Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola"

Transkript

1 Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola Under november 2012 genomfördes en medborgardialog med föräldrar på kommunens skolor kring den pågående lokalutredningen. Följande träffar anordnades: Strömsholms skola - tisdag 6 november, kl Vallbyskolan - torsdag 8 november, kl Tunboskolan - torsdag 15 november, kl Nibbleskolan - måndag 19 november, kl Näslundsskolan - tisdag 20 november, kl Fredhemsskolan - torsdag 22 november,kl Lindboskolan - tisdag 27 november, kl Kommunfullmäktiges styrgrupp för medborgardialog svarade för planeringen av dialogträffarna och deltog tillsammans med representanter från BUN AU vid genomförandet av dialogen. Upplägget vid träffarna utgick från en mötesstruktur där deltagande föräldrar delades in i grupper om 5-6 personer och där varje grupp fick tre frågor att diskutera kring. En i varje grupp för anteckningar på blädderblocksark. Frågorna var följande: 1) Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen? Rangordna och motivera Långsiktigt elevunderlag Lärarbehörigheten/Framtida kompetensförsörjning Fysisk närhet till skolan Ändamålsenliga lokaler 2) Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? 3) Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? Nedan redovisas gruppernas anteckningar på blädderblocksarken. Med anledning av att mötesstrukturen följdes i varierande grad avviker ibland gruppernas anteckningar från de i förväg uppställda frågorna. I bilagorna redovisas de minnesanteckningar som fördes av de förtroendevalda som deltog vid respektive tillfälle. Vidare innehåller bilagorna även dokumentation från träffar med skolornas elevråd. All dokumentation från dialogen finns samlad hos nämndkansliet. Minnesanteckningar och denna sammanställning finns även på kommunens hemsida. 1

2 Sammanställning av gruppernas anteckningar på blädderblocksark Strömsholms skola Föräldrarna delades in i två grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Fysisk närhet: Trygghet - grund för attraktiv skola. Omfördelning inom tätort. 2) Långsiktigt elevunderlag. Grund för attrahera lärarkvalité 3) Lärarbehörighet pedagogiskt fokus 4) Ändamålsenliga lokaler Fråga 2: Fråga 3: Ja, mellanstadiet Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Harminisk och trygg miljö 2) Fysisk närhet till skolan/lärarbehörighet/kvalitet på resurser (lärare o material) 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: från ca 13 år (7:an) Fråga 3: nej Vallbyskolan Föräldrarna delades in i tre grupper. Grupp 1 Övriga synpunkter: SYNPUNKTER A Bo hos oss -Hur 75st nya? nya medborgare vill ha skola i närhetkonsekvens ingen inflyttning B- val av skola Hallsta,friskola, kommunal i annan kommun, konsekvens kostnad, Näslund till Kolbäck, tunbo C- 4-9 skola Tunbo ev 5-9 lärare mer rörliga profil för att locka/hålla kvar D- många lokaler över ändå vallby, Tunbo, strömsholm E det goda livet i storstadens närhet huspriser,dingtuna, pendling Grupp 2 Övriga synpunkter: 2

3 Bevara Tunboskolan! jag tror att söderns elever söker sig till andra skolor utanför kommunen om de behöver åka till Hallstahammar. Det blir utflyttning från Kolbäck om Tunboskolan läggs ned. Viktigt med närhet till skolan men även kompetenta lärare! Viktigt att år 6 tillhör mellanstadiet eftersom läroplanen är 4-6 med kunskapskrav och betyg i år6. Varför inte 4-9 på Tunboskolan? (samla kompetensen) Grupp 3 Fråga 1 - för lite ämnestid för lärarna? Skjutsa lärarna istället för eleverna för att ha kvar kompetensen!! - varför flyttar familjer hit? Närheten till skola mm är överhängande alternativ! - varför finns inte alla tomma lokaler med i utredningen? (t ex Folkets park) - Kommer eleverna slussas till Hallsta eller väljer föräldrarna andra alternativ? -Flyttar skolan från Kbä, kommer Kbä utarmas! * Fysisk närhet till skola med kompetenta lärare i ändamålsenliga lokaler ger en framtida kompetensförhöjning med ett långsiktigt elevunderlag. Fråga 2: Från gymnasieåldern Fråga 3: Positivt som det är idag i Vallby och Tunbo! Tunboskolan På Tunboskolan fördes ingen diskussion/dokumentation i grupper enligt mötesstrukturen. Se bilaga för minnesanteckningar från Tunboskolan. Nibbleskolan Föräldrarna delades in i fem grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning, Ändamålsenliga lokaler 2) Fysisk närhet till skolan 3) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: 16 år (grundskolan ska vara trygg) Fråga 3: Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet Övriga synpunkter: F-3 Nibble. Åk 4-6 Lindbo Hela tätorten. Åk 7-9 Parkskolan. 3

4 Klasserna följs åt!!! Med lärare. Matsal åk 7-9?. Ungdomens hus och bibliotek och musikskolan till Parkskolan. Eldsbodahuset Seniorboende. Lågstadiedelen på Nibbleskolan äldreboende. Matsal i lilla idrottshallen. Skoldelen centreras till matsalssidan. Grupp 2 Övriga synpunkter: Nibbleskolan kvar som låg och mellanstadieskola Särskolan. Lärarna följer klasserna. Lärarbehörighet -/Lärartäthet viktigt. Anpassade lokaler: Nibbleskolan är redan anpassade för 1-6. Eldsbodahuset Äldreboende Grupp 3 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet (samma lärare följer med) - Ändamålsenliga lokaler. - Trivselfaktor viktigt. Fråga 2: 7-9 Fråga 3: År 6 bör ingå i mellanstadiet. Grupp 4 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Långsiktigt elevunderlag 4) Fysisk närhet Fråga 2: Vi tycker inte att det är så viktigt längre. Ännu mindre viktigt från högstadiet. Fråga 3: Ingå i mellanstadiet. Övriga synpunkter: Flytta vuxna, flytta inte barn. Som idag, eller ingång flytt av kommunhus. Grupp 5 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Lärartäthet: Dåliga lärare > Dåliga resultat 4

5 2) Långsiktigt elevunderlag: Ger ändamålsenliga lokaler + undvika onödiga utgifter 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Fysisk närhet till skolan: Använd bussar! Fråga 2: Nuvarande omständigheter, ca 12 år. Fråga 3: Nej, lärare följer med under år 6. Grupp/klass följs åt och ger trygghet. Näslundskolan Föräldrarna delades in i sju grupper. Grupp 1 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan - trygghet - alla känner alla 2) Lärarbehörighet/framtida kompetens - skapa t ex ett slöjdcentrum - ett sätt att säkra bra studieresultat Fråga 2: F r o m årsk 7 (inom kommunen, ej pendling till Västerås) Fråga 3: årsk 6 ska tillhöra mellanstadiet på Näslund Övriga synpunkter: Förslag (lokal): kommunhuset till parkskolan. FK 6 på Näslundskolan slöjd på samlad plats inom kommunen (heldagsslöjd, samma koncept som Näslund. Vi vill att våra barn får: - studiero - lugn & trygga miljö - se det enskilda barnet/eleven - utb lärare - höga studieresultat, minst godkänt Satsa på våra barn= investering för vår framtid inom kommunen! Grupp 2 Fråga 1 1) Lärartätheten/Framtida kompetensförsörjning 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan Fråga 2: År 7/År 6 Fråga 3: Mellanstadiet. 5

6 Övriga synpunkter: Samlad slöjdverkstad (heldagsslöjdskonceptet) 6:or på Näslund. Kommunhuset till Kantzow o Eldsbodahuset. Biblioteket i centrum. Ej ½ Nibble vara skola/demensboende Grupp 3 Fråga 1 Införande/bevarande av FSK årsk 6 på Näslundskolan (med lösningar som medföljer detta förslag) t ex lösning på slöjdfrågan eller åtminstone årsk 1-6 på Näslund (som ovan) Fråga 2: Högstadieålder Fråga 3: årskurs 6 skall vara del av mellanstadiet Grupp 4 Fråga 1 1) Lärarbehörighet 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: årskurs 6 Fråga 3: År 6 till högstadiet förutsatt att lärarkompetensen finns där. F-5 får finnas kvar på en liten skola (som det är nu!) Övriga synpunkter: Hemtjänst+bemanningen flyttas till Kantzowska. Även kommunhuset och dess innehåll! På detta sätt frigörs lokaler på Ädelstenen, till FKR boende Kommunhuset töms och byggs om till lägenheter/säljs Flytta hellre vuxna än barn Slöjdsalar kvar bra med heldagsslöjd Grupp 5 Fråga 1 1) Ändamålsenliga lokaler 2) Lärarbehörigheten 3) Långsiktigt elevunderlag 4) Fysisk närhet till skolan Fråga 2: ca 12 års ålder. Åk 7 6

7 Fråga 3: Mellanstadiet Övriga synpunkter: Ingång flytt av kommunhus/administration tycker vi är det bästa förslaget. Vill ha F-6 här på Näs Grupp 6 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan. (trygghet) upp till år 6 2) Lärarbeh självklart 3) Lokaler (barnen anpassar sig även om det är trångt. Inte för stora undervisningsgrupper) 4) Långsiktigt elevunderlag. Fråga 2: år 7 Fråga 3: Ja! Lgr 11 (läroplanen). Mellanstadiet, F-6!!!! Övriga synpunkter: SKOLA ingen attraktiv skolsituation för nyinflyttade - kostnad matsal (2 milj) - skolskjuts (miljön, kostnad) - otänkbart; trafiksituation, farligt om de själva ska ta sig 3 km Social resp Administration, båda är OK. Vi vill ha F-6 i Näs Administration bästa förslaget Låt barnen vara, ge dom arbetsro! Fördelar: - trygghet/närhet= viktiga faktorer för inlärning - spridning på åldrarna F-6=positivt -Möjlighet för 1-6 skola att erbjuda attraktiva lärartjänster. F-3 kan bli 40% 60%-tjänster vilket inte lockar kompetenta pedagoger - Näslund är en toppenskola. Goda resultat. Grupp 7 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan - Långsiktigt elevunderlag: Vi tror på en bra miljö i mindre skolor - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning: Tar vi för givet, står i skollagen Fråga 2: 16år (gymnasiet) Fråga 3: Vi vill ha FK tom årsk 6 på Näslundskolan Fredhemsskolan Föräldrar delades in i fyra grupper. 7

8 Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörigheten 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: Från årskurs 7. Fråga 3: Mellanstadiet! Övriga synpunkter: Riv Eldsbodahuset och bygg ett äldreboende på den platsen! Närhet till allt. Lärarkompetensen är det viktigaste. Därför: o F-3 på små skolor o 4-6 Lindbo Tunbo o 7-9 Parkskolan Bättre nyttjade lokaler För små barn tycker vi närhet är viktigast. Större barn klarar av att förflytta sig. Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Långsiktigt elevunderlag: En stabil organisation ger stabil personal. 2) Lärarbehörighet: Är en självklarhet! 3) Ändamålsenliga lokaler: Hellre trygghet och en stabil miljö än ett extra rum. 4) Fysisk närhet: De flesta skjutsar sina barn ändå. Fråga 2: Från åk 7, högstadiet. Fråga 3: Mellanstadiet. Låt barnen få vara barn så länge det går. Barn tar efter beteenden från äldre utan att ha mognad för att förstå. Grupp 3 Fråga 1, rangordning 1) Långsiktigt elevunderlag 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan 4) Lärarbehörigheten!!! (eftersom detta ingår i skollagen) Fråga 2: Önskvärt från högstadiet Fråga 3: JA! Åk 6 ska vara kvar på mellanstadieskola. Grupp 4 Fråga 1, rangordning 8

9 1) Lärarbehörigheten/Framtida kompetensförsörjning: Fler behöriga barn till gymnasiet. 2) Fysisk närhet till skolan: Trygghet för barn. 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: Åk 7 Fråga 3: Mellanstadiet. Viktigt att läraren kan följa sina elever. Följ skollagen. Mognaden hos barnen. Att barnen kan vara barn längre. Lindboskolan Föräldrarna delades in i två grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet: Eleverna behöver bästa förutsättningar för kunskapsutvecklingen 2) Elevunderlag, Lokaler föränderliga 3) Närhet: Vi är bortskämda med att ha nära, vi har egentligen inga avstånd i kommunen. Fråga 2: År 6-7 har det mindre betydelse. Fråga 3: Mellanstadiet, definitivt. Övriga synpunkter: Sammanslagning Lindbo-Tunbo, risk att förlora många elever till Västerås. Intressant att se en vinst/kostnadsberäkning av lokalerna som blir tomma. Viktigare med bra lärarkompetens än att ha många små skolor. Vi samtycker till alternativ ingång socialtjänst med reservation för att flytta alla Nibbles elever till Parkskolan. Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/kompetens: Är viktigt att barn/ungdomar får den utb. De har rätt till. 2) Ändamålsenliga lokaler: Får kompetenta Lärare. Bra lärande för ungdomarna. 3) Fysisk närhet till skolan. 4) Långsiktigt elevunderlag: Bra underlag får vi med bra kompetens och lokaler. Fråga 2: Från åk 7 Fråga 3: Åk 6 till mellanstadiet. Övriga synpunkter: F-6 på samma skola i Hallsta. 9

10 Högstadie i både Hallsta och Kolbäck. Detta gäller på Lindbo: o De är inte utvecklade nog för studierna/mentorskapet. o Anpassa inte efter bussar. o Har mycket håltimmar på Lindbo. o De blir stora för tidigt. o Finns inget fritids på Lindbo. Satsa på badhus och idrottshallar. Bibblan till Eldsbodahuset. Göra lägenheter i Eldsbodahuset. F-6 ej gemensamt i Parkskolan. 10

11 Bilaga 1: Strömsholms skola Strömsholms skola medborgardialog N: 7st föräldrar (en föräldraråds representant med barn i åk 3 resten med barn i åk 2), Christina Aspenryd, Anna Lundberg, Hans Strandlund, Jenny Olsson, Catarina Pettersson och Inga-Lena Strömberg. Rektor Bosse Eriksson. Inledning med presentation av politiker och föräldrarepresentanter. Presentation av utredningsförslaget -ingång skola, Christina Aspenryd -ingång kommunhus, Jenny Olsson - ingång äldre, Catarina Pettersson - Notering tills nästa gång Ta med kopia på de olika förslagen samt de olika frågorna på papper så att varje bord har tillgång till förslagen under kvällens genomgång. - Säkerhetsställ att alla fått inbjudan. Frågor: 1. Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsresultaten? Rangordna och motivera - Långsiktigt elevunderlag - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning - Fysisk närhet till skolan - Ändamålsenliga lokaler A)Fysisk närhet och tryggheten grund för en attraktiv skola. Det är basen som är mer långsiktig viktig för en bra skola. Ingen synpunkt på antal elever. Omfördelning inom tätort lättare och kortare flytt än att blanda in Kolbäck/Strömsholm. Sära på de olika orterna för tryggheten. Fysisk närhet/trygghet skapar långsiktigt elevunderlag och attraherar behöriga lärare. Lärartäthet pedagogiskt fokus d.e ändamålsenliga lokaler. B) Harmonisk och trygg miljö viktigast. D.e fysisk närhet och lärarbehörighet och kvalité på resurser (lärare och material)d.e ändamålsenliga lokaler, långsiktigt elevunderlag sist. Lokalerna i sig inte viktigast för att skapa en trygg miljö. Långsiktigt elevunderlag är för oss inte viktigast Närhet beror mycket på ålder. Om trygg och harmonisk miljö finns löser det mycket annat. Vi har valt att flytta hit av en anledning. Vi har valt att bo här frågar ni oss är det viktigt att skolan finns kvar. Inga problem att flytta på dem vid 13/14 års ålder. Att flytta dem tidigare är inte bra utan att ta ställning till förslaget. Fysisk närhet viktigt. Varför har ni flyttat hit? Huset och skolan var viktiga. Hade inte de funnits hade vi inte bott i Sverige eller här. 2. Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? A) år, början av högstadiet B) 13 år 7:an 3. Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? A) Mellanstadiet. En förälder har erfarenhet av barn som gått åk 6 på Tunbo och som tyckte det var för tidigt. 6:an hör till mellanstadiet. Men faller Tunbo med åk 6 ok.

12 B) Nej inte viktigt men helst åk 6 med mellanstadiet men faller skolan i Tunbo så fine låt dem gå där. Diskuterade utifrån åk 6 på hög eller mellanstadiet och vad det kan innebära för ex Tunbo. Konkurrensmedlet mot ex friskolor är fysisk närhet. Tunbo upplevs idag inte som en attraktiv skola. Idag finns konkurrens och många som jobbar i Västerås väljer andra skolor. Varför har Tunbo tappat i attraktivitet diskuterades. - Kan det handla om byte i lärarkåren/generationsskifte bland lärare? Nackdel i liten enhet mindre utbyte mellan lärare. Går inte det att ordna på annat sätt undrade någon. Många rykten finns om Tunbo skolan har fått en stämpel upplever en del som många gånger inte är sann. Om man lägger ner Tunbo vad gör ni då? Västerås svaret för många. Varför man pendlar till Västerås och tar med sig barnen. Alt. Då flyttar vi till Västerås då finns ingen anledning att bo kvar här. Den lilla skolan är anledningen att vi bor här. Det finns ett utbud i Västerås så man kan välja inriktning. Hur är skolan? Har många får som fråga vi har en skola i Strömsholm vilket imponerar på många. Många imponerade av vad lärare, förskolan, förskoleklass och fritids får gör här. Alla nöjda med skolan! Vägande skäl att man väljer att bo här. Diskuterade åk 4-9 på Tunbo och vad det skulle innebära. Vi bor här för att skolan är som den är så länge som möjligt på Strömsholm det viktigaste. Minst till åk 5! Det är skälet till att vi är här! Alternativet är att bo någonannanstanns inte i Hallsta/Berg utan vi vill bo i Strömsholm. Några har valt hus tack vare miljön i skolan. Föräldrarna tackade för initiativet. Frågan om uppföljning ställdes. Man vill ha återkoppling och en summering av vad alla tyckt i större grupp Kolbäck/Strömsholm är ok men man är välkomna tillbaka hit och man lovade att då samla fler föräldrar. Övriga synpunkter Tågstopp i Strömsholm.

13 Bilaga 2: Vallbyskolan Föräldrarråd Vallbyskolan N. 23 st föräldrar, Anna Lundberg, Catarina Pettersson, Christina Aspenryd, Susanne Johansson, Sigge Synnergård och Bosse Eriksson. Inledningsvis berättade Catarina Pettersson om medborgardialoggruppen och syftet med mötet. D.e presenterades de olika utredningsförslagen av Skola-Christina Aspenryd, Socialtjänst Anna Lundberg och kommunhus Sigge Synnergård. Frågor ställdes från deltagarna angående konsekvensanalyser och budget för de olika förslagen. Frågor ställdes också kring varför vissa lokaler och förslag saknades i utredningen. Önskar återkoppling då ett konkret förslag finns och innan beslut fattas. En träff i Kolbäck och en i Hallstahammar ex = OK. 4. Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsresultaten? Rangordna och motivera - Långsiktigt elevunderlag - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning - Fysisk närhet till skolan - Ändamålsenliga lokaler Grupp 1 Svårt att rangordna men lätt att motivera. Alla i gruppen vill ha kvar högstadiet i Kolbäck (Tunbo). Lokalfrågan är minst viktig. Långsiktigt elevunderlag inflytt barnafördande stanna ett sätt att konkurrera med en bra/nära skola. Behörigheten viktig men kompetensen viktigare. Skollagen tydlig och vi måste följa det. Behöriga lärare behöver inte vara bra men de ska vara behöriga. Sen ska vi ha bra lärare också. Det handlar om att få folk att vilja bo här. Närheten viktig. Om Strömsholm får långt vart åker de då? Fler kommer att välja Engelska skolan om man inte lyckas med skolan i kommunen. Varför finns inte 4-9 skola med i förslaget på Tunbo? Hur lockar man nya elever till skolan. Profilering? Kan man locka Hallstaelever till Tunbo? Mkt envägs Kolbäck till Hallsta. Lärarna kan vara mer rörliga än eleverna. Val av skola väljer man Hallsta framför andra kommuner/friskolor? Mkt pengar om många väljer andra alternativ. Kommunen betalar oavsett. Slogans ska man ha dem Goda livet vad menar man med det? Blir det som Dingtuna? Skolan är viktig om man ska flytta till kommunen. Man vill ha en skola i närheten. Bo hos oss 75 nya innevånare/år vilka ska flytta hit? Barnfamiljer? Catarina anger att vi riktar oss till barnfamiljer. Man kan då inte ha med förslag att lägga ner Tunbo. Grupp 2 Rörande överrens med föregående talare. Lärarna kan flytta på sig. Varför flyttar familjer hit och varför bor vi här Närheten till skolan! Man vill från en storstad till en mindre trygghet. Första frågan dagis/skola hur ser det ut. Prio 1 (fastighetsmäklare). Man flyttar hit utan att känna någon. Flyttar Tunbo får vi ett nytt Dingtuna och många kommer att flytta härifrån. Vad kostar det att bussa eleverna lägg de på lärarna i stället. Det kan inte vara gratis med bussning!

14 Mening: En fysisk närhet till skola med kompetenta lärare i ändamålsenliga lokaler ger en framtida kompetensförhöjning med ett långsiktigt elevunderlag. Grupp 3 Ungefär samma som tidigare grupper. En sak som lärare behålla kompetens 1-3, 4-6, 7-9 behålla kompetensen flyttar man åk 6 ny lärare som ska sätta betyg = svårt. Nu kan man jobba med olika centrala innehåll på de olika skolorna. Det innebär att de kanske inte har samma kunskaper när man kommer till åk 6 om man kommer från olika skolor. Diskuterade mkt kring betygssättning i olika delar och när man ska dela låg/mellanstadie/högstadie. Det handlar mkt om hur man organiserar det. Åk 4-9 är en önskan på Tunbo. Man tycker definitivt att Tunboskolan ska vara kvar. Kompetenta lärare är viktiga. Blir det inget högstadie i Tunbo kommer man inte från Strömsholm att välja Lindboskolan. Lärare på Tunboskolan behöver ut på de mindre skolorna och marknadsföra sig för att tala om vad man gör. Kanske dags att börja med det för att visa vad man är och gör och för att inte tappa elever. Mellanstadielärarkompetensen viktig i de olika ämnena. Samlar du ex 4-6 på samma ställe kan man samverka mellan lärarna. Vad tror man om lärarna behöver pendla flera gör det redan idag ex. bild/slöjd. Skulle 6:an vara kvar = bättre för elever och lärare. Annars flytta med lärarna med eleverna i ex åk 6. Mkt bättre för alla. Varför gör man det inte idag diskuterades anledningen att åk 6 eleverna behöver finnas för att fylla ut lärarnas tjänster på Tunbo. 5. Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? C) år, början av högstadiet D) 13 år 7:an Grupp 1 - gymnasiet Grupp 2 - gymnasiet Grupp 3 6. Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? Grupp 1 Det är redan bestämt det är en del av mellanstadiet. Det viktigaste är att överlämningarna fungerar. Inte om 6:an gick på Tunbo eller Vallby. Grupp 2 I första hand: Lågstadie, mellanstadie, högstadie. Är det en förutsättning för att behålla Tunbo kan åk 6 vara kvar på Tunboskolan. Grupp 3 Lokaler och lärare kommer först sen barnen Varför säger ni att bra lärare kräver en stor skola Varför inte 50 % här och 50% där för att få heltid. Är inte det mer attraktivt än 65 % på ett ställe? Färre lärare möjlighet att se Behöver inte vara negativt med färre lärare. Mindre klasser kanske inte kräver större resurser Bosse förklarade att vi idag har en hög lärartäthet men att den kanske kommer att minska framöver. Ska vi kunna ha en bra skola behöver vi behålla eleverna. För att behålla eleverna behöver vi en bra skola. En kommunal skola kan också profilera sig

15 Risken om många väljer andra skolor är att de som blir kvar får mindre resurser och inte får den hjälp och det stöd de behöver! Diskuterade kring ungdomars synpunkter som kommit på ungdomsråd respektive andra forum. Politikerna är de som kommer att fatta beslut i frågan. Det anonyma vid stora skolor ser föräldrar som en risk. Vid mindre skolor har man bättre koll på eleverna. Vore intressant att veta vad polis och socialen tycker om att bussa alla till Hallstahammar. Bosse- tog upp frågan om invandrare och bristen på invandrare i Kolbäck och Strömsholm. Det finns lediga lägenheter så det går att lösa. Som inflyttad till Kolbäck är närheten till skolan som har gjort att vi flyttat till Kolbäck. Det är fler med oss. Vi flyttar inte till Hallstahammar och vi är inte rädda för att flytta om skolan försvinner från Kolbäck! Tunboskolan för oss är fortfarande gångavstånd. Ngt som är otroligt viktigt är att eleverna trivs där de är. Viktigt att vi inte kastar upp dem och förändrar för mycket för de mindre eleverna. Åk 4-9 på Tunbo går att göra bra. De närvarande tror att åk 4-9 ryms på Tunboskolan. Man lovade mkt när 6:orna flyttade till Tunbo de skulle få hemklassrum och lekplats på baksidan det löftet är fortfarande inte uppfyllt. Löften hit och dit ger vi inget för.

16 Bilaga 3: Tunboskolan Anteckningar fräldraråd Tunboskolan Närvarande politiker: Catarina Pettesrsson, Jenny Olsson, Sigge Synnergård, Anna Lundberg, Christina Aspenryd, Reio Tarka, Hans Strandlund och Inga Lena Strömberg. Ca 35 personer närvarande. Började med att diskutera upplägget för mötet. Föräldrarådet har synpunkter de vill föra fram. Ha synen hur folk vill leva sina liv. Låt barnen ha sin skola nära och flytta på de vuxna. De kan klara av det. Barnen behöver trygghet. Kostnaderna historiskt berördes och tidigare lokalutredningar. Sigge presenterade förslaget kring administration. Vad vill vi föräldrar för våra barn? Vad väljer vi om inte skolan finns kvar troligtvis att flytta från kommunen. Många har värnat tryggheten redan i tidigare samlingar. Catarina förklarar Tunboskolans problematik med färre elever och svårare att rekrytera lärare. Tycker vi att det är bra som det är eller är det nu vi ska passa på att göra något annat. Det är en utredare som tittat på olika möjligheter hur lokalerna kan användas. Att inte göra något är också ett val. Hur kan ni tro att undervisningen blir bättre om man slår ihop två skolor? Undrade en fd elev som varit mkt nöjd med sin skolgång i Tunbo. Hur kan det stödja undervisningen att flytta ihop två skolor där det dessutm mer stök. Varför inte bara satsa på att Tunbo och Lindbo blir bra skolor. Kolbäck geografiskt mitt i kommunen varför kan inte elever flytta till Kolbäck också. Kanske dags att satsa på Kolbäck äntligen! Kanske man ska erbjuda elever i närheten av E18 det som ett alternativ? Lindbo elever har mindre kunskap än oss från Tunbo. Stora skillnader i hur man sätter betyg fd elev. Samma kommun borde vara likvärdigt. Svårt med attraktiva tjänster på liten skola anges ofta säger en borde bli samma problem på mellanstadieskolorna. Åk 4-9 skola i Kolbäck borde ge attraktiva tjänster. Definiera vad är en attraktiv tjänst? Christina svarade heltid på en och samma skola. Det klarar vi inte säger en lärare. Vi måste då antingen locka lärare som vill jobba på flera skolor eller hitta andra alternativ tex åk 4-9 på Tunbo. Varför inte göra plats för 4orna på Tunbo? Kommunen har ägnat sig åt att bygga om och nytt tidigare varför inte göra det nu. I kolbäck är inte skolorna så långt ifrån varandra det borde gå att lösa! Man kanske aktivt ska fråga barnen ex på Näsområdet (aktivt) om de vill gå på Tunbo. Kanske det kan ge mer underlag. Catarina belyste att alal får välja vad de vill redan idag. Attraktiv arbetsgivare enligt Svenskt Näringsliv för en lärare 1) hög lön, 2) stimulerande arbetsuppgifter 3) stimulerande arbetsplats, trivsel, positivitet, mål 4) Förmåner 5) Personlig och professionell utveckling 6) Sund arbetsmiljö

17 7) Frihet och medbestämmande 8) Gott ledarskap 9) Organisation att vara stolt över 10) Struktur, mål, vision och personalpolicy Catarina förklarade skolspåret. Synpunkter om flyttkarusell och annat fördes fram. Föräldrarådet har räknat på skolingången: 21 klasser och 630 elever blir påverkade! 1,8Mkr kommer övertidskostnader att kosta för att flytta (för lärarna). Strömsholms skola skulle behöva en matsal. Utan skola blir inte Kolbäck attraktivt. Låt Hallsta få flytta hit någon gång. Blir det flytt till Lindbo så får mina barn gå i Västerås i stället. Vet alla hur ingång skola ser ut? En presentation av ingång skola/förskola Christina presenterade. Musikprofil eller större lokaler kommer inte att förbättra skolresultaten. Det är andra saker som är viktiga! fd elev 9000 kvm för mycket finns det måste bort säger Catarina. Äldreboende måste till Ädelstenen behöver byggas om Det är inte brist på elever/lokaler i skolan. Har ni brist för plats med åldringarna fixa det där då. Ni är beredda att flytta bibliotek, skola och massa skolor använd lokalerna till äldreboende i stället! Flytta inom Hallstahammar. Prioritera äldrevården om ni ska göra ngt. Kom igen nu är det bättre att flytta Kolbäckarna eller barnen mellan skolorna i Hallstahammar? Det är inte så lång mellan lokalerna i Hallstahammar. Parkskolan ska ju tydligen innehålla allt kanske det finns plats att flytta. Det är alltid vi i Kolbäck som ska flytta på oss. Var lite kreativa det är dags att flytta om. Risk att Kolbäck blir ett nytt Dingtuna om skolan i Kolbäck försvinner. Jag kommer att se mig om efter en annan möjlighet om skolan i Kolbäck försvinner. Vad kostar det om ett antal familjer flyttar härifrån istället för att skolan blir kvar? Vad gör vi för att Tunboskolan ska bli bättre? Undrar Jenny. Vad ska man göra för att skolan ska bli bättre. Det är inte perfekt idag. Inget direkt svar men föräldrar höll med om att saker behöver göras. En vill sänka skatten med 15 öre. Alla äldre har inte samma behov kanske olika alternativ behövs. Hur kan man skapa det? Olika varianter behövs kanske tex Eldsbodahuset kan fylla behovet för en del och någon annan lokal kan fylla andra typer av behov. Profilering av skolan kan vara en sak som lyfter skolan. Små skolor ger bättre resultat VLT artikel hänvisades till. Profilera skolan för att locka elever. Varför ska vi ändra på någonting? Strömsholm och Tunbo är ovanligt bra skolor tycker en förälder vad som behöver förbättras är skolresultaten. Omsättning på rektorer ger inte ett bra ledarskap. Vi behöver behålla rektorerna för kontinuitet och för att få ett bra ledarskap.

18 Tunbos rykte har blivit sämre mot förr. Tunbo har fått elever från Lindbo och andar som har det svårt. fd elev Satsa på skolan i stället för att flytta om! Vad ska man göra? Undrade Jenny. Föräldrar vill att barnen ska ha det bästa för sina barn. Jag är jättenöjd jag klarar mig bra på gymnasiet tack vare att jag gått på Tunbo. Eleven gick åk 1-6 på Strömsholm och sen åk 7-9 på Tunbo. PÅ parkskolan kan man lätt gömma sig på högstadiet bör man synas så mkt som möjligt inte komma bort i mängden. Vår dotter började i Köping i 6an men vi flyttade hit henne och vi är mkt nöjda med det. Vi har ett förslag vad man kan jobba med framåt: Flytta Vallby åk 4-5 till Tunbo Gör en mellanskoleavdelning och en högstadieavdelning på Tunbo ( elever) Rör inte Strömsholmsskolan Förlägg de tjänster som måste delas i heldagar på de olika orterna erbjud lärarna att bredda kompetensen genom lärarlyftet Erbjud bra lön och stimulerande arbetsuppgifter med gott ledarskap, struktur, mål, visioner och personlig utveckling. Den enda inkomstkällan en kommun har är innevånare varför inte värna det och få fler att flytta hit då stärks hela kommunens inkomst och därför ska vi värna skolan och affären det är när skolan försvinner och affären lägger ner som en ort dör ut. Det är när vi får folk att bo i kommunen ökar vi inkomsterna och det blir en positiv utveckling. Vi ska inte skapa ett eget stök ge skolorna i kommunen arbetsro! Det höll flera med om. Vi har ett positivt inflyttningsnetto förskolorna är knökfulla hur ser skolfrågan ut om 10 år hur ser det ut? Förklarade vilka som är med i underlaget framver och att alal som är födda hittills är med. Målet är att öka antalet innevånare vad innebär det undrade en? Vad är risken om man flyttar om. Det här är ett ypperligt läge att få hit folk-. Det finns tomter i Strömsholm locka hit folk i stället för att skrämam bort dem. Föräldrar har gjort en enkät och frågat föräldrar varför man flyttat hit flera anger att skolan är en anledning att man flyttat till kommunen. Ska man slå ihop Lindbo och Tunbo skillnader mellan skolorna. Bygg och stödj det som är bra slå inte ihop. Catarina det är elevunderlaget som är utmaningen från Tunbo. Vad säger föräldrarna i Näs. Synpunkter gör en enkät och fråga föräldrarna! Varför är elevunderlaget ett problem? Det är väl nu det är lägst undrar en sen blir det ju fler. Catarina tog upp frågan om elever från Västerås kommun som idag går på Tunboskolan. Problemet är att en skola i Hallstahammar läggs ned varför ska skolan då beröras. Finns det inga pengar i det här undrar en förälder. Vad kostar det att bygga om? Det kanske är billigare att bygga nytt än att bygga om befintliga lokaler.

19 Det finns även en äldreutredning och den är inte synkad med de andra förslagen. Jenny presenterade det tredje förslaget kring äldre ingången. Om en skola kan flyttas borde det vara mkt bättre än om en skola flyttar var en spontan reaktion. Åk 6 på Lindbo eller Tunbo diskuterades. Förälder uttryckte att det kanske kan vara olika i Hallstahammar och Kolbäck. I Hallsta vill man renodla skolorna men i Strömsholm/Kolbäck kanske man kan hitta en annan lösning. Det är nu vi har chans att förändra. Nibbleskolans föräldrar lär inte gilla att flytta skolan. Flera våningar lär väl inte vara något problem det finns hissar det är det minsta problemet. Det mesta problemet ligger i Hallsta! Konstaterar en. 6orna här trivs varför förstöra det! Reijo poängterade att utredaren har kommit med tre förslag inget är beslutat och klart. Vi ska lyssna på alla sen ska vi fatta beslut. Han framförde också att det kommit många förslag. Prislapp på att bygga om Nibble har varit 40Mkr då kanske det är billigare att bygga nytt kvm på Parkskolan är inte så trevliga det finns inget mys och inget roligt. Kräver säkert stora ombyggnationer. Matsal i Strömsholm kom upp som en synpunkt igen. Anna gjord ett inlägg om att matsal i Strömsholm finns med i alla förslag. Räkna på antal elever i tioårsperspektivet det går att göra mycket utan att göra så stora förändringar. Vi tror att partierna tagit ställning vart finns konsekvensanalysen? Man måste ju veta vad man tar beslut om! Konsekvensanalyserna kommer för sent! Catarina förklarade meningen med detta först tar vi ett inritningsbeslut sen tar vi budget och konsekvensanalser eller utredningar. När vi bestämt vad vi vill ha mer utrett går vi vidare. Synpunkt det är tre alternativ vilket ska ni välja det är tre alternativ. Nu är det så svart på vitt när ska det beslutas? Christina tydliggjorde att anledningen med dessa möten är att vi ska lyssna och diskutera. Syftet är att tidigt ta in synpunkter. Det är nytt sätt att arbeta. Det är ett omfattande ärende. Ekonomi är också social ekonomi hitta en lösning där så få som möjligt blir drabbade i lösningen. Hitta en lösning där få berörs och det är nära mellan de som berörs. Kolbäck och Strömsholm ska inte in i soppan. Det blir en större kostnad för kommunen. Det som behövs i Kolbäck är inte att vi ska förlägga verksamheten som drivs här till Hallstahammar. Har ni pratat med lärarna? Undrar en. Catarina förklarade hur politiker väljs och hur chefer anställs och hur beslut fattas. Rektorerna ansvarar för att prata med sin a lärare och tar in synpunkter från dem. Det ska inte vi politiker gå förbi. Ni borde även få med lärarnas synpunkter. Det är rektorernas roll enligt Catarina. Ungdomsråden har sagt att man vill bjuda in politiker till elevråden och det kommer att ske i nov/dec.

20 Hans belyste att det finns fler förslag än skolförslaget. Bästa lösningen akn vara en kombination av flera förslag. För oss är det trygghet för våra barn och Kolbäck som ort! Gunilla Vi har en bra skola, vi gör så gott vi kan för att eleverna ska nå sina resultat. Vi har två representanter här på två elever som gått här. Kan vi få fler sådana elever då är det nog för att vi ska behålla Tunboskolan. Alla sådana här förslag har bara inneburit att Kolbäck försämrats! Vi ser ingen trygghet i sådana här förslag. Jag har bara bott här sedan Jag haft minan fyra barn här. Det har varit lite trassligt med alla rektorsbyten men det är en bra skola. Vårdutredningen är viktig. Ni tycker vi bara skulle diskutera skolfrågan vi är klokare än så! Catarina säger Då är ni nöjda som det är men fick mothugg du ska inte låsa in oss. Alla värnar sin trygghet alla kommer att värna om sitt vad är det för synpunkter som kommer att väga in? Catarina förklarade hur resonemanget påverkar och hur andra synpunkter kommer fram. Allt som kommer in kommer att finnas med som underlag till politikerna innan vi fattar beslut. Dessutom kommer andra synpunkter att komma tas med. Fd elev berättar sin historia om hur hon fick trygghet och stöd på Tunboskolan och hade hon inte gått här hade hon aldrig haft den självkänsla och det självförtroende hon har. Innan ni fattar beslut fundera ordentligt. Innan beslut måste man väl väga in kostnader. Innan beslut måste man ha en uppföljning där det finns mer konkret med. Jenny förklarade att nu lyssnar vi gemensamt innan vi fattar beslut går vi ut som olika partier om vad vi tycker är det valår och vem vet det här kanske blir en valfråga. Nästa utredning kanske ska göras av en oberoende part var ett medskick från föräldrar. Jag tror att man måste se det med nya ögon. Att vara S och fd lärare och rektor är inte ett sätt att se det objektivt. Kanske bättre att sälja Parkskolan billigt det kanske är en lösning. Då kanske man kan lösa och prioritera äldrefrågan och skolproblemen. Ni har haft makten sedan 1921 val har inte ställt till några konsekvenser för er. Vi kanske behöver se det annorlunda. Ni har plöjer miljoner i mycket nu vill jag att ni lyssnar på oss den här gången. Vi kommer att återkoppla men hur är det inte bestämt. Folkets Hus varför är det inte med? det blir alldeles för krångligt fick Jenny till svar det var för sent skriver Catarina. Rektor: I DN s redovisning hade Tunboskolan nu 100 % men den korrekta summan är nu 93 % (SCB statistik). Åk 9 i år har dock en mycket längre väg att gå för att nå dessa resultat men där sätts nu stora resurser in.

21 Vi ska marknadsföra det vi har! Vi har 12 min till Västerås och vi har koll på läget här! Det ska vi marknadsföra. Vi ska marknadsföra de som lyckats och gått på Tunboskolan. De har fått ngt med sig härifrån. Jag är djupt upprörd över att man lägger ett förslag om att lägga ner Tunboskolan. Det skapar negativa skriverier om Kolbäck. Gå ut i VLT och signalera att det inte ska fattas beslut nu och att det inte ska läggas ner några skolor. det får du gärna göra sa Catarina. Lindboelever vill inte gå på Tunbo. Vi väntar fortfarande på en stor gymnastiksal det finns motsättningar mellan Lindbo/Tunbo. Försök att behålla det som är! Försöka att lösa de utmaningar som finns. Inget beslut innan nyåret Återkoppling ska ske! Enkät: 73 svar har inkommit 1: Vi kan tänka oss att flytta våra barn till Lindbo 1 svar 2: Vi vill ha kvar Tunboskolan som högstadie 72 svar Synpunkter som inkommit: Eleverna får åka längre, barnen blir

22 Bilaga 4: Nibbleskolan Föräldraråd Nibbleskolan N: 25 talet föräldrar, Rektorer från Nibbleskolan Catarina Pettersson, Jenny Olsson, Reio Tarka, Roger Pistol, Anna Lundberg och Inga-Lena Strömberg. De tre olika förslagen lyftes och diskuterades. Synpunkter som kom fram: Tänker man på eleven? Många elever har flyttat många gånger och bytt skola flera gånger. Catarina lyfte: Svårt med ämneskompetensen bland lärare. Säkerheten viktig vad händer om man blandar elever i olika åldrar för mycket är det bra eller inte? Diskuterades för och emot beroende på erfarenheter och synpunkter. Många trivs väldigt bra på Nibbleskolan. Trafikfrågan vid Nibbleskolan är fortfarande en fråga man som förälder är orolig för. Grupparbete startade: Grupp 1) F-åk 3 Nibbleskolan i Tallenhuset åk 4-6 på Lindbo år 7-9 Parkskolan. Klasserna följas åt från åk 4-9. Parkskolan ungdomens hus och biblioteket samt musikskolan. Matsal behövs på Parkskolan. Eldsbodahuset seniorboende. Lågstadiedelen på Nibbeskolan äldreboende. Gymnastiksalen blir matsal för de äldre. Grupp 2) Nibbleskolan kvar som F-6. Viktigt att lärarna följer klasserna. Lärarbehörigheten mkt viktig. Vi kan köra våra barn till en skola som har bra behörighet på lärarsidan. Nibbleskolan har redan anpassade lokaler. Eldsboda bli äldreboende. Särskolan kvar på Nibbleskolan. Får Fredhemseleverna och Nässkolorna plats på sina respektive skolor? Då? Varför kan inte 1-6 vara här? Det har ju varit det förut 1-9 år. Grupp 3) Viktigast är lärarbehörigheten resten rangordnade vi inte. Samma lärare är viktigt att eleverna får ha. Kan de ha det kan de klara en lokalflytt. 1-3 minst men gärna 1-6. Behörighet utbildning och att de trivs med att vara lärare och att man trivs där man är. Rätt person på rätt plats. Lokalerna är sekundära. Trivsel är det viktigaste. Vad händer om man har en lärare som inte fungerar? Då måste föräldrar och rektorer reagera och hitta lösningar.

23 Grupp 4) Lärarbehörigheten är viktigast. Ämneslärare viktiga och då kan skolan inte vara för liten. Småskaligheten är bra men den tiden är förbi. Nån form av minsta massa måste man ha. Lärarna behöver inte alltid följa klassen allt för länge kanske 1-3, ändamålsenliga lokaler. 3- elevunderlaget. Tron för oss som föäldrar att det finns en långsiktighet. Ekonomisk aspekt också. Lägga ner och starta upp är inget vi vill ha. Kvartalsrapportsyndromet i skolan vill vi undvika. Tiden med småskolor är förbi. Idag är man beredd att skjutsa sina barn. Från högstadiet är det helt naturligt att man kan åka. Mellanstadiet ska ha med sig åk 6. Ex Nibbleskolan 1-6. Gruninställningen till frslgen flytta på de vuxna inte på barnen. Det borde vara lättare att få ihop rent politiskt också. Ingång flytt kommunhus är det gruppen rekommenderar. Mellanstadiet dock samlat så några förändringar mot dagens läge. Grupp 5) Lärarbehörighet och lärartäthet är viktigast! Rätt lärare på rätt plats. Långsiktigt elevunderlag ger ändamålsenliga lokaler (2 och 3). Närhet inte så jätteviktigt. Använd bussar. Man behöver inte lägga ner en skola för att den inte har träsljöd. Från 12 år inget hinder att åka till en skola. Inte viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet men läraren ska följa med eleverna mellan åk 5 och 6. Lärarna är anställda i kommunen och kan följa eleverna. Diskuterade särskolans placering viktigt att de följer grundskolan. Ett alternativ kan vara att flytta hit dagligverksamheten (till Nibbleskolan). Uppföljning efterfrågades. Catarina berättade att allt kommer att läggas ut på hemsidan samt att det kommer ett uppföljningsmöte innan det fattas beslut. Det blir någon form av öppet möte och man vet inte riktigt hur det ska gå till ännu. Mot slutet blir det mer partipolitik. Då kan det vara svårare att ha gemensamma möten men någon form av uppföljning kommer att komma. Tex vilka förslag är kvar inför framtiden. Någon framförde att det kanske är dags att komma överrens mellan partierna och se till kommunens bästa i ett gemensamt förslag istället för att ta fram olika förslag.

24 Bilaga 5: Näslundsskolan Resultat av medborgardialogen på Näslundsskolan Närvarande: Catarina Pettersson, Sigge Synnergård, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg och Rolf Norrman samt rektor Karl Henrik Gustavsson Närvarande föräldrar 39 st, delades upp i sju st grupper Resultat av grupparbetet Grupp 1 Fysisk närhet till skolan är viktig, det skapar trygghet, alla känner alla. Lärarbehörighet ett sätt att säkra bra studieresultat, skapa t ex ett slöjdcentrum. Från åk 7 spelar lokaliseringen mindre roll. Man vill att åk 6 ska tillhöra mellanstadiet, ska vara på Näslund. Vi vill att våra barn får, studiero, lugn och trygg miljö, utbildade lärare och höga studieresultat (minst godkända). Satsa på våra barn= inverstering för vår framtid inom kommunen. Grupp 2 Viktigaste utgångspunkter 1. Lärartätheten, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan. Från åk 7/åk 6 har skolans lokaliering mindre betydelse. Viktigt att åk 6 är en del av mellanstadiet på Näslund. Man vill ha samlad slöjdverkstad heldagsslöjds konceptet. Kommunhuset och Eldsbodahuset till Parkskolan. Biblioteket i centrum. Dela inte upp Nibbleskolan med hälften skola och hälften demensboende Grupp 3 Införande/bevarande avf - 6 på Näslundsskolan ( med lösningar som medföljer detta förslag ) t ex lösning på slöjdfrågan, eller åtminstone åk 1-6 på Näslund. Från högstadieålder har skolans fysiska närhet mindre betydelse. Årskurs 6 skall vara en del av mellanstadiet.

25 Grupp 4 Viktigast: 1. Lärarbehörighet, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan, 4. Långsiktigt Elevunderlag. Från åk 6 lokaliseringen av skolan mindre viktig. År 6 till högstadiet förutsatt att lärarkompetensen finns där. F-5 ska finnas kvar på en lite skola ( som det är NU ). Hemtjänst + bemanning flyttar till Parkskolan, även kommunhuset och dess innehåll. På detta sätt frigörs lokaler på Ädelstenen till fler boende. Kommunhuset töms och byggs om till lägenheter alt. sälj. Flytta heller vuxna än barn. slöjdsalarna kvar, bra med heldagsslöjd. Grupp 5 Viktigast: 1. Ändamålsenliga lokaler, 2. Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjing 3. Långsiktigt elevunderlag, 4. Fysisk närhet till skolan. Från åk 7 har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet. Vi vill har F-6 på Näslundsskolan. Ingång flytt av kommunhus/administration tycker vi är det bästa förslaget. Grupp 6 Viktigast: 1. Fysisk närhet till skolan, trygghet. Upp till åk Lärarbehörighet/framtida kompetensförsörjning, Självklart! 3. Lokaler, ( barnen anpassar sig även om det är trångt inte för stora undervisningsgrupper ) 4. Långsiktigt elevunderlag Från åk 7 är skolans lokalisering av mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet Lgr 11 läroplanen. F-6!!!!! Ingång skola ingen attraktiv skolsituation för nyinflyttning ( trygghet, närhet, långsiktighet ) Kostnad matsal 2 mkr ( på Parkskolan ) skolskjuts-miljö-kostnad. Trafiksituationen farlig om dem ska ta sig 3 km själva, otänkbart. Ingång social och administration båda ok vill ha F-6 på Näslund. Administration bästa förslaget låt barnen vara ge dem arbetsro!

26 Grupp 7 Viktigast: 1. Fysisk närhet till skolan, 2. Långsiktigt elevunderlag. Vi tror på en bra miljö i mindre skolor.3. Ändamålsenliga lokaler, 4. Lärarbehörighet tar vi för givet, står i skollagen!! Från 16 år gymnasiet har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet, vi vill ha F-6 på Näslundskolan.

27 Bilaga 6: Fredhemsskolan Medborgardialog Fredhemsskolan Medverkande: Jenny Olsson, Sigge Synnergård, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg Rolf Norrman, Rektor Claier Ahlström samt tre lärare 16 föräldrar närvarande delades upp i 4 grupper. Grupp 1 Vad är viktigast av följande utgångspunkter? 1.Lärarbehörighet, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet, 4. Långsiktigt elevunderlag När är lokalisering av skolan av mindre betydelse? Från åk 7. Viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet Riv Eldsbodahuset och bygg ett äldreboende på den platsen. Nära till allt!!! Lärarkompetens/behörighet är det viktigaste därför : F-3 på små skolor 4-6 Lindbo, Tunbo 7-9 Parkskolan Då blir det bättre nyttjade lokaler. För små barn tycker vi närhet är viktigast. Större barn klara av att förflytta sig. Grupp 2 Långsiktigt elevunderlag - en stabil organisation ger stabil personal som i sin tur bidrar till trygghet för barnen Lärarbehörighet - är en självklarhet! Ändamålsenliga lokaler - hellre trygghet och en stabil miljö än ett extra rum Fysisk närhet - de flesta skjutsar sina barn ändå Från åk 7 har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet. Låt barnen vara barn så länge det går. Barn tar efter beteende från äldre utan att ha mognad för att förstå. Grupp 3 1.Långsiktigt elevunderlag, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan 4.Lärarbehörigheten!!! ( eftersom detta ingår i skollagen )

28 Lokaliseringen av skolan minder betydelse från högstadiet. JA!! Åk 6 ska vara på mellanstadieskola. Önskvärt med fler ämneslärare om åk 6 är kvar på mellanstadiet. Låt barn vara barn! Grupp 4 1.Lärarbehörigheten, ger fler behöriga barn till gymnasiet, 2. Fysiks närhet till skolan, trygghet för barnen. 3. Ändamålsenliga lokaler 4. Långsiktigt elevunderlag. Från åk 7 har lokaliseringen mindre betydelse. Viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet, så att läraren kan följa sina elever, följ skollagen. Mognaden hos barnen, att barnen kan var barn längre.

29 Bilaga 7: Lindboskolan Anteckningar Lindoskolan N: 7 föräldrar, 2 rektorer, Catarina Pettersson, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg, Jenny Olsson och Anna Lundberg. Presentation av deltagarna gjordes och övergripande genomgång av de olika förslagen. En förälder väckte frågan om att om man ska börja resa till skolan så kommer man att välja andra skolor utanför kommunen i stället för att byta skola. Några kanske också väljer att flytta helt och hållet till Västerås. Catarina lyfte kompetensproblemet på Tunboskolan om den blir allt för liten. När det här ska vara färdigt inget beslut efter nyåret. Mer realistiskt februari (inriktning). Innan sommaren ska beslutet helst vara fattat om vad som ska bort. Det tar sedan ett år innan ex skolförändringar slår igenom. Det viktigaste är att eleverna får veta vad som händer Grupp 1 Lärarbehörigheten är viktigast. Kompetensen sen. Eleverna behöver bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning. 2:a lokaler och elevunderlag. Närheten är inga problem vi är bortskämda att ha allt nära. Vi har inga avstånd i kommunen därför en 3:a. Om mina barn skulle gå i Kolbäck så skulle jag åka till Västerås i stället. Från åk 6-7 kan man pendla. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet! Att de får vara barn länge och vara ute och leka på rasterna. Grupp 2 Lärarbehörigheten - 1 Att barn och unga får den utbildning de har rätt till. Ändamålsenliga lokaler, Kompetenta lärare 2 Fysisk närhet 3 Långsiktigt elevunderlag får vi med bra kompetens på lärare och bra lokaler. Åk 6 på mellanstadiet. Övriga medskick: Lindbo/Tunbo risken att många åker till Västerås om de slås ihop. Viktigt med bra lärarkompetens. Avvägningar. Ingång socialtjänst tilltalade oss mest men tokigt att lägga ner hela Nibbleskolan. F-3 kvar tex och sen flytta i åk 4. OK att cykla lite från åk 4 vi har ändå nära. F-6 är givetvis bra men då har vi inget alternativ vi gillar av förslagen. Vad kostar omorganisationen och hur mycket tjänar man på att riva ett

30 hus. Vad leder det till? Kan man utreda det? Kan man då också väga in alla för och nackdelar. Vi valde ut ett alternativ som vi tyckte var mer intressant. Påpekades i de andra alternativen behöver ett nytt äldreboende byggas. Skolvägen är också viktigt cykelvägar. ÅK 6 på högstadiet minus med det, inte utvecklade nog för studierna som man använder med mentorer, inte utvecklade för samma system, de får inte vara barn lika länge, det anpassas inte med bussar schemat tex. Mycket mera håltimmar på Lindboskolan det har man inte på mellanstadieskolan, de blir stora för tidigt och det finns inget fritids. Om man då inte säger upp sin plats får man betala tiden ut för den plats man har. Det borde avslutas när man byter skola och fritids inte finns på den skolan. Från mellanstadieskolan går man inte men det är lättare om man går på högstadiet där har man inte koll och skolorna kan gå från skolan om de vill. Vad gäller då för försäkring? F-6 på samma skola. Högstadie ska finnas i både Hallsta och Kolbäck men man kanske behöver komplettera högstadiet med mer i Kolbäck. Satsa på bad och idrottshallar. Simhallen i Hallsta vad händer med den? Ska den lägga ner? Idrottshallen (Sporthallen) och badet behöver ses över de är gamla. Simma är viktigt att våra barn kan. Idrott är viktigt att de har i skolan. Biblioteket till Eldsbodahuset. Bygg lägenheter i Eldsbodahuset eller sälj det privat men riv det inte det är ett fint hus. Catarina informerade om att en uppföljning kommer. Inte på varje skola men någon form av öppet möte kommer att genomföras.

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Tack för dina idéer och synpunkter!

Tack för dina idéer och synpunkter! Bergums skola 27/9 Tack för dina idéer och synpunkter! Din åsikt är viktig i arbetet med att ta fram ett förslag som politikerna ska besluta om i slutet av året. Under september har alla föräldrar, elever

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

29 november 18.00 19.30 Skruvstad

29 november 18.00 19.30 Skruvstad 1 Inkomna åsikter från föräldrar Gällande utredning om skolans organisation 29 november 18.00 19.30 Skruvstad Flytta tillbaka 6:an hit Lärare kan åka ut Att man tar teknik, gympa, språk, bad på en dag,

Läs mer

Text från enkäten som gjordes 2011-05-04

Text från enkäten som gjordes 2011-05-04 Text från enkäten som gjordes 2011-05-04 Beskriv med dina egna ord vad du anser är viktigast för en bra skolutveckling i Lerums kommun 148 svar: Bra lärare samt mindre klasser. Att ha engagerade lärare

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009 SVENSKA SKOLAN I LONDON Information Västerås 22/1 2009 The Swedish School provides a very positive learning environment where pupils and students thrive. OFSTED april 2007 Elverna är påfallande nöjda

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun - ett glesbygdsperspektiv på en statlig reform Ånge kommuns skolor Alby skola F-5 55 elever Björkbackaskolan F-5 232 elever Minervaskolan 6-9 219 elever

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Stallarholmsskolans framtid Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening har en intressegrupp som kallas Framtidsgruppen. Framtidsgruppen

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Hästens AB. Friskolan & Fritidshemmet. Läsåret 11-12

Hästens AB. Friskolan & Fritidshemmet. Läsåret 11-12 Läsåret 11-12 Friskolan & Fritidshemmet Hästens AB Vår idé är att driva en småskalig och sammanhållen skola och fritidshems verksamhet för åldrarna 6-9 år med en tydlig praktisk estetisk profil Skola och

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer