Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd"

Transkript

1 Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd Brummer Life har anmodats att inkomma med yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd. Med anledning av detta får vi inkomma med bifogade synpunkter. Stockholm 7 januari 2013 Svante Elfving Styrelseordförande Mats Langensjö Verkställande direktör

2 Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd 1 Inledning och sammanfattning Flytträtt för pensionssparande handlar i grunden om stärkt konsumentmakt, spararskydd och samhällsintresse. Genom övergången till premiebestämda pensioner där försäkrings- eller förmånstagaren själv har ansvaret och placeringsrisken för kapitalet, har också ansvaret för den framtida pensionen individualiserats. Det är den enskilde pensionsspararen som får stå sitt kast för de val han/hon har gjort eller inte gjort, och själv bära fullt ut de konsekvenser det innebär i form av finansiell risk, avkastning, avgifter och utgående pensionsbelopp. En förutsättning för att kunna ta det ansvaret och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god framtida pension är att man också får möjlighet att själv välja hur de egna inbetalda premierna ska förvaltas. Bristande flytträtt låser kvar kunderna i potentiellt mediokra och otidsenliga pensionsprodukter med höga avgifter samt omöjliggör en samlad överblick över den egna pensionssituationen och försämrar konkurrensen på marknaden. I den nuvarande strukturen verkar många pensionskapitalförvaltare i skyddade miljöer, utan tydlig konkurrens och utvärdering, vilket erfarenhetsmässigt riskerar att leda till sämre kapitalförvaltningsresultat, vilket är grunden för all pensionsförvaltning. Den hindrar dem som av etiska skäl vill flytta sitt pensionssparande eller som vill förändra sin placeringsrisk. Ytterst drabbar det alla försäkringstagare, även dem som inte själva är aktiva och flyttar, genom minskad press på bolagen att utveckla sina produkter och leverera god avkastning till konkurrenskraftiga villkor. Ökad konkurrens genom flytträtt innebär alltså i sig en stärkt ställning för konsumenten. Rätten att byta leverantör är självklar inom i princip alla tjänster som riktar sig till privatpersoner. Det är idag en självklarhet att kunna byta sakförsäkringsbolag om man är missnöjd med avgifter eller service. Ingen skulle komma på tanken att förhindra bankkunder att byta bank. Inom andra områden sker ett ständigt arbete för att ytterligare förbättra konsumentskyddet, där just möjligheten att göra informerade val och att rösta med fötterna är en självklar del i detta förstärkta konsumentskydd. Från delar av branschen förs ibland fram motargument om att flytträtt inte är möjlig av flera skäl. Det kan handla om svårigheten att värdera försäkringar som ska flyttas, men vid de ombildningar som gjorts från ömsesidiga till vinstutdelande bolag har det visat sig vara möjligt (dessutom är det ett märkligt och faktiskt oroande påstående att försäkringsbolag inte skulle kunna beräkna en försäkrings värde exakt, varje dag det är självklart möjligt och görs redan idag). Sedan 2007 har nytecknade försäkringar, i såväl vinstutdelande som ömsesidiga bolag, flytträtt, och där fungerar det uppenbarligen. Hotet om flyttkaos målas upp som ett problem för branschen, men i praktiken har flyttrörelser visat sig vara förhållandevis små och långsamma. Flytträtten har redan visat sig fungera i den begränsade omfattning som redan finns idag i Sverige liksom i andra länder. Utredningen gör frågan om flytträtt i vissa avseenden onödigt komplicerad. För en stor andel av försäkringskapitalet är flytträtten okomplicerad. Det gäller allt sparande i fondförsäkring och i s.k. traditionell försäkring i vinstutdelande bolag, där det inte finns någon form av kollektiv konsolidering. Även för traditionella försäkringar med kollektiv konsolidering har den flytträtt som infördes 2007 visat att det är fullt möjligt att vid varje tidpunkt sätta ett flyttvärde på en försäkring. Syftet med flytträtt är inte i första hand att den ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Flytträtten fyller i stället två viktiga funktioner. Den möjliggör för informerade försäkringstagare att göra bättre och relevanta val. Som en följd av detta ökar konkurrensen med bättre 2

3 pensionssparprodukter och mer relevanta avgifter som följd. Det betyder att också de försäkringstagare som inte flyttar blir vinnare på flytträtt. Det finns ett pris en kostnad för att inte ha en fungerande flytträtt i termer av att irrelevanta, otidsenliga och svaga pensionsprodukter fortsätter att vara kvar, skyddade endast genom den inlåsning som frånvaron av flytträtt innebär. Effekten av detta är sämre pensionsutfall för den enskilde och pensionslösningar som är dåligt kopplade till sitt ändamål. Detta blir särskilt tydligt för de många fribrev som de flesta pensionssparare har. Detta är en mycket stor grupp som är i grunden dåligt hanterad. Förutom att de i många fall inte får samma service och möjlighet till värdeutveckling som andra sparare, belastas de med löpande fast avgifter. Det är viktigt att skapa en flytträtt som möjliggör för den enskilde att samla sitt pensionssparande och därmed undvika onödiga avgifter och skapa verkliga förutsättningar att få en samlad pensionssituation. Detta förutsätter förstås en total rörlighet av pensionskapital mellan olika pensionssystem, försäkringsbolag och pensionsförvaltare. 1.1 EN FUNGERANDE OCH FULLSTÄNDIG FLYTTRÄTT För att ta tillvara konsumentens intressen måste flytträtten vara såväl fungerande som fullständig. Brummer Life menar att en grundläggande princip för flytträtten är att den ska vara tydlig, transparent och rimlig utifrån alla försäkringstagares perspektiv. 1.2 FUNGERANDE FLYTTRÄTT Att genomföra flytträtt som princip är ett viktigt steg, men det är i sig inte tillräckligt. Många försäkringstagare kan vittna om hur olika bestämmelser sätter flytträtten ur spel då man väl vill utnyttja den. Det allvarligaste problemet är de höga avgifterna för flytt som kan gröpa ur pensionskapitalet med åtskilliga procent, och som gör det svårt att värdera för- och nackdelar med en flytt. En tydlig reglering krävs också av hur man ska beräkna värdet av en traditionell försäkring vid en flytt. Även om huvudregeln är att man har rätt till avkastningen på de egna premierna, så finns idag ett stort utrymme för godtycke i hur detta värde ska beräknas och det är fullt möjligt att sätta upp regler som gör det synnerligen svårt att flytta traditionella försäkringar utan att förlora stora delar av det värde man varit med och skapat. Till detta kommer olika former av administrativa hinder, som att flyttar tar lång tid att genomföra och byråkratiskt krångel med en myriad blanketter, försäkringsnummer och krav på underskrifter från tidigare, nuvarande och framtida arbetsgivare, förutom av försäkrings-/förmånstagaren själv. En fungerande flytträtt förutsätter bland annat följande: - Låga avgifter, med ett tak för högsta flyttavgift. Möjligheten att ta ut procentbaserade avgifter med hänvisning till anskaffningskostnader måste slopas. Att flytta pensionsförsäkring ska vara lika lätt som att byta bank eller bolån. - En rättvis och tydlig värdering av det kapital man får flytta med sig från en traditionell försäkring. - Begränsning av den tid en flytt får ta i anspråk. - Krav på bolagen att lösa flytten sinsemellan, utan att använda kunden som en mellanhand i administrationen. - Krav på begriplig och jämförbar information avseende faktisk historisk avkastning och risk. 1.3 FULLSTÄNDIG FLYTTRÄTT Flytträtten måste också vara fullständig och omfatta allt premiebestämt pensionskapital. Idag är merparten av det samlade pensionssparandet inlåst i de lösningar som arbetsmarknadens parter har valt ut. Även om parterna argumenterar för att detta lett till lägre avgifter, så finns det också 3

4 allvarliga problem med inlåsningen. Ett ensidigt avgiftsfokus har dessutom visat sig utesluta många nya och moderna pensionsprodukter och innebär att löntagare inom kollektivavtalen är hänvisade till enkla och gamla produkter med synligt låga förvaltningskostnader. Det leder till sämre överskådlighet för löntagare som sitter med många fribrev och inte kan få grepp om sin samlade pensionssituation. Slutligen innebär det också en överlag sämre konkurrens, som motarbetar förnyelse och försvårar för nya pensionsprodukter att etablera sig på den svenska marknaden. Det innebär att vi får en sämre fungerande marknad och sämre produktutbud vilket drabbar alla försäkringstagare. En fullständig flytträtt innebär inte ett hot mot de plattformar för tjänstepensioner som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram. Det kommer även framgent att vara synnerligen attraktivt för livbolagen att delta i upphandlingar för att få tillgång till plattformen och bli direkt valbar för miljoner löntagare. Att bolagen skulle bli mindre intresserade av att delta med flytträtt motbevisas av att man idag accepterar den långtgående rätt att genomföra kollektiva flyttar av hela bestånd som parterna förbehåller sig i sina upphandlingar. 1.4 SPARARNAS SYN PÅ FLYTTRÄTT Stödet för flytträtt är grundmurat hos svenska folket. I en opinionsundersökning genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Brummer & Partners 2009 framkom bland annat följande: 93 procent av de tillfrågade vill ha lagstadgad flytträtt. I alla undersökta grupper är stödet för lagstiftning över 90 procent. 95 procent av de tillfrågade tycker att flytträtt är ganska eller mycket viktigt. Mer än varannan tillfrågad tror felaktigt att det redan idag råder full flytträtt. Endast var fjärde tillfrågad vet att det inte är så. Under 2012 genomförde Novus Opinion en webbaserad undersökning i Sverige och Norge på uppdrag av Brummer Life, som tydligt ger stöd för att det är möjligt och önskvärt att införa flytträtt i Sverige. Svenskar (en av tre) anser sig vara bättre insatta än norrmän (en av fyra) i sitt pensionssparande. Andelen som uppger att de inte är insatta är drygt en av tre i Sverige och drygt hälften i Norge. Endast var tionde säger sig veta vad en flytt kostar i både Sverige och Norge. I båda länderna uppger hälften av dem som säger sig veta att det är kostnadsfritt att flytta, vilket är sant i Norge, men felaktigt i Sverige. Dubbelt så många norrmän (två av tio) som svenskar (en av tio) känner till vad ett fribrev är. I Sverige har hälften av de tillfrågade aldrig hört talas om fribrev, medan det endast gäller två av tio i Norge. Svenskarna uppger sig ha knappt dubbelt så många pensionsförsäkringar som norrmänen, vilket alltså indikerar väsentligt fler fribrev i Sverige. En slutsats av undersökningen är att svenskar generellt sett skattar sin pensionskunskap förhållandevis högt jämfört med norrmän, vilket talar för att okunskap knappast kan vara ett argument mot flytträtt i Sverige, då det finns i Norge. Dessutom kan man konstatera att detaljkunskapen är väsentligt större i Norge. Det förefaller rationellt, då den begränsade flytträtten i Sverige innebär att få människor har incitament att sätta sig in i detaljerna. Det torde alltså finnas ett samband mellan flytträtt och ökad detaljkunskap om pensionssparandets förutsättningar. 1.5 LIVFÖRSÄKRINGSUTREDNINGENS STYRKOR OCH SVAGHETER Livförsäkringsutredningen tar i sitt slutbetänkande ett antal viktiga principiella steg. Man föreslår en reglering av de orimliga avgifterna för flytt, man angriper godtycket i fördelning av överskott och man gör ett principiellt ställningstagande ifråga om flytträtt för kollektivavtalade tjänstepensioner. 4

5 Tyvärr drar inte utredningen de konkreta slutsatserna av dessa viktiga principiella ställningstaganden. I stället präglas utredningen av ambitionen att finna en kompromiss mellan grundläggande konsumenträttsliga principer och starka särintressen som vill begränsa konsumentmakten. Brummer Life föreslår tydliga skärpningar gentemot utredningens förslag på fyra centrala områden. Skärpta regler för flyttavgifter Utredningen föreslår att endast direkta administrativa kostnader samt direkta anskaffningskostnader ska få utgöra grund för avgiften. Det är ett viktigt steg, som bland annat utesluter avgifter baserade på bolagens totala kostnadsmassa och marknadsföringskostnader, men det innebär att bolag också i fortsättningen kan betala höga up front-provisioner (där förmedlaren får flera års framtida utbetalningar i förskott, ofta utan att försäkringstagaren själv känner till det) och lägga kostnaden för dessa på försäkringstagare som är missnöjda med sitt val och vill byta förvaltare. På denna punkt har utredningen intagit en olycklig utgångspunkt, då man säger sig vilja bevara den rådande affärsmodellen med up-frontprovisionsförsäljning, vilket knappast följer ur uppdraget att se till konsumentintresset. I vinstutdelande bolag borde det vara en självklarhet att bolaget bär risken för kundanskaffning, precis som gäller inom alla andra branscher, också finansiella tjänster. Faktum är dock att det är lika tillämpligt på ömsesidiga bolag, som i princip saknar andra skäl att investera i kundanskaffning annat än att det gynnar det befintliga spararkollektivet. Ett förbud mot att ta ut anskaffningskostnader skulle också synliggöra provisionskostnaden gentemot konsumenten, då denna måste tas ut direkt av försäkringstagaren i en förmedlingssituation. - Brummer Life föreslår att möjligheten till avgifter baserade på anskaffningskostnader helt slopas och att det sätts ett tak för den administrativa avgiften. Angrip de administrativa hindren för en fungerande flytträtt Även om utredningen resonerar kring administrativa hinder i form av långa flyttider och krav på blanketter och underskrifter i olika former, uteblir de skarpa förslagen i denna del. Det är en allvarlig brist, då många försäkringstagare som vill flytta vittnar om att detta är ett konkret hinder som avskräcker många från att utnyttja sin flytträtt. En jämförelse kan göras med banksektorn, där den mottagande banken åtar sig att genomföra hela flytten, baserat på en branschgemensam blankett med personnummer och fullmakt och det ställs krav på det överlämnande bolaget att samarbete kring flytten. - Brummer Life föreslår att Finansinspektionen får ett mandat att reglera de administrativa formerna för flytt. Använd den gängse definitionen av fribrev Utredningen föreslår att fribrev ska vara flyttbara inom tjänstepensionsförsäkringarna. Det är bra och kommer att fungera väl, eftersom det inte längre betalas in några premier som kräver administration. Däremot är det olyckligt att utredningen hittar på en egen definition av fribrev, nämligen att de uppstår då premieinbetalningen avslutas därför att anställningen upphör. Det leder till att vi får två typer av fribrev flyttbara (när anställningen upphört) och inte flyttbara (exempelvis därför att man gjort ett omval, att arbetsgivaren bytt ägare eller därför att försäkringsgivaren inte längre finns kvar som valbart alternativ i tjänstepensionen). Det diskriminerar dem som har långvariga anställningar, som inte får flytträtt, och ger bara flytträtt till dem som byter jobb. - Brummer Life föreslår att flytträtten för tjänstepensioner utgår från den allmänt accepterade definitionen av fribrev, nämligen försäkringar som inte är premiedragande, men under fortsatt förvaltning, oavsett hur fribrevet har uppstått. 5

6 Förtydliga kraven på beräkning av det flyttbara värdet Utredningen gör en värdefull genomgång av hur överskott i ömsesidiga livbolag fördelas och konstaterar att principerna för detta är oklara idag. I värsta fall handlar det om rent godtycke då bolaget fördelar uppkomna överskott på försäkringstagare. Utredningens principiella ställningstagande att varje försäkringstagare har rätt till de värden man har skapat är bra, men motsvaras inte av det konkreta förslaget. I stället föreslås att överskottet ska fördelas enligt respektive bolags egna regler. Även om man kan tänka sig att det finns rättviseskäl i vissa bolag att använda en annan fördelningsprincip än den så kallade kontributionsprincipen, så är det viktigt att slå fast att detta är huvudprincipen och att det krävs goda skäl för ett bolag att gå ifrån den. - Brummer Life föreslår att fördelningsprinciper som avviker från kontributionsprincipen måste godkännas av Finansinspektionen. I den bedömningen ska FI utgå från att bolagets egna principer ska vara rättvisa i ljuset av kontributionsprincipen. 6

7 2 Närmare synpunkter på utredningens förslag 2.1 ALLMÄNT OM FLYTTRÄTTEN Brummer Life bedömer att utredningen gör frågan om flytträtt onödigt komplicerad. För en stor andel av försäkringskapitalet är flytträtten okomplicerad. Det gäller allt sparande i fondförsäkring och i traditionell försäkring i vinstutdelande bolag, där det inte finns någon form av kollektiv konsolidering. Även för traditionella försäkringar med kollektiv konsolidering har den flytträtt som infördes 2007 visat att det är fullt möjligt att vid varje tidpunkt sätta ett flyttvärde på en försäkring. I den offentliga debatten om flytträtt försummas ofta det faktum att flytträtten för väldigt många försäkringar är att betrakta som trivial. I alla försäkringar som saknar andel i kollektiv konsolidering är försäkringens värde i varje ögonblick väl definierat. Det innebär att fondförsäkringar, försäkringar i vinstutdelande bolag och traditionella försäkringar med månadsvis fördelning av över-(/under-) skott är oproblematiska att flytta, och flytträtt skulle omedelbart leda till lägre avgifter och bättre produkter för den försäkrade. Utredningens disposition och det utrymme som olika frågor får återspeglar också detta. Frågan om fördelning av överskott och beräkning av flyttvärde har uppenbarligen varit problematiska och får en tyngd i utredningen som närmast är oproportionerligt stor i förhållande till frågans betydelse. I mångt och mycket kan nämligen även frågan om de ömsesidiga bolagen reduceras till en väl etablerad princip, nämligen kontributionsprincipen. 2.2 KONTRIBUTIONSPRINCIPENS 1 TILLÄMPNING I ÖMSESIDIGA BOLAG Brummer Life bedömer att kontributionsprincipens tillämpning är själva kärnan i frågan om de ömsesidiga bolagen. Det gäller såväl principerna för fördelning av överskottet som tillämpning av flytträtten. Principen är idag väl etablerad och det vore olyckligt att ändra på denna grundläggande princip. Däremot behövs en skärpt tillämpning, vilket Finansinspektionen flera gånger tidigare har påpekat. Utredningen redogör på ett föredömligt sätt för dagens överskottshantering och hur kontributionsprincipen tillämpas. Det är svårt att föreställa sig någon annan princip som lika väl skulle kunna sammanfatta allmänna rättviseprincipers tillämpning på försäkringssparande. Samtidigt finns det kvarvarande problem med kontributionsprincipen. Den är kortfattat beskriven i lagstiftningen och dess tillämpning har, som Finansinspektionen flera gånger konstaterat, kommit att bli en villkorsfråga. Exempelvis drar man i skrivelsen Fördelning av överskott i livförsäkring (FI Dnr ) slutsatsen att det därför är svårt att säga vad som är en godtagbar fördelning och än svårare att säga vad som är en korrekt fördelning av överskottet. Som en följd av detta vill FI skärpa tillsynen av kontributionsprincipen. Utredningen väljer ett delvis annorlunda förhållningssätt, då man resonerar kring tillämpningen, konstaterar att principen idag inte tillämpas fullt ut, och använder den bristande tillämpningen som ett motiv för att förändra regelverket, så att bolag ska kunna välja att tillämpa en annan princip. Det är ett olyckligt steg, som riskerar att stadfästa en redan osund hantering. Sannolikt skulle en ytterligare försvagning av regleringen rörande överskottshanteringen innebära än större oklarhet kring vad som är en korrekt fördelning av överskottet och det lär bli ytterst svårt för försäkringstagare att i efterhand hävda att de inte fått den andel av överskottet som de är berättigade till. Detta talar snarast för att förhandskontrollen bör bevaras åtminstone i de fall då ett bolag önskar frångå huvudprincipen för fördelning av överskottet. 1 Grundalternativ sedan den 1 januari 2000 och som innebär att återbäring fördelas utifrån hur försäkringarna har bidragit till överskottet. 7

8 2.3 SYNPUNKTER PER RUBRIK Avsnitt Försäkringstagarnas olika roll och rättigheter Brummer Life betonar att en uppdelning av de ömsesidiga bolagens tillgångar i riskkapital och försäkringskapital inte bör påverka tillämpningen av kontributionsprincipen vid flytt. Oavsett hur kapitalet klassas, så har överskottet uppstått genom inbetalda premier från den enskilde försäkringstagaren och deras avkastning. I enlighet med vad vi anför under kapitel 2.2 ovan, så bör kontributionsprincipen utgöra grunden för fördelning av överskott och beräkning av flyttvärde. En ändrad klassificering av de ömsesidiga bolagens tillgångar förändrar inte det faktum att allt kapital uppkommit genom de inbetalda premierna och deras avkastning. Därmed bör ett förtydligande av försäkringstagarnas två roller inte få någon som helst praktisk påverkan på flytträtten. Avsnitt Regleringen av försäkringsmarknaden och försäkringsföretagen har förändrats Brummer Life ifrågasätter slutsatsen att en mer principbaserad reglering skulle stå i motsats till förhandskontroll i sig. Snarare är det så att en förhandskontroll är nödvändig om bolag önskar frångå kontributionsprincipen. Brummer Life välkomnar utredningens principiella ansats. Däremot är det inte självklart att en mer principbaserad reglering i sig står i motsats till alla former av förhandskontroll. Även framgent finns det starka skäl att kräva förhandsgodkännanden om ett bolag vill frångå den fundamentala princip som kontributionsprincipen utgör. Utredningens önskan att renodla den principiella ansatsen riskerar att försvaga kontributionsprincipen och skapa en än större oklarhet kring vad som är en korrekt fördelning av överskott och beräkning av flyttvärde. Därför bör förhandskontrollen bevaras i de fall ett bolag önskar frångå denna princip. Avsnitt Överskott kan användas mer eller mindre diskretionärt Brummer Life delar utredningens slutsats att bolag idag kan använda överskottet mer eller mindre diskretionärt. Däremot ifrågasätter vi att denna form av godtycke bör ligga till grund för framtida lagstiftning. Tvärtom bör slutsatserna leda till en tydligare reglering. Just den diskretionära hanteringen av överskotten i ej vinstutdelande bolag har varit föremål för upprepad kritik, inte minst då det ofta är oklart på vilka grunder detta överskott fördelas i form av återbäring. De aktuariella principer som bolagen tillämpar är sällan tydliggjorda på förhand och lämnar ett stort utrymme för vad som måste beskrivas som godtycke. Inte minst finns en uppenbar risk att bolag använder möjligheten till diskretionära beslut för att underlätta kundanskaffning genom ett löfte om en större avkastning för nya försäkringstagare än vad man principiellt sett skulle ha rätt till i enlighet med kontributionsprincipen. Finansinspektionen uppmärksammar även denna risk i den tidigare nämnda skrivelsen Fördelning av överskott i livförsäkring (FI Dnr ). Avsnitt Precisering av rättigheter i försäkringsavtal respektive bolagsordning eller stadgar Brummer Life avstyrker utredningens förslag i den del som innebär att anspråken på överskott ska kunna avvika från kontributionsprincipen. I den mån detta bör vara möjligt måste ett sådant förfarande av rättssäkerhetskäl vara föremål för ett godkännande från Finansinspektionen, utifrån väl definierade regler och principer. Som vi anfört ovan (kapitel 2.2 och yttrande över avsnitt 5.1.3) är argumenten för att frångå kontributionsprincipen som huvudprincip i allmänhet svaga. Även om det är möjligt att föreställa sig undantagsfall då allmänna rättviseprinciper talar för att frångå kontributionsprincipen, så kan detta inte göras till norm. Därför måste fördelningsprinciper som frångår kontributionsprincipen vara föremål för förhandsgodkännande. 8

9 Avsnitt 9.2 Principer för utformningen av regler om flytträtt Brummer Life instämmer i utredningens bedömning av vilka principer som ska vara vägledande. Dock finns anledning att påpeka den felaktiga slutsats som utredningen gör som en följd av punkt 4, att reglerna inte ska leda till försämringar för övriga försäkringstagare. Utredningens slutsatser i andra avsnitt kring anskaffningskostnader bygger på en felaktig analys av vem som bör bära risken för dessa kostnader. Principerna som sådana förefaller självklara, men med den tolkning av principen om att reglerna inte ska försämra för övriga försäkringstagare. Konsekvenserna blir därmed orimliga och öppnar för såväl fortsatt höga avgifter för flytt som för diskriminerande beräkning av det flyttbara värdet. Avsnitt 9.3 Lagstiftningens inriktning Brummer Life ifrågasätter utredningens bedömning att villkoren för flytt som huvudregel ska framgå av försäkringsvillkoren och att det är tillräckligt att i lagstiftningen ange vägledande principer. De erfarenheter som gjorts av flytträtten fram till idag talar starkt för behovet av en närmare reglering genom lag och myndigheters förordningar. Motivet för förslaget förefaller dels vara tidigare utredningars argument att lagstiftningen inte bör forcera fram en ökad rörlighet och dels den lagstiftning som finns kring oskäliga avtalsvillkor. Båda argumenten är emellertid svaga och erfarenheten ger vid handen att denna ordning, som redan idag gäller, är otillräcklig. Utredningens argument att en tydlig reglering skulle forcera fram flyttar är svagt. Redan idag gäller kontributionsprincipen fullt ut för försäkringar tecknade i vinstutdelande bolag, då det i princip inte ska finnas någon ofördelad kollektiv konsolidering i dessa. Trots detta finns inga indikationer på att dessa försäkringar skulle ha drabbats av en forcerad rörlighet. Argumentet förefaller vara av teoretisk, snarare än praktisk, karaktär och bör inte användas som ett motiv för att tillåta administrativa eller ekonomiska inskränkningar av flytträtten. Möjligheten att pröva oskäliga avtalsvillkor är förvisso viktig, men flyttar ansvaret för att pröva villkoren från tillsynsmyndigheter till enskilda konsumenter. Oavsett om villkoren varit generella (och ska drivas genom Marknadsdomstolen) eller föremål för förhandling (och därmed blir fråga om en civilrättslig tvist i allmän domstol), innebär ett rättsligt förfarande stora ekonomiska risker för den konsument som vill driva frågan. Det är inte heller självklart att ett utslag blir vägledande för villkoren generellt i branschen eller ens kan tolkas som ett allmänt underkännande av det enskilda bolagets villkor. Ett förbättrat konsumentskydd förutsätter ett tydligt mandat till Finansinspektionen eller annan myndighet att utfärda föreskrifter om hur villkoren för flytt ska vara utformade. Avsnitt 9.4 Principer för försäkringsföretagets beräkning av flyttvärde och flyttkostnader Brummer Life ifrågasätter det utrymme som lämnas för godtycke i hur en försäkrings värde ska bestämmas. Principen bör vara att det flyttbara värdet motsvarar marknadsvärdet på de tillgångar som de inbetalda premierna gett upphov till. Vidare ifrågasätter vi innebörden av principen om kostnadstäckning. Utredningen klargör att huvudprincipen för värdering av en försäkring vid flytt är kontributionsprincipen (eller skälighetsprincipen, för försäkringar tecknade före år 2000). Däremot saknas ett tydligt motiv för bedömningen att bolag i villkor, bolagsordning eller stadgar ska kunna ange en annan princip för beräkningen av värdet. Motivet för detta förefaller i stället vara att det redan idag finns ett utrymme för bolag att välja en annan beräkningsordning, snarare än vad som är vare sig rationellt eller rättvist gentemot spararna. I enlighet med vad vi anför under kapitel 2.2 bör i stället utgångspunkten vara en skärpt tillämpning av kontributionsprincipen. I fråga om kostnadstäckning innebär utredningens tolkning att mycket höga flyttavgifter också i framtiden blir möjliga. Kostnaderna kan delas upp på två poster: (1) administrativa kostnader och (2) anskaffningskostnader. I båda dessa fall gör utredningen en otillräcklig analys. 9

10 Vad gäller de administrativa kostnaderna är det förvisso rimligt att bolag har möjligt att ta ut en avgift för dessa för att inte andra försäkringstagare i kollektivet ska drabbas. Brummer Life anser dock att huvudprincipen ska vara att flytt ska vara kostnadsfri, då risken för en flytt bör ingå i bolagets samlade kalkyl vid kundanskaffning och prissättning av produkterna. Under alla omständigheter måste det finnas ett tak för avgiften. Vid presentationen av utredningen gjordes ett anmärkningsvärt uttalande om att avgiften för detta kan bli 700 till kronor. I det senare fallet innebär avgiften definitivt ett hinder mot att konsolidera flera mindre försäkringar, då det kan gröpa ur värdet rejält, vilket framför allt drabbar sparare med mindre kapital. Den administrativa kostnaden är inget som försäkringstagaren kan påverka som sådan och bristen på reglering kan i värsta fall leda till att en mindre effektiv administration av flyttar rent av blir rationell för bolagen, då man på detta sätt skapar ett ekonomiskt hinder för den som vill flytta. De beräkningar som Brummer Life gjort av egna upphandlade tjänster för att administrera flyttar indikerar en kostnad på 400 till 800 kronor per flytt. Det finns få förklaringar till att andra bolag skulle ha väsentligt högre kostnader, annat än på grund av egen ineffektivitet eller dyra system, vilket inte ska drabba försäkringstagarna. Ett lågt tak för den administrativa avgiften är därmed starkt motiverad. Även ifråga om anskaffningskostnader är utredningens ställningstagande otillräckligt. Motivet förefaller vara att många bolag idag betalar provisioner eller andra försäkringsspecifika ersättningar, vilka skulle kunna vältras över på övriga försäkringstagare om det inte fick tas ut av den som önskar flytta. En första invändning mot detta är att utredningens uppdrag rimligen borde vara att ta tillvara försäkringstagarnas intressen, snarare än att skydda en för försäkringstagarna oförmånlig affärsmodell med osunda så kallade up front-provisioner. Men även om man accepterar provisioner som sådana, så är det självklart att kostnaden för dessa inte ska vältras över på den som väljer att flytta. Provisioner och resultatbaserade ersättningar är vanligt i försäljningen av många tjänster, även inom finans- och försäkringsområdet, utan någon rätt för bolagen att ställa återkrav på de konsumenter som vill flytta sitt sparande eller sin försäkring. För vinstutdelande bolag är frågan självklar. Provisioner och andra resultatbaserade ersättningar är en investering i ökad affärsvolym och därmed avkastning till aktieägare. Därmed ska dessa också bära den ekonomiska risken om de nya kunderna är missnöjda och flyttar innan investeringen har betalat sig. Faktum är att principen är lika självklar för de icke vinstutdelande bolagen. I princip saknar dessa motiv för investeringar i kundanskaffning, annat än att nya kunder leder till ökad nytta för de befintliga genom stordriftsfördelar. Således bör provisioner, i likhet med andra investeringar i kundanskaffning, betraktas som en kapitalanskaffningskostnad och risken för dessa investeringar bäras av det befintliga kollektivet. Det är, slutligen, värt att notera att ömsesidiga bolag förekommer inom såväl sakförsäkringar som kreditgivning. Det har, vad Brummer Life kunnat utröna, inte framförts som ett argument för att man också inom dessa branscher bör införa avgifter baserade på anskaffningskostnader för missnöjda kunder som vill flytta sin affär. Avsnitt Särskilt om kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar Brummer Life ifrågasätter starkt den begränsning av flytträtten som blir följden av utredningens omdefinition av begreppet fribrev, vilket innebär att endast fribrev som uppkommit genom anställningens upphörande blir flyttbara. Oavsett hur ett fribrev uppstått bör det behandlas lika i lagstiftningen, och regleringen bör utgå från den gängse definitionen av fribrev som en icke premiedragande försäkring under fortsatt förvaltning. Brummer Life hade förvisso föredragit en flytträtt som även omfattar premiedragande försäkringar, men noterar de praktiska problem som detta skulle innebära för arbetsgivare, som riskerar att få en ny påtvingad relation till ett eller flera ytterligare försäkringsbolag, med höjda kostnader som följd. 10

11 Däremot är utredningens resonemang om att flytträtten endast bör gälla som en följd av att anställningen avslutats obegripligt. Fribrev kan uppstå av flera orsaker, där anställningens upphörande är en. Men de kan även uppstå som en följd av ett omval på eget initiativ eller framtvingat, som en följd av att parterna utesluter ett befintligt försäkringsbolag i en ny upphandling, vilket också noteras av utredningen i avsnitt Ett ytterligare alternativ är att bestånd överlåts eller att arbetsgivaren blir uppköpt. Inom KAP-KL och PA03 är det fortfarande frivilligt för de upphandlade bolagen att erbjuda flytträtt, vilket innebär att ett omval från många av dessa bolag ovillkorligen genererar ett fribrev, som med utredningens definition inte skulle vara flyttbart. Oavsett hur fribrevet uppstått, så är den legala statusen identisk, nämligen att arbetsgivaren kvarstår som försäkringstagare med den (tidigare) anställde som förmånstagare i en icke premiedragande försäkring. Det saknas i utredningen helt motiv till att fribrev ska behandlas olika beroende på hur de har uppstått och det saknas motiv att införa regler som krånglar till en definition som är väl accepterad och som uppenbarligen fungerar praktiskt. Denna artificiella indelning av fribrev i flyttbara respektive inte flyttbara innebär också att anställda som har en långvarig relation till sin arbetsgivare diskrimineras, då de endast kan få flytträtt för sitt försäkringskapital, även det som ligger i fribrev, om de byter arbetsgivare. Det innebär också att ett stort antal fribrev inte kommer att vara möjliga att konsolidera, vilket annars varit ett centralt argument för utredningens förslag. Därmed går överblickbarheten förlorad och möjligheten till en kostnadseffektiv förvaltning minskar. Avsnitt Begreppet flytträtt Brummer Life tillstyrker utredningens förslag. Detta bör kompletteras med möjlighet till delflytt och flytt in i en pågående försäkring. Brummer Life menar att lagstiftningen främst bör utgå från vad som underlättar för konsumenten och att administrativa hinder i såväl försäkringsbolag som Skatteverket bör vara av underordnad betydelse. I fråga om möjligheten till delflytt och flytt in i pågående försäkring förefaller dessutom de administrativa svårigheterna vara begränsade till sin karaktär och främst handla om vissa initiala kostnader för att lägga om tekniska system och processer. Det är inte ett tillräckligt skäl för att avfärda förslagen. På längre sikt leder en ordning utan dessa förändringar till en mer omfattande administration och större kostnader som på sikt måste bäras av konsumenterna. Det förhindrar också en förnuftig riskspridning och allokering av pensionskapitalet i det fall en försäkringstagare under längre tid byggt upp ett kapital i exempelvis en traditionell försäkring, då man kanske vill lägga en del i en fondförsäkring eller vice versa. Det kan också finnas försäkringstagare som önskar använda en försäkring för löpande sparande för att därefter flytta ut det uppbyggda kapitalet i en annan försäkring, nytecknad eller befintlig. Avsnitt Återköps- och flyttvärde Brummer Life instämmer i huvudsak i utredningens förslag om att anspråket på överskott ska hanteras i enlighet med företagets överskottsregler i livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst. Däremot bör det förtydligas att värdet vid en flytt även ska omfatta andel i ofördelat överskott. I den mån ett bolag önskar frångå denna princip krävs att undantagen prövas och godkänns av till exempel Finansinspektionen. I enlighet med vad Brummer Life anför i kapitel 2.2 och yttrande över avsnitt bör inte olika klassificering av ett ömsesidigt bolags tillgångar ligga till grund för en begränsning av flyttvärdet, då allt överskott uppkommit som ett resultat av inbetalda premier och avkastningen på dessa. Idag tillämpar många bolag en princip om marknadsvärdesjustering som endast verkar i en riktning, då försäkringens värde kan justeras ned vid underkonsolidering, men aldrig justeras upp vid överkonsolidering, trots att det principiella förhållandet mellan värdet på försäkringsbeskedet och 11

12 bolagets samlade konsolidering är precis detsamma. Det finns alltså även ett symmetriskäl att förtydliga principen. I enlighet med vad vi anför i yttrandet över avsnitt måste undantag från denna princip prövas och förhandsgodkännas. Avsnitt Avgifter vid återköp och flytt Brummer Life avstyrker utredningens förslag om att obetalda anskaffningskostnader ska kunna ligga till grund för avgiften vid flytt. Vidare menar Brummer Life att det behövs ett tak för avgiften baserad på de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen. I enlighet med vad som anförs under avsnittet 9.4 finns det starka principiella och praktiska skäl till varför bolagen (i form av ägare eller försäkringskollektiv) bör bära risken för utbetalda provisioner. I vinstutdelande bolag är anskaffningskostnader en investering i framtida vinst för aktieägarna och risken bör, liksom i alla andra branscher, bäras av dem som tillgodogör sig avkastningen av denna investering. Faktum är att detsamma gäller i ej vinstutdelande bolag. Dessa saknar i princip motiv för investeringar i kundanskaffning. Det motiv som finns är snarast att öka nyttan för befintliga försäkringstagare genom stordriftsfördelar och större ekonomisk styrka. Eventuella marknadsföringskostnader och provisioner bör därmed ses som en kapitalanskaffningskostnad och risken för detta bäras av det befintliga försäkringstagarkollektivet. För befintliga försäkringar som tecknats under förutsättning att en flytt kan belastas med anskaffningskostnader kan det finnas anledning att tillämpa en övergångsbestämmelse. Detta utvecklas i yttrande över utredningens avsnitt I fråga om de administrativa avgifterna är det olyckligt att inte sätta ett tak, då detta är en kostnad som spararna knappast kan påverka, men som till fullo övervältras på dem. Det stimulerar inte heller en effektiv administration att bolag inte tvingas bära kostnaderna för den egna hanteringen, såväl vid nyteckning/inflyttning som vid utflyttning. Med en effektiv administrativ lösning bör kostnaden kunna hållas låg och detta bör också stimuleras genom en tydlig reglering av avgiften. Avsnitt Flytträttens omfattning Brummer Life avstyrker förslaget om att flytträtt endast ska gälla de försäkringar där premieinbetalningarna upphört till följd av att anställningen avslutats. Flytträtten bör omfatta alla icke premiedragande försäkringar. Brummer Life bedömer vidare att det är angeläget att närmare utvärdera skyddet för de nytecknade försäkringar, där den tidigare förmånstagaren blir försäkringstagare vid en flytt, i syfte att skydda försäkringen mot utmätning i enlighet med vad som gäller för tjänstepensionsförsäkringar. Under avsnitt redogör Brummer Life för de principiella och rättvisemässiga invändningarna mot den, för utredningen, unika definition av fribrev som görs. Denna definition öppnar för parterna att försvåra flytträtten genom snillrika konstruktioner i kollektivavtal. Den missgynnar trogna medarbetare och den riskerar, paradoxalt nog, att leda till fler fribrev då de som byter arbete sannolikt vill sätta en tidigare försäkring i fribrev för att garantera en bibehållen handlingsfrihet i framtiden. Fribrev är väl definierade i branschen som icke premiedragande försäkringar under fortsatt förvaltning. Denna definition bör givetvis tillämpas även i ett kommande förslag om flytträtt. En principiellt problematisk fråga vid flytt av en tjänstepensionsförsäkring handlar om försäkringens status. I och med att den förmånstagare som utnyttjar flytträtten blir försäkringstagare i en nytecknad försäkring är det inte osannolikt att tillgångarna blir utmätningsbara, då det tekniskt rör sig om en engångsinbetalning till den nya försäkringen. Sannolikt är detta en konsekvens som få förmånstagare kan förväntas inse och som kan få stora konsekvenser för den som valt att flytta ett fribrev. Sannolikt kan frågan hanteras antingen genom en mindre ändring av försäkringsavtalslagens 15 kap 3 eller genom att låta arbetsgivaren kvarstå som 12

13 försäkringstagare också vid en flytt genom att lagtekniskt jämställa förmånstagaren med försäkringstagaren vid flytt av ett fribrev. Avsnitt Utformningen av skattelagstiftningen Brummer Life avstyrker den del av utredningens förslag som avser den förändrade definitionen av fribrev. I övrigt tillstyrks utredningens förslag. I förslaget förekommer den tidigare nämnda definitionen av fribrev, som innebär en inskränkning av vad som betraktas som fribrev idag, i enlighet med de resonemang som framförs i yttrandet över avsnitt Även i detta fall bör därför den gängse definitionen av fribrev som icke premiedragande försäkringar under fortsatt förvaltning användas. Avsnitt 15.2 Övergångsfrågor om flytträtt Brummer Life tillstyrker utredningens förslag. Givet vårt förslag om att slopa anskaffningskostnader som grund för avgift kan det för äldre sådana införas exempelvis en femårig övergångsregel, där avgiften för flytt får baseras på de direkta anskaffningskostnaderna, gäller i högst fem år från det att försäkringen tecknats. Utredningens förslag om en begränsning av avgifter baserade på anskaffningskostnader är ett viktigt steg mot lägre avgifter för flytt, även om det, som framgått ovan, inte är tillräckligt. Givet möjligheten att alls basera framtida flyttavgifter på anskaffningskostnader kan det finnas skäl att införa en övergångsregel för redan aktiverade anskaffningskostnader, begränsad till de direkta anskaffningskostnaderna och under en begränsad tid till, förslagsvis fem år från det att försäkringen tecknades. Denna övergångsregel bör vara tillämplig på försäkringar tecknade innan lagen träder i kraft. 13

14 3 Förslag till reglering av rutiner för flytträtt Brummer Life föreslår ett förstärkt mandat för Finansinspektionen att närmare reglera de administrativa formerna för genomförande av flytt. Brummer Life finner det något förvånande att ett av de hinder som oftast lyfts fram då flytt av pensionsförsäkringar diskuteras idag, nämligen de omfattande administrativa hindren för flytt, inte närmare diskuteras i utredningen. Det finns otaliga exempel på fördröjningar och administrativt krångel vars enda syfte förefaller vara att avskräcka försäkringstagare från att utnyttja sin flytträtt. 3.1 TIDSUTDRÄKTEN VID FLYTT Brummer Life föreslår en tydligare reglering av den tid inom vilket en flytt ska ske, inklusive en maximal bortre tidsgräns för flytten. Utredningen berör inte de tidstutdräkter som idag präglar många flyttärenden, där en flytt kan dra ut på tiden i flera månader, beroende på förvaltarens vilja att genomföra flytten. Åtskilliga kunder har vittnat om att detta leder till minskad förutsägbarhet och svårighet att genomföra flyttar. Den nuvarande formuleringen, att flytt ska ske så snart som möjligt finns kvar i 7 kap 16 FRL i oförändrat skick och berörs inte närmare i utredningen. Detta talar för att Finansinspektionen bör ha ett tydligt mandat att reglera tidsutdräkten för en flytt, inklusive en maximal bortre tidsgräns. 3.2 KRAV PÅ BOLAGEN ATT SAMARBETA VID EN FLYTT Brummer Life bedömer att Finansinspektionen inom ramen för ett förstärkt mandat bör tillse att avgivande och mottagande bolag i största möjliga utsträckning löser frågan om flytt utan att kräva att konsumenten ska behöva agera mellanhand. En fungerande flytträtt måste innebära att det är administrativt enkelt att flytta. Sedan kunden bekräftat att man förstått innebörden av en flytt och avsikten att genomföra den finns det ingen anledning att involvera denne i det tekniska genomförandet av flytten, annat än om det exempelvis finns behov av en läkarundersökning då det finns döds- eller livsfallsförsäkringar som påverkar kollektivets risk. I praktiken förekommer det emellertid att bolag använder kunden som mellanhand i administrationen av en flytt, vilket innebär en väsentligt ökad börda på kunden och riskerar att leda till en utdragen eller avbruten process. Inom ramen för ett förstärkt mandat att reglera flytträttens administration bör således Finansinspektionen (eller annan relevant myndighet) tillse att bolagen i största möjliga mån genomför flytten som sådan utan att lägga en ökad administrativ börda på den kund som önskar flytta. 3.3 ADMINISTRATIVA FÖRENKLINGAR Brummer Life bedömer att det finns skäl för Finansinspektionen att kräva för branschen gemensamma regler och blanketter för flytt och att alla aktörer respekterar dessa. Vidare finns skäl att kräva att flytt ska gå att genomföra på personnummer, snarare än endast försäkringsnummer. Det finns idag ett antal branschgemensamma normer och blanketter för flytt av pensionskapital. Dessa är emellertid inte bindande, vare sig i form eller i den mängd information som krävs. Det innebär att ett bolag som samlar in information och, i förekommande fall, hjälper en inflyttande kund att fylla i efterfrågad information, inte på förhand kan veta om den branschgemensamma blanketten kommer att godkännas eller ej. Det finns därför skäl att kräva administrativ enkelhet i form av enhetliga krav på den information som krävs för en flytt. Även om Finansinspektionen bör slå fast dessa bör de självfallet utformas i samråd med branschens aktörer. I sammanhanget kan man peka på en avsevärd förenkling som genomförts i Norge, där det idag är möjligt att flytta försäkringar baserat på personnummer, snarare än försäkringsnummer. I en situation där många har vaga begrepp om vilka försäkringar de har och än mindre ordning på 14

15 försäkringsnumren innebär det en väsentlig förenkling. I samband med flytträttens införande bör detta gälla också i Sverige. 3.4 EN FLYTTCENTRAL Brummer Life bedömer att det finns anledning att närmare överväga en gemensam flyttcentral som alla aktörer är skyldiga att ansluta sig till, exempelvis inom minpension.se Minpension.se har så här långt varit en tydlig framgång och inneburit väsentligt förbättrad information till landets pensionssparare. Fortfarande är informationen dock inte heltäckande och den som vill utnyttja kunskapen om försäkringar och fribrev för att konsolidera eller omplacera sitt pensionssparande är fortfarande hänvisad till att kontakta varje enskilt bolag. En intressant möjlighet är att minpension.se också får funktionen som en valcentral för alla försäkringar. De aktörer som erbjuder pensionsförsäkringar skulle därmed också vara skyldiga att delta i flyttcentralen. Genom att samla all information och möjliggöra flytt på ett ställe stärks konsumentens möjligheter att göra informerade val och även praktiskt genomföra flyttar väsentligt. En sådan möjlighet bör därför övervägas framöver. En flyttcentral skulle även på ett effektivt sätt säkerställa en neutral, förenklad och standardiserad administrativ process för flyttar, vilket stärker spararens position. 15

16 4 Stärkt konsumentskydd på försäkringsmarknaden I diskussionen om flytträtt har det lyfts ett antal frågor som berör flytträtten, men som får sägas delvis ligga utanför utredningens uppdrag. Hit hör den övergripande frågan om ett förstärkt konsumentskydd. Finansiella tjänster är överlag hårt reglerade, motiverat av det informations- och kunskapsunderläge som konsumenten ofta befinner sig i. Mot den bakgrunden framstår det som märkligt att konsumentskyddet inom just pensionssparande får sägas vara svagt, exempelvis i krav på rådgivning, förmedling och information. I sammanhanget måste det inskärpas att en fullständig och fungerande flytträtt i sig är ett synnerligen viktigt steg mot stärkt konsumentmakt. Det vore därför olyckligt att villkora flytträttens genomförande med att andra angelägna åtgärder vidtas för att ytterligare förstärka konsumentskyddet i samband med flytträtt. De farhågor som rests handlar främst om tre skilda aspekter: (1) oseriös förmedling, (2) en provisionsdriven flyttkarusell och (3) konsekvenserna av konsumentens informations- och kunskapsunderläge. 4.1 OSERIÖS RÅDGIVNING OCH FÖRMEDLING Brummer Life förordar en skärpt tillsyn av rådgivare och förmedlare, med större krav på oberoende och information om eventuella beroendeförhållanden. Detta bör ske inom ramen för ett kollegialt system. Även med skärpta krav på information talar dagens situation för att det är svårt för en kund att snabbt bilda sig en korrekt uppfattning om eventuella beroendeförhållanden genom till exempel provisioner till förmedlare. Finansinspektionen har flera gånger uppmärksammat att samma person under ett och samma möte kan agera som såväl rådgivare som försäljare. Dessa momentana hattbyten gör det närmast omöjligt för en konsument att veta i vilken roll rådgivaren/försäljaren agerar vid varje tillfälle. Brummer Life anser att en skärpt tillsyn ska omfatta alla former av rådgivare och säljare, oavsett vilken formell roll man verkar i. Samtidigt har det visat sig svårt att reglera. I de mest extrema fallen, de verkligt oseriösa aktörerna, har det visat sig att till exempel PPM-rådgivare snabbt lägger ner verksamheten då de råkar ut för en granskning för att i stället snabbt starta en ny verksamhet. Möjligheten att med juridiska medel komma åt detta inom ramen för myndigheternas arbete är sannolikt små. Det talar för att en skärpt tillsyn med fördel skulle kunna ske i kollegial form med sanktion i lagstiftning, ungefär som idag gäller för till exempel revisorer. Det skulle öka möjligheten att agera snabbt och med bredare åtgärder än vad till exempel Finansinspektionen idag kan göra. 16

17 4.2 RISKEN FÖR EN PROVISIONSDRIVEN FLYTTKARUSELL Brummer Life bedömer att slopandet av avgifter baserade på anskaffningskostnader i sig skulle tränga undan de osunda up front-provisionerna och därmed undanröja risken för en provisionsdriven flyttkarusell. Det likartade problemet där rådgivare, mot en fast avgift, erbjuder sig att göra flyttar, som skett inom ramen för PPM, kan hanteras genom (1) förbud mot massinloggningar och (2) en begränsning av antalet årliga flyttaktiviteter. I en situation där den nuvarande affärsmodellen med omfattande up front-provisoner består finns en uppenbar risk för att mindre nogräknade förmedlare försöker initiera flyttar för sina kunder för att på så sätt kunna lyfta nya provisioner. Delvis kan detta hanteras genom ramen för en skärpt tillsyn (se kapitel 5.1 ovan). En bättre modell är emellertid att slopa möjligheten för bolag att kompensera sig för anskaffningskostnaden vid en flytt. Det skulle omgående ta bort incitamenten för bolag att erbjuda up front-provisioner och därmed undanröja risken för en provisionsdriven flyttkarusell. Det kan, parentetiskt, noteras att en sådan reglering i stor utsträckning löser den aktuella frågan om provisionsförbud. Det stora problemet är just up front-provisionerna, som skapar osunda incitament, medan andra ersättningsformer, som beståndsvård, inte är förknippade med dessa problem, utan snarast kan bidra till en långsiktigt bättre rådgivning, då det ligger i förmedlarnas intresse att kunderna agerar långsiktigt och är nöjda med rådgivningen. Även om hotet om en provisionsdriven flyttkarusell kan lösas genom denna ordning kvarstår problemet som setts inom PPM, där rådgivare erbjudit sig att genomföra flyttar mot en fast årlig avgift. De omfattande och snabba flyttarna har knappast gynnat spararna, utan tvärtom skadat hela PPM-sparandet genom de kostnader det gett upphov till. Vid genomförande av flytträtt bör därför detta problem hanteras, vilket kan ske på två sätt: Genom ett förbud mot massinloggningar, i likhet med vad som skett inom ramen för PPM och genom en begränsning av antalet årliga flyttar. Det senare kan förvisso tyckas vara en inskränkning i flytträtten, men måste sägas vara av marginell art. Det är också en lösning som flera länder med lagstadgad flytträtt valt och då ofta satt begränsningen till mellan en och fyra årliga flyttar. 4.3 KONSEKVENSER AV KONSUMENTENS INFORMATIONS- OCH KUNSKAPSUNDERLÄGE Brummer Life bedömer att det finns anledning att fortsatt studera möjligheten till en ångerperiod vid flytt av en pensionsförsäkring. Att flytta ett pensionssparande är ett komplext beslut och det är inte osannolikt att en försäkringstagare, inte minst i en försäljningssituation, har svårt att omedelbart värdera konsekvenserna av detta beslut. Det kan exempelvis handla om att man överger vissa garantier och försäkringsinslag till villkor som inte erbjuds vid nyteckning idag mot löfte om större möjlig avkastning i en annan produkt, där man kanske undertecknar en flyttbegäran för att senare söka mer information och eventuellt ångra sig. Ångerrätt för försäkringsprodukter är komplext, då till exempel värdet av innehavet kan hinna ändras innan en flytt kan återställas. Däremot är det fullt möjligt att låta försäkringen som sådan vara aktiv under en övergångsperiod innan den slutligen avslutas, vilket skulle göra det möjligt att flytta tillbaka utflyttat kapital, om än till aktuellt marknadsvärde. Ett ytterligare alternativ är att möjliggöra för Finansinspektionen, eller någon annan institution, att överpröva flyttar och i efterhand förklara dem för ogiltiga om informationen varit otillräcklig eller flytten har forcerats fram i en säljprocess. I fråga om marknadsvärdesförändringar finns dock inget alternativ annat än att kunden måste stå för denna risk under flyttperioden. 17

18 4.4 KVALITETSSÄKRING AV ERBJUDNA PENSIONSPRODUKTER Brummer Life bedömer att det finns anledning att överväga en oberoende kvalitetssäkring och möjligen certifiering av produkter som erbjuds pensionssparare. Det behövs ett tydligare fokus på pensionsändamålet i pensionsprodukterna Det råder ingen tvekan om att det finns produkter som idag erbjuds pensionssparare som är direkt olämpliga för detta sparande. Det kan handla både om produkter med alltför hög risk och om dem med för låg risk, men utan verklig möjlighet till avkastning. Även om det i sig inte är önskvärt med en reglering av vilka produkter som får erbjudas pensionssparare, om inte annat därför att en sådan reglering skulle verka hämmande och eventuellt likriktande på utvecklingen av nya produkter, så finns ett uppenbart behov av en oberoende granskning av olika produkters egenskaper och därmed lämpligheten för pensionssparande. En sådan granskning skulle kunna ske i offentlig regi, i ett partssammansatt organ eller i någon form av institut, med sanktionering av verksamheten i lagstiftning och krav på att denna information förmedlas tillsammans med produkten och vid olika jämförelser. Detta organ bör också kunna agera på uppdrag av konsumenter genom att yttra sig över en genomförd flytt och genom direkt rådgivning relaterad till den utvärdering som görs av försäkringsprodukterna. I förlängningen är det också möjligt att tänka sig en certifiering som också reglerar exempelvis vilka produkter som får erbjudas via en gemensam flyttcentral. Det är inte en okänd ordning internationellt och till exempel i USA finns baskrav för att avgöra vilka produkter som ska vara tillgängliga för pensionsspararen 2 2 Så kallade Qualified Default Investment Alternatives (Pension Protection Act). 18

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd

Förstärkt försäkringstagarskydd Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare Utredningsuppdraget fyra frågor Med övergripande konsumentfokus lämna förslag som innebär Utvidgad

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2013-02-26 1 (5) Dnr 2012/1859 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) (Fi2012/3967) Livförsäkringsutredningen

Läs mer

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Datum 2013-02-27 Finansdepartementet e-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Förhandlings- och samverkansrådet PTK, (PTK), välkomnar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring REMISSVAR 2004-08-26 Dnr 2004/1234 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi 2004/2518) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del.

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del. 2013-02-28 Finansdepartementet 133 33 Stockholm Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2012:64 Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens slutbetänkande

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport

Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport MISSIV 2014-10-28 FI Dnr 14-8233 Ert dnr Fi2014/2300 Till regeringen finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

8 Flytträtt en bakgrund

8 Flytträtt en bakgrund 8 Flytträtt en bakgrund 8.1 Individens behov av att ändra och flytta sitt försäkringssparande Ett livförsäkringsavtal mellan ett försäkringsföretag och en individ löper som regel under en mycket lång tid.

Läs mer

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen 2008-04-24 Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Svar på Konkurrensverkets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

Vi vill ha flytträtt!

Vi vill ha flytträtt! Vi vill ha flytträtt! Svenska folkets attityder till flytträtt för pensionssparande Redovisning av en opinionsundersökning juni 2009 Vi vill ha flytträtt! SAMMANFATTNING Sedan 2006 har pensionssparare

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring RAPPORT DEN 24 oktober 2006 DNR 06-4007-699 2006 :16 Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring kartläggning och förslag INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BEHOVET AV FLYTTRÄTT 2 Intressekonflikter, bolagsstyrning

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp REKOMMENDATION Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp Komplettering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:39 (bilaga 3 - Faktabladets innehåll) en antogs av Svensk

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Flyttransparens rapport till Finansinspektionen från projektets styrgrupp

Flyttransparens rapport till Finansinspektionen från projektets styrgrupp 2014-10-24 Flyttransparens rapport till Finansinspektionen från projektets styrgrupp 1. Bakgrund 1.1 Stärkt konsumentskydd i fokus Konsumentskyddet behöver stärkas och arbete sker på flera nivåer. EU-institutionerna

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer