Hamnreglemente. Utgåva 6, februari Ersätter tidigare utgåva.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnreglemente. Utgåva 6, februari 2008. Ersätter tidigare utgåva."

Transkript

1 Hamnreglemente Utgåva 6, februari Ersätter tidigare utgåva. 1 Båtplats Båtplatserna är tillgängliga under tiden 1 juni till 15 oktober. Om möjligt kan båtplats nyttjas före samt efter dessa datum. Det är ej tillåtet att låta båten frysa fast i isen. En (1) fysisk eller juridisk person är innehavare till en (1) båtplats samt därtill ett (1) kontrakt. En person kan vara ägare till flera båtplatser, dock max 3. Vid delat båtägande skall en person utses som kontraktsinnehavare och informera övriga delägare om reglerna. Båtplatsinnehavare, båtägare och försäkringstagare skall vara samma person. Delat ägarskap i båten avtalas fristående mellan delägarna. Delat ägarskap i båt medför inte ägande- eller överlåtelserätt till båtplatsen. 2 Båtplatsavgift Båtplatsinnehavare skall deltaga med den av Hamnkommitén fastställda insatsen och årsavgiften/årshyran för respektive båtplatsstorlek. Platserna är tillgängliga även för icke båtklubbsanslutna båtägare. Aktuella platspriser och betalningsdatum finns specificerade på Hamnkommitténs hemsida. 3 Betalningsvillkor Båtplatsinnehavare med tidigare gällande förstahandskontrakt skall betala årsavgiften inom 30 dagar efter att avisering skickats dock senast 15 mars. Båtplatsinnehavare med nytt förstahandskontrakt skall betala årsavgift samt ev. insats inom 30 dagar. Ej inbetald årsavgift samt ev. insats, efter en (1) skriftlig påminnelse, medför uppsägning av båtplatsen. Den som erbjuds båtplats i andrahand skall inom föreskriven tid betala erforderlig insats och årsavgift. Ej inbetald årsavgift, efter en (1) skriftlig påminnelse, medför uppsägning av kontrakt. Om insats och/eller påminnelseavgift ej inbetalats i tid, erbjuds båtplatsen till annan sökande samtidigt som köplatsen går förlorad. Först efter inbetald avgift och eventuell insats samt uppgift om att giltig båtförsäkring finns gäller kontrakt och nyckel. Båtplatsen får ej användas innan avgifter och eventuella skulder reglerats. Överträdelse medför polisanmälan samt avhysning genom Kronofogdemyndigheten. Vid återbetalning av insats eller annat, vid uppsägning, platsbyte eller liknande, minskas beloppet med innestående skulder. Påminnelseavgiften är 200kr. 4 Kontakt Allmän information om Hamnkommittén sker via hemsidan (www.ostersundfrosobathamn.se) samt anslag i hamnarna. Övrig information fås via Hamnkommittén på e-post eller telefon ( ). 5 Hamnarna Tillträde till hamnen får endast ske av båtplatsinnehavare eller person med tillstånd, med sällskap, till den brygga/pir vid vilken båtplatsen är belägen. Båtplatsinnehavaren skall tillse att övriga personer som samtidigt släpps in på bryggor/pirar är behöriga. Båtplatsinnehavaren ansvarar för eventuell sak- eller personskada som orsakats själv, av annan i sällskapet eller av obehörig person som givits tillträde. 6 Nyckel Nyckel, eller liknande anordning för hamntillträde, kvitteras ut av båtplatsinnehavaren mot en depositionsavgift, vars belopp Hamnkommittén beslutar om, för varje utkvitterad nyckel. Nyckeln aktiveras när korrekt ifyllt och undertecknat kontrakt lämnats samt avgifterna betalats. Det åligger båtplatsinnehavaren att förvara nyckeln på ett betryggande sätt samt omedelbart meddela Hamnkommittén vid eventuell förlust. Nyckeln upphör att fungera när giltigt kontrakt sägs upp.

2 7 Båt Endast den båt som noterats i kontraktet, eller som därefter via Hamnkommittén meddelats för ändring, får nyttja registrerad båtplats. Om Hamnkommitténs reglemente inte följs, att meddela båtbyte, samt uppdatera relevant information, kommer medföra uppsägning samt tvångsförsäljning av registrerad båtplats. Undlåtenhet att flytta oregistrerad båt medför polisanmälan samt avhysning genom Kronofogdemyndigheten. Båtkraven skall alltid vara uppfyllda. En båtplatsinnehavare kan ha flera båtar registrerade. Båten/båtarna skall vara minst ansvarsförsäkrade. 8 Platskö Den som söker båtplats skall vara registrerad och ha registrerat sitt båtinnehav eller att båt saknas. Avgiften skall vara betald senast 28 februari varje år. Obetald avgift medför radering ur köregistret samt förlust av insparad kötid. Inbetalad registeravgift återbetalas ej. Vill man stå som passiv sökande för att samla kötid skall detta meddelats innan plats erbjuds. Köavgiften är 100kr/kalenderår. 9 Förtur Förtur till speciell hamn och/eller speciell plats kan ges om synnerliga skäl föreligger och kan styrkas. Varje enskilt fall bedöms separat. Vid förtur ges ett andrahandskontrakt på platsen den första säsongen vilket övergår till ett förstahandskontrakt den 1 juni andra säsongen om skälen till förturen kvarstår och kan motiveras. Har viss båttyp givit förtur skall denna nyttja båtplatsen från kontraktsdatumet till första säsongens slut. Tidigare kötid behålls om förtur till förstahandskontrakt ej medges. Kötiden kan förverkas om förtur erhållits på felaktiga grunder. Förtur kan t.ex. ges till båtar som inte kan passera under gångbron eller om handikapp kräver t.ex. kajplats eller träbom. Förtur ges inte framför sökande för platsbyte, eller ny plats med längre kötid än 5 år. Protokollsanteckning av tolkningstillämpning 10 Uthyrning i första hand Förstahandskontrakt ges på platser som inkommit för uppsägning senast 31 mars och som passerat bytesköerna. Endast båtinnehavare kan erbjudas förstahandskontrakt så länge platsbrist råder. Innan båtplatsen får tas i bruk skall betalning, registrering samt båtkrav vara uppfyllda. Erbjuden plats skall accepteras inom två kalenderdagar från det att meddelande om detta har överlämnats via telefon, mail etc. Därefter går erbjudandet vidare. Lediga platser meddelas i första hand på Hamnkommitténs hemsida. Erbjudande om lämplig båtplats som nekas medför att köplatsen samt kötiden förverkas. Efter förmedlad båtplats upphör köplatsen. Förstahandskontrakt gäller tillsvidare med ömsesidig uppsägning och kan aldrig medfölja vid båtens försäljning eller överlåtas utan är bundet till personen. Förstahandskontrakt kan dock ärvas. Protokollsanteckning av tolkningstillämpning 11 Platsbyte Den som önskar byta båtplats från en storlek till annan, äger företräde till den önskade båtplatsstorleken framför den som söker för första gången. Om flera båtplatsinnehavare önskar byta båtplats till annan storlek, äger den företräde, som först anmälde sin önskan om byte och därefter i turordning. Sådan anmälan ska göras till Hamnkommittén som har att föra bok över inkomna anmälningar. Hamnkommittén förbehåller sig rätten att omflytta båtar till annan plats, om det anses nödvändigt för hamnens funktion samt för att optimera nyttjandet av båtplatserna. Nya kontrakt skrivs vid båtplatsbyte. Justering av insats kan då ske, dock ej vid tvångsflytt. Erbjuden plats skall accepteras snarast från det att meddelande om detta skickats. Därefter går erbjudandet vidare. Lediga platser

3 för byte meddelas i första hand på Hamnkommitténs hemsida. Specificeringen av platskrav är viktigt. Erbjudande om lämplig båtplats som nekas medför att köplatsen samt kötiden förverkas. Efter förmedlad båtplats upphör köplatsen. De som önskar kvarstå i byteskö skall meddela detta till Hamnkommittén varje år under perioden januari-februari, annars går köplatsen förlorad. Plats i byteskö är kostnadsfri. Vill man kvarstå som passiv sökande under en säsong skall även detta meddelas i god tid. Båtplatsinnehavare som vill byta med varandra kan meddela detta varvid Hamnkommittén genomför bytet. Detta sker då oberoende från ordinarie byteskö. Vid platsbyte tas en förmedlingsavgift på 100kr per plats ut. Protokollsanteckning av tolkningstillämpning 12 Korttidslån Under ett kalenderår kan en båtplatsinnehavare låna ut sin båtplats under maximalt två veckor total tid. Personen som lånar platsen skall vara registrerad samt i övrigt uppfylla de krav som ställs för köplatssökande och båtplatsinnehavare. Låntagaren specificeras av båtplatsinnehavaren. Anmälan om korttidslån skall ha inkommit till Hamnkommitén innan startdatumet. Det är inte tillåtet för båtplatsinnehavaren att ta ut en avgift eller liknande för lånet av låntagaren. Dylikt förfarande leder till omedelbar uppsägning av båtplatsinnehavarens kontrakt. 13 Uthyrning i andra hand All andrahandsuthyrning ska endast ske genom Hamnkommittén. Tillstånd till andrahandsuthyrning ges för högst ett år i taget och totalt maximalt tre år i följd (se även 18). Undantag kan ges vid synnerliga skäl, t.ex. båtrenovering, som kan styrkas. Andrahandskontrakt ges för hel- eller halvsäsong, visstid. Vid försäljning av båt kan köparen, om säljaren så medger, genom Hamnkommittén hyra säljarens båtplats i andrahand. Dock endast under säsongen som köpet genomfördes. Båtplatsinnehavare med insatskontrakt, som senast 15 maj överlåter sin plats till Hamnkommitén för andrahandsuthyrning, får hela årsavgiften återbetald. Meddelar man platsen för uthyrning senast 15 juli återbetalas halva årsavgiften. Båtplats som ej använts mellan 1 juni och 1 juli kommer automatiskt att återgå till Hamnkommittén för andrahanduthyrning t.o.m 15 oktober. (Om båtplatsinnehavaren ej erhållit dispens från Hamnkommittén före 1 juli förloras nyttjanderätten under resten av säsongen och halva årsavgiften återbetalas automatiskt.) Båtplatsinnehavare som ej som avser att nyttja sin plats under hela eller delar av säsongen skall meddela Hamnkommittén detta för andrahandsuthyrning. Oskäligt undanhållande av plats för andrahandsuthyrning medför uppsägning och återköp av båtplatsen. Olovlig andra- eller tredjehandsuthyrning medför uppsägning och återköp av båtplatsen. Platstillgång meddelas i första hand på Hamnkommitténs hemsida. Vid platsbrist kan endast båtägare erbjudas andrahandskontrakt. Erbjuden plats skall accepteras snarast från det att meddelande om detta skickats. Därefter går erbjudandet vidare. Erbjudande om lämplig båtplats som oskäligen nekas medför att köplatsen samt kötiden förverkas. Andrahandskontrakt kan aldrig medfölja vid båtens försäljning eller överlåtas utan är bundet till personen och avtalsperioden. Andrahandskontrakt gäller hela eller delar av båtsäsongen. 14 Avyttrande/uppsägning Vid avyttrande av båtplats, skall innehavaren sälja sin andel till det bokförda nominella värdet. Båtplatsen skall hembjudas till Hamnkommitén. Hembjudna båtplatser som Hamnkommittén ej löser in, får båtplatsinnehavaren överlåta till annan båtägare efter samråd med Hamnkommittén. Högre pris får ej tagas ut för insats, än den som gäller för aktuell plats på utträdesdagen. Båtplatsinnehavarens uppsägningstid mot Hamnkommittén är en (1) kalendermånad. Båtplats som sägs upp efter 1 juni måste erlägga halv årsavgift. Båtplats som sägs upp efter 1 augusti måste erlägga full årsavgift.

4 15 Ansvarsskyldighet Båtplatsinnehavare är skyldig att hålla registrerad båt minst ansvarsförsäkrad. Försäkringsnummer erfordras för att erhålla båtplatskontrakt. Hamnkommittén håller erforderlig ansvarsförsäkring på hamnanläggningen och fritages från all ersättningsskyldighet för skada, som kan inträffa på grund av ovarsamhet av båtplatsinnehavaren. Om båtplatsinnehavare byter båt, ändrar adress, telefonnummer etc. skall Hamnkommittén underrättas omedelbart. Underlåtenhet att hålla hamnplacerad båt försäkrad leder till omedelbar uppsägning och tvångsförsäljning av båtplats. Påskrivet kontrakt innebär även fullmakt för Hamnkommittén att mot registrerat försäkringsbolag göra kontroll att aktiv ansvarsförsäkring finns. 16 Arbetsplikt Båtplatsinnehavare har upp till 8 timmars arbetsplikt per år, enligt tidpunkt som Hamnkommittén anslår i hamnområdena, meddelar på hemsidan eller skickar till respektive medlem. Uteblivande debiteras med 500kr per säsong. I arbetsplikten kan även hamnvaktuppdrag ingå. 17 Varning Vid mindre förseelser kan Hamnkommittén besluta att tilldela en varning istället för uppsägning av båtplats eller köplats. Tre varningar av samma orsak inom samma båtsäsong medför uppsägning av giltigt båtplatskontrakt. Varning meddelas skriftligt på båten och/eller via e-post/sms. 18 Uteslutning/uppsägning Båtplatsinnehavare som inte iakttar sina förpliktelser mot Hamnkommittén, skadar dess intressen, bryter mot regler, kan mista sin båtplats. Vid försummelse av något av båtplatsinnehavarens åligganden kan uppsägning och tvångsförsäljning av båtplats ske. Uppsägning meddelas skriftligen. Beslut tas av Hamnkommittén och kan ej överklagas. Hamnkommittén förbehåller sig rätten att säga upp samt återköpa hamnplats i det fall, då båtplatsinnehavaren ej nyttjat båtplatsen för egen del under en sammanhängande treårsperiod. Uppsägningen sker med omedelbar verkan om platsen år fyra, senast 1 juni, ej åter nyttjas för egen del och synnerliga skäl saknas. Vid om- eller tillbyggnad av hamnarna och enbart i det fall en omplacering ej är genomförbar, förbehåller sig Hamnkommittén rätten att, med tre (3) kalendermånads uppsägningstid, säga upp båtplatsen varvid insatsen återbetalas. Person som vid upprepade tillfällen och trots tillsägelse missköter sig, ej följer tillsägelser eller missköter betalningar till Hamnkommittén kommer omedelbart få sin båtplats uppsagd, uteslutas samt nekas omregistrering och köplats under ett kalenderår från beslut taget av Hamnkommittén. Tidigare kötid kommer förverkas. 19 Register Det åligger var och en att hålla relevant information i registret aktuell. Inaktuell kontaktinformation medför att erbjudanden om båtplats etc. kan gå förlorad. Registerinformationen sparas upp till 10 år efter avslutat engagemang. Aktuell information kan efter skriftlig begäran erhållas i enlighet med svensk lag. Personinformation För- och efternamn Gatuadress Postnummer Personnummer (inkl. de fyra sista siffrorna) Båtinformation Båtnamn / reg.nr Båttyp (Motorbåt / Segelbåt etc.) Tillverkare * Material (Plast/Metall/Trä) Längd/Bredd/Djup/Höjd/Vikt Båtkrav Båt passande för hyrd plats. Båtplatsinnehavaren = båtens ägare. Giltig båtförsäkring. Sjövärdig båt. Säkrad mot bränsleläckage och elfel.

5 Hemtelefon * Arbetstelefon * Mobiltelefon * E-postadress * Bankkonto* Båtklubb * (* Frivillig uppgift) Försäkringsbolag Försäkringsnummer Gasol VHF-signal * (* Frivillig uppgift) Ordentligt säkrad mot brygga och bom. Betald insats samt ev. årsavgift, 20 Viktiga datum 1 Januari Första dag att anmäla förnyat intresse för bytesplats (t.ex. via webbformulär). Första dag att betala in registerhållningsavgift för köplats (invänta utskick från HK). Första dag att anmäla plats för andrahandsuthyrning kommande säsong (t.ex. via webbformulär). Första dag att betala befintligt förstahandskontrakt kommande säsong (invänta utskick från HK). 28 Februari Sista dag att anmäla förnyat intresse för bytesplats Sista dag att betala in registerhållningsavgift för köplats. Skall ha inkommit till Hamnkommitténs konto. 15 Mars Sista dag att betala in årsavgiften för befintliga förstahandskontrakt. Skall ha inkommit till Hamnkommitténs konto. 31 Mars Sista dag att anmäla förstahandsplats för andrahandsuthyrning under helsäsong (dvs. 1/6-15/10) och få hela årsavgiften tillbaka. Sista dag att anmäla förstahandsplats för andrahandsuthyrning under halvsäsong Q2 (dvs. 1/6-31/7) och få halva årsavgiften tillbaka. Sista dag att betala årsavgiften samt påminnelseavgift för förstahandsplats och undvika uppsägning samt återköp av båtplatsen. Beloppet skall ha inkommit till Hamnkommitténs konto.

6 15 maj Sista dag att säga upp förstahandskontrakt och få hela årsavgiften tillbaka Sista dag att anmäla förstahandsplats för andrahandsuthyrning och få halva årsavgiften tillbaka. 1 Juni Första officiella dag att använda båtplatsen. Man får lägga i tidigare men innan dess kan ev. ombyggnationer ske av Hamnkommittén. Sista dagen att påvisa egen användning av båtplats för de som hyrt ut/ej använt sin plats tre säsonger i följd. 30 Juni Båtplats som ej använts mellan 1 juni och 1 juli kommer automatiskt att återgå till Hamnkommittén för andrahanduthyrning t.o.m 15 oktober. (Om båtplatsinnehavaren ej erhållit dispens från Hamnkommittén före 1 juli förloras nyttjanderätten under resten av säsongen och halva årsavgiften återbetalas automatiskt.) 15 Juli Sista dag att säga upp förstahandskontrakt och få halva årsavgiften tillbaka Sista dag att anmäla förstahandsplats för andrahandsuthyrning under halvsäsong Q3 (dvs. 1/8-15/10) och få halva årsavgiften tillbaka. 1 Augusti Första dag att använda andrahandsplats som hyrs under halvsäsong Q3. 15 Oktober Sista officiella dag att använda båtplatsen. Man får ligga kvar längre men därefter kan Hamnkommittén göra ev. ombyggnad. Sidan uppdaterad

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Vagnhallen CrossFit från och med den 1 Juli 2015 och tills vidare 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor

Läs mer

STADGAR. Korshamns Badförening ek för

STADGAR. Korshamns Badförening ek för STADGAR Korshamns Badförening ek för 2 STADGAR för Korshamns Badförening ek. för Innehållsförteckning 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet 3 Säte 4 Medlemskap 5 Tillfälligt medlemskap 6 Medlems

Läs mer

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm 1. Medlemskap, medlemskontrakt, abonnemang och dess omfattning 1.1 Medlemskontrakt och medlemskap Samtliga träningsavtal och medlemskap är personliga och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT Internetaccess LAN inkluderar följande: Fast Internet-access Ethernet-gränssnitt RJ45 Installation och konfiguration Symmetrisk trafik (upp- & nedladdning mot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd SIGNERAD 2014-10-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-10-23 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Nya köregler för Boplats Syd STK-2013-1108 Sammanfattning

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 3 maj 2012....... Lena

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer