Kommunrevisorerna granskar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisorerna granskar"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av inköpsprocessen ABCD

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Avgränsning Genomförande Revisionskriterier Vad rör i huvudsak kommunens inköp? Hur är inköpsprocessen organiserad? Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer?10 7 Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Finns rutiner för reklamationer? Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Attesteras utbetalningar till leverantörer? Granskning av inköpsprocessen 2

3 Sammanfattande bedömning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska inköpsprocessen inom tekniska nämnden. Nedan redogörs sammanfattningsvis för våra iakttagelser i samband med granskningen och rekommendationer i förbättringshänseende. Vad rör i huvudsak kommunens inköp? De största inköpen från tekniska nämndens verksamheter sker från företag inom bygg-, anläggnings- och entreprenadbranschen, fastighets-, el-, transport- och IT-branschen samt från bolagen inom Umeå kommunkoncern. Hur är inköpsprocessen organiserad? Upphandlingsbyrån är en central enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga. Personalens behörighet att göra inköp anges i befattningsbeskrivningar. Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Verksamheterna inom tekniska nämnden följer kommunens gemensamma Inköps och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern, antagen av kommunfullmäktige Utredningar görs vid misstanke om bristande efterlevnad av policyn. Personal som är involverade i inköp påminns kontinuerligt om sitt ansvar enligt inköpspolicyn. Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Verksamheterna kopplade till tekniska nämnden använder en Attestförteckning med beställningsreferenser. Attestförteckningen/flödet finns inbyggt i systemet för leverantörsfakturahantering, Palette. Alla fakturor ska attesteras av minst två personer (mottagningsattest och beslutsattest) innan betalning kan ske. En inbyggd spärr i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette säkerställer att inköp attesteras utifrån gällande attestflöde. Beställning av förändringar i attestförteckningen/ attestflödet kommer till medarbetare inom leverantörsreskontran från tekniska nämndens verksamheter. Det brister ibland från verksamhetens sida när det gäller att lämna in tillfälliga attestordningar till ekonomiavdelningen. Vi rekommenderar att verksamheten säkerställer att aktuella attestförteckningar finns hos ekonomiavdelningen. Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? I samband med granskningen har vi stickprovsvis tagit del av avtal med leverantörer. Vissa avtal finns tillgängliga inom kommunens avtalsdatabas, andra avtal finns hos tjänstemän inom verksamheten. Kommunens avtalsdatabas är följaktligen inte helt uppdaterad. Ett antal förbättringspunkter har noterats vad gäller attestanters kontroll av att inköp görs i enlighet med avtal. Främst gäller noteringarna att mottagningsattest och kontering ibland Granskning av inköpsprocessen 3

4 görs av ekonomiavdelningen, inte verksamhetspersonal. Vidare har mottagningsattest ägt rum utan att ett gällande avtal med leverantören finns samt utan tillgång till fullständiga uppgifter från leverantören, såsom objektsbeskrivning och fakturaspecifikation. Utifrån internkontrollsynpunkt bedömer vi det positivt att chefer gör stickprovskontroll av överensstämmelse mellan inköpsfaktura och avtal. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att avtalsdatabasen hålls uppdaterad. Vi rekommenderar att mottagningsattest görs av personer med insyn i affären och goda förutsättningar för att kunna stämma av inköpsfaktura mot avtal. Funktionen mottagningsattest bör säkerställa att inköp görs från leverantörer med gällande avtal samt att fullständiga uppgifter och underlag från leverantör har inkommit som grundar fakturor. Vi rekommenderar att rutinen med stickprovskontroll av att verksamheternas inköp efterlever avtal formaliseras. Utförda stickprovskontroller bör dokumenteras. Vidare rekommenderar vi att tekniska nämnden inför en särskild funktion som kontrollerar att inköp motsvarar avtal. Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Personal med funktionen mottagningsattest gör mottagningskontroll. Vid entreprenader görs besiktning för att säkerställa att fullgod leverans har skett. Det förekommer att besiktningsprotokoll inte har färdigställts för attesterade inköp av entreprenadarbeten. Det är viktigt att ansvariga för mottagningsattest är medvetna om sitt ansvar att kontrollera leveranser mot avtal innan inköpet attesteras. Som ett led i fastighetskontorets arbete med att stärka uppföljning och kontroll under 2013 har externa konsulter utfört revision av en utvald leverantör. Revisionen bedömde bland annat hur väl leveranser överensstämmer med avtal. Mottagningskontroll bör säkerställa att leveranser har besiktats med godkänt resultat innan fakturor för leveransen attesteras. Besiktningar bör dokumenteras i protokoll. Vi rekommenderar att arbetet med revision av leverantörers efterlevnad av avtal utökas och blir varaktigt. Finns rutiner för reklamationer? Tjänstemän med mottagningsattest påtalar avvikelser mellan leverans av vara/tjänst och avtal till leverantören för åtgärd. Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Verksamhetens ekonomihandbok ger ledning i hur inköp ska konteras. Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Olika personer inom ekonomiavdelningen och inom verksamheten kan lägga upp leverantörer eller betalningsmottagare. Ingen attest sker när leverantörsuppgifter ändras eller vid nyupplägg av leverantörer/ betalningsmottagare. Vi rekommenderar att en rutin införs som innebär att ändringar och nyupplägg av leverantörer och betalningsmottagare attesteras. Granskning av inköpsprocessen 4

5 Attesteras utbetalningar till leverantörer? Två personer inom ekonomiavdelningen har behörighet att upprätta en betalningsfil som skickas till Banggirocentralen där betalningen verkställs. Ingen attest sker av utbetalningen. När en kontroll saknas över att korrekta uppgifter läggs upp avseende leverantörer och betalningsmottagare, föreligger en ökad risk för att betalningar till felaktiga mottagare genomförs. Kontroll av utbetalningar blir därmed viktig, men saknas i dagsläget. Utbetalningsfiler bör systematiskt kontrolleras med avseende på rimlighet och attesteras. Granskning av inköpsprocessen 5

6 1 Inledning De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har i revisionsplanen för 2012 beslutat att granska inköpsprocessen i kommunen. 1.1 Bakgrund Revisorerna ska granska om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att fullmäktiges beslut har iakttagits samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen syftar till att skapa rutiner så att styrelsen kan säkerställa att verksamheten styrs mot de mål som fullmäktige har fastställt. Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken styrelse och personal skaffar sig rimlig säkerhet för att verksamhetens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten. Intern kontroll främjas av om en befattningshavare inte ensam handlägger en transaktion genom hela behandlingskedjan. Revisionen bedömer att inköpsprocessen är en väsentlig del av intern kontroll. Kommunen gör inköp för betydande summor årligen. Det är viktigt att inköp görs inom ramen för verksamheten, att inköp beslutas av behörig instans, att inköp görs i enlighet med förekommande avtal med leverantörer, att varor mottagningskontrolleras för att säkerställa rätt vara, kvantitet och kvalitet, att rutiner för reklamationer finns, att riktlinjer finns för kontering av inköp avseende vad som anses vara kostnad respektive tillgång samt vilken verksamhet som ska belastas av inköp och att nyupplägg eller ändringar av leverantörsuppgifter attesteras. 1.2 Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma om inköpsprocessen fungerar tillfredställande med avseende på intern kontroll. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor Vad rör i huvudsak kommunens inköp? Hur är inköpsprocessen organiserad? Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Finns rutiner för reklamationer? Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Attesteras utbetalningar till leverantörer? Granskning av inköpsprocessen 6

7 1.3 Avgränsning Granskningen avser Tekniska nämnden. 1.4 Genomförande Projektet har genomförts genom: Upprättande av projektplan och förankring av projektet. Dokumentstudier av styrdokument och riktlinjer etc. Stickprov bland inköpsrelaterade underlag. Intervjuer med berörda tjänstemän. Intervjuer har skett med Anna Lundberg, processledare Ekonomi och Håkan Sjögren, Ekonomichef Samhällsbyggnad och Stödfunktioner. Upplysningar har inhämtats från Umeå kommuns Upphandlingsbyrå samt från medarbetare inom verksamheterna Gator och Parker och Fastighet. Anders Karlsson, bygg- och fastighetsteknikchef och Anna Lundberg, processledare ekonomi har saklighetskontrollerat berörda delar av rapporten. Projektet har genomförts av personal vid KPMG:s kontor i Umeå, Helen Sundström Hetta och Anna Nordlöf. 1.5 Revisionskriterier Leverantörsfunktionen är parallellt med lönefunktionen den del av administrationen i en organisation där majoriteten av alla medel betalas ut. Det är i detta sammanhang viktigt att kunna säkerställa att: Inköp sker i enlighet med förekommande avtal med leverantörer. Betalning sker till rätt mottagare. Rätt person av rätt anledning utför rätt åtgärder i leverantörsfunktionen. Om systemet inte styrs av korrekt angivna parametrar, bemannas behörighetsmässigt i förhållande till befogenheter och ansvar samt vårdas vad gäller fasta registreringsuppgifter, finns risk för att betalning inte går till rätt betalningsmottagare. För att efterlevnad av LOU skall säkerställas krävs att uppföljning sker av fakturor mot ingångna avtal. Granskning av inköpsprocessen 7

8 2 Vad rör i huvudsak kommunens inköp? I samband med granskningen har vi getts tillgång till listor med de beloppsmässigt största leverantörerna under 2012 för verksamheterna inom tekniska nämnden. De trettio beloppsmässigt största inköpen har skett från leverantörerna i tabellen nedan: Leverantörsnamn Antal fakturor Totalbelopp REKAB ENTREPRENAD AB NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Umeå Energi AB ( ) Bostaden Lokalen AB NCC ROADS AB SIEMENS AB UMEÅ ENTREPRENAD AB Svevia AB PEAB SVERIGE AB ( ) Lönnbacken Fastigheter i Umeå AB ( ) Trafikverket ( ) Bostaden i Umeå AB ( ) Gjersvold Trädgård & Mark AB NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Umeå Taxi BC AB ATEA ( ) SKANSKA SVERIGE AB ( ) Hemsö Umedalenfastigheter AB ( ) Umeå Energi Elnät AB VÄNNÄSBYGGARNA Umeå Vatten & Avfall AB ( ) FAST.PROFFSEN NORDLANDER & FESSE ( ) Bilfrakt Bothnia AB ( ) VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ( ) DELTA EL & TELE AB Umeå Energi AB ( ) SVENSK MARKSERVICE FT AB QUADRO ENTREPRENAD AB Ramböll Sverige AB Bilfrakt Bothnia AB ( ) Granskning av inköpsprocessen 8

9 3 Hur är inköpsprocessen organiserad? Under ett år köper Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 1,4 miljarder kronor. Upphandlingsbyrån är en central enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga. 1 Personalens behörighet att göra inköp anges i befattningsbeskrivningar. Beställaren sammanfaller normalt med funktionen mottagningsattest. Inköpet godkänns därefter genom beslutsattest av minst en överordnad verksamhetsansvarig, beroende på storleken på fakturan. 4 Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Verksamheterna inom tekniska nämnden följer kommunens gemensamma Inköps och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern, antagen av kommunfullmäktige I policyn framgår: Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för att: - personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden har nödvändig kunskap om gällande lagstiftning, policys och regler - verksamheterna medverkar i och verkar för samordnad upphandling - verksamheterna utser kontaktperson som ansvarar för informationsutbyte mellan verksamheten och upphandlingsbyrån - verksamheterna använder de gemensamma ramavtalen - aktivt bidra till uppföljning och utvärdering av ingångna avtal. I detta ingår även uppföljning och utvärdering av sociala och etiska krav, samt ställda hållbarhetsoch miljökrav. Vid misstanke om att personal agerat otillbörligt i förhållande till inköpspolicyn gör personer inom fastighetskontorets ledningsgrupp en utredning om hur det förhåller sig. Misstanke om olämpligt beteende kan grundas på rykten eller egna observationer. Exempel kan vara tveksamma resor av privat natur eller byggprojekt på egen bostad. För att säkerställa att inköpspolicyn efterlevs påminns involverade i inköp om sitt ansvar enligt policyn. Medarbetarna har också delgetts information utifrån Sveriges kommuner och Landstings Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, som ger en förklaring till lagens syn på mut- och jävsituationer. I vissa avseenden uppfattas kommunens riktlinjer vad gäller inköp som alltför strikta. I syfte att undvika situationen att en representant från kommunen mottar något från en leverantör, har tjänstemän svårligen kunnat delta i olika typer av seminarier och informationsträffar där någon form av förtäring bjuds. Därigenom menar man att 1 Umeå kommuns hemsida, hämtat på adressen Granskning av inköpsprocessen 9

10 kontakten med marknaden och viktig benchmarking med andra kollegor och aktörer begränsas. 5 Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Verksamheterna kopplade till tekniska nämnden använder en Attestförteckning med beställningsreferenser. Attestförteckningen/flödet finns inbyggt i systemet för leverantörsfakturahantering, Palette. Beställning av förändringar i attestförteckningen/ attestflödet kommer till medarbetare inom leverantörsreskontran från ekonomer inom tekniska nämndens verksamheter. Oftast skickas begäran om förändring via e-post. Enligt uppgift brukar ekonomichefen se över och godkänna matrisen över attestflöden några gånger per år. Enligt uppgift från Fastighetskontoret är det ledningsgruppen som beslutar om vilka personer som ska ingå i attestflödet. Strävan är att fördela beslutsattestfunktioner så jämt som möjligt mellan olika chefer, för att jämna ut den administrativa belastningen. Alla fakturor ska attesteras av minst två personer (mottagningsattest och beslutsattest) innan betalning kan ske. En inbyggd spärr i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette säkerställer att minst två personer har attesterat inköp utifrån gällande attestflöde. Vid inköp som överstiger 100 tkr plus moms kräver systemet att minst två användare med beslutsattestbehörighet attesterar. Fakturor som överstiger 100 tkr kontrolleras av personal inom ekonomiavdelningen med avseende på rätt attest, belopp och förfallodatum, innan de skickar fakturan till betalning. 6 Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? I samband med granskningen har vi med hjälp av ekonomiavdelningen fått fram listor som visar totalbelopp som har köpts in från leverantörer under Listorna har sorterats i storleksordning. Utifrån listorna har vi valt ut ett antal fakturor och noterat vilka personer som har attesterat dem. Vi har träffat ett urval av personer bland dem som har attesterat fakturorna för att undersöka hur de uppfattar sin attestfunktion och vilka rutiner som följs i samband med attest av fakturor. I tabellen nedan framgår granskade fakturor: Granskning av inköpsprocessen 10

11 Nr Leverantör Fakturabelopp, kr (inkl moms) Vad avser fakturan? 1 NCC Slitlager NCC Slitlager NCC Ombyggnad Broparken 4 NCC Stråket etapp 2 5 Cramo Hyra moduler/ inventarier 6 Cramo Hyra moduler/ inventarier 7 Balticgruppen Hyra 8 Siemens EPC Umeå kommun enl. spec. 9 Siemens EPC H2-Umeå kommun enl. spec. Specifikation saknas! 10 Rekab Tegs äldrecentra 11 Rekab Tegs äldrecentra 12 Balticgruppen Hyra 13 Nordströms el Div. elartiklar 14 Nordströms el Leverans och installation av ny grind 15 Bravida Kolbäcksskolan 16 Bravida Stöcksjö förskola 17 NVS Kylkullvert Umeå arena 18 NVS Ombyggnation dagiset Klumpen 19 Fastighetsproffsen Nordlander & Fessé 20 Fastighetsproffsen Nordlander & Fessé Driftavtal Driftavtal Bland personer med mottagningsattesträtt är uppfattningen att det är deras ansvar att kontrollera att rätt vara/tjänst har levererats samt att följa upp att fakturan stämmer mot underliggande avtal. Inom fastighetskontoret fungerar många gånger bygg- och fastighetsteknikchef som beslutsattestant. Chefen förlitar sig på att den person som gör mottagningsattest har kontrollerat att inköpet stämmer mot avtal. Chefen gör emellertid egna stickprovskontroller för att säkerställa att inköp görs i enlighet med avtal. Dessa stickprovskontroller dokumenteras inte. Granskning av inköpsprocessen 11

12 När det gäller huruvida verksamheten säkerställer att inköp sker i enlighet med förekommande avtal har vi följande noteringar och rekommendationer: Notering I samband med granskningen har vi stickprovsvis tagit del av avtal med leverantörer. Vissa avtal finns tillgängliga på kommunens avtalsdatabas över upphandlade avtal, andra avtal finns hos tjänstemän inom verksamheten. Kommunens avtalsdatabas är följaktligen inte helt uppdaterad. Tjänstefaktura (nr två) förekommer där berört objekt inte framgår. Vid mottagningsattest har fakturans delbelopp avstämts mot prislista, för att härleda till vilket objekt inköpet hör. Hyresfaktura (nr fem) avviker ca 3 tkr mot vad som ska faktureras enligt underliggande avtal. Personal gör ibland rimlighetsbedömning av fakturabelopp när det rör upprepade rutininköp från leverantörer, t ex för hyror. Fakturor (nr åtta och nio) finns där personal med mottagningsattest inte är adekvat för denna funktion, eftersom de inte är inblandade i affären eller förfogar över avtal att stämma av inköpet mot. För faktura nummer sex, sju och tolv har personal på leverantörsreskontran /ekonomiavdelningen gjort mottagningsattest. Ekonomiavdelningen har vid upprepade tillfällen påtalat till verksamhetsansvariga att ekonomiavdelningen inte har den kunskap eller formell funktion som krävs för att göra mottagningsattest. För faktura nummer nio finns inte den fakturaspecifikation som hänvisas till inskannad och bilagd med fakturan. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att avtalsdatabasen hålls uppdaterad. Vi rekommenderar att funktionen mottagningsattest säkerställer att en tillräckligt specificerad leverantörsfaktura erhålls från leverantören, för att avstämning av inköpet ska kunna ske mot avtal. Vid mottagningsattest bör uppmärksammas när fakturabelopp avviker från avtalet. Differensen bör påtalas till leverantör och redas ut innan inköpet godkänns. Vi rekommenderar att mottagningsattest görs av personer med insyn i affären och goda förutsättningar för att kunna stämma av inköpsfaktura mot avtal. Vi rekommenderar att attestflödet ses över och korrigeras vad gäller mottagningsattest. Behörig beställare med anknytning till inköpet och inte ekonomiavdelningens personal bör ha funktionen mottagningsattest. Vi rekommenderar att alla specifikationer och bilagor till en faktura skannas in. Avsaknad av bilagor som hänvisas till bör efterlysas hos leverantören. Granskning av inköpsprocessen 12

13 Notering För faktura nummer 17 har en ersättare varit inblandad i attestkedjan av fakturan då ordinarie attestant var på semester. Det brister ibland från verksamhetens sida i att lämna in tillfälliga attestordningar till ekonomiavdelningen. Faktura 17 har fakturadatum i juni Enligt kommunens Upphandlingsbyrå saknades avtal med leverantören från april 2012 till 1 januari Vi rekommenderar att verksamheten säkerställer att aktuella attestförteckningar finns ekonomiavdelningen tillhanda. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att inköp görs från leverantörer med gällande avtal. För faktura 14, 19 och 20 har personal från ekonomiavdelningen konterat fakturan. Vi rekommenderar att fakturor konteras av beställare/ ansvariga för inköpen i verksamheten och inte ekonomiavdelningen. Utifrån internkontrollsynpunkt bedömer vi det positivt att chefer gör stickprovskontroll av överensstämmelse mellan inköpsfaktura och avtal. Vi rekommenderar att rutinen med stickprovskontroll av att verksamheternas inköp efterlever avtal formaliseras. Utförda stickprovskontroller bör dokumenteras. Vidare rekommenderar vi att tekniska nämnden inför en särskild funktion som kontrollerar att inköp motsvarar avtal. 7 Sker mottagningskontroll av inköpta varor? I granskningen har framkommit att personal med funktionen mottagningsattest gör mottagningskontroll. Vid entreprenader görs besiktning för att säkerställa att fullgod leverans har skett. Enligt uppgift dokumenteras besiktningar i protokoll av tjänsteman med mottagningsattest. I samband med granskningen hade inte besiktningsprotokoll färdigställts för utvalda attesterade inköp av entreprenadarbeten, på grund av tidsbrist. Under 2013 har fastighetskontoret fokuserat på att stärka uppföljning och kontroll inom verksamheten. Ett led i arbetet har varit att med hjälp av externa konsulter utföra revision av en utvald leverantör, där bedömning görs av bland annat hur väl leveranser överensstämmer med avtal. Genomförd revision har visat på att en del avvikelser mot avtal förekommer. Synpunkterna har kommunicerats till leverantören. Granskning av inköpsprocessen 13

14 Fastighetskontoret har blivit medlem i HBV 2 (Handelns byggvaror), som bland annat gör egna upphandlingar. En del inköpsfakturor är omfattande, detaljerade och problematiska att stämma av mot avtal. Rimlighetsbedömning och stickprovsvis kontroll tillämpas då för att säkerställa avtals efterlevnad. Kommentar/rekommendation Mottagningskontroll bör säkerställa att leveranser har besiktats med godkänt resultat innan fakturor för leveransen attesteras. Besiktningar bör dokumenteras i protokoll. Det är viktigt att ansvariga för mottagningsattest är medvetna om sitt ansvar att kontrollera leveranser mot avtal innan inköpet attesteras. Vi rekommenderar att arbetet med revision av leverantörers efterlevnad av avtal utökas och blir varaktigt. 8 Finns rutiner för reklamationer? Enligt tjänstemän med mottagningsattest påtalas eventuella avvikelser mellan leverans av vara/tjänst och avtal till leverantören för åtgärd. Fastighetskontoret strävar efter kontinuerlig bevakning av att leverantörsfakturor följer avtal. Avvikelser meddelas leverantörer och kan resultera i t ex kreditfakturor eller att ytterligare underlag såsom tidredovisning kompletteras från leverantören för att inköpet ska godkännas. 9 Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Följande utdrag ur verksamhetens ekonomihandbok har erhållits från ekonomiavdelningen: Definition investering Med en investering avses anskaffning av en anläggningstillgång. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Om anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp och den bedömda nyttjandeperioden uppgår till tre år eller mer, ska anskaffningen alltid klassificeras som en anläggningstillgång. Anskaffningen får inte klassificeras som en anläggningstillgång om värdet understiger ett prisbasbelopp, oavsett bedömd nyttjandeperiod. Förstagångsanskaffningar av grupp av inventarier/utrustning ska betraktas som investering, om livslängden uppgår till tre år, även om beloppsgränsen underskrids för enskilda objekt. 2 HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Mer information finns på hemsida med adressen Granskning av inköpsprocessen 14

15 10 Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Olika personer inom ekonomiavdelningen och inom verksamheten kan lägga upp leverantörer eller betalningsmottagare. Ingen attest sker när leverantörsuppgifter ändras eller vid nyupplägg av leverantörer/ betalningsmottagare. Vi rekommenderar att en rutin införs som innebär att ändringar och nyupplägg av leverantörer och betalningsmottagare attesteras. 11 Attesteras utbetalningar till leverantörer? Först när fakturor har attesterats enligt det inbyggda flödet i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette kan de skickas till betalning. Två personer inom ekonomiavdelningen har behörighet att upprätta en betalningsfil som skickas till Bankgirocentralen (BGC) där betalningen verkställs. Ingen attest sker av utbetalningen. Kommentar När en kontroll saknas över att korrekta uppgifter läggs upp avseende leverantörer och betalningsmottagare, föreligger en ökad risk för att betalningar till felaktiga mottagare genomförs. Kontroll av utbetalningar blir därmed viktig, men saknas i dagsläget. Utbetalningsfiler bör systematiskt kontrolleras med avseende på rimlighet och attesteras. Umeå, dag som ovan Helen Sundström Hetta Anna Nordlöf Granskning av inköpsprocessen 15

ABCD. Granskning av inköpsprocessen Rapport. Sorsele kommun. Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13

ABCD. Granskning av inköpsprocessen Rapport. Sorsele kommun. Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13 ABCD Sorsele kommun Granskning av inköpsprocessen Rapport Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13 ABCD Sorsele kommun Granskning av inköpsprocessen Rapport 2013-03-12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av inköpsrutiner

Granskning av inköpsrutiner KPMG Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Granskningens syfte 1 1.2 Granskningsmetoder 1 2. Sammanfattning 1 3. Styrning och kontroll 2 3.1 Inköpspolicy 2 3.2 Inköpsgrupp 2 3.3 Reglementen 3 4. Resultat

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Administrativa rutiner inom räddningstjänsten. Miljö- och byggnadsnämnden

Administrativa rutiner inom räddningstjänsten. Miljö- och byggnadsnämnden Revisionsrapport Administrativa rutiner inom räddningstjänsten Miljö- och byggnadsnämnden Lomma kommun November 2006 NN, auktoriserad och certifierad kommunal revisor NN, revisionskonsult NN, certifierad

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Handläggare: Louise Skantze 1 (2) PAN 2015-09-17 P 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 PaN A1411-00276-55 Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Ärendet Patientnämnden utser varje

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer