NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat"

Transkript

1 Detta Tilläggsprospekt är daterat och offentliggjort den 5 november NORDEA BANK AB (publ) Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till Grundprospektet daterat den 6 oktober 2008 avseende Nordea Bank AB (publ)s ( Banken eller Nordea ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat ( Grundprospektet ), (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet har upprättats då Banken har publicerat sin delårsrapport för perioden januari september Den information från delårsrapporten som utgör en del av tillägget framgår av avsnitt 2, nedan. Vidare medför den rådande situationen på finansmarknaden att Banken vill uppdatera sin riskinformation och redogöra för den aktuella situationen och relevanta händelser på senare tid. Till följd av detta förs nya stycken in i Grundprospektet. 1. Ny riskinformation med anledning av oron på finansmarknaden Följande stycken förs in sist under avsnitt 2.2 Allmänna risker relaterade till Norden på sidan 13 i Grundprospektet Risker med anledning av den rådande finanskrisen Det rådande klimatet har påverkat samtliga nordiska länders ekonomier och någon egentlig uppgång förväntas inte förrän 2010 vilket blir ytterligare en kreditutmaning. Nedgången vad gäller USA:s ekonomi samt att euron har stärkts, har haft följande effekter på följande länder: Sverige Efter att ha avstannat under första kvartalet 2008, kommer tillväxten i svensk ekonomi att sakta av fram till 2010 då den förväntas återhämta sig. En kraftig ökning av sysselsättningen de senaste åren har nu åtföljts av en ökning av neddragningar. Nordea bedömer att arbetslösheten kommer att öka under de närmsta åren. Inflationen, som fram till nyligen ökat på grund av ökade mat- och energipriser förväntas nu att minska efter att priset på olja och andra råvaror stabiliserats. Nordea bedömer att inflationen kommer att nå 2 procent sommaren Danmark Den danska ekonomin är mitt uppe i en kraftig uppbromsning, framför allt på grund av den nedåtgående trenden på fastighetsmarknaden som har resulterat i att konsumenterna har spenderat mindre. Färre investeringar i fastigheter, en hög inflation och en dyster framtidsutsikt för dansk ekonomi och Danmarks främsta handelspartners indikerar en lägre tillväxt de närmsta två åren. Nordea bedömer att detta även kommer att bidra till ökad arbetslöshet vilket även kommer att påverka löneutvecklingen negativt. En period av låg tillväxt kommer att bidra till en minskning av det nuvarande starka inflationstrycket i den danska

2 ekonomin, vilket i sin tur gör att Danmarks konkurrenskraft som exportör inte skadas i stor utsträckning. Risken för en överhettad ekonomi har ersatts av en uttalad risk för en nedgång i den danska ekonomin Finland Finlands ekonomiska framtidsutsikter har försämrats ytterligare, inte bara på grund av den dystra framtidsutsikten för export utan även på grund av den starka inflationen i förening med höga räntor. Nordea uppskattar att den ekonomiska tillväxten i Finland kommer att avta till nivåer långt under den genomsnittliga redan under andra halvan av 2008, och en återhämtning kan inte väntas förrän Men i förhållande till andra nordiska länder ser dock Finlands framtidsutsikter relativt bra ut. Generellt så är den makroekonomiska balansen god och fastighetsmarknaden har varit mer stabil i Finland än i något annat nordiskt land. Men detta till trots är ändå riskerna relaterade till tillväxten betydligt större än tidigare Norge Räntorna har stigit avsevärt i Norge de senaste åren och förväntas stiga ytterligare på grund av att inflationen har ökat. Detta överträffar vad den norska centralbanken förutsåg. Efterfrågan från konsumenter kommer att avta kraftigt och inhemska investeringar riskerar också minska. Minskad export kommer också att påverka den norska ekonomin negativt. En stark tillväxt i såväl offentlig konsumtion som oljeinvesteringar gör att nedgången inte blir allt för stor. Men, arbetslösheten kommer att stiga de närmsta åren och löneutvecklingen kommer sakta av något. Inflationen förväntas nå målet 2009, och den norska centralbanken kommer då långsamt att sänka räntan. Ett nytt avsnitt, i enlighet med vad som följer nedan, förs in sist under avsnitt 2.3 Risker förenade med Bankens verksamhet på sidan 15 i Grundprospektet Kredit-, marknads- och likviditetsrisker i spåren av finanskrisen De svåra omständigheter som råder på finansmarknaden kan få en betydande påverkan på Nordeas investeringar, verksamhet, lönsamhet och resultat Finanskrisen har medfört att likviditeten på primär- och sekundärmarknaden på kapitalmarknaden har begränsats. Liksom flera andra banker och finansiella institut är Banken beroende av kapitalinförskaffning och en likvid kapitalmarknad. Bankens finansiering via penningmarknaden har dock till dags dato fungerat relativt väl. Sedan andra halvåret 2007 har rubbningarna på den globala kreditmarkanden i förening med omprissättning av kreditrisk och försämringen av den amerikanska, brittiska och andra länders fastighetsmarknad skapat allt svårare förhållanden på finansmarknaden. De delar av den globala kreditmarknaden som erfar särskilda svårigheter på grund av den rådande finanskrisen är de delar som rör subprime mortgage backed securities, så kallade r-mbs, som är en form av värdepapperiserade bolån, asset backed securities, så kallade abs, som är en annan form av värdepapperiserade tillgångar, collateralized debt obligations, så kallade cdos, som är en form av skuldförbindelser, krediter med hög belåning och andra komplexa strukturerade produkter. Dessa förhållanden har resulterat i historisk sett hög volatilitet, mindre eller ingen likviditet, kreditspreadar som har ökat, och en avsaknad av pristransparens i vissa marknader. Den senaste tidens förhållanden har resulterat i att flera finansiella institut i USA och i Europa inte har klarat av sina betalningsförpliktelser och statliga myndigheter och centralbanker runt om i världen har vidtagit åtgärder som saknar motstycke. Det är svårt att förutspå hur länge dessa förhållanden kommer att råda och hur starkt Bankens och Nordeakoncernens investeringar och marknad kommer att påverkas. Förhållandena kan förvärras av ihållande volatilitet i den finansiella sektorn och på kapitalmarknaderna, rädslan för, eller att det faktiskt sker, att ett eller flera finansiella institut inte ska klara av sina betalningsförpliktelser, vilket kan leda till markanta likviditetsproblem på marknaden och stora förluster och betalningssvårigheter för andra institut. Dessa förhållanden gör att Bankens och Nordeakoncernens investeringar och finansiella status och resultat kan komma att starkt påverkas i framtiden. Utöver det finns även en risk att Banken eller Nordeakoncernen blir föremål för rättegång, statlig granskning eller blir föremål för lagändringar som påverkar Banken och/eller Nordeakoncernen och dess framtidsutsikter. 2

3 Om rådande marknadsförhållanden förvärras ytterligare eller drar ut längre på tiden, kan det leda till en försämring av krediters kvalitet, korrigeringar av priset på tillgångar och en ökning av kreditförluster och inställda betalningar, vilket kan få en negativ effekt på Bankens kreditvärdighetsbetyg (rating), resultat och värdet på Bankens aktier. Det i sin tur kan negativt påverka affärsverksamheten, lönsamheten och resultaten för Banken och Nordeakoncernen Nordeakoncernen kan åsamkas förluster relaterade till motpartsrisker Banken riskerar att en motpart inte kan uppfylla sina kontraktuella åtaganden bland annat på grund av att motparter kan gå i konkurs, ha brist på likviditet, operationella fel eller brister, eller på annat sätt hamna i svårigheter. Motpartsrisker finns exempelvis i swapkontrakt och andra derivattransaktioner där motparter har betalningsåtaganden mot Banken. Det kan uppstå vid valuta- eller andra typer av transaktioner där avslut inte görs i rätt tid på grund av att motparten inte levererar eller på grund av systemfel hos clearingagent, börser eller andra finansiella intermediärer. Dylika situationer är mer akuta då svåra marknadsförhållanden råder eftersom motpartsriskerna då är högre. Värdet på vissa av Bankens investeringar kan påverkas då det finns en osäkerhet om värdet på investeringar rent allmänt, och detta förvärras under svåra marknadsförhållanden. Nordea redovisar sin handelsportfölj, i enlighet med International Financial Reporting Standards ( IFRS ), och tillämpar verkligt värde optionen. Detta beskrivs i Redovisningsprinciper i not till redovisning i Årsredovisningen för Generellt kan sägas, att för att värdera instrument förlitar sig Banken på ställda marknadspriser på aktiva marknader, eller, för det fall ett instrument inte handlas med tillräcklig aktivitet, värderingsmetoder som i så stor utsträckning som möjligt bygger på marknadsdata. Om marknadsförhållandena ändras drastiskt eller den aktiva marknaden för vissa instrument försvinner, vilket har skett den senaste tiden, kan möjligheterna att tillgå marknadsdata begränsas avsevärt. I den utsträckning som värderingsmetoderna inte följer marknaden kan värderingen bli subjektiv och beroende av sådant som inte kan observeras. De aspekter som inte kan värderas fastställs istället på den bästa information som finns att tillgå som till exempel liknande instrument, liknande löptider, lämpliga uppskattade jämförelser eller andra analytiska metoder. I sådana situationer kräver Bankens interna värderingsmodeller att Banken drar slutsatser och gör bedömningar och uppskattningar för att få fram ett värde. Dessa värderingsmodeller är komplexa och slutsatserna, bedömningarna och uppskattningarna som Banken måste göra relaterar ofta till sådant som till sin natur är osäkert, som till exempel förväntade kassaflöden, låntagares möjligheter att klara av sina åtaganden, priser på fastighetsmarknaden och eventuella uteblivna betalningar och andra bristfälligheter. Sådana antaganden, värderingar och uppskattningar kan behöva uppdateras för att reflektera ändringar i trender och marknadsförhållanden. Resultatet av ändringar i värderingar av finansiella instrument kan ha en märkbar påverkan på Bankens lönsamhet och finansiella status. Finansiella institut kan använda sig av olika redovisningsprinciper för samma eller liknande finansiella tillgångar beroende på olika syften vad gäller tillgångarna. Vid värdering av verkligt värde av finansiella instrument, kan olika finansiella institut använda olika värderingsmetoder, antaganden, bedömningar och uppskattningar vilket kan resultera i lägre eller högre verkliga värden av sådana finansiella instrument Nordeakoncernen kan åsamkas förluster på grund av kreditexponering mot Lehman Brothers och isländska banker Nordea har ingen kreditexponering vad gäller obligationer eller kreditfaciliteter mot Lehman Brothers. På kapitalmarknaden har Nordea handlat med Lehman Brothers som motpart i derivattransaktioner. Nettoexponeringen i dessa transaktioner är obetydlig. Nordea flyttar de flesta av sina derivattransaktioner som finns med Lehman Brothers till andra motparter. Kostnaden för detta kommer att vara begränsad. 3

4 Nordeakoncernen har en nettoexponering mot isländska finansiella institutioner på Island till uppskattningsvis EUR 15 miljoner, vilket huvudsakligen härrör från tradingramar och valutahandels- och betalningsrelaterade kontokrediter. Utöver detta har Nordeakoncernen exponeringar mot av isländska finansiella instituts helägda dotterbolag baserade i andra nordiska länder och då främst i Danmark och Norge. Dessa dotterbolag står under respektive lands övervakande myndighet. 2. Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser Förändrade utsikter Tredje och fjärde styckena under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser, på sidorna 76 77, utgår och ersätts av följande. Det står klart att de makroekonomiska utsikterna blir allt sämre och att osäkerheten har ökat. Nordea räknar med att tillväxten i utlåningen mattas successivt under den resterande delen av året. Å andra sidan förväntas en förbättring av utlåningsmarginalerna. Osäkerheten på finansmarknaden och följaktligen också för Nordeas sparandeprovisioner och kapitalmarknadsverksamhet är fortsatt hög. Nordea har tidigare meddelat en förväntad ökning av riskjusterat resultat på cirka 5 procent, och att utvecklingen på finansmarknaden kommer att avgöra om ökningen blir något högre eller något lägre än 5 procent. Under de första nio månaderna har kundområdena utvecklats enligt plan. Den extrema utvecklingen på finansmarknaden har dock haft en negativ inverkan på det riskjusterade resultatet. Exklusive effekterna från de nordiska ländernas garantiprogram och exklusive reavinsten från försäljningen av NCSD räknar Nordea med att riskjusterat resultat för helåret kommer att ligga ungefär på samma nivå som i fjol. Kostnadsökningen under 2008 förväntas ligga i linje med kostnadsökningen under de första nio månaderna. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god, men de försämrade ekonomiska utsikterna gör att kreditförlusterna successivt kommer att öka. Delårsrapport januari september 2008 Ett nytt sjätte stycke förs in, i enlighet med vad som följer nedan, under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser på sidan 77 i Grundprospektet. Halvårsrapporten för januari september 2008 visar att rörelseresultatet för perioden januari september 2008 var EUR miljoner jämfört med EUR miljoner under motsvarande period Periodens resultat minskade med 11 procent till EUR miljoner, och avkastning på eget kapital för samma period uppgick till 15,7 procent. Räntenetto uppgick till EUR miljoner för perioden jämfört med EUR miljoner för samma period Rörelsekostnaderna uppgick till EUR miljoner, vilket var en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande period Kreditförlusterna uppgick till EUR 146 miljoner. Övrig information Nya stycken, i enlighet med vad som följer nedan, förs in sist under avsnittet Bankens utveckling under senare tid samt utsikter/tendenser på sidan 77 i Grundprospektet Lehman Brothers Efter att ha avslutat derivattransaktioner med Lehman Brothers Holdings Inc. ( Lehman ) avser Nordeakoncernen att ersätta Lehman med andra motparter i de flesta av dessa transaktioner. Till följd av detta är Nordeakoncernens nettoexponering i dessa transaktioner obetydlig och eftersom Nordea inte har någon kreditexponering mot Lehman, varken vad gäller obligationer eller kreditfaciliteter, så påverkas inte Nordeas finansiella position. 4

5 Nomineringskommitté Efter detta års årsmöte har Nordea infört en nomineringskommitté som har till uppgift att föreslå nya styrelsemedlemmar, inklusive ordförande, samt i löne- och ersättningsfrågor till styrelse och revisor. Kommittén består av följande medlemmar: Kari Stadigh, Mogens Hugo, Christer Elmehagen, Hans Dahlborg och Victoria Aastrup som ordförande Förvärv av Roskilde Bank Med förbehåll för att tillstånd från danska finansinspektionen samt annan relevant myndighet krävs, har Nordea tecknat avtal om att förvärva nio kontor av Bankaktieselskabet af 24 ( Roskilde bank ) för EUR 47 miljoner vilket stärker Nordeas position på Själland i Danmark. Genom detta förvärvar Nordea en kundportfölj bestående av privatkunder och företagskunder med en låneportfölj som uppgår till EUR 0,8 miljarder. Nordea tar även över Roskilde Banks hyresavtal och 152 anställda för samtliga nio kontor. Ett upplåningsgap som uppskattas till DKK 2,8 miljarder kommer att täckas upp av Nordeas egen upplåning. Inom sex veckor efter transaktionens genomförande är Nordea berättigad att återlämna lån och garantier som Nordea anser är oattraktiva. Affären ökar Nordeas låneportfölj med uppskattningsvis 1,2 procent och affären förväntas ha en obetydlig, men positiv, effekt på Nordeas resultaträkning från 2009 och framåt. Roskilde Bank har delats upp i både en sund och nödlidande bank sedan den danska centralbanken tog över banken i augusti Nordea har förvärvat den sunda banken som är en traditionell retailbank med en väl diversifierad låneportfölj. Nordea har inte förvärvat den nödlidande banken med dess höga fastighetsbelåning Exponering mot isländska finansiella institut Nordeakoncernens nettoexponering mot isländska finansiella institut uppskattas till EUR 15 miljoner, vilket till huvudsak består av tradingramar och valutahandels- och betalningsrelaterade kontokrediter. Nordeakoncernen har även exponeringar mot isländska instituts helägda dotterbolag vilka främst är baserade i Danmark och Norge, men även i andra nordiska länder. Nordea har sålt krediter till Municipality Finance Plc i Finland. Municipality Finance Plc och Nordea har undertecknat ett ramavtal den 23 september Municipality Finance Plc kommer att förvärva, i enlighet med villkoren i ramavtalet, lån till kommuner samt kommunägda bolag i Finland, som är garanterade av Nordeakoncernen Insättningsgaranti från den danska staten Den danska staten och den danska privatbankssektorns krisorgan (Det Private Beredskab) har enats om ett garantiarrangemang som ska skydda sparare och oprioriterade fordringsägare i danska banker mot kreditförluster som inte täcks av den danska insättningsgarantifonden eller något annat arrangemang. Nordea förstår och respekterar beslutet att stödja det danska banksystemet. Nordeakoncernen befinner sig inte i ett läge där det är nödvändigt att begära garantin. Nordeas kapital- och upplåningsposition är fortsatt stark och väldiversifierad. Som en stor och ansvarstagande aktör i den danska finanssektorn kommer Nordea att delta i och bidra till den här garantin. Vilka finansiella nettoeffekter garantin får för Nordea är fortfarande högst osäkert och avgörs först i samband med att avtalet slutförs. Nordea kommer att förbinda sig till sin andel, cirka 20 procent, av garantiåtagandet på DKK 10 miljarder. Nordeas andel av de direkta betalningarna till garantisystemet väntas uppgå till omkring EUR 200 miljoner per år under de två år som garantin planeras gälla. Nettoeffekten på Nordeas resultaträkning på medellång sikt är svårare att beräkna, eftersom den påverkas av kompenserande effekter från upplåningskostnader, volymer och marginaler Den Svenska stabiliseringsplanen för det finansiella systemet Den svenska regeringen har lagt fram förslag på en stabiliseringsplan för Sverige till riksdagen den 20 oktober

6 Stabiliseringsplanen innebär följande: Ett garantiprogram. Regeringen kommer att införa ett garantiprogram som omfattar högst SEK miljarder för att stödja bankers och bostadsinstitutens medelfristiga finansiering. Institut kommer att kunna välja om de vill ingå avtal med svenska staten, som i sin tur kommer att garantera nya emissioner av finansiella instrument mot att institutet får betala en garantiavgift. Syftet är att förbättra bankernas finansiering för banker och att sänka deras upplåningskostnader. Garantin avser refinansiering av förfallande lån. Systemet ska administreras av Riksgälden. Finansiella instrument som är garanterade under detta program kommer att kunna emitteras fram till den 30 april Tiden kan förlängas av regeringen, fram till den 31 december Garantiprogrammet beloppsbegränsas inledningsvis till SEK miljarder. Programmet kommer att stå till förfogande för banker och bostadsinstitut med säte och verksamhet i Sverige, inklusive svenska bankkoncerner vars huvudsakliga finansiella aktivitet är centraliserad i moderbolaget. Endast institut med minst sex procents primärkapital och minst nio procents total kapitaltäckning ska kunna ges garanti. Kostnaden för att delta i garantiprogrammet kommer att baseras på institutens kreditvärdighetsbetyg (publika rating). Garantier för institut som saknar kreditvärdighetsbetyg prissätts enligt en schablonmetod. Priset kommer att sättas så att det ligger mellan nuvarande marknadspris och ett tänkt marknadspris vid ett normalt marknadsläge. Riksgälden kommer att närmare precisera avgiftsstrukturen före det att programmet startar. De finansiella instrument som täcks av garantin är obligationer, bankcertifikat och andra icke-efterställda skuldförbindelser vars löptid är mer än 90 dagar men mindre än fem år. Programmet omfattar också säkerställda obligationer. Komplexa och strukturerade produkter undantas. Några restriktioner vad gäller valuta finns inte i programmet. Riksbanken avser behandla garanterade instrument som statspapper i sina utlåningsfaciliteter. Garantin skall utformas så att garanterade instrument ges riskvikt noll i kapitaltäckningssammanhang vid beräkning enligt schablonmetoden. I avtalsvillkoren för en garanti ska tas in restriktioner för löneökningar, bonus- och avgångsvederlag för företagsledningen, samt höjningar av styrelsearvoden under garantiperioden. Ansökningar om att utnyttja garantin skall riktas till Riksgälden. Garantier kan dock inte beslutas innan Riksdagen givit regeringen sitt bemyndigande och regeringen beslutat om programmet. Med hänsyn till EG-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underättats om garantiprogrammet. Ett formellt godkännande kommer att inhämtas. Stabilitetsfond. En stabilitetsfond kommer att upprättas för att hantera eventuella framtida solvensproblem i ett svenskt institut. Regeringen avser att avsätta 15 miljarder kronor till denna fond. Målsättningen är att stabilitetsfonden, tillsammans med insättningsgarantifonden vars kapital idag uppgår till ca SEK 18 miljarder, ska utgöra 2,5 procent i genomsnitt av BNP inom 15 år. En särskild stabilitetsavgift kommer att tas ut av samtliga kreditinstitut i Sverige. Avgiften skall riskdifferentieras och kommer att räknas av mot statens intäkter från garantiavgifterna. Avgiften kommer att införas när marknadssituationen förbättras. Kapitaltillskott. Eventuella framtida kapitaltillskott till kreditinstitut kommer i första hand ske i form av att institutet emitterar röststarka preferensaktier till staten, men även andra åtgärder kan bli aktuella. Sådant stöd kan endast komma ifråga i de fall staten bedömer institutet, i den situation som då uppstått, som viktigt för det finansiella systemet som helhet. Tvångsinlösen. Staten ges rätt att i vissa situationer gå in som ägare i systemviktiga institut genom tvångsinlösen av aktier till marknadsvärde. 6

7 Övriga villkor. Kreditinstitut som mottar stöd från staten skall ingå avtal om att begränsa ersättningar till ledande befattningshavare. Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Grundprospektet. De definitioner som används i Grundprospektet är tillämpliga även i detta Tilläggsprospekt. För det fall det finns diskrepans mellan detta Tilläggsprospekt och Grundprospektet eller andra dokument som införlivats genom hänvisning i Grundprospektet skall Tilläggsprospektet äga företräde. Investerare som vill återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, med anledning av att detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts, måste återkalla sin anmälan eller samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 7

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. TILLÄGG 6/15.2.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-6875 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 juli 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016 Finansinspektionens diarienummer: 16-2187 Stockholm 22 februari 2016 Tillägg 2015:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier Maha Energy AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier 2 Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 ( Bolaget ), och

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-05-29 statliga stabilitetsåtgärderna Femte rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-16062 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 3 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2010 Diarienr 10-4631 Tilläggsprospektets diarienummer 11-1312 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 11 februari 2011 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 3 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-1289 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 11 februari 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer