Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården"

Transkript

1 Närd inte tärd Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården Projektet i korthet Projekt med ESF-finansiering Pågick under Budget kr Länets 13 kommuner tillsammans 300 socialsekreterare och arbetsledare (ej chefer) inom social barn och ungdomsvård 122 utbildningsdagar plus aktiviteter för strategisk påverkan 10 olika utbildningar Medeldeltagaren har genomgått 7 utbildningsdagar under projekttiden. Kontaktpersoner Helena Post Mårtensson FoU-ledare inom området barn och unga, Regionförbundet Jönköpings län Sofia Lager Millton FoU-ledare inom området barn och unga, Regionförbundet Jönköpings län

2 Närd inte tärd Under perioden juli 2011 till december 2013 pågick ett projekt där kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i länet anordnades samordnat. Projektet finansierades med medel från Europeiska socialfonden, ESF. Det långsiktiga målet med projektet var att verka för en ökad kvalité i vården av de barn och familjer som möter socialtjänsten. Mål på medellångsikt var att verka för en minskad personalomsättning och lägre ohälsotal. De kortsiktiga målen med projektet var att tillvarata erfarenheterna från olika utbildningsaktiviteter för att utveckla länsövergripande modeller för kontinuerlig: Introduktion av nyanställda barn- och ungdomshandläggare Fortbildning för barn- och ungdomshandläggare Fortbildning för närmaste arbetsledare Projektorganisation Projektfinansiär Projektägare Behörig företrädare Styrgrupp Projektgrupp Projektledare Följeutvärderare Europeiska socialfonden ESF Regionförbundet Jönköpings län Regiondirektör Rolf Persson Anders Saldner, ordförande, FoUrum Annika Åberg, Vaggeryds kommun Ulrika Gustafson, Nässjö kommun Lilian Elmqvist, Jönköpings kommun Ann Andréen, Värnamo kommun Tore Bengtsson, Akademikerförbundet SSR Barn- och ungdomschefsnätverket Helena Post Mårtensson Agneta Abrahamsson & Malin Broddegård, Staarne Process AB Målgrupp Projektet hade 300 registrerade deltagare. Aktiviteterna i projektet planerades utifrån en uppdelning i grupper. Alla som registrerats som deltagare i projektet har fått en plats i en av nedanstående grupper Socialsekreterare under inskolning, 0-2 år i yrket. Socialsekreterare som arbetat 2-5 år i yrket. Socialsekreterare med mer än 5 år i yrket Deltagare med arbetsledande roll bildar en egen utbildningsgrupp. Genomförandet av projektet Projektets aktiviteter bestod huvudsakligen av utbildningar för målgruppen. De teman för utbildningarna som valdes ut för projektet är valda utifrån områden som finns i Socialstyrelsens allmänna råd 2006:14 1. Vi beslutades oss för att under projekttiden fokusera på nedanstående områden: Samtal med barn Samverkansteori och metod Klarspråk, att skriva vårdat enkelt och begripligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Aktiviteter för nyanställda 1 SOSFS 2006:14. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

3 Högskoleutbildning i Utvecklingspsykologi Högskoleutbildning i Barnmisshandel och sexuella övergrepp Utbildning för arbetsledare i första linjen Samtliga utbildningar ville vi skulle: Anpassas efter social barn- och ungdomsvård Anpassas efter deltagarnas höga arbetsbelastning i vardagen Innehålla praktiska moment som skapar förutsättningar för implementering av ny kunskap Anpassas efter erfarenhet i yrket Koordination Utbildningarna har varit obligatoriska för deltagarna. Deltagarna har utifrån sin grupptillhörighet kallats till olika utbildningar. Under det intensiva läsåret 2012/2013 när aktiviteterna överlappade varandra gjordes ett omfattande koordinationsarbete för att skapa ett så smidigt program för alla i projektet som möjligt. Projektets aktiviteter planerades utifrån ett antagande om att yrkesverksamma har olika behov av kompetensutveckling beroende på var de befinner sig i sin yrkesutveckling. För projektets deltagare under inskolning (0-2 år i yrket) innehöll utbildningarna kunskap med praktisk tillämpning i fokus. För projektets mer erfarna deltagare gavs utbildningar med möjlighet till fördjupande kunskaper. Arbetsledarna fick en egen arbetsledarutbildning som de designade själva. Ett par utbildningar gavs för hela målgruppen. Totalt gavs 10 olika utbildningar med varierande omfattning. Genomsnittligt deltagande i projektet är 7 utbildningsdagar per person.

4 Aktiviteter Grundkurs med BBIC Reflektionsträffar för nyanställda LVU-utbildning Hälsofrämjande introduktionsdagar Barnsamtalsutbildning Skrivkurs, klarspråk Samverkan Arbetsledarutbildning Utvecklingspsykologi Barnmisshandel och sexuella övergrepp Målgrupp socialsekreterare med 0-2 år i yrket socialsekreterare med 0-2 år i yrket 2-5 år i yrket 5+ år i yrket alla alla 2+ år i yrket gruppledare, förste soc sekr etc 2-5 år i yrket 5+ år i yrket Olika former av upplägg och utbildningar provades Privata aktörer Högskolor Internutbildning 0-2 år i yrket Grundkurser 4-9 dgr Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr 2-5 år i yrket Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr Samverkan 2 dgr Utvecklingspsykologi LVU 2 dgr Mer än 5 år i yrket Barnsamtal 3 dgr Skrivkurs 2 dgr Samverkan 2 dgr Barnmisshandel & sexuella övergrepp Arbetsledare, första linjen Arbetsledarutbildning 7 dgr Valbara kurser Aktivitetsflödet Grundkurs del 1 med BBIC Vårtermin dgr 17 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Hösttermin dgr 16 deltagare Temadagar Vårtermin dgr 40 deltagare LVU-utbildning Vårtermin dgr 50 deltagare Hälsofrämjande introduktionsdagar Vårtermin dgr 40 deltagare Barnsamtalsutbildning Läsåret 2012/ dgr 201 deltagare Arbetsledarutbildning Läsåret 2012/ dgr 28 deltagare Grundkurs del 2 Läsåret 2012/ dgr 76 deltagare Klarspråkskurs Läsåret 2012/ dgr 200 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Vårtermin dgr 25 deltagare Samverkan april-maj dgr 130 deltagare Grundkurs del 1 med BBIC Hösttermin dgr 26 deltagare Utvecklingspsykologi Hösttermin ,5 hp 50 deltagare Barnmisshandel och sexuella övergrepp Hösttermin ,5 hp 80 deltagare

5 Aktiviteter för strategisk påverkan I enlighet med projektets mål att verka för en högre kvalité i den sociala barnvården genom en ökad personalstabilitet anordnade projektet strategiska aktiviteter. Föreläsningar för politiker och ledare i länet av docent Anna-Lena Lindqvist sept 2011 & 12 / Internat för projektets nyckelpersoner, Barn & Ungdomscheferna 26-27/ Socialtjänst för utsatta barn, hur håller vi kvalitén hög när personalen flyr 9 / Seminarium på Socionomdagarna 13/ Innovativ verksamhet I projektet: Samlade vi kommunernas behov och gjorde större gemensamma inköp istället för gängse modell att skicka medarbetare på kurser som erbjudits kommunerna. Vi fick större möjlighet att styra innehåll i kurserna och ett bättre pris. Kravställningar i upphandlingsunderlag. Hämtade vi hem kurserna till Jönköping vilket minimerade restid för medarbetare och kostnader, eftersom kurser som tidigare använts ofta inneburit resor till Stockholm. Skapades helt nya utbildningar för barn och ungdomsvården i Sverige. Skapade vi en ny intern grundutbildning där befintlig grundkurs i BBIC integrerats i en större kurs i handläggning och dokumentation inom social barn och ungdomsvård. Möjliggjorde vi för meningsfullt nätverkande bland socialarbetare och arbetsledare i länet. Framgångsfaktorer Projektet Närd inte tärd var ett omfattande och ambitiöst projekt. Under mindre än två års tid genomfördes 122 utbildningsdagar, 10 olika innovativa utbildningar för sammanlagt 300 deltagare från 13 kommuner med mycket varierande storlek. Vi kan se flera olika bärande faktorer som möjliggjort genomförandet: FoUrum 2 som plattform för projektets uppbyggnad Befintligt och välfungerande chefsnätverk att driva projektet tillsammans och genom Tillgång till processtöd från ESF Vägledning och stöd från ESF Följeutvärdering Stabilitet i projektledning, samma projektledare från början till slut Den funktionella digitala projektmiljön som byggdes upp Smidigt samarbete med ett par olika flexibla och tillmötesgående konferensanläggningar 2 Jönköpings läns kommunala utvecklingsplattform. FoUrum är en del av Regionförbundet i Jönköpings län

6 Uppföljning och utvärdering Projektet har löpande utvärderats av projektledningen och av en extern följeutvärderare. Projektledningen har följt upp varje genomförd utbildningsaktivitet med hjälp av en webbenkät som bestått av följande 5 frågor: 1. Kursens relevans för ditt arbete. Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 2. Kursens struktur och upplägg. Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 3. Kursen tillförde ny kunskap och/eller insikt Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd 4. Skulle du rekommendera den här kursen till andra kollegor med liknande arbetsuppgifter? Svarsalternativ =JA/NEJ 5. Ge dina synpunkter på kursen. Fritextsvar Den externa följutvärderingen har genomfört aktiviteter som syftat till att bedöma värdet av projektet i relation till dess effektmål samt beröra de mål som är satta på medellång och lång sikt. Detta arbete har sammanställts och återfinns i bilagorna till denna rapport. Utvärderingens olika aktiviteter under projektets gång har varit. Workshops Intervjuer med styrgruppsledamöter Utvärdering av utbildningarna Kartläggning Intervjuer med barn och ungdomschefer Före- och eftermätningsenkät Vad säger deltagarna om projektet i följeutvärderingen? Över lag nöjda med utbildningarna Önskemål om fortsatt obligatoriskt deltagande Vissa kurser behov att gå tillsammans på arbetsplatsen, andra behov av erfarenhetsutbyte Behov av att anpassa utbildningarna, så de bättre stämmer överens med var deltagarna är i erfarenhet För mycket utbildningar på kort tid, stressande Bättre förankring hos chefer/arbetsledare INNAN Färdig planering/förberedelser hur kunskapen ska tas hand på arbetsplatsen Risk att kunskapen faller bort när annat pockar på Följeutvärderingens slutsatser Det är inte rimligt att förvänta sig att kompetensutveckling ensam ska förändra barn- och ungdomsverksamheten inom socialtjänsten (d.v.s. att tänka att vi massutbildar och då kommer det automatiskt generera en förändring).

7 Det är heller inte rimligt att förvänta sig att det går att fortsätta kompetensutveckla som tidigare UTAN att man samtidigt arbetar för att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna ta hand om kunskapen. Kursutvärderingarnas resultat Utbildning Skulle du rekommendera den här kursen till andra Kursens relevans för ditt arbete Kursens struktur och upplägg Kursen tillförde ny kunskap och/eller insikt kollegor med liknande arbetsuppgifter? Svarsalternativ ja eller nej Svarsalternativ 0-10, där 0 var mycket missnöjd och 10 mycket nöjd Andel JA svar Medelvärde Arbetsledarutbildning 100 % 9,71 9,33 9,06 LVU 100 % 8,9 7,6 7,6 Reflektionsdagar för 89,1 % 8,6 8 6,95 nyanställda Barnsamtal 86 % 8,79 8,79 8,8 Grundutbildning för 86 % 8,28 7,04 7,28 nyanställda Utvecklingspsykologi 72,4 % 7,11 5,85 6,07 Samverkansteori och metod Barnmisshandel och sexuella övergrepp Klarspråk, att skriva begripligt Hälsofrämjande introduktionsdagar* 69,1 % 7,2 5,92 6,79 68,5 % 8,14 5,85 6,11 62,7 % 5,85 6,06 5,68 35,5 % 4,45 3,81 2,57 *aktivitetet som genomfördes för erfarna socialsekreterare som fokuserade på hälsofrämjande strategier och var tänkt som en uppstartsaktivitet.

8 Ett blad gör inte en hel blomma I Jönköpings län har vi valt att illustrera framgångsfaktorer i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för socialsekreterare att göra ett kvalitativt arbete med en blomma. Det är viktigt att tänka på att ett blad inte gör en hel blomma. Vi kan inte lösa problemet med personalomsättningen inom barn och ungdomsvården enbart med hjälp av kompetensutveckling. Varje arbetsplats kan checka av sin situation genom att använda blomman. Vilka områden behöver vi arbeta med lokalt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för personalstabilitet? Fokus på våra nyanställda som nyckel till ökad kompetens Eftersom professionell kompetens byggs över tid är det viktigt att fokusera på att uppnå en högre personalstabilitet. Du kan bara högst marginellt skynda på en kompetensutveckling. Nycklarna tror vi ligger i att skapa förutsättningar för reflektion, att utbildning och utvecklande ansatser ges tid samt att ge de nyanställda en bra inskolning i yrket. I projektet ha vi mött och utbildat stora mängder nyanställda socialsekreterare. Vi vill på det här sättet förmedla den kunskap som vi tillgodogjort oss under projekttiden kring hur vi kan slussa in nya socialsekreterer på ett bättre sätt. Tips för att skapa en lyckad inskolning Skräddarsydd nybörjarutbildning fylld med detaljerade, ärende- och verklighetsnära instruktioner och exempel. Den utbildning som vi arbetat fram innehåller t ex o Lagstiftning och riktlinjer, med fokus på praktisk tillämpning o BBIC systematik, värdegrund och kunskapsgrund o Politik och delegation o Att möta och delaktiggöra barn o Samverkan o Arbetsplanering o Reflektion över socialsekretararrollen o Kunskap om hur man kan utvecklas i sin yrkesroll Utbildning och kontinuerligt stöd i IT systemet. Vår erfarenhet är att nybörjarna ofta har stort fokus på att förstå IT systemet och då främst BBICs formulär och rubriker vad ska stå var.

9 Först efter något eller några års arbete i systemet ser vi att man kan börja ta avsteg från strukturen och anpassa systemet efter ärendet istället för ärendet efter systemet. Tillgång till mallar och checklistor. Att skriva ett brev utan stöd kan för en nyanställd ta en hel förmiddag. En verksamhet som har anpassat sig efter de förutsättningar som är i dagens sociala barn och ungdomsvård ger sina nyanställda tillgång till mallar och checklistor. Och följer upp att dessa används. De ny anställda blir översköljda med instruktioner i början, för att säkerställa att mallar och checklistor används behövs någon form av kontroll. Kontroll i syfte att skapa en rättsäker handläggning, minska produktionsförluster och för att hjälpa den anställda att grundlägga goda vanor. Lära sig använda handböcker och att självständigt söka bästa tillgängliga kunskap. Vi har sett att många vänder sig till kollegor och arbetsledare i första hand. Det finns kvalitetsrisker med denna kultur och tidsmässiga problem, vi belastar varandra i onödan. Grundlägga en realistisk syn på vad arbetat innebär, att respektera den tid och fokus de skriftliga delarna i arbetet behöver ges t ex. Tid för reflektion och samtal. Handledning och vägledning. Följsamt stöd med respekt och förståelse för att yrkesutvecklingen sker stegvis. Det kommer perioder, kriser, där medarbetare känner att saker plötsligt ter sig svårare och mer komplexa och kanske skrämmande, det kommer när kunskapen och erfarenheterna stegvis ökar. En kunskap behövs därför i organsationen om att detta är utvecklingsperioder där möjligheten att fördjupa sin professionalitet är stor med hjälp av reflekterande samtal och kunskapspåfyllning. Om medarbetare inte fångas upp i dessa kriser riskerar vi att förlora kompetens, medarbetare som väljer att lämna för ett annat arbete eller utvecklar ohälsa. Lokal introduktion. Träffa lokala och interna samverkansparter, insyn i dessas arbetsområden. Få tillgång till lokala policydokument. Delegationsbestämmelser. Befattningsbeskrivning, vilka är mina arbetsuppgifter, vad förväntar sig arbetsgivaren av mig? Etc Slutligen en inskolningsperiod behöver innehålla mycket auskultation och en låg arbetsbelastning. Du behöver få möjlighet att lära dig yrket i en trygg position. Om kompetensutveckling och arbetsplatslärande Kompetenssatsningar kan ses som en process där olika aktiviteter samspelar. Själva kursen är bara en del i processen. Ett gott utfall av en utbildningssatsning ökar om vi har en engagerad student, en kurs som är relevant för organisation och individ och är bra genomförd och upplagd och senare möjlighet för studenten att öva in sin nya kunskap, reflektera och med uthållighet integrera kunskapen i sitt sätt att arbeta.

10 Projektet Närd inte tärd har utmynnat i en modell för fortsatt kompetensutveckling i Jönköpings län En gemensam strategi och planering för kompetensförsörjning av myndighetsutövande personal inom den sociala barn- och ungdomsvården i Jönköpings län har tagits fram. Erfarenheter från projektet Närd inte tärd har tillvaratagits. Erfarenheter från projektet Närd inte tärd Genom den utvärdering som gjorts i projektet har vi fått kunskap om olika centrala situationer som har bärighet i en kommande långsiktig kompetensutvecklingsplan. För att uppnå ökad kompetens genom utbildningsaktiviteter krävs att: Deltagarna känner delaktighet och har motivation Deltagarna ges tidsutrymme för lärande, Chefer och arbetsledare har ett engagemang i medarbetarnas kompetensutveckling Chefer och arbetsledare får ökade kunskaper om lärande och implementering Chefer och arbetsledare ges tidsutrymme för lärande Utbildarna har rätt kunskap och pedagogisk förmåga Utbildningarna har ett upplägg som passar målgruppen Genom projektet har vi också lärt oss att samordnad utbildningsanordning har stora vinster. Vi har skapat ett dragande system där vår efterfrågan styr innehållet i utbildningar och val av utbildningens form och plats. Det är viktigt med en aktiv styrning där aktiviteterna följs nära och möjliggör för ständiga förbättringar. Projektets erfarenhet är att arbete med utbildningsanordning är komplext och tidskrävande. Det finns flera centrala delmoment Design av innovativa utbildningar Framtagande av upphandlingsunderlag Genomförande av upphandling och inköp, senare att förnya avtal Praktisk utbildningsanordning Löpande utvärdering och förbättring av kurserna Modell för kompetensförsörjning Planen är att fortsätta att samordna kompetensutveckling inom den social barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Aktiviteter ska kontinuerligt anordnas för chefer, arbetsledare och socialsekreterare enligt nedanstående:

11 För personer med 2-10 år i yrket ska det finnas ett utbud med kurser som anordnas regelbundet. Medarbetare och chef beslutar tillsammans kring takt och ordning. Medarbetare som har tagit sig igenom hela kursutbudet ses som specialist. När denna personens fortsatta kompetensutveckling ska planeras görs detta individuellt tillsammans med ansvarig chef. Utbildningar som kan vara aktuella finns oftast i högskola/universitets utbud, t ex master- eller magisterprogram. Utbildningarnas form och innehåll Genom att anordna fokusgrupper kommer innehåll och form tas fram i nära samverkan med kommunernas lokala verksamheter. När dessa underlag tagits fram ska utbildare rekryteras. Om det då blir högskolor, internutbildare eller privata aktörer som bäst matchar vår efterfrågan återstår att se! Helena Post Mårtensson FoU-ledare och projektledare för Närd inte tärd Regionförbundet i Jönköpings län Följeutvärderarens arbete Slutrapport utvärdering och ramberättelse Bilaga 1Sammanställning av workshops 2011 Bilaga 2 Återkoppling intervjuer med styrgruppen Bilaga 3 Delrapport till styrgruppen 2012 Bilaga 4 Utbildningar i Närd inte Tärd - Sammanställningar av de fördjupade utvärderingarna av kurser genomförda under hösten 2012 samt vår 2013 Bilaga 5 Kartläggning av förutsättningar i länets kommuner, Närd inte Tärd Bilaga 6 Intervjuer barn- och ungdomschefer Bilaga 7 Delrapport II Resultatredovisning av enkät till socialsekreterare och arbetsledare Bilaga 8 Enkätundersökning socialsekreterare & arbetsledare Bilaga 9 Utvärdering Närd Inte Tärd, sammanfattning i bildspel

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Erfarenheter, funderingar och slutsatser

Erfarenheter, funderingar och slutsatser Erfarenheter, funderingar och slutsatser Uppdraget Utgick från Göteborgsrapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten 2013 Ta fram förslag på ett flerårigt introduktions- och kompetensprogram för

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

ESF-projektet Kompetensuppbyggnad i social barnavård Slutrapport av genomförandefasen 2010-09-01 2012-02-29

ESF-projektet Kompetensuppbyggnad i social barnavård Slutrapport av genomförandefasen 2010-09-01 2012-02-29 ESF-projektet Kompetensuppbyggnad i social barnavård Slutrapport av genomförandefasen 2010-09-01 2012-02-29 Sammanfattning Att vara socialsekreterare i den sociala barnavården, har i stor utsträckning

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

ArbetSam Erfarenheter och satsningar

ArbetSam Erfarenheter och satsningar ArbetSam Erfarenheter och satsningar 2012-09-18 Ett pärlband av projekt Olika kompetensutvecklingssatsningar de senaste c:a tio åren: Kompetensstegen Olika typer av grundutbildningar i äldreomsorgen APU-projektet

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forsknings- och utvecklingsstiftelse Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01

Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01 1 Lust och motivation, LuMo Projektbeskrivning 2014-12-01 Ett program för nya socialsekreterare inom sociala barn- och ungdomsvården Inledning Läget i landet Hög personalomsättning bland chefer och medarbetare

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. SFI-elev i Göteborgsregionen Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men SFI-elev i Göteborgsregionen Kunskapsdelning Lärande exempel Målgruppens egen röst Innehåll 1. Kartläggningen a) Medverkande

Läs mer

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 Ett pärlband av projekt Olika kompetensutvecklingssatsningar de senaste c:a tio åren: Kompetensstegen Olika typer av grundutbildningar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Nio Södertörnskommuner har haft en gemensam halvdag för utbyte av erfarenheter om placerade barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Umgänge

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete

Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete Tryggare organisering, tryggare barn? Strategisk kompetensförsörjning genom ett aktivt arbetsmiljöarbete Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Mölndals stad Strategisk kompetensförsörjning i Mölndals

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

BBIC i Örebroregionen slutrapport..

BBIC i Örebroregionen slutrapport.. BBIC i Örebroregionen slutrapport.. Vad har vi gjort i Örebroregionen? Egenutvärderingarna metod och resultat Slutsatser, resultat och reflektioner Hur går vi vidare? Bakgrund och förutsättningar Starkt

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 C:a 29 000 anställda Stor andel saknar grundutbildning Omsorgen i Stockholms län Majoriteten av de anställda har annat modersmål

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud).

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud). Stockholms Stadsmission Sociala Verksamhetsområdet Arbetsbeskrivning - Ombud Klaragården/Stadsmissionens Center Huvudarbetsuppgifter Genom ombudsmannaskap möjliggöra att deltagare får stöd, service och

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

SiSam Samverkansmodell för placerade barn. Samverkanskonferenser kommuner

SiSam Samverkansmodell för placerade barn. Samverkanskonferenser kommuner SiSam Samverkansmodell för placerade barn Samverkanskonferenser kommuner Uppdraget Uppdraget ges till SiS och SPSM som i samverkan med kommunernas socialtjänst och skola ska åstadkomma: ü Obruten skolgång

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173

Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Ansökan om ordinarie licens gällande BBiC, barns behov i centrum. SN-2010/173 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson SLUTRAPPORT Version 1,0 Kalmar, 2014-12-22 Sakkunnig, Stephen Dorch Projektledare, Ulrika Adolfsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets syfte... 3 1.2 Medverkande... 3 1.3 Privata

Läs mer

Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering av BBIC-systemet i Örebro regionen

Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering av BBIC-systemet i Örebro regionen Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida FoU Välfärd 2008-01-30 Rapport 1(10) Marie Gustafsson Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering

Läs mer

SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK

SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK AVSLUTNINGSKONFERENS 16 OKTOBER 2014 OM FEM KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETE HUR HAR DET GÅTT OCH HUR GÅ VIDARE? Vad är en programteori

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer