Vad ska bli på den tomt (Thulehemsvägen/Fagottgränden) där Munspelets skola nu rivs? Tanken är att här skall bli en ny skola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad ska bli på den tomt (Thulehemsvägen/Fagottgränden) där Munspelets skola nu rivs? Tanken är att här skall bli en ny skola."

Transkript

1 Utbyggnadsplaner Enligt uppgift skall det ske bebyggelse öster om nuvarande Linero, från Nya Linero ända ner till Dalbyvägen. I dag är detta åkermark. Och dessutom en åkermark, som tillhör de i särklass bästa i landet. Om det är riktigt att sådan bebyggelse planeras önskar jag veta vilket ansvar Lunds kommun känner när det gäller att för all framtid göra denna högklassiga åkermark obrukbar för odling av livsmedel. Utbyggnaden av bostäder i detta fall öster om Linero, motiveras i såväl ÖPL 98 som ÖP 2010 av att ge mindre behov av personresor till arbete, skola och service, än om motsvarande utbyggnad skulle ske i orter utanför staden, men med färre arbetsplatser, mindre service och sämre kollektivtrafik. Man accepterar att utbyggnaden får ta högvärdig åkermark i anspråk, men med krav på hög bebyggelsetäthet samt i nära anslutning till högvärdig kollektivtrafik, arbetsplatser och dagligvaruhandel. I den första planen för Norränga I anges en bebyggelsetäthet som är högre än vad som angavs i fördjupningen av översiktsplanen för Linero-Norränga. Vad ska bli på den tomt (Thulehemsvägen/Fagottgränden) där Munspelets skola nu rivs? Tanken är att här skall bli en ny skola. Linero Centrum Många frågor har kommit in angående vilka planerna är för Linero centrum. Alla frågor finns på kommunens hemsida att läsa. Sammantaget ser svaret ut såhär: Planerad utveckling av Linero Centrum, öppnandet av bussgatan och planerad utbyggnad av Norränga hänger samman. Genom att tillåta trafik i nuvarande bussgata görs Linero Centrum mer tillgängligt för de som önskar köra bil från de norra delarna även Östra Torn. Det ska ge kortare körväg och minska behover av att köra runt om Linero för att komma till centrat. För mer information om planerna för Linero centrum, besök: Centrum/ Önskan om butiker och näringsliv Många frågor har kommit in angående butiker och näringsliv i östra Lund, framförallt vid Linero centrum. Alla frågor finns tillgängliga på kommunens hemsida. Sammantaget ser svaret från kommunen ut såhär:

2 Det är vår förhoppning att den detaljplan för Linero Centrum, som nyligen antagits, ska leda till en etablering av en större butik. Planen medger en utökning av handelsytan med m2. För att etablering ska ske krävs utöver denna förutsättning att det finns en intressent som vill satsa. Kommunen kan inte mer än skapa förutsättningar. Möjligheten till handel vid det framtida Norrängatorget kommer vidare att beslutas när detta blir aktuellt. Det redovisas i fördjupningen av översiktsplanen för Linero-Norränga, beläget där den framtida Lundalänken korsar centrumstråket österut från Linero Centrum. Långa bilresor för att handla stämmer inte överens med den ambition att bidra till minskning av koldioxidutsläppen genom minskad biltrafik som kommer till uttryck i Lunds kommuns översiktsplan, dess miljömål och klimatpolicy. Därför anvisar kommunen en satsning på utveckling av handeln på stadsdelsnivå. I översiktsplanen för kommunen, som antogs 2010 uppmärksammas behovet av bra och välsorterad livsmedelshandel. Planen innehåller bland annat en handelspolicy, som säger att i befintliga och framtida stadsdelscentra ska möjlighet ges till utveckling eller nyetablering av fullsortimentsbutiker med en storlek av m2. De större dagligvarubutikerna bör vara tillgängliga såväl för gående och cyklande som för kollektivtrafikburna och bilburna. Bland de särskilt markerade i planen finns Linero, Klostergården och Karhögstorg. Mer om detta kan Du läsa i översiktsplanen, som återfinns på kommunens hemsida, https://www.lund.se/medborgare/bygga-bo--miljo/samhallsplanering-klimat-ochmiljo/oversiktsplan/ Klicka på Översiktsplanen, ÖP 2010, Antagandehandlingen del 2 På sida finns handelspolicyn. Köttbullebacken och vänortsparken På Östra Torn pågår det en intensiv expansionsplanering och mitt i detta briserar en ny bomb ner i brevlådan idag märkt "Marklov borttagning av pulkabacke". Tydligen finns en 20 gammal detaljplan som medger att man bebygger på ÖT 27:11 men detaljplanen tar inte i beaktande att backens upptagningsområde idag numera omfattar tusentals barn samt att Vänortsparken är väl inklämd mellan två bostadsområden. Byggplanerna tar bort halva parken och det känns som ett svek mot de boende i närområdet att bebygga just där, även om det råkar finnas en detaljplan. För 20 år sedan när detaljplanen skrevs fanns ängar runt husknutarna samt bebyggelsen var sparsam. 20 år senare är varenda åker bortbyggd, massor med nya barnfamiljer inflyttade, fantastiska framtidsplaner. All annan bebyggelse runtom har gjort att parken numera är ett naturligt andningshål för många samt en extra välbesökt samlingsplats för många barn om vintrarna. Tar ni bort denna backe tar ni bort en del av Östra Torns naturliga lekplatser. Som medborgare kräver jag att Detaljplanen för öt 27:11 rivs och att man bevarar stadens grönområden. När det ska byggas i Vänortsparken skulle vi gärna vilja att en ny pulkabacke skapas i

3 närheten istället för köttbullebacken. Schaktmassor kan även användas till att förlänga bullervallen längs Spelmansvägen. Tekniska nämnden har beslutat att ansöka om att byggnadsnämnden i en ny detaljplan prövar möjligheten att bygga inom det område i vänortsparken som i gällande detaljplan anges som kvartersmark för bebyggelse. Vad gäller pulkabacken (köttbullebacken) så pågår en utredning i tekniska nämnden om möjligheter till en ny lämplig placering i dess närhet, området kring indianlekplatsen och söder om Bananparken. Solbjer och Brunnshög När får Östra Torn/Brunnshög bibliotek? Tanken är att ett bibliotek skall finnas i Solbjersområdet så snart det är bebyggt. Brf Djingis Khan med flera engagerar sig för sin närmiljö och vill bevara grönområdet norr om Bostadsröttföreningen DK - Brunnshög behöver en park för sociala aktiviteter fotbollsplaner med mera. - men stadsplaneringen saknar helt en modell för att integrera dessa bottom-up perspektiv och erfarenheter. Folk ger upp. Det är ett demokratiskt problem att människors engagemang och erfarenheter upplevs som problematiska i stadsplaneringen. Förtätningens tröskelvärden berörs ej samt hur den drabbar olika sociala grupper ojämlikt. Självgenererande stadsfestivaler valborgsfirande med mera slås sönder vilket leder till ökade kostnader för kommunen på sikt. De gröna ytornas värde för social och ekologisk hållbarhet är helt underskattade. Det uppstår en klyfta mellan planerare politiker och engagerade medborgare samtidigt som tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling saknas. I Brunnshögsprojektet har kommunen hittills bjudit in till tio offentliga möten, varav två varit samrådsmöten i enlighet med plan- och bygglagen. Kommunens tjänstemän som arbetar med Brunnshögsprojektet har också blivit inbjudna till, och deltagit i, möten som anordnats av Odarslövs byalag för att diskutera planeringen. Eftersom Brunnshögsplaneringen och dess utbyggnad sträcker sig över lång tid är målsättningen i projektet att ha ett offentligt möte i augusti varje år, där frågor och synpunkter kan föras fram till projektet, och den senaste informationen om vad som händer finns tillgänglig. Dessa möten är tänkta att skapa ett pågående samtal, där nya frågor och synpunkter kring planeringen kan komma fram och engagerade lundabors tankar kan tas tillvara och inspirera planeringen. Under det senaste augustimötet bjöds de närvarande in till att delta i en arbetsgrupp för att titta närmre på just området norr om Brf Djingis Kahn, och den kontakten

4 fortsätter. De närvarande bjöds också in till en workshop för att jobba kreativt med idéer för hur sociala aktiviteter i Brunnshögs offentliga rum kan utvecklas. Workshopen riktar sig i första hand till boende i Östra Torn och Norra Fäladen och går fortfarande bra att anmäla sig till genom att ta kontakt med projektkontoret Lund NE/Brunnshög. Kommunen ger framtidsvandringar genom Brunnshögsområdet där planerna och tankegångarna bakom presenteras i den fysiska miljön och kan diskuteras på plats. Dessa går att beställa via projektets hemsida. I Brunnshögsprojektet är målet att vara tillmötesgående mot engagerade lundabor med förslag på samarbeten. Brunnshögsprojektet har blivit kontaktat av intresserade närboende som kommit med idéer till projekt och aktiviteter. Hittills har det lett till att en stadsodling har etablerats i Brunnshög, och till en planerad workshop kring resiliens. I Brunnshögsprojektet söker vi också aktivt efter samarbetspartners till olika aktiviteter, just nu är målgruppen ungdomar och kultursektorn. Vetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och andra delar av projektet arbetas med genom olika forskningsprojekt. För tillfället samarbetar Brunnshögsprojektet med Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, och Arkitekthögskolan för forskning kring växtlighet, mötesplatser, sol- och vindenergi, konst i den offentliga miljön, och demokratiutveckling. Många examensarbeten och mastersuppsatser har också gjorts om en rad olika ämnen där studenter haft samarbete med Brunnshögsprojektet. Frågor om planeringen av Solbjer, området i södra Brunnshög: Varför planera för så många boende att man skapar både miljöproblem och minskad trivsel? Lund är en stad som växer, och nya bostäder behövs. För att inte staden skall bygga ut över onödigt mycket jordbruksmark vill vi bygga med hög markanvändning. Vår erfarenhet är att det går att kombinera hög markanvändning med trivsel, ett exempel är centrala Lund. Att ha många boende relativt tätt kan minska miljöpåverkan genom exempelvis att infrastrukturen används mer effektivt. Vad var det för fel på tidigare plan? Gällande detaljplan för Solbjer inbegriper inte bostäder utan visar en storskalig bebyggelse av samma typ som Ericsson-området. Kommunens avsikt är nu att skapa en intressant stadsmiljö med blandad användning, tillgång till service och trivsam stadsmiljö för boende på Solbjer och i närliggande områden. Varför kallas möten som detta för samrådsmöten? Kan vi få en lista på vilka förändringar

5 mötena lett till? (Frågan tolkas som att den berör de offentliga möten som anordnats av kommunen och Brunnshögsprojektet, kommunens anm.) I Brunnshögsprojektet har kommunen hittills bjudit in till tio offentliga möten, varav två varit samrådsmöten i enlighet med plan- och bygglagen. Medarbetare i Brunnshögsprojektet har också blivit inbjudna till, och deltagit i, möten som anordnats av Odarslövs byalag för att diskutera planeringen. Eftersom Brunnshögsplaneringen och dess utbyggnad sträcker sig över lång tid är målsättningen i projektet att ha ett offentligt möte i augusti varje år, där frågor och synpunkter kan föras fram till projektet, och den senaste informationen om vad som händer finns tillgänglig. Dessa möten är tänkta att skapa ett pågående samtal, där nya frågor och synpunkter kring planeringen kan komma fram. Utöver dessa regelbundna möten sker samråd kring planerna för området i enlighet med plan- och bygglagen. Sedan programsamrådet för Solbjer 2011 har detaljplanen bearbetats, och vid detaljplanesamrådet för Solbjer kommer alla synpunkter som kom in i programsamrådet redovisas, tillsammans med den nya planen. Samrådsperioden för Solbjers detaljplan sträcker sig mellan 7 januari och 18 februari, och samrådsmötet kommer ske den 22a januari. Mer information finns att hämta via Synpunkter som kommit in kring den fördjupade översiktsplanen för Brunnshögs-området redovisas som bilaga till den utställningshandling som behandlas av byggnadsnämnden i november. Vad vinner man på att flytta bussgatan om det inte blir någon spårväg och vad kostar det? Vad vinner man på att bygga om Neversvägen? Kostnad? Vad kostar det att flytta dammen? Har man tänkt på vilka värden man förlorar? Kostnaderna för utbyggnaden av Brunnshögsområdet bedöms täckas av markförsäljning och andra intäkter till kommunen. För att bygga en bra stadsmiljö behövs en del infrastruktursatsningar, och dessa inryms i hela exploateringen av Brunnshögsområdet. Hur mycket grönytor blir det kvar inom Solbjer? Hela Brunnshögsområdet kommer vara välförsett med grönytor, behoven för de boende bedöms täckas av grönskan som planeras väster om Utmarksvägen. Utöver det planeras för ett stort grönområde öster om Utmarksvägen, ett rekreationsområde för hela Lund. I planeringen av Solbjer finns just nu nästan 10,000 kvm grönyta. Solbjer är ett område som ligger nära två av de planerade hållplatserna, och det bör tas tillvara genom att ha bostäder i närheten av dessa. Att ha nära till hållplatser gör att boende är mer benägna att använda kollektivtrafik istället för bil, vilket är ett av målen med Brunnshög. Varför flytta den flitigt använda hållplatsen "Höjdpunkten"? Kostnad?

6 Hållplatsen Höjdpunkten är inte tänkt att flyttas utan att finnas kvar som en spårvägshållplats. Eftersom bussar inte skall köra på spårvägens gata kommer dock busshållplatsen ligga någon annanstans i närheten.

7 Hur ska cyklister ta sig till Ideon? En cykelbana längs Sölvegatan kommer vara det genaste alternativet i framtiden som planen ser ut nu. De föreliggande planerna för tanken till kalhyggen där mycket förstörs av rent och skärt vinstintresse. Inga hänsyn tas till naturvärden. Brunnshögsområdet består idag främst av jordbruksmark och hårdgjorda parkeringsytor. I Solbjer finns också en mindre park. Naturvärdena anses därför idag begränsade, och när ny grönstruktur anläggs kan nya naturvärden skapas. Jag undrar hur Lunds kommun hanterar Peak oil och hur dyrare olja påverkar till exempel livsmedelsförsörjningen för kommuninnevånarna framöver? Finns inte Peak oil på agendan idag så hoppas jag att min fråga och bifogad info kan inspirera! Expansionen åt nordost med Brunnshög/Lund NE ökar frågans aktualitet. Brunnshögsprojektet planeras inom de ekonomiska och politiska ramar, och dominerande synsätt, som finns i det svenska samhället idag. Ambitionen med projektet är dock att tänja på gränserna så att området blir ett föredöme för hållbar stadsplanering. Här är tankar om robusthet och resiliens, vilket starkt anknyter till peak-oilproblematiken, viktiga. I Brunnshögsprojektet undersöks möjligheten att en del av området kan fungera som en modern ekoby i stadsnära miljö, för att sätta robusthet på agendan. Vi hoppas också kunna vidareutveckla våra tankar kring resiliens genom en workshop under 2013, tillsammans med lundabor som är intresserade av frågan. Lund

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent!

Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent! Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent! Text: Eva-Lena Rådberg Omslagsfoto: Thinkstock Naturskyddsföreningen maj 2014 2 Rädda åkermarken innan det är för sent! Klimatförändringar och en växande

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

LUND NE/ BRUNNSHÖG VISION OCH MÅL

LUND NE/ BRUNNSHÖG VISION OCH MÅL LUND NE/ BRUNNSHÖG VISION OCH MÅL ESS S ve n sh ö g n sväge Ladugårdsmarken Science Village E22 Klosterängshöjden Norra Gränsvägen Od Norra Fäladen ar g evä Bygatorna Solbjer ersv Sölvegatan spårväg 2015

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen Rapport 2013:113, Version 1.0 Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen Uthållig kommun etapp 3 Dokumentinformation Titel: Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen erfarenheter

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommunens

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Dokumenttyp Program Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Beslutsdatum 2015-06-11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2020 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Version

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer