Kommunrevisorerna granskar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisorerna granskar"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av inköpsprocessen ABCD

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Avgränsning Genomförande Revisionskriterier Vad rör i huvudsak kommunens inköp? Hur är inköpsprocessen organiserad? Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer?10 7 Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Finns rutiner för reklamationer? Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Attesteras utbetalningar till leverantörer? Granskning av inköpsprocessen 2

3 Sammanfattande bedömning KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska inköpsprocessen inom tekniska nämnden. Nedan redogörs sammanfattningsvis för våra iakttagelser i samband med granskningen och rekommendationer i förbättringshänseende. Vad rör i huvudsak kommunens inköp? De största inköpen från tekniska nämndens verksamheter sker från företag inom bygg-, anläggnings- och entreprenadbranschen, fastighets-, el-, transport- och IT-branschen samt från bolagen inom Umeå kommunkoncern. Hur är inköpsprocessen organiserad? Upphandlingsbyrån är en central enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga. Personalens behörighet att göra inköp anges i befattningsbeskrivningar. Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Verksamheterna inom tekniska nämnden följer kommunens gemensamma Inköps och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern, antagen av kommunfullmäktige Utredningar görs vid misstanke om bristande efterlevnad av policyn. Personal som är involverade i inköp påminns kontinuerligt om sitt ansvar enligt inköpspolicyn. Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Verksamheterna kopplade till tekniska nämnden använder en Attestförteckning med beställningsreferenser. Attestförteckningen/flödet finns inbyggt i systemet för leverantörsfakturahantering, Palette. Alla fakturor ska attesteras av minst två personer (mottagningsattest och beslutsattest) innan betalning kan ske. En inbyggd spärr i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette säkerställer att inköp attesteras utifrån gällande attestflöde. Beställning av förändringar i attestförteckningen/ attestflödet kommer till medarbetare inom leverantörsreskontran från tekniska nämndens verksamheter. Det brister ibland från verksamhetens sida när det gäller att lämna in tillfälliga attestordningar till ekonomiavdelningen. Vi rekommenderar att verksamheten säkerställer att aktuella attestförteckningar finns hos ekonomiavdelningen. Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? I samband med granskningen har vi stickprovsvis tagit del av avtal med leverantörer. Vissa avtal finns tillgängliga inom kommunens avtalsdatabas, andra avtal finns hos tjänstemän inom verksamheten. Kommunens avtalsdatabas är följaktligen inte helt uppdaterad. Ett antal förbättringspunkter har noterats vad gäller attestanters kontroll av att inköp görs i enlighet med avtal. Främst gäller noteringarna att mottagningsattest och kontering ibland Granskning av inköpsprocessen 3

4 görs av ekonomiavdelningen, inte verksamhetspersonal. Vidare har mottagningsattest ägt rum utan att ett gällande avtal med leverantören finns samt utan tillgång till fullständiga uppgifter från leverantören, såsom objektsbeskrivning och fakturaspecifikation. Utifrån internkontrollsynpunkt bedömer vi det positivt att chefer gör stickprovskontroll av överensstämmelse mellan inköpsfaktura och avtal. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att avtalsdatabasen hålls uppdaterad. Vi rekommenderar att mottagningsattest görs av personer med insyn i affären och goda förutsättningar för att kunna stämma av inköpsfaktura mot avtal. Funktionen mottagningsattest bör säkerställa att inköp görs från leverantörer med gällande avtal samt att fullständiga uppgifter och underlag från leverantör har inkommit som grundar fakturor. Vi rekommenderar att rutinen med stickprovskontroll av att verksamheternas inköp efterlever avtal formaliseras. Utförda stickprovskontroller bör dokumenteras. Vidare rekommenderar vi att tekniska nämnden inför en särskild funktion som kontrollerar att inköp motsvarar avtal. Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Personal med funktionen mottagningsattest gör mottagningskontroll. Vid entreprenader görs besiktning för att säkerställa att fullgod leverans har skett. Det förekommer att besiktningsprotokoll inte har färdigställts för attesterade inköp av entreprenadarbeten. Det är viktigt att ansvariga för mottagningsattest är medvetna om sitt ansvar att kontrollera leveranser mot avtal innan inköpet attesteras. Som ett led i fastighetskontorets arbete med att stärka uppföljning och kontroll under 2013 har externa konsulter utfört revision av en utvald leverantör. Revisionen bedömde bland annat hur väl leveranser överensstämmer med avtal. Mottagningskontroll bör säkerställa att leveranser har besiktats med godkänt resultat innan fakturor för leveransen attesteras. Besiktningar bör dokumenteras i protokoll. Vi rekommenderar att arbetet med revision av leverantörers efterlevnad av avtal utökas och blir varaktigt. Finns rutiner för reklamationer? Tjänstemän med mottagningsattest påtalar avvikelser mellan leverans av vara/tjänst och avtal till leverantören för åtgärd. Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Verksamhetens ekonomihandbok ger ledning i hur inköp ska konteras. Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Olika personer inom ekonomiavdelningen och inom verksamheten kan lägga upp leverantörer eller betalningsmottagare. Ingen attest sker när leverantörsuppgifter ändras eller vid nyupplägg av leverantörer/ betalningsmottagare. Vi rekommenderar att en rutin införs som innebär att ändringar och nyupplägg av leverantörer och betalningsmottagare attesteras. Granskning av inköpsprocessen 4

5 Attesteras utbetalningar till leverantörer? Två personer inom ekonomiavdelningen har behörighet att upprätta en betalningsfil som skickas till Banggirocentralen där betalningen verkställs. Ingen attest sker av utbetalningen. När en kontroll saknas över att korrekta uppgifter läggs upp avseende leverantörer och betalningsmottagare, föreligger en ökad risk för att betalningar till felaktiga mottagare genomförs. Kontroll av utbetalningar blir därmed viktig, men saknas i dagsläget. Utbetalningsfiler bör systematiskt kontrolleras med avseende på rimlighet och attesteras. Granskning av inköpsprocessen 5

6 1 Inledning De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har i revisionsplanen för 2012 beslutat att granska inköpsprocessen i kommunen. 1.1 Bakgrund Revisorerna ska granska om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att fullmäktiges beslut har iakttagits samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen syftar till att skapa rutiner så att styrelsen kan säkerställa att verksamheten styrs mot de mål som fullmäktige har fastställt. Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken styrelse och personal skaffar sig rimlig säkerhet för att verksamhetens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten. Intern kontroll främjas av om en befattningshavare inte ensam handlägger en transaktion genom hela behandlingskedjan. Revisionen bedömer att inköpsprocessen är en väsentlig del av intern kontroll. Kommunen gör inköp för betydande summor årligen. Det är viktigt att inköp görs inom ramen för verksamheten, att inköp beslutas av behörig instans, att inköp görs i enlighet med förekommande avtal med leverantörer, att varor mottagningskontrolleras för att säkerställa rätt vara, kvantitet och kvalitet, att rutiner för reklamationer finns, att riktlinjer finns för kontering av inköp avseende vad som anses vara kostnad respektive tillgång samt vilken verksamhet som ska belastas av inköp och att nyupplägg eller ändringar av leverantörsuppgifter attesteras. 1.2 Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma om inköpsprocessen fungerar tillfredställande med avseende på intern kontroll. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor Vad rör i huvudsak kommunens inköp? Hur är inköpsprocessen organiserad? Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? Sker mottagningskontroll av inköpta varor? Finns rutiner för reklamationer? Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Attesteras utbetalningar till leverantörer? Granskning av inköpsprocessen 6

7 1.3 Avgränsning Granskningen avser Tekniska nämnden. 1.4 Genomförande Projektet har genomförts genom: Upprättande av projektplan och förankring av projektet. Dokumentstudier av styrdokument och riktlinjer etc. Stickprov bland inköpsrelaterade underlag. Intervjuer med berörda tjänstemän. Intervjuer har skett med Anna Lundberg, processledare Ekonomi och Håkan Sjögren, Ekonomichef Samhällsbyggnad och Stödfunktioner. Upplysningar har inhämtats från Umeå kommuns Upphandlingsbyrå samt från medarbetare inom verksamheterna Gator och Parker och Fastighet. Anders Karlsson, bygg- och fastighetsteknikchef och Anna Lundberg, processledare ekonomi har saklighetskontrollerat berörda delar av rapporten. Projektet har genomförts av personal vid KPMG:s kontor i Umeå, Helen Sundström Hetta och Anna Nordlöf. 1.5 Revisionskriterier Leverantörsfunktionen är parallellt med lönefunktionen den del av administrationen i en organisation där majoriteten av alla medel betalas ut. Det är i detta sammanhang viktigt att kunna säkerställa att: Inköp sker i enlighet med förekommande avtal med leverantörer. Betalning sker till rätt mottagare. Rätt person av rätt anledning utför rätt åtgärder i leverantörsfunktionen. Om systemet inte styrs av korrekt angivna parametrar, bemannas behörighetsmässigt i förhållande till befogenheter och ansvar samt vårdas vad gäller fasta registreringsuppgifter, finns risk för att betalning inte går till rätt betalningsmottagare. För att efterlevnad av LOU skall säkerställas krävs att uppföljning sker av fakturor mot ingångna avtal. Granskning av inköpsprocessen 7

8 2 Vad rör i huvudsak kommunens inköp? I samband med granskningen har vi getts tillgång till listor med de beloppsmässigt största leverantörerna under 2012 för verksamheterna inom tekniska nämnden. De trettio beloppsmässigt största inköpen har skett från leverantörerna i tabellen nedan: Leverantörsnamn Antal fakturor Totalbelopp REKAB ENTREPRENAD AB NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Umeå Energi AB ( ) Bostaden Lokalen AB NCC ROADS AB SIEMENS AB UMEÅ ENTREPRENAD AB Svevia AB PEAB SVERIGE AB ( ) Lönnbacken Fastigheter i Umeå AB ( ) Trafikverket ( ) Bostaden i Umeå AB ( ) Gjersvold Trädgård & Mark AB NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Umeå Taxi BC AB ATEA ( ) SKANSKA SVERIGE AB ( ) Hemsö Umedalenfastigheter AB ( ) Umeå Energi Elnät AB VÄNNÄSBYGGARNA Umeå Vatten & Avfall AB ( ) FAST.PROFFSEN NORDLANDER & FESSE ( ) Bilfrakt Bothnia AB ( ) VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING ( ) DELTA EL & TELE AB Umeå Energi AB ( ) SVENSK MARKSERVICE FT AB QUADRO ENTREPRENAD AB Ramböll Sverige AB Bilfrakt Bothnia AB ( ) Granskning av inköpsprocessen 8

9 3 Hur är inköpsprocessen organiserad? Under ett år köper Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 1,4 miljarder kronor. Upphandlingsbyrån är en central enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga. 1 Personalens behörighet att göra inköp anges i befattningsbeskrivningar. Beställaren sammanfaller normalt med funktionen mottagningsattest. Inköpet godkänns därefter genom beslutsattest av minst en överordnad verksamhetsansvarig, beroende på storleken på fakturan. 4 Finns en inköpspolicy? Efterlevs den? Verksamheterna inom tekniska nämnden följer kommunens gemensamma Inköps och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern, antagen av kommunfullmäktige I policyn framgår: Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för att: - personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden har nödvändig kunskap om gällande lagstiftning, policys och regler - verksamheterna medverkar i och verkar för samordnad upphandling - verksamheterna utser kontaktperson som ansvarar för informationsutbyte mellan verksamheten och upphandlingsbyrån - verksamheterna använder de gemensamma ramavtalen - aktivt bidra till uppföljning och utvärdering av ingångna avtal. I detta ingår även uppföljning och utvärdering av sociala och etiska krav, samt ställda hållbarhetsoch miljökrav. Vid misstanke om att personal agerat otillbörligt i förhållande till inköpspolicyn gör personer inom fastighetskontorets ledningsgrupp en utredning om hur det förhåller sig. Misstanke om olämpligt beteende kan grundas på rykten eller egna observationer. Exempel kan vara tveksamma resor av privat natur eller byggprojekt på egen bostad. För att säkerställa att inköpspolicyn efterlevs påminns involverade i inköp om sitt ansvar enligt policyn. Medarbetarna har också delgetts information utifrån Sveriges kommuner och Landstings Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, som ger en förklaring till lagens syn på mut- och jävsituationer. I vissa avseenden uppfattas kommunens riktlinjer vad gäller inköp som alltför strikta. I syfte att undvika situationen att en representant från kommunen mottar något från en leverantör, har tjänstemän svårligen kunnat delta i olika typer av seminarier och informationsträffar där någon form av förtäring bjuds. Därigenom menar man att 1 Umeå kommuns hemsida, hämtat på adressen Granskning av inköpsprocessen 9

10 kontakten med marknaden och viktig benchmarking med andra kollegor och aktörer begränsas. 5 Finns en attestinstruktion avseende inköp? Efterlevs den? Verksamheterna kopplade till tekniska nämnden använder en Attestförteckning med beställningsreferenser. Attestförteckningen/flödet finns inbyggt i systemet för leverantörsfakturahantering, Palette. Beställning av förändringar i attestförteckningen/ attestflödet kommer till medarbetare inom leverantörsreskontran från ekonomer inom tekniska nämndens verksamheter. Oftast skickas begäran om förändring via e-post. Enligt uppgift brukar ekonomichefen se över och godkänna matrisen över attestflöden några gånger per år. Enligt uppgift från Fastighetskontoret är det ledningsgruppen som beslutar om vilka personer som ska ingå i attestflödet. Strävan är att fördela beslutsattestfunktioner så jämt som möjligt mellan olika chefer, för att jämna ut den administrativa belastningen. Alla fakturor ska attesteras av minst två personer (mottagningsattest och beslutsattest) innan betalning kan ske. En inbyggd spärr i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette säkerställer att minst två personer har attesterat inköp utifrån gällande attestflöde. Vid inköp som överstiger 100 tkr plus moms kräver systemet att minst två användare med beslutsattestbehörighet attesterar. Fakturor som överstiger 100 tkr kontrolleras av personal inom ekonomiavdelningen med avseende på rätt attest, belopp och förfallodatum, innan de skickar fakturan till betalning. 6 Sker inköp i enlighet med förekommande avtal med leverantörer? I samband med granskningen har vi med hjälp av ekonomiavdelningen fått fram listor som visar totalbelopp som har köpts in från leverantörer under Listorna har sorterats i storleksordning. Utifrån listorna har vi valt ut ett antal fakturor och noterat vilka personer som har attesterat dem. Vi har träffat ett urval av personer bland dem som har attesterat fakturorna för att undersöka hur de uppfattar sin attestfunktion och vilka rutiner som följs i samband med attest av fakturor. I tabellen nedan framgår granskade fakturor: Granskning av inköpsprocessen 10

11 Nr Leverantör Fakturabelopp, kr (inkl moms) Vad avser fakturan? 1 NCC Slitlager NCC Slitlager NCC Ombyggnad Broparken 4 NCC Stråket etapp 2 5 Cramo Hyra moduler/ inventarier 6 Cramo Hyra moduler/ inventarier 7 Balticgruppen Hyra 8 Siemens EPC Umeå kommun enl. spec. 9 Siemens EPC H2-Umeå kommun enl. spec. Specifikation saknas! 10 Rekab Tegs äldrecentra 11 Rekab Tegs äldrecentra 12 Balticgruppen Hyra 13 Nordströms el Div. elartiklar 14 Nordströms el Leverans och installation av ny grind 15 Bravida Kolbäcksskolan 16 Bravida Stöcksjö förskola 17 NVS Kylkullvert Umeå arena 18 NVS Ombyggnation dagiset Klumpen 19 Fastighetsproffsen Nordlander & Fessé 20 Fastighetsproffsen Nordlander & Fessé Driftavtal Driftavtal Bland personer med mottagningsattesträtt är uppfattningen att det är deras ansvar att kontrollera att rätt vara/tjänst har levererats samt att följa upp att fakturan stämmer mot underliggande avtal. Inom fastighetskontoret fungerar många gånger bygg- och fastighetsteknikchef som beslutsattestant. Chefen förlitar sig på att den person som gör mottagningsattest har kontrollerat att inköpet stämmer mot avtal. Chefen gör emellertid egna stickprovskontroller för att säkerställa att inköp görs i enlighet med avtal. Dessa stickprovskontroller dokumenteras inte. Granskning av inköpsprocessen 11

12 När det gäller huruvida verksamheten säkerställer att inköp sker i enlighet med förekommande avtal har vi följande noteringar och rekommendationer: Notering I samband med granskningen har vi stickprovsvis tagit del av avtal med leverantörer. Vissa avtal finns tillgängliga på kommunens avtalsdatabas över upphandlade avtal, andra avtal finns hos tjänstemän inom verksamheten. Kommunens avtalsdatabas är följaktligen inte helt uppdaterad. Tjänstefaktura (nr två) förekommer där berört objekt inte framgår. Vid mottagningsattest har fakturans delbelopp avstämts mot prislista, för att härleda till vilket objekt inköpet hör. Hyresfaktura (nr fem) avviker ca 3 tkr mot vad som ska faktureras enligt underliggande avtal. Personal gör ibland rimlighetsbedömning av fakturabelopp när det rör upprepade rutininköp från leverantörer, t ex för hyror. Fakturor (nr åtta och nio) finns där personal med mottagningsattest inte är adekvat för denna funktion, eftersom de inte är inblandade i affären eller förfogar över avtal att stämma av inköpet mot. För faktura nummer sex, sju och tolv har personal på leverantörsreskontran /ekonomiavdelningen gjort mottagningsattest. Ekonomiavdelningen har vid upprepade tillfällen påtalat till verksamhetsansvariga att ekonomiavdelningen inte har den kunskap eller formell funktion som krävs för att göra mottagningsattest. För faktura nummer nio finns inte den fakturaspecifikation som hänvisas till inskannad och bilagd med fakturan. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att avtalsdatabasen hålls uppdaterad. Vi rekommenderar att funktionen mottagningsattest säkerställer att en tillräckligt specificerad leverantörsfaktura erhålls från leverantören, för att avstämning av inköpet ska kunna ske mot avtal. Vid mottagningsattest bör uppmärksammas när fakturabelopp avviker från avtalet. Differensen bör påtalas till leverantör och redas ut innan inköpet godkänns. Vi rekommenderar att mottagningsattest görs av personer med insyn i affären och goda förutsättningar för att kunna stämma av inköpsfaktura mot avtal. Vi rekommenderar att attestflödet ses över och korrigeras vad gäller mottagningsattest. Behörig beställare med anknytning till inköpet och inte ekonomiavdelningens personal bör ha funktionen mottagningsattest. Vi rekommenderar att alla specifikationer och bilagor till en faktura skannas in. Avsaknad av bilagor som hänvisas till bör efterlysas hos leverantören. Granskning av inköpsprocessen 12

13 Notering För faktura nummer 17 har en ersättare varit inblandad i attestkedjan av fakturan då ordinarie attestant var på semester. Det brister ibland från verksamhetens sida i att lämna in tillfälliga attestordningar till ekonomiavdelningen. Faktura 17 har fakturadatum i juni Enligt kommunens Upphandlingsbyrå saknades avtal med leverantören från april 2012 till 1 januari Vi rekommenderar att verksamheten säkerställer att aktuella attestförteckningar finns ekonomiavdelningen tillhanda. Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att inköp görs från leverantörer med gällande avtal. För faktura 14, 19 och 20 har personal från ekonomiavdelningen konterat fakturan. Vi rekommenderar att fakturor konteras av beställare/ ansvariga för inköpen i verksamheten och inte ekonomiavdelningen. Utifrån internkontrollsynpunkt bedömer vi det positivt att chefer gör stickprovskontroll av överensstämmelse mellan inköpsfaktura och avtal. Vi rekommenderar att rutinen med stickprovskontroll av att verksamheternas inköp efterlever avtal formaliseras. Utförda stickprovskontroller bör dokumenteras. Vidare rekommenderar vi att tekniska nämnden inför en särskild funktion som kontrollerar att inköp motsvarar avtal. 7 Sker mottagningskontroll av inköpta varor? I granskningen har framkommit att personal med funktionen mottagningsattest gör mottagningskontroll. Vid entreprenader görs besiktning för att säkerställa att fullgod leverans har skett. Enligt uppgift dokumenteras besiktningar i protokoll av tjänsteman med mottagningsattest. I samband med granskningen hade inte besiktningsprotokoll färdigställts för utvalda attesterade inköp av entreprenadarbeten, på grund av tidsbrist. Under 2013 har fastighetskontoret fokuserat på att stärka uppföljning och kontroll inom verksamheten. Ett led i arbetet har varit att med hjälp av externa konsulter utföra revision av en utvald leverantör, där bedömning görs av bland annat hur väl leveranser överensstämmer med avtal. Genomförd revision har visat på att en del avvikelser mot avtal förekommer. Synpunkterna har kommunicerats till leverantören. Granskning av inköpsprocessen 13

14 Fastighetskontoret har blivit medlem i HBV 2 (Handelns byggvaror), som bland annat gör egna upphandlingar. En del inköpsfakturor är omfattande, detaljerade och problematiska att stämma av mot avtal. Rimlighetsbedömning och stickprovsvis kontroll tillämpas då för att säkerställa avtals efterlevnad. Kommentar/rekommendation Mottagningskontroll bör säkerställa att leveranser har besiktats med godkänt resultat innan fakturor för leveransen attesteras. Besiktningar bör dokumenteras i protokoll. Det är viktigt att ansvariga för mottagningsattest är medvetna om sitt ansvar att kontrollera leveranser mot avtal innan inköpet attesteras. Vi rekommenderar att arbetet med revision av leverantörers efterlevnad av avtal utökas och blir varaktigt. 8 Finns rutiner för reklamationer? Enligt tjänstemän med mottagningsattest påtalas eventuella avvikelser mellan leverans av vara/tjänst och avtal till leverantören för åtgärd. Fastighetskontoret strävar efter kontinuerlig bevakning av att leverantörsfakturor följer avtal. Avvikelser meddelas leverantörer och kan resultera i t ex kreditfakturor eller att ytterligare underlag såsom tidredovisning kompletteras från leverantören för att inköpet ska godkännas. 9 Finns rutiner för hur inköp ska konteras (vilken verksamhet belastas, klassificering av inköpet som kostnad respektive tillgång)? Följande utdrag ur verksamhetens ekonomihandbok har erhållits från ekonomiavdelningen: Definition investering Med en investering avses anskaffning av en anläggningstillgång. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Om anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp och den bedömda nyttjandeperioden uppgår till tre år eller mer, ska anskaffningen alltid klassificeras som en anläggningstillgång. Anskaffningen får inte klassificeras som en anläggningstillgång om värdet understiger ett prisbasbelopp, oavsett bedömd nyttjandeperiod. Förstagångsanskaffningar av grupp av inventarier/utrustning ska betraktas som investering, om livslängden uppgår till tre år, även om beloppsgränsen underskrids för enskilda objekt. 2 HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Mer information finns på hemsida med adressen Granskning av inköpsprocessen 14

15 10 Attesteras nyupplägg och ändringar av leverantörsuppgifter? Olika personer inom ekonomiavdelningen och inom verksamheten kan lägga upp leverantörer eller betalningsmottagare. Ingen attest sker när leverantörsuppgifter ändras eller vid nyupplägg av leverantörer/ betalningsmottagare. Vi rekommenderar att en rutin införs som innebär att ändringar och nyupplägg av leverantörer och betalningsmottagare attesteras. 11 Attesteras utbetalningar till leverantörer? Först när fakturor har attesterats enligt det inbyggda flödet i leverantörsfakturahanteringssystemet Palette kan de skickas till betalning. Två personer inom ekonomiavdelningen har behörighet att upprätta en betalningsfil som skickas till Bankgirocentralen (BGC) där betalningen verkställs. Ingen attest sker av utbetalningen. Kommentar När en kontroll saknas över att korrekta uppgifter läggs upp avseende leverantörer och betalningsmottagare, föreligger en ökad risk för att betalningar till felaktiga mottagare genomförs. Kontroll av utbetalningar blir därmed viktig, men saknas i dagsläget. Utbetalningsfiler bör systematiskt kontrolleras med avseende på rimlighet och attesteras. Umeå, dag som ovan Helen Sundström Hetta Anna Nordlöf Granskning av inköpsprocessen 15

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen Botkyrka kommun Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer