Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport 2/2009. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsningar Tillvägagångssätt LAGSTIFTNING Skollagen Läroplan Arbetsmiljölagen Maten i förskolan Kommunal styrning FÖRSKOLORNAS ARBETE MED INRE OCH YTTRE SÄKERHET Styrdokument Skyddsronder Systematiskt brandskyddsarbete Riskbedömningar Utflykter/skolskjutsar Hämtning/lämning av barn Lekredskap/utemiljö Sjukdom/olycksfall Hygien och måltider Sjukfrånvaro bland förskolebarn Personaltäthet ANALYS KÄLLOR Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört denna granskning med syfte att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att belysa hur förskolor arbetar med inre och yttre säkerhet. Våra förslag till fortsatt utveckling sammanfattas enligt följande: Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Ett tydliggörande av vilka regler som ska gälla för barnens hygien är särskilt angeläget med tanke på rådande situation av pandemispridning. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliggörande av rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Samtliga förskolor bör ha vetskap kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Det lämnas ingen skriftlig rapport efter genomförd besiktning av enheternas utemiljö, lekplatser och lekredskap. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns varierande rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Granskade förskolor påtalar att det finns fungerande rutiner i praktiken. Bildningsnämnden måste dock säkerställa att det finns ett regelverk kring fysisk säkerhet som gör att det finns ett större skydd för kommunen om något skulle hända. Nämnden måste förvissa sig om att förskolorna har dokumenterande säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder som säkerställer att barn har en trygg och säker inre och yttre miljö. Nämnden måste tillförsäkra att förskolorna har en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ernst & Young har av revisorerna i Åstorps kommun fått i uppdrag att granska säkerheten på förskolor. Granskningen avser att belysa hur förskola arbetar med den inre och yttre säkerheten. I granskningen ingår även att följa upp hur sjukfrånvaron ser ut bland förskolebarn, vilka rutiner som finns kring hygien och vid måltider och hur personaltätheten ser ut. 1.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att besvara följande frågor: Vilka styrdokument finns beträffande fysisk säkerhet i förskola? Vilka krav finns uttalade från bildningsnämnden på fysisk säkerhet i förskola? Vilka rutiner finns vid utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall? Vilka förebyggande åtgärder genomförs? Genomförs riskbedömningar? Hur ser sjukfrånvaron ut bland förskolebarn? Vilka rutiner finns kring hygien och vid måltider? Hur är personaltätheten? 1.3 Avgränsningar Granskningen avgränsas till att belysa hur förvaltningsledning samt tre förskolor inom områdena Åstorp, Hyllinge och Kividinge arbetar med inre och yttre säkerhet. De förskolor som ingår i granskningen är Fröhusets förskola, Kryddans förskola och Piongårdens förskola. Vad avser Kryddans förskola gäller styrdokument och rutiner generellt för samtliga förskolor i Hyllinge. Fortsättningsvis kommer Kryddans förskola att användas i rapporten. 1.4 Tillvägagångssätt Granskningen sker genom intervjuer med förvaltningsledning, rektorer och pedagoger på respektive förskola, samt genom granskning av styrande dokument, handlingsplaner och policies. Se bilaga Källor för förteckning över samtliga intervjuade personer och granskade dokument. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

5 2. Lagstiftning 2.1 Skollagen I skollagens (SFS 1985:1100) 2a kapitel anges de grundläggande bestämmelser som gäller för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I lagens 3 anges att förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Vidare anges att för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall personalen inneha sådan kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet, att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 2.2 Läroplan I läroplanen för förskola, Lpfö 98, anges under rubriken förskolans värdegrund och uppdrag, att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolan skall även inspirera barnen att utforska omvärlden, där barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vidare anges att förskolan skall arbeta för att nå de mål som krävs på den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska präglas av omsorg för den enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande, där hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. 2.3 Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagen gäller inte för barn i förskolan och på fritidshemmen, men däremot för personalen. Arbetsmiljöverket har dock utgett föreskrifter om förskola och fritidshem som tydliggör de detaljerade krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 1986:19) och hänvisar till andra föreskrifter som innehåller tydligare regler och råd, exempelvis Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) och Belastningsergonomi (AFS 1998:1). Arbetsmiljöverket har även upprättat en checklista särskilt anpassad för arbetsmiljöarbete på förskolor och fritidshem och som sammanfattar de viktigaste reglerna. Checklistan skall användas som ett led i förskolans systematiska arbetsmiljöarbete och anger olika punkter som skall beaktas exempelvis lokalernas förläggning/utformning, utrymmen, arbetsbelastning, hot och våldsrisker, smitta och hygien. 2.4 Maten i förskolan Sedan 2006 finns en ny livsmedelslag som är kompletterad och anpassad med de EUbestämmelser som finns inom området. Således finns ett flertal mer eller mindre detaljerade Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

6 förordningar i EU-dokument, livsmedelslagen respektive livsmedelsförordningen som tydliggör livsmedelshanteringen i förskoleköken. Det är Livsmedelsverket som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ska säkerställa att reglerna åtföljs genom att utföra tillsyn av förskolornas mathantering. I praktiken utförs tillsynen av kommunala tjänstemän under samordning av en kommuns kostchef eller motsvarande. Mat och dess hantering finns inte omnämnt i förskolans läroplan, Lpfö 98. Dock anges tydligt vilka normer och värden som ska gälla inom förskolan, att respekt ska visas för allt levande och att det ska finnas en omsorg för närmiljön. Förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro, vilket ger argument att satsa på ekologiska alternativ i matlagningen. 2.5 Kommunal styrning Kommunfullmäktige har antagit en skolplan som avser perioden I skolplanen anges de politiska målen för nämndens verksamhetsområde. Skolplanen omfattar all verksamhet under bildningsnämnden och innefattar således även förskolorna. Planen består av olika prioriterade inriktningar som visar hur verksamheten skall utvecklas, vad den skall kännetecknas av och vad man vill uppnå. Tillhörande inriktningarna finns mätningsbara effektmål. Under rubriken normer och värden trygghet och trivsel anges följande inriktning: Alla på skolan skall utforma skolans verksamhet och organisation på ett sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer även utanför klassrummet. Under rubriken kultur-miljö-hälsa anges att hela skolans vardag skall utvecklas som en stödjande miljö för hälsa och lärande. Vidare anges att barnen/eleverna skall uppmuntras till sunda kostvanor och daglig fysisk aktivitet. fysiska aktiviteter inne och ute främjar en god lärandemiljö. I effektmålen anges att verksamheten kartlägger och utvecklar arbetsmiljön. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

7 3. Förskolornas arbete med inre och yttre säkerhet Den fysiska säkerheten har granskats utifrån gällande styrdokument och rutiner vad gäller utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall, genomförande av riskbedömningar, rutiner kring hygien och måltider, sjukfrånvaro bland förskolebarn samt personaltäthet. 3.1 Styrdokument Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område. Vidare anges att verksamheterna skall utvecklas på ett sätt som främjar en trygg och trivsam lärmiljö. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Respektive förskola har en kontaktpolitiker som brukar besöka verksamheten en gång per år. Det förekommer även att nämnden förlägger sina nämndsmöten på olika förskolor för att informera sig om verksamheten fungerar. Det finns ingen vedertagen rutin att personal från verksamheterna deltar i nämndens möten. Kommunikationen till politikerna sker vanligtvis genom förvaltningschefen. Respektive skolområde har en krisplan med tillhörande krisgrupp ifall en krissituation skulle uppstå. Varje förskola har även en handlingsplan för hot och våld. Vid Piongårdens och Fröhusets förskola finns en handlingsplan om en alkohol- och drogpåverkad förälder kommer och hämtar ett barn samt en handlingsplan om ett barn inte blir hämtat. Vid Kryddans förskola finns även en handlingsplan om ett barn skulle försvinna Skyddsronder Samtliga förskolor genomför varje år skyddsronder. Under skyddsronden besiktigas verksamhetens lokaler, underhåll, lokalvård etc. Rektor samt förskolans skyddsombud medverkar. Vid Piongårdens förskola genomförs en allergirond varje år i samband med den årliga skyddsronden. Vid Fröhusets förskola genomförs en allergirond vart annat år. Personal rapporterar till rektor vid arbetsplatsträffar och personalmöten om allergirelaterade problem skulle uppstå. Rektor kontaktar då bostadsbolaget som ansvarar för att genomföra eventuella mätningar för att åtgärda problemet Systematiskt brandskyddsarbete Fröhuset och Piongårdens förskola genomför minst en utrymningsövning per år. Vid Kryddans förskola genomförs inga utrymningsövningar. Av intervjuerna framkommer att barnen anses vara för små och att de ofta blir rädda. Enligt uppgift är personalen väl förtrogen kring vilka rutiner som ska vidtas vid ett utrymningslarm. Inom kommunen finns ingen policy kring genomförande av utrymningsövningar. Från förvaltningsnivå finns uttalat att utrymningsövningar årligen skall genomföras förutom för de allra minsta barnen. Nämnden har inte förtydligat hur ofta brandövningar skall genomföras. På respektive förskola finns en pärm med brandskyddsdokument som enligt de intervjuade revideras årligen. Varje förskola har en brandskyddsansvarig som kontinuerligt uppdaterar Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

8 övrig personal i rutiner kring brandsäkerhet. På varje avdelning finns en karta med en utrymningsplan och instruktioner och rutiner vid brand- eller utrymingslarm. En gång i månaden testar Räddningstjänsten samtliga brandlarm Riskbedömningar Det genomförs inga dokumenterade riskbedömningar varken på förvaltningsnivå eller på respektive enhet som tydliggör vilka risker som finns förknippade med verksamhetsområdet och respektive förskola. Det finns ingen etablerad rutin som tydliggör när riskbedömningar ska genomföras. Av intervjuerna påtalas att risker diskuteras i samband med skyddsronderna och vid arbetsplatsträffar. Enligt uppgift har riskbedömningar genomförts i samband med förändringar i verksamheten. Ingen av de granskande enheterna har gjort någon riskbedömning av barnens väg till och från lekområden/lekplatser eller till och från förskolan. 3.2 Utflykter/skolskjutsar Det hör inte till rutinen att förskolan åker iväg på utflykter. Om det skulle ske är det de större barnen på förskolan (5-6 år). Vanligtvis nyttjas då allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg, alternativt en hyrd skolbuss. Det förekommer sällan att föräldrar eller personal kör i privata bilar och undviks i största möjliga mån. Vid körning i privata bilar skall föräldrarna lämna ett skriftligt godkännande. Vad gäller transport i skolbuss har nämnden vid den senaste upphandlingen beslutat att endast bussar utrustade med säkerhetsbälten skall användas. Det finns inget dokument som tydliggör vilka regler som ska gälla vid barnens färd med allmänna kommunikationer eller skolbuss. Enligt uppgift bär alla barn vid förskolan gula västar vid utflykt, samt att personalen tar med mobiltelefon och en telefonlista med vårdnadshavarnas telefonnummer. Av intervjuerna anges även att ansvariga pedagoger lämnar en skriftlig deltagarförteckning med utflyktsinformation såsom resmål, tider, transsportsätt och aktuella mobilnummer till medverkande personal. Blanketten lämnas till rektor alternativt till övriga avdelningar. Det finns inga fastställda krav hur många av personalen som ska delta vid en utflykt. Varje avdelning gör en rimlighetsbedömning utifrån hur många barn som ska delta och hur barngruppen ser ut. En allmän rutin är att en av personalen aldrig får åka själv, utan att minst två vuxna skall delta. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Av intervjuerna påtalas att rutinerna är kända av personalen, dock saknas skriftliga säkerhetsrutiner som anger hur transporten ska gå till, om barnen ska bära gula västar, hur ofta barnen ska räknas in osv., samt en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

9 3.3 Hämtning/lämning av barn Samtliga enheter saknar skriftliga rutiner och handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever samt om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. På varje avdelning finns pricklistor där personalen markerar när ett barn kommer respektive lämnar enheten. En allmän rutin är att något barn inte lämnas ut till någon okänd person och att föräldrar måste meddela om någon annan anhörig ska hämta barnet. Vanligt förekommande är även att vikarier aldrig får öppna eller stänga en avdelning. 3.4 Lekredskap/utemiljö Det finns alltid personal ute vid raster och utomhuslek. Vid samtliga förskolor görs i regel en daglig tillsyn av utemiljö och lekredskap av pedagoger och förskolans vaktmästare. Vid Piongårdens förskola finns dokumentet Riskbedömning av utemiljön med tillhörande checklista. Vid Fröhusets förskola finns en liknande checklista. Enligt uppgift gör utsedd ansvarig personal på samtliga förskolor, företrädesvis enhetens vaktmästare, en riskbedömning av förskolans utemiljö var tredje månad och kontrollerar miljön utifrån upprättad checklista. Inom kommunen finns en person som är ansvarig för förskolornas och skolornas utemiljö. Det finns en rutinbeskrivning som anger vilka regler och riktlinjer som ska gälla avseende besiktning av respektive enhets utemiljö och lekredskap. Enligt dokumentet skall utemiljön årligen besiktigas. Vid besiktningen bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa årliga besiktning. En helhetsbedömning genomförs på grundval av lekredskapens säkerhetsnivå, vilka kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller utbyte av komponenter. Vid besiktningen upprättas ett protokoll av besiktningsman enligt gällande standard 1. Förskolornas lekplatser omfattas av EU:s regelverk vad gäller lekplatser och följer de direktiv och riktlinjer som EU kräver. Den person som är ansvarig för lekredskapen delges löpande information om nya EU-direktiv som tillkommit. Av intervjuerna framkommer varierade svar huruvida rutinerna vid underhållsbesiktning fungerar tillfredsställande och att en besiktning årligen genomförs. Enligt uppgift anges vid vissa förskolor att det finns bristande information kring när besiktningen ska ske, vad som ska göras och hur ofta besiktningen ska genomföras. Vid andra förskolor anges att en besiktning årligen genomförs och att rektor har vetskap kring när besiktningen skall ske. Rektorn mottar ingen skriftlig rapport eller kvalitetssäkring efter genomförd besiktning. BFAB som är hyresvärd för förskolornas lokaler ansvarar för att åtgärda eventuella fel. Mindre brister i underhållet och som upptäcks av förskolan brukar åtgärdas av förskolans vaktmästare. 3.5 Sjukdom/olycksfall Samtliga enheter har en handlingsplan vid sjukdom/olycksfall, med tillhörande detaljerade handlingsplaner vid magsjuka etc. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns även ett 1 Svensk standard SS-EN Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

10 dokument med information om den nya influensan. Vid inskolning ges en folder till samtliga föräldrar När ditt barn blir sjukt som är upprättat av Region Skåne. Inom kommunen har man med anledning av den nya influensan förberett krisberedskap och upprättat strategier och handlingsplaner. Kommunen följer dagligen händelseutveckling och riktlinjer från centrala myndigheter såsom Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet som ansvarar för smittskydd, sjukvård och krisberedskap. Enligt direktiv från förvaltningschefen skall varje förskola veckovis rapportera hur många barn som är sjuka. När vaccinet blir tillgängligt kommer barnavårdcentralen ansvara för vaccineringen av barnen. Inom bildningsförvaltningen finns ingen enhetlig rutin för pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. I samband med ett EU-projekt inom förvaltningen har ett antal personer inom respektive skolområde genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Dessa har sedermera ansvarat för att utbilda övrig personal. Utbildningen är återkommande, dock finns varierade rutiner kring utbildningens genomförande. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier, utan dessa får genomgå utbildning när nästa utbildningstillfälle ges. Vid Piongårdens förskola genomförs utbildningar i hjärt- och lungräddning vart annat år, vid Fröhusets förskola genomförs utbildning vart tredje år och vid Kryddans förskola genomförs utbildning varje år. Genomförande av utbildning samordnas av respektive rektor. Enligt uppgift från rektorn på Fröhusets förskola samordnas en gång per år så att ny personal och långtidsvikarier får genomgå utbildning. Enligt förvaltningschefen har nämnden inte uttalat några krav på att personalen ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Barnavårdcentralen ansvarar ej för några utbildningar men är ute och informerar på förskolan och kan kontaktas vid behov. 3.6 Hygien och måltider Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Enligt uppgift finns etablerade rutiner vad gäller barnens handtvätt, framförallt innan och efter måltid. Personalen har som rutin att bevaka barnens handtvätt. Vad gäller övriga rutiner kring hygien framkommer att pappershanddukar företrädesvis används, att handdukar och skydd för skötbord byts kontinuerligt samt att personalen använder handsprit. Dock finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Barnavårdscentralen informerar vid behov om hygien. Vad gäller hygienföreskrifter för köken i förskolorna är den väl reglerad enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Av intervjuerna framkommer att det finns en god kännedom om vilka föreskrifter som gäller för förskolekök samt att rutinerna är kända av personalen vad gäller hantering av mat vid frukost, lunch och mellanmål. Inom varje kök har en arbetsbeskrivning upprättats som tydliggör vilka regler som ska åtföljas Sjukfrånvaro bland förskolebarn Sjukfrånvaron bland förskolebarnen bedöms vara i nivå med tidigare år. På varje förskola för personalen dagligen sjukfrånvarostatistik på de barn som är sjuka. Dokumenten sparas minst ett halvår. Det görs ingen sammanställd månadsstatistik över alla barn som varit sjuka. Periodvis kan sjukfrånvaron vara högre med anledning av ökad spridning av exempelvis Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

11 maginfluensa. Enligt uppgift förekommer sällan att avdelningar stängts på grund av sjukdom. Personalen informerar kontinuerligt föräldrarna i samband då ett barn är sjukt om vilka rutiner som ska gälla, exempelvis att barnet skall ha varit feberfri ett dygn innan barnet får komma tillbaka. Vad gäller den nya influensan hade vi intervjutillfället inget fall av svininfluensa anmälts. 3.7 Personaltäthet Av intervjuerna framkommer att personaltätheten bedöms vara godtagbar och att den för närvarande bedöms vara förhållandevis god. Varje barn har ett schema med antalet timmar barnet skall gå i förskolan varje vecka. Personaltätheten på varje förskola beräknas genom en sammanvägning av samtliga barns totala antal timmar de är på förskolan (barntimmar). 170 barntimmar per vecka genererar en heltidstjänst. Periodvis förekommer tunga perioder med ökad belastning för personalen, exempelvis vid inskolning. Det ekonomiska läget med en sämre konjunktur medför att nämnden fått sparbetingskrav. Enligt uppgift kommer dock inga neddragningar av personal ske inom förskolan. 4. Analys Vad som iakttagits i granskningen genom studier av dokument och intervjuer sammanfattas nedan. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Skyddsronderna bör utformas så att barnen tydligare sätts i fokus vid besiktning av lokalerna och med utgångspunkt från de risker som finns förknippade med verksamheten. Alla förskolor genomför inte årliga allergironder. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller skriftliga rutiner kring den fysiska säkerheten. Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Det är av vikt att rutinerna är tydliggjorda då det kan förekomma påfrestande vårdnadstvister och vikarier som arbetar. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument som Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

12 tydliggör säkerhetsrutiner och regler vid utflykter och nyttjande av skolbuss. Förslagsvis bör regeldokumentet kompletteras med en checklista som tydliggör vilka åtgärder som ska vidtas innan avfärd samt vad som ska tas med vid utflykt, såsom deltagarförteckning, synliga västar, hur ofta barnen ska räknas in, telefonlista till personal och vårdnadshavare, förbandslåda etc. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Med anledning av den nya influensan är det angeläget att tydliggöra vilka regler som ska gälla kring hygien. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliga rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Enligt uppgift förekommer varierad information kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Rutinerna bör således kommuniceras med enheterna, så att rektor är väl anförtrodd med rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Förslagsvis bör rektor få en skriftlig rapport på vilka åtgärder som vidtagits som tydliggör att lekredskapen är godkända ur säkerhetssynpunkt. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns inga fasta rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. För att säkerställa en trygg och säker inre och yttre miljö i förskolan är det av vikt att enheterna har dokumenterade och fasta rutiner avseende fysisk säkerhet och en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Rutinerna måste vara dokumenterade så att föräldrar kan informera sig. Bildningsnämnden måste tillförsäkra sig om att säkerhetsrutiner upprättas och efterlevs. Helsingborg den 22 oktober 2009 Ida Brorsson Kvalitetssäkrare Iréne Dahl Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

13 5. Källor Intervjuade personer Barn och utbildningsförvaltningen Claes Jarlvi, förvaltningschef Anita Sjöberg, utvecklingsledare Per-Olof Ganestam, rektor Nyvångs skola och ansvarig för lekreskap/utemiljö på förskolor och skolor och för skolskjutsar inom Åstorps kommun Fröhusets förskola, Kvidinge Inger Möller, rektor Barbro Persson, förskolpersonal Pernilla Nilsson, kökspersonal Kryddans förskola, Hyllinge Bengt Högberg, rektor Mari Adbro, biträdande rektor Piongårdens förskola, Åstorp Katarina Ottebrant, rektor Maria Martinsson, förskolepersonal Referenser Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöverkets checklista för förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets hemsida Läroplan för förskola, Lpfö 98 Skollag (SFS 1985:1100) Skolverkets hemsida Åstorps kommuns hemsida Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

14 Granskade dokument Bildningsförvaltningen Blankett för pandemi-rapport, PM nr 2, Fortsatt pandemiberedskap, PM, Strategi angående pandemiberedskap i bildningsförvaltningen, Rutiner för tillsyn och besiktning av lekplatser på förskolor och skolor Skolplan Åstorps kommun Kryddans förskola Checklista vid aktiviteter utanför förskolan Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan om ett barn inte blir hämtad, Handlingsplan om ett barn skulle försvinna, Krisplan Hyllingeskola och förskola Systematisk brandskyddsdokumentation Piongårdens förskola Arbetsmiljörisker som kan leda till Oj eller Aj, Blankett vid utflykt Checklista för förskolornas utemiljö Dokument kring magsjuka Dokument kring olycksfall, Handlingsplan för hot och våld, Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad förälder kommer och hämtar barn Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad person kommer till skola/förskola Handlingsplan om ett barn inte blir hämtat, Handlingsplan vid kris och olycka Information om influensa, Regler vid utflykter, Riskbedömning av utemiljön, Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

15 Fröhusets förskola Checklista för allergirond i förskolan Blankett vid utflykt Dokument för olycksfall/sjukdom, Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan vid extraordinär händelse, Krisplan Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Uddevalla kommun Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar J ERNST & YOUNG Ho"' U ERNST & YOUNG Innehåll

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Psykosocial arbetsmiljö i förskolan Hallstahammars kommun Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Februari 2014 Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun Surahammars kommun Psykosocial arbetsmiljö Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 1. INLEDNING...

Läs mer

Landstingets ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Örebro läns landsting

Landstingets ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Örebro läns landsting www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Kerstin Karlstedt Landstingets ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Örebro läns landsting Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer