Reglemente för boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för boende"

Transkript

1 Reglemente för boende Aalto-universitetets studentkårs REGLEMENTE FÖR BOENDE Ikraft från och med I Kapitel Allmänt 1 Tillämpningsområde Detta reglemente följs i studentfastigheter ägda av Aalto-universitetets studentkår (härefter studentkåren) eller ägda och förvaltade av studentkårens dotter- och delägarbolag, vid sidan av det som har stiftats i Lag om hyra av bostadslägenhet 481/ Organ Fastigheternas förvaltningsorgan är de som stiftas i förvaltningsreglemente för bostadshus. 3 Bostadsbyrån Fastigheternas praktiska ärenden sköts av bostadsbyrån som leds av chefen för ekonomibyrån. II Kapitel Sökandet av bostad 4 Lägenhetstyperna och bostadsköerna Med lägenhetstyp menas antingen studentrum, ettor, tvåor, treor eller lägenheter med flera rum. Bostadsköerna bildas på basis av bostadstyperna och bostädernas läge. De för tillfället ikraftvarande bostadsköerna fastställs av bostadskommittén. 5 Rätten att söka bostad och bostädernas hyresgäster Studentkårens medlemmar och anställda har rätt att söka lägenheter som studentkåren förvaltar direkt eller indirekt och få bostaden till sitt förfogande enligt de motiveringar som delegationen bekräftat så som det har stadgats i detta reglemente.

2 Till bostäder med fler än ett rum görs familj- och kompisavtal. Familjeavtal görs till bostäder som används som familjebostad och där minst en av hyresgästerna är studentkårsmedlem. Kompisavtal görs till bostäder där två eller flera av hyresgästerna är studentkårsmedlemmar men inte utgör en familj. I studentrum och ettor ska hyresgästen vara studentkårens medlem eller anställd. I bostäder som uthyrts som familjebostäder ska minst en hyresgäst vara studentkårens medlem eller anställd. I kompisbostäderna ska alla hyresgäster vara studentkårsmedlemmar. Av särskilt vägande skäl kan bostadskommittén avvika från de kriterier som nämns ovan. 6 Bostadsansökan Bostäder söks med en elektronisk ansökningsblankett i en webbapplikation avsedd för det. Ansökningsblanketten motsvarar i tillämpliga delar miljöministeriets för tillfället ikraftvarande beslut om bostadsansökningsblankett eller motsvarande myndighetsanvisningar. Bostadsansökan måste göras skriftligt. I specialfall måste bostadssökanden leverera bilagor som stöd för sin ansökan till bostadsbyrån. Bostäder kan sökas året runt. Förstaårsstuderande kan i allmänhet söka bostad genast efter att deras studieplats har blivit bekräftad. Bostadskommittén kan bestämma om en avvikande ansökningstid till några bostadsköer. Det senaste inlämningsdatumet för förstaårsstuderandenas ansökningar bestäms av bostadskommittén, ifall bostadssökanden vill få det extra poäng som första årets studerande får. Förstaårsstuderande måste betala Aalto-universitetets studentkårs medlemsavgift under anmälningstiden bestämd av Aalto-universitet, i annat fall tas studeranden bort från bostadsköer efter att anmälningstiden har utgått. För att kunna behålla sin plats i bostadskön måste sökanden förnya sin ansökan varje sex (6) månader. Sökanden måste också omedelbart meddela om han/hon vill återkalla sin ansökan. Om sökanden så vill kan han/hon göra en ny ansökan till en ny bostad som placeras i kön för ifrågavarande bostadsmål enligt ansökans inlämningsdatum och poängsättning. Sökanden har rätt att när som helst återkalla sin ansökan och lämna kön. Bostadssökanden kan söka bostad i flera bostadsköer samtidigt. Bostadsansökningar av sökande som har boenderätt ställs i bostadskön enligt ansökningsordning med undantag som framgår i bostadsansökans poängsättningsanvisningar. Om bostadssökanden får ett bostadserbjudande, tas sökanden bort från den ifrågavarande kön. Om bostadssökanden tar emot bostadserbjudandet tas hans/hennes ansökan bort från alla bostadsköer. Sökanden får emellertid lägga tillbaka två (2) valfria bostadsansökningar till bostadsköer om han/hon meddelar om det inom en (1) månad efter att bostadserbjudandet har blivit godkänt. III Kapitel Val av hyresgäster 7 Urvalsgrunder Som bas för val av hyresgäster fungerar stadsrådets grunder för val av hyresgäster. Dessa tas i beaktande i enlighet med detta reglemente.

3 8 Undantag i sökningsförfarande Studentkåren har vid bekräftelse av utdelningsgrunder för bostäder rätt att besluta om i specialfall följda undantag från ansökningsförfarandet och utdelningsordningen som bestäms i ARA:s Handledningsguide för val av boende. Studentkåren har rätt att vid bekräftelse av utdelningsgrunder för lägenheter besluta om uthyrning av lägenheter också till andra personer än studentkårens medlemmar. Om man till en lägenhet inte hittar en hyresgäst bland studentkårsmedlemmar som har boenderätt kan bostadsbyrån hyra ut bostaden till vilken som helst doktorand eller studerande, gynnande studentkårens medlemmar. Vid dessa fall beviljas hyresgästen högst tre (3) år boenderättstid till ifrågavarande bostad. 9 Informering om urval av hyresgästen Om beslut som görs vid utdelning av lägenheter och vid urval av hyresgäster måste bostadsbyrån omedelbart informera sökande skriftligt via e-post eller vid begäran per post. Bostadserbjudandet måste accepteras inom fyra (4) dygn sedan det getts. Bostadsbyrån kan vid behov definiera en avvikande tidsgräns för bostadserbjudandets accepterande. 10 Karens som orsakas av bostadserbjudandets accepterade När bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte att bli erbjuden en ny AUS:s bostad från samma bostadskö förrän hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader. Dessutom när bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte bli erbjuden någon ny AUS:s bostad förrän hyresförhållandet har varat minst två (2) månader. Bostadskommittén kan göra avvikelse från karensen på basis av vägande skäl. IV Kapitel Generella instruktioner om hyresförhållande 11 Boenderätt Alla studentkårens medlemmar, med hänsyn till undantag i 5, som är i behov av en lägenhet har rätt att bo i en bostad direkt eller indirekt ägd och/eller förvaltad av studentkåren (senare studentkårens bostad och bostad ). Boenderätten förutsätter studier och är därmed tillfällig till sin karaktär. Om boendet är förknippat med förmögenhets- eller andra villkor som den gällande lagstiftningen eller andra motsvarande bestämmelser förutsätter, förutsätter rätten att bo i en studentbostad att dessa villkor uppfylls. Uppfyllandet av boenderätten avgörs på basis av uppgifter som uppgetts i ansökan och bilagor, möjliga begäran om tilläggsutredningar samt samlade studiepoäng. Den maximala boenderättstiden i studentkårens bostad för en studerande som har valts till Aaltouniversitetets kandidat- eller magisterprogram är högst fem (5) år och högst två (2) år för de som valts till endast magisterprogram, inklusive uppsägningstiden förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet. Barnfamiljernas boenderättstid kan förlängas med två (2) år.

4 Efter att studentkårens medlem har blivit utexaminerad eller om han/hon inte längre studerar på heltid till kandidat- eller magisterexamen sägs han/hon upp oberoende av hur länge han/hon har bott i en studentkårens bostad sammanlagt. Doktoranderna har inte boenderätt till AUS:s bostäder. Om studentkårens medlem godkänns till att avlägga licentiat- eller doktorsexamen i Aalto-universitet efter utexamineringen och om han/hon är medlem i studentkåren under tiden fortsättningsexamen avläggs, kan hans/hennes rätt att bo i en studentbostad emellertid förlängas med bostadskommitténs beslut tills hela boendetiden har använts. Boenderättstiden börjar räknas från början av den termin då studentkårsmedlemmen inleder sina studier vid Aalto-universitetet för första gången. Boenderättstiden löper oberoende om studeranden bor i en studentkårens bostad eller inte. Boenderättstiden upphör efter det femte studieåret. Boenderättstiden löper inte om personen inte bor i studentkårens bostad och har anmält sig som frånvarande i Aalto-universitetet. Boenderättstiden löper inte heller under den tid då personen är i arbetsförhållande till studentkåren. En person som har varit medlem i studentkårens styrelse kan på hans/hennes begäran beviljas ett (1) års förlängning till boendetiden i en studentbostad åt gången på bostadskommitténs beslut. En hyresgäst kan på hans/hennes begäran beviljas högst ett (1) års förlängning på bostadskommitténs beslut även på basis av en sjukdom som klart bromsat upp studierna (läkarintyg ska inlämnas) eller på grund av annat mycket vägande skäl. 12 Avbrytning av boendet för en utsatt tid Avbrytning av boende för en utsatt tid och att tillfälligt bo annanstans så boendetiden i en studentbostad inte minskar är tillåtet om det förorsakas av: militärtjänstgöring; studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; annan grund accepterad av bostadskommittén. Avbrytning av boende för en utsatt tid förutsätter inte boende i studentkårens bostad. Om studerande emellertid bor i studentkårens bostad förutsätter avbrytning av boende för en utsatt tid att bostaden ges bort. Bostaden behöver emellertid inte överlåtas om barn ingår i hushållet eller om bostaden hyrs ut i andrahand till en studentkårsmedlem för tiden för avbrytning av boende. Avbrytning av boendet måste meddelas om och på begäran ska studeranden för bostadsbyrån uppvisa en skriftlig förklaring om skäl för avbrytandet av boende minst en (1) hel kalendermånad före avbrytandet och på samma gång komma överens om praktiska arrangemang med bostadsbyrån. Den exakta tidpunkten för tillbakagång till bostaden måste meddelas till bostadsbyrån minst en (1) hel kalendermånad före tillbakagången. Då försöker man hitta en bostad åt hyresgästen från samma bostadskö som han/hon lämnade. Hyresgästerna som flyttat ut från en större bostad än en tvåa försöker man att placera i åtminstone en tvåa. 13 Uthyrning i andra hand Hyresgästen kan uthyra sin lägenhet i andra hand för en utsatt tid enligt reglerna och avgifterna i hans/hennes eget hyresavtal på eget ansvar, under följande förutsättningar:

5 till en person hyresgästen har valt själv i högst fyra (4) månader mellan om hyresgästen för bostadsbyrån uppvisar ett intyg om studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet, om arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet eller om militärtjänstgöring kan han/hon hyra ut sin bostad i andra hand till en person som han/hon valt själv i högst tolv (12) månader. i specialfall kan bostadskommittén tillåta att bostaden kan uthyras i andra hand en gång i längre tid än ett år till en medlem i studentkåren under den egentliga hyresgästens studietid i utlandet, om den egentliga hyresgästen framför hållbara skäl för det. Uthyrning av lägenhet i andra hand minskar den beviljade boendetiden. Om uthyrning i andra hand måste bostadsbyrån meddelas skriftligt senast en (1) hel kalendermånad innan uthyrningen börjar. Hyresgästen som hyr i andra hand måste ta med sig en kopia av hyresavtalet till bostadsbyrån innan hyresförhållandet börjar. Efter uthyrningen av bostadenen i andra hand återställs den egentliga hyresgästens hyresförhållande till samma lägenhet och hans/hennes beviljade boendetid ses ha löpt också under uthyrningen i andra hand. Uthyrning av lägenheten i andra hand i andra situationer och med annat förfarande än de som nämnts ovan leder till hävning av hyresavtalet. Bostadens underuthyrning är tillåtet i enlighet med Lag om hyra av bostadslägenhet. 14 Hyresavtal Hyresförhållandets villkor skrivs ner i detalj i ett skriftligt hyresavtal som upprättas antingen som tillsvidare eller för visstid på en avtalsblankett bekräftad av studentkåren i åtminstone två likalydande exemplar. När hyresgäster är gifta eller sambor eller det finns flera hyresgäster ska de alla underteckna avtalet och de tillsammans ansvarar för hyran. 15 Hyressäkerhet En hyressäkerhet, vars belopp bekräftas årligen av bostadskommittén på våren, måste betalas för varje hyresavtal till studentkåren. Vid inflyttningen är hyresgästen förpliktigad att besikta bostadens och lösörets skick och meddela bostadsbyrån om fel och brister som hyresgästen upptäcker. Efter utflyttningen betalas hyressäkerheten tillbaka först efter att lägenheten och lösöret är besiktade och deras skick godkända. Vidare förutsätter hyressäkerhetens återbetalning att hyresgästen inte har några obetalda hyror eller andra utgifter kvar. Hyresvärden kan använda hyressäkerheten för att kompensera sina fordringar utan att höra hyresgästen. 16 Uppsägning av hyresgästen i specialfall Om studentkårens behov av goda skäl kräver det, kan ett hyresavtal uppsägas och då upprättas ett nytt hyresavtal med hyresgästen om en annan bostad. Studentkårens delegation kan också besluta om att tillfälligt ålägga hyresgästerna att flytta från bostäderna om studentkåren behöver bostäderna för ett allmännyttigt bruk under tiden I sådana fall måste uppsägningstider enligt lagen om hyra av bostadslägenhet beaktas. 17 Kontrollering av boenderätten Bostadsbyrån har rätt att kontrollera att hyresgästen fyller förutsättningarna för boenderätten. Hyresgästen förbinder sig att årligen och även annars på bostadsbyråns begäran ge bostadsbyrån information om ärenden som påverkar boenderätten så att rätten kan kontrolleras.

6 Vid kontrollering av boenderätten kan bostadskommittén eller bostadsbyrån uppsäga hyresavtalet med hyresgästen med uppsägningstid förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet särskilt om: 1. hyresgästen inte längre studerar vid Aalto-universitet; 2. hyresgästen inte längre är medlem i studentkåren; 3. i detta reglementes 11 nämnda utsatta tider blir uppfyllda; 4. hyresgästen inte har samlat ihop arton (18) studiepoäng vid Aalto-universitetet under föregående termin när han/hon har bott i en studentbostad 5. hyresgästen inte ger bostadsbyrån nödvändiga uppgifter för kontrollering av boenderätten vid kontrollering av boenderätten. Om en person kan ge grundade skäl för sina fördröjda studier kan ärendet behandlas i bostadskommittén. Grundade skäl är: en sjukdom som bevisligen har fördröjt studierna militärtjänstgöring under studietiden annat skäl som bostadskommittén anser vara tillräckligt. 18 Uppskjutning av flyttningsdatum Om hyresgästen har blivit uppsagd och han/hon måste avflytta ett visst datum kan bostadskommittén och hyresgästen komma överens om uppskjutning av flyttningsdatum. Som grund till denna uppskjutning kan vara att avflyttningen förorsakar avsevärda svårigheter eller att invånaren år tvungen att skaffa sig en bostad för en orimligt kort tid till exempel på grund av flyttning annanstans eller att hans/hennes egen lägenhet blir färdig eller att invånaren har andra särskilt tunga skäl för uppskjutning av flyttningsdatumet. Flyttingsdatumet kan uppskjutas högst ett (1) år. 19 Uppsägning av hyresavtalet Hyresavtalet kan uppsägas från båda parternas sida på det sätt som lagen om hyra av bostadslägenhet stadgar. Hyresgästen kan överklaga uppsägningen inom trettio (30) dagar efter att ha fått besked om uppsägningen. En skriftlig överklagan ska lämnas in till bostadsbyrån. 20 Hävning av hyresavtal Studentkårens styrelse eller styrelsen i studentkårens dotter- eller delägarbolag som är hyresvärd har rätt att häva hyresavtalet på samma grunder och förvaringssätt som det föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet. Grunder för hävning av hyresavtal är också om hyresgästen har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller undanhållit sanningsenliga uppgifter, eller om lägenheten eller en del av den uthyrs i andra hand eller på andra sätt överlåts mot bestämmelserna i detta reglemente. Om studentkåren häver hyresgästens hyresavtal på grund av orsaker definierade i lagen om hyra av bostadslägenhet, 8 kapitlet, förlorar hyresgästen för en bestämd tid på 6-18 månader den boenderätt som definieras i AUS reglemente om boende, 11. Bostadskommittén beslutar för hur lång tid boenderätten går förlorad. Om boenderätten dragits in på basis av punkterna 1-5 i AUS reglemente för boende, 17, får hyresgästen sin boenderätt tillbaka efter ansökan till bostadsbyrån ifall orsaken till indragningen inte längre är aktuell.

7 21 Skriftlig varning Innan hävning av hyresavtal måste bostadsbyrån eller bostadskommittén ge hyresgästen en skriftlig varning som innehåller en individualiserad beskrivning om hävningsgrunder. Om hyresgästen omedelbart rättar sitt oriktiga förfarande, finns det inga grunder för hävning av avtalet. 22 Uppsägning av familje- och kompisbostad Vid familj- och kompisavtal är hyresförhållandets förutsättning att bostaden används som familjeller kompisbostad. Ett familj- eller kompisavtal kan uppsägas om familjemedlemmarna inte längre lever i ett gemensamt hushåll eller en av hyresgästerna som delar en bostad för sin del flyttar ut från den ifrågavarande bostaden. Då ett familje- eller kompisavtal hävs flyttas hyresgästerna inte direkt till studentrum/ettor. Om hyresgästen fortsättningsvis vill bo kvar i samma bostad efter att hyresförhållandet har hävts och hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader utan avbrott före detta, har han/hon möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal med en ny hyresgäst till ifrågavarande bostad. Den nya, inflyttande hyresgästen bör från tidigare vara i förstahandshyresförhållande med AUS. 23 Användningsregler för datanät Hyresgästen förbinder sig som en del av sitt hyresavtal att följa studentkårens förhandenvarande användningsregler för datanät. V Kapitel Speciella bestämmelser 24 AUS:s styrelsemedlemmar och AUS:s anställda AUS:s styrelsemedlemmar erbjuds, om de så vill, en bostad i närheten av AUS:s centralbyrå. Om han/hon före styrelseperioden har bott i en av AUS:s bostäder, erbjuds styrelsemedlemmen en möjlighet att återgå tillbaka till samma bostadskö som han/hon gick ifrån. AUS:s anställda erbjuds i mån av möjlighet en bostad som motsvarar deras behov. 25 Undantag från reglementens bestämmelser Studentkårens styrelse har rätt att tillfälligt göra undantag från detta reglementes bestämmelser av särskilt vägande skäl. 26 Dataskydd Bostadsansökningar behandlas som hemliga eftersom de innehåller sökandenas konfidentiella ekonomiska och sociala uppgifter. Studentkåren ska arkivera ansökningar och deras bilagor på ett ändamålsenligt sätt med beaktande avtystnadsplikten. Som förklaring konstateras att som övervakande myndighet av hyresbostäder byggda med statligt stöd har kommunen, Finansierings- och utvecklingscentralen för boende och Miljöministeriet rätt att på begäran få se dokumenten för kontrollering när det är fråga om hyreshus och urval av invånare som deras uppsiktsplikt omfattar.

8 27 Poängsättningsanvisningar Bostädernas poängsättningsanvisningar finns som bilaga till reglemente för boende. 28 Tillägg och ändringar Om tillägg och ändringar till detta reglemente dess bilagor beslutar studentkårens delegation med två tredjedelars majoritet i delegationen.

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Bilaga 1 Handläggning av försöks- och träningslägenheter Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR SOCIALTJÄNST- OCH

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslagen Källa: regeringskansliets rättsbas SFS nr: 1991:614 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:

Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Artikel 1. Under beteckningen MAS AMIGOS bildas en FÖRENING i enlighet med den spanska lagen la

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide Råd till hyresgästen och hyresvärden innehåll Före man ingår hyresavtal... 3 Överlåtelse av lägenheten och nycklarna... 7 Användning av lägenheten under

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

Vägledning 2002:14 Version 5. Familjebidrag till rekryter

Vägledning 2002:14 Version 5. Familjebidrag till rekryter Familjebidrag till rekryter Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer