen. Styrelsen ansvarar för att föreningens bokföring ordnas i enlighet med föreskrifterna i gällande bokföringslag. 16 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Före januari månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande belåna, avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa till - eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 17

8 18 Styrelsen skall varje år företaga en besiktning av föreningens egendom och inventering av övriga tillgångar samt däröver avgiva redogörelse i sin förvaltningsberättelse. 19 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs två revisorer, samt två suppleanter på föreningsstämman. Suppleanterna inträder vid förfall i den ordning de blivit valda för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma Det åligger revisorerna att minst en gång per halvår granska föreningens räkenskaper och kassa varvid samtliga utgifter skall vara försedda med verifikationer samt den kontanta kassan överensstämmande med kassasaldo.. Revisorerna skall verkställa årsrevision och däröver avgiva berättelse, varvid revisorerna skall tillse, att föreningens tillgångar ej upptagits over sitt värde samt att styrelsens beslut ej strider mot allmän lag eller föreningens stadgar samt att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna skall deltaga i den årliga besiktningen av föreningens egendomar samt vid inventering av övriga tillgångar. Årsrevision skall vara verkställd och berättelse avgiven senast den 1 mars. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga. för medlemmarna senast 8 dagar före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling. Föreningsstämma 20 Ordinarie föreningsstämma skall hällas årligen före mars månads utgång. Extra sammanträde skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner att omständigheterna kräver detta eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen inlämnat skriftlig anhållan med angivande av vilket ärende som önskas behandlat. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen 14 dagar innan stämmans hållande. 21 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma; 1 stämmans öppnande 2 godkännande av dagordningen 3 uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar 4 val av ordförande för sammanträdet 5 val av protokollförare

9 6 val av två justeringsmän tillika rösträknare 7 fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett 8 styrelsens förvaltningsberättelse 9 revisorernas berättelse 10 fastställande av resultat- och balansräkning 11 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12 fråga om användande av uppkommen vinst eller förlust enligt bestämmelserna i fråga om arvoden åt styrelse och revisorer 14 val av styrelseledamöter och suppleanter 15 vaj av revisorer och suppleanter 16 övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden 17 stämmans avslutande Intill dess ordförande blivit utsedd föres ordet av ordförande eller vice ordförande. På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-6 ovan endast förekomma de ärenden, för vilka sammanträdet utlysts och vilka angivits i kallelsen till detsamma. 22 Kallelse till föreningsstämman, såväl ordinarie som extra, skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelsen skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag tidigast 30 dagar före ordinarie stämma, senast 14 dagar före ordinarie stämma och på lämplig plats inom föreningen. Medlem som ej bor inom föreningen skall kallas under sin till styrelsen uppgivna adress genom postbefordran senast 1-4 dagar före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske snarast, senast 7 dagar före extra stämma. Övriga meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom utskick och anslås på anslagstavlan. Medlem som ej bor inom föreningen skall meddelas under sin till styrelsen uppgivna adress genom postbefordran. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. 23 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall medföra en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make, sambo till medlem eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 24 Röstning vid föreningsstämman sker öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem begär sluten röstning.

10 Där omröstning ej föreligger vid lika rösttal gäller den mening, som biträdes av ordförande. Vid lika rösttal vid omröstning avgörs val genom lottning. De fall- bland andra frågor om ändring av dessa stadgar då särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut, omförmäles i lagen om ekonomiska föreningar och i lagen om bostadsrättsföreningar. 25 Inom föreningen skall bildas följande fond - Dispositionsfond Fonder 26 Upplösning och likvidation Vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall tillfalla medlemmarna i förhållande till Andel. 27 Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning. Ovanstående stadgar har antagits av Bostadsrättsföreningen Örten vid föreningsmöte den 30/ samt vid extra föreningsmöte den 13/

11

12

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer