Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården"

Transkript

1 Närd inte tärd Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården Projektet i korthet Projekt med ESF-finansiering Pågick under Budget kr Länets 13 kommuner tillsammans 300 socialsekreterare och arbetsledare (ej chefer) inom social barn och ungdomsvård 122 utbildningsdagar plus aktiviteter för strategisk påverkan 10 olika utbildningar Medeldeltagaren har genomgått 7 utbildningsdagar under projekttiden. Kontaktpersoner Helena Post Mårtensson FoU-ledare inom området barn och unga, Regionförbundet Jönköpings län Sofia Lager Millton FoU-ledare inom området barn och unga, Regionförbundet Jönköpings län

2 Närd inte tärd Under perioden juli 2011 till december 2013 pågick ett projekt där kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i länet anordnades samordnat. Projektet finansierades med medel från Europeiska socialfonden, ESF. Det långsiktiga målet med projektet var att verka för en ökad kvalité i vården av de barn och familjer som möter socialtjänsten. Mål på medellångsikt var att verka för en minskad personalomsättning och lägre ohälsotal. De kortsiktiga målen med projektet var att tillvarata erfarenheterna från olika utbildningsaktiviteter för att utveckla länsövergripande modeller för kontinuerlig: Introduktion av nyanställda barn- och ungdomshandläggare Fortbildning för barn- och ungdomshandläggare Fortbildning för närmaste arbetsledare Projektorganisation Projektfinansiär Projektägare Behörig företrädare Styrgrupp Projektgrupp Projektledare Följeutvärderare Europeiska socialfonden ESF Regionförbundet Jönköpings län Regiondirektör Rolf Persson Anders Saldner, ordförande, FoUrum Annika Åberg, Vaggeryds kommun Ulrika Gustafson, Nässjö kommun Lilian Elmqvist, Jönköpings kommun Ann Andréen, Värnamo kommun Tore Bengtsson, Akademikerförbundet SSR Barn- och ungdomschefsnätverket Helena Post Mårtensson Agneta Abrahamsson & Malin Broddegård, Staarne Process AB Målgrupp Projektet hade 300 registrerade deltagare. Aktiviteterna i projektet planerades utifrån en uppdelning i grupper. Alla som registrerats som deltagare i projektet har fått en plats i en av nedanstående grupper Socialsekreterare under inskolning, 0-2 år i yrket. Socialsekreterare som arbetat 2-5 år i yrket. Socialsekreterare med mer än 5 år i yrket Deltagare med arbetsledande roll bildar en egen utbildningsgrupp. Genomförandet av projektet Projektets aktiviteter bestod huvudsakligen av utbildningar för målgruppen. De teman för utbildningarna som valdes ut för projektet är valda utifrån områden som finns i Socialstyrelsens allmänna råd 2006:14 1. Vi beslutades oss för att under projekttiden fokusera på nedanstående områden: Samtal med barn Samverkansteori och metod Klarspråk, att skriva vårdat enkelt och begripligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Aktiviteter för nyanställda 1 SOSFS 2006:14. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

3 Högskoleutbildning i Utvecklingspsykologi Högskoleutbildning i Barnmisshandel och sexuella övergrepp Utbildning för arbetsledare i första linjen Samtliga utbildningar ville vi skulle: Anpassas efter social barn- och ungdomsvård Anpassas efter deltagarnas höga arbetsbelastning i vardagen Innehålla praktiska moment som skapar förutsättningar för implementering av ny kunskap Anpassas efter erfarenhet i yrket Koordination Utbildningarna har varit obligatoriska för deltagarna. Deltagarna har utifrån sin grupptillhörighet kallats till olika utbildningar. Under det intensiva läsåret 2012/2013 när aktiviteterna överlappade varandra gjordes ett omfattande koordinationsarbete för att skapa ett så smidigt program för alla i projektet som möjligt. Projektets aktiviteter planerades utifrån ett antagande om att yrkesverksamma har olika behov av kompetensutveckling beroende på var de befinner sig i sin yrkesutveckling. För projektets deltagare under inskolning (0-2 år i yrket) innehöll utbildningarna kunskap med praktisk tillämpning i fokus. För projektets mer erfarna deltagare gavs utbildningar med möjlighet till fördjupande kunskaper. Arbetsledarna fick en egen arbetsledarutbildning som de designade själva. Ett par utbildningar gavs för hela målgruppen. Totalt gavs 10 olika utbildningar med varierande omfattning. Genomsnittligt deltagande i projektet är 7 utbildningsdagar per person.

4 Aktiviteter Grundkurs med BBIC Reflektionsträffar för nyanställda LVU-utbildning Hälsofrämjande introduktionsdagar Barnsamtalsutbildning Skrivkurs, klarspråk Samverkan Arbetsledarutbildning Utvecklingspsykologi Barnmisshandel och sexuella övergrepp Målgrupp socialsekreterare med 0-2 år i yrket socialsekreterare med 0-2 år i yrket 2-5 år i yrket 5+ år i yrket alla alla 2+ år i yrket gruppledare, förste soc sekr etc 2-5 år i yrket 5+ år i yrket Olika former av upplägg och utbildningar provades Privata aktörer Högskolor Internutbildning 0-2 år i yrket Grundkurser 4-9 dgr Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr 2-5 år i yrket Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr Samverkan 2 dgr Utvecklingspsykologi LVU 2 dgr Mer än 5 år i yrket Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr Samverkan 2 dgr Barnmisshandel & sexuella övergrepp Arbetsledare, första linjen Arbetsledarutbildning 7 dgr Valbara kurser Aktivitetsflödet Grundkurs del 1 med BBIC Vårtermin dgr 17 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Hösttermin dgr 16 deltagare Temadagar Vårtermin dgr 40 deltagare LVU-utbildning Vårtermin dgr 50 deltagare Hälsofrämjande introduktionsdagar Vårtermin dgr 40 deltagare Barnsamtalsutbildning Läsåret 2012/ dgr 201 deltagare Arbetsledarutbildning Läsåret 2012/ dgr 28 deltagare Grundkurs del 2 Läsåret 2012/ dgr 76 deltagare Klarspråkskurs Läsåret 2012/ dgr 200 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Vårtermin dgr 25 deltagare Samverkan april-maj dgr 130 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Hösttermin dgr 26 deltagare Utvecklingspsykologi Hösttermin ,5 hp 50 deltagare Barnmisshandel och sexuella övergrepp Hösttermin ,5 hp 80 deltagare

5 Aktiviteter för strategisk påverkan I enlighet med projektets mål att verka för en högre kvalité i den sociala barnvården genom en ökad personalstabilitet anordnade projektet strategiska aktiviteter. Föreläsningar för politiker och ledare i länet av docent Anna-Lena Lindqvist sept 2011 & 12 / Internat för projektets nyckelpersoner, Barn & Ungdomscheferna 26-27/ Socialtjänst för utsatta barn, hur håller vi kvalitén hög när personalen flyr 9 / Seminarium på Socionomdagarna 13/ Innovativ verksamhet I projektet: Samlade vi kommunernas behov och gjorde större gemensamma inköp istället för gängse modell att skicka medarbetare på kurser som erbjudits kommunerna. Vi fick större möjlighet att styra innehåll i kurserna och ett bättre pris. Kravställningar i upphandlingsunderlag. Hämtade vi hem kurserna till Jönköping vilket minimerade restid för medarbetare och kostnader, eftersom kurser som tidigare använts ofta inneburit resor till Stockholm. Skapades helt nya utbildningar för barn och ungdomsvården i Sverige. Skapade vi en ny intern grundutbildning där befintlig grundkurs i BBIC integrerats i en större kurs i handläggning och dokumentation inom social barn och ungdomsvård. Möjliggjorde vi för meningsfullt nätverkande bland socialarbetare och arbetsledare i länet. Framgångsfaktorer Projektet Närd inte tärd var ett omfattande och ambitiöst projekt. Under mindre än två års tid genomfördes 122 utbildningsdagar, 10 olika innovativa utbildningar för sammanlagt 300 deltagare från 13 kommuner med mycket varierande storlek. Vi kan se flera olika bärande faktorer som möjliggjort genomförandet: FoUrum 2 som plattform för projektets uppbyggnad Befintligt och välfungerande chefsnätverk att driva projektet tillsammans och genom Tillgång till processtöd från ESF Vägledning och stöd från ESF Följeutvärdering Stabilitet i projektledning, samma projektledare från början till slut Den funktionella digitala projektmiljön som byggdes upp Smidigt samarbete med ett par olika flexibla och tillmötesgående konferensanläggningar 2 Jönköpings läns kommunala utvecklingsplattform. FoUrum är en del av Regionförbundet i Jönköpings län

6 Uppföljning och utvärdering Projektet har löpande utvärderats av projektledningen och av en extern följeutvärderare. Projektledningen har följt upp varje genomförd utbildningsaktivitet med hjälp av en webbenkät som bestått av följande 5 frågor: 1. Kursens relevans för ditt arbete. Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 2. Kursens struktur och upplägg. Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 3. Kursen tillförde ny kunskap och/eller insikt Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 4. Skulle du rekommendera den här kursen till andra kollegor med liknande arbetsuppgifter? Svarsalternativ =JA/NEJ 5. Ge dina synpunkter på kursen. Fritextsvar Den externa följutvärderingen har genomfört aktiviteter som syftat till att bedöma värdet av projektet i relation till dess effektmål samt beröra de mål som är satta på medellång och lång sikt. Detta arbete har sammanställts och återfinns i bilagorna till denna rapport. Utvärderingens olika aktiviteter under projektets gång har varit. Workshops Intervjuer med styrgruppsledamöter Utvärdering av utbildningarna Kartläggning Intervjuer med barn och ungdomschefer Före- och eftermätningsenkät Vad säger deltagarna om projektet i följeutvärderingen? Över lag nöjda med utbildningarna Önskemål om fortsatt obligatoriskt deltagande Vissa kurser behov att gå tillsammans på arbetsplatsen, andra behov av erfarenhetsutbyte Behov av att anpassa utbildningarna, så de bättre stämmer överens med var deltagarna är i erfarenhet För mycket utbildningar på kort tid, stressande Bättre förankring hos chefer/arbetsledare INNAN Färdig planering/förberedelser hur kunskapen ska tas hand på arbetsplatsen Risk att kunskapen faller bort när annat pockar på Följeutvärderingens slutsatser Det är inte rimligt att förvänta sig att kompetensutveckling ensam ska förändra barn- och ungdomsverksamheten inom socialtjänsten (d.v.s. att tänka att vi massutbildar och då kommer det automatiskt generera en förändring).

7 Det är heller inte rimligt att förvänta sig att det går att fortsätta kompetensutveckla som tidigare UTAN att man samtidigt arbetar för att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna ta hand om kunskapen. Kursutvärderingarnas resultat Utbildning Skulle du rekommendera den här kursen till andra Kursens relevans för ditt arbete Kursens struktur och upplägg Kursen tillförde ny kunskap och/eller insikt kollegor med liknande arbetsuppgifter? Svarsalternativ ja eller nej Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd Andel JA svar Medelvärde Arbetsledarutbildning 100 % 9,71 9,33 9,06 LVU 100 % 8,9 7,6 7,6 Reflektionsdagar för 89,1 % 8,6 8 6,95 nyanställda Barnsamtal 86 % 8,79 8,79 8,8 Grundutbildning för 86 % 8,28 7,04 7,28 nyanställda Utvecklingspsykologi 72,4 % 7,11 5,85 6,07 Samverkansteori och metod Barnmisshandel och sexuella övergrepp Klarspråk, att skriva begripligt Hälsofrämjande introduktionsdagar* 69,1 % 7,2 5,92 6,79 68,5 % 8,14 5,85 6,11 62,7 % 5,85 6,06 5,68 35,5 % 4,45 3,81 2,57 *aktivitetet som genomfördes för erfarna socialsekreterare som fokuserade på hälsofrämjande strategier och var tänkt som en uppstartsaktivitet.

8 Ett blad gör inte en hel blomma I Jönköpings län har vi valt att illustrera framgångsfaktorer i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för socialsekreterare att göra ett kvalitativt arbete med en blomma. Det är viktigt att tänka på att ett blad inte gör en hel blomma. Vi kan inte lösa problemet med personalomsättningen inom barn och ungdomsvården enbart med hjälp av kompetensutveckling. Varje arbetsplats kan checka av sin situation genom att använda blomman. Vilka områden behöver vi arbeta med lokalt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för personalstabilitet? Fokus på våra nyanställda som nyckel till ökad kompetens Eftersom professionell kompetens byggs över tid är det viktigt att fokusera på att uppnå en högre personalstabilitet. Du kan bara högst marginellt skynda på en kompetensutveckling. Nycklarna tror vi ligger i att skapa förutsättningar för reflektion, att utbildning och utvecklande ansatser ges tid samt att ge de nyanställda en bra inskolning i yrket. I projektet ha vi mött och utbildat stora mängder nyanställda socialsekreterare. Vi vill på det här sättet förmedla den kunskap som vi tillgodogjort oss under projekttiden kring hur vi kan slussa in nya socialsekreterer på ett bättre sätt. Tips för att skapa en lyckad inskolning Skräddarsydd nybörjarutbildning fylld med detaljerade, ärende- och verklighetsnära instruktioner och exempel. Den utbildning som vi arbetat fram innehåller t ex o Lagstiftning och riktlinjer, med fokus på praktisk tillämpning o BBIC systematik, värdegrund och kunskapsgrund o Politik och delegation o Att möta och delaktiggöra barn o Samverkan o Arbetsplanering o Reflektion över socialsekretararrollen o Kunskap om hur man kan utvecklas i sin yrkesroll Utbildning och kontinuerligt stöd i IT systemet. Vår erfarenhet är att nybörjarna ofta har stort fokus på att förstå IT systemet och då främst BBICs formulär och rubriker vad ska stå var.

9 Först efter något eller några års arbete i systemet ser vi att man kan börja ta avsteg från strukturen och anpassa systemet efter ärendet istället för ärendet efter systemet. Tillgång till mallar och checklistor. Att skriva ett brev utan stöd kan för en nyanställd ta en hel förmiddag. En verksamhet som har anpassat sig efter de förutsättningar som är i dagens sociala barn och ungdomsvård ger sina nyanställda tillgång till mallar och checklistor. Och följer upp att dessa används. De ny anställda blir översköljda med instruktioner i början, för att säkerställa att mallar och checklistor används behövs någon form av kontroll. Kontroll i syfte att skapa en rättsäker handläggning, minska produktionsförluster och för att hjälpa den anställda att grundlägga goda vanor. Lära sig använda handböcker och att självständigt söka bästa tillgängliga kunskap. Vi har sett att många vänder sig till kollegor och arbetsledare i första hand. Det finns kvalitetsrisker med denna kultur och tidsmässiga problem, vi belastar varandra i onödan. Grundlägga en realistisk syn på vad arbetat innebär, att respektera den tid och fokus de skriftliga delarna i arbetet behöver ges t ex. Tid för reflektion och samtal. Handledning och vägledning. Följsamt stöd med respekt och förståelse för att yrkesutvecklingen sker stegvis. Det kommer perioder, kriser, där medarbetare känner att saker plötsligt ter sig svårare och mer komplexa och kanske skrämmande, det kommer när kunskapen och erfarenheterna stegvis ökar. En kunskap behövs därför i organsationen om att detta är utvecklingsperioder där möjligheten att fördjupa sin professionalitet är stor med hjälp av reflekterande samtal och kunskapspåfyllning. Om medarbetare inte fångas upp i dessa kriser riskerar vi att förlora kompetens, medarbetare som väljer att lämna för ett annat arbete eller utvecklar ohälsa. Lokal introduktion. Träffa lokala och interna samverkansparter, insyn i dessas arbetsområden. Få tillgång till lokala policydokument. Delegationsbestämmelser. Befattningsbeskrivning, vilka är mina arbetsuppgifter, vad förväntar sig arbetsgivaren av mig? Etc Slutligen en inskolningsperiod behöver innehålla mycket auskultation och en låg arbetsbelastning. Du behöver få möjlighet att lära dig yrket i en trygg position. Om kompetensutveckling och arbetsplatslärande Kompetenssatsningar kan ses som en process där olika aktiviteter samspelar. Själva kursen är bara en del i processen. Ett gott utfall av en utbildningssatsning ökar om vi har en engagerad student, en kurs som är relevant för organisation och individ och är bra genomförd och upplagd och senare möjlighet för studenten att öva in sin nya kunskap, reflektera och med uthållighet integrera kunskapen i sitt sätt att arbeta.

10 Projektet Närd inte tärd har utmynnat i en modell för fortsatt kompetensutveckling i Jönköpings län En gemensam strategi och planering för kompetensförsörjning av myndighetsutövande personal inom den sociala barn- och ungdomsvården i Jönköpings län har tagits fram. Erfarenheter från projektet Närd inte tärd har tillvaratagits. Erfarenheter från projektet Närd inte tärd Genom den utvärdering som gjorts i projektet har vi fått kunskap om olika centrala situationer som har bärighet i en kommande långsiktig kompetensutvecklingsplan. För att uppnå ökad kompetens genom utbildningsaktiviteter krävs att: Deltagarna känner delaktighet och har motivation Deltagarna ges tidsutrymme för lärande, Chefer och arbetsledare har ett engagemang i medarbetarnas kompetensutveckling Chefer och arbetsledare får ökade kunskaper om lärande och implementering Chefer och arbetsledare ges tidsutrymme för lärande Utbildarna har rätt kunskap och pedagogisk förmåga Utbildningarna har ett upplägg som passar målgruppen Genom projektet har vi också lärt oss att samordnad utbildningsanordning har stora vinster. Vi har skapat ett dragande system där vår efterfrågan styr innehållet i utbildningar och val av utbildningens form och plats. Det är viktigt med en aktiv styrning där aktiviteterna följs nära och möjliggör för ständiga förbättringar. Projektets erfarenhet är att arbete med utbildningsanordning är komplext och tidskrävande. Det finns flera centrala delmoment Design av innovativa utbildningar Framtagande av upphandlingsunderlag Genomförande av upphandling och inköp, senare att förnya avtal Praktisk utbildningsanordning Löpande utvärdering och förbättring av kurserna Modell för kompetensförsörjning Planen är att fortsätta att samordna kompetensutveckling inom den social barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Aktiviteter ska kontinuerligt anordnas för chefer, arbetsledare och socialsekreterare enligt nedanstående:

11 För personer med 2-10 år i yrket ska det finnas ett utbud med kurser som anordnas regelbundet. Medarbetare och chef beslutar tillsammans kring takt och ordning. Medarbetare som har tagit sig igenom hela kursutbudet ses som specialist. När denna personens fortsatta kompetensutveckling ska planeras görs detta individuellt tillsammans med ansvarig chef. Utbildningar som kan vara aktuella finns oftast i högskola/universitets utbud, t ex master- eller magisterprogram. Utbildningarnas form och innehåll Genom att anordna fokusgrupper kommer innehåll och form tas fram i nära samverkan med kommunernas lokala verksamheter. När dessa underlag tagits fram ska utbildare rekryteras. Om det då blir högskolor, internutbildare eller privata aktörer som bäst matchar vår efterfrågan återstår att se! Helena Post Mårtensson FoU-ledare och projektledare för Närd inte tärd Regionförbundet i Jönköpings län Följeutvärderarens arbete Slutrapport utvärdering och ramberättelse Bilaga 1Sammanställning av workshops 2011 Bilaga 2 Återkoppling intervjuer med styrgruppen Bilaga 3 Delrapport till styrgruppen 2012 Bilaga 4 Utbildningar i Närd inte Tärd - Sammanställningar av de fördjupade utvärderingarna av kurser genomförda under hösten 2012 samt vår 2013 Bilaga 5 Kartläggning av förutsättningar i länets kommuner, Närd inte Tärd Bilaga 6 Intervjuer barn- och ungdomschefer Bilaga 7 Delrapport II Resultatredovisning av enkät till socialsekreterare och arbetsledare Bilaga 8 Enkätundersökning socialsekreterare & arbetsledare Bilaga 9 Utvärdering Närd Inte Tärd, sammanfattning i bildspel

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal Barn och familj Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal 15.01.2015 Barn och familj, Fyrbodals kommunalförbund Elisabeth Bredberg, projektledare Fyrbodal 2 Projektplan (utdrag)

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

BBiC-PROJEKTET Om implementeringen av BBiC i sju kommuner i Uppsala län

BBiC-PROJEKTET Om implementeringen av BBiC i sju kommuner i Uppsala län FoU-rapport 2010/2 BBiC-PROJEKTET Om implementeringen av BBiC i sju kommuner i Uppsala län Marie Hedqvist Projektledare BBiC-projektet Sammanfattning BBiC projektet har pågått i knappt tre år och i huvudsak

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut

Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Uppföljningsblankett D till projektledaren direkt efter projektslut Till projektledaren! Projektet är avslutat och för uppföljningen av ESF-

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer