Årsredovisning 07/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 07/08"

Transkript

1 + Årsredovisning 07/08

2 Itello i korthet Vår affärsidé är att utveckla och leverera ett generellt standardsystem för pensions-, försäkrings- och fondadministration. Våra kunder är försäkringsbolag och fondförvaltare. Vårt system kan snabbt konfigureras och driftsättas eftersom det behövs ett minimum av specifik anpassning för varje kund. Utvecklingen av Itellos modulbaserade standardsystem inleddes redan för cirka tio år sedan, och det marknadsförs idag under namnet Inca. En av styrkorna med Inca är att det är utvecklat för att kunna hantera administrationen av ett stort antal försäkrings- och sparformer. Snabbheten och enkelheten i installationen, i kombination med låga löpande kostnader för uppdatering, gör Inca till ett mycket starkt alternativ till egenutvecklade eller konsultbaserade system där en unik IT-lösning måste byggas upp från grunden hos varje försäkringsbolag eller fondförvaltare. Moduluppbyggnaden gör det möjligt att använda Inca för olika försäkringsformer eller för en komplett helhetslösning. Med Inca blir administrationen effektivare, snabbare och enklare för bland annat: Pensioner oavsett tryggandeform Traditionell försäkring Fondförsäkring Depåkopplad försäkring Fondsparande + Itellos produkter är avsedda för såväl stora, etablerade försäkringsbolag som små, nystartade bolag med fokus på Internettjänster oavsett distributionsform kan Itello bidra till att effektivisera administrationen. Ett flertal företag har redan valt Itello och Inca, bland andra Swedbank Försäkring, Swedbank Robur Fonder, Nordnet Pensionsförsäkring, Nordea Liv & Pension och Moderna Försäkringar. Itellos kunder har totalt 4 miljoner avtal och förvaltar 400 miljarder kronor. Ursprunget till Itello är IT-verksamheten inom Swedbank Försäkring. Det innebär att Itello redan från början haft en unik kunskapsbas med mycket hög kompetens både inom försäkringsadministration och IT. Den kunskapsbasen har sedan utvecklats vidare genom nyrekrytering av medarbetare med lång erfarenhet från olika typer av befattningar inom försäkringsbranschen. Itellos hemmamarknad är Sverige och övriga Norden. Itello etablerades som självständigt bolag 2003 och ägs idag helt av personer som är aktiva inom företaget. 2 Itello årsredovisning 07/08

3 Verksamhetsåret 2007/2008 i korthet + Försäljningen ökade med 49,7 % till 81,6 miljoner SEK. Ökningen kommer främst från befintliga kunder, vilket illustrerar förtroendet för Inca och de tjänster Itello levererar. Fyra nya releaser av Inca har introducerats under året. Samtidigt har ett intensivt utvecklingsarbete pågått med nästa generation, Inca 4.0. som kommer att innehåll helt ny funktionalitet för fondhandel och fondsparande samt vara basen för de kommande årens utveckling av en komplett lösning för alla slag av pensions-, försäkrings- och fondsparande. Under året har Itello deltagit i ett flertal upphandlingar, vilket visar att allt fler försäkringsbolag och fondförvaltare ser standardsystem som ett realistiskt alternativ till egenutveckling eller konsultlösningar. Itello har under året inlett arbetet med att ersätta de egenutvecklade systemen hos Moderna Försäkringar med Inca. Den nya lösningen kommer att tas i drift under Itello genomför en geografisk expansion i Norden för Sveriges ledande Internetmäklare Nordnet. Första steget är produktion med Inca i Norge, vilket inleddes fjärde kvartalet Nordea Liv&Pension gick i produktion med Inca Fakturering och Inbetalning under tredje kvartalet Den snabba tillväxten har inneburit att antalet engagerade i Itello ökat från 55 till 76 personer. För att säkerställa rätt kompetens i framtiden har Itello nyrekryterat inom test och utveckling samt inom leveransorganisationen. INNEHÅLL Itello i korthet 2 Verksamhetsåret 2007/2008 i korthet 3 VD-ord 4 En ny tid ställer nya IT-krav även i försäkringsbranschen 5-8 Gränslöst effektiv administration 9 Tio frågor och svar om hantering av pensioner, försäkringar och sparande Ägarförhållanden och medarbetare 12 Itellos styrelse och styrelsearbete 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning Tilläggsupplysningar 18 Noter Revisionsberättelse 22 Itello årsredovisning 07/08 3

4 Hans von Knorring, Itellos VD: Från utmanare till väl beprövad systemleverantör Itello har vuxit kraftigt under det senaste året. Vår omsättning har ökat med 63 % till 81,6 MSEK (54,5) under 2007/2008. Det är framför allt våra befintliga kunder som har ökat sina beställningar. Omsättningsökningen visar att vi erbjuder de produkter som marknaden efterfrågar och att kunderna känner förtroende för vår långsiktiga uthållighet. Våra medarbetare har en mycket hög kompetens och vi har en unik produkt. Det innebär att vi har en stabil grund att stå på inför vår kommande expansion. Vårt system Inca har bevisligen gjort verksamheten hos våra kunder mer effektiv. Dels genom en mer rationell administration av befintliga produkter, dels genom nya möjligheter att snabbt utveckla och introducera nya typer av produkter. I förhållande till sin storlek har de företag som valt Inca för sin hantering av pensioner och försäkringar avsevärt lägre kostnader än de som arbetar med andra typer av lösningar. Under de senaste fem åren har Itello utvecklats mycket snabbt och vi står nu inför en fortsatt expansion. Inca har redan bevisat sin stabilitet och effektivitet hos alla typer av aktörer på pensions- och försäkringsmarknaden. Flertalet av våra kunder har redan från start valt en komplett Inca-lösning som efter hand utökas med ny funktionalitet när nya produkter lanseras eller förhållandena på marknaden ändras. Under det kommande året fortsätter Itellos satsning när det gäller de riktigt stora pensions- och försäkringssystemen. Vi har redan Swedbank bland våra kunder och flera andra av de stora aktörerna på försäkringsmarknaden visar nu ett aktivt intresse för Itello och Inca. Vi har bevisat vår trovärdighet och långsiktighet genom kontinuerlig utveckling och utökning av funktionaliteten hos Inca. Utvecklingsarbetet ha dessutom skett med god tillväxt och lönsamhet för Itello. Från att ha varit något av en utmanare har vi på några få korta år blivit en respekterad leverantör av den typ av standardsystem som nu blir alltmer efterfrågade. Inca är väl positionerat när slutkunderna på pensions- och försäkringsmarknaden ställer allt större krav på tydlig och snabb information om sitt eget sparande. Förändringarna på marknaden avspeglas i den senaste versionen av Inca; systemet har nu utvidgats till att täcka allt fler och allt mer avancerade sparprodukter inom försäkringsområdet. Inom Itello finns sedan tidigare en unik kompetens på fondområdet då vi utvecklar och förvaltar Nordens största fondandelssystem. Med utgångspunkt i den erfarenheten har vi utvecklat en avancerad funktionalitet för värdehantering. Därmed kan våra kunder konsolidera sina försäkringsprodukter till ett system och hålla nere sina IT-kostnader avsevärt. Under året har vi också förändrat vår organisation, så att den är bättre anpassad till de verksamhetsprocesser som finns hos kunderna. Organisationsförändringarna har varit en viktig förutsättning i vår fortsatta expansion med bibehållen leveranskvalitet. Vi är alltså väl positionerade inför framtiden. Vi är ensamma om att kunna utforma vissa kombinationsprodukter för sparande i försäkringsform, och vi har en heltäckande lösning för tjänstepensionshantering. Pensions- och försäkringsmarknaden står inför stora förändringar. Konkurrensen på marknaden ökar när nya företag utmanar de etablerade aktörerna. Äldre IT-system som passerat bäst före datum behöver bytas ut eller konsolideras för att underlätta introduktionen av nya produkter. Företag slås samman och de nationella marknaderna blir internationella. Alla dessa förändringar skapar nya affärsmöjligheter för Itello under kommande år. Hans von Knorring VD, Itello 4 Itello årsredovisning 07/08

5 + En ny tid ställer nya IT-krav även i försäkringsbranschen Att människor lever längre, i kombination med att den faktiska pensionsåldern sänks, medför att andelen arbetande som ska försörja pensionärerna minskar kontinuerligt. Dessa demografiska faktorer är drivkraften bakom de genomgripande förändringar som nu sker på pensionsmarknaden infördes det nya allmänna pensionssystemet därför att det gamla ATP-systemet nått vägs ände. De politiska beslutsfattarna insåg att genomgripande förändringar var nödvändiga. Trenden är att premiebaserade och fonderande pensionssystem ersätter förmånsbestämda fördelningssystem. En helt ny marknad har skapats där gamla försäkringsaktörer möter nya utmanare och konkurrensen i allt större utsträckning handlar om sparande och allt mindre om försäkring. Det kollektiva tänkandet har ersatts av en marknad där individerna får ett större eget ansvar. Pensionssparandet har på några få år förvandlats från ett skattesparande för ett fåtal höginkomsttagare till ett trygghetssparande för hela den arbetande generationen. Samtidigt påverkar arbetsmarknadens omvandling pensionernas roll. Livslång anställning hos en arbetsgivare tillhör redan undantagen. Kontinuerlig utbildning och föränderliga arbetsvillkor är den nya vardagen. Människor flyttar, byter yrke och inkomsterna skiftar under livet. Femtio års drastiska förändringar av arbetsmarknad och arbetsliv har drivit på pensionsmarknadens övergång från kollektivt tänkande till individuellt ansvar, säger Magnus Björnesjö, tidigare VD för Swedbank Försäkring. Han fortsätter: Idag är pensionen och pensionssparandet för många inte bara ett sätt att säkra sin överlevnad när man blir gammal, utan en väg till ett aktivt och upplevelserikt liv som pensionär. Denna snabba och omfattande förändring av pensionsmarknaden ställer helt nya krav på de administrativa system som försäkringsbolagen använder. Nu krävs flexibla IT-system som kan hantera alla typer av försäkrings- och sparandelösningar. Sverige är sedan flera år tillbaka en av de mest öppna och föränderliga pensionsmarknaderna i världen. De nya lösningar som Itello erbjuder är skapade för detta, inte bara i Sverige utan även internationellt. Itello årsredovisning 07/08 5

6 Från ensartat till mångfald Före 1990 existerade inte begreppet traditionell försäkring utan man talade om pensions- eller kapitalförsäkring. Försäkringssparandet var ensartat och det viktiga för kunderna var under 70-talet skatteavdrag snarare än produktegenskaper. Under 80-talets extremt goda börsutveckling kom avkastningen allt mer i fokus. Introduktionen av fondförsäkring på den svenska marknaden 1990 var ett sätt att möta efterfrågan på försäkringssparande med möjlighet till högre andel aktier än i normalt försäkringssparande. Denna utveckling medförde att livbolagen i försäljningsarbetet övergick från att betona pensionsförsäkringens försäkringsegenskaper (tariffer) till dess sparegenskaper. Grundräntan marknadsfördes som garanterad avkastning och istället för att prata om försäkringsbelopp förmånen fokuserade man på återbäringsillustrationer introducerades individuellt pensionssparande, IPS, som är ett rent pensionssparande utan försäkringsinslag eller legala försäkringskopplingar konkurrensutsattes placeringen av pensionsmedlen i premiepensionen den fonderande delen av det nya premiebestämda pensionssystemet öppnade ändringar i försäkringsrörelselagen upp för utveckling av nya produkter av typ icke fondförsäkring, utan krav på avtalade försäkringsbelopp. Detta medförde att den gamla uppdelningen av försäkringssparandet i traditionell respektive fondförsäkring inte längre speglade denna nya verklighet. Utvecklingen inom pensions- och försäkringssparandet sedan tidiga 1990-talet manifesteras i att andelen premievolym för den gamla konventionella traditionella försäkringen har minskat från 100 % till cirka 30 % Detta faktum förbises lätt och ofta genom att dels allt försäkringssparande som inte är fondförsäkring fortfarande redovisas under rubriken traditionell försäkring i den officiella statistiken och dels genom att den kraftiga tillväxten inom pensionsoch försäkringssparområdet medfört att konventionell traditionell försäkring, trots den minskade relativa betydelsen, har ökat kraftigt i absoluta tal. Avregleringen och tillväxten i pensions- och försäkringssparandet har medfört att mångfalden idag inte bara avser sparformer utan även olika typer av aktörer på denna marknad. Fondförsäkringen fick bankerna att i början på 90-talet ge sig in i konkurrensen om pensions- och försäkringssparandet. Runt millennieskiftet fick premiepensionen fondbolagen att göra detsamma. Uppkomsten av den så kallade Kryssmarknaden tvingade under samma period ut avtalsbolagen på den konkurrenssatta arenan. När lagstiftningen sedan öppnade upp för alternativ utöver traditionell förvaltning och placering i fonder av pensions- och försäkringskapitalet var det de så kallade nätmäklarna som stod på tur att bedriva försäkringsverksamhet. % 100 Andel premievolym Premievolym (mkr) Övrig tjänstepension P-sparande Kryssmarknad K-försäkring Premiepensionssparande Individuellt pensionssparande IPS Fondförsäkring Övrig icke fondförsäkring Traditionell försäkring 0 Skandia SEB SPP Swedbank Övriga Folksam/KPA AMF Pension Länsförsäkringar Alecta Handelsbanken Avanza Nordnet Nordea Moderna Försäkringar Danske Bank Källa: Uppgifter från Statistiska Centralbyrån, Försäkringsförbundet, Premiepensionsmyndigheten och från respektive bolags årsredovisning. Uppskattningar har gjorts av Itello avseende sparandet i IPS. I diagrammet ovan inkluderar P-sparande pensionsförsäkring och IPS och Kryssmarknaden avtalspension som hanteras via valcentraler och premiepensionen. Övrig tjänstepension och Kapitalförsäkring omfattar endast försäkringssparande. Från en sluten marknad till avreglering och fri konkurrens Förändringarna har varit stora under de senaste tjugo åren tidigare hade livförsäkringsbolagen monopol när det gällde avdragsgillt pensionssparande. Idag är marknaden öppen även för banker, fondbolag och andra kapitalförvaltare. Den konkurrensutsatta delen av marknaden har vuxit kraftigt sedan början av 90-talet från ca 20 miljarder kronor till nära 200 miljarder i årlig premievolym. De väletablerade försäkringsbolagen har fortfarande fördelen av mycket stora intäkter från gammal pensionsförvaltning, men samtidigt är kostnaderna höga på grund av att man måste förvalta flera generationer av produkter, med mer eller mindre föråldrade IT-lösningar. Den kraftiga tillväxten inom pensions- och försäkringssparandet, med dess krav på kontinuerliga marknadssatsningar, har i de flesta fall hindrat dessa bolag att lägga den tid och de avsevärda resurser som krävs för att göra radikala och långsiktiga förändringar av dessa IT-lösningar. De nya utmanarna kan å sin sida helt och fullt ut utnyttja de möjligheter den nya försäkringslagstiftningen ger att utveckla enkla, moderna och mindre kostnadskrävande produkter för försäkringssparande, direkt anpassade till dagens teknik och affärslogik. Lägre etableringskostnader har medfört att många av dessa utmanare i praktiken bara använder livbolagets legala struktur för att kunna erbjuda sina investeringskunder kapitalförsäkringsskalet för sina värdepappersengagemang. De är inte livbolag i gammal traditionell mening. 6 Itello årsredovisning 07/08

7 Från försäkringsprodukter till sparande Parallellt med den ökande konkurrensen från nya aktörer har en allt större del av marknaden kommit att omfattas av ett upphandlingsförfarande som medfört en kraftigt ökad prispress för livbolagen. Betydelsen av de upphandlade kollektiva avtalspensionerna och premiepensionssparandet, den s.k. Kryssmarknaden, ökar för varje år. För försäkringsbolagen är den här utvecklingen tveeggad. Förvaltnings- och premievolymerna ökar kraftigt men gruppföreträdarna har en oerhört stark position att pressa förvaltningsavgifterna och därmed lönsamheten på försäkringsaffären. Det senaste ITP-avtalet och den nu aktuella SAF-LO-upphandlingen pekar i riktning mot avgifter på några få tiondels procent. Mikael Nyman är en av Sveriges mest kunniga observatörer av pensionsmarknaden och redaktör för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna. Han understryker avtalspensionernas växande betydelse på pensionsmarknaden: Kollektivavtalsparterna har redan tagit en mycket stor makt över pensionerna. Avtalspensionerna blir ännu viktigare i framtiden och försäkringsbranschen måste ställa om sig till detta genom att bygga mer rationella system för distribution och administration. Man kan inte längre rulla över kostnaderna till försäkringstagarna när man förhandlar med starka motparter. Det innebär att bolagen snabbt måste bygga smarta system som sänker de administrativa kostnaderna och gör det möjligt att reducera förvaltningsavgifterna med bibehållen lönsamhet. Det gäller alla led i hanteringen, från nyteckning till utbetalning. Allt måste skötas med minimal manuell hantering, samtidigt som flexibiliteten måste ökas. Individens förändrade villkor under livet måste byggas in i systemen redan från början och rådgivningen måste ske på ett mer strömlinjeformat sätt kanske med virtuella försäkringsrådgivare som är anpassade till majoriteten av pensionsspararna och deras behov. Även om stora grupper är passiva i sitt pensionssparande, så är det också många som har ett aktivt intresse. Därför finns också ett stort behov av nätbaserade IT-lösningar som gör det möjligt att ge kunderna snabba besked och enkla tjänster där de kan hantera sitt pensionssparande. Förr var kundernas serviceförväntningar mycket låga, i bästa fall räknade man med ett pensionsbesked i brevlådan en gång om året. Dagens och morgondagens kunder vill ha full koll på sitt pensionssparande i realtid och kunna göra snabba förändringar på egen hand eller också räknar man med en aktiv förvaltning som med automatik hanterar ens ändrade villkor under livet. Oavsett vilket kräver det nya IT-lösningar, avslutar Mikael Nyman. Bättre IT-system enda vägen framåt Det finns tungt vägande skäl för försäkringsbolagen att uppgradera och utveckla sina IT-system. Miljoner eller miljarder i administrationskostnad varje år? Livförsäkringsbolagens produkter, pensions- och försäkringsavtal, förkroppsligas i respektive bolags informationssystem. IT-systemen är därför av mycket stor betydelse och IT-kostnaderna utgör normalt tillsammans med personalkostnader de största posterna i dessa livbolags totala kostnadsmassa. IT-systemens strategiska betydelse har gjort att det historiskt sett funnits en kultur inom branschen att med automatik koppla ihop det egna bolagets unika pensions- och försäkringsverksamhet med ett behov att äga ett eget unikt IT-system. Detta trots att försäkringssparandet historiskt varit så detaljreglerat att pensions- och kapitalförsäkringsprodukterna inte skilde nämnvärt mellan de olika livbolagen. Det paradoxala är att idag, när pensions- och försäkringssparandet erbjuds i så många olika sparformer, skulle inget livbolag överhuvudtaget komma på tanken att nyutveckla ett helt nytt försäkringssystem och framförallt inte i egen regi. Numera är insikten stor om att det är distributionskraft i form av relation och närvaro som genererar framgång på marknaden, inte unika produkter eller IT-system. Idag behöver livbolagen en IT-plattform som stödjer den snabba förändringstakten avseende sparformer och affärslogik och som dessutom stödjer en kostnadseffektiv verksamhet Skandia Folksam/KPA Alecta AMF Pension SPP Länsförsäkringar Kostnadsjämförelse i miljoner kronor år 2006 och Siffror från respektive bolags årsredovisning. Idag tvingas man lappa och laga på befintliga system som ibland har åtskilliga decennier på nacken. Magnus Björnesjö sammanfattar situationen så här: De nya försäkringsaktörerna har redan från början kunnat kliva på tekniktåget och bygger sin verksamhet på system som är helt nätbaserade och som snabbt kan anpassas till förändrade behov med nya produkter och på nya marknader. De gamla bolagen har ett omfattande behov av att bli effektivare, detta talar för att den nya standard som Itello erbjuder. Starka krav på effektiviseringar och de nya försäkringsföretagens fokus på nätbaserade lösningar, innebär att Itello är väl positionerat inför framtiden. SEB TryggLiv Handelsbanken Liv Nordea Liv & Pension Swedbank Försäkring Nordnet Pension Moderna Försäkringar Avanza Pension Itello årsredovisning 07/08 7

8 Det finns ett stort behov av flexibla standardlösningar hos alla typer av aktörer på försäkringsmarknaden: De etablerade livbolagen; De bankanknutna leverantörerna av försäkringsprodukter; Avtalsparternas bolag; Valcentraler; samt De spar- och investeringsinriktade nya aktörerna på pensionsmarknaden. Itello har lösningar för alla oavsett om det handlar om att ersätta befintliga lösningar för traditionella försäkringar eller att erbjuda stöd för nya moderna pensions- och försäkringslösningar. + 8 Itello årsredovisning 07/08

9 + Gränslöst effektiv administration En koncern, flera försäkringsgivare, flera länder, många produkter i ett och samma IT-system. Den ekvationen måste allt fler försäkringbolag lösa inom de närmaste åren för att få en effektivare administration och lägre kostnader. Därför har Itello utvecklat Inca med den funktionalitet som krävs för att hantera olika marknader med en gemensam systemplattform för verksamheter inom och utom Sverige. Många nordiska bolag expanderar sin verksamhet över gränserna genom nyetableringar eller förvärv. Det kan vara frestande att välja eller behålla en lokal leverantör för varje nationell marknad för att snabbt komma igång vår övertygelse är att detta långsiktigt inte är en optimal lösning. Varje land måste hålla kompetens för förvaltning och produktutveckling, beroendet av nyckelpersoner ökar, det tar lång tid att lansera nya produkter och administratörer finns bara lokalt. Att bedriva försäkringsverksamhet över gränserna blir därför en komplex, svårhanterad och kostsam verksamhet, inte bara utifrån ett IT-perspektiv utan även för produktutvecklare, administratörer och aktuarier. Oavsett om expansionen sker genom nyetableringar eller förvärv, kommer verkligheten att kräva att aktörerna har gemensamma IT-plattformar baserade på likheterna mellan de nationella marknaderna i vårt närområde snarare än olikheterna. Detta faktum kommer att accentueras ytterligare genom den harmonisering inom försäkringsområdet som sker inom EU. Man skall naturligtvis inte blunda för att varje nationell marknad har sina specifika krav vad gäller regelverk och tradition, men man får inte ha det specifika som utgångspunkt om man strävar efter långsiktig flexibilitet och kostnadseffektivitet. marknad är förutsättningarna dessutom mycket goda för kostnadsbesparingar och kompetensfördelar avseende bland annat förvaltning och produktutveckling. Att använda samma system för alla marknader innebär inte med automatik centralisering av all administrativ verksamhet. IT-system ska stödja affärsmässiga beslut om vad som ska hanteras lokalt, regionalt eller centralt inte styra dem. Flera av Itellos kunder befinner sig i en internationell expansionsfas. Nordnet, som redan använder Inca för sin svenska verksamhet, expanderar nu sin verksamhet till resten av Norden. I samtliga länder används befintlig installation av Inca. Andra kunder har genom förvärv expanderat verksamheten till Baltikum och Ukraina. I Norden och i ett antal andra nordeuropeiska länder har Itello därför ett etablerat kontaktnät med samarbetspartners som har det expertkunnande som krävs för att göra lokala anpassningar av Inca för respektive marknad. En ny tid är här Sverige är ett pionjärland inom pensions- och försäkringssparande genom att överlåta ansvaret för pensionssparande på individen. Regeländringar och lagstiftning har drivit produktutvecklingen och vi har nu en mångfald produkter på försäkringsoch sparmarknaden, vilket få andra länder har. Bolagen ser stora intäktsmöjligheter genom att introducera liknande produkter på fler marknader. Med ett och samma system för varje nationell De svenska bolagen har expanderat sin verksamhet i Europa både genom förvärv och genom organisk tillväxt. Genom att erbjuda den nya tidens pensionssparande ges stora möjligheter till intäktsökningar genom geografisk expansion. Samma ITsystem i alla länder skapar dessutom stora fördelar inom försäljning, administration utveckling och drift. Figuren visar vart Itellos kunder expanderat sin verksamhet i norra och östra Europa. Itello årsredovisning 07/08 9

10 Tio rationella svar om hantering av pensioner, försäkringar och fondsparande Sex miljarder för att administrera försäkringstagarnas villkor, transaktioner och frågor. Så mycket kostar hanteringen hos de svenska livförsäkringsbolagen, enligt de beräkningar som Itello gjort. Dessutom ökar kostnaderna med tio procent varje år. Orsaken till de höga kostnaderna för vad som egentligen är en rutinadministration är att försäkringsbranschen alltför länge var en mycket traditionell värld. Som vi har beskrivit på föregående sidor har den världen förändrats radikalt under senare år med nya snabbfotade aktörer, internationell expansion, ökade kundkrav och en helt ny transparens genom Internet. Ändå finns en tröghet hos många försäkringsbolag; man fortsätter att bygga vidare på kostsamma egenutvecklade lösningar för administrationen. Det kan verka logiskt att fortsätta med egenutveckling, men det är föga rationellt att satsa på en lösning som inte håller i längden. Mats Berlin, ansvarig för systemdesign hos Itello, har varit en av nyckelpersonerna allt sedan starten och har stor erfarenhet av branschen från sina år inom ett av Sveriges största livbolag. Han har mött många frågeställningar kring hur man kan skära bort en del av de sex miljarderna i administrativa kostnader. Det här är hans svar på frågeställningarna. Varför standardlösningar även inom försäkringsbranschen? Det tyngsta argumentet är att en standardlösning bygger på en mycket omfattande kunskap om försäkringsbranschens krav och behov, samtidigt som det finns en ambition att finna de generella behoven. Erfarenheter skapar best practise i processer och systemstöd som en standardleverantör kontinuerligt förvaltar och utvecklar. Naturligtvis vill alla företag och verksamheter uppfatta sig själva som unika, med behov som få utomstående har förmågan att kartlägga, förstå och uppfylla. Men, och jag tror att alla som arbetar med att utveckla IT-lösningar känner igen den här beskrivningen och delar min uppfattning, de flesta företag i en bransch är ganska lika varandra. De grundläggande processerna för att administrera försäkringar och pensioner är lika för alla bolag. Oavsett om det gäller detaljhandel eller pensionsförvaltning är likheterna större än skillnaderna mellan de olika aktörerna. Hur bolagen kommunicerar med sina kunder är det som ska skilja bolagen från varandra. Det är med produktegenskaper och kunderbjudanden man ska konkurrera inte med de administrativa processerna. Vad skiljer Itello från andra leverantörer av IT-lösningar? Den stora skillnaden är den kompetens vi har. Nästan alla medarbetare hos Itello har erfarenhet både från IT-sidan och från försäkringssidan. Sedan vi började utvecklingen av Inca har vi ständigt gått en balansgång mellan verksamhetens krav på lösningar och förvaltningsbarheten i en generell produkt. Vår djupa kompetens och vårt ansvar som produktutvecklare av Inca och leverantör av lösningar leder också till att vi är beredda att ta ansvar för våra rekommendationer, lösningar och leveranser. I försäkringsbranschen känner många varandra och vi vet att ett gott rykte är en framgångsfaktor. Ifrågasätter Itello kundens kravspecifikation? I diskussionerna med oss ser kunderna ofta sina specifika krav som färdiga lösningar. Vår uppgift är att gå ett steg vidare och hitta de underliggande kraven och verkliga behoven. Först då kan vi erbjuda ett framtidssäkert system. Itellos omfattande kunskap om både IT och verksamhet garanterar att vi kommer fram till en lösning där basprocesserna tillgodoses med vår standardlösning och de unika erbjudandena skräddarsys efter behov. Det är en förutsättning för att kunderna ska kunna ta del av all funktionalitet som vi utvecklar i Inca. Vad skiljer Inca från en egenutvecklad lösning? Den stora skillnaden är naturligtvis att vi drivs av viljan att hitta de gemensamma faktorerna, att söka det generella och inte fokusera på ett visst företags unika behov. Vi har använt över 10 Itello årsredovisning 07/08

11 mantimmar på att utveckla en lösning som fungerar för alla typer av försäkringar och pensioner, med ett minimum av specifika anpassningar. Vi är drivna av två saker: kundernas behov och visionen av en lätt anpassningsbar standardprodukt. Finns det begränsningar med standardsystemet Inca? Egentligen inte, unika egenskaper och specialisering på kundsegment ska finnas i den produkt som försäkringsbolaget erbjuder marknaden, inte i koden i datasystemet. De anpassningar som behövs för olika produkter är enkla att göra när det finns en stabil grund att bygga på. Det vi kräver av kunden är att de accepterar att utnyttja de best practise som vi utvecklar stöd för det är en förutsättning för att de ska kunna få en verksamhet som över tiden sänker administrationskostnaderna. Var ligger besparingarna med Inca? Naturligtvis minskar kostnaderna när man slipper egenutveckla system, eller låta konsultföretag utveckla nya unika lösningar. Men även om dessa engångskostnader tenderar att bli flergångskostnader, så ligger ändå den stora besparingen med Inca i att administrationskostnaderna blir lägre i det långa loppet. Resurserna kan läggas på service till kunderna, utveckling av nya produkter och klok kapitalförvaltning istället för rutinhantering. Vad betyder förändringen av pensionsmarknaden från skattedriven till upphandlingsdriven? Det innebär att kostnadskontrollen blir ännu viktigare. Det går inte längre att rulla över höga administrationskostnader på slutkunderna. Kompetenta upphandlare pressar försäkringsbolagen till det yttersta och varje krona som kan sparas på en effektiv och rationell administration är viktig för de bolag som vill vinna de upphandlingar som görs. Ett tecken i tiden är kanske att några av de etablerade försäkringsbolagen valt att inte medverka i de senaste upphandlingarna inom avtalspensionsområdet. Vad innebär osäkerheten på de finansiella marknaderna? Den aktuella krisen har snarast förstärkt argumenten för standardlösningar som Inca. Vi har fått bekräftat från flera håll att många bolag behöver sänka sin kostnadsbild för att vara konkurrenskraftiga. Kostnadsmedvetenheten kommer att förändra deras arbetssätt inom loppet av ett par år. Kostnadspressen från upphandlingar, de nya aktörernas snabba etablering och ett generationsskifte inom IT-organisationerna kommer att få försäkringsbranschen att köpa standardsystem för sin administration. enskild slutkund ger begränsade intäkter. Därmed blir administrationen en allt tyngre kostnadspost. Vi är övertygade om att vi kommer att se fler kundanpassade servicerbjudande. Olika typer av portföljerbjudande kommer att göra valet av fonder enklare för många. Att kunna blanda depå-, fond- och traditionell förvaltning i samma försäkring kommer att vara standard inom kort. Dagens 65-åringar förväntas leva ytterligare år. En produkt som garanterar kapitalet men ger möjlighet till högre avkastning kommer säkert även på den svenska marknaden....och i vilken riktning kommer Inca att utvecklas? Funktionaliteten kommer att fördjupas och förfinas ytterligare, inte bara mot slutkunderna utan också mot olika försäljningskanaler. Inca är på väg att bli en integrerad del av försäljning och offertarbete för försäkringsmäklare och andra. Parallellt med detta pågår ett projekt med att utveckla en unik fondhandelsfunktionalitet och att anpassa Inca till andra sparformer som IPS och fritt fondsparande. Inca är på väg att bli en standardlösning för alla typer av sparande. Med den åldrande befolkningen ser vi även nya möjligheter med Inca inom andra områden än sparande för ett aktivt liv efter pensionering. Investering i Inca /08 06/ / /05 03/ Före Utvecklingen av Inca startade redan i slutet av 90-talet. Idag har över mantimmar investerats i utvecklingen och Inca framstår allt mer som en ny standard inom pension, försäkring och fond. Funktionaliteten utvecklas löpande; en utveckling som kommer alla Itellos kunder till godo. Vad händer i framtiden inom försäkringsbranschen... Den stora förändringen har vi redan nämnt; anpassningen av kostnaderna för att kunna vara konkurrenskraftiga. Tjänstepensionerna ger stora volymer till försäkringsbolagen men varje Itello årsredovisning 07/08 11

12 Ägarförhållanden och medarbetare De anställda och styrelsen äger 100 procent av Itello. Denna ägarstruktur garanterar kontinuitet, engagemang och långsiktighet i produktutveckling och kundrelationer. Under året har antalet engagerade i Itello ökat med 38 procent, till totalt 76 personer. När Itello etablerades 2003 var antalet anställda 11 personer. Rekryteringarna under det senaste året har skett inom utveckling, kravanalys och test. Allt sedan starten har Itello haft ambitionen att anställa nya medarbetare med erfarenhet och insikt i de krav och behov som finns inom försäkringsbranschen. Målet har varit bygga upp en unik företagskultur och branschkännedom som är överlägsen de mer generella kunskaper som traditionella konsult- och IT-leverantörer kan erbjuda. Genom att Itello tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från verksamhetsutveckling till drift och förvaltning, ställs höga krav på medarbetarna. Det behövs kvalificerad kunskap och erfarenhet av den teknik och de plattformar Itello använder. Det krävs även stor förmåga hos medarbetarna att vara innovativa och kunna improvisera inom ramarna för den design och struktur som utgör grunden för Inca. Försäkringar och sparande är långsiktiga val för slutkunderna och samma långsiktighet finns alltid i Itellos sätt att utveckla Inca. Anställda och konsulter Anställda och konsulter Omsättning Anställda och omsättning 03-Q1 03-Q3 04-Q1 04-Q3 05-Q1 05-Q3 06-Q1 06-Q3 07-Q1 07-Q3 08-Q1 Omsättning KSEK KSEK Justerat eget kapital Utveckling 51 % Resursfördelning av mantimmar % 50 Soliditet ,9 42,1 40,2 37,7 42,0 20 Försäljning 6 % 10 Administration 7 % Customer & Professional Service 36 % Itello årsredovisning 07/08

13 Itellos styrelse och styrelsearbete Itellos styrelse består av personer med samma kompetens som kännetecknar hela företaget; djupa kunskaper om försäkringsbranschens verksamhet och produkter i kombination med IT-kunnande och insikt i de krav på rationell och personaleffektiv administration som ställs inom försäkringsbranschen. Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Arbetet i styrelsen har varit inriktat på den fortsatta expansionen för Itello, bland annat genom aktivt deltagande i de upphandlingar som gjorts under året. Lars-Inge Berg, Styrelseordförande Det som imponerar mest på mig är Itellos kundfokus. Kunderna är enhälligt positiva jag har aldrig mött något liknande under mina fyra decennier inom IT. Andra viktiga frågor har varit att säkerställa Itellos leveranskapacitet genom nyrekrytering och en mer kundorienterad intern organisation. Styrelsen har också varit aktivt engagerad i utveckling av nya releaser av Inca och i det internationella expansionsarbete som inletts under året. Hans von Knorring VD och styrelseledamot i Itello Inca är ett fantastiskt system som är på god väg att sätta en helt ny standard för administration inom pension, försäkring och fondsparande. Lång erfarenhet från utveckling och försäljning av IT-lösningar till banker och försäkringsbolag. Tidigare anställd hos IBM, varav många år i företagets ledning. Styrelseorförande i Itello, Conevo, MerPension, Framsteg och ConnectNow. Björn Nilsson Styrelseledamot Mina 35 år i försäkringsbranschen har lärt mig värdet av standardsystem, och jag är mycket imponerad av den insikt i verksamheten som ligger till grund för Inca. Mångårig erfarenhet av pensions- och försäkringsområdet. Tidigare chefsaktuarie och administrativ chef för Alecta /SPP. Avdelningschef KP Pension och Försäkring. VD för Itello sedan 2003 med mångårig erfarenhet från systemutveckling och IT inom bank och försäkringsområdet. Tidigare IT-chef på fond- och försäkringsbolaget Robur. Thomas Karlsson Styrelseledamot och medarbetare på Itello Våra kunder bedriver affärsverksamhet i stark förändring och med fokus på kostnadseffektivitet. Då behöver man ett systemstöd som utformats med extremt god balans mellan verksamhet och IT. Det har Inca. Systemarkitekt på Itello med bred kompetens kring uppbyggnad av försäkringsverksamhet och systemdesign inom olika livförsäkringsbolag. Mats Berlin Styrelseledamot och medarbetare på Itello För mig är enkelhet, ödmjukhet inför komplexiteten och djup förståelse för de grundläggande processerna de viktigaste verktygen för att hitta bra lösningar i dialog med kunderna. Carl Rosvall Styrelseledamot Itello har en unik kompetens och en lika unik produkt. Det ger en mycket stark position i en bransch som har ett stort behov av omdaning och förnyelse. Ansvarig för systemdesign på Itello. Tidigare grundare och VD för konsultbolaget Open Mind. Omfattande kunskap kring IT-design inom den finansiella sektorn. Grundare av Protect Data och VD under 15 års tid. Styrelseledamot i Orc Software AB, Pyr Invest AB. Itello årsredovisning 07/08 13

14 Förvaltningsberättelse Verksamhet Itello startade verksamheten Drivkraften var och är fortfarande viljan att förse pensions- och försäkringsbranschen med ett standardsystem som kan konfigureras till varje kunds behov. Itello erbjuder affärssystemet Inca och tillhörande tjänster för att systemet ska kunna implementeras hos kund och kontinuerligt stödja en kunds förändrade verksamhet. Styrelsens säte är i Stockholms län, Stockholms kommun. Resultatet Nettoomsättningen under verksamhetsåret var 81,6 msek (54,5) och ökade därmed med 49 % från tidigare år. Resultatet efter finansiella poster var 8,2 msek ( 3,1 ) en ökning med 164 %. Likviditet och finansiell ställning Från årets räkenskaper kan utläsas att kassa, bank och kortfristiga placeringar utgör närmare 40 % av de totala tillgångarna och omsättningstillgångarna står för 99 % av tillgångarna. Kassalikviditeten är 176 %. Soliditeten är 42 % jämfört med 38 % föregående år, d.v.s. en ökning trots att balansomslutningen ökat under samma period från 21,6 msek till 31,8 msek. Viktiga händelser Under året har vi påbörjat implementationen av en ny strategisk försäkringsplattform för liv och pensionsförsäkring hos Moderna Försäkringar. Nordea Liv och Pension gick under hösten 2007 i produktion med Inca Fakturering och Inbetalning och ett stort antal integrationer levererades under en kort tidsperiod. Itello har under verksamhetsåret expanderat geografiskt genom att hjälpa Nordnet med systemstöd för deras norska försäkringsverksamhet. Även systemstöd för den danska försäkringsverksamheten är på plats och kommer att gå i produktion under hösten Releasearbetet har varit intensivt och vi håller på att slutföra en större förändring avseende funktionalitet för all värdehantering i systemet som kommer att levereras under hösten I övrigt har fyra releaser levererats. Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger för att följa upp verksamheten och lägga riktlinjerna för Itellos framtida utveckling. Fokus har legat på att expandera verksamheten och att öka leveranskapaciteten. I övrigt har mötena behandlat frågor angående marknadssituationen, verksamhetsplanering och budget. Prognos Itello och Inca kommer att fortsätta att utvecklas för att följa våra kunders förändrade verksamhet. Vi ser idag hos våra kunder behov av att samordna administration och konsolidera system avseende livförsäkring. Vi ser också en fortsatt geografisk expansion samt behov av att följa marknadens krav på ett större fondutbud och mer avancerade sparkombinationer. Vi bedömer att omsättningen kommer att fortsätta öka under det kommande året. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägare utdelas i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Organisation och personal Vi har genomfört en organisationsförändring med syfte att öka leveranskapaciteten. Organisationen följer de verksamhetsprocesser som finns hos våra kunder. Antalet anställda och konsulter uppgick vid årets slut till 76 personer. Ägarförhållanden, styrelsen och styrelsens arbetssätt Itello är helt personalägt. Det skapar ett stort engagemang och medverkar till ett långsiktligt arbete både i utveckling av vår mjukvara och i våra kundrelationer. 14 Itello årsredovisning 07/08

15 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Underkonsulter och legoarbeten Övriga externa kostnader Personalkostnader 2,3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Itello årsredovisning 07/08 15

16 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Itello årsredovisning 07/08

17 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 16 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Itello årsredovisning 07/08 17

18 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Utvecklingskostnader avseende egna produkter kostnadsförs löpande. Då bolagets verksamhet är av sådan natur att kraftfull teknisk utrustning krävs, och livslängden på denna understiger tre år, kostnadsförs även sådan utrustning vid anskaffning. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 18 Itello årsredovisning 07/08

19 Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 0 0 Män Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 14 7 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 6 Bokslutsdispositioner Förändring avskrivningar över/under plan Skatt på årets resultat Årets skattekostnad Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 1,70 % 1,50 % Andel långtidssjukfrånvaro 0,00 % 0,00 % Kvinnor 1,90 % 1,30 % Män 1,70 % 2,20 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2,90 % 6,80 % Anställda i åldrarna mellan år 1,70 % 1,00 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 0,80 % 4,40 % 8 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Itello årsredovisning 07/08 19

20 Noter 9 Övriga fordringar 14 Obeskattade reserver Upparbetat, ej fakturerat arvode Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Förutbetalda försäkringar Övriga förutbetalda kostnader Aktier och andelar Bokfört värde Marknadsvärde Robur Fonder Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ackumulerade överavskrivningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna sociala avgifter på semesterlöner Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Likvida medel Ställda säkerheter Kassa och bank Ej utnyttjad checkkredit Kortfristiga placeringar För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Förändring av eget kapital Antal aktier: st Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Itello årsredovisning 07/08

21 Stockholm den 19 augusti 2008 Lars-Inge Berg Ordförande Mats Berlin Thomas Karlsson Björn Nilsson Carl Rosvall Hans von Knorring Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 27 augusti 2008 Arne Engvall Auktoriserad revisor Itello årsredovisning 07/08 21

22 Revisionsberättelse Till årsstämman i Itello AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Itello AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Arne Engvall Auktoriserad revisor 22 Itello årsredovisning 07/08

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB Årsredovisning för Bankpension Sverige AB 556695-8194 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556695-8194 1 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Bankpension Sverige AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer