Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län"

Transkript

1 Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd Objektnummer:

2 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om tillstånd vattenverksamhet, Bro över Kolbäcksån, väg 252 Hallstahammar - Surahammar Beställare: Trafikverket Box Eskilstuna Tfn: Projektledare: Gunilla Sortti Konsult: Sweco AB (tidigare Vectura Consulting AB) Norra Källgatan 22, Västerås Tfn: Uppdragsansvarig: Linda Åhlén Ansvarig för MKB: Anders Dahllöv Medverkande: Ulrika Burman, Pehr Rylander, Anders Dahllöv, Dag Sundberg, Kristina Forssbeck, Sverker Söderberg Konsultens arbetsnummer: Omslag: Foto Kolbäcksån med omnejd.

3 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Varför ny bro över Kolbäcksån? Syfte och avgränsning Förutsättningar Områdesbeskrivning Tidigare utredningar och beslut Genomförda samråd Kommunala planer Trafikförhållanden Riksintressen Miljökvalitetsnormer Strandskydd Projektbeskrivning Ny bro Alternativ utformning av ny bro Nollalternativet Miljökonsekvenser Bedömningen av konsekvenser Vatten Friluftsliv Naturmiljö Kulturmiljö och landskapsbild Samlad bedömning Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser Måluppfyllelse relevanta miljömål Projektet i förhållande till hänsynsreglerna Hur har MKB-processen påverkat projektet? Fortsatt arbete Litteratur och referenser

4 1 Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del i Trafikverkets ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för att bygga en ny bro med tillfartsbankar över Kolbäcksån. Platsen ligger cirka 2 km norr om Hallstahammars tätort i Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Se karta figur 1. Arbetet ska utföras i samband med byggande av ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar. Arbetsplan för den nya vägsträckan är fastställd. Den nya bron över Kolbäcksån blir 122 m lång och kommer, utöver landfästena, att bäras upp av två brostöd i åfåran. Se illustration figur 5 på sida 17. Bron över Kolbäcksån innebär ett betydande ingrepp i landskapet. Bron och den nya vägen i sig är ett nytt landskapselement och påverkar visuella intryck från omgivningen. Synintrycket av bron bedöms som stort men dämpas av att brons utformning anpassats till platsen. Den nya bron kommer endast att medföra obetydlig påverkan på dämningsförhållandena i ån. Vattennivån kan komma att bli 1-3 cm högre än i nuläget vid höga flöden i ån. Viss grumling kan uppkomma under byggskedet men inga bestående skador bedöms uppstå på det biologiska livet i ån. Sammantaget innebär den föreslagna nya bron inte några stora konflikter med områdets vatten-, natur-, kultur- och friluftslivsintressen. De konsekvenser som uppkommer bedöms vara obetydliga eller något fall små och då främst gällande konsekvenser under byggtiden. Ingen påtaglig skada bedöms uppkomma på natur- och kulturmiljön som påverkar de riksintresseområden för friluftslivet och kulturmiljön som berörs av den nya bron. 4

5 figur 1: Översiktskarta skala 1: med ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar 5

6 2 Bakgrund 2.1 Varför ny bro över Kolbäcksån? Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på befintlig väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar är orsaken till att en ny vägsträckning planeras. Vägen är även ett miljöproblem då stora delar av sträckan går på Strömsholmsåsen och genom Näs och Rävnäs vattenskyddsområden. Den nya dragningen av vägen innebär att en ny bro över Kolbäcksån byggs cirka 2 km norr om Hallstahammars tätort. 2.2 Syfte och avgränsning Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad av Sweco Environment AB (dåvarande Vectura Consulting AB) på uppdrag av Trafikverket Region Öst. Den är bilaga till ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd till vattenverksamhet för byggnation av ny bro över Kolbäcksån i Hallstammars kommun, Västmanlands län. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad i enlighet med miljöbalken 6 kap 1, 3 och 7. Avsikten är att miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa miljöpåverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder som planeras för att minska påverkan. Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till direkt berört parti av Kolbäcksån samt de delar av ån uppströms och nedströms som kan komma att indirekt påverkas av byggnationen av den nya bron. Baserat på tidigare utredningar, genomfört samråd samt vägprojektets miljökonsekvensbeskrivning bedöms de viktigaste miljöaspekterna att behandla vara påverkan på landskapsbild, kultur- och naturmiljö, vatten samt rekreation och friluftsliv. Övriga aspekter som hanterats i miljökonsekvensbeskrivningen för vägen, såsom boendemiljö, intrång i verksamheter, klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser bedöms vara av liten betydelse i denna tillståndsansökan och hanteras därför inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 6

7 figur 2: Foto Kolbäcksån 7

8 3 Förutsättningar 3.1 Områdesbeskrivning Det berörda området ligger vid Kolbäcksån cirka 2 km norr om Hallstahammars tätort i Västmanlands län. Se karta figur 1 och bilaga 1. Området är relativt låglänt med omväxlande skogs- och odlingsmarker. Utöver tätorten Hallstahammar är bebyggelsen gles. Avstånd från bron till närmaste bebyggelse är mer än 200 m. Kolbäcksån, som är länets största vattendrag rinner från södra Dalarna genom länet till Mälaren. Väster om ån går den mäktiga Strömsholmåsen som är en av länets största rullstensåsar och viktig för grundvattenförsörjningen i kringliggande tätorter. På åsen går väg 252 som förbinder Hallstahammar och Surahammar. 3.2 Tidigare utredningar och beslut Förstudie Enligt genomförd förstudie 2005 för ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar förordades alternativen Ny väg öst och Ny väg väst. Alternativ förbättring av befintlig väg bedömdes inte främja projektmålen att skapa bättre framkomlighet, förbättra boendemiljön och öka trafiksäkerheten samt minska påverkan på vattentäkten vid Rävnäs. Med förstudien som underlag beslutade länsstyrelsen att projektet inte kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Vägutredning Vägutredning för ny väg 252, som genomfördes 2008, jämförde fyra olika korridorer genom skogsområdet mellan Hallstahammars och Surahammars tätorter. Arbetsplan Dåvarande Vägverket beslutade att alternativ Väst 2 skulle ligga till grund för upprättande av arbetsplan. Arbetsplanen har upprättats under 2012 och har varit utställd under december 2012 och januari Den föreslagna nya vägsträckningen redovisas på karta figur 3. Projektet kommer att genomföras genom en totalentreprenad där den upphandlade entreprenören både projekterar och bygger vägen. Brons läge är fastlagt genom fastställande av arbetsplanen. 3.3 Genomförda samråd Samråd har genomförts inför upprättande av arbetsplan för byggnation av den nya vägsträckan. Samråden har i vissa delar även gällt byggnationen av den nya bron över Kolbäcksån. Under hela projektet har kontinuerliga möten hållits med Hallstahammars och Surahammars kommuner. Vid dessa möten har även länsstyrelsen deltagit. Totalt har fem samrådsmöten hållits. Separata samråd med länsstyrelsen har genomförts den 14 februari och den 19 april Vid dessa möten diskuterades huvudsakligen arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och dess avgränsning. Informationsmöten hölls den 17 april i Hallstahammar och den 18 april 2012 i Surahammar. Vid dessa möten informerades det om projektet och berörda och övrig allmänhet kunde ställa frågor och lämna synpunkter. 8

9 figur 3: Översiktskarta ny väg 252 Hallstahammar - Surahammar med ny anslutning till norra delen av Hallstahammars tätort. 9

10 Den 24 april 2012 hölls möte med företagare i Hallstahammar om anslutningsvägen till tätorten och bron över Kolbäcksån. Deltagande i Hallstahammar var Sandvik, Stena Metall, Stena Recycling, Ovako, M3-gruppen, TM Progress samt Hallstahammars kommun. Den 24 maj 2012 hölls motsvarande möte med företagare i Surahammar. Vid detta möte diskuterades i större utsträckning åtgärder inom tätorten, utanför Trafikverkets ansvarsområde. Den 30 maj 2012 hölls sakägarsammanträde i Hallstahammar med sakägare och övriga berörda av arbetsplanen. Den 31 maj 2012 hölls samråd med Vattenfall Den 20 juni 2012 möte med Mälarenergi om kraftstationen i Kolbäcksån. Den 20 september 2012 hölls samråd med polis och räddningstjänst. Samråd har även hållits med enskilda sakägare utefter sträckan. figur 4: Foto Kolbäcksån med befintlig väg 252 på västra sidan. 10

11 Under samråd med allmänhet och fastighetsägare har invändningar framförts, främst om valt alternativ från vägutredningen, alternativa vägdragningar, anslutningar av enskilda vägar och farhågor om negativa konsekvenser för jakt och friluftsliv samt bullerstörningar. Synpunkter från samrådstiden har sammanfattats i den samrådsredogörelse som ingår i arbetsplanen. 3.4 Kommunala planer Berört område ligger i Hallstahammars kommun och är inte detaljplanelagt. I kommunens översiktsplan anges en vägkorridor som går över Kolbäcksån och genom skogsområdet mellan tätorterna. 3.5 Trafikförhållanden Idagsläget uppgår trafikmängden på väg 252 till fordon per årsmedeldygn varav 11 % tunga fordon. Prognosåret 2035 beräknas trafikmängden på den delsträcka som korsar Kolbäcksån på den nya bron uppgå till cirka fordon per dygn varav 11 % tunga fordon. Att trafikmängden minskar beror på den nya anslutning som ska byggas från Hallstahammars tätort till ny väg 252 öster om Kolbäcksån (se karta figur 3). Väg 252 är rekommenderad färdväg för farligt gods. Hur många farligt gods-transporter som nyttjar vägen har inte undersökts men schablonmässigt brukar 3 % av den tunga trafiken antas transportera farligt gods vilket på väg 252 skulle innebära cirka tio transporter per dygn. 3.6 Riksintressen Strömsholms kanal utgör en del av Kolbäcksån. Kanalmiljön är av riksintresse för både kulturmiljön och friluftslivet. Strömsholms kanal är ett sammanflätat transport- och produktionssystem med den näst äldsta kanalen i landet utmed Kolbäcksån. Kanalmiljön innehåller bruks-, kraftverks- och slottsmiljöer. Området används också i stor utsträckning till båtturism, och kanotpaddling samt för fiske och annan närrekreation. Se karta bilaga 1. Båttrafiken medför krav på segelfri höjd under broar. Enligt miljöbalken 3 kap. 6 gäller att områden som är av riksintresse för bland annat kulturmiljön och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 3.7 Miljökvalitetsnormer Yt- och grundvatten Miljökvalitetsnormer regleras i femte kapitlet miljöbalken. Avsikten med miljökvalitetsnormer är att fastställa en högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå. Från 2010 gäller nya miljökvalitetsnormer för vattenförekomster både yt- och grundvatten. Målsättningen är att alla vatten som omfattas av normerna ska ha god ekologisk och kemisk status år 2015 och en bärande princip är att inga vatten får försämras. Projektet berör ytvattenförekomsten Kolbäcksån Se vidare avsnitt 5.2. Fisk- och musselvatten: Förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten gäller kvaliteten på utpekade fisk- och musselvatten. Naturvårdsverket har (NFS 2002:6) förtecknat de vatten som ska skyddas enligt denna förordning. Inga sådana vatten berörs av detta projekt. 11

12 3.8 Strandskydd Strandskydd enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken gäller inom 100 m från Kolbäcksåns strandlinje. För att få ta strandskyddad område i anspråk krävs särskilda skäl enligt 7 kap 18c miljöbalken. I detta fall gäller att områden i och kring ån behöver tas i anspråk för att bygga den nya bron som behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annat sätt. Byggnationen kommer inte att innebära någon påverkan på förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Vad gäller bevarandet av goda livsvillkor på land- och i vatten för djur- och växtlivet kommer dessa att skyddas och bevaras genom den utformning som ges och genom de skyddsåtgärder som vidtas. Dessa finns redovisade i kapitel 5 nedan. 12

13 4 Projektbeskrivning 4.1 Ny bro Vid den nya vägens passage över Kolbäcksån föreslås en balkbro i tre spann med spännvidderna cirka 33, 43 respektive 33 m enligt förslagsskiss till bron 141K2001. Den totala brolängden blir cirka 122 m och den fria brobredden 10,5 m. Två brostöd anläggs i Kolbäcksån. För att båttrafiken på Strömsholms kanal ska kunna fortsätta som i nuläget utformas bron med en segelfri höjd om minst 4,0 m över åns medelhögvattenyta vid gällande dämningsgräns. Utmed den östra stranden kommer befintlig väg 625 att finnas kvar men den omvandlas till gång- och cykelväg med en fri höjd under bron om 2,70 m. Förslaget bedöms ge en naturlig placering av farleden under bron, minimera konstruktionshöjd i förhållande till fri höjd under bron och ge en god estetisk lösning. De yttre brostöden anläggs på respektive sida av ån cirka 5-10 m från strandkanten vid gällande dämningsgräns. Två mellanstöd anläggs på åns botten. Dessa kan grundläggas som platsgjutna betongfundament på naturlig morän strax under befintlig åbotten. För detta krävs spontning runt stöden för att delar av arbetet ska kunna utföras i torrhet. Runt de två stöden läggs krossmaterial som erosionsskydd, se förslagsskiss 141K2001. Alternativet till platsgjutna fundament är pålning med borrade grova stålrörspålar från exempelvis pålbrygga. Dessa behöver preliminärt drivas ned till 3-4 m i berget. För att minimera arbeten i vatten föreslås att brons bärande balkar till överbyggnaden lanseras ut över ån på de två permanenta mellanstöden varefter brobaneplattan utförs utan tillfälliga stöd i vattnet. För att hindra direktavrinning av vägdagvatten till Kolbäcksån ska brons avvattning ske genom att betongrännor utmed respektive kantbalk leder avrinnande dagvatten mot den östra tillfartsbanken. Berört område med bron redovisas på karta bilaga Alternativ utformning av ny bro En enspannsbro kan utformas med höga, bärande så kallade pylontorn eller bågar över ån och strandområdena. Ett sådant utförande bedöms medföra att bron och anslutande vägbankar kommer dominera området visuellt. Utformning av enspannsbro utan visuell dominans av bärande konstruktion bedöms som ej genomförbar och konstruktionen bedöms även betydligt mer kostsam än föreslaget alternativ. Ett utförande av bron i två spann med ett mellanstöd mitt i åfåran medför en betydligt högre vägprofil med högre tillfartsbankar och större behov av markinlösen. En sådan konstruktionen bedöms medföra att farleden placeras onaturligt åfåran. Brons konstruktion med hänsyn till spännvidden, ca m, skulle också upplevas mycket hög och tung i förhållande till den fria höjden för båttrafik och gång- och cykeltrafik på vägen utmed ån. Detta alternativ förkastades eftersom konstruktionen bör vara estetiskt tilltalande för båttrafik på Strömsholms kanal och de som färdas på gång- och cykelvägen. 13

14 Ett utförande med fler än tre spann bedöms medföra ett utökat antal stöd i ån. Detta bedöms inte som motiverat genom den marginella säkningen av vägprofilen som kan göras. Som alternativ till katastrofskydd skulle en oljeavskiljare kunna användas. Effekten vid ett likadant olycksscenario motsvarar det av föreslaget katastrofskydd. Oljeavskiljarens dagvattenrenande egenskaper är bättre i normal driftsituation men med beräknade trafikmängder (se kap 3.5) bedöms inte merkostnaden för en oljeavskiljare som motiverad. Kostnad för katastrofskydd är i storleksordningen till SEK och för oljeavskiljare till SEK. Grundläggning av bron kan ske antingen genom förhöjd grundläggning på pålar eller grundläggning på betongplatta under vattenytan. 4.3 Nollalternativet Nollalternativet innebär att den nya vägen inte byggs och således heller ingen bro över Kolbäcksån. Inga konsekvenser uppkommer därmed i detta ärende och ingen vidare beskrivning av konsekvenser sker i detta dokument. 14

15 5 Miljökonsekvenser 5.1 Bedömningen av konsekvenser Konsekvenserna av projektet beskrivs i termer av påverkan, effekt och konsekvens. Påverkan är den rent fysiska effekten på ett miljöintresse. Effekt är förändrad miljökvalitet i något avseende och uttrycks neutralt. Följden av den förändrade miljökvaliteten för något intresse kallas konsekvens och uttrycks som en värdering. Exempel på påverkan, miljöeffekt och konsekvens: Påverkan Effekt Konsekvens En väg anläggs över ett vattendrag. Grumling av vattendraget under byggskedet. Tillfälligt försämrade levnadsförhållanden för vattenlevande organismer. Utifrån nollalternativet, beskrivs de förbättringar och försämringar, som projektet kan förutses innebära. Där det är möjligt och motiverat föreslås särskilda åtgärder som ska förebygga, begränsa och/eller kompensera för negativa miljökonsekvenser. De åtgärder som är beslutade att bli genomförda i projektet är medräknade vid bedömning av effekter och konsekvenser. Vid bedömning av påverkan och konsekvenser har såväl ingreppets omfattning som det berörda objektets värde vägts in. Ett stort ingrepp i ett område med lågt skyddsvärde kan sålunda bedömas som liten påverkan. Ett litet ingrepp i ett värdefullt objekt/område kan med samma resonemang innebära stor påverkan. Bron med omnejd redovisas på karta bilaga Vatten Förutsättningar Vägdagvatten Det vatten som rinner av från en väg kallas vägdagvatten. Det är mer eller mindre förorenat av bilavgaser, oljespill, däckslitage, vägbaneslitage, vägsalt med mera. Vägdagvatten och eventuella utsläpp till följd av läckage vid trafikolycka kan förorena både yt- och grundvatten under ogynnsamma förhållanden. Vägdagvatten kan tas omhand på olika sätt beroende på områdets värden och känslighet. Gräsklädda diken har god förmåga att fastlägga metaller och petroleumprodukter kan brytas ned på biologisk väg. Vägdagvatten når idag närbelägna yt- och grundvatten. I vilken grad fastläggning och nedbrytning sker i diken som dagvattnet passerar är i viss mån oklart. Vattenförekomsten Kolbäcksån Kolbäcksån avvattnar drygt km 2, vilket gör den till Mälarens tredje största delavrinningsområde och är med cirka 30 m 3 per sekund som medelvattenflöde det näst största tillflödet. Ån har sitt ursprung i sydvästra Dalarna och fortsätter ner igenom Västmanland till Mälaren. Ån passerar igenom ett område med en flera hundra år gammal tradition inom gruv- och metallindustri, med ett viktigt inslag av vattenkraft från ån. Vattenförekomsten Kolbäcksån SE är klassad enligt vattendirektivet. Den ekologiska statusen bedöms som måttlig medan den kemiska statusen bedöms som god. Den kemiska bedömningen gäller förutom kvicksilver som har förhöjda halter i alla svenska sjöar och vattendrag. Den måttliga ekologiska statusen beror på förekomst av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer i ån. Som mått anges att den ekologiska potentialen ska vara god år 2021 och att kemisk ytvattenstatus ska vara god år

16 Vattenföringen i Kolbäcksån är reglerad och det finns ett flertal vattenkraftverk i ån. Drygt 1 km uppströms bron ligger Ålsätra kraftstation. Kraftverket som ägs av Mälarenergi har en fallhöjd om 2,7 m och en effekt om 1,4 MW. Cirka 1,5 km nedströms ligger Hallstammars kraftstation som är den största i Kolbäcksån. Fallhöjden är 29,7 m och effekten 15 MW. Baserat på underlag från SMHI har Sweco låtit utreda vattenförhållandena vid den projekterade bron. Utredningen finns redovisad i Vattenteknisk PM som är en bilaga till ansökan. Av SMHI:s underlag framgår följande dimensionerande flöden beräknat för reglerade förhållanden: Hundraårsflöde HHQ m 3 /s Femtioårsflöde HHQ m 3 /s Medelhögvattenflöde MHQ 93 m 3 /s Medelflöde MQ 28 m 3 /s Medellågvattenflöde MLQ 1,1 m 3 /s Femtioårsflöde låg LQ 50 0,002 m 3 /s Baserat på den inmätta åfåran och beräknade vattenflöden har vattennivåer i ån beräknats med och utan bro. Beräkningarna visar att de nya brofundamenten kommer att medföra en dämning om 0-3 cm. Åfåran är flack vilket medför att dämningen blir lika såväl 15 som 100 m uppströms. Se vidare data i vattenteknisk PM. Beräkning har också gjorts med nedsänkta brofundament. Skillnaderna blir försumbara både vad gäller vattennivå och vattenhastighet. Avvattningsföretag Muren-Ålsätra dikningsföretag år 1949 (U864) beläget öster om Kolbäcksån mynnar i ån strax söder om kraftstationen i Ålsätra. Enligt uppgift från länsstyrelsen finns inga andra dikningsföretag som kan beröras. Grundvattenförekomst Strömsholmsåsen. Hallstahammars vattentäkt är belägen på Strömsholmsåsen vid Näs drygt 5 km söder om broläget. Det finns också en tidigare använd vattentäkt vid Trångfors cirka 1 km söder om bron. Vattenskyddsområdet sträcker sig mot norr och det västra brofästet kommer delvis att anläggas inom vattenskyddsområdets yttre zon. Strömsholmsåsen på platsen (vattenförekomst SE ) har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status Inarbetade åtgärder Vägdagvatten från den nya bron över Kolbäcksån samlas upp i rännor och leds upp på land på den östra sidan. Vägdagvattnet leds sedan vidare via ett katastrofskydd och infiltrationsyta innan det släpps till ett åkermarksdike som efter cirka 300 m mynnar i Kolbäcksån. Katastrofskyddet innebär att ett läckage på upp till 500 liter olja eller andra föroreningar kan samlas upp och hindras från att rinna ut i mottagande recipient. Ett katastrofskydd bidrar till att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten uppfylls. Etableringsplats och ytor för upplag som kan förorena omgivningen placeras inte inom 50 m avstånd från Kolbäcksån. Etableringsplats och upplag anordnas så att risken för störningar, skador och olägenheter minimeras. Arbete inom vattenskyddsområdet innebär krav på hänsyn och skyddsåtgärder enligt gällande föreskrifter bland annat gällande förvaring av brandfarliga varor och schaktningsarbeten. 16

17 5.2.3 Påverkan, effekter och konsekvenser Med de avvattningsåtgärder som vidtas kommer ingen direktavrinning ske från bron eller vägen till ån. Genom det katastrofskydd som anläggs kommer i normalfallet inte heller utsläpp av farligt gods eller drivmedel att kunna nå ån. Brobyggnation kommer inte heller att medföra annat än obetydlig påverkan på dämningsförhållandena i ån. Kraven, i Vägverkets publikation 2008:61 Hydraulisk dimensionering, om maximal uppdämning om 3-5 cm uppfylls. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 5.3 Friluftsliv Inarbetade åtgärder Bron över Kolbäcksån har getts en smäcker gestaltning och räcken med god genomsiktlighet för att minska de negativa effekterna av den visuella barriären. Brofundamenten har placerats en bit upp på land för att möjliggöra strandpassage på båda sidor om bron Påverkan, effekter och konsekvenser Där den nya vägen passerar över Kolbäcksån kommer friluftslivet att påverkas av nytt trafikbuller och ett förändrat synintryck i det tidigare tämligen ostörda naturområdet längs ån. Konsekvenserna bedöms som små och lokala. Ingen påtaglig skada bedöms uppkomma på riksintresset för friluftsliv Förutsättningar Kolbäcksån med dess stränder är av riksintresse för friluftslivet. Ån används i stor utsträckning till båtturism och kanotpaddling, fiske och annan närrekreation. Den stora variationen i miljöer längs med ån och kanalområdet, lövlundar, hagmarker och fågelrika våtmarker, innebär höga rekreationsvärden. Stränderna längs åsträckan används frekvent som promenadstråk och längs ån finns många historiska sevärdheter i form av områden för bergsbruk och järnhantering. figur 5: Kolbäcksån med den nya vägbron (fotomontage). 17

18 5.4 Naturmiljö Förutsättningar Ett anläggningsprojekt tar mark i anspråk och kan påverka värden i natur- och kulturlandskapet, enstaka naturobjekt, mark och naturområden, vattendrag och sjöar samt djur och växter. Bevarandet av naturmiljöer är förutsättningen för biologisk mångfald och ekologisk balans. En ny väg kan splittra landskapet vilket kan leda till att djur får svårare att förflytta sig. Bullerstörningar från vägtrafiken kan leda till att störningskänsliga fåglar trängs undan. Byggande i vatten och vid vatten kan leda till grumling som påverkar möjligheterna för vattenlevande organismer att leva och föröka sig. Kolbäcksån är länets största vattendrag och ett viktigt inslag i länets naturmiljö. Ån är av stor betydelse för såväl vatten- som landlevande djur och dalgången är ett viktigt flyttfågelstråk. Kolbäcksåns nedre lopp är utpekat som värdefullt ur fiskesynpunkt enligt den nationella strategin för restaurering av skyddsvärda vattendrag. Främst är det förekomsten av möjliga lekområden för den hotande fiskarten asp som utgör värdet. Asp är klassad som nära hotad och Mälaren med tillrinnande vattendrag är ett av aspens viktigaste kärnområden i landet. Aspen leker under april - maj i Kolbäcksån och andra strömmande vattendrag. Rommen kläcks efter två till tre veckor. Det finns ett flertal vandringshinder nedströms nu berörd sträcka som i nuläget hindrar fisk att vandra upp i ån. Utredningar om åtgärdande av dessa pågår. Asp har även påträffats uppströms i Östersjön vid Surahammar. Vid Kolbäcksån finns även utter som har observerats ett flertal gånger under senare år. Uttern är klassad som en sårbar art Inarbetade åtgärder Bron byggs med strandpassage på båda sidor vilket möjliggör för utter och andra djur att röra sig längs ån. Arbete i vattenmiljöer utförs inte under perioden april juni som är den tid då många djur är beroende av vatten för sin förökning. Markvegetation närmast vattendraget ska bevaras som erosionsskydd. Skyddsåtgärder vidtas under byggtiden för att minimera grumling av vattnet i ån. Detta omfattar bland annat: Arealen avtäckt mark kring ån begränsas för att hindra avrinning av grumlande dagvatten vid nederbörd och snösmältning. Jord och massor skyddas med vegetation eller erosionsresistenta material. Arbetet planeras så att erosionsskydd finns tillgängligt och kan läggas på avtäckta ytor snarast. Vid byggnation av brostöd i Kolbäcksån används ett anläggningssätt som minimerar grumling. Vid länshållning innanför spont leds upppumpat vatten till sedimentationsgrop eller översilningsyta innan det rinner till ån Påverkan, effekter och konsekvenser Viss grumling kommer att uppstå i Kolbäcksån under byggskedet. Grumlingen kommer att vara tillfällig och relativt kortvarig. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms inga bestående skador i vattendragen eller negativ påverkan på aspen uppstå. Mindre arealer naturmark tas i anspråk men inga särskilda naturvärden eller skyddsvärda arter bedöms komma att påverkas. Genom att bron byggs med strandpassager kommer inga barriäreffekter att uppkomma för utter och annat småvilt. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli obetydliga. 18

19 5.5 Kulturmiljö och landskapsbild Förutsättningar Ett anläggningsprojekt kan, förutom att påverka fysiska föremål av värde, också påverka möjligheten att tolka landskapet och dess historiska skeden och samband samt upplevelsen av landskapet och dess framtida användning. Det aktuella området ligger inom det västmanländska skogslåglandet och ansluter mer specifikt till Kolbäcksåns vattensystem. Området är till stor del skogbevuxet med flack terräng och ganska stor förekomst av myrar och sankmarker. Kolbäcksån rinner genom området från norr till söder. Vattendragets bredd varierar mellan 50 och 100 m och har både branta sidor och mer låga partier. Strömsholmsåsen löper långa sträckor parallellt med Kolbäcksån och är längs långa sträckor väldigt tydlig och karaktäristisk. Befintlig väg 252 följer åsens krön. Strömsholms kanalmiljö inklusive Kolbäcksån är av riksintresse för kulturmiljön. Riksintresset beskrivs som ett sammanflätat transportoch produktionssystem med den näst äldsta kanalen i landet. Strömsholms kanalmiljö innehåller bruks-, kraftverks- och slottsmiljöer. Längs den aktuella sträckan finns exempelvis järnbruk lokaliserade till forssträckor och Trångfors hammarsmedja. Strömsholms kanalanläggning klassas enligt länsstyrelsen som ett byggnadsminne. Väg 252 klassas som tillhörande kulturvägskategori A med kontinuitet från förhistorisk tid till våra dagar. Vägen följer Strömsholmsåsen längs Kolbäcksån. Inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) berörs av brobyggnationen. En översiktlig granskning i fält har också gjorts inom ramen för vägprojektet arbete. Inga fynd gjordes som kan påverkas av den nya bron Inarbetade åtgärder Den visuella påverkan av den lokala miljön dämpas av brons utformning med tillbakadragna brofästen Påverkan, effekter och konsekvenser Riksintresset Strömsholms kanal och Kolbäcksån påverkas genom att ett främmande element kommer att gå tvärs över Kolbäcksån vilket lokalt ger ett betydande visuellt intrång som i viss mån dämpas av brons utformning. Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar berörs. Konsekvensen bedöms som måttlig negativ men den nya bron bedöms inte på den större skalan medföra någon påtaglig skada på natur- och kulturmiljön kring ån. 19

20 6 Samlad bedömning 6.1 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser Den föreslagna nya bron innebär inte några stora konflikter med områdets vatten-, natur- och, kultur- samt friluftslivsintressen. De konsekvenser som uppkommer bedöms vara obetydliga eller i något fall små och då främst gällande konsekvenser under byggtiden. Ingen påtaglig skada kommer att uppkomma på natur- och kulturmiljön som påverkar de riksintresseområden för friluftslivet och kulturmiljön som berörs av den nya bron. 6.2 Måluppfyllelse relevanta miljömål Nationella miljömål Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål som ska fungera vägledande för miljöarbetet i Sverige. Målen är allmänt definierade och bryts ned i delmål, som i detalj anger hur de övergripande målen ska uppnås. Vidare utformas sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom en viss samhällssektor. Begränsad klimatpåverkan: Byggnationen innebär utsläpp av växthusgaser från fordon och arbetsmaskiner under byggnationen samt vid tillverkning av byggnadsmaterial som till exempel stål och betong. I driftskedet innebär den högre hastigheten och underhåll av ny väg ökade utsläpp av koldioxid, räknat med samma fordonspark. Detta vägs upp till viss del av den minskade resvägen som den nya vägen ger. Projektet motverkar målet. Levande sjöar och vattendrag: Den nya vägen innebär minskad olycksrisk och därmed mindre risk för förorening av Kolbäcksån och andra vattendrag. Projektet bidrar till måluppfyllelse. Grundvatten av god kvalitet: Den nya vägen kommer att avsevärt avlasta befintlig väg 252 från trafik vilket innebär minskad olycksrisk och därmed mindre risk för förorening av grundvattnet i Strömsholmsåsen. Projektet bidrar till måluppfyllelse. Levande skogar: Skogsmark tas i anspråk för den nya brons tillfartsbankar. Barriäreffekter och arealbortfall innebär att målet i viss grad motverkas. Ett rikt växt och djurliv: Grumling kan skada djurlivet i ån under byggtiden. I övrigt bedöms konsekvenserna av bron bli obetydliga. Projektet motverkar i viss mån målet. Regionala och lokala miljömål Länsstyrelsen behandlar i publikationen Miljömål för Västmanlands län 12 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Målen sammanfaller med de nationella, men en precisering sker och vissa delmål anges som inte relevanta för länet. Situationen i länet ser i stort sett ut som för resten av landet med undantag från att utvecklingen av målet Ett rikt odlingslandskap är mer pessimistisk för länet. Hallstahammars kommun har inga samlade dokument med kommunala miljökvalitetsmål. 6.3 Projektet i förhållande till hänsynsreglerna Miljöbalkens andra kapitel beskriver krav på hänsyn som ska tas när ett projekt påverkar omgivningen. Hänsynsreglerna ska alltid tilllämpas och det ska framgå av MKB hur detta har gjorts. Nedan redovisas en kort bedömning av hur relevanta hänsynsregler tillämpas: 20

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer