ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem"

Transkript

1 ATTESTREGLER för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem Objektidentifierare (OID): Versionsnummer: 1.0 Datum för ikraftträdande:

2 2 Attestsregler Förändringsordning Version Datum Beskrivning av förändringen Draft Första arbetsversion Draft Utökad och preciserad arbetsversion Första riktiga versionen.

3 3 Attestsregler Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSORDNING INTRODUKTION FAKTA OM ATTESTREGLERNA IDENTIFIERING AV ATTESTREGLERNA ATTESTREGLERNAS GILTIGHET Reglernas materiella giltighet Reglernas regionala giltighet Reglernas tidsmässiga giltighet Reglernas personliga giltighet ATTESTREGLERNAS UNDERHÅLL REGLERNAS PUBLICERING ANDRA REGLER OCH DOKUMENT GÄLLANDE ATTESTREGLERNA RATIFICERINGSREGLER AV ATTEST FÖRPLIKTELSER GÄLLANDE ELEKTRONISKA ATTEST REGLER ANGÅENDE RATIFICERINGEN Den attesterande parterns plikter Den attestkontollerande partnerns plikter REGLER ANGÅNDE OLIKA FORMAT Format som kan attesteras elektroniskt Den elektroniska attestens format REGLER ANGÅENDE AUKTORISATION-SERVICE Regler angående intygsprocessen Regler angående annullering REGLER ANGÅENDE TIDSTÄMPELSERVICE Regler angående certifikatsprocessen Annulleringsregler Regler angående väntetiden Regler angående försening av tidstämpling REGLER FÖR SKAPANDE AV ALGORITMER OCH NYCKELLÄNGDER SKAPANDET AV ATTESTEN FÖRBEREDELSER INFÖR SKAPANDET AV ATTESTEN Installationen av Marketline Integrerat Attest Modul Nyckelgenerering Installation av service- och rotcertifikaten... 15

4 4 Attestsregler 4.2 PROCESSEN ATT SKAPA ATTEST Angivelse av aktiveringsdata Skapandet av attest Attestens initalkontroll av den attesterande partnern Attestens giltighet REGLER ANGÅENDE INDRAGING OCH UPPHÖRANDE KONTROLL AV ATTEST FÖRBEREDELSER INFÖR KONTROLLEN AV ATTESTEN Installation av Verify Installation av service- och rotcertifikat ATTESTKONTROLLPROCESSEN Data angående attestens giltighet Attestens giltighet DEFINITIONER... 21

5 5 Attestsregler 1. Introduktion Föreliggande dokument innehåller WizzAir Hungary AB:s attestregler för det elektroniska faktureringssystemet och dess tillhörande transaktioner. Reglerna avser parternas verksamhet gällande attestering och attestkontroll inom faktureringsprocessen. Attestreglerna fastställer krav inom faktureringssystemet framför allt gällande nedanstående två moduler: T-Online Ungern AB, med sin kvalificerade produkt med namnet Marketline Integrerad Attest Modul (hädanefter MIAM), som utför attest på elektroniska fakturor och initialkontroll med stöd för attestens efterhandskontroll samt dess arkivering, och Produkten med namnet MultiSigno Verify, (hädanefter Verify) som kan laddas ner gratis (ej kvalificerad). Programmet hjälper fakturans mottagare att verifiera attesten på den elektroniska fakturan.

6 6 Attestsregler 2. Fakta om attestreglerna 2.1 Identifiering av attestreglerna Attestreglernas identifiering: Attestreglernas datum: Attestreglernas utgivare: se värdet på omslaget se datum på omslaget WizzAir Hungary AB 2.2 Attestreglernas giltighet Reglernas materiella giltighet Attestreglernas materiella verkan avser WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem och de elektroniska transaktionerna utförda i detta system samt speciellt programmen Marketline Integrerad Attest Modul och MultiSigno Verify Reglernas regionala giltighet Attestreglernas regionala giltighet avser hela Ungern Reglernas tidsmässiga giltighet Attestreglerna är giltiga under en obestämd tid och den gällande version återfinns på omslaget samt i tabellen med förändringsordningen. Där beskrivs de olika versionerna och förändringarna samt ifrån det datum de träder i kraft. Attestreglerna upphör att gälla om de upphävs eller i samband med att en ny version träder i kraft Reglernas personliga giltighet Attestreglernas personliga giltighet gäller personal som arbetar med WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem (de som ansvarar för attest av elektroniska fakturor), samt mottagare av fakturor (kunder som tar emot WizzAir Hungary AB:s elektroniska fakturor och som kontrollerar fakturornas elektroniska attest).

7 7 Attestsregler 2.3 Attestreglernas underhåll WizzAir Hungary AB får ändra attestreglerna när som helst utan föregående meddelande. WizzAir Hungary AB skickar meddelande och publicerar de ändrade reglerna minst två dagar innan de träder i kraft för kunder som arbetar med attesterade fakturor. WizzAir Hungary AB bevarar tidigare versionerna av attestreglerna som inte längre är giltiga och om det finns en efterfrågan kan ett exemplar ställas till förfogande till den intresserade partnern. De aktuella (föreliggande) attestreglerna accepteras och anses som giltiga av WizzAir Hungary AB:s kunder som tar emot elektroniska fakturor. Vid ändringar av attestreglerna kan WizzAir Hungary AB:s kunder, som tar emot elektroniska fakturor, göra invändningar emot de nya reglerna innan de träder i kraft. Om de inte gör det, betyder det att de accepterar de nya reglerna. 2.4 Reglernas publicering Attestreglernas aktuella version publiceras på WizzAir Hungary AB:s hemsida. Reglerna görs offentliga i pdf-format.

8 8 Attestsregler 2.5 Andra regler och dokument rörande attestreglerna De föreliggande attestreglerna har skrivits utifrån Matávs auktoriseringsorganisations regelverk, certifieringstyper från Matávs certifieringsenhets regelverk och tidstämpling från Matávs policy rörande tidstämpling. För genereringen och lagringen av vissa kryptografiska nycklar som används i WizzAir Hungary AB:s elektroniska attestsystem gäller interna regler (Reglerna för nyckelbehandling för WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem). Användandet av Marketline Integrerad Attest Modul behandlas av MIAM:s verksamhetsbeskrivning. Användandet och tillämpandet av Verify visas i bifogat pdf-dokument. Matávs regler WizzAir Hungary AB genomför behandlingar av certifikaten för fakturering enligt Matáv AB:s auktoriseringsorganisations regelverk och e-szignos regelverk gällande avancerade affärscertifikat. Matáv AB utför tjänster för tidstämpling enligt Matávs certifieringsenhets regelverk och e-szignos regelverk gällande avancerade affärscertifikat. De ovannämnda offentliga reglerna kan läsas på eszignos hemsida.

9 9 Attestsregler 3. Ratificeringsregler för attest 3.1 Förpliktelser gällande elektroniska attester Alla elektroniska attester innefattar förpliktelser. De föreliggande attestreglerna bestäms för samtliga elektroniska attester utifrån sina giltighetsområden: Med attestering av elektroniska fakturor erkänner den attesterande (WizzAir Hungary AB, i vilkens namn den attesterande personen är en berättigad medarbetare) att fakturan är gjord av denne, att det är den personen som godkänt och skickat den på det datumet som står angivet. Medarbetaren gör allt detta i WizzAir Hungary AB:s namn och som markeras i certifikatet för attestkontrollen. Den elektroniska attesten som utförs på det viset räknas som WizzAir Hungary AB:s officiella attest. Eftersom attestreglerna enbart anger en förpliktelse för samtliga attest från sina giltighetsområden kommer i fortsättningen reglerna för attesternas giltighet (skapande och kontroll) att gälla enhetligt för alla attester av elektroniska fakturor. 3.2 Regler angående ratificeringen Krav och ansvar gällande parterna som åstadkommer och accepterar attest enligt de föreliggande attestreglerna: Den attesterande partnerns plikter Partnern som attesterar den elektroniska fakturan (WizzAir Hungary AB) måste förutom att skapa attesten även genomföra den initiala kontrollen av attesten. Med dessa två aktiviteter måste denne säkerhetsställa samtliga fakta för ratificeringen så att den elektroniska attesten inte blir ogiltig senare. Den attesterande partnern måste vid skapandet av attesten komplettera den elektroniska attesten med nedanstående: identifieraren av de föreliggande attestreglerna (underskriven attestbeskrivning), slutanvändarcertifikat som används vid attesteringen (underskriven attestbeskrivning), tidstämpel (ej underskriven attestbeskrivning). Den attesterande partnern måste vid initialkontrollen av attesten (som måste genomföras enligt tiden bestämd under punkt 3.5.3) komplettera den elektroniska attesten med nedanstående: en giltig annulleringslista utfärdad 24 timmar efter attesteringen, servicecertifikat använt för attesteringen av annulleringslistan (ej underskriven attestbeskrivning). Mer om hur attesteringen skapas finns i kapitel 4.

10 10 Attestsregler Den attestkontrollerande partnerns plikter Partnerna som accepterar den elektroniska fakturan (den attestkontrollerade partnerna) ska verifiera attestens giltighet efter det att fakturan kommit fram. Under den här processen behöver de attestkontrollerande parterna inte samla på fakta om ratificeringen utan de kan genomföra attestkontrollen uteslutande med hjälp av ratificeringsfakta som är angivna av den som attesterat och som finns med i attesten samt med hjälp av redan installerade och kontrollerade certifikat som finns med i uppsättningen av certifikat. (De behöver alltså inte genomföra initialkontroll, utan bara efterhandskontroll). Mer om attestkontrollprocessen se kapitel Regler angående olika format Format som kan attesteras elektroniskt I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem kan enbart elektroniska fakturor attesteras i pdf-format Den elektroniska attestens format Den attesterande partnern måste göra attesten enligt formatet av standarden av XML-Signature RFC 3275 (XML-Signature Syntax and Processing). Den elektroniska fakturan innehåller bara en attest och man behöver inte förbereda sig för flera attester. Initialkontrollen, som genomförs av den attesterande parter efter skapandet av attesten och efter det att väntetiden (se punkt 3.5.3) löpt ut, får inte ändra det ovanstående standardformatet. Den enda tillåtna ändringen är att byta annulleringslistan till en aktuell lista. De kontrollerande partnerna måste genomföra attestens efterhandskontroll enligt standardformatet i XML-Signature RFC 3275 och den får enbart innehålla en elektronisk attest. 3.4 Regler angående auktorisationtjänster Regler angående intygsprocessen I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får uteslutande användas slutanvändarcertifikat som ges ut av Matáv AB inom ramen av tjänsten eszignó. Certifikatens registrering genomfördes av Matáv AB. Slutanvändarcertifikaten är nedanstående: Utgivare (Issuer: CN = Matav Shared CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav Rt. / C = HU), Serienummer (SerialNumber: serienummer).

11 11 Attestsregler Slutanvändarcertifikaten har en ökad säkerhetsnivå och är giltiga i ett år. Slutanvändarcertifikaten, som auktoriseras i systemet, godkänns med servicecertifikat från Matávs auktoriseringsenhet. Servicecertifikatet kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 0084) Utgivare (Issuer: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) Subjekt (Subject: CN = Matav Shared CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav Rt. / C = HU) SHA1 avtryck: DF62 0A85 75A4 62AC 77E6 CDA0 AD5D AB2A A41B 0B2A Servicecertifikatet har en ökad säkerhetsnivå och är giltigt i 5 år. Matávs auktoriseringsenhets certifikat legitimeras av Deutche Telekoms rots auktorisationscertifikat med sin egen attestering. Rotcertifikatet kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 0024) Utgivare (Issuer: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) Subjekt (Subject: CN = Deutsche Telekom Root CA 1 / OU = T-TeleSec Trust Center / O = Deutsche Telekom AG / C = DE) SHA1 avtryck: 9E6C EB A29E C606 0CA5 3E19 74AF 94AF 59D4 Rotcertifikatet har en ökad säkerhetsnivå och är giltigt i 20 år Regler angående annullering För att verifiera slutanvändarcertifikatets giltighet måste också annulleringslistorna användas. Annulleringslistorna attesteras och ges ut av Matávs auktoriseringsenhet, som mest en gång per dygn. Annulleringslistorna nås av de attesterande parterna genom Matávs certifikatssamling, på adressen som anges i slutanvändarcertifikaten. Annulleringslistan nås av kontrollpartnern från den elektroniska attesten. Annulleringslistorna auktoriseras av auktorisationsenheten med samma certifikat som intygar slutanvändarcertifikaten (se servicecertifikatet under punkt 3.3.1).

12 12 Attestsregler Annulleringslistorna som tillhör slutanvändarcertifikaten kan och bör verifieras med detta certifikat. Man behöver inte använda annulleringslistor för att verifiera servicecertifikatets och rotcertifikatets giltighet. 3.5 Regler angående tidstämpelservice De föreliggande attestreglerna kräver också användning av tidstämpel Regler angående certifikatsprocessen I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får enbart tidstämplar användas som ges ut av Matáv AB. Servicecertifikatet som används vid attestering av Matáv AB:s tidstämplar kan identifieras med följande data: Utgivare (Issuer: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) Utvidgad nyckelanvändning (ExtendedKeyUsage: /Tidstämpling/) Serviecertifikatet för attestering av tidstämplar certifieras av rotcertifikat (med attest) av Matávs kvalificerade auktorisationsenhet, som rotcertifieringsenhet. Detta rotcertifikat kan identifieras med följande data: Serienummer (SerialNumber: 01) Utgivare (Issuer: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) Subjekt (Subject: CN = Matav Minositett Root CA / OU = Matav Trust Center / O = Matav / L = Budapest /C = HU) SHA1 avtryck: 691D 25F1 298B 8ECC EF4E FC77 04CE D79F BDCA AE2D Annulleringsregler Man behöver inte använda annulleringslistor för att verifiera giltigheten av ett servicecertifikat för attestering av tidstämplar eller auktoriserande rotcertifikat Regler angående väntetiden Den attesterande partnern får genomföra initialkontrollen först 24 timmar efter det att attesteringen skapats.

13 13 Attestsregler Den attesterande partnern får tillgängliggöra den attesterade elektroniska fakturan för de kontrollerande parterna först efter det att initialkontrollen genomförts (i det slutgiltiga formatet, komplett med alla data som behövs för giltigheten) Regler angående försening av tidstämpling Föreliggande attestregler kräver inte verifiering av tidsskillnaden mellan datumet i attesten och tiden som anges av tidstämpeln. Både vid initialkontrollen och vid efterhandskontrollen accepteras tiden som anges av tidstämpeln. (Kontrollparterna måste vid attestkontrollen verifiera attesten och certifikatens giltighet utifrån denna tidpunkt). 3.6 Regler för skapande av algoritmer och nyckellängder I WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem får enbart nedanstående algoritmer användas för attester tillsammans med nedanstående begränsade nyckellängder: För attest av en elektronisk faktura (slutanvändarcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 1024 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av slutanvändarcertifikat (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av annulleringslistor (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) ) laddande algoritm. För attest av tidstämplar (servicecertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) ) laddande algoritm.

14 14 Attestsregler För attest av servicecertifikat som används för attest av slutanvändarcertifikat och av annulleringslistor (1. rotcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 1024 bit, MD5 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm. För attest av servicecertifikat som används för attest av tidstämpel (2. rotcertifikat): RSA attesterande algoritm med en nyckelstorlek av 2048 bit, SHA-1 algoritm som skapar avtryck, PKCS #1 (emsa-pkcs1-v1_5) laddande algoritm.

15 15 Attestsregler 4. Skapandet av attesten 4.1 Förberedelser inför skapandet av attesten I den attesterande partnerns (WizzAir Hungary AB) centralsystem behövs många förberedelser inför genomförandet av elektroniska fakturor Installationen av Marketline Integrerat Attest Modul I centralsystemet där attesteringen och initialkontrollen av elektroniska fakturor genomförs måste Marketline Integrerat Attest Modul installeras i samverkan med programmets utvecklare. Under installationsprocessen måste versionsnumret på MultiSigno Developer, som används av Marketline Integrerat Attest Modul, kontrolleras Nyckelgenerering Nycklarna som används av Marketline Integrerat Attest Modul genereras av personer som attesterar i WizzAir Hungary AB:s namn i sina bläddrare via en programvara. Den är installerad mot Marketline Integrerat Attest Modulens (DigSig) server. Reglerna för nyckelgenerering och lagring diskuteras mer detaljerat i "Regler för nyckelbehandling av WizzAir Hungary AB:s elektroniska faktureringssystem" Installation av service- och rotcertifikaten Service- och rotcertifikaten som behövs vid skapandet och initialkontrollen av attester måste lagras som säkra certifikat i certifikatssamlingen i Windows operativsystem på de datorer som har Marketline Integrerad Attest Modul installerad. Detta för att slippa granska dem manuellt vid attestkontrollen. En säker lagring av dessa certifikat är mycket viktig ur systemsäkerhets synpunkt. Certifikatssamlingen måste innehålla de service- och rotcertifikat som är säkra och som behövs för systemets funktion och som kan identifieras tydligt enligt det som står i punkterna och Alla andra tidigare installerade certifikat måste tas bort från certifikatssamlingen och det är heller inte tillåtet att i fortsättningen installera andra certifikat på den datorn. På den datorn som har Marketline Integrerad Attest Modul installerat måste certifikatsamlingen i operativsystemet säkras och skyddas, både logiskt och fysiskt. Detta skydd måste garantera att det inte går att på ett obefogat sätt ta bort eller installera certifikat där.

16 16 Attestsregler 4.2 Processen att skapa attest Angivelse av aktiveringsdata Marketline Integrerad Attest Modul genomför elektroniska attest automatiskt, utan mänsklig medverkan och godkännande. Privatnycklarnas aktivering genomförs i början av processen av innehavaren av aktiveringsdata enligt förordningarna i "Regler av nyckelbehandling av WizzAir Hungary AB:s elektroniskt faktureringssystem Skapandet av attest Marketline Integrerad Attest Modul skapar elektroniska attester genom programvaran utan något annat hjälpmedel Attestens initalkontroll av den attesterande partnern Då väntetiden har löpt ut efter det att attesten skapats (se punkt 3.5.3) genomför Marketline Integrerad Attest Modulen också en initalkontroll av attesten. Attesten (och genom den också den attesterade elektroniska fakturan) får bara godkännas om initalkontrollen av attesten är godkänd Attestens giltighet Attestens initalkontroll och dess resultat gör att attesten är giltig enbart om alla nedanstående villkor är samtidigt uppfyllda: Det attesterade dokumentet inte är ett tomt dokument. Attesteraren har data för att skapa en attest (privatnyckel). Attesteraren har ett certifikat. Om attesteraren har flera certifikat och data för att skapa attesten måste ett förväljas. Attestkontrollen ger ett giltigt resultat. Attestskapandet är ogiltigt om en av nedanstående villkor uppfylls: Det attesterade dokumentet är en tom fil. Attesteraren har inte data för att skapa en attest (privatnyckel). Attesteraren har inget certifikat. Attesteraren har flera certifikat och data för att skapa attest och en av dem är inte förvalda. Attestkontrollen ger ett ogiltigt resultat. Annulleringslistans nedladdning misslyckas och på grund av det ger attestkontrollen oavslutat resultat.

17 17 Attestsregler Om skapandet av attesten är ogiltigt vidarebefordras inte data som skulle attesteras från systemet. Attesteraren får också ett meddelande om detta. 4.3 Regler angående indragning och upphörande Enligt Matávs certifikatsregler gällande indragning eller upphörande av certifikat måste de attesterade partnerna (attesterade personer i WizzAir Hungary AB:s namn) meddela Matáv AB:s kundtjänst och handhavaren hos WizzAir Hungary AB:s av det elektroniska faktureringssystemet. Om indragning eller upphörande inträffade p g a en orsak som inte utesluter missbruk av attesterarens attest måste båda parterna göra allt för missbruken ska upphöra.

18 18 Attestsregler 5. Kontroll av attest 5.1 Förberedelser inför kontrollen av attesten Den kontrollerande partnerns (mottagaren av den elektroniska fakturan) dator måste förberedas på flera sätt för att kunna kontrollera de elektroniska fakturorna Installation av Verify MultiSigno Verifys program måste installeras på den datorn som ska kontrollera de elektroniska fakturorna. Programmet kan laddas ner från adressen eller från Installation av service- och rotcertifikat Service- och rotcertifikaten, som behövs för kontroll av attest, måste lagras som säkra certifikat i certifikatssamlingen i Windows operativsystem på den datorn som utför kontrollen och som har Verify installerat. Detta för att undvika att behöva granska dem manuellt hela tiden. Ett säkrat urval och säker lagring av dessa certifikat är mycket viktig ur systemsäkerhets synpunkt. Certifikatssamlingen måste innehålla de service- och rotcertifikat som är säkra och som behövs för systemets funktion och som kan identifieras tydligt enligt det som står i punkterna och Dessa certifikat kan laddas ner från Matávs hemsida och certifikatsamlingen (i PKCS#7 och CRT format) från adressen: under menypunkten Certifikatssamling och register [Tanúsítványtár és nyilvántartások]. Certifikatssamlingen på datorn som utför kontrollen får även innehålla andra certifikat som är viktiga för användaren. Användaren är ansvarig för certifikatssamlingens underhåll. På datorn som har Verify installerat måste den kontrollerande partnern säkra certifikatssamlingens skydd genom operationssystemet och genom datorns logiska och fysiska skydd. Detta skydd måste förhindra att någon på ett obefogat sätt tar bort eller installerar certifikat.

19 19 Attestsregler 5.2 Attestkontrollprocessen Data angående attestens giltighet Följande data för attestens giltighet, som behövs vid attestkontrollen, får den kontrollerande partnern som en del av attesten: slutanvändarcertifikatet, tidstämpel, annulleringslista. Följande data för attestens giltighet, som behövs vid attestkontrollen, får den kontrollerande partnern efter tidigare installationen av service- och rotcertifikaten (se punkt 5.1.2): servicecertifikatet som tillhör attestnyckeln av slutanvändarcertifikaten och annulleringslistan (se punkt 3.4.1), 1. rotcertifikatet som tillhör ovanstående attestnyckeln av servicecertifikat (se punkt 3.4.1), servicecertifikatet som tillhör attestnyckeln av tidstämpeln (se punkt 3.5.1), 2. rotcertifikatet som tillhör ovanstående attestnyckeln av servicecertifikat (se punkt 3.5.1) Attestens giltighet Attestkontrollen genomförd av de kontrollerade parterna ger bara giltigt resultat om alla nedanstående villkor uppfylls samtidigt: Slutanvändarcertifikatet, tidstämpeln och annulleringslistan kan särskiljas från den attesterade datamängden (Hädanefter används dessa för kontroll). Kontrollen genomförd med den offentliga nyckeln och algoritmerna gav slutanvändarcertifikatet ett giltigt resultat. Det lämpliga service- och rotcertifikatet från slutanvändarcertifikatets certifikatskedja kan urskiljas från den lokala certifikatssamlingen. (Hädanefter används dessa för kontroll). Kontrollen av slutanvändarcertifikatet och service- och rotcertifikatet ger ett giltigt resultat. Utgivningstiden av annulleringslistan som avser slutanvändarcertifikatet är senare än attestens datum (d v s som tidpunkten från tidstämplen). Service- och rotcertifikaten för kontroll av annulleringslistan kan inhämtas från den lokala certifikatssamlingen (Hädanefter används dessa för kontroll). Attestkontrollen från service- och rotcertifikaten som behövs för annulleringslistans kontroll ger ett giltigt resultat. Annulleringslistan innehåller inte det kontrollerade slutanvändarcertifikatet under kategorin för indragna eller upphävda certifikat. Service- och rotcertifikaten för kontroll av tidstämpeln kan inhämtas från den lokala certifikatssamlingen (Hädanefter används dessa för kontroll). Attestkontrollen från service- och rotcertifikaten som behövs för kontroll av tidstämpeln ger ett giltigt resultat.

20 20 Attestsregler Avtrycksvärdet från tidstämpeln stämmer med avtrycket från attesten. Användaren måste under kontrollprocessen ovan verifiera vid certifikatens kontroll följande data från samtliga certifikat: Giltighet (Ligger certifikatets giltighetsdatum mellan attestens datum?) Subjekt (Är det korrekt i förhållandet till det som anges i attestreglerna?) Användaren behöver inte undersöka och ta hänsyn till den finansiella begränsningen som eventuellt tillkommer i certifikatet. Vid certifikatens kontroll och tolkning måste Matávs regler följas angående auktorisation och certifikat.

21 21 Attestsregler 6. Definitioner I attestreglerna förekommer följande begrepp med nedanstående betydelse: Attestdata Attestkontrollprocess Attestbeskrivning Attestprocedur Data som skapar attest Attestlogaritm Attestverktyg Attesterare Dokument för attestering Attesterade uppgifter Applet Förtroendepunkt Digitala attest Kontrollerande partner Data i form av ett dokument med attestbeskrivningen samt eventuell annan information som underlag för attesteringen. En process som gör en elektronisk attest giltig (av auktoriserad eller uppdragstagare) enligt de regelkrav som ställs. Uppgifter som enligt attestreglerna tillkommer utöver attesten. Procedur som verkställer och/eller kontrollerar attesteringen. En privat nyckel, som används vid skapandet av elektroniska attester. Ett kryptografiskt tillvägagångssätt med en allmän nyckel som tillsammans med en privat nyckel dechiffrerar det digitala avtrycket. Hårdvara, oftast i form av ett intelligent kort, som genomför själva attesteringen med hjälp av lagrad data. Person eller en procedur, som attesterar en transaktion eller ett dokument. Dokument med varierande innehåll som attesteraren ska attestera. En elektronisk attest inklusive särskilda fält med uppgifter gällande attesten samt andra uppgifter. Program som installeras på användares dator för att köra sökaren. Förtroendepunkten är attesteringskedjans högsta nivå. I praktiken består det av ett rotcertifikat och tilläggsuppgifter. Attesteringen från alla nivåer (beställda eller slutanvändare) utgör i sin helhet grunden för auktoriseringen. Digitalt (finger) avtryck efter dechiffrering med hjälp av attestlogaritmen. Personer eller procedurer som kontroller attesten av en transaktion eller ett dokument.

22 22 Attestsregler Giltighetsgivande uppgifter Tilläggsuppgifter för attesteringen som behövs för att kunna bedöma om en elektronisk underskrift uppfyller reglerna för attestering. Det kan vara certifikat, annulleringsinformation (angående den som undertecknade och auktorisationstjänsten), tidstämplar från tidstämpelsservice och tidsangivelser. De giltighetsgivande uppgifterna intygar att hela kedjan av attestering är giltig. Formaterade data för attestering Data formaterade enligt attestreglerna och som ska undertecknas. Rotcertifieringsenhet Rotcertifikat Auktoriseringsorganisation Tidstämpelsservice Tidstämpel Initialkontroll Väntetid Auktoriseringsorganisationens enhet (hårdvara-mjukvara) som ger ut organisationens egna certifikat och annulleringslistor gällande dessa certifikat. Certifikat som inte auktoriseras av ett annat certifikat. Certifikatet kan verifieras med den offentliga nyckeln som finns inbyggt, därför kallas det också för ett självauktoriserande certifikat. Organisation som ger ut elektroniska certifikat och som stödjer drift av certifikaten (i det föreliggande attestsystemet är det Matáv AB). Service i samband med den elektroniska attesteringen som innebär att det elektroniska dokumentet får en tidstämpel. Uppgift som läggs till slutligen eller som logiskt kopplas samman med det elektroniska dokumentet och som intygar att det elektroniska dokumentet varit oförändrat vid tidpunkten för tidstämplingen. En procedur för att förstärka attesten där tilläggsinformations samlas in för att genomföra en efterhandskontroll efter det att attesten skapats. En elektronisk attest är giltig när de kontrollerande partnerna är övertygade om attesteraren verkligen var innehavaren av den privata nyckeln vid tillfället för attesteringen. Mellan nyckelns komprometterande, försvinnande och meddelande om detta, går det alltid åt en viss tid. Därför måste man vänta ut den s.k. väntetiden

23 23 Attestsregler (vars värde bestäms av attestreglerna) och först därefter kan kontrollen inledas. Avtryck Dokumentet som attesterats har ett digitalt (finger) avtryck, av vilken data skapas utifrån en hash algoritm. Privatnyckel Nyckel som behövs för attesten och som egentligen är en speciell samling av data. Se data som skapar attest. MultiSigno Developer I denna tillämpnings- och utvecklingsuppsättning (API) implementerad i DLL-format återfinns grundläggande attest och attestkontrollerande procedurer. MultiSingo Developer är produkt från Kopint-Datorg AB. Certifieringsenhet Auktorisationsorganisationens enhet (hårdvara-mjukvara) som tillhandahåller certifikat och annulleringslistor. Servicecertifikat Samling med uppgifter som innehåller den offentliga nyckeln för kontroll av slutattestens underskrift. Certifikatet attesteras av rotcertifieringsenheten. Attestkedja Hierarki (kedja) av certifikat som auktoriserar sig själva. I den nedersta delen av hierarkin står attesterarens certifikat, ovanför den auktorisationsenhetens eget certifikat som auktoriserar attesterarens certifikat, ovanför den en annan auktorisationsenhet som intygar denna enhet. Serien upprepas till rotcertifieringsenheten, som utgör hierarkins topp. Transaktion Affärshändelse som framkommer i datasystemet i form av ett meddelande (för typerna inom ISZR systemet se kapitel 3). Efterhandskontroll En utvärderingsprocedur där attestens giltighet undersöks. Den grundar sig på informationen som samlas in under initialkontrollen. Slutanvändarintyg Datalager som innehåller den offentliga nyckeln som behövs för kontroll av attesten och information som behövs för dess tillämpning. Intyget attesteras av auktorisationsorganisationen. Annulleringslista En elektronisk lista över identifierade slutanvändarintyg som på grund av vissa skäl blivit upphävda eller inställda. Listan undertecknas, ges ut och uppdateras regelbundet av auktorisationsorganisationen.

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Dokument: Attest-signatur Version 0.1 Författare Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2 Informationsflöde... 3 2.1 Begrepp... 3 3 Grundprincip... 5 4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Våren har äntligen kommit! Efter en ovanligt lång och kall vinter, har vårsolen äntligen tittat fram. I samband med påsk och lite ledigt, fick de flesta av

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Vad är en Certifikatspolicy och utfärdardeklaration

Vad är en Certifikatspolicy och utfärdardeklaration Certifikatspolicy och Utfärdardeklaration Innehåll Certifikatpolicy Migrationsverket Filcertifikat Version1 Certifikatpolicy Migrationsverket Smarta Kort Version 1 Utfärdardeklaration (CPS) Migrationsverket

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Krypteringstjänster. Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet

Krypteringstjänster. Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Krypteringstjänster Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Projektet Informationssäkerhet och möjligheten till att enkelt kryptera information har blivit en allt mer viktig

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se

Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se VälkommentillUppsala StämmanägerrumpåFirstHotelLinné,Skolgatan45,ca10minuterspromenadfrån järnvägsstationen. LördagskvällenskonsertägerrumpåUppsalakonsertochkongress

Läs mer

PDF-utskrift från 3L Pro

PDF-utskrift från 3L Pro INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PDF-utskrift från 3L Pro Installationsanvisning Version [1.0] 2015-02-04 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Krypteringstjänster. LADOK + SUNET Inkubator dagarna GU, Göteborg, 6-7 oktober 2014. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet

Krypteringstjänster. LADOK + SUNET Inkubator dagarna GU, Göteborg, 6-7 oktober 2014. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Krypteringstjänster LADOK + SUNET Inkubator dagarna GU, Göteborg, 6-7 oktober 2014 Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Projekt mål Identifiera de behov som finns av krypteringstjänster Utred funktionsbehov

Läs mer