Reglemente för boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för boende"

Transkript

1 Reglemente för boende Aalto-universitetets studentkårs REGLEMENTE FÖR BOENDE Ikraft från och med I Kapitel Allmänt 1 Tillämpningsområde Detta reglemente följs i studentfastigheter ägda av Aalto-universitetets studentkår (härefter studentkåren) eller ägda och förvaltade av studentkårens dotter- och delägarbolag, vid sidan av det som har stiftats i Lag om hyra av bostadslägenhet 481/ Organ Fastigheternas förvaltningsorgan är de som stiftas i förvaltningsreglemente för bostadshus. 3 Bostadsbyrån Fastigheternas praktiska ärenden sköts av bostadsbyrån som leds av chefen för ekonomibyrån. II Kapitel Sökandet av bostad 4 Lägenhetstyperna och bostadsköerna Med lägenhetstyp menas antingen studentrum, ettor, tvåor, treor eller lägenheter med flera rum. Bostadsköerna bildas på basis av bostadstyperna och bostädernas läge. De för tillfället ikraftvarande bostadsköerna fastställs av bostadskommittén. 5 Rätten att söka bostad och bostädernas hyresgäster Studentkårens medlemmar och anställda har rätt att söka lägenheter som studentkåren förvaltar direkt eller indirekt och få bostaden till sitt förfogande enligt de motiveringar som delegationen bekräftat så som det har stadgats i detta reglemente.

2 Till bostäder med fler än ett rum görs familj- och kompisavtal. Familjeavtal görs till bostäder som används som familjebostad och där minst en av hyresgästerna är studentkårsmedlem. Kompisavtal görs till bostäder där två eller flera av hyresgästerna är studentkårsmedlemmar men inte utgör en familj. I studentrum och ettor ska hyresgästen vara studentkårens medlem eller anställd. I bostäder som uthyrts som familjebostäder ska minst en hyresgäst vara studentkårens medlem eller anställd. I kompisbostäderna ska alla hyresgäster vara studentkårsmedlemmar. Av särskilt vägande skäl kan bostadskommittén avvika från de kriterier som nämns ovan. 6 Bostadsansökan Bostäder söks med en elektronisk ansökningsblankett i en webbapplikation avsedd för det. Ansökningsblanketten motsvarar i tillämpliga delar miljöministeriets för tillfället ikraftvarande beslut om bostadsansökningsblankett eller motsvarande myndighetsanvisningar. Bostadsansökan måste göras skriftligt. I specialfall måste bostadssökanden leverera bilagor som stöd för sin ansökan till bostadsbyrån. Bostäder kan sökas året runt. Förstaårsstuderande kan i allmänhet söka bostad genast efter att deras studieplats har blivit bekräftad. Bostadskommittén kan bestämma om en avvikande ansökningstid till några bostadsköer. Det senaste inlämningsdatumet för förstaårsstuderandenas ansökningar bestäms av bostadskommittén, ifall bostadssökanden vill få det extra poäng som första årets studerande får. Förstaårsstuderande måste betala Aalto-universitetets studentkårs medlemsavgift under anmälningstiden bestämd av Aalto-universitet, i annat fall tas studeranden bort från bostadsköer efter att anmälningstiden har utgått. För att kunna behålla sin plats i bostadskön måste sökanden förnya sin ansökan varje sex (6) månader. Sökanden måste också omedelbart meddela om han/hon vill återkalla sin ansökan. Om sökanden så vill kan han/hon göra en ny ansökan till en ny bostad som placeras i kön för ifrågavarande bostadsmål enligt ansökans inlämningsdatum och poängsättning. Sökanden har rätt att när som helst återkalla sin ansökan och lämna kön. Bostadssökanden kan söka bostad i flera bostadsköer samtidigt. Bostadsansökningar av sökande som har boenderätt ställs i bostadskön enligt ansökningsordning med undantag som framgår i bostadsansökans poängsättningsanvisningar. Om bostadssökanden får ett bostadserbjudande, tas sökanden bort från den ifrågavarande kön. Om bostadssökanden tar emot bostadserbjudandet tas hans/hennes ansökan bort från alla bostadsköer. Sökanden får emellertid lägga tillbaka två (2) valfria bostadsansökningar till bostadsköer om han/hon meddelar om det inom en (1) månad efter att bostadserbjudandet har blivit godkänt. III Kapitel Val av hyresgäster 7 Urvalsgrunder Som bas för val av hyresgäster fungerar stadsrådets grunder för val av hyresgäster. Dessa tas i beaktande i enlighet med detta reglemente.

3 8 Undantag i sökningsförfarande Studentkåren har vid bekräftelse av utdelningsgrunder för bostäder rätt att besluta om i specialfall följda undantag från ansökningsförfarandet och utdelningsordningen som bestäms i ARA:s Handledningsguide för val av boende. Studentkåren har rätt att vid bekräftelse av utdelningsgrunder för lägenheter besluta om uthyrning av lägenheter också till andra personer än studentkårens medlemmar. Om man till en lägenhet inte hittar en hyresgäst bland studentkårsmedlemmar som har boenderätt kan bostadsbyrån hyra ut bostaden till vilken som helst doktorand eller studerande, gynnande studentkårens medlemmar. Vid dessa fall beviljas hyresgästen högst tre (3) år boenderättstid till ifrågavarande bostad. 9 Informering om urval av hyresgästen Om beslut som görs vid utdelning av lägenheter och vid urval av hyresgäster måste bostadsbyrån omedelbart informera sökande skriftligt via e-post eller vid begäran per post. Bostadserbjudandet måste accepteras inom fyra (4) dygn sedan det getts. Bostadsbyrån kan vid behov definiera en avvikande tidsgräns för bostadserbjudandets accepterande. 10 Karens som orsakas av bostadserbjudandets accepterade När bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte att bli erbjuden en ny AUS:s bostad från samma bostadskö förrän hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader. Dessutom när bostadssökande tar emot en av AUS:s bostäder kommer han/hon inte bli erbjuden någon ny AUS:s bostad förrän hyresförhållandet har varat minst två (2) månader. Bostadskommittén kan göra avvikelse från karensen på basis av vägande skäl. IV Kapitel Generella instruktioner om hyresförhållande 11 Boenderätt Alla studentkårens medlemmar, med hänsyn till undantag i 5, som är i behov av en lägenhet har rätt att bo i en bostad direkt eller indirekt ägd och/eller förvaltad av studentkåren (senare studentkårens bostad och bostad ). Boenderätten förutsätter studier och är därmed tillfällig till sin karaktär. Om boendet är förknippat med förmögenhets- eller andra villkor som den gällande lagstiftningen eller andra motsvarande bestämmelser förutsätter, förutsätter rätten att bo i en studentbostad att dessa villkor uppfylls. Uppfyllandet av boenderätten avgörs på basis av uppgifter som uppgetts i ansökan och bilagor, möjliga begäran om tilläggsutredningar samt samlade studiepoäng. Den maximala boenderättstiden i studentkårens bostad för en studerande som har valts till Aaltouniversitetets kandidat- eller magisterprogram är högst fem (5) år och högst två (2) år för de som valts till endast magisterprogram, inklusive uppsägningstiden förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet. Barnfamiljernas boenderättstid kan förlängas med två (2) år.

4 Efter att studentkårens medlem har blivit utexaminerad eller om han/hon inte längre studerar på heltid till kandidat- eller magisterexamen sägs han/hon upp oberoende av hur länge han/hon har bott i en studentkårens bostad sammanlagt. Doktoranderna har inte boenderätt till AUS:s bostäder. Om studentkårens medlem godkänns till att avlägga licentiat- eller doktorsexamen i Aalto-universitet efter utexamineringen och om han/hon är medlem i studentkåren under tiden fortsättningsexamen avläggs, kan hans/hennes rätt att bo i en studentbostad emellertid förlängas med bostadskommitténs beslut tills hela boendetiden har använts. Boenderättstiden börjar räknas från början av den termin då studentkårsmedlemmen inleder sina studier vid Aalto-universitetet för första gången. Boenderättstiden löper oberoende om studeranden bor i en studentkårens bostad eller inte. Boenderättstiden upphör efter det femte studieåret. Boenderättstiden löper inte om personen inte bor i studentkårens bostad och har anmält sig som frånvarande i Aalto-universitetet. Boenderättstiden löper inte heller under den tid då personen är i arbetsförhållande till studentkåren. En person som har varit medlem i studentkårens styrelse kan på hans/hennes begäran beviljas ett (1) års förlängning till boendetiden i en studentbostad åt gången på bostadskommitténs beslut. En hyresgäst kan på hans/hennes begäran beviljas högst ett (1) års förlängning på bostadskommitténs beslut även på basis av en sjukdom som klart bromsat upp studierna (läkarintyg ska inlämnas) eller på grund av annat mycket vägande skäl. 12 Avbrytning av boendet för en utsatt tid Avbrytning av boende för en utsatt tid och att tillfälligt bo annanstans så boendetiden i en studentbostad inte minskar är tillåtet om det förorsakas av: militärtjänstgöring; studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet; annan grund accepterad av bostadskommittén. Avbrytning av boende för en utsatt tid förutsätter inte boende i studentkårens bostad. Om studerande emellertid bor i studentkårens bostad förutsätter avbrytning av boende för en utsatt tid att bostaden ges bort. Bostaden behöver emellertid inte överlåtas om barn ingår i hushållet eller om bostaden hyrs ut i andrahand till en studentkårsmedlem för tiden för avbrytning av boende. Avbrytning av boendet måste meddelas om och på begäran ska studeranden för bostadsbyrån uppvisa en skriftlig förklaring om skäl för avbrytandet av boende minst en (1) hel kalendermånad före avbrytandet och på samma gång komma överens om praktiska arrangemang med bostadsbyrån. Den exakta tidpunkten för tillbakagång till bostaden måste meddelas till bostadsbyrån minst en (1) hel kalendermånad före tillbakagången. Då försöker man hitta en bostad åt hyresgästen från samma bostadskö som han/hon lämnade. Hyresgästerna som flyttat ut från en större bostad än en tvåa försöker man att placera i åtminstone en tvåa. 13 Uthyrning i andra hand Hyresgästen kan uthyra sin lägenhet i andra hand för en utsatt tid enligt reglerna och avgifterna i hans/hennes eget hyresavtal på eget ansvar, under följande förutsättningar:

5 till en person hyresgästen har valt själv i högst fyra (4) månader mellan om hyresgästen för bostadsbyrån uppvisar ett intyg om studier utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet, om arbetspraktik utomlands som ingår i examen i Aalto-universitet eller om militärtjänstgöring kan han/hon hyra ut sin bostad i andra hand till en person som han/hon valt själv i högst tolv (12) månader. i specialfall kan bostadskommittén tillåta att bostaden kan uthyras i andra hand en gång i längre tid än ett år till en medlem i studentkåren under den egentliga hyresgästens studietid i utlandet, om den egentliga hyresgästen framför hållbara skäl för det. Uthyrning av lägenhet i andra hand minskar den beviljade boendetiden. Om uthyrning i andra hand måste bostadsbyrån meddelas skriftligt senast en (1) hel kalendermånad innan uthyrningen börjar. Hyresgästen som hyr i andra hand måste ta med sig en kopia av hyresavtalet till bostadsbyrån innan hyresförhållandet börjar. Efter uthyrningen av bostadenen i andra hand återställs den egentliga hyresgästens hyresförhållande till samma lägenhet och hans/hennes beviljade boendetid ses ha löpt också under uthyrningen i andra hand. Uthyrning av lägenheten i andra hand i andra situationer och med annat förfarande än de som nämnts ovan leder till hävning av hyresavtalet. Bostadens underuthyrning är tillåtet i enlighet med Lag om hyra av bostadslägenhet. 14 Hyresavtal Hyresförhållandets villkor skrivs ner i detalj i ett skriftligt hyresavtal som upprättas antingen som tillsvidare eller för visstid på en avtalsblankett bekräftad av studentkåren i åtminstone två likalydande exemplar. När hyresgäster är gifta eller sambor eller det finns flera hyresgäster ska de alla underteckna avtalet och de tillsammans ansvarar för hyran. 15 Hyressäkerhet En hyressäkerhet, vars belopp bekräftas årligen av bostadskommittén på våren, måste betalas för varje hyresavtal till studentkåren. Vid inflyttningen är hyresgästen förpliktigad att besikta bostadens och lösörets skick och meddela bostadsbyrån om fel och brister som hyresgästen upptäcker. Efter utflyttningen betalas hyressäkerheten tillbaka först efter att lägenheten och lösöret är besiktade och deras skick godkända. Vidare förutsätter hyressäkerhetens återbetalning att hyresgästen inte har några obetalda hyror eller andra utgifter kvar. Hyresvärden kan använda hyressäkerheten för att kompensera sina fordringar utan att höra hyresgästen. 16 Uppsägning av hyresgästen i specialfall Om studentkårens behov av goda skäl kräver det, kan ett hyresavtal uppsägas och då upprättas ett nytt hyresavtal med hyresgästen om en annan bostad. Studentkårens delegation kan också besluta om att tillfälligt ålägga hyresgästerna att flytta från bostäderna om studentkåren behöver bostäderna för ett allmännyttigt bruk under tiden I sådana fall måste uppsägningstider enligt lagen om hyra av bostadslägenhet beaktas. 17 Kontrollering av boenderätten Bostadsbyrån har rätt att kontrollera att hyresgästen fyller förutsättningarna för boenderätten. Hyresgästen förbinder sig att årligen och även annars på bostadsbyråns begäran ge bostadsbyrån information om ärenden som påverkar boenderätten så att rätten kan kontrolleras.

6 Vid kontrollering av boenderätten kan bostadskommittén eller bostadsbyrån uppsäga hyresavtalet med hyresgästen med uppsägningstid förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet särskilt om: 1. hyresgästen inte längre studerar vid Aalto-universitet; 2. hyresgästen inte längre är medlem i studentkåren; 3. i detta reglementes 11 nämnda utsatta tider blir uppfyllda; 4. hyresgästen inte har samlat ihop arton (18) studiepoäng vid Aalto-universitetet under föregående termin när han/hon har bott i en studentbostad 5. hyresgästen inte ger bostadsbyrån nödvändiga uppgifter för kontrollering av boenderätten vid kontrollering av boenderätten. Om en person kan ge grundade skäl för sina fördröjda studier kan ärendet behandlas i bostadskommittén. Grundade skäl är: en sjukdom som bevisligen har fördröjt studierna militärtjänstgöring under studietiden annat skäl som bostadskommittén anser vara tillräckligt. 18 Uppskjutning av flyttningsdatum Om hyresgästen har blivit uppsagd och han/hon måste avflytta ett visst datum kan bostadskommittén och hyresgästen komma överens om uppskjutning av flyttningsdatum. Som grund till denna uppskjutning kan vara att avflyttningen förorsakar avsevärda svårigheter eller att invånaren år tvungen att skaffa sig en bostad för en orimligt kort tid till exempel på grund av flyttning annanstans eller att hans/hennes egen lägenhet blir färdig eller att invånaren har andra särskilt tunga skäl för uppskjutning av flyttningsdatumet. Flyttingsdatumet kan uppskjutas högst ett (1) år. 19 Uppsägning av hyresavtalet Hyresavtalet kan uppsägas från båda parternas sida på det sätt som lagen om hyra av bostadslägenhet stadgar. Hyresgästen kan överklaga uppsägningen inom trettio (30) dagar efter att ha fått besked om uppsägningen. En skriftlig överklagan ska lämnas in till bostadsbyrån. 20 Hävning av hyresavtal Studentkårens styrelse eller styrelsen i studentkårens dotter- eller delägarbolag som är hyresvärd har rätt att häva hyresavtalet på samma grunder och förvaringssätt som det föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet. Grunder för hävning av hyresavtal är också om hyresgästen har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller undanhållit sanningsenliga uppgifter, eller om lägenheten eller en del av den uthyrs i andra hand eller på andra sätt överlåts mot bestämmelserna i detta reglemente. Om studentkåren häver hyresgästens hyresavtal på grund av orsaker definierade i lagen om hyra av bostadslägenhet, 8 kapitlet, förlorar hyresgästen för en bestämd tid på 6-18 månader den boenderätt som definieras i AUS reglemente om boende, 11. Bostadskommittén beslutar för hur lång tid boenderätten går förlorad. Om boenderätten dragits in på basis av punkterna 1-5 i AUS reglemente för boende, 17, får hyresgästen sin boenderätt tillbaka efter ansökan till bostadsbyrån ifall orsaken till indragningen inte längre är aktuell.

7 21 Skriftlig varning Innan hävning av hyresavtal måste bostadsbyrån eller bostadskommittén ge hyresgästen en skriftlig varning som innehåller en individualiserad beskrivning om hävningsgrunder. Om hyresgästen omedelbart rättar sitt oriktiga förfarande, finns det inga grunder för hävning av avtalet. 22 Uppsägning av familje- och kompisbostad Vid familj- och kompisavtal är hyresförhållandets förutsättning att bostaden används som familjeller kompisbostad. Ett familj- eller kompisavtal kan uppsägas om familjemedlemmarna inte längre lever i ett gemensamt hushåll eller en av hyresgästerna som delar en bostad för sin del flyttar ut från den ifrågavarande bostaden. Då ett familje- eller kompisavtal hävs flyttas hyresgästerna inte direkt till studentrum/ettor. Om hyresgästen fortsättningsvis vill bo kvar i samma bostad efter att hyresförhållandet har hävts och hyresförhållandet har varat minst sex (6) månader utan avbrott före detta, har han/hon möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal med en ny hyresgäst till ifrågavarande bostad. Den nya, inflyttande hyresgästen bör från tidigare vara i förstahandshyresförhållande med AUS. 23 Användningsregler för datanät Hyresgästen förbinder sig som en del av sitt hyresavtal att följa studentkårens förhandenvarande användningsregler för datanät. V Kapitel Speciella bestämmelser 24 AUS:s styrelsemedlemmar och AUS:s anställda AUS:s styrelsemedlemmar erbjuds, om de så vill, en bostad i närheten av AUS:s centralbyrå. Om han/hon före styrelseperioden har bott i en av AUS:s bostäder, erbjuds styrelsemedlemmen en möjlighet att återgå tillbaka till samma bostadskö som han/hon gick ifrån. AUS:s anställda erbjuds i mån av möjlighet en bostad som motsvarar deras behov. 25 Undantag från reglementens bestämmelser Studentkårens styrelse har rätt att tillfälligt göra undantag från detta reglementes bestämmelser av särskilt vägande skäl. 26 Dataskydd Bostadsansökningar behandlas som hemliga eftersom de innehåller sökandenas konfidentiella ekonomiska och sociala uppgifter. Studentkåren ska arkivera ansökningar och deras bilagor på ett ändamålsenligt sätt med beaktande avtystnadsplikten. Som förklaring konstateras att som övervakande myndighet av hyresbostäder byggda med statligt stöd har kommunen, Finansierings- och utvecklingscentralen för boende och Miljöministeriet rätt att på begäran få se dokumenten för kontrollering när det är fråga om hyreshus och urval av invånare som deras uppsiktsplikt omfattar.

8 27 Poängsättningsanvisningar Bostädernas poängsättningsanvisningar finns som bilaga till reglemente för boende. 28 Tillägg och ändringar Om tillägg och ändringar till detta reglemente dess bilagor beslutar studentkårens delegation med två tredjedelars majoritet i delegationen.

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad

ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Österbottniska Delegationen ANSÖKNINGSBLANKETT Familje / kompis bostad Ifylles av ansökaren Nation samt önskemål om bostad (ringa in och kryssa i) EPO PPO VN Rautalampivägen 32,5 m 2 Jorddammsvägen 42,5

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet

Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet 1505 Bilaga Fastställt genom miljöministeriets förordning om formulär för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet (538/2004). Hyresavtal för uthyrning av bostadslägenhet Genom detta avtal upplåts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA P D TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ N 1994 ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr ut din bostad Annonsera ut din bostad tryggt, enkelt & kostnadsfritt Vi hjälper

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 2 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 3 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningens mål och vision Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Målet är också att alla

Läs mer

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening Förenade Solhem Stadgar reviderade 2008-05-14 1(6) STADGAR TILL FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening 1 Firma Föreningens firma är Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer