Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport 2/2009. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsningar Tillvägagångssätt LAGSTIFTNING Skollagen Läroplan Arbetsmiljölagen Maten i förskolan Kommunal styrning FÖRSKOLORNAS ARBETE MED INRE OCH YTTRE SÄKERHET Styrdokument Skyddsronder Systematiskt brandskyddsarbete Riskbedömningar Utflykter/skolskjutsar Hämtning/lämning av barn Lekredskap/utemiljö Sjukdom/olycksfall Hygien och måltider Sjukfrånvaro bland förskolebarn Personaltäthet ANALYS KÄLLOR Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört denna granskning med syfte att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att belysa hur förskolor arbetar med inre och yttre säkerhet. Våra förslag till fortsatt utveckling sammanfattas enligt följande: Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Ett tydliggörande av vilka regler som ska gälla för barnens hygien är särskilt angeläget med tanke på rådande situation av pandemispridning. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliggörande av rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Samtliga förskolor bör ha vetskap kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Det lämnas ingen skriftlig rapport efter genomförd besiktning av enheternas utemiljö, lekplatser och lekredskap. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns varierande rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Granskade förskolor påtalar att det finns fungerande rutiner i praktiken. Bildningsnämnden måste dock säkerställa att det finns ett regelverk kring fysisk säkerhet som gör att det finns ett större skydd för kommunen om något skulle hända. Nämnden måste förvissa sig om att förskolorna har dokumenterande säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder som säkerställer att barn har en trygg och säker inre och yttre miljö. Nämnden måste tillförsäkra att förskolorna har en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ernst & Young har av revisorerna i Åstorps kommun fått i uppdrag att granska säkerheten på förskolor. Granskningen avser att belysa hur förskola arbetar med den inre och yttre säkerheten. I granskningen ingår även att följa upp hur sjukfrånvaron ser ut bland förskolebarn, vilka rutiner som finns kring hygien och vid måltider och hur personaltätheten ser ut. 1.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att besvara följande frågor: Vilka styrdokument finns beträffande fysisk säkerhet i förskola? Vilka krav finns uttalade från bildningsnämnden på fysisk säkerhet i förskola? Vilka rutiner finns vid utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall? Vilka förebyggande åtgärder genomförs? Genomförs riskbedömningar? Hur ser sjukfrånvaron ut bland förskolebarn? Vilka rutiner finns kring hygien och vid måltider? Hur är personaltätheten? 1.3 Avgränsningar Granskningen avgränsas till att belysa hur förvaltningsledning samt tre förskolor inom områdena Åstorp, Hyllinge och Kividinge arbetar med inre och yttre säkerhet. De förskolor som ingår i granskningen är Fröhusets förskola, Kryddans förskola och Piongårdens förskola. Vad avser Kryddans förskola gäller styrdokument och rutiner generellt för samtliga förskolor i Hyllinge. Fortsättningsvis kommer Kryddans förskola att användas i rapporten. 1.4 Tillvägagångssätt Granskningen sker genom intervjuer med förvaltningsledning, rektorer och pedagoger på respektive förskola, samt genom granskning av styrande dokument, handlingsplaner och policies. Se bilaga Källor för förteckning över samtliga intervjuade personer och granskade dokument. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

5 2. Lagstiftning 2.1 Skollagen I skollagens (SFS 1985:1100) 2a kapitel anges de grundläggande bestämmelser som gäller för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I lagens 3 anges att förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Vidare anges att för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall personalen inneha sådan kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet, att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 2.2 Läroplan I läroplanen för förskola, Lpfö 98, anges under rubriken förskolans värdegrund och uppdrag, att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolan skall även inspirera barnen att utforska omvärlden, där barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vidare anges att förskolan skall arbeta för att nå de mål som krävs på den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska präglas av omsorg för den enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande, där hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. 2.3 Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagen gäller inte för barn i förskolan och på fritidshemmen, men däremot för personalen. Arbetsmiljöverket har dock utgett föreskrifter om förskola och fritidshem som tydliggör de detaljerade krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 1986:19) och hänvisar till andra föreskrifter som innehåller tydligare regler och råd, exempelvis Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) och Belastningsergonomi (AFS 1998:1). Arbetsmiljöverket har även upprättat en checklista särskilt anpassad för arbetsmiljöarbete på förskolor och fritidshem och som sammanfattar de viktigaste reglerna. Checklistan skall användas som ett led i förskolans systematiska arbetsmiljöarbete och anger olika punkter som skall beaktas exempelvis lokalernas förläggning/utformning, utrymmen, arbetsbelastning, hot och våldsrisker, smitta och hygien. 2.4 Maten i förskolan Sedan 2006 finns en ny livsmedelslag som är kompletterad och anpassad med de EUbestämmelser som finns inom området. Således finns ett flertal mer eller mindre detaljerade Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

6 förordningar i EU-dokument, livsmedelslagen respektive livsmedelsförordningen som tydliggör livsmedelshanteringen i förskoleköken. Det är Livsmedelsverket som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ska säkerställa att reglerna åtföljs genom att utföra tillsyn av förskolornas mathantering. I praktiken utförs tillsynen av kommunala tjänstemän under samordning av en kommuns kostchef eller motsvarande. Mat och dess hantering finns inte omnämnt i förskolans läroplan, Lpfö 98. Dock anges tydligt vilka normer och värden som ska gälla inom förskolan, att respekt ska visas för allt levande och att det ska finnas en omsorg för närmiljön. Förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro, vilket ger argument att satsa på ekologiska alternativ i matlagningen. 2.5 Kommunal styrning Kommunfullmäktige har antagit en skolplan som avser perioden I skolplanen anges de politiska målen för nämndens verksamhetsområde. Skolplanen omfattar all verksamhet under bildningsnämnden och innefattar således även förskolorna. Planen består av olika prioriterade inriktningar som visar hur verksamheten skall utvecklas, vad den skall kännetecknas av och vad man vill uppnå. Tillhörande inriktningarna finns mätningsbara effektmål. Under rubriken normer och värden trygghet och trivsel anges följande inriktning: Alla på skolan skall utforma skolans verksamhet och organisation på ett sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer även utanför klassrummet. Under rubriken kultur-miljö-hälsa anges att hela skolans vardag skall utvecklas som en stödjande miljö för hälsa och lärande. Vidare anges att barnen/eleverna skall uppmuntras till sunda kostvanor och daglig fysisk aktivitet. fysiska aktiviteter inne och ute främjar en god lärandemiljö. I effektmålen anges att verksamheten kartlägger och utvecklar arbetsmiljön. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

7 3. Förskolornas arbete med inre och yttre säkerhet Den fysiska säkerheten har granskats utifrån gällande styrdokument och rutiner vad gäller utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall, genomförande av riskbedömningar, rutiner kring hygien och måltider, sjukfrånvaro bland förskolebarn samt personaltäthet. 3.1 Styrdokument Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område. Vidare anges att verksamheterna skall utvecklas på ett sätt som främjar en trygg och trivsam lärmiljö. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Respektive förskola har en kontaktpolitiker som brukar besöka verksamheten en gång per år. Det förekommer även att nämnden förlägger sina nämndsmöten på olika förskolor för att informera sig om verksamheten fungerar. Det finns ingen vedertagen rutin att personal från verksamheterna deltar i nämndens möten. Kommunikationen till politikerna sker vanligtvis genom förvaltningschefen. Respektive skolområde har en krisplan med tillhörande krisgrupp ifall en krissituation skulle uppstå. Varje förskola har även en handlingsplan för hot och våld. Vid Piongårdens och Fröhusets förskola finns en handlingsplan om en alkohol- och drogpåverkad förälder kommer och hämtar ett barn samt en handlingsplan om ett barn inte blir hämtat. Vid Kryddans förskola finns även en handlingsplan om ett barn skulle försvinna Skyddsronder Samtliga förskolor genomför varje år skyddsronder. Under skyddsronden besiktigas verksamhetens lokaler, underhåll, lokalvård etc. Rektor samt förskolans skyddsombud medverkar. Vid Piongårdens förskola genomförs en allergirond varje år i samband med den årliga skyddsronden. Vid Fröhusets förskola genomförs en allergirond vart annat år. Personal rapporterar till rektor vid arbetsplatsträffar och personalmöten om allergirelaterade problem skulle uppstå. Rektor kontaktar då bostadsbolaget som ansvarar för att genomföra eventuella mätningar för att åtgärda problemet Systematiskt brandskyddsarbete Fröhuset och Piongårdens förskola genomför minst en utrymningsövning per år. Vid Kryddans förskola genomförs inga utrymningsövningar. Av intervjuerna framkommer att barnen anses vara för små och att de ofta blir rädda. Enligt uppgift är personalen väl förtrogen kring vilka rutiner som ska vidtas vid ett utrymningslarm. Inom kommunen finns ingen policy kring genomförande av utrymningsövningar. Från förvaltningsnivå finns uttalat att utrymningsövningar årligen skall genomföras förutom för de allra minsta barnen. Nämnden har inte förtydligat hur ofta brandövningar skall genomföras. På respektive förskola finns en pärm med brandskyddsdokument som enligt de intervjuade revideras årligen. Varje förskola har en brandskyddsansvarig som kontinuerligt uppdaterar Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

8 övrig personal i rutiner kring brandsäkerhet. På varje avdelning finns en karta med en utrymningsplan och instruktioner och rutiner vid brand- eller utrymingslarm. En gång i månaden testar Räddningstjänsten samtliga brandlarm Riskbedömningar Det genomförs inga dokumenterade riskbedömningar varken på förvaltningsnivå eller på respektive enhet som tydliggör vilka risker som finns förknippade med verksamhetsområdet och respektive förskola. Det finns ingen etablerad rutin som tydliggör när riskbedömningar ska genomföras. Av intervjuerna påtalas att risker diskuteras i samband med skyddsronderna och vid arbetsplatsträffar. Enligt uppgift har riskbedömningar genomförts i samband med förändringar i verksamheten. Ingen av de granskande enheterna har gjort någon riskbedömning av barnens väg till och från lekområden/lekplatser eller till och från förskolan. 3.2 Utflykter/skolskjutsar Det hör inte till rutinen att förskolan åker iväg på utflykter. Om det skulle ske är det de större barnen på förskolan (5-6 år). Vanligtvis nyttjas då allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg, alternativt en hyrd skolbuss. Det förekommer sällan att föräldrar eller personal kör i privata bilar och undviks i största möjliga mån. Vid körning i privata bilar skall föräldrarna lämna ett skriftligt godkännande. Vad gäller transport i skolbuss har nämnden vid den senaste upphandlingen beslutat att endast bussar utrustade med säkerhetsbälten skall användas. Det finns inget dokument som tydliggör vilka regler som ska gälla vid barnens färd med allmänna kommunikationer eller skolbuss. Enligt uppgift bär alla barn vid förskolan gula västar vid utflykt, samt att personalen tar med mobiltelefon och en telefonlista med vårdnadshavarnas telefonnummer. Av intervjuerna anges även att ansvariga pedagoger lämnar en skriftlig deltagarförteckning med utflyktsinformation såsom resmål, tider, transsportsätt och aktuella mobilnummer till medverkande personal. Blanketten lämnas till rektor alternativt till övriga avdelningar. Det finns inga fastställda krav hur många av personalen som ska delta vid en utflykt. Varje avdelning gör en rimlighetsbedömning utifrån hur många barn som ska delta och hur barngruppen ser ut. En allmän rutin är att en av personalen aldrig får åka själv, utan att minst två vuxna skall delta. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Av intervjuerna påtalas att rutinerna är kända av personalen, dock saknas skriftliga säkerhetsrutiner som anger hur transporten ska gå till, om barnen ska bära gula västar, hur ofta barnen ska räknas in osv., samt en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

9 3.3 Hämtning/lämning av barn Samtliga enheter saknar skriftliga rutiner och handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever samt om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. På varje avdelning finns pricklistor där personalen markerar när ett barn kommer respektive lämnar enheten. En allmän rutin är att något barn inte lämnas ut till någon okänd person och att föräldrar måste meddela om någon annan anhörig ska hämta barnet. Vanligt förekommande är även att vikarier aldrig får öppna eller stänga en avdelning. 3.4 Lekredskap/utemiljö Det finns alltid personal ute vid raster och utomhuslek. Vid samtliga förskolor görs i regel en daglig tillsyn av utemiljö och lekredskap av pedagoger och förskolans vaktmästare. Vid Piongårdens förskola finns dokumentet Riskbedömning av utemiljön med tillhörande checklista. Vid Fröhusets förskola finns en liknande checklista. Enligt uppgift gör utsedd ansvarig personal på samtliga förskolor, företrädesvis enhetens vaktmästare, en riskbedömning av förskolans utemiljö var tredje månad och kontrollerar miljön utifrån upprättad checklista. Inom kommunen finns en person som är ansvarig för förskolornas och skolornas utemiljö. Det finns en rutinbeskrivning som anger vilka regler och riktlinjer som ska gälla avseende besiktning av respektive enhets utemiljö och lekredskap. Enligt dokumentet skall utemiljön årligen besiktigas. Vid besiktningen bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa årliga besiktning. En helhetsbedömning genomförs på grundval av lekredskapens säkerhetsnivå, vilka kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller utbyte av komponenter. Vid besiktningen upprättas ett protokoll av besiktningsman enligt gällande standard 1. Förskolornas lekplatser omfattas av EU:s regelverk vad gäller lekplatser och följer de direktiv och riktlinjer som EU kräver. Den person som är ansvarig för lekredskapen delges löpande information om nya EU-direktiv som tillkommit. Av intervjuerna framkommer varierade svar huruvida rutinerna vid underhållsbesiktning fungerar tillfredsställande och att en besiktning årligen genomförs. Enligt uppgift anges vid vissa förskolor att det finns bristande information kring när besiktningen ska ske, vad som ska göras och hur ofta besiktningen ska genomföras. Vid andra förskolor anges att en besiktning årligen genomförs och att rektor har vetskap kring när besiktningen skall ske. Rektorn mottar ingen skriftlig rapport eller kvalitetssäkring efter genomförd besiktning. BFAB som är hyresvärd för förskolornas lokaler ansvarar för att åtgärda eventuella fel. Mindre brister i underhållet och som upptäcks av förskolan brukar åtgärdas av förskolans vaktmästare. 3.5 Sjukdom/olycksfall Samtliga enheter har en handlingsplan vid sjukdom/olycksfall, med tillhörande detaljerade handlingsplaner vid magsjuka etc. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns även ett 1 Svensk standard SS-EN Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

10 dokument med information om den nya influensan. Vid inskolning ges en folder till samtliga föräldrar När ditt barn blir sjukt som är upprättat av Region Skåne. Inom kommunen har man med anledning av den nya influensan förberett krisberedskap och upprättat strategier och handlingsplaner. Kommunen följer dagligen händelseutveckling och riktlinjer från centrala myndigheter såsom Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet som ansvarar för smittskydd, sjukvård och krisberedskap. Enligt direktiv från förvaltningschefen skall varje förskola veckovis rapportera hur många barn som är sjuka. När vaccinet blir tillgängligt kommer barnavårdcentralen ansvara för vaccineringen av barnen. Inom bildningsförvaltningen finns ingen enhetlig rutin för pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. I samband med ett EU-projekt inom förvaltningen har ett antal personer inom respektive skolområde genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Dessa har sedermera ansvarat för att utbilda övrig personal. Utbildningen är återkommande, dock finns varierade rutiner kring utbildningens genomförande. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier, utan dessa får genomgå utbildning när nästa utbildningstillfälle ges. Vid Piongårdens förskola genomförs utbildningar i hjärt- och lungräddning vart annat år, vid Fröhusets förskola genomförs utbildning vart tredje år och vid Kryddans förskola genomförs utbildning varje år. Genomförande av utbildning samordnas av respektive rektor. Enligt uppgift från rektorn på Fröhusets förskola samordnas en gång per år så att ny personal och långtidsvikarier får genomgå utbildning. Enligt förvaltningschefen har nämnden inte uttalat några krav på att personalen ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Barnavårdcentralen ansvarar ej för några utbildningar men är ute och informerar på förskolan och kan kontaktas vid behov. 3.6 Hygien och måltider Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Enligt uppgift finns etablerade rutiner vad gäller barnens handtvätt, framförallt innan och efter måltid. Personalen har som rutin att bevaka barnens handtvätt. Vad gäller övriga rutiner kring hygien framkommer att pappershanddukar företrädesvis används, att handdukar och skydd för skötbord byts kontinuerligt samt att personalen använder handsprit. Dock finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Barnavårdscentralen informerar vid behov om hygien. Vad gäller hygienföreskrifter för köken i förskolorna är den väl reglerad enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Av intervjuerna framkommer att det finns en god kännedom om vilka föreskrifter som gäller för förskolekök samt att rutinerna är kända av personalen vad gäller hantering av mat vid frukost, lunch och mellanmål. Inom varje kök har en arbetsbeskrivning upprättats som tydliggör vilka regler som ska åtföljas Sjukfrånvaro bland förskolebarn Sjukfrånvaron bland förskolebarnen bedöms vara i nivå med tidigare år. På varje förskola för personalen dagligen sjukfrånvarostatistik på de barn som är sjuka. Dokumenten sparas minst ett halvår. Det görs ingen sammanställd månadsstatistik över alla barn som varit sjuka. Periodvis kan sjukfrånvaron vara högre med anledning av ökad spridning av exempelvis Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

11 maginfluensa. Enligt uppgift förekommer sällan att avdelningar stängts på grund av sjukdom. Personalen informerar kontinuerligt föräldrarna i samband då ett barn är sjukt om vilka rutiner som ska gälla, exempelvis att barnet skall ha varit feberfri ett dygn innan barnet får komma tillbaka. Vad gäller den nya influensan hade vi intervjutillfället inget fall av svininfluensa anmälts. 3.7 Personaltäthet Av intervjuerna framkommer att personaltätheten bedöms vara godtagbar och att den för närvarande bedöms vara förhållandevis god. Varje barn har ett schema med antalet timmar barnet skall gå i förskolan varje vecka. Personaltätheten på varje förskola beräknas genom en sammanvägning av samtliga barns totala antal timmar de är på förskolan (barntimmar). 170 barntimmar per vecka genererar en heltidstjänst. Periodvis förekommer tunga perioder med ökad belastning för personalen, exempelvis vid inskolning. Det ekonomiska läget med en sämre konjunktur medför att nämnden fått sparbetingskrav. Enligt uppgift kommer dock inga neddragningar av personal ske inom förskolan. 4. Analys Vad som iakttagits i granskningen genom studier av dokument och intervjuer sammanfattas nedan. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Skyddsronderna bör utformas så att barnen tydligare sätts i fokus vid besiktning av lokalerna och med utgångspunkt från de risker som finns förknippade med verksamheten. Alla förskolor genomför inte årliga allergironder. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller skriftliga rutiner kring den fysiska säkerheten. Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Det är av vikt att rutinerna är tydliggjorda då det kan förekomma påfrestande vårdnadstvister och vikarier som arbetar. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument som Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

12 tydliggör säkerhetsrutiner och regler vid utflykter och nyttjande av skolbuss. Förslagsvis bör regeldokumentet kompletteras med en checklista som tydliggör vilka åtgärder som ska vidtas innan avfärd samt vad som ska tas med vid utflykt, såsom deltagarförteckning, synliga västar, hur ofta barnen ska räknas in, telefonlista till personal och vårdnadshavare, förbandslåda etc. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Med anledning av den nya influensan är det angeläget att tydliggöra vilka regler som ska gälla kring hygien. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliga rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Enligt uppgift förekommer varierad information kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Rutinerna bör således kommuniceras med enheterna, så att rektor är väl anförtrodd med rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Förslagsvis bör rektor få en skriftlig rapport på vilka åtgärder som vidtagits som tydliggör att lekredskapen är godkända ur säkerhetssynpunkt. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns inga fasta rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. För att säkerställa en trygg och säker inre och yttre miljö i förskolan är det av vikt att enheterna har dokumenterade och fasta rutiner avseende fysisk säkerhet och en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Rutinerna måste vara dokumenterade så att föräldrar kan informera sig. Bildningsnämnden måste tillförsäkra sig om att säkerhetsrutiner upprättas och efterlevs. Helsingborg den 22 oktober 2009 Ida Brorsson Kvalitetssäkrare Iréne Dahl Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

13 5. Källor Intervjuade personer Barn och utbildningsförvaltningen Claes Jarlvi, förvaltningschef Anita Sjöberg, utvecklingsledare Per-Olof Ganestam, rektor Nyvångs skola och ansvarig för lekreskap/utemiljö på förskolor och skolor och för skolskjutsar inom Åstorps kommun Fröhusets förskola, Kvidinge Inger Möller, rektor Barbro Persson, förskolpersonal Pernilla Nilsson, kökspersonal Kryddans förskola, Hyllinge Bengt Högberg, rektor Mari Adbro, biträdande rektor Piongårdens förskola, Åstorp Katarina Ottebrant, rektor Maria Martinsson, förskolepersonal Referenser Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöverkets checklista för förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets hemsida Läroplan för förskola, Lpfö 98 Skollag (SFS 1985:1100) Skolverkets hemsida Åstorps kommuns hemsida Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

14 Granskade dokument Bildningsförvaltningen Blankett för pandemi-rapport, PM nr 2, Fortsatt pandemiberedskap, PM, Strategi angående pandemiberedskap i bildningsförvaltningen, Rutiner för tillsyn och besiktning av lekplatser på förskolor och skolor Skolplan Åstorps kommun Kryddans förskola Checklista vid aktiviteter utanför förskolan Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan om ett barn inte blir hämtad, Handlingsplan om ett barn skulle försvinna, Krisplan Hyllingeskola och förskola Systematisk brandskyddsdokumentation Piongårdens förskola Arbetsmiljörisker som kan leda till Oj eller Aj, Blankett vid utflykt Checklista för förskolornas utemiljö Dokument kring magsjuka Dokument kring olycksfall, Handlingsplan för hot och våld, Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad förälder kommer och hämtar barn Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad person kommer till skola/förskola Handlingsplan om ett barn inte blir hämtat, Handlingsplan vid kris och olycka Information om influensa, Regler vid utflykter, Riskbedömning av utemiljön, Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

15 Fröhusets förskola Checklista för allergirond i förskolan Blankett vid utflykt Dokument för olycksfall/sjukdom, Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan vid extraordinär händelse, Krisplan Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

Rutiner kring daglig översyn av lekredskap och uterniljö bör utarbetaa

Rutiner kring daglig översyn av lekredskap och uterniljö bör utarbetaa HYLTE Kommunrevisionen 1111: Bam- och ungdomsnämnden (BUN) Kopla till Kommunstyrelsen för kännedom 2011-03-04 Granakning av inre och yttre säkerhet 1 förskolor På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-06-05 BUN 2013/0422 0480/45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud på varje förskoleenhet

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun 2010-02-25 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun BARN OCH UTBILDNING 1 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommuns regi Från och med 1

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum Rutiner Grund- och gymnasieskola Arbetsplats Genomförd av Datum AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Beskrivning av framtagna utvecklingsområden under de fyra perspektiven Kund, Lärande, Medarbetare och Ekonomi. Mål satta utifrån dessa, samt en del av de aktiviteter vi på förskolan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Exemplets förskola/skola

Exemplets förskola/skola Bilaga 4 Trygg och säker i Inspira förskolor & skolor AB Exemplets förskola/skola Förebyggande säkerhetsarbete inom Inspira förskolor och skolor Vårt mål är: Att skapa en trygg och säker miljö för barn

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta!

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta! Rödeby skolområde Vi får alla att lyfta! för förskoleverksamheten påtallbackens förskola 2016-04-28 VÅGA VLJA VETA INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 1. INLEDNING sid 3 2. LAGAR OCH STYRDOKUMENT

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-12-06 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Bollen, Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. Barns säkerhet i förskolan. Dir. 2012:36. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2012

Kommittédirektiv. Barns säkerhet i förskolan. Dir. 2012:36. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2012 Kommittédirektiv Barns säkerhet i förskolan Dir. 2012:36 Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan kan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Smittspridning och. av barns infektioner - vem ansvarar för vad?

Smittspridning och. av barns infektioner - vem ansvarar för vad? Smittspridning och omhändertagande av barns infektioner - vem ansvarar för vad? Bakgrund och förutsättningar Några viktiga årtal 1836 - De första småbarnsskolorna startas 1902 - Den första svenska barnavårdslagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Beslut för förskola. i Båstads kommun

Beslut för förskola. i Båstads kommun Beslut t 2014-01-31 Skolinspektionen Dnr 43. 2013;308 Båstads kommun Beslut för förskola i Båstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer