Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola"

Transkript

1 Sammanställning av medborgardialog kring lokalutredningen Tyck till om framtidens skola Under november 2012 genomfördes en medborgardialog med föräldrar på kommunens skolor kring den pågående lokalutredningen. Följande träffar anordnades: Strömsholms skola - tisdag 6 november, kl Vallbyskolan - torsdag 8 november, kl Tunboskolan - torsdag 15 november, kl Nibbleskolan - måndag 19 november, kl Näslundsskolan - tisdag 20 november, kl Fredhemsskolan - torsdag 22 november,kl Lindboskolan - tisdag 27 november, kl Kommunfullmäktiges styrgrupp för medborgardialog svarade för planeringen av dialogträffarna och deltog tillsammans med representanter från BUN AU vid genomförandet av dialogen. Upplägget vid träffarna utgick från en mötesstruktur där deltagande föräldrar delades in i grupper om 5-6 personer och där varje grupp fick tre frågor att diskutera kring. En i varje grupp för anteckningar på blädderblocksark. Frågorna var följande: 1) Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen? Rangordna och motivera Långsiktigt elevunderlag Lärarbehörigheten/Framtida kompetensförsörjning Fysisk närhet till skolan Ändamålsenliga lokaler 2) Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? 3) Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? Nedan redovisas gruppernas anteckningar på blädderblocksarken. Med anledning av att mötesstrukturen följdes i varierande grad avviker ibland gruppernas anteckningar från de i förväg uppställda frågorna. I bilagorna redovisas de minnesanteckningar som fördes av de förtroendevalda som deltog vid respektive tillfälle. Vidare innehåller bilagorna även dokumentation från träffar med skolornas elevråd. All dokumentation från dialogen finns samlad hos nämndkansliet. Minnesanteckningar och denna sammanställning finns även på kommunens hemsida. 1

2 Sammanställning av gruppernas anteckningar på blädderblocksark Strömsholms skola Föräldrarna delades in i två grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Fysisk närhet: Trygghet - grund för attraktiv skola. Omfördelning inom tätort. 2) Långsiktigt elevunderlag. Grund för attrahera lärarkvalité 3) Lärarbehörighet pedagogiskt fokus 4) Ändamålsenliga lokaler Fråga 2: Fråga 3: Ja, mellanstadiet Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Harminisk och trygg miljö 2) Fysisk närhet till skolan/lärarbehörighet/kvalitet på resurser (lärare o material) 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: från ca 13 år (7:an) Fråga 3: nej Vallbyskolan Föräldrarna delades in i tre grupper. Grupp 1 Övriga synpunkter: SYNPUNKTER A Bo hos oss -Hur 75st nya? nya medborgare vill ha skola i närhetkonsekvens ingen inflyttning B- val av skola Hallsta,friskola, kommunal i annan kommun, konsekvens kostnad, Näslund till Kolbäck, tunbo C- 4-9 skola Tunbo ev 5-9 lärare mer rörliga profil för att locka/hålla kvar D- många lokaler över ändå vallby, Tunbo, strömsholm E det goda livet i storstadens närhet huspriser,dingtuna, pendling Grupp 2 Övriga synpunkter: 2

3 Bevara Tunboskolan! jag tror att söderns elever söker sig till andra skolor utanför kommunen om de behöver åka till Hallstahammar. Det blir utflyttning från Kolbäck om Tunboskolan läggs ned. Viktigt med närhet till skolan men även kompetenta lärare! Viktigt att år 6 tillhör mellanstadiet eftersom läroplanen är 4-6 med kunskapskrav och betyg i år6. Varför inte 4-9 på Tunboskolan? (samla kompetensen) Grupp 3 Fråga 1 - för lite ämnestid för lärarna? Skjutsa lärarna istället för eleverna för att ha kvar kompetensen!! - varför flyttar familjer hit? Närheten till skola mm är överhängande alternativ! - varför finns inte alla tomma lokaler med i utredningen? (t ex Folkets park) - Kommer eleverna slussas till Hallsta eller väljer föräldrarna andra alternativ? -Flyttar skolan från Kbä, kommer Kbä utarmas! * Fysisk närhet till skola med kompetenta lärare i ändamålsenliga lokaler ger en framtida kompetensförhöjning med ett långsiktigt elevunderlag. Fråga 2: Från gymnasieåldern Fråga 3: Positivt som det är idag i Vallby och Tunbo! Tunboskolan På Tunboskolan fördes ingen diskussion/dokumentation i grupper enligt mötesstrukturen. Se bilaga för minnesanteckningar från Tunboskolan. Nibbleskolan Föräldrarna delades in i fem grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning, Ändamålsenliga lokaler 2) Fysisk närhet till skolan 3) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: 16 år (grundskolan ska vara trygg) Fråga 3: Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet Övriga synpunkter: F-3 Nibble. Åk 4-6 Lindbo Hela tätorten. Åk 7-9 Parkskolan. 3

4 Klasserna följs åt!!! Med lärare. Matsal åk 7-9?. Ungdomens hus och bibliotek och musikskolan till Parkskolan. Eldsbodahuset Seniorboende. Lågstadiedelen på Nibbleskolan äldreboende. Matsal i lilla idrottshallen. Skoldelen centreras till matsalssidan. Grupp 2 Övriga synpunkter: Nibbleskolan kvar som låg och mellanstadieskola Särskolan. Lärarna följer klasserna. Lärarbehörighet -/Lärartäthet viktigt. Anpassade lokaler: Nibbleskolan är redan anpassade för 1-6. Eldsbodahuset Äldreboende Grupp 3 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet (samma lärare följer med) - Ändamålsenliga lokaler. - Trivselfaktor viktigt. Fråga 2: 7-9 Fråga 3: År 6 bör ingå i mellanstadiet. Grupp 4 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Långsiktigt elevunderlag 4) Fysisk närhet Fråga 2: Vi tycker inte att det är så viktigt längre. Ännu mindre viktigt från högstadiet. Fråga 3: Ingå i mellanstadiet. Övriga synpunkter: Flytta vuxna, flytta inte barn. Som idag, eller ingång flytt av kommunhus. Grupp 5 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/Lärartäthet: Dåliga lärare > Dåliga resultat 4

5 2) Långsiktigt elevunderlag: Ger ändamålsenliga lokaler + undvika onödiga utgifter 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Fysisk närhet till skolan: Använd bussar! Fråga 2: Nuvarande omständigheter, ca 12 år. Fråga 3: Nej, lärare följer med under år 6. Grupp/klass följs åt och ger trygghet. Näslundskolan Föräldrarna delades in i sju grupper. Grupp 1 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan - trygghet - alla känner alla 2) Lärarbehörighet/framtida kompetens - skapa t ex ett slöjdcentrum - ett sätt att säkra bra studieresultat Fråga 2: F r o m årsk 7 (inom kommunen, ej pendling till Västerås) Fråga 3: årsk 6 ska tillhöra mellanstadiet på Näslund Övriga synpunkter: Förslag (lokal): kommunhuset till parkskolan. FK 6 på Näslundskolan slöjd på samlad plats inom kommunen (heldagsslöjd, samma koncept som Näslund. Vi vill att våra barn får: - studiero - lugn & trygga miljö - se det enskilda barnet/eleven - utb lärare - höga studieresultat, minst godkänt Satsa på våra barn= investering för vår framtid inom kommunen! Grupp 2 Fråga 1 1) Lärartätheten/Framtida kompetensförsörjning 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan Fråga 2: År 7/År 6 Fråga 3: Mellanstadiet. 5

6 Övriga synpunkter: Samlad slöjdverkstad (heldagsslöjdskonceptet) 6:or på Näslund. Kommunhuset till Kantzow o Eldsbodahuset. Biblioteket i centrum. Ej ½ Nibble vara skola/demensboende Grupp 3 Fråga 1 Införande/bevarande av FSK årsk 6 på Näslundskolan (med lösningar som medföljer detta förslag) t ex lösning på slöjdfrågan eller åtminstone årsk 1-6 på Näslund (som ovan) Fråga 2: Högstadieålder Fråga 3: årskurs 6 skall vara del av mellanstadiet Grupp 4 Fråga 1 1) Lärarbehörighet 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: årskurs 6 Fråga 3: År 6 till högstadiet förutsatt att lärarkompetensen finns där. F-5 får finnas kvar på en liten skola (som det är nu!) Övriga synpunkter: Hemtjänst+bemanningen flyttas till Kantzowska. Även kommunhuset och dess innehåll! På detta sätt frigörs lokaler på Ädelstenen, till FKR boende Kommunhuset töms och byggs om till lägenheter/säljs Flytta hellre vuxna än barn Slöjdsalar kvar bra med heldagsslöjd Grupp 5 Fråga 1 1) Ändamålsenliga lokaler 2) Lärarbehörigheten 3) Långsiktigt elevunderlag 4) Fysisk närhet till skolan Fråga 2: ca 12 års ålder. Åk 7 6

7 Fråga 3: Mellanstadiet Övriga synpunkter: Ingång flytt av kommunhus/administration tycker vi är det bästa förslaget. Vill ha F-6 här på Näs Grupp 6 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan. (trygghet) upp till år 6 2) Lärarbeh självklart 3) Lokaler (barnen anpassar sig även om det är trångt. Inte för stora undervisningsgrupper) 4) Långsiktigt elevunderlag. Fråga 2: år 7 Fråga 3: Ja! Lgr 11 (läroplanen). Mellanstadiet, F-6!!!! Övriga synpunkter: SKOLA ingen attraktiv skolsituation för nyinflyttade - kostnad matsal (2 milj) - skolskjuts (miljön, kostnad) - otänkbart; trafiksituation, farligt om de själva ska ta sig 3 km Social resp Administration, båda är OK. Vi vill ha F-6 i Näs Administration bästa förslaget Låt barnen vara, ge dom arbetsro! Fördelar: - trygghet/närhet= viktiga faktorer för inlärning - spridning på åldrarna F-6=positivt -Möjlighet för 1-6 skola att erbjuda attraktiva lärartjänster. F-3 kan bli 40% 60%-tjänster vilket inte lockar kompetenta pedagoger - Näslund är en toppenskola. Goda resultat. Grupp 7 Fråga 1 1) Fysisk närhet till skolan - Långsiktigt elevunderlag: Vi tror på en bra miljö i mindre skolor - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning: Tar vi för givet, står i skollagen Fråga 2: 16år (gymnasiet) Fråga 3: Vi vill ha FK tom årsk 6 på Näslundskolan Fredhemsskolan Föräldrar delades in i fyra grupper. 7

8 Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörigheten 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: Från årskurs 7. Fråga 3: Mellanstadiet! Övriga synpunkter: Riv Eldsbodahuset och bygg ett äldreboende på den platsen! Närhet till allt. Lärarkompetensen är det viktigaste. Därför: o F-3 på små skolor o 4-6 Lindbo Tunbo o 7-9 Parkskolan Bättre nyttjade lokaler För små barn tycker vi närhet är viktigast. Större barn klarar av att förflytta sig. Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Långsiktigt elevunderlag: En stabil organisation ger stabil personal. 2) Lärarbehörighet: Är en självklarhet! 3) Ändamålsenliga lokaler: Hellre trygghet och en stabil miljö än ett extra rum. 4) Fysisk närhet: De flesta skjutsar sina barn ändå. Fråga 2: Från åk 7, högstadiet. Fråga 3: Mellanstadiet. Låt barnen få vara barn så länge det går. Barn tar efter beteenden från äldre utan att ha mognad för att förstå. Grupp 3 Fråga 1, rangordning 1) Långsiktigt elevunderlag 2) Ändamålsenliga lokaler 3) Fysisk närhet till skolan 4) Lärarbehörigheten!!! (eftersom detta ingår i skollagen) Fråga 2: Önskvärt från högstadiet Fråga 3: JA! Åk 6 ska vara kvar på mellanstadieskola. Grupp 4 Fråga 1, rangordning 8

9 1) Lärarbehörigheten/Framtida kompetensförsörjning: Fler behöriga barn till gymnasiet. 2) Fysisk närhet till skolan: Trygghet för barn. 3) Ändamålsenliga lokaler 4) Långsiktigt elevunderlag Fråga 2: Åk 7 Fråga 3: Mellanstadiet. Viktigt att läraren kan följa sina elever. Följ skollagen. Mognaden hos barnen. Att barnen kan vara barn längre. Lindboskolan Föräldrarna delades in i två grupper. Grupp 1 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet: Eleverna behöver bästa förutsättningar för kunskapsutvecklingen 2) Elevunderlag, Lokaler föränderliga 3) Närhet: Vi är bortskämda med att ha nära, vi har egentligen inga avstånd i kommunen. Fråga 2: År 6-7 har det mindre betydelse. Fråga 3: Mellanstadiet, definitivt. Övriga synpunkter: Sammanslagning Lindbo-Tunbo, risk att förlora många elever till Västerås. Intressant att se en vinst/kostnadsberäkning av lokalerna som blir tomma. Viktigare med bra lärarkompetens än att ha många små skolor. Vi samtycker till alternativ ingång socialtjänst med reservation för att flytta alla Nibbles elever till Parkskolan. Grupp 2 Fråga 1, rangordning 1) Lärarbehörighet/kompetens: Är viktigt att barn/ungdomar får den utb. De har rätt till. 2) Ändamålsenliga lokaler: Får kompetenta Lärare. Bra lärande för ungdomarna. 3) Fysisk närhet till skolan. 4) Långsiktigt elevunderlag: Bra underlag får vi med bra kompetens och lokaler. Fråga 2: Från åk 7 Fråga 3: Åk 6 till mellanstadiet. Övriga synpunkter: F-6 på samma skola i Hallsta. 9

10 Högstadie i både Hallsta och Kolbäck. Detta gäller på Lindbo: o De är inte utvecklade nog för studierna/mentorskapet. o Anpassa inte efter bussar. o Har mycket håltimmar på Lindbo. o De blir stora för tidigt. o Finns inget fritids på Lindbo. Satsa på badhus och idrottshallar. Bibblan till Eldsbodahuset. Göra lägenheter i Eldsbodahuset. F-6 ej gemensamt i Parkskolan. 10

11 Bilaga 1: Strömsholms skola Strömsholms skola medborgardialog N: 7st föräldrar (en föräldraråds representant med barn i åk 3 resten med barn i åk 2), Christina Aspenryd, Anna Lundberg, Hans Strandlund, Jenny Olsson, Catarina Pettersson och Inga-Lena Strömberg. Rektor Bosse Eriksson. Inledning med presentation av politiker och föräldrarepresentanter. Presentation av utredningsförslaget -ingång skola, Christina Aspenryd -ingång kommunhus, Jenny Olsson - ingång äldre, Catarina Pettersson - Notering tills nästa gång Ta med kopia på de olika förslagen samt de olika frågorna på papper så att varje bord har tillgång till förslagen under kvällens genomgång. - Säkerhetsställ att alla fått inbjudan. Frågor: 1. Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsresultaten? Rangordna och motivera - Långsiktigt elevunderlag - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning - Fysisk närhet till skolan - Ändamålsenliga lokaler A)Fysisk närhet och tryggheten grund för en attraktiv skola. Det är basen som är mer långsiktig viktig för en bra skola. Ingen synpunkt på antal elever. Omfördelning inom tätort lättare och kortare flytt än att blanda in Kolbäck/Strömsholm. Sära på de olika orterna för tryggheten. Fysisk närhet/trygghet skapar långsiktigt elevunderlag och attraherar behöriga lärare. Lärartäthet pedagogiskt fokus d.e ändamålsenliga lokaler. B) Harmonisk och trygg miljö viktigast. D.e fysisk närhet och lärarbehörighet och kvalité på resurser (lärare och material)d.e ändamålsenliga lokaler, långsiktigt elevunderlag sist. Lokalerna i sig inte viktigast för att skapa en trygg miljö. Långsiktigt elevunderlag är för oss inte viktigast Närhet beror mycket på ålder. Om trygg och harmonisk miljö finns löser det mycket annat. Vi har valt att flytta hit av en anledning. Vi har valt att bo här frågar ni oss är det viktigt att skolan finns kvar. Inga problem att flytta på dem vid 13/14 års ålder. Att flytta dem tidigare är inte bra utan att ta ställning till förslaget. Fysisk närhet viktigt. Varför har ni flyttat hit? Huset och skolan var viktiga. Hade inte de funnits hade vi inte bott i Sverige eller här. 2. Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? A) år, början av högstadiet B) 13 år 7:an 3. Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? A) Mellanstadiet. En förälder har erfarenhet av barn som gått åk 6 på Tunbo och som tyckte det var för tidigt. 6:an hör till mellanstadiet. Men faller Tunbo med åk 6 ok.

12 B) Nej inte viktigt men helst åk 6 med mellanstadiet men faller skolan i Tunbo så fine låt dem gå där. Diskuterade utifrån åk 6 på hög eller mellanstadiet och vad det kan innebära för ex Tunbo. Konkurrensmedlet mot ex friskolor är fysisk närhet. Tunbo upplevs idag inte som en attraktiv skola. Idag finns konkurrens och många som jobbar i Västerås väljer andra skolor. Varför har Tunbo tappat i attraktivitet diskuterades. - Kan det handla om byte i lärarkåren/generationsskifte bland lärare? Nackdel i liten enhet mindre utbyte mellan lärare. Går inte det att ordna på annat sätt undrade någon. Många rykten finns om Tunbo skolan har fått en stämpel upplever en del som många gånger inte är sann. Om man lägger ner Tunbo vad gör ni då? Västerås svaret för många. Varför man pendlar till Västerås och tar med sig barnen. Alt. Då flyttar vi till Västerås då finns ingen anledning att bo kvar här. Den lilla skolan är anledningen att vi bor här. Det finns ett utbud i Västerås så man kan välja inriktning. Hur är skolan? Har många får som fråga vi har en skola i Strömsholm vilket imponerar på många. Många imponerade av vad lärare, förskolan, förskoleklass och fritids får gör här. Alla nöjda med skolan! Vägande skäl att man väljer att bo här. Diskuterade åk 4-9 på Tunbo och vad det skulle innebära. Vi bor här för att skolan är som den är så länge som möjligt på Strömsholm det viktigaste. Minst till åk 5! Det är skälet till att vi är här! Alternativet är att bo någonannanstanns inte i Hallsta/Berg utan vi vill bo i Strömsholm. Några har valt hus tack vare miljön i skolan. Föräldrarna tackade för initiativet. Frågan om uppföljning ställdes. Man vill ha återkoppling och en summering av vad alla tyckt i större grupp Kolbäck/Strömsholm är ok men man är välkomna tillbaka hit och man lovade att då samla fler föräldrar. Övriga synpunkter Tågstopp i Strömsholm.

13 Bilaga 2: Vallbyskolan Föräldrarråd Vallbyskolan N. 23 st föräldrar, Anna Lundberg, Catarina Pettersson, Christina Aspenryd, Susanne Johansson, Sigge Synnergård och Bosse Eriksson. Inledningsvis berättade Catarina Pettersson om medborgardialoggruppen och syftet med mötet. D.e presenterades de olika utredningsförslagen av Skola-Christina Aspenryd, Socialtjänst Anna Lundberg och kommunhus Sigge Synnergård. Frågor ställdes från deltagarna angående konsekvensanalyser och budget för de olika förslagen. Frågor ställdes också kring varför vissa lokaler och förslag saknades i utredningen. Önskar återkoppling då ett konkret förslag finns och innan beslut fattas. En träff i Kolbäck och en i Hallstahammar ex = OK. 4. Vad tycker du är viktigast av följande utgångspunkter för att eleverna ska kunna nå kunskapsresultaten? Rangordna och motivera - Långsiktigt elevunderlag - Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjning - Fysisk närhet till skolan - Ändamålsenliga lokaler Grupp 1 Svårt att rangordna men lätt att motivera. Alla i gruppen vill ha kvar högstadiet i Kolbäck (Tunbo). Lokalfrågan är minst viktig. Långsiktigt elevunderlag inflytt barnafördande stanna ett sätt att konkurrera med en bra/nära skola. Behörigheten viktig men kompetensen viktigare. Skollagen tydlig och vi måste följa det. Behöriga lärare behöver inte vara bra men de ska vara behöriga. Sen ska vi ha bra lärare också. Det handlar om att få folk att vilja bo här. Närheten viktig. Om Strömsholm får långt vart åker de då? Fler kommer att välja Engelska skolan om man inte lyckas med skolan i kommunen. Varför finns inte 4-9 skola med i förslaget på Tunbo? Hur lockar man nya elever till skolan. Profilering? Kan man locka Hallstaelever till Tunbo? Mkt envägs Kolbäck till Hallsta. Lärarna kan vara mer rörliga än eleverna. Val av skola väljer man Hallsta framför andra kommuner/friskolor? Mkt pengar om många väljer andra alternativ. Kommunen betalar oavsett. Slogans ska man ha dem Goda livet vad menar man med det? Blir det som Dingtuna? Skolan är viktig om man ska flytta till kommunen. Man vill ha en skola i närheten. Bo hos oss 75 nya innevånare/år vilka ska flytta hit? Barnfamiljer? Catarina anger att vi riktar oss till barnfamiljer. Man kan då inte ha med förslag att lägga ner Tunbo. Grupp 2 Rörande överrens med föregående talare. Lärarna kan flytta på sig. Varför flyttar familjer hit och varför bor vi här Närheten till skolan! Man vill från en storstad till en mindre trygghet. Första frågan dagis/skola hur ser det ut. Prio 1 (fastighetsmäklare). Man flyttar hit utan att känna någon. Flyttar Tunbo får vi ett nytt Dingtuna och många kommer att flytta härifrån. Vad kostar det att bussa eleverna lägg de på lärarna i stället. Det kan inte vara gratis med bussning!

14 Mening: En fysisk närhet till skola med kompetenta lärare i ändamålsenliga lokaler ger en framtida kompetensförhöjning med ett långsiktigt elevunderlag. Grupp 3 Ungefär samma som tidigare grupper. En sak som lärare behålla kompetens 1-3, 4-6, 7-9 behålla kompetensen flyttar man åk 6 ny lärare som ska sätta betyg = svårt. Nu kan man jobba med olika centrala innehåll på de olika skolorna. Det innebär att de kanske inte har samma kunskaper när man kommer till åk 6 om man kommer från olika skolor. Diskuterade mkt kring betygssättning i olika delar och när man ska dela låg/mellanstadie/högstadie. Det handlar mkt om hur man organiserar det. Åk 4-9 är en önskan på Tunbo. Man tycker definitivt att Tunboskolan ska vara kvar. Kompetenta lärare är viktiga. Blir det inget högstadie i Tunbo kommer man inte från Strömsholm att välja Lindboskolan. Lärare på Tunboskolan behöver ut på de mindre skolorna och marknadsföra sig för att tala om vad man gör. Kanske dags att börja med det för att visa vad man är och gör och för att inte tappa elever. Mellanstadielärarkompetensen viktig i de olika ämnena. Samlar du ex 4-6 på samma ställe kan man samverka mellan lärarna. Vad tror man om lärarna behöver pendla flera gör det redan idag ex. bild/slöjd. Skulle 6:an vara kvar = bättre för elever och lärare. Annars flytta med lärarna med eleverna i ex åk 6. Mkt bättre för alla. Varför gör man det inte idag diskuterades anledningen att åk 6 eleverna behöver finnas för att fylla ut lärarnas tjänster på Tunbo. 5. Från vilken ålder tycker du att geografisk placering av skolan är av mindre betydelse? C) år, början av högstadiet D) 13 år 7:an Grupp 1 - gymnasiet Grupp 2 - gymnasiet Grupp 3 6. Är det viktigt att årskurs 6 är en del av mellanstadiet eller högstadiet? Grupp 1 Det är redan bestämt det är en del av mellanstadiet. Det viktigaste är att överlämningarna fungerar. Inte om 6:an gick på Tunbo eller Vallby. Grupp 2 I första hand: Lågstadie, mellanstadie, högstadie. Är det en förutsättning för att behålla Tunbo kan åk 6 vara kvar på Tunboskolan. Grupp 3 Lokaler och lärare kommer först sen barnen Varför säger ni att bra lärare kräver en stor skola Varför inte 50 % här och 50% där för att få heltid. Är inte det mer attraktivt än 65 % på ett ställe? Färre lärare möjlighet att se Behöver inte vara negativt med färre lärare. Mindre klasser kanske inte kräver större resurser Bosse förklarade att vi idag har en hög lärartäthet men att den kanske kommer att minska framöver. Ska vi kunna ha en bra skola behöver vi behålla eleverna. För att behålla eleverna behöver vi en bra skola. En kommunal skola kan också profilera sig

15 Risken om många väljer andra skolor är att de som blir kvar får mindre resurser och inte får den hjälp och det stöd de behöver! Diskuterade kring ungdomars synpunkter som kommit på ungdomsråd respektive andra forum. Politikerna är de som kommer att fatta beslut i frågan. Det anonyma vid stora skolor ser föräldrar som en risk. Vid mindre skolor har man bättre koll på eleverna. Vore intressant att veta vad polis och socialen tycker om att bussa alla till Hallstahammar. Bosse- tog upp frågan om invandrare och bristen på invandrare i Kolbäck och Strömsholm. Det finns lediga lägenheter så det går att lösa. Som inflyttad till Kolbäck är närheten till skolan som har gjort att vi flyttat till Kolbäck. Det är fler med oss. Vi flyttar inte till Hallstahammar och vi är inte rädda för att flytta om skolan försvinner från Kolbäck! Tunboskolan för oss är fortfarande gångavstånd. Ngt som är otroligt viktigt är att eleverna trivs där de är. Viktigt att vi inte kastar upp dem och förändrar för mycket för de mindre eleverna. Åk 4-9 på Tunbo går att göra bra. De närvarande tror att åk 4-9 ryms på Tunboskolan. Man lovade mkt när 6:orna flyttade till Tunbo de skulle få hemklassrum och lekplats på baksidan det löftet är fortfarande inte uppfyllt. Löften hit och dit ger vi inget för.

16 Bilaga 3: Tunboskolan Anteckningar fräldraråd Tunboskolan Närvarande politiker: Catarina Pettesrsson, Jenny Olsson, Sigge Synnergård, Anna Lundberg, Christina Aspenryd, Reio Tarka, Hans Strandlund och Inga Lena Strömberg. Ca 35 personer närvarande. Började med att diskutera upplägget för mötet. Föräldrarådet har synpunkter de vill föra fram. Ha synen hur folk vill leva sina liv. Låt barnen ha sin skola nära och flytta på de vuxna. De kan klara av det. Barnen behöver trygghet. Kostnaderna historiskt berördes och tidigare lokalutredningar. Sigge presenterade förslaget kring administration. Vad vill vi föräldrar för våra barn? Vad väljer vi om inte skolan finns kvar troligtvis att flytta från kommunen. Många har värnat tryggheten redan i tidigare samlingar. Catarina förklarar Tunboskolans problematik med färre elever och svårare att rekrytera lärare. Tycker vi att det är bra som det är eller är det nu vi ska passa på att göra något annat. Det är en utredare som tittat på olika möjligheter hur lokalerna kan användas. Att inte göra något är också ett val. Hur kan ni tro att undervisningen blir bättre om man slår ihop två skolor? Undrade en fd elev som varit mkt nöjd med sin skolgång i Tunbo. Hur kan det stödja undervisningen att flytta ihop två skolor där det dessutm mer stök. Varför inte bara satsa på att Tunbo och Lindbo blir bra skolor. Kolbäck geografiskt mitt i kommunen varför kan inte elever flytta till Kolbäck också. Kanske dags att satsa på Kolbäck äntligen! Kanske man ska erbjuda elever i närheten av E18 det som ett alternativ? Lindbo elever har mindre kunskap än oss från Tunbo. Stora skillnader i hur man sätter betyg fd elev. Samma kommun borde vara likvärdigt. Svårt med attraktiva tjänster på liten skola anges ofta säger en borde bli samma problem på mellanstadieskolorna. Åk 4-9 skola i Kolbäck borde ge attraktiva tjänster. Definiera vad är en attraktiv tjänst? Christina svarade heltid på en och samma skola. Det klarar vi inte säger en lärare. Vi måste då antingen locka lärare som vill jobba på flera skolor eller hitta andra alternativ tex åk 4-9 på Tunbo. Varför inte göra plats för 4orna på Tunbo? Kommunen har ägnat sig åt att bygga om och nytt tidigare varför inte göra det nu. I kolbäck är inte skolorna så långt ifrån varandra det borde gå att lösa! Man kanske aktivt ska fråga barnen ex på Näsområdet (aktivt) om de vill gå på Tunbo. Kanske det kan ge mer underlag. Catarina belyste att alal får välja vad de vill redan idag. Attraktiv arbetsgivare enligt Svenskt Näringsliv för en lärare 1) hög lön, 2) stimulerande arbetsuppgifter 3) stimulerande arbetsplats, trivsel, positivitet, mål 4) Förmåner 5) Personlig och professionell utveckling 6) Sund arbetsmiljö

17 7) Frihet och medbestämmande 8) Gott ledarskap 9) Organisation att vara stolt över 10) Struktur, mål, vision och personalpolicy Catarina förklarade skolspåret. Synpunkter om flyttkarusell och annat fördes fram. Föräldrarådet har räknat på skolingången: 21 klasser och 630 elever blir påverkade! 1,8Mkr kommer övertidskostnader att kosta för att flytta (för lärarna). Strömsholms skola skulle behöva en matsal. Utan skola blir inte Kolbäck attraktivt. Låt Hallsta få flytta hit någon gång. Blir det flytt till Lindbo så får mina barn gå i Västerås i stället. Vet alla hur ingång skola ser ut? En presentation av ingång skola/förskola Christina presenterade. Musikprofil eller större lokaler kommer inte att förbättra skolresultaten. Det är andra saker som är viktiga! fd elev 9000 kvm för mycket finns det måste bort säger Catarina. Äldreboende måste till Ädelstenen behöver byggas om Det är inte brist på elever/lokaler i skolan. Har ni brist för plats med åldringarna fixa det där då. Ni är beredda att flytta bibliotek, skola och massa skolor använd lokalerna till äldreboende i stället! Flytta inom Hallstahammar. Prioritera äldrevården om ni ska göra ngt. Kom igen nu är det bättre att flytta Kolbäckarna eller barnen mellan skolorna i Hallstahammar? Det är inte så lång mellan lokalerna i Hallstahammar. Parkskolan ska ju tydligen innehålla allt kanske det finns plats att flytta. Det är alltid vi i Kolbäck som ska flytta på oss. Var lite kreativa det är dags att flytta om. Risk att Kolbäck blir ett nytt Dingtuna om skolan i Kolbäck försvinner. Jag kommer att se mig om efter en annan möjlighet om skolan i Kolbäck försvinner. Vad kostar det om ett antal familjer flyttar härifrån istället för att skolan blir kvar? Vad gör vi för att Tunboskolan ska bli bättre? Undrar Jenny. Vad ska man göra för att skolan ska bli bättre. Det är inte perfekt idag. Inget direkt svar men föräldrar höll med om att saker behöver göras. En vill sänka skatten med 15 öre. Alla äldre har inte samma behov kanske olika alternativ behövs. Hur kan man skapa det? Olika varianter behövs kanske tex Eldsbodahuset kan fylla behovet för en del och någon annan lokal kan fylla andra typer av behov. Profilering av skolan kan vara en sak som lyfter skolan. Små skolor ger bättre resultat VLT artikel hänvisades till. Profilera skolan för att locka elever. Varför ska vi ändra på någonting? Strömsholm och Tunbo är ovanligt bra skolor tycker en förälder vad som behöver förbättras är skolresultaten. Omsättning på rektorer ger inte ett bra ledarskap. Vi behöver behålla rektorerna för kontinuitet och för att få ett bra ledarskap.

18 Tunbos rykte har blivit sämre mot förr. Tunbo har fått elever från Lindbo och andar som har det svårt. fd elev Satsa på skolan i stället för att flytta om! Vad ska man göra? Undrade Jenny. Föräldrar vill att barnen ska ha det bästa för sina barn. Jag är jättenöjd jag klarar mig bra på gymnasiet tack vare att jag gått på Tunbo. Eleven gick åk 1-6 på Strömsholm och sen åk 7-9 på Tunbo. PÅ parkskolan kan man lätt gömma sig på högstadiet bör man synas så mkt som möjligt inte komma bort i mängden. Vår dotter började i Köping i 6an men vi flyttade hit henne och vi är mkt nöjda med det. Vi har ett förslag vad man kan jobba med framåt: Flytta Vallby åk 4-5 till Tunbo Gör en mellanskoleavdelning och en högstadieavdelning på Tunbo ( elever) Rör inte Strömsholmsskolan Förlägg de tjänster som måste delas i heldagar på de olika orterna erbjud lärarna att bredda kompetensen genom lärarlyftet Erbjud bra lön och stimulerande arbetsuppgifter med gott ledarskap, struktur, mål, visioner och personlig utveckling. Den enda inkomstkällan en kommun har är innevånare varför inte värna det och få fler att flytta hit då stärks hela kommunens inkomst och därför ska vi värna skolan och affären det är när skolan försvinner och affären lägger ner som en ort dör ut. Det är när vi får folk att bo i kommunen ökar vi inkomsterna och det blir en positiv utveckling. Vi ska inte skapa ett eget stök ge skolorna i kommunen arbetsro! Det höll flera med om. Vi har ett positivt inflyttningsnetto förskolorna är knökfulla hur ser skolfrågan ut om 10 år hur ser det ut? Förklarade vilka som är med i underlaget framver och att alal som är födda hittills är med. Målet är att öka antalet innevånare vad innebär det undrade en? Vad är risken om man flyttar om. Det här är ett ypperligt läge att få hit folk-. Det finns tomter i Strömsholm locka hit folk i stället för att skrämam bort dem. Föräldrar har gjort en enkät och frågat föräldrar varför man flyttat hit flera anger att skolan är en anledning att man flyttat till kommunen. Ska man slå ihop Lindbo och Tunbo skillnader mellan skolorna. Bygg och stödj det som är bra slå inte ihop. Catarina det är elevunderlaget som är utmaningen från Tunbo. Vad säger föräldrarna i Näs. Synpunkter gör en enkät och fråga föräldrarna! Varför är elevunderlaget ett problem? Det är väl nu det är lägst undrar en sen blir det ju fler. Catarina tog upp frågan om elever från Västerås kommun som idag går på Tunboskolan. Problemet är att en skola i Hallstahammar läggs ned varför ska skolan då beröras. Finns det inga pengar i det här undrar en förälder. Vad kostar det att bygga om? Det kanske är billigare att bygga nytt än att bygga om befintliga lokaler.

19 Det finns även en äldreutredning och den är inte synkad med de andra förslagen. Jenny presenterade det tredje förslaget kring äldre ingången. Om en skola kan flyttas borde det vara mkt bättre än om en skola flyttar var en spontan reaktion. Åk 6 på Lindbo eller Tunbo diskuterades. Förälder uttryckte att det kanske kan vara olika i Hallstahammar och Kolbäck. I Hallsta vill man renodla skolorna men i Strömsholm/Kolbäck kanske man kan hitta en annan lösning. Det är nu vi har chans att förändra. Nibbleskolans föräldrar lär inte gilla att flytta skolan. Flera våningar lär väl inte vara något problem det finns hissar det är det minsta problemet. Det mesta problemet ligger i Hallsta! Konstaterar en. 6orna här trivs varför förstöra det! Reijo poängterade att utredaren har kommit med tre förslag inget är beslutat och klart. Vi ska lyssna på alla sen ska vi fatta beslut. Han framförde också att det kommit många förslag. Prislapp på att bygga om Nibble har varit 40Mkr då kanske det är billigare att bygga nytt kvm på Parkskolan är inte så trevliga det finns inget mys och inget roligt. Kräver säkert stora ombyggnationer. Matsal i Strömsholm kom upp som en synpunkt igen. Anna gjord ett inlägg om att matsal i Strömsholm finns med i alla förslag. Räkna på antal elever i tioårsperspektivet det går att göra mycket utan att göra så stora förändringar. Vi tror att partierna tagit ställning vart finns konsekvensanalysen? Man måste ju veta vad man tar beslut om! Konsekvensanalyserna kommer för sent! Catarina förklarade meningen med detta först tar vi ett inritningsbeslut sen tar vi budget och konsekvensanalser eller utredningar. När vi bestämt vad vi vill ha mer utrett går vi vidare. Synpunkt det är tre alternativ vilket ska ni välja det är tre alternativ. Nu är det så svart på vitt när ska det beslutas? Christina tydliggjorde att anledningen med dessa möten är att vi ska lyssna och diskutera. Syftet är att tidigt ta in synpunkter. Det är nytt sätt att arbeta. Det är ett omfattande ärende. Ekonomi är också social ekonomi hitta en lösning där så få som möjligt blir drabbade i lösningen. Hitta en lösning där få berörs och det är nära mellan de som berörs. Kolbäck och Strömsholm ska inte in i soppan. Det blir en större kostnad för kommunen. Det som behövs i Kolbäck är inte att vi ska förlägga verksamheten som drivs här till Hallstahammar. Har ni pratat med lärarna? Undrar en. Catarina förklarade hur politiker väljs och hur chefer anställs och hur beslut fattas. Rektorerna ansvarar för att prata med sin a lärare och tar in synpunkter från dem. Det ska inte vi politiker gå förbi. Ni borde även få med lärarnas synpunkter. Det är rektorernas roll enligt Catarina. Ungdomsråden har sagt att man vill bjuda in politiker till elevråden och det kommer att ske i nov/dec.

20 Hans belyste att det finns fler förslag än skolförslaget. Bästa lösningen akn vara en kombination av flera förslag. För oss är det trygghet för våra barn och Kolbäck som ort! Gunilla Vi har en bra skola, vi gör så gott vi kan för att eleverna ska nå sina resultat. Vi har två representanter här på två elever som gått här. Kan vi få fler sådana elever då är det nog för att vi ska behålla Tunboskolan. Alla sådana här förslag har bara inneburit att Kolbäck försämrats! Vi ser ingen trygghet i sådana här förslag. Jag har bara bott här sedan Jag haft minan fyra barn här. Det har varit lite trassligt med alla rektorsbyten men det är en bra skola. Vårdutredningen är viktig. Ni tycker vi bara skulle diskutera skolfrågan vi är klokare än så! Catarina säger Då är ni nöjda som det är men fick mothugg du ska inte låsa in oss. Alla värnar sin trygghet alla kommer att värna om sitt vad är det för synpunkter som kommer att väga in? Catarina förklarade hur resonemanget påverkar och hur andra synpunkter kommer fram. Allt som kommer in kommer att finnas med som underlag till politikerna innan vi fattar beslut. Dessutom kommer andra synpunkter att komma tas med. Fd elev berättar sin historia om hur hon fick trygghet och stöd på Tunboskolan och hade hon inte gått här hade hon aldrig haft den självkänsla och det självförtroende hon har. Innan ni fattar beslut fundera ordentligt. Innan beslut måste man väl väga in kostnader. Innan beslut måste man ha en uppföljning där det finns mer konkret med. Jenny förklarade att nu lyssnar vi gemensamt innan vi fattar beslut går vi ut som olika partier om vad vi tycker är det valår och vem vet det här kanske blir en valfråga. Nästa utredning kanske ska göras av en oberoende part var ett medskick från föräldrar. Jag tror att man måste se det med nya ögon. Att vara S och fd lärare och rektor är inte ett sätt att se det objektivt. Kanske bättre att sälja Parkskolan billigt det kanske är en lösning. Då kanske man kan lösa och prioritera äldrefrågan och skolproblemen. Ni har haft makten sedan 1921 val har inte ställt till några konsekvenser för er. Vi kanske behöver se det annorlunda. Ni har plöjer miljoner i mycket nu vill jag att ni lyssnar på oss den här gången. Vi kommer att återkoppla men hur är det inte bestämt. Folkets Hus varför är det inte med? det blir alldeles för krångligt fick Jenny till svar det var för sent skriver Catarina. Rektor: I DN s redovisning hade Tunboskolan nu 100 % men den korrekta summan är nu 93 % (SCB statistik). Åk 9 i år har dock en mycket längre väg att gå för att nå dessa resultat men där sätts nu stora resurser in.

21 Vi ska marknadsföra det vi har! Vi har 12 min till Västerås och vi har koll på läget här! Det ska vi marknadsföra. Vi ska marknadsföra de som lyckats och gått på Tunboskolan. De har fått ngt med sig härifrån. Jag är djupt upprörd över att man lägger ett förslag om att lägga ner Tunboskolan. Det skapar negativa skriverier om Kolbäck. Gå ut i VLT och signalera att det inte ska fattas beslut nu och att det inte ska läggas ner några skolor. det får du gärna göra sa Catarina. Lindboelever vill inte gå på Tunbo. Vi väntar fortfarande på en stor gymnastiksal det finns motsättningar mellan Lindbo/Tunbo. Försök att behålla det som är! Försöka att lösa de utmaningar som finns. Inget beslut innan nyåret Återkoppling ska ske! Enkät: 73 svar har inkommit 1: Vi kan tänka oss att flytta våra barn till Lindbo 1 svar 2: Vi vill ha kvar Tunboskolan som högstadie 72 svar Synpunkter som inkommit: Eleverna får åka längre, barnen blir

22 Bilaga 4: Nibbleskolan Föräldraråd Nibbleskolan N: 25 talet föräldrar, Rektorer från Nibbleskolan Catarina Pettersson, Jenny Olsson, Reio Tarka, Roger Pistol, Anna Lundberg och Inga-Lena Strömberg. De tre olika förslagen lyftes och diskuterades. Synpunkter som kom fram: Tänker man på eleven? Många elever har flyttat många gånger och bytt skola flera gånger. Catarina lyfte: Svårt med ämneskompetensen bland lärare. Säkerheten viktig vad händer om man blandar elever i olika åldrar för mycket är det bra eller inte? Diskuterades för och emot beroende på erfarenheter och synpunkter. Många trivs väldigt bra på Nibbleskolan. Trafikfrågan vid Nibbleskolan är fortfarande en fråga man som förälder är orolig för. Grupparbete startade: Grupp 1) F-åk 3 Nibbleskolan i Tallenhuset åk 4-6 på Lindbo år 7-9 Parkskolan. Klasserna följas åt från åk 4-9. Parkskolan ungdomens hus och biblioteket samt musikskolan. Matsal behövs på Parkskolan. Eldsbodahuset seniorboende. Lågstadiedelen på Nibbeskolan äldreboende. Gymnastiksalen blir matsal för de äldre. Grupp 2) Nibbleskolan kvar som F-6. Viktigt att lärarna följer klasserna. Lärarbehörigheten mkt viktig. Vi kan köra våra barn till en skola som har bra behörighet på lärarsidan. Nibbleskolan har redan anpassade lokaler. Eldsboda bli äldreboende. Särskolan kvar på Nibbleskolan. Får Fredhemseleverna och Nässkolorna plats på sina respektive skolor? Då? Varför kan inte 1-6 vara här? Det har ju varit det förut 1-9 år. Grupp 3) Viktigast är lärarbehörigheten resten rangordnade vi inte. Samma lärare är viktigt att eleverna får ha. Kan de ha det kan de klara en lokalflytt. 1-3 minst men gärna 1-6. Behörighet utbildning och att de trivs med att vara lärare och att man trivs där man är. Rätt person på rätt plats. Lokalerna är sekundära. Trivsel är det viktigaste. Vad händer om man har en lärare som inte fungerar? Då måste föräldrar och rektorer reagera och hitta lösningar.

23 Grupp 4) Lärarbehörigheten är viktigast. Ämneslärare viktiga och då kan skolan inte vara för liten. Småskaligheten är bra men den tiden är förbi. Nån form av minsta massa måste man ha. Lärarna behöver inte alltid följa klassen allt för länge kanske 1-3, ändamålsenliga lokaler. 3- elevunderlaget. Tron för oss som föäldrar att det finns en långsiktighet. Ekonomisk aspekt också. Lägga ner och starta upp är inget vi vill ha. Kvartalsrapportsyndromet i skolan vill vi undvika. Tiden med småskolor är förbi. Idag är man beredd att skjutsa sina barn. Från högstadiet är det helt naturligt att man kan åka. Mellanstadiet ska ha med sig åk 6. Ex Nibbleskolan 1-6. Gruninställningen till frslgen flytta på de vuxna inte på barnen. Det borde vara lättare att få ihop rent politiskt också. Ingång flytt kommunhus är det gruppen rekommenderar. Mellanstadiet dock samlat så några förändringar mot dagens läge. Grupp 5) Lärarbehörighet och lärartäthet är viktigast! Rätt lärare på rätt plats. Långsiktigt elevunderlag ger ändamålsenliga lokaler (2 och 3). Närhet inte så jätteviktigt. Använd bussar. Man behöver inte lägga ner en skola för att den inte har träsljöd. Från 12 år inget hinder att åka till en skola. Inte viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet men läraren ska följa med eleverna mellan åk 5 och 6. Lärarna är anställda i kommunen och kan följa eleverna. Diskuterade särskolans placering viktigt att de följer grundskolan. Ett alternativ kan vara att flytta hit dagligverksamheten (till Nibbleskolan). Uppföljning efterfrågades. Catarina berättade att allt kommer att läggas ut på hemsidan samt att det kommer ett uppföljningsmöte innan det fattas beslut. Det blir någon form av öppet möte och man vet inte riktigt hur det ska gå till ännu. Mot slutet blir det mer partipolitik. Då kan det vara svårare att ha gemensamma möten men någon form av uppföljning kommer att komma. Tex vilka förslag är kvar inför framtiden. Någon framförde att det kanske är dags att komma överrens mellan partierna och se till kommunens bästa i ett gemensamt förslag istället för att ta fram olika förslag.

24 Bilaga 5: Näslundsskolan Resultat av medborgardialogen på Näslundsskolan Närvarande: Catarina Pettersson, Sigge Synnergård, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg och Rolf Norrman samt rektor Karl Henrik Gustavsson Närvarande föräldrar 39 st, delades upp i sju st grupper Resultat av grupparbetet Grupp 1 Fysisk närhet till skolan är viktig, det skapar trygghet, alla känner alla. Lärarbehörighet ett sätt att säkra bra studieresultat, skapa t ex ett slöjdcentrum. Från åk 7 spelar lokaliseringen mindre roll. Man vill att åk 6 ska tillhöra mellanstadiet, ska vara på Näslund. Vi vill att våra barn får, studiero, lugn och trygg miljö, utbildade lärare och höga studieresultat (minst godkända). Satsa på våra barn= inverstering för vår framtid inom kommunen. Grupp 2 Viktigaste utgångspunkter 1. Lärartätheten, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan. Från åk 7/åk 6 har skolans lokaliering mindre betydelse. Viktigt att åk 6 är en del av mellanstadiet på Näslund. Man vill ha samlad slöjdverkstad heldagsslöjds konceptet. Kommunhuset och Eldsbodahuset till Parkskolan. Biblioteket i centrum. Dela inte upp Nibbleskolan med hälften skola och hälften demensboende Grupp 3 Införande/bevarande avf - 6 på Näslundsskolan ( med lösningar som medföljer detta förslag ) t ex lösning på slöjdfrågan, eller åtminstone åk 1-6 på Näslund. Från högstadieålder har skolans fysiska närhet mindre betydelse. Årskurs 6 skall vara en del av mellanstadiet.

25 Grupp 4 Viktigast: 1. Lärarbehörighet, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan, 4. Långsiktigt Elevunderlag. Från åk 6 lokaliseringen av skolan mindre viktig. År 6 till högstadiet förutsatt att lärarkompetensen finns där. F-5 ska finnas kvar på en lite skola ( som det är NU ). Hemtjänst + bemanning flyttar till Parkskolan, även kommunhuset och dess innehåll. På detta sätt frigörs lokaler på Ädelstenen till fler boende. Kommunhuset töms och byggs om till lägenheter alt. sälj. Flytta heller vuxna än barn. slöjdsalarna kvar, bra med heldagsslöjd. Grupp 5 Viktigast: 1. Ändamålsenliga lokaler, 2. Lärarbehörighet/Framtida kompetensförsörjing 3. Långsiktigt elevunderlag, 4. Fysisk närhet till skolan. Från åk 7 har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet. Vi vill har F-6 på Näslundsskolan. Ingång flytt av kommunhus/administration tycker vi är det bästa förslaget. Grupp 6 Viktigast: 1. Fysisk närhet till skolan, trygghet. Upp till åk Lärarbehörighet/framtida kompetensförsörjning, Självklart! 3. Lokaler, ( barnen anpassar sig även om det är trångt inte för stora undervisningsgrupper ) 4. Långsiktigt elevunderlag Från åk 7 är skolans lokalisering av mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet Lgr 11 läroplanen. F-6!!!!! Ingång skola ingen attraktiv skolsituation för nyinflyttning ( trygghet, närhet, långsiktighet ) Kostnad matsal 2 mkr ( på Parkskolan ) skolskjuts-miljö-kostnad. Trafiksituationen farlig om dem ska ta sig 3 km själva, otänkbart. Ingång social och administration båda ok vill ha F-6 på Näslund. Administration bästa förslaget låt barnen vara ge dem arbetsro!

26 Grupp 7 Viktigast: 1. Fysisk närhet till skolan, 2. Långsiktigt elevunderlag. Vi tror på en bra miljö i mindre skolor.3. Ändamålsenliga lokaler, 4. Lärarbehörighet tar vi för givet, står i skollagen!! Från 16 år gymnasiet har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet, vi vill ha F-6 på Näslundskolan.

27 Bilaga 6: Fredhemsskolan Medborgardialog Fredhemsskolan Medverkande: Jenny Olsson, Sigge Synnergård, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg Rolf Norrman, Rektor Claier Ahlström samt tre lärare 16 föräldrar närvarande delades upp i 4 grupper. Grupp 1 Vad är viktigast av följande utgångspunkter? 1.Lärarbehörighet, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet, 4. Långsiktigt elevunderlag När är lokalisering av skolan av mindre betydelse? Från åk 7. Viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet Riv Eldsbodahuset och bygg ett äldreboende på den platsen. Nära till allt!!! Lärarkompetens/behörighet är det viktigaste därför : F-3 på små skolor 4-6 Lindbo, Tunbo 7-9 Parkskolan Då blir det bättre nyttjade lokaler. För små barn tycker vi närhet är viktigast. Större barn klara av att förflytta sig. Grupp 2 Långsiktigt elevunderlag - en stabil organisation ger stabil personal som i sin tur bidrar till trygghet för barnen Lärarbehörighet - är en självklarhet! Ändamålsenliga lokaler - hellre trygghet och en stabil miljö än ett extra rum Fysisk närhet - de flesta skjutsar sina barn ändå Från åk 7 har lokaliseringen av skolan mindre betydelse. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet. Låt barnen vara barn så länge det går. Barn tar efter beteende från äldre utan att ha mognad för att förstå. Grupp 3 1.Långsiktigt elevunderlag, 2. Ändamålsenliga lokaler, 3. Fysisk närhet till skolan 4.Lärarbehörigheten!!! ( eftersom detta ingår i skollagen )

28 Lokaliseringen av skolan minder betydelse från högstadiet. JA!! Åk 6 ska vara på mellanstadieskola. Önskvärt med fler ämneslärare om åk 6 är kvar på mellanstadiet. Låt barn vara barn! Grupp 4 1.Lärarbehörigheten, ger fler behöriga barn till gymnasiet, 2. Fysiks närhet till skolan, trygghet för barnen. 3. Ändamålsenliga lokaler 4. Långsiktigt elevunderlag. Från åk 7 har lokaliseringen mindre betydelse. Viktigt att åk 6 tillhör mellanstadiet, så att läraren kan följa sina elever, följ skollagen. Mognaden hos barnen, att barnen kan var barn längre.

29 Bilaga 7: Lindboskolan Anteckningar Lindoskolan N: 7 föräldrar, 2 rektorer, Catarina Pettersson, Christina Aspenryd, Inga-Lena Strömberg, Jenny Olsson och Anna Lundberg. Presentation av deltagarna gjordes och övergripande genomgång av de olika förslagen. En förälder väckte frågan om att om man ska börja resa till skolan så kommer man att välja andra skolor utanför kommunen i stället för att byta skola. Några kanske också väljer att flytta helt och hållet till Västerås. Catarina lyfte kompetensproblemet på Tunboskolan om den blir allt för liten. När det här ska vara färdigt inget beslut efter nyåret. Mer realistiskt februari (inriktning). Innan sommaren ska beslutet helst vara fattat om vad som ska bort. Det tar sedan ett år innan ex skolförändringar slår igenom. Det viktigaste är att eleverna får veta vad som händer Grupp 1 Lärarbehörigheten är viktigast. Kompetensen sen. Eleverna behöver bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning. 2:a lokaler och elevunderlag. Närheten är inga problem vi är bortskämda att ha allt nära. Vi har inga avstånd i kommunen därför en 3:a. Om mina barn skulle gå i Kolbäck så skulle jag åka till Västerås i stället. Från åk 6-7 kan man pendla. Åk 6 ska tillhöra mellanstadiet! Att de får vara barn länge och vara ute och leka på rasterna. Grupp 2 Lärarbehörigheten - 1 Att barn och unga får den utbildning de har rätt till. Ändamålsenliga lokaler, Kompetenta lärare 2 Fysisk närhet 3 Långsiktigt elevunderlag får vi med bra kompetens på lärare och bra lokaler. Åk 6 på mellanstadiet. Övriga medskick: Lindbo/Tunbo risken att många åker till Västerås om de slås ihop. Viktigt med bra lärarkompetens. Avvägningar. Ingång socialtjänst tilltalade oss mest men tokigt att lägga ner hela Nibbleskolan. F-3 kvar tex och sen flytta i åk 4. OK att cykla lite från åk 4 vi har ändå nära. F-6 är givetvis bra men då har vi inget alternativ vi gillar av förslagen. Vad kostar omorganisationen och hur mycket tjänar man på att riva ett

30 hus. Vad leder det till? Kan man utreda det? Kan man då också väga in alla för och nackdelar. Vi valde ut ett alternativ som vi tyckte var mer intressant. Påpekades i de andra alternativen behöver ett nytt äldreboende byggas. Skolvägen är också viktigt cykelvägar. ÅK 6 på högstadiet minus med det, inte utvecklade nog för studierna som man använder med mentorer, inte utvecklade för samma system, de får inte vara barn lika länge, det anpassas inte med bussar schemat tex. Mycket mera håltimmar på Lindboskolan det har man inte på mellanstadieskolan, de blir stora för tidigt och det finns inget fritids. Om man då inte säger upp sin plats får man betala tiden ut för den plats man har. Det borde avslutas när man byter skola och fritids inte finns på den skolan. Från mellanstadieskolan går man inte men det är lättare om man går på högstadiet där har man inte koll och skolorna kan gå från skolan om de vill. Vad gäller då för försäkring? F-6 på samma skola. Högstadie ska finnas i både Hallsta och Kolbäck men man kanske behöver komplettera högstadiet med mer i Kolbäck. Satsa på bad och idrottshallar. Simhallen i Hallsta vad händer med den? Ska den lägga ner? Idrottshallen (Sporthallen) och badet behöver ses över de är gamla. Simma är viktigt att våra barn kan. Idrott är viktigt att de har i skolan. Biblioteket till Eldsbodahuset. Bygg lägenheter i Eldsbodahuset eller sälj det privat men riv det inte det är ett fint hus. Catarina informerade om att en uppföljning kommer. Inte på varje skola men någon form av öppet möte kommer att genomföras.

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare Rapport från 15 unga kommunutvecklare Vilka är vi? 15 ungdomar med ett mål att utveckla kommunen. 2 Utbildningsveckan i bilder: 3 Unga kommunutvecklare I syfte att förbättra kommunen har Borås Stad sommaren

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer