NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat"

Transkript

1 Detta Tilläggsprospekt är daterat och offentliggjort den 5 november NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till Grundprospektet daterat den 6 oktober 2008 avseende Nordea Bank AB (publ)s ( Banken eller Nordea ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat ( Grundprospektet ), (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet har upprättats då Banken har publicerat sin delårsrapport för perioden januari september Den information från delårsrapporten som utgör en del av tillägget framgår av avsnitt 2, nedan. Vidare medför den rådande situationen på finansmarknaden att Banken vill uppdatera sin riskinformation och redogöra för den aktuella situationen och relevanta händelser på senare tid. Till följd av detta förs nya stycken in i Grundprospektet. 1. Ny riskinformation med anledning av oron på finansmarknaden Följande stycken förs in sist under avsnitt 2.2 Allmänna risker relaterade till Norden på sidan 13 i Grundprospektet Risker med anledning av den rådande finanskrisen Det rådande klimatet har påverkat samtliga nordiska länders ekonomier och någon egentlig uppgång förväntas inte förrän 2010 vilket blir ytterligare en kreditutmaning. Nedgången vad gäller USA:s ekonomi samt att euron har stärkts, har haft följande effekter på följande länder: Sverige Efter att ha avstannat under första kvartalet 2008, kommer tillväxten i svensk ekonomi att sakta av fram till 2010 då den förväntas återhämta sig. En kraftig ökning av sysselsättningen de senaste åren har nu åtföljts av en ökning av neddragningar. Nordea bedömer att arbetslösheten kommer att öka under de närmsta åren. Inflationen, som fram till nyligen ökat på grund av ökade mat- och energipriser förväntas nu att minska efter att priset på olja och andra råvaror stabiliserats. Nordea bedömer att inflationen kommer att nå 2 procent sommaren Danmark Den danska ekonomin är mitt uppe i en kraftig uppbromsning, framför allt på grund av den nedåtgående trenden på fastighetsmarknaden som har resulterat i att konsumenterna har spenderat mindre. Färre investeringar i fastigheter, en hög inflation och en dyster framtidsutsikt för dansk ekonomi och Danmarks främsta handelspartners indikerar en lägre tillväxt de närmsta två åren. Nordea bedömer att detta även kommer att bidra till ökad arbetslöshet vilket även kommer att påverka löneutvecklingen negativt. En period av låg tillväxt kommer att bidra till en minskning av det nuvarande starka inflationstrycket i den danska

2 ekonomin, vilket i sin tur gör att Danmarks konkurrenskraft som exportör inte skadas i stor utsträckning. Risken för en överhettad ekonomi har ersatts av en uttalad risk för en nedgång i den danska ekonomin Finland Finlands ekonomiska framtidsutsikter har försämrats ytterligare, inte bara på grund av den dystra framtidsutsikten för export utan även på grund av den starka inflationen i förening med höga räntor. Nordea uppskattar att den ekonomiska tillväxten i Finland kommer att avta till nivåer långt under den genomsnittliga redan under andra halvan av 2008, och en återhämtning kan inte väntas förrän Men i förhållande till andra nordiska länder ser dock Finlands framtidsutsikter relativt bra ut. Generellt så är den makroekonomiska balansen god och fastighetsmarknaden har varit mer stabil i Finland än i något annat nordiskt land. Men detta till trots är ändå riskerna relaterade till tillväxten betydligt större än tidigare Norge Räntorna har stigit avsevärt i Norge de senaste åren och förväntas stiga ytterligare på grund av att inflationen har ökat. Detta överträffar vad den norska centralbanken förutsåg. Efterfrågan från konsumenter kommer att avta kraftigt och inhemska investeringar riskerar också minska. Minskad export kommer också att påverka den norska ekonomin negativt. En stark tillväxt i såväl offentlig konsumtion som oljeinvesteringar gör att nedgången inte blir allt för stor. Men, arbetslösheten kommer att stiga de närmsta åren och löneutvecklingen kommer sakta av något. Inflationen förväntas nå målet 2009, och den norska centralbanken kommer då långsamt att sänka räntan. Ett nytt avsnitt, i enlighet med vad som följer nedan, förs in sist under avsnitt 2.3 Risker förenade med Bankens verksamhet på sidan 15 i Grundprospektet Kredit-, marknads- och likviditetsrisker i spåren av finanskrisen De svåra omständigheter som råder på finansmarknaden kan få en betydande påverkan på Nordeas investeringar, verksamhet, lönsamhet och resultat Finanskrisen har medfört att likviditeten på primär- och sekundärmarknaden på kapitalmarknaden har begränsats. Liksom flera andra banker och finansiella institut är Banken beroende av kapitalinförskaffning och en likvid kapitalmarknad. Bankens finansiering via penningmarknaden har dock till dags dato fungerat relativt väl. Sedan andra halvåret 2007 har rubbningarna på den globala kreditmarkanden i förening med omprissättning av kreditrisk och försämringen av den amerikanska, brittiska och andra länders fastighetsmarknad skapat allt svårare förhållanden på finansmarknaden. De delar av den globala kreditmarknaden som erfar särskilda svårigheter på grund av den rådande finanskrisen är de delar som rör subprime mortgage backed securities, så kallade r-mbs, som är en form av värdepapperiserade bolån, asset backed securities, så kallade abs, som är en annan form av värdepapperiserade tillgångar, collateralized debt obligations, så kallade cdos, som är en form av skuldförbindelser, krediter med hög belåning och andra komplexa strukturerade produkter. Dessa förhållanden har resulterat i historisk sett hög volatilitet, mindre eller ingen likviditet, kreditspreadar som har ökat, och en avsaknad av pristransparens i vissa marknader. Den senaste tidens förhållanden har resulterat i att flera finansiella institut i USA och i Europa inte har klarat av sina betalningsförpliktelser och statliga myndigheter och centralbanker runt om i världen har vidtagit åtgärder som saknar motstycke. Det är svårt att förutspå hur länge dessa förhållanden kommer att råda och hur starkt Bankens och Nordeakoncernens investeringar och marknad kommer att påverkas. Förhållandena kan förvärras av ihållande volatilitet i den finansiella sektorn och på kapitalmarknaderna, rädslan för, eller att det faktiskt sker, att ett eller flera finansiella institut inte ska klara av sina betalningsförpliktelser, vilket kan leda till markanta likviditetsproblem på marknaden och stora förluster och betalningssvårigheter för andra institut. Dessa förhållanden gör att Bankens och Nordeakoncernens investeringar och finansiella status och resultat kan komma att starkt påverkas i framtiden. Utöver det finns även en risk att Banken eller Nordeakoncernen blir föremål för rättegång, statlig granskning eller blir föremål för lagändringar som påverkar Banken och/eller Nordeakoncernen och dess framtidsutsikter. 2

3 Om rådande marknadsförhållanden förvärras ytterligare eller drar ut längre på tiden, kan det leda till en försämring av krediters kvalitet, korrigeringar av priset på tillgångar och en ökning av kreditförluster och inställda betalningar, vilket kan få en negativ effekt på Bankens kreditvärdighetsbetyg (rating), resultat och värdet på Bankens aktier. Det i sin tur kan negativt påverka affärsverksamheten, lönsamheten och resultaten för Banken och Nordeakoncernen Nordeakoncernen kan åsamkas förluster relaterade till motpartsrisker Banken riskerar att en motpart inte kan uppfylla sina kontraktuella åtaganden bland annat på grund av att motparter kan gå i konkurs, ha brist på likviditet, operationella fel eller brister, eller på annat sätt hamna i svårigheter. Motpartsrisker finns exempelvis i swapkontrakt och andra derivattransaktioner där motparter har betalningsåtaganden mot Banken. Det kan uppstå vid valuta- eller andra typer av transaktioner där avslut inte görs i rätt tid på grund av att motparten inte levererar eller på grund av systemfel hos clearingagent, börser eller andra finansiella intermediärer. Dylika situationer är mer akuta då svåra marknadsförhållanden råder eftersom motpartsriskerna då är högre. Värdet på vissa av Bankens investeringar kan påverkas då det finns en osäkerhet om värdet på investeringar rent allmänt, och detta förvärras under svåra marknadsförhållanden. Nordea redovisar sin handelsportfölj, i enlighet med International Financial Reporting Standards ( IFRS ), och tillämpar verkligt värde optionen. Detta beskrivs i Redovisningsprinciper i not till redovisning i Årsredovisningen för Generellt kan sägas, att för att värdera instrument förlitar sig Banken på ställda marknadspriser på aktiva marknader, eller, för det fall ett instrument inte handlas med tillräcklig aktivitet, värderingsmetoder som i så stor utsträckning som möjligt bygger på marknadsdata. Om marknadsförhållandena ändras drastiskt eller den aktiva marknaden för vissa instrument försvinner, vilket har skett den senaste tiden, kan möjligheterna att tillgå marknadsdata begränsas avsevärt. I den utsträckning som värderingsmetoderna inte följer marknaden kan värderingen bli subjektiv och beroende av sådant som inte kan observeras. De aspekter som inte kan värderas fastställs istället på den bästa information som finns att tillgå som till exempel liknande instrument, liknande löptider, lämpliga uppskattade jämförelser eller andra analytiska metoder. I sådana situationer kräver Bankens interna värderingsmodeller att Banken drar slutsatser och gör bedömningar och uppskattningar för att få fram ett värde. Dessa värderingsmodeller är komplexa och slutsatserna, bedömningarna och uppskattningarna som Banken måste göra relaterar ofta till sådant som till sin natur är osäkert, som till exempel förväntade kassaflöden, låntagares möjligheter att klara av sina åtaganden, priser på fastighetsmarknaden och eventuella uteblivna betalningar och andra bristfälligheter. Sådana antaganden, värderingar och uppskattningar kan behöva uppdateras för att reflektera ändringar i trender och marknadsförhållanden. Resultatet av ändringar i värderingar av finansiella instrument kan ha en märkbar påverkan på Bankens lönsamhet och finansiella status. Finansiella institut kan använda sig av olika redovisningsprinciper för samma eller liknande finansiella tillgångar beroende på olika syften vad gäller tillgångarna. Vid värdering av verkligt värde av finansiella instrument, kan olika finansiella institut använda olika värderingsmetoder, antaganden, bedömningar och uppskattningar vilket kan resultera i lägre eller högre verkliga värden av sådana finansiella instrument Nordeakoncernen kan åsamkas förluster på grund av kreditexponering mot Lehman Brothers och isländska banker Nordea har ingen kreditexponering vad gäller obligationer eller kreditfaciliteter mot Lehman Brothers. På kapitalmarknaden har Nordea handlat med Lehman Brothers som motpart i derivattransaktioner. Nettoexponeringen i dessa transaktioner är obetydlig. Nordea flyttar de flesta av sina derivattransaktioner som finns med Lehman Brothers till andra motparter. Kostnaden för detta kommer att vara begränsad. 3

4 Nordeakoncernen har en nettoexponering mot isländska finansiella institutioner på Island till uppskattningsvis EUR 15 miljoner, vilket huvudsakligen härrör från tradingramar och valutahandels- och betalningsrelaterade kontokrediter. Utöver detta har Nordeakoncernen exponeringar mot av isländska finansiella instituts helägda dotterbolag baserade i andra nordiska länder och då främst i Danmark och Norge. Dessa dotterbolag står under respektive lands övervakande myndighet. 2. Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser Förändrade utsikter Tredje och fjärde styckena under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser, på sidorna 76 77, utgår och ersätts av följande. Det står klart att de makroekonomiska utsikterna blir allt sämre och att osäkerheten har ökat. Nordea räknar med att tillväxten i utlåningen mattas successivt under den resterande delen av året. Å andra sidan förväntas en förbättring av utlåningsmarginalerna. Osäkerheten på finansmarknaden och följaktligen också för Nordeas sparandeprovisioner och kapitalmarknadsverksamhet är fortsatt hög. Nordea har tidigare meddelat en förväntad ökning av riskjusterat resultat på cirka 5 procent, och att utvecklingen på finansmarknaden kommer att avgöra om ökningen blir något högre eller något lägre än 5 procent. Under de första nio månaderna har kundområdena utvecklats enligt plan. Den extrema utvecklingen på finansmarknaden har dock haft en negativ inverkan på det riskjusterade resultatet. Exklusive effekterna från de nordiska ländernas garantiprogram och exklusive reavinsten från försäljningen av NCSD räknar Nordea med att riskjusterat resultat för helåret kommer att ligga ungefär på samma nivå som i fjol. Kostnadsökningen under 2008 förväntas ligga i linje med kostnadsökningen under de första nio månaderna. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god, men de försämrade ekonomiska utsikterna gör att kreditförlusterna successivt kommer att öka. Delårsrapport januari september 2008 Ett nytt sjätte stycke förs in, i enlighet med vad som följer nedan, under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser på sidan 77 i Grundprospektet. Halvårsrapporten för januari september 2008 visar att rörelseresultatet för perioden januari september 2008 var EUR miljoner jämfört med EUR miljoner under motsvarande period Periodens resultat minskade med 11 procent till EUR miljoner, och avkastning på eget kapital för samma period uppgick till 15,7 procent. Räntenetto uppgick till EUR miljoner för perioden jämfört med EUR miljoner för samma period Rörelsekostnaderna uppgick till EUR miljoner, vilket var en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande period Kreditförlusterna uppgick till EUR 146 miljoner. Övrig information Nya stycken, i enlighet med vad som följer nedan, förs in sist under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser på sidan 77 i Grundprospektet Lehman Brothers Efter att ha avslutat derivattransaktioner med Lehman Brothers Holdings Inc. ( Lehman ) avser Nordeakoncernen att ersätta Lehman med andra motparter i de flesta av dessa transaktioner. Till följd av detta är Nordeakoncernens nettoexponering i dessa transaktioner obetydlig och eftersom Nordea inte har någon kreditexponering mot Lehman, varken vad gäller obligationer eller kreditfaciliteter, så påverkas inte Nordeas finansiella position. 4

5 Nomineringskommitté Efter detta års årsmöte har Nordea infört en nomineringskommitté som har till uppgift att föreslå nya styrelsemedlemmar, inklusive ordförande, samt i löne- och ersättningsfrågor till styrelse och revisor. Kommittén består av följande medlemmar: Kari Stadigh, Mogens Hugo, Christer Elmehagen, Hans Dahlborg och Victoria Aastrup som ordförande Förvärv av Roskilde Bank Med förbehåll för att tillstånd från danska finansinspektionen samt annan relevant myndighet krävs, har Nordea tecknat avtal om att förvärva nio kontor av Bankaktieselskabet af 24 ( Roskilde bank ) för EUR 47 miljoner vilket stärker Nordeas position på Själland i Danmark. Genom detta förvärvar Nordea en kundportfölj bestående av privatkunder och företagskunder med en låneportfölj som uppgår till EUR 0,8 miljarder. Nordea tar även över Roskilde Banks hyresavtal och 152 anställda för samtliga nio kontor. Ett upplåningsgap som uppskattas till DKK 2,8 miljarder kommer att täckas upp av Nordeas egen upplåning. Inom sex veckor efter transaktionens genomförande är Nordea berättigad att återlämna lån och garantier som Nordea anser är oattraktiva. Affären ökar Nordeas låneportfölj med uppskattningsvis 1,2 procent och affären förväntas ha en obetydlig, men positiv, effekt på Nordeas resultaträkning från 2009 och framåt. Roskilde Bank har delats upp i både en sund och nödlidande bank sedan den danska centralbanken tog över banken i augusti Nordea har förvärvat den sunda banken som är en traditionell retailbank med en väl diversifierad låneportfölj. Nordea har inte förvärvat den nödlidande banken med dess höga fastighetsbelåning Exponering mot isländska finansiella institut Nordeakoncernens nettoexponering mot isländska finansiella institut uppskattas till EUR 15 miljoner, vilket till huvudsak består av tradingramar och valutahandels- och betalningsrelaterade kontokrediter. Nordeakoncernen har även exponeringar mot isländska instituts helägda dotterbolag vilka främst är baserade i Danmark och Norge, men även i andra nordiska länder. Nordea har sålt krediter till Municipality Finance Plc i Finland. Municipality Finance Plc och Nordea har undertecknat ett ramavtal den 23 september Municipality Finance Plc kommer att förvärva, i enlighet med villkoren i ramavtalet, lån till kommuner samt kommunägda bolag i Finland, som är garanterade av Nordeakoncernen Insättningsgaranti från den danska staten Den danska staten och den danska privatbankssektorns krisorgan (Det Private Beredskab) har enats om ett garantiarrangemang som ska skydda sparare och oprioriterade fordringsägare i danska banker mot kreditförluster som inte täcks av den danska insättningsgarantifonden eller något annat arrangemang. Nordea förstår och respekterar beslutet att stödja det danska banksystemet. Nordeakoncernen befinner sig inte i ett läge där det är nödvändigt att begära garantin. Nordeas kapital- och upplåningsposition är fortsatt stark och väldiversifierad. Som en stor och ansvarstagande aktör i den danska finanssektorn kommer Nordea att delta i och bidra till den här garantin. Vilka finansiella nettoeffekter garantin får för Nordea är fortfarande högst osäkert och avgörs först i samband med att avtalet slutförs. Nordea kommer att förbinda sig till sin andel, cirka 20 procent, av garantiåtagandet på DKK 10 miljarder. Nordeas andel av de direkta betalningarna till garantisystemet väntas uppgå till omkring EUR 200 miljoner per år under de två år som garantin planeras gälla. Nettoeffekten på Nordeas resultaträkning på medellång sikt är svårare att beräkna, eftersom den påverkas av kompenserande effekter från upplåningskostnader, volymer och marginaler Den Svenska stabiliseringsplanen för det finansiella systemet Den svenska regeringen har lagt fram förslag på en stabiliseringsplan för Sverige till riksdagen den 20 oktober

6 Stabiliseringsplanen innebär följande: Ett garantiprogram. Regeringen kommer att införa ett garantiprogram som omfattar högst SEK miljarder för att stödja bankers och bostadsinstitutens medelfristiga finansiering. Institut kommer att kunna välja om de vill ingå avtal med svenska staten, som i sin tur kommer att garantera nya emissioner av finansiella instrument mot att institutet får betala en garantiavgift. Syftet är att förbättra bankernas finansiering för banker och att sänka deras upplåningskostnader. Garantin avser refinansiering av förfallande lån. Systemet ska administreras av Riksgälden. Finansiella instrument som är garanterade under detta program kommer att kunna emitteras fram till den 30 april Tiden kan förlängas av regeringen, fram till den 31 december Garantiprogrammet beloppsbegränsas inledningsvis till SEK miljarder. Programmet kommer att stå till förfogande för banker och bostadsinstitut med säte och verksamhet i Sverige, inklusive svenska bankkoncerner vars huvudsakliga finansiella aktivitet är centraliserad i moderbolaget. Endast institut med minst sex procents primärkapital och minst nio procents total kapitaltäckning ska kunna ges garanti. Kostnaden för att delta i garantiprogrammet kommer att baseras på institutens kreditvärdighetsbetyg (publika rating). Garantier för institut som saknar kreditvärdighetsbetyg prissätts enligt en schablonmetod. Priset kommer att sättas så att det ligger mellan nuvarande marknadspris och ett tänkt marknadspris vid ett normalt marknadsläge. Riksgälden kommer att närmare precisera avgiftsstrukturen före det att programmet startar. De finansiella instrument som täcks av garantin är obligationer, bankcertifikat och andra icke-efterställda skuldförbindelser vars löptid är mer än 90 dagar men mindre än fem år. Programmet omfattar också säkerställda obligationer. Komplexa och strukturerade produkter undantas. Några restriktioner vad gäller valuta finns inte i programmet. Riksbanken avser behandla garanterade instrument som statspapper i sina utlåningsfaciliteter. Garantin skall utformas så att garanterade instrument ges riskvikt noll i kapitaltäckningssammanhang vid beräkning enligt schablonmetoden. I avtalsvillkoren för en garanti ska tas in restriktioner för löneökningar, bonus- och avgångsvederlag för företagsledningen, samt höjningar av styrelsearvoden under garantiperioden. Ansökningar om att utnyttja garantin skall riktas till Riksgälden. Garantier kan dock inte beslutas innan Riksdagen givit regeringen sitt bemyndigande och regeringen beslutat om programmet. Med hänsyn till EG-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underättats om garantiprogrammet. Ett formellt godkännande kommer att inhämtas. Stabilitetsfond. En stabilitetsfond kommer att upprättas för att hantera eventuella framtida solvensproblem i ett svenskt institut. Regeringen avser att avsätta 15 miljarder kronor till denna fond. Målsättningen är att stabilitetsfonden, tillsammans med insättningsgarantifonden vars kapital idag uppgår till ca SEK 18 miljarder, ska utgöra 2,5 procent i genomsnitt av BNP inom 15 år. En särskild stabilitetsavgift kommer att tas ut av samtliga kreditinstitut i Sverige. Avgiften skall riskdifferentieras och kommer att räknas av mot statens intäkter från garantiavgifterna. Avgiften kommer att införas när marknadssituationen förbättras. Kapitaltillskott. Eventuella framtida kapitaltillskott till kreditinstitut kommer i första hand ske i form av att institutet emitterar röststarka preferensaktier till staten, men även andra åtgärder kan bli aktuella. Sådant stöd kan endast komma ifråga i de fall staten bedömer institutet, i den situation som då uppstått, som viktigt för det finansiella systemet som helhet. Tvångsinlösen. Staten ges rätt att i vissa situationer gå in som ägare i systemviktiga institut genom tvångsinlösen av aktier till marknadsvärde. 6

7 Övriga villkor. Kreditinstitut som mottar stöd från staten skall ingå avtal om att begränsa ersättningar till ledande befattningshavare. Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Grundprospektet. De definitioner som används i Grundprospektet är tillämpliga även i detta Tilläggsprospekt. För det fall det finns diskrepans mellan detta Tilläggsprospekt och Grundprospektet eller andra dokument som införlivats genom hänvisning i Grundprospektet skall Tilläggsprospektet äga företräde. Investerare som vill återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, med anledning av att detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts, måste återkalla sin anmälan eller samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 7

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-6875 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 juli 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-05-29 statliga stabilitetsåtgärderna Femte rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGSAKTIEBOLAG, SBAB (publ) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅN Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2012:2)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2012:2) PM Hanteringsklass: Öppen Dnr Dnr: 2012/1328 2012-08-10 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2012:2) Riksgälden är stödmyndighet enligt lagen (2008:814) om statligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer