Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2009. Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport 2/2009. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsningar Tillvägagångssätt LAGSTIFTNING Skollagen Läroplan Arbetsmiljölagen Maten i förskolan Kommunal styrning FÖRSKOLORNAS ARBETE MED INRE OCH YTTRE SÄKERHET Styrdokument Skyddsronder Systematiskt brandskyddsarbete Riskbedömningar Utflykter/skolskjutsar Hämtning/lämning av barn Lekredskap/utemiljö Sjukdom/olycksfall Hygien och måltider Sjukfrånvaro bland förskolebarn Personaltäthet ANALYS KÄLLOR Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört denna granskning med syfte att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att belysa hur förskolor arbetar med inre och yttre säkerhet. Våra förslag till fortsatt utveckling sammanfattas enligt följande: Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Ett tydliggörande av vilka regler som ska gälla för barnens hygien är särskilt angeläget med tanke på rådande situation av pandemispridning. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliggörande av rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Samtliga förskolor bör ha vetskap kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Det lämnas ingen skriftlig rapport efter genomförd besiktning av enheternas utemiljö, lekplatser och lekredskap. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns varierande rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Granskade förskolor påtalar att det finns fungerande rutiner i praktiken. Bildningsnämnden måste dock säkerställa att det finns ett regelverk kring fysisk säkerhet som gör att det finns ett större skydd för kommunen om något skulle hända. Nämnden måste förvissa sig om att förskolorna har dokumenterande säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder som säkerställer att barn har en trygg och säker inre och yttre miljö. Nämnden måste tillförsäkra att förskolorna har en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ernst & Young har av revisorerna i Åstorps kommun fått i uppdrag att granska säkerheten på förskolor. Granskningen avser att belysa hur förskola arbetar med den inre och yttre säkerheten. I granskningen ingår även att följa upp hur sjukfrånvaron ser ut bland förskolebarn, vilka rutiner som finns kring hygien och vid måltider och hur personaltätheten ser ut. 1.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma hur bildningsnämnden säkerställer att barn har en trygg och säker förskola. Granskningen avser att besvara följande frågor: Vilka styrdokument finns beträffande fysisk säkerhet i förskola? Vilka krav finns uttalade från bildningsnämnden på fysisk säkerhet i förskola? Vilka rutiner finns vid utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall? Vilka förebyggande åtgärder genomförs? Genomförs riskbedömningar? Hur ser sjukfrånvaron ut bland förskolebarn? Vilka rutiner finns kring hygien och vid måltider? Hur är personaltätheten? 1.3 Avgränsningar Granskningen avgränsas till att belysa hur förvaltningsledning samt tre förskolor inom områdena Åstorp, Hyllinge och Kividinge arbetar med inre och yttre säkerhet. De förskolor som ingår i granskningen är Fröhusets förskola, Kryddans förskola och Piongårdens förskola. Vad avser Kryddans förskola gäller styrdokument och rutiner generellt för samtliga förskolor i Hyllinge. Fortsättningsvis kommer Kryddans förskola att användas i rapporten. 1.4 Tillvägagångssätt Granskningen sker genom intervjuer med förvaltningsledning, rektorer och pedagoger på respektive förskola, samt genom granskning av styrande dokument, handlingsplaner och policies. Se bilaga Källor för förteckning över samtliga intervjuade personer och granskade dokument. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

5 2. Lagstiftning 2.1 Skollagen I skollagens (SFS 1985:1100) 2a kapitel anges de grundläggande bestämmelser som gäller för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I lagens 3 anges att förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Vidare anges att för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall personalen inneha sådan kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet, att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 2.2 Läroplan I läroplanen för förskola, Lpfö 98, anges under rubriken förskolans värdegrund och uppdrag, att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolan skall även inspirera barnen att utforska omvärlden, där barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vidare anges att förskolan skall arbeta för att nå de mål som krävs på den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska präglas av omsorg för den enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande, där hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. 2.3 Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagen gäller inte för barn i förskolan och på fritidshemmen, men däremot för personalen. Arbetsmiljöverket har dock utgett föreskrifter om förskola och fritidshem som tydliggör de detaljerade krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 1986:19) och hänvisar till andra föreskrifter som innehåller tydligare regler och råd, exempelvis Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) och Belastningsergonomi (AFS 1998:1). Arbetsmiljöverket har även upprättat en checklista särskilt anpassad för arbetsmiljöarbete på förskolor och fritidshem och som sammanfattar de viktigaste reglerna. Checklistan skall användas som ett led i förskolans systematiska arbetsmiljöarbete och anger olika punkter som skall beaktas exempelvis lokalernas förläggning/utformning, utrymmen, arbetsbelastning, hot och våldsrisker, smitta och hygien. 2.4 Maten i förskolan Sedan 2006 finns en ny livsmedelslag som är kompletterad och anpassad med de EUbestämmelser som finns inom området. Således finns ett flertal mer eller mindre detaljerade Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

6 förordningar i EU-dokument, livsmedelslagen respektive livsmedelsförordningen som tydliggör livsmedelshanteringen i förskoleköken. Det är Livsmedelsverket som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ska säkerställa att reglerna åtföljs genom att utföra tillsyn av förskolornas mathantering. I praktiken utförs tillsynen av kommunala tjänstemän under samordning av en kommuns kostchef eller motsvarande. Mat och dess hantering finns inte omnämnt i förskolans läroplan, Lpfö 98. Dock anges tydligt vilka normer och värden som ska gälla inom förskolan, att respekt ska visas för allt levande och att det ska finnas en omsorg för närmiljön. Förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro, vilket ger argument att satsa på ekologiska alternativ i matlagningen. 2.5 Kommunal styrning Kommunfullmäktige har antagit en skolplan som avser perioden I skolplanen anges de politiska målen för nämndens verksamhetsområde. Skolplanen omfattar all verksamhet under bildningsnämnden och innefattar således även förskolorna. Planen består av olika prioriterade inriktningar som visar hur verksamheten skall utvecklas, vad den skall kännetecknas av och vad man vill uppnå. Tillhörande inriktningarna finns mätningsbara effektmål. Under rubriken normer och värden trygghet och trivsel anges följande inriktning: Alla på skolan skall utforma skolans verksamhet och organisation på ett sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer även utanför klassrummet. Under rubriken kultur-miljö-hälsa anges att hela skolans vardag skall utvecklas som en stödjande miljö för hälsa och lärande. Vidare anges att barnen/eleverna skall uppmuntras till sunda kostvanor och daglig fysisk aktivitet. fysiska aktiviteter inne och ute främjar en god lärandemiljö. I effektmålen anges att verksamheten kartlägger och utvecklar arbetsmiljön. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

7 3. Förskolornas arbete med inre och yttre säkerhet Den fysiska säkerheten har granskats utifrån gällande styrdokument och rutiner vad gäller utflykter/skolskjutsar, hämtning/lämning av barn, lekredskap/utemiljö, sjukdom/olycksfall, genomförande av riskbedömningar, rutiner kring hygien och måltider, sjukfrånvaro bland förskolebarn samt personaltäthet. 3.1 Styrdokument Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område. Vidare anges att verksamheterna skall utvecklas på ett sätt som främjar en trygg och trivsam lärmiljö. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Respektive förskola har en kontaktpolitiker som brukar besöka verksamheten en gång per år. Det förekommer även att nämnden förlägger sina nämndsmöten på olika förskolor för att informera sig om verksamheten fungerar. Det finns ingen vedertagen rutin att personal från verksamheterna deltar i nämndens möten. Kommunikationen till politikerna sker vanligtvis genom förvaltningschefen. Respektive skolområde har en krisplan med tillhörande krisgrupp ifall en krissituation skulle uppstå. Varje förskola har även en handlingsplan för hot och våld. Vid Piongårdens och Fröhusets förskola finns en handlingsplan om en alkohol- och drogpåverkad förälder kommer och hämtar ett barn samt en handlingsplan om ett barn inte blir hämtat. Vid Kryddans förskola finns även en handlingsplan om ett barn skulle försvinna Skyddsronder Samtliga förskolor genomför varje år skyddsronder. Under skyddsronden besiktigas verksamhetens lokaler, underhåll, lokalvård etc. Rektor samt förskolans skyddsombud medverkar. Vid Piongårdens förskola genomförs en allergirond varje år i samband med den årliga skyddsronden. Vid Fröhusets förskola genomförs en allergirond vart annat år. Personal rapporterar till rektor vid arbetsplatsträffar och personalmöten om allergirelaterade problem skulle uppstå. Rektor kontaktar då bostadsbolaget som ansvarar för att genomföra eventuella mätningar för att åtgärda problemet Systematiskt brandskyddsarbete Fröhuset och Piongårdens förskola genomför minst en utrymningsövning per år. Vid Kryddans förskola genomförs inga utrymningsövningar. Av intervjuerna framkommer att barnen anses vara för små och att de ofta blir rädda. Enligt uppgift är personalen väl förtrogen kring vilka rutiner som ska vidtas vid ett utrymningslarm. Inom kommunen finns ingen policy kring genomförande av utrymningsövningar. Från förvaltningsnivå finns uttalat att utrymningsövningar årligen skall genomföras förutom för de allra minsta barnen. Nämnden har inte förtydligat hur ofta brandövningar skall genomföras. På respektive förskola finns en pärm med brandskyddsdokument som enligt de intervjuade revideras årligen. Varje förskola har en brandskyddsansvarig som kontinuerligt uppdaterar Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

8 övrig personal i rutiner kring brandsäkerhet. På varje avdelning finns en karta med en utrymningsplan och instruktioner och rutiner vid brand- eller utrymingslarm. En gång i månaden testar Räddningstjänsten samtliga brandlarm Riskbedömningar Det genomförs inga dokumenterade riskbedömningar varken på förvaltningsnivå eller på respektive enhet som tydliggör vilka risker som finns förknippade med verksamhetsområdet och respektive förskola. Det finns ingen etablerad rutin som tydliggör när riskbedömningar ska genomföras. Av intervjuerna påtalas att risker diskuteras i samband med skyddsronderna och vid arbetsplatsträffar. Enligt uppgift har riskbedömningar genomförts i samband med förändringar i verksamheten. Ingen av de granskande enheterna har gjort någon riskbedömning av barnens väg till och från lekområden/lekplatser eller till och från förskolan. 3.2 Utflykter/skolskjutsar Det hör inte till rutinen att förskolan åker iväg på utflykter. Om det skulle ske är det de större barnen på förskolan (5-6 år). Vanligtvis nyttjas då allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg, alternativt en hyrd skolbuss. Det förekommer sällan att föräldrar eller personal kör i privata bilar och undviks i största möjliga mån. Vid körning i privata bilar skall föräldrarna lämna ett skriftligt godkännande. Vad gäller transport i skolbuss har nämnden vid den senaste upphandlingen beslutat att endast bussar utrustade med säkerhetsbälten skall användas. Det finns inget dokument som tydliggör vilka regler som ska gälla vid barnens färd med allmänna kommunikationer eller skolbuss. Enligt uppgift bär alla barn vid förskolan gula västar vid utflykt, samt att personalen tar med mobiltelefon och en telefonlista med vårdnadshavarnas telefonnummer. Av intervjuerna anges även att ansvariga pedagoger lämnar en skriftlig deltagarförteckning med utflyktsinformation såsom resmål, tider, transsportsätt och aktuella mobilnummer till medverkande personal. Blanketten lämnas till rektor alternativt till övriga avdelningar. Det finns inga fastställda krav hur många av personalen som ska delta vid en utflykt. Varje avdelning gör en rimlighetsbedömning utifrån hur många barn som ska delta och hur barngruppen ser ut. En allmän rutin är att en av personalen aldrig får åka själv, utan att minst två vuxna skall delta. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument. Av intervjuerna påtalas att rutinerna är kända av personalen, dock saknas skriftliga säkerhetsrutiner som anger hur transporten ska gå till, om barnen ska bära gula västar, hur ofta barnen ska räknas in osv., samt en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

9 3.3 Hämtning/lämning av barn Samtliga enheter saknar skriftliga rutiner och handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever samt om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. På varje avdelning finns pricklistor där personalen markerar när ett barn kommer respektive lämnar enheten. En allmän rutin är att något barn inte lämnas ut till någon okänd person och att föräldrar måste meddela om någon annan anhörig ska hämta barnet. Vanligt förekommande är även att vikarier aldrig får öppna eller stänga en avdelning. 3.4 Lekredskap/utemiljö Det finns alltid personal ute vid raster och utomhuslek. Vid samtliga förskolor görs i regel en daglig tillsyn av utemiljö och lekredskap av pedagoger och förskolans vaktmästare. Vid Piongårdens förskola finns dokumentet Riskbedömning av utemiljön med tillhörande checklista. Vid Fröhusets förskola finns en liknande checklista. Enligt uppgift gör utsedd ansvarig personal på samtliga förskolor, företrädesvis enhetens vaktmästare, en riskbedömning av förskolans utemiljö var tredje månad och kontrollerar miljön utifrån upprättad checklista. Inom kommunen finns en person som är ansvarig för förskolornas och skolornas utemiljö. Det finns en rutinbeskrivning som anger vilka regler och riktlinjer som ska gälla avseende besiktning av respektive enhets utemiljö och lekredskap. Enligt dokumentet skall utemiljön årligen besiktigas. Vid besiktningen bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa årliga besiktning. En helhetsbedömning genomförs på grundval av lekredskapens säkerhetsnivå, vilka kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller utbyte av komponenter. Vid besiktningen upprättas ett protokoll av besiktningsman enligt gällande standard 1. Förskolornas lekplatser omfattas av EU:s regelverk vad gäller lekplatser och följer de direktiv och riktlinjer som EU kräver. Den person som är ansvarig för lekredskapen delges löpande information om nya EU-direktiv som tillkommit. Av intervjuerna framkommer varierade svar huruvida rutinerna vid underhållsbesiktning fungerar tillfredsställande och att en besiktning årligen genomförs. Enligt uppgift anges vid vissa förskolor att det finns bristande information kring när besiktningen ska ske, vad som ska göras och hur ofta besiktningen ska genomföras. Vid andra förskolor anges att en besiktning årligen genomförs och att rektor har vetskap kring när besiktningen skall ske. Rektorn mottar ingen skriftlig rapport eller kvalitetssäkring efter genomförd besiktning. BFAB som är hyresvärd för förskolornas lokaler ansvarar för att åtgärda eventuella fel. Mindre brister i underhållet och som upptäcks av förskolan brukar åtgärdas av förskolans vaktmästare. 3.5 Sjukdom/olycksfall Samtliga enheter har en handlingsplan vid sjukdom/olycksfall, med tillhörande detaljerade handlingsplaner vid magsjuka etc. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns även ett 1 Svensk standard SS-EN Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

10 dokument med information om den nya influensan. Vid inskolning ges en folder till samtliga föräldrar När ditt barn blir sjukt som är upprättat av Region Skåne. Inom kommunen har man med anledning av den nya influensan förberett krisberedskap och upprättat strategier och handlingsplaner. Kommunen följer dagligen händelseutveckling och riktlinjer från centrala myndigheter såsom Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet som ansvarar för smittskydd, sjukvård och krisberedskap. Enligt direktiv från förvaltningschefen skall varje förskola veckovis rapportera hur många barn som är sjuka. När vaccinet blir tillgängligt kommer barnavårdcentralen ansvara för vaccineringen av barnen. Inom bildningsförvaltningen finns ingen enhetlig rutin för pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. I samband med ett EU-projekt inom förvaltningen har ett antal personer inom respektive skolområde genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Dessa har sedermera ansvarat för att utbilda övrig personal. Utbildningen är återkommande, dock finns varierade rutiner kring utbildningens genomförande. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier, utan dessa får genomgå utbildning när nästa utbildningstillfälle ges. Vid Piongårdens förskola genomförs utbildningar i hjärt- och lungräddning vart annat år, vid Fröhusets förskola genomförs utbildning vart tredje år och vid Kryddans förskola genomförs utbildning varje år. Genomförande av utbildning samordnas av respektive rektor. Enligt uppgift från rektorn på Fröhusets förskola samordnas en gång per år så att ny personal och långtidsvikarier får genomgå utbildning. Enligt förvaltningschefen har nämnden inte uttalat några krav på att personalen ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Barnavårdcentralen ansvarar ej för några utbildningar men är ute och informerar på förskolan och kan kontaktas vid behov. 3.6 Hygien och måltider Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Enligt uppgift finns etablerade rutiner vad gäller barnens handtvätt, framförallt innan och efter måltid. Personalen har som rutin att bevaka barnens handtvätt. Vad gäller övriga rutiner kring hygien framkommer att pappershanddukar företrädesvis används, att handdukar och skydd för skötbord byts kontinuerligt samt att personalen använder handsprit. Dock finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Barnavårdscentralen informerar vid behov om hygien. Vad gäller hygienföreskrifter för köken i förskolorna är den väl reglerad enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Av intervjuerna framkommer att det finns en god kännedom om vilka föreskrifter som gäller för förskolekök samt att rutinerna är kända av personalen vad gäller hantering av mat vid frukost, lunch och mellanmål. Inom varje kök har en arbetsbeskrivning upprättats som tydliggör vilka regler som ska åtföljas Sjukfrånvaro bland förskolebarn Sjukfrånvaron bland förskolebarnen bedöms vara i nivå med tidigare år. På varje förskola för personalen dagligen sjukfrånvarostatistik på de barn som är sjuka. Dokumenten sparas minst ett halvår. Det görs ingen sammanställd månadsstatistik över alla barn som varit sjuka. Periodvis kan sjukfrånvaron vara högre med anledning av ökad spridning av exempelvis Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

11 maginfluensa. Enligt uppgift förekommer sällan att avdelningar stängts på grund av sjukdom. Personalen informerar kontinuerligt föräldrarna i samband då ett barn är sjukt om vilka rutiner som ska gälla, exempelvis att barnet skall ha varit feberfri ett dygn innan barnet får komma tillbaka. Vad gäller den nya influensan hade vi intervjutillfället inget fall av svininfluensa anmälts. 3.7 Personaltäthet Av intervjuerna framkommer att personaltätheten bedöms vara godtagbar och att den för närvarande bedöms vara förhållandevis god. Varje barn har ett schema med antalet timmar barnet skall gå i förskolan varje vecka. Personaltätheten på varje förskola beräknas genom en sammanvägning av samtliga barns totala antal timmar de är på förskolan (barntimmar). 170 barntimmar per vecka genererar en heltidstjänst. Periodvis förekommer tunga perioder med ökad belastning för personalen, exempelvis vid inskolning. Det ekonomiska läget med en sämre konjunktur medför att nämnden fått sparbetingskrav. Enligt uppgift kommer dock inga neddragningar av personal ske inom förskolan. 4. Analys Vad som iakttagits i granskningen genom studier av dokument och intervjuer sammanfattas nedan. Fullmäktige har i skolplanen för perioden angivit att angivit att hälsa/miljö är ett prioriterat område och att verksamheten skall utformas på ett sätt som främjar trygga och trivsamma lärmiljöer. Nämnden har inte förtydligat genom andra styrdokument eller viljeriktningar vad som ska uppnås inom förskola vad gäller inre och yttre säkerhet. Den fysiska säkerheten följs i huvudsak upp genom skyddsronder som genomförs en gång per år. Skyddsronderna bör utformas så att barnen tydligare sätts i fokus vid besiktning av lokalerna och med utgångspunkt från de risker som finns förknippade med verksamheten. Alla förskolor genomför inte årliga allergironder. Det finns ingen etablerad rutin att genomföra riskbedömningar i samband med skyddsronderna. Rutiner bör fastställas som säkerställer att en riskbedömning årligen genomförs. Riskbedömningarna bör dokumenteras och omfatta risker ur såväl fysiskt som psykiskt avseende. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller skriftliga rutiner kring den fysiska säkerheten. Vid samtliga enheter saknas skriftliga handlingsplaner avseende hämtning/lämning av barn/elever och om någon obehörig skulle komma och hämta ett barn. Undantag är Kryddans förskola som har en handlingsplan om ett barn skulle försvinna. Det är av vikt att rutinerna är tydliggjorda då det kan förekomma påfrestande vårdnadstvister och vikarier som arbetar. Vid Piongårdens och Kryddans förskola finns en checklista som tydliggör vad som ska tas med vid utflykt. Vid Piongårdens förskola finns även angivit vilka regler som ska gälla vid utflykter. På övriga granskade förskolor finns inget motsvarande regeldokument som Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

12 tydliggör säkerhetsrutiner och regler vid utflykter och nyttjande av skolbuss. Förslagsvis bör regeldokumentet kompletteras med en checklista som tydliggör vilka åtgärder som ska vidtas innan avfärd samt vad som ska tas med vid utflykt, såsom deltagarförteckning, synliga västar, hur ofta barnen ska räknas in, telefonlista till personal och vårdnadshavare, förbandslåda etc. Det finns inget dokument som tydliggör regler och rutiner för barnens hygien. Enligt intervjuerna anges rutinerna kring hygien och måltider vara väl kända av personalen. Med anledning av den nya influensan är det angeläget att tydliggöra vilka regler som ska gälla kring hygien. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller tydliga rutiner som är väl kommunicerade med enheterna avseende underhållsbesiktning av utemiljö och lekredskap. Enligt uppgift förekommer varierad information kring rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Rutinerna bör således kommuniceras med enheterna, så att rektor är väl anförtrodd med rutinerna och när nästa besiktning ska ske. Förslagsvis bör rektor få en skriftlig rapport på vilka åtgärder som vidtagits som tydliggör att lekredskapen är godkända ur säkerhetssynpunkt. Det finns ingen enhetlig rutin för lärare och pedagoger att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Således förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång för nyanställda eller vikarier. Inom förskolan har utbildningar anordnats på rektorns initiativ. Utbildningen är återkommande, dock finns inga fasta rutiner kring utbildningens genomförande. Lärare och pedagoger bör kontinuerligt genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning för att fortlöpande uppdateras i frågorna. För att säkerställa en trygg och säker inre och yttre miljö i förskolan är det av vikt att enheterna har dokumenterade och fasta rutiner avseende fysisk säkerhet och en intern kontroll som säkerställer att rutinerna efterföljs. Rutinerna måste vara dokumenterade så att föräldrar kan informera sig. Bildningsnämnden måste tillförsäkra sig om att säkerhetsrutiner upprättas och efterlevs. Helsingborg den 22 oktober 2009 Ida Brorsson Kvalitetssäkrare Iréne Dahl Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

13 5. Källor Intervjuade personer Barn och utbildningsförvaltningen Claes Jarlvi, förvaltningschef Anita Sjöberg, utvecklingsledare Per-Olof Ganestam, rektor Nyvångs skola och ansvarig för lekreskap/utemiljö på förskolor och skolor och för skolskjutsar inom Åstorps kommun Fröhusets förskola, Kvidinge Inger Möller, rektor Barbro Persson, förskolpersonal Pernilla Nilsson, kökspersonal Kryddans förskola, Hyllinge Bengt Högberg, rektor Mari Adbro, biträdande rektor Piongårdens förskola, Åstorp Katarina Ottebrant, rektor Maria Martinsson, förskolepersonal Referenser Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöverkets checklista för förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets hemsida Läroplan för förskola, Lpfö 98 Skollag (SFS 1985:1100) Skolverkets hemsida Åstorps kommuns hemsida Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

14 Granskade dokument Bildningsförvaltningen Blankett för pandemi-rapport, PM nr 2, Fortsatt pandemiberedskap, PM, Strategi angående pandemiberedskap i bildningsförvaltningen, Rutiner för tillsyn och besiktning av lekplatser på förskolor och skolor Skolplan Åstorps kommun Kryddans förskola Checklista vid aktiviteter utanför förskolan Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan om ett barn inte blir hämtad, Handlingsplan om ett barn skulle försvinna, Krisplan Hyllingeskola och förskola Systematisk brandskyddsdokumentation Piongårdens förskola Arbetsmiljörisker som kan leda till Oj eller Aj, Blankett vid utflykt Checklista för förskolornas utemiljö Dokument kring magsjuka Dokument kring olycksfall, Handlingsplan för hot och våld, Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad förälder kommer och hämtar barn Handlingsplan om en alkohol- eller drogpåverkad person kommer till skola/förskola Handlingsplan om ett barn inte blir hämtat, Handlingsplan vid kris och olycka Information om influensa, Regler vid utflykter, Riskbedömning av utemiljön, Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

15 Fröhusets förskola Checklista för allergirond i förskolan Blankett vid utflykt Dokument för olycksfall/sjukdom, Handlingsplan för hot och våld Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete Handlingsplan vid extraordinär händelse, Krisplan Systematisk brandskyddsdokumentation Åstorps kommun Granskning av inre och yttre säkerhet på förskolor, oktober

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/ Checklista Skolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en (grund)skola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg 2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer